Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

'dfcs=5 akanhjhmi7ea Oğrrtmen Kı'aplan Senn uçunru baskısı japılan bu esprın 1 cı 20 lıra, II cı cıldı 17 hra fıvatla evlerımızde satışa arzedılm'Stır DEM.ET KI1 \PLARI AIlTitRLlGlI Sultanahmet ISTANBUL Satış Tel.: 22 S 03 (Basın. 22906 7122) Çeviren: Prof. Dr. HASAN TAN uumnurıy 52. yıl, sayı: 18363 Kurucusn: YDNTJS NADÎ ORO Dezenfektan (holozon)toblet sudaki bütün mikropları 12 Eylül 1975 Cuma yokeder. EczflnELERDE umlar diplomatik aşarılarını ekiştirmek dn Kıbrıs )rununu îne BM'ye ötürüyorlar ıs Türk Federe Devletı nı Raui Denktaş, New a yapılan dorduncü do)plumlararası goruşmelerde Temsılcısı Klendes'ın on olaraK Kıbns'takı Maraş ının derhal kendılenne edümesını ıstedığını soyle arada Rumlar sorunu bır suıa B'rleşmıs Mılletler Ge .urulu'na gotur<"iek, dıplomattk alanda guçlerını pekıştırmeye çalışmaktadır Rum \onetımı sozcıisu dun akşam yaptığı açıklamada, konunun BM Genel Kurulu'na goturulmesının kararlaştınldığını açıklamıştır Buna gore Rum \onetımı Bırleşmış Mılletler Genel Kurulu'na başvurarak, Kıbns'takı yabancı bırlıklerın çekılmesını ve multecılerın evlenne donmelerını ongoren (Devanu Sa. 9. Su. 7 de) Denktaş, Klerides'in Maraş bölgesinin Rumlara geri verilmesini görüsmelerde ön şart olarak ileri siırdüğünü bildirdi Yunanistan BM'den Türkiye aleyhine sert bir karar çıkarmaya uğraşıyor Ecevit: I "Siyasete | yalanla | başlayan f Demirel, I yalanla | devam ediyor,, | UŞAK CHP Genel Başkam Bulent Ece\ıt, dun sabah Polatlı'da bır konuşma yaptıktan sonra, Afyon'a \e Uşak'a gıderek, partısının bu ıl merkezlerınde duzenledığı toplantılarda konjşmuş, Demırel'ın son gunlerde kendısıne voneltnğı ısnatlara ve saldınlara da karşıhk vererek, «Kendı yakınlannın dev letı soymasından bızı sorumlu tutmak, ancak Demirel mantığının ve ahlakının başvurabıleceğı bır savunma yoludur» demıştır Ecevit şoyle devam etmıştır «Yakınlaruun, devletı ve bır çok yurttaşlan dolandınp yurt dışına kaçan Şellefyania ortak lık kurarak yaptıklan soygunla n ınkar edemıyecek duruma duşen Demirel. şımdı bıze donup soydunnasaydınız dıyor. Devletı soyma suçunu işleyenle rın yakasına devlet yapışmamış mı 7 dıye soruyor. Devlet adına bazı dürtıst memurlar, boylelerınm yakalanna yapısmışlardır. Fakat Demirel Başbakan olur olmaz gorevden atılmışlar, sahte mobılva ıhracından vergı ıadesı adı altmda mılvonlar vurma ışıne elkoyan, boylece Demirel aı lesmden bınnın ojnınunu bozan mustesar gorevden uzaklaştınl mış. enne bomba atılmış, ateş açümış, ote yandan. Demirel kar deşlenn bır başka konuda ıste dıgı vergı ıadesme ıtıraz eder bır başka yureklı memur Ispar ta Defterdan, Bıths'e surulmuş tur ıDevamı Sa. 9. Sü. 1 de) Yaşar Kemal BD'nin jnanistan yılarındaki tbikatı i ülkenin jrkiye eyhinde îkınlaşması arak Drumlanıyor erıka'run, Yunanıstan sahılie bır askerı tatbıkata gırınesı, sıyasal gozlemcıler talan, bu ıkı ulke arasında, :ı>e aleyhıne gelışen blr laşma» olarak mtelendırılr asal gozlemcıler Yunanıs ak: muhahflenn sert tepkı jîarşm, Kıons sorununun len Bırleşmış Mllletler'e gomesı çabaları sırasmda Ka nlıs hukumetının ABD ye > bır olanak tanırnasının dık •ekıcı olduğu goruşunde bır ekteaırler nanıstan Kıbns Turk Ferie »evletı nın kurulmasıvla so(Devunı Sa. 9. Su. S de) Libya'nm verdiği F"5 t i p i 7 savaş jeti Türkiye'ye getirildi ANKAK4, (ANKA) Amenka nın sılah ambargosundan sonra Lıbja'nın bıze vermeyı kararlaşürdığı yedı adet F5 tıpı savaş jetı ıle bol mıktarda kı yedek parça Turkıye'ye getınlnuştır Yaklaşık olarak ta nesı 60 mılyon lıra olan F5 uçaklannı Libya'dan Turk Ha va Kuvvetlenne mensup jet pılotlan getırmışlerdır. Hava Kuv\etlerı Komutanı Orgen^ral Emm Alpkava nın 1 4 eylul tanhlerı arasmda Lıb va ya yaptıgı zıyaret ve goruşmeler sırasmda kesınlık kaza nan yardımın, jarım mılyar TurK lırasını aştıgı da bıldırumıştır Savaş uçaklarının dışmda uçak motorlan, lâstıkler \e dığer yedek parçayı Libya'dan Turk Ha\a Kuvvetlerıne mensup C130 naklıye uçakiarı taşımışlardır Yedı adet F5 uçağı da Ankara Murted Hava Us sune getırılmıştır Hava Kuvvetleri Komutanı Emın Alpkaya, Lıbya donuşü goruşmeler ve yardım konusunda aynntılı bılgı vermemış, «Çok meınnun dondüm» demek tD«vamı Sa. 9. Sü. 1 At) ÇOCUKLAR İNSANDIR BÜYÜK RÖPORTAJ «... Güzel, pırıl pırıl, candan bır sesi var Zilo'nun.. Guzel, yürekten, sıcacık konuşuyor ... Arkada§larım, kız arkadaşlarım vardı. O parayı almak için üç tane konyak aldılar. Bakkaldan mı neyden, artık onu bilmiyorum. Aldılar ıçirdıler, gel srnemaya gidelim dediler. Gittik Çiçek Smemasına. Çıçek Smemasmda, helâya gideceğiz diyerekten kaçtılar. îki klşı de arkamda oturuyordu, ben de uyuyordura. Sonra da adamlar, ikisi de takip etti bem. Ben teyzemin bodrumunda yatıyordum, Fener'de. Karanlıkta, oyle mum filan yok. Girer girmez bırısı ağzımı kapattı arkadan, bırisi de kötülük yaptı. Bağırmak is tedim, bağıramadım. Sabahleym kan gördum, ben bayıldım.. Bu adamlan bulamadılar mı polisler? Tammıyorum. Balat Karakolu şimdi hep biliyor. Üvey anneme de anlattım, uvey anneme anlatınca, o da benım edep yerixnı yaktı, şışlen.. Zılo fındık kuıdu gıbi fıkar ükır, kara güzel seslı...» gözlü, kadife Gezi Notları.. = CHP lideri ~ konuşmalarında halkın duygularını yansıtıyor.. *FYON Soz duellosu kızışıyor Yakınlannın gınştığı ışlemlenn sorumluluğunu, olanca pışkınlıgı ıle Ecevıt'ın Başbakan olduğu doneme bırakıp, sovguye dayalı bır tur edebıyatla suyun yuzune çıkmaya çabalayan Demırel'e, Aîyon ve Uşakta sıkı bır Osmanlı tokatı çektı CHP Uden . Gunlerdır, 12 Mart donemi Başbakan Yardımcılarından bı rının, herhalde sıyası yaşamı boyunca vardığı tek doğru yar gıda, dıle getırdığı gıbı, «Ev sahıbmi bastıran yavuz kışı» edasıyle demeç üstune demeç venyor, guya Ecevıt'i cevaplıyordu Demirel. Telâşınrn derecesını şuradan olçun kı oldum bıtti CH (Devsnu Ss. 9. Sfi. 1 de) \ | 1 | | 1 Turhan ILGAZ = nan Heyeti şkanı e hava hasına ilişkin rk Yunan rüşmelerinin jmlu sonuca neldiğini yledi irk ve Yunan heyetleri arasın[stanbul Buyıık Tarabya Oteie Ege hava sahası konusunı gömşmelerın üçüncü bdlüdün sona ermıştır. unaa heyetine başkanlık eden oikelçı Denıs Carrayarmls bat bır demeç vererek, «Sonuyaklaşmaktayız. Şıındiye ka kı üç toplantımızda mevctıt ı anlayış ve ıyıruyet çok ya da yapılacak dorduncü toplanı çabalarımızı sonuçlandırabı >k ve daha ıyı haberler açıklaılecegız» demıştır (Devanu Sa. 9. Sü 1 de) Turhan Selçukun çizgileri Gazeteci Kemal baiih Sel toprağa \/erıldi G«çtiğimiz salı gânii T5 vaşında ölen gazetemizin ilk Yazı Işleri Mudurfi Kemal Salih Sel, dün Şişll Camii'nde kılınan cenaze namazmdan sonra Zıncırlıkuvu mezarlığında toprağa \erılmlstir. Cenaze törenine çok sayıda gazeteci, >azar ve merhumun dosları katılnuşlardır. Bu arada Baş>azarımız Nadir Nadl, eşi ile çalışanlan temsilen bır grup \e gazetfmizde gorev almış olan arkadaşlan cenaze torenınde yeralmışlardır. Gazetemizin kurucusu \unus Nadl ile birlikte Yenı Gun \e Cumhunvet Gazetelerinde uzun yıllar en yüksek kademede görev \apan Kemal Salih Sel'in tabutu elıer uzerınde taşınmıştır. Sel, ZincirUkuyu mezarlığında toprağa verilmiştır. (Fotugraf Tulay DIVITÇIOĞLU) Liceye gönderilen 1700 çadır çahnarak Bingöl'de satıldı Ankara NotlarıZiya AKSOY bildiriyor DtT\RBAKIR Cumartesi gununden ben enkaz kaldırma çalışmalan surdurulen iJce ılçesınde topraktan halâ ceset çıkarılnıasına devam edılmektedır. Yakınlannı kaybeden vatandaş lann çoğu enkaz başında çalıştığmdan ve toprak altmdan yenı cesetlerın çıkması yüzunden dep remın kesın kayıp sonucu henuz alınamamıştır. Ayrıca, depremden zarar goren koylerden de kesın ^akam almak mumkun olamamaktadır. Deprem sonrası aç ve açıkta kalan felâketzede Lıcelılere açılan yardım kampan yaları surdurulmekte ve Dıyarbakır İle Lıce'ye buytık çapta vardımlar gondenlmekte ise de bu yardımlann gerçek ıhtıyaç sahıplerının elme geçmedığı bıl dınlmektedır. Bu arada Lıce Uçesme çevre ü ve ılçelerden bırçok çıkarcı çapulcunun dolduğu ilen sürulmekte, bu çapulculann çıks>rdık lan kargaşalıkla gelen yardım malzemelennın çoğunu yağmaladıkları ıfade edılmektedır. Bu konuda yetkllllenn duzenll bır 5 rtıSitim sı^pml kııramadıklannsağladığını soylemış, cKızılay'm gonderdıgl 170ü çadır daha felâketın ıkıncı gunu bırtakım fırsatçılar tarafmdan çalmmıştır» demış ve bu çadırlann Bingöl'de (Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) DP'li Önder: «Demirel kardeşinin ve yeğeninin hesabını vermek zorundadir» AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Başkan Yardımcısı Cevat Önder, Başbakan Suleyman Demırel'ın mobüya yolsuzluğu konusunda yapüan yayınlara sessız kaldıktan sonra 20 mılyonluk vergı ıadesı yoluyla hazane soygununu teyıd ettlğmi söylemlştır. Önder, Demırel'in namus ve haysıyet şampıyonlugu yaptığmı ve her yurttaşın bu hazın tutum ( D e v a m ı S a . 9, S ü . 4 d e ) Ara Güler'in fotoğraflanyla = H ^ 3 S S Ş = E 5 = S T«• fI• If1111• I• If11111111f111111 • I• If• 1 • ttIISlIIIIf• • • 1111111f1111• • III111 • I• IIII111II1111• 1111• • I•!IIIIIII1 •!•• • 111111IIIIIII• AYL1K EGiTiME \B\ YEDEK UBAYLARIN RKEN TERHiS DiLMEYECEGi ÇIKLANDI ıKAR\, (Cumhuröet Bfirosu) klıllı Savunma Bakanhgı Gel Sekreterlığı Basın ve Halkla şkıler Şubesı dun bır açıklama parak 4 aylık eğıtıme tabı tu an yedeksubay adaylanmn rmal sureden bır ay once terı edıleceklen yolundakı haber ı yalanlamıştır. ^.çıklamada aynca şojle deml»ktedır <Gerek yedeksubay adajlarının rekse erlenn erken terh'slen ARPA, BUĞDAY CEC OLUR... Mustafa EKMEKÇÎ Sarıobah Asaf'ı Gencalı koylulen vurdu. Kurşun goğsunden gırdı, ıçerde kaldı. 3035 yaslarındakı Asaf, şımdı Numune has tanesmın gogus cerrahl bolumun de yatıyor. Sanoba koyu Polatlı nındır. Sanoba koyunun 27 bın donum toprağı, bır, yahut bır kaç aganın, Ayaş'ın Gençaıı koyu de Sarıoba'ya yakın. Agalar, toprağı bır zaman Gençalı koylulenne ekıp bıçmelen ıçın vermışler Gençalı koylulerınden bırı ağalardan bırıni mı dovmuş ne olmuş, ağalar kızmışlar Genç oh'ioro "Rn \cr*v tnnraklannı 6 14 Eylül Pazar günü CUMHURİYET'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GBRÇEK atı demc krasilerınde devtet laşamını biçimlendiren ban gorenekler vardır. Hukumet, ana • muhalefet ve basın ilişkileri, bu görenekler içınde sıiregelır. Hukufc devletinin ve demokratik dnzenin koşullan boylece olnşur. Suçluluk Telâşı te çıkar çevrelerinln baskısı altmda bulundufundan, toplumsal düzenin yozlitşmasına olanak saflayacak kotulukler, sahteciIıkler, nüfoz ticırctleri ve yasa dışı işlemlerin yakınd'in titizlikle kovuştu.Tilması; parlamenter dazenlerin sağlıjı ve iyi Işlemesi için kaçınılmaz bir gerektir. Hukümetler de bo sereği iyi bildiklerinden, rtemokrasinln koşullanna gore dikkatll davranmak lorundadırlar. Batıda çok SÖrfildnğti glbi. hükümet başkanlarına yakın çenelerin volması, kamu jönetimini yakındaa iigilendirir. Basın ve mııhaletet, bu tür olaylan ortaya attığı zaman, çoğu kez Hukumet Başkam, kovuşturmanın selâmeti için görevinden çeldlir, sozn adalet mekanizmasına bırakır. VoneCm hukukunda genel bir kuraldır bn: B'r kamu görevlisine deçgin yolsuzluk lddialannın kovuşturması yapıhrken, o gö revü çekilir. Çünkiı, vetkisıni kovusturmayi etkllemek için kullanacağı kuştaısunu dağıtmak B YAŞAR KEMAL'İN "OLMEZOTU,, ADLI YAPITI ISVEÇ'TE AY1N KİTABI OLDU STOCKHOLM Yapıtlan pek çok dıle çevrılen unlu vazarımız Yaşar Kemal, özellıkle çok sevıldıgl ve tanındıgı Isveç'te bır kez daha günün adamı olmuş ve «Ölmez Otu> adlı yapıtı bu ul kede «ayın Kltabı» seçılmıştır. Kemal'in cölmez Otu» adlı yapıtı da geçtıfımız ay içınde lsveç'çeye çpvrümlş ve cGraset Som Aldrlg Dcjr» adıyle yayınlanan yapıt. 50 bln basümış ve satışa çıkartıldıgj 1 eylül tarlhın den sonra bir hafta lçinde 30 Basın, demokrasilerde dorduncu kuvvet ve denetım orşranıdır. Devlet yaşamında gordügu, izledıfi, gaptadıbı volsuıluklan ortaya atar, eleştırilerlni vayımlar, Muhalefet, aynı çizeide islevini sürdürur. Sivassl •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog