Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

îıyınlan Scmar: banat Tarıhimizin Sorunları Yaıan: Prof. Doğan KUBAN Sanıt tarthme baKış yöntemı ve Anaaoiu aanata tistüne özgün açıklamalaı Ptystı: 15 lira lsteme sdresi: CH*loflu, Halken Sok. No. 3a, 41, İSTANBUL Cumhuri 52. yıl, sayı: 18364 Runıcusu: YUNUS NA.DI 13 Eylül Cur artesi kokteyl partı* Bülent Ecevit TURKÇESİ T.S.ELIOT Luns: 'Ambargonun sürmesi Batı yanlısı Demirel hükümetinin geleceğini tehlikeye sokar, <Dif Haberier Servtsl) WASHÎNGTON NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, 12 elnmde Türkiye'de seçimlerin yapılacagını belirtmiş ve «Türkiye'ye uygulanmakta olan Amerikan silâh ambargosunda bir degişiklik olmamasmın, Baş bakan Demirel'in Ban taraftan hükttmetinin gelecegi üzerinde olumsuz elki yapmasından çok korkuyonon» demiştir. Ambargonun sünnesinln Kıb rıs'ta çözümü de geciktirecegini öne süren Luns, «Türkiye bu durumda ödün de veremez» demiştir. Amerikan AP Ajansına göra NATO Genel Sekreteri Luns, Kongre'nin ambargoyu kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin iyimser bir izlenim edinemeden VVashıngton'dan ayrılmıştîr. Am (Devsnu S*. «. Sü. 3 de) Ambargonun kaldınlması için Kongreye başvurmayı kararlaştıran AET Bakanlar Konseyi Türkiye'den de toprak tavizi istiyor NATO Kuvvetleri Komutanı Haig ambargonun kaldınlması için Kongreye çağrıda bulundu Baykal: "Hükümet Yahya Demirel'e Isviçre'ye gitme izni vererek minareye kılıf hazırlama imkânı tanıdı,, ANKARA, (Cumhtıriyet Bürosul CHP Genel Sekreter Yardımca sı Deniz Baykal, Başbakan Demirel ile Maliye Bakanı Ergenekon'un vergi tadesi konusunda yaptığı açıklamalan cevaplayarak, ban sorular sormuş ve •Ülkenın en degerli sanatçüanna. gazetecilerine ve bilim adam larına pasaport verilmezken, hü kümetin, 20 milyonluk bir yolsuz luğun başında yer alan Yahya Demirel'e yurt dışms çıkma lznini rahatlıkla vererek, İsviçre de minareye kılıı hazırlama imkânını tamdığını» söylemiştir. Demirel ve Ergenekon'ıın n o bilya yolsuzluğu ile ilgili açıklamalannın çelişkilerle dolu oldugunu belirten Baykal, «Resmi makamlar btı konuda yolsuzluk yapıldığını tespit etmiş olduğu içindir ki. Yahya Demirel firma sının en son ihraç talebi kabul edilmemiş, reddedilmiştir. Zaten Başbakan da, daha açık bir biçimde Maliye Bakanı da yolsuzlu ğu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. demiştir. Deniz Baykal, cSayın Demirel •bir yolsuzluk j'apılmıştır, ama bu yolsuzlugun içinde hiçbir ya (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) Yaşar Kemal >! Kimsesiz çocuklarm gerçek yaşam hıkâyelerini yazdı... BM İnsan Hakları Komisyonu da Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar aldı CKNEVHE Blrleşmis MHtetler İnsan Hakları Komisyonu, Kibnsta multecilerin. emniyet içindc evlerine dönmelerinin saglanmasını isteyen bir ta s»nyı benimsemiştir. Inaan KakJan Komisyonunun, Cenevre'deki toplantısında ele alınan tasan, 11 çeHmser ve 2 aleyrrt» oy» karsıhk 11 oyla ka bul edlbnlçür. Tuanda, Türk n Rum tophımlarırıdan AdadaVd mültecilerin yerlerine dönebilmesi için çaba harcamalan istenmektedir. BM'in CenevTe'dekl merkelinde Türkiye temsilcisi olarak bulunan Coşkun Kırca, konıisjnnun • yeUö alara dışına çıktığını belirterelc, onaylanan tasanyı reddettittni bildirmiştir. Ta saruun toplumlararası görüşme leri olumsuz yönde etklleyeceğini belirten Kırca, tasan metnint esefle karşıladığını söyle. miştir. İngiliz temsilcisi Ben Whitaker ise, komisyonun suçlu aramadıfını, kimsenin içişlerine mü dahale etmek niyetinde olmadığını. sadece insancıl mülahazalarla hareket ettifini iddia etmiştir. BM İnsan Hakları Komisyonu toplantısında aynca, Şilt'deki siyasi tutuklulann serbest bırakılmasını isteyen bir karar tasanst ile Angola topraklanna gırmesinden dolayı Güney AIrilıa Cumhuriyetini konayan bir tasan da onaylannuştır. tnsan Haklan Komisyonunun, karan Başkent Ankara'da da yankı uyandırmıştır. Cephe Hü kümetinin izlediği dış politikayı eleştiren çevreler, söz konusu karann, Türkiye üstünde (Devamı Sa. t. Sü. 1 de) Çocuklar İnsandır ARALARINA GİRMİŞTÎM. HER BIRtSİNİN BİR KIACERASI VARDI. MACERASI OLMAYANLAR DA KENDILERİNE BİRER MACERA UYDURMÜŞLARDI. SÖZÜN KISAS1 BOŞ ADAMLAR DEĞİIİERDÎ BüNLAR. BÖYLE BÎR KAÇ AY DEGtL, Y1LLARCA ONIARLA TGRAŞMAK İSTERDİM. OYUNIARI, ÎNSANLIKLARI. DOSTLUKLARl BENt BÜYÜLEDt. BÖYLE YAZI YAZMAK ÎÇÎN DEĞİL, BİR ŞEYLER YAPMAK ÎÇİN DEGİL, SALT ONLARI, ONLARLA BİRLİKTE DÜNYAYI YAŞAMAK 1ÇÎN... BİRLÎKTE OLMAK ÎSTERDİM... EVVEISÎ GÜN SİRKECİ"DE «ARTIK RÖPORTAJ BÎTTλ DEDtM. «BİR DAHA DEMEK Kt SENİ HİÇ GÖRMKYECEĞİZ» DÎYE ÜZÜLDÜ SORO. «GÖRÜŞECEGtZ SORO KARDEŞ» DEDİMSORO SEVİNDÎ. GÖRÜŞECEGtZ SOBO KAKDEŞ... mm ' % • Demirel: "Vergi iadesmin sorumlusu Ecevıt'le eskı müsteşardır,, ANKARA (Cumhurivet Biirosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün çok sert bir dille CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e çatmış, siyaset degil, münaîıklık yapmakla suçlamıştır. Demirel dünkü demecinde aynca vergi iadesi olayırun sorumlusu olarak, olayı ortaya çıkardıfı bildirilen Ticaret Bakanlıgı eski müs teşannı gostermiştir. Demirel'in demeci şöyledir. «Açık rejünin ve hukuk devletinin bütün kurallanyle ve müesseseieriyle işlediği ülkemizde £cevit'in koparmaya çalıştığı fırtına, yaygara ve şamata gerçekleri hiçbir şekilde örtbas edemez, doğru sarsüır ama yıkılmaz. Bunu iyi bilmesi lâzımdır. Cumhurivet Halk Partisinin sayın Genel Başkanı ne istiyor ve ne diyor? Kendisine soruyorum? 31 mart 1975 günü göreve baş(Devamı Sa. 9. Sü. 2 de; Turhan Selçuk'un çizgileri ADA SAHİLLERİ.. için çeşitli yollara başvurabiHyorlar. Buna yeni bir örnek de Kınalıada'da oluştu. Yalı sahiplerinden biri, gelip geçenlerden, denize girmek ya da dalgaların sesini dinleyip mavi suları Kıyılann özel mülkiyete konu olmaktan çıkarılmasını, halka tumüyle açılmasına amaçlayan girişimler siirüyor. Ama kıyı yajması daha biiyük bir hızla siirüyor. Cteellikle kıyıya yakm yerlerde ban mülk •ahlpleri, rahatlannı tam sağlayabilmek gözleyebilmek için kıyıya lnenlerden rahatsızlanmış olacak ki, bir tel örgil yöntemine başvtırdu. Ve adanın, yalısının bulunduğu kesimindeki uzunca bir kıyı şeridine telörgüyle ziy»retlere kapatıverdi. Bu durum* bem yaşı ran hem de çok üzülen ada sakinleri ise, yakın bir gelecekte, deniz ortasında denize giremeyecek duruma sürulüenecelderini belirterek tedbir alınması için ilgılüere başvurmak Uzere girişım ierde buixmmay« Ara Güler'in fotoğraflarıyla Bu Köşeden LÎECHTENSTElN RÖPORTAJI (2) Altan ÖYMEN mj ahy» Demlrel Llecho memleket* bir uzaıuverY tenstein'i gbrmüş müsin. Gerçi seyahat, tran ve * dür, bümiyorum. Etabotobüs aktarmasıyla Wrja Hsseırıent Mopar firmasıy rahmetli olur, ama değer.., la ilgili bütün işlemlerinl «Biraz fedakârlık edip» Lausanne'ın Pully kasabadiyonız. Çünkü ben de başsmda oturan Arden Şellef^a otellerde yer buiamadıyan, namı diğer «K. Arğun bir gece, bu «Cenevredennle yürüttüğü i;in oraIntercontinental» de kalmışy» kadar zahmet etmenüş tım. (Avrupa'daki tnterconolabilir, gerçi şiradi Maüye ttnental zinciri içinde en Bakaıu Yılmaz Ergenekon' pahalısı, en lUksü bu. Suitliun kendi yanhsı basına das iui bilemem am», baslt oğıttığı fotokopide Lausandasının gecesi 125 Prank ne'in adı bile yok, sadece Türk parasıyla yaklaşık oLiechtensteın'da Peter Ritlarak (kur değişmediyse ter diye bir zatm adı var 5,76x125=120 lira) ama baama, bu ad yeni ortaya ^ odasmda da renkli teleçıktı. Tioaret Bakanlığıyla vizyondan ve akla gelebileyapüan hiçbir yazışmada şeyden başka bir ce^ n e r Ritter diye birinden söz e(j e buzdolablı «Tiini bar» dilmiyor. var. İçinde tabü içtiginiBu bakımdan Yahya Dezin bedeli aynoa. hesabuumirel, Liechtenstein'i hiç za geçirümek tizere şamgörmemiş de olaoüir, boyle pany» dahil her çsşit Içki... ise, ha2ir şimdi üç kişilik Yanl misatirinizi hiç aş&ğıerkaniyle Cenevrenm tnterdaki bara yukandaki roof'a continental Otelinde ikâmet götürmeye gerek yok. Odaediyorken biraz fedakârlık nıza çagınp en lüks servisi, edip ZürihSargans yoluyla (Dersnu Sa. S. Su. 4 de) LİCE'DEKI EVLERÎN BOŞALTILMASI GEREKTÎĞt 13 YIL ÖNCE ! BİR RAPORLA SAPTANMIŞTI Yalçm DOĞAN ANKARA, (CurahurtyH Bnrosn) Deprem nedeniyla ölü «ayıstnın dört bine yaklaştıgı tahmin edilen Diyarbakır'ın Lice ilçesinin, 1962 yılmda İmaj: ve Iskâo Bakanlıgınca haarlanan bir r»porla, «Deprem bölgesi olduğundan dolayı boşalUlmas\ ve yerleşme için yasak bölge ilan edilmesi gerektiğinin» bUdiıilmiş oldugu saptanmıştar. Geçen hatt» sonund» deprem sonucu yerle bir olan lace ilçesinde 1962 yılında bir kay» yuvarlanması olmuş ve bu nedenle bölge jeologlarca incelenmiştir. Bir hafta süren incelemeden sonra ara5t*.nnayı yürüten jeologlar konuya iliskin bir rapor vennişlerdir. tmar ve İskin Bakanhgı Flanlama ve İmar Genel Müdürlügü şehircüik dairesi başkanlıg: baîlıklı l?/8 sayılı raı>or 19 kasım 1962 taribini taşımaktadır. «İlçeye kaya yuvarlanması nedeniylr» lnceleme yapüdığı belirtilen raporda, Lice'nm Jeolojik > apısı üzerine bilg ler verUmeku , tc^nk tUrU «• «u duruonj teknik açıdan ele alınmakta, daha »onra «deprem durumu» ara (Devamı Sa. 1. Sa. 1 de) Ecevıt: "lrkçı ve faşıst eğilimli bir topluluk CHP'ye musailat oluyor,, IZMtR, (Cumhnrlyet Ege Bârosu) Ege'de seçim gezisine çıkan CHP Oenel Başkanı Bülent Ecerii dün İHnir'd* Gsaeteciler Cemiyetiade verdi^i demeçte «özgürltikçü <!temokrasi kurallarına aykın çıkan bir sol akım kendi can damaruu kesmiş ohır» demiştir. CHP Genel Başkanı, çok kısa olarak yaptığı konuşm&sım şöyle tamamlamıştır: (DevMm S». 9, Sü. 4 de) j S = YARIN CUMHURİYET'TE «Neden Çocuklar însandır?> Kemal Özer'in Yaşar Kemal'le konuşması, bugünkü sanat sayfamızda.. iîııııiHiııınuıunııııınıınııınııınıııııuıııiHiııııııııııiiiııııııııııııuııııııııiiMiııiHiıııuıımıııınııııuiM 3 Emniyet amiri imamların polis olmasmı önlemek icin dava actı ANKARA (ANKA) Askerlik yukümlülüklerini yerine getirmemiş olanlann polis meslegine alınabilmelerine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin iptali için, üç emniyet amiri dün Danıştaya başvurmuştur. Dava dilekçesine eklenen bir belgeye gö re, Emniyet Genel Müdürlüğü, özel bir kuruluş olan İmam • Hatip Okullan Mezunlan Federasyonuna başvurarak, İmam • Hatip Okulîan mezuniarının, polislifc meslegine alınmaları için smava girmelerini istemiştir. lçişleri Bakanının MSP'li olaıası nedeniyle bu talep çeşitli y o rumlara yol açmıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Başkent Notları EVVEL ZA31AN İÇİNBE... Savın Demirel neden saldınr durur acep sayın fcce\/it'e Fikret OTYA3VI AVKAKA, (Cumhuriyet Bfirosn) AP Genel Başkanı ve Başbakan sayuı öulejman Demirel, CHP Genel tJaşkanı sayın öulent Ecevit'e son günlerde en ağır biçimde çatıyor... Sajin Ecevit, sayın Başbakanm, yeğenı sayın Yah ya Demirel nakkındaki üu müyonluk vergi >adesı haisızlıguıl bir kaç konn^masında ve dema(Uevamı S». I. Sü. 1 de) arhası rnuıîna UP Hükömetl AP'li Hcarpt Bakant Ahmet Turkel zamanı.. MSPT1 Ticaret Bakara Fehlm Adık camatu.. Zsmıın Sfilevman'tn latnatu.. cınde elfş'ır'fi^n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog