Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

kokteyl partı Bülent Ecevit TÜRKÇCSİ uumnurıyeı 51. yıl, sayı: 18362 Rurucnsn: TUNDS NADİ 11 Eylül 1975 Perşembe OYUN OKTâS AKBAL ÇACDA9 TüTDftAM BaiMri Sok Not M/A MaaM Lice Belediye Başkanı: "Yardımı çapulcular yağmalıyor,^ • BOLGEYi DÜN DE iKiNCi KEZ SARSAN ŞiDDETLi BiR DEPREM HANi'DE ALTI KiŞLNiN ÖLUMUNE YOLAÇTI. DtTARB4KIR Cumartesı gjnu mevdana gelen depremde m kışının oldugu ve bırçoK ev ve ışyenıun harap olduğu Hanı ılçesmde dun yenıden çok şıd de lı bır deprem olmuştur Sa oaha karşı 04 sıralannda meydara gelen depremde enkaz altında ycalan benuz kımlıklen saptanamayan 6 yurttaş daha olnmştür. Cumartasi günunden bu yana araliKlı ve zanıan zaman şıddet lı bır bı^ımde devam edeo deprem ve yeiaitı patlamalan nalk ar&sında buyux heyecan ve panı gt neden olmaktadır Öte yanüan, Lıce ılçesınde e&kaz kaldırma çaüşmalanna devam edılmfcktedır Enkaz kaldırıldıkça olü sayısı da artmaktadır Ancak henuz enkaz altın da yuzlerce olu bulunması ve ba (Devamı Sa 9. Sü. 4 de) BM'in gözetiminde sürdürülen Denktaş Klerides görüşmeleri kesildi BM Genel İ = s s YAŞAR KEMAL Sekreterinin dün akşam güçlükle bir araya getirdiği taraflar, uzlasmadan ve yeni bir toplantı tarihi saptamadan dağıldılar g s s 2 İ Turhan SELÇUK'un Çizgileri Denktas, «Sorun ancak ekimde ele alınır» dedi BİRLEŞMIŞ MtLLETLER, f (New York) Bırleşmış Mılle ler Genel Sekreten Kurt Waldhe ım ın gozetımınde surdürulmekte olan Toplumlararası Kıbrıs Ba n ş Goruşmelen, taraflar arasm da uzlaşma saglanamaması nede nıyle başarısızııkla sonuçlanmış tır Kıbns sorununa banşçı bır ço tum bulunması amacıyla, Vna nada başlatılıp surdurulen ve Eski Bir Gazeteci Oldü . emal Salıh de oldü. Galetecüıkten avnlalı u, zun yıllar geçtıgi ıçın 'jenl kuşaklar onu pek bılmezler. O>sa mesleçimize ve mesleğimiz tolu ıle ulkemıze japtıfı hiımetler açismdan bu çalışkan. durüst, namuslu adsnun unutulmaması gerekmektedır. lleride »ynntılı bir Turk B»sın Tanlıl yazüdıgı zaman orada ferefU yerini alacafi knçkusuzdur. Kemal Salıh i ben Uusal Kurtuluş Savası yülarının Ankars'sında tanıdım. 1920"nln puz ayları olmalı idi. Istanbul daki l e n i Gun'u Ankara'da çıkarma\a karar veren, bu goç lsiyle de Kemal Salıh'i gorevlendlren babam sabırsızlıkla beklıyordu. Kendını gortnezden once aâını duvmuştum onun Gazeteciliğe Tas\irı Etkâr'da babamın janında başlamış babam \enl tıun u kurunca o da \enı Gune gecıruştı. Bır gun çıkageldı Yırmı jaşlarında var vok. ıçuıe kapalı. utangaç, solgun benııli bır eenç. O gune degin bir matbaa kurmak şovle dursun, bır sahife duzenl vapmayı bile denememıştı. Başarabılecek mıvdı" Babam başaracağına yüzde yuz ınarmordu. \ e başardı Kurtuluş Savaşı Ankara'sının ToİMiz, susuz, elektriksız, basın tekniği bakımından sou derece kıt olanaklan arasında Anadolu'nun en kalıteli, en temız gazetesını hemen hemen tek başına çıkardı, Cumhuriyet In kurulnşuna değın de surdurdu. Yeni Gun'un ar^ivmde Istanbul dan sandıklar ıçınde kaçınlmış W • ~n kadar klışe ) ancak vardı. Ankara da bir kli«e atolvesi bulunmadığından Kemal Salıh tranları oyle bir ustaca duzenle ltullanırdı ki, parete caolılığuıı ve tazeliğini hıçbir ssman yitirmecdi. Musiafa Kemal Paşanın ilfflaiıü çekmiş, guvenini kazannuşU. önemli haberlerın dogrulufunu saptamak gereğuu duydufunda manyetolu teiefonla Çankayayı arar, Paşanın çalışma arkadaşlanndan, hatta kimi zaman doğruca Mustafa Kemal Paşadan dorumu sorar, öfrerardi. Mustafa Kemal Paçanm da telefonu açarak Kemal Salih'e bilgı verdiğı, haber dıkie ettiği olmuştur. Bugun uzerinde fazla durmaksızın «ulusal» dediğımiz Kurtuluş Sa\asının jerçekten ne denlı ulusal olduğunn kavrayabılmek içın bu gib! ayrmtüan bümekie yarar vardır. VTkenin bağımsızlığını kurtarmak uğruna emperyahstlere karşı doğnşurken Ordunun Başkomutanı bır gaıetenııı vazı işlerı mudurn ıle SJkı işbirliği vapmakta hıçbir sakınca gormuyoTdu. Sakarva Me3dan Muharebesine \ol açan daha onceiu tehlıkelı asamalarda Kemal Salıh \enı Gun adına cepbe\e gitnuş, İsmet Paşanın karargâhında bır sure kabmış, durumu vennden izlemiştı. Her olasılığa karşı Ankara'nın boşaltılması söz konusu olunca lenl Gun'ü Kaysen ye tasunak \e orada yayınlamak gorevıni de Kemal Salih başan ıle yurüttü. Bu seruvenin ild buçuk aydan fazla surmemesi kesin rafere olan ınaneın vüreklerde gııçlenmesini saglamıstır kuşkusuz Saltanat vıkılıp Cumhunvet Jlân olundukta . sonra babam, Istanbul'da venı rejıml sa\unmak uzere adını rejimden alan hn rlinizdeki razetevı kurduğu New York'ta olumlu bır sonuca = ulaşması beklenen gonışmeler s şimdıhk bovlece kesılmıç olmal S tadır 3 New York'ta 8 eylul gunu ba. = laması gereken gönismeıe ı ~ hkle Kıbns Rum Temsılcısı Kle 5 rıdes ın Turkıye somut oner'er Ş le gelmemıştır» iddıası nederuvle ŞZ baslavamamıştı Genel Sekreter S Waldheım'ın yofun çabalan so S nucu, Rum Toplumu Temsılcisı Ş Glafkos Klendes ıle Kıbns Turk £j Federe Devteti Başkanı Rauî 5 Denktaş dun gece Türkıye saatı ~ ile 19'da bıraraya itelmışlerdir ş Genel Sekreter Waldheım'm Bırleşmış Mılletlerdekı çahşrna H odasında yapılan goruşme 23 5 saat surmuş, ancak taraflar ara ~ sında hıçbir uzlaşma sağlanama dığmdan, yem bır toplantı tarını H de saptanmadan sona ermıştır 2 B'rleşmış Mılletler Genel Sekre S ten, goruşmelerın geleceğı konu (Devamı Va *. Sa. ( da) ~ Ara GÜLER'in fotoğrallanyla ÇOCUKLAR İNSANDIR Büyük röportaj «Hepsı hapıshane gormuştu aşa ğı yukarı, hepsı hırsızlık yapmı§tı, hepsı esrar içmışti, ikisi yankesiciydi. Kendi deyimleriyle içlerinde bir tane «saf», «çaylak» yoktu. Hepsi ckurnazdı».. Bir ay, bir aydan da çok bu çocukların yaşamlarına karıştım. Onlarla dost oldum, bana çok guvendüer. îsteseydim, onlarla birlikte arpacılığa, soğüşçüluğe, tüfacılığa çıkabilirdim..> Kemal Salih Sel, i^ıne âşık ve titiı bir i a ı ı Ijleri Mud&ru idi. llk Yazı Işleri Müdürümüz Kemal Salih Sel'i bugün toprağa veriyoruz Onceki gün kavbettiğımız Gaze^emızm ılk Yazı işlerı Mudum Kemal Salıh Sel, bugün toprafa venlecektır Kemal Salıh Sel, bugun, Şışh Camıınde kılınacak oğle namazından sonra Zıncırlıkuyu Mezarlığmda defnedılecektır Bugun Cumhunyet'te çalışan genç kuşak, adından tanıyor îlk Yazı îşlerı Mudurumüzu Amı onunla bırlıkte çalısmış olanlarımız da var Başyazanmız Nadır Xadı bıEhf Nacı, bır emeklı sermurettıp ve Yonetım Ku rulu uvemız Husnu Turcan h?la gazetemızde opera torlük >apan Turhan Culum, 31 vıldan bu jana Cumhunyet men sap'arınm her ışıne buyuk bır coşkuvla kosuşup duran Ha san Yanarda^lar Onun devrıne (De^amı Sa. ! S i 1 de) Avrupa Kons = yi Insan Hak'arı Komısyonu i Kıbrıs'taki Rum | şikâyetlerine 1 ıliskin raporunu | hazırlıyor | Kosta D\PO\TE PARİ"* > . Konsejı In ? san Hakiarı ı^omısyonu, Kıbrıs Rum yonetımınm Turkıye sleyhındekı şıkAjetleruu yennde ın celemek \e tanıklan dınlemek ıçın Kıbns'a gonderdığı 5 kı^ıltk heyetın 6 eylülde dondügunü ve bu konuda hazırlanacak gızlı ra porun, komısyonun Strazburg'dakı 29 eylul toplantısına sunulaca ğıru açıklamıştır Bu konuda yayımlanan bıldın de Ingılız yargıçlanndan Prof FOWSETT Başkanlıgında Kıbrıs'a gıden Insan Haklan Komıs jonu heyetımn «aralarında, temel ınsan haklarını çığnendıgı ıddıa edılen kışılenn de bulun = H 2 Ş = S 5 S s 5 S Ş ~ Ş = Ş ~ Ş = Ergenekon vergi iadesi sorunu konusunda Demirel'i savundu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Malıye Bakanı YUmaz Ergenekon dun, Cumhunyet Mıllıvet, Hurnyet, Gunaydın, Yeni Ortam ve ANKA Ajansım çagır madığı bır basın toplantısı du zenleyerek, bu gazeteler dışmda kı basına, «Yahya Demırel ın vergı ıadesı» olayı konusunda bılgı vermış, Başbakan Demirel'i savunarak, yolsuzluğu ortaya çıkaranları suçlamıştır Malıye Bakanı Yılmaz Ergene kon dun bır kısım basına du zenledıgı basın toplantısında Başbakan Suleyman Demırel ın yeğenı Yahva Demır el'ın mobılya ıhracında almıs olduğu vergı ıadesı konu sunda CHP lıden Bulent Ece vıt'ın verdiğı demecı eleştırerek Denurel ı savunmuş ve «Şımdı arajalım' Bunların ıçersmde bu gunku hükumet var mı 9 Bu gunku hukumetm Başkanı ^ar mı' Bugunku hukumetm Baş (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) 14 Eylül Pazar günü CUMHURİYET'te Devamı Sa S Su. 5 de) TlMfIHtIIIIllfItlflllltllfIfflllllfIIiltl •llllHIIIIIfIIIMIIIIflllllffIfIIIIIIMfllfltlllfllllfIfIllllllfItltlllltlllllff•• YAHYA DEMiREL, BERABERiNDE BiR AKRABASI VE BAZI ARKADAŞLAR! OLDUĞU HALDE iSViÇRE'YE UÇTU «Hayalı mobüya ıhracatı» ve «20 mılyon lıralık \ergı ıadesı. olaylannın kahramanı Yahya Demırel dun saat 13 30 da Isvıç re Hava Yolları (Swıssaır^nın bır uçağı ıle Istanbul'dan Cenevreye gıtmıştır Beraberınde Mehmet Memduh Denurel, Salın Taner, Engın Eı tan ve Melıh Tahsın Altınışık bu lunan Yah\a Demırel, Cenevre de Lntercontınental Ûtelıne ınmıştır Büındıgı gıbı Yahya Demırel ın mobılya ıhracatı olayına, Isvıçre'de varlıklan saptanamayan bazı fırmalann da adları kanşmış, bu arada bu fırmalardan bırının adresı de Arden Sel lefvan'ın ev adresı çıkmıştı Yahja Demırel ın beraberınde olan Melıh Tahsın Altınışık, Intercontınental Otehnde kendısıyle telefonda konuşan Cumhurı>et munabırıne bır sure Isvıçre rip kalacaklarını Yahya Demırel* CHP GENEL SEKRETERi: «DEMiREL'iN BUGÜNKÜ TiCARET BAKANI OLAYI ÖRTBAS ETMEKLE YETiNDi» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreten Orhan EjTJboğlu, dun verdıgı demeçte, mobılya ıhracatında vergı ıadesı konusunda Ecevit hukumeu do nenunde alınan suııstımallen onleme tedbırlermı Demırel "m kal dırdığını bıldırmıştır CHP Genel Sekreten Eyuboğ lu bu konuda Demırel'ln ıddıala nna karşılık şunlan soylemıştır «Yahya Kemal Demırel fırma sı 5 3 1975 tanhmde yaklaşık 20 müyonluk mobılya ıhracatına kalkışmıştır. Bu ıhracat ıçın Isvıçrede gostenlen fırmalann bu lunmadığı yapılan resmı ıncelemelerde ortaya çıkmıştır Bu suı ıstımal teşebbusunu ortaya çıka ran devlet memurları gorevlennden alırjırken, Başbakan Demırel ın bugunku Tıcaret Bakanı, fırmanın bu tekltfını muameleden kaldırarak olayı ortbas etmekle yetınmıştır Aynı fırma daha oncekı tanhlerde de mobılya ıhra AET Ortaklık Konseyi toplantısma 4 günkaidığı halde Hükümet bir görüş saptayamadı ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Yunanıstan ın Ortakpazara tam uye olmayı ıstemesmden sonra ılk kez toplanacak olan ve Tur kıye açısından çok onemlı sayı lan 15 eyluldekı Avrupa Ekonomık Topluluğu, Turkıye Ortak lık Konseyi Toplantısma dort gun kalmış olmasına rağmen, henuz Cephe Hükümetının gorüşunun saptanmadıgı ofrenıl mıstır Yunanistan'm tam uye oUııak ıçın başvuruşundan ve Ortakpazar ın Kıbns Cumhurıyetını Rum Yonetımınm temsıl ettığme ka GÖZLEM UGUR MUMCU Ümit GÜRTUNA rar vermesınden sonra Dısışlen Bakanlıgı, Ortalıpazar uyest ulkelerdekı buyukelçıhklere bır genelge gondererek basn gırişunlenn hıçbınnden olumlu bır sonuç alınamarmştı Avnca aynı tanhlerde, Ortak pazar ülkelerinın Türkıye'dekı buyukelçılıklen de merkealenne gonderdıklen telgraflarda Türk Hukumetınm son derece aıyıf oldugunu bıldırdıklen, Bnıkser dekı daımî delegelık taralından ogreruünış ve durum bır telgrafla Dısısleri BakanUğına ıleulmıstı. Bu gelıçmelerden sonraki çalısmalar, tekzusyenleı duzeyınde yurütulmuş ye bır sure bnce çeşıtlı bakanhklar ile Devlet Planlama Teşkılâtı temsilcüennın katümasıyla olusan «Koordınasyon Kurulu» bır toplantı vapmıştar. Toplantıda Yunanıstan'ın tam üyelıgının Turkıye'ye yapacağı muhtemel etkıler üzerinde durulmus Tıcaret Ba(Devanu Sa. 9. Sü. 2 de; Soy Sop Kredileri., .LEYMAN BEY Sayın Ecevit, sız bır mufterısinız' Yeğenım Yahya Demirel, ihraç bel gelerını bızım etkıli olduğumuz donemde almıs olsa da, motaılyasının vergı emırel, son mobılya öykulerinin dallarap uzenne ıyıce çüeden çıktı. Artık Ecevıt'e s ğ u dolusa küfürler edıyor. Demirel'e aorananıa, Ecevit <cimwU geçirmektedır. Ustelık, mobılya rolsuzluguna âegbımek, baabayagı guç bır ıs olmuş. Baksanıaa ne dıyor. Bu çeşıt ıddıalarda bulunmak, soy sop, baysiyetteo mahrum olmanın netıcesıdır™ Başbakanrn kardeşı Hacı All Demirel'ö yasa dısı yollarla kredı verdıklen gerekçesiyle, Zıraat Bankası memurlan dısıplın cezalarına carptmldılar. Zlraat Bankası Disrplin Ku. rulu, 3 111972/921974/39 sayıh karan ile, Hacı Ali Demirel'e, Zıraat Bankası Ankara Yenışehir, Maltepe ve îsparta şubelennde yapılan bankacüık oyunlanyla, milyonlarca l ı n kredı verıldıgım saptamıştır. Iftıradır, iftıra.. Hacı Alı Demırel, memleketın «irfanına» katkada bulunmak ıçın Ozel Yıikselıs Kolejıni açmış ve gecesıni günduzüne katarak, çalışmışsa, suç mu lşlemiştlr?. îşte, vannı yoğunu ortaya koyarak, yoktan var ettığl Yükseliş Kolejıni üstün başan ile bıtıren oğlu 'Yahya Kemal Demirel, kısa surede tnemlekeümızln mılronerlert arasına lmtıhms ve yurt dışına mobllya satarak yüzümüzü ağartmıstır. Mobilyalarımız atalanmızın at koşturduğu Vlyana kapüanna kadar dayanmıştar, Böylece beptmiz iftıhar edellm bununla. Zıraat Bankası Dısiplin Kunıluna bakarsanız, bunlar hıç onemlı değüdir. Baniarnn Yenişehir Şubesı'nde 0 0 dosya sayılı tıcarî müşterisl Hacı Ali Demirel, 641/750 sayılı vadesiz tıcarî tevdlat hesabutâan Öz«l Yıiksell» Koleji lçin bol mıktarda teredl aünıstır. Aiır, hakkıdır.. Banka bır adama tredl vertrken, «soy sop haysiyet> aramaktadır. Eger soyda sopta, Bsalet, baysiyet ve fazdlet varsa, hemen kredi açmaktadır. Bu nedenle; bonkalara dönupkredi »ctanı*? < V SO» Ö# D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog