Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

• • • • • • • • OKÜL SÖZLOKLERI TÜRKCE INSILIZCE OKUL LÛGATI (AKCİT) TU" 15«10107M 12,50 .10.«.152S1ı) • INGILIZCETURKCE MlıL SOZltlĞU INSILIZCE TURKCE CEP SOZLUGU TURKCE »LHMtCA OKUL S0UU6U TURKCE ALUANCA GEP SOZLUSU ALMANCA TURKCE OKUL SÖZLU6U ALRANCJI TURKCE CEP SOZLUGU TURKCE A M N A VI AIMANCA TURKCE L A C 7ELAFFUZLU OKUL S0ZLÜ6U• FRMISIZCATURKÇE OKUL SOZUMU • FÎUIISIZCA TURKCE RESIMtl MZLÜK • FMIBIZCA TURKCE CEP S0ZLÜ8U Kifapçılardan aranmast rıca olunur. DILMAN .DfiRETİM YAYINEVIAnkara Cad. 622 İ s t . Cumhuriy 52. yıl, sayr. 18361 Kurucusu : YTJNUS NADÎ 3? OYUN EfctiNf ULLMSUA OKTAT AKBAC ÇAGDAS TATINLAKI 10 Eylül 1975 Çarşamba Başbakan Demirel Cumhuriyet Bayramına kadar jreni bir Lice kentinin kurulacağını söyledi R Bakanlar Kurulu toplantısına baskanlık eden Koruturk: «Deprem bölgesindeki mesken inşaatını daha mukemmel kontrol etmeliyiz» dedi TÖBDER ve TÜMDER temsilcileri ile Liceli yurttaşlar, ölu sayısının 8 bin olduğunu ve hükümetin köylere hiç yardım yapmadığım one sürdü Hükümet, deprem tedbirlerini görüştü Haber Merkeri) Bakanlar Kurulu, dun Cumırbaskanı Fahn Korurürk'ün *=kanlıgında toplanarak, Dıyarıkır ın Lıee ılçesınde mevdana >'en ve çok savıda yurttasm ınune yol açan deprem nede \le alınacsk tedbırlen gonış luştür. Cumhurbaskanı Korurürk yaptıgı «çiklamada deprem bolgesındekı mesken mşaatının daha mükemmel şekılde takıp ve kontrol altında tutulmasına Işaret ermış, Başbakan Demirel ıse «29 Ekım Cumrmnvet Bavramında yenı bır Lıce kentının kunılmuş olacagını» soy lemıstır. Bu arada Liceli yurttaşlar, hükümetin aeprem bolgesındekı koylere hıçbır yardım yapmadıgını bıldjrmısler, TÖB DER ve TtTM DEP Dıyarbakır Temsü cüerl ise duzenledıkleri basın toplanns'nda hukumetın deprem bolgesınde buyuk bır ılgısızlik içınde bulunduğunu ve olu sayı mın 8 bın r^ arında o'duğunu one surmus'erdır Deprem bolgesındekı muhablrtenmızın bıldırdıklerıne gore, lace merkezıyle koylerınde en kaz kaldırma çahşmaları çok ya vas surmekte \e gelen vardımla rm yetersızlıgı Lıcelılerı çok (Devamı Sa. 9 Sü 1 dej Önceki giin başlaması gereken Kıbrıs "a ilişkin dorduncu dönem New York görüşmeleri ikinci kez ertelendi (Dış Haberler Servisi) NEW "iOBK Bırleşmış Mıl letler Genel Sekreten Kurt ^aldheunın gozetımmcie onceki gun New York'ta. başlaması ge rekırıcen, bır gun ertelenen Kıb rıs la ılgıh toplumlararası goruş meler, yeruden bugune bırakılmıştır BM vetkıhlen Genel Sekreterın, Kıbrıs Federe Turk Devle tı Başkanı Rauf Denktaş ve Rum Temsılcıler Meclısı Başkanı Glal kos Klerıdes ıle ayn avrı ıkm cı bır goruşme yaptıktan sonra bu karan aldığuu ıfade etmış lerdır Klerıdes, Waldheımle goıiışmeden sonra gazetecılere «Goruşmelerde konuşaeak fazla bır şey olmadığı ıçın» Denktaş la bır araya gelemedıklerını soylemıstır Temaslarm surdugumı ". e bu\uk bı r o'asılıkla b tgun bır goruşme iaoılaoılecegını behr ten Klerıdes «Taraflar durumU rını resmen orta\a ko>mahdır lar» şedınae konaşmus soruş melerden sonra bır bıldırı ya vınlanmasının muhtemel bu lundugıınu bıldırrrnş'ır YAŞAR KEMAL Depremden raralı >larak curtulan f Liceli :rafik <azasında ildü DtYUtBtKlR Sunü meydana gelen depronden >ar&U olarak kurtulan ve tedan gdrdüklerl Dıyarbakır Tıp rakültesı Hastanesmden dün taburcu edilen 10 Lıcelıden 7'sı, dun ılçeJenne dönerlerken geçırdıklert traflk kazasmda olmuslerdlr 3"ıi ıse afır yaralı olarak tekrar Dıvarbakır'a goru rulmus ve tedari altına almmıs Ka«a, dtin saat 16 Mrftlsrında Mermer bucaği yakmlannda vaej (Devmmı 8». a M . l ı t t ) tlT 1975 yılı bütçe harcamalarından yüzde 3 0 kesinti yapılacak AVKARA (Cumhuriyet Bfirosu) Hazınenın para sıkıntısı içınde bulunmasmdan dolayı, Malıye Ba kanlığı 1975 mali yılı bıltçesınde yatınmlann dışmda kalan harca malarda yüzde otuz oranında kesmti yapümasına karar vermıştir. Bundan bır süre once, Malıye Bakanlığı ılk anda bütçede yuzde on dolavında blr kesıntı yapılmasına karar rermiştır Yatırun harcamalan dıgında yenlden bır Çocuklar tnsandır Büyük Röportaj HTjouınjımuR COK COK ^AYILIYORLAR Y.^AMLAKINA. SEBAZAT, Yalçın DOĞAN kesmtıve gıdılmestae gereksinme duyulmuş ve bu kez kesıntı oranı na yuzde 20 eklenerek toplam oran yuzde otuza çıkmıştır Harcamalarda kesıntı vapılacagına ılışkın Malıye Bakanhğı karan ılgıli devlet daırelerıne gondenl mıştır. Edırulen bılglye göre, llk anda alman kesıntı karan ujgulaması tamamen Malıye Bakanlığının ız nıne baglanmış aksme bır uvgulama japmak ıstejen herhangi bır daırenm Bakanlığa başvurma sı ve ızın alması gerektığı belırtılmıştır Sımdı \apüacak olan ke «untı ıle ılgıi* olarak kamu Jcuru luşlan nerelerde nasıl «estntı j a pılacağına ılışkın alacaklan ka(Devamı Sa. 9 Su « da) \Valdheim ÇağlayangH BIR KOR Gazetemizin ilk Yazı İşleri Müdürü Kemal Salih Sel'i kaybettik • KEMAL SALİH SELİN CENA ZESt YARIN BEYAZIT CAMt İNDE KHJNACAK NAMAZDAN SONRA. EDIRNEKAPI ŞEHITLIĞINDE TOPRAĞA VERlLECEK Gaaetemızın ılk Yazı tşlen Müdurıl KemaJ Salih Sel, dun vefat etmıştır Merhum, 75 yasındaydı Kemal Salıh Sel'ın cenazesı, yarın Beyazıt Camımde kılınacak ogle nama sından sonra, Edımekapı Şehitlığınde toprağa venlecektır 1900 yılında doğan Kemal Salih Sel, Istanbul Ünıversıtesı Eczacılık Fakulte smde okurken gazetemızın kurucusu "iunus Nadı Bej'ın başyazarlığını vap tığı Tasvın Efkar gazetesınde gazetecı lığe başlamıştır Daha sonra Yenı Gun gazetesıne geçen Kemal Salih Sel Istan bulun ısgalmde oğTemmını yarıda bı rakarak Ankara'ya gıtmıştır Bu s»ra da Ankara'ya taşınan Yenı Gunde Yazı îşlen Muduru olarak gorev almıştır Aynı zamanda parlamento muhabırhgı de yapan Kemal Salih Sel, 1924'de Istan bul da gazetemız kurulunca Yazı tşlen Mudurluğune getınlmıştır Sel 1925 den sonra Haftahk Mecmua, Ajlık Mec mua, Hıkâje ve Roman Gazetesı Haf tada Bır Gun adlı dergılerı çıkarmıştır Bu arada BM Genel Sekreter Kurt Waldneım dun Ne^v York (Devamı Sa 9. Sd 1 de) Kıbrıs'ta Rumlar ateşkesi onıki Baskent Notları saat | 1 | I KTJNÇ OYTJNDCK YAŞAMLARI Bü KORKTJNÇ OYUNLARINDA B t e BÜYÜ VARDUS, DEÛİL MI EFEEEEM? BÜYÜLENDrKLEBÎNt, BD BÜYÜLÜ YAŞAMDAN BAŞKA BIR YAŞAMDA YAPAMI\ACAKLARINI DA BILÎ\ORLAR BtR BÜYUNÜN SARHOŞLUuü İÇINDELEB.. i Hep aynı deprem hep aynı sözler Fikret OTÎAM AVKARA Nlceleri glbl Uee de battı depremle. Başbakan ve Devlet büyukleri uçtular en yakın alana. Esiıden otomobıllerle gıdılırdı yıkılan vere, şımdı hel kopterle ulaşüıvor Gazetelerde renklı rer&siz {otoğraflar . Acı vazü&r, acı gonıntüler hep «yardım yetersiz.le donanmı? Hep boyle olur, hep boyle. Ve önce devlet yapıian çoktlvenr, temelıne dek.. Devlet yapılan ki demlrdır, betoodur, kenetlenmıstir tüm malzeme blrbi(Deramı Sa. t, Stt. 4 de) içınde ıkı kez ıhlâl ettıier LEFKOŞE Kıbns'ta Rum Mıllı M\ıhafız Ordusj astterlen nın oncekı gun \e dun onıkı sa at ıçmde ıkı kez ateşkest ıhlâl ettıkıen bıldınlmıştır Rumlanr otomank sılânlar ıle açtıklan a tese Turk mucahıtlerı karşılık lermemışlerdır Ote yandan Rum MılU Muha fız Ordusunun bncekı akşam genel alarma geçınldığı bildırılmıştır Rumlann açüklan, ateş, Let koşe'dekı cskı yeşıl hatta yeralan Turk mevzılerini hedel almıştır Kıbrıs Türk lıderlığı, ateşkes ıhlâlını Bırleşmış Mılletler Banş Gücüne şıkayet etmıştır. | 1 1 | = ~ s S ^ ^ = = = ş Z ~ £ S = Turhan Selçuk'un çizgileri Ara Güler'in fotoğraflariyle YAKINDA CUMHURİYET'TE IfHIIIIMIIIIIflimilllfllllllllllllimilllllllllllHllllllllllllimillllllllllllillllllllllllllin Komandolar, CHP milletvekili Genç'i muşta ile yaraladı • Izmır MHP İl Merkezi önundeki saldın sırasında Genç'ın yarunda bulunan. arkadaşı Rıza Bodur ıse uç yennden bıçaklandı. Üfllfflfllfllllllll Bu Köşeden Yahya Demirel ve Süleyman Demirel Altan ÖYMEN ŞAVŞAT'DA 35 EV İLE 59 DÜKKÂN YANDI ARTVÎN Şavşat flçesind» çıkış nedeni henüz saptan&mayan bır yangın sonucu 35 ev v« 59 dukkan tamamen yanmıştır. Önceki gece saat 8 de çıkan yangın insa zamanda gelışrruş ev ve dükkânlar bırbırı ardma yanmaya başlamıştır. Bu arada halk arasında panık de çıkmış, alevler arasında dukkan ve evlerden eşyalw sokaklara taşınmıştır. (Devamı S» 9. Stt. S de) IZMtR, (Cumhuriyet Ege Bfirosu) CHP Izrrur Mılletvekıli Süleyman Genç ıle Tanm Bakan lığı eskı denetçısı Alı Rusa Bodur, dun Gazı Bulvan'nda Mıllıyetçı Hareket Partısı İl Merkezı onunde bır grup komando taratından bıçaklı saldmya uğramışlarcur. Saldın sırasında A Rıza Bodur agır şekılde, Süleyman Genç ıse muşta üe yuzunden yaralannuştır. Genç, dun saba'n All Rıza Bodur la bırljkta gelıp aracını servıse bırakmış, daha sonra Gazi Bulvanna çıkmıştır. Bu sırada uç kışı tarafından ızlendığım anla\an Süleyman Genç kaldığı otele dogru yonelmışt'r Otele yak laştığı sırada uç kışiden bıri çelme takarak Genç ı yere yuvarlamış, musta ıle yuzünden yaralamıştır. Saldın sırasında kendıni savunmak zo: uıda kalan Genç, bu kez Mıiıiyet^ı Hareket Partıst Izmır orgütunden çıkan çok saida komar.donun taş, sopa muşta ve şışelı saldınsıyla karşılaşraıştır Bu arada Alı Rıza Bodur uç yennc ^n bıçak yıyrek kanlar içınde yere yuvarlanmıstır. Olavdan sonra kaçan komandolara polıs mudahalp etmemıştır. CHP Izmır Mılletvekıli Suleyman Genç dun CHT tl Örgıitun da, polısm olava ılgısız kaldığını belırtmış ve soyle demıştır. «Olayaan sonra Emnıjet MU durlugune gıderek durumu bıldırd.m Mudur Vekılı hastaneye gıtmemı, daha sonra gelıp ıfade vermemı soyledı Kendısıne has taneje daha sonra gıdebılecegimı, oıze saldıranlan tanıdığımı sovleaım \e yakalanmalan ıçın enıır \ermesuu rıca ettım. Ha(Devamı S» 9. Sü. 3 de) Üstündağ: "Demirel, yakınlorına devlet kesesinden çıkar sağlanmasmdan üzüntü duyacağına gerçeği örtbas ediyor,, A\KARA, (Cumhunyet Burosu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustaîa Üstunoağ, Başbakan Süleyman Demırel'e dun ver dıgı cevapta, «Sayın Demirel aylardır Turk basmında açıklıkla ser gılenen, yeğenı Yahya Demjrel'm yolsuzluğunu, Sayın Ecevıt'ın uyarıcı açıklamalanyla duyabümıştir» öemıştır CHP Genel Başkanı Ecevit, bundan bır süra once Başbakanm yeğem Yahya Demırel'ın hayalı mobılya ıhracıyla devlet kesesmden /ergi ıadesi adı altmda mılyonlar vurduğunu büdirmış, Başbakan Demırel de basının haftalardır bu konuda yaptığı yayına karşın, Ecevıt'ın sozlen uzerme önceki gnn bır açıklama yaparak "ergi iad°si işlemının Eceınt'iD zamanında geçtiğml soy lemıştı. Demırelin bu konudaö açılclamasına dun bir cevap veren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Üstundağ bzetle şoyle demiştir: «Demirel dernecinde devlet kesesinden vakınlanna temin edi len çıkarlann kendl zamanında olmadığını iddia ederek büyük bır şaşkınlık ve çelışki İçınde gerçekierden kaçnıa cabas,ına gınruşti'>>a 9 >u S de) Demirel, EcevitHn son demeçlerini çok sert bir dille eleştirdi ANKAR4, (Cumhuriyet BBrosı Başbakan Süleyman Demırt soa gunlerde CHP Genel Başk nı Bulent Ecevıt'ın, hüklımet manevî sahsıyetını tahkır ve te yıl ettığmi, uluorta ve çırfc sozler sarfettığüıi one aurere «Bunlar tenkıd değüdir, sade< karalama ve kotülemedn. ^ muhalefet yapmanın, ne de me lekete hızmet etmenın gereğıdı Sadece bır sıvası cınnet alâm tıdır» demıştır. Deraırel, CHP Başkanının s< beyanlan üe hukumetın agır b saldırıya ugradığmı, bu salc reyı karşılıksız bırakmanın mu kun olmadığını, nefıs müdafa a içinde gorevml yapmakla ka şı karşıya bulundugunu belıri rek, özetle şunlan soylemıstıı «Cumhuriyet Halk Partısı"n sayın Genel Başkanı bır sürec Cumhunyet Hukümetıne sald maktadır. Gerçek auçlıılann h kumette olduğunu. dağa çıkı eskıyarın hukumette bulunanîs dan daha az zararlı olduguı suçluların hukumet olacagını, nasıl olabüecej M eğer Yahya Demirel m mobılja ıhracı konusunda asıl kımm yakasına japısmalıymış, duydu nuz mu' Sulejman Demirel soyluyor Ece^ıt'ın yakasına yapışmalıytnış. Fesuphanallah. Ve pekı scbep'' Çurikü Yahj'a Demırel'ın bu ıslen yurüttüğu zamanın bır bohımü, Eceyıt'ın Başfcanlığı zamanına rastlıyormuş. Evet bır fle şu eksık Yahva Demirel, Merkez Bankasından aldıfj 20 müyonu baş ka tamseyle değü, Ecevıne kınştı Bunu soyleseydi Bır kere, Yahya Bev ın bu lşı, Naım Talu hukumetı za manında başlıyor. (15.11975). Tıcaret Bakanı da AP h meşhur Ahmet Türkel . Zaten mobılya ıhracına durup dunırken astronomılc olçude (yuzde 15 oranııvda) vergı ladesı uygulamasıru ıcat eden de Melen hükumetı. (12 4 1973 24 4 19 73). Ama geçe^m. Yabya Beyrn işi, r'HP JMSP hukumeti za'" ^nında devam ederken, Tıcaret Bakanı MSP'li Fehım Adak Demirel 'in çimdıkl hukume tınde de Bayındırlık Bakanı Onu da geçehm. Peki bu mobılya ıhracatçılıgınm altmdaki çapan ogullannı bolum bolum ortava çıkaran ve Yahya B»(Devamı Sa. 9 S3. 7 de) BAŞBAKAN Zelzeleye karşı tedbir aluunıştır!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog