Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yaymlan Sanat Tarıhimizin Sorunları Tazan: Prof. Doğan KUBAJf •anat terlhlm batas yöntaml v« Aaadotai MDMI ttstün* özgün açıklamalar Piyatn U Hıs fctent* adresi: Halkerl Sok. No. 39/41, İSTANBDL umhuriyet 82. ju, aajı: 18353 : TUVUSMJLDİ 1 EyHil 1975 Pazartesi Jf Ea tinlıi, en etkül Türk r«»rlannı 42 yüdır «ayfalannda toplayarak tonlamayacak Wr refcora erişen VarUk edebiyat v» sanat dergisinin eylül sayı» blrbtrinden tlglng denema, hikftye, şiir v# çevirilerle çıkta. Bu •ayısında Varlık ldtaDlannı ne kadar indirinv H alabileceglnizi açıkiavan bildınvl ofcuyım. îndirimli fatışlar eylül sonıında bitiyor. Yararlarnn. îl&ncılık: 2933 8828 VARLIK ÇIKTI tsviçre vatandaşı olan 30 Senatör seçilme şansını yitirdi Arden Şellefyan hakkında İsviçre Dışişleri 12 EKİM SEÇİMLERİNİN Bakanlığmdan ADAYLARI BELİRLENDİ bilgi istendi Altan ÖYMRf bfldiriyor BERN TurMye'nin Bern Bttyukelçılıği, Yahya Demırel ın mobılja ıhraç ettığınl bıldırdıgı Etablıssement Mopar fırmasının arkasından Arden Şellefyan'ın ev •dresımn çıkması uzenne îsvıçre Dışişleri Bakanlığma bir nota vererek bu fırmayla Yahya Demırel ın ışbırlıği yaptığını belirttiğl ikı fırma hakkında bılgi lstemış•tur pex Com Ltd, dijerininfci lse, Coraamar Com Ltd idı Bu Ikl fırmanm da Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon tarafından Bern Büyukelçılıgıne gonderılen yazıda, «Bilinen adreslerı» olarak bildınlen CenevTe'dekı ad(Devamı Sau 9, Sft. 1 d«) Federa! Polls, Bern Büyük Elçiliğimize, Yahya Demirel'in hayall mobilya ihracında işbirliği yaptığı anlaşılan Arden Şellefyan hakkında bilgi veremeyeceğini bildirdi. CHP'de 4 profesör çeşitli illerde liste başın da yeraldı, sıkıyönetım mahkemesi eski başkanı Elverdi de Bursa'da mıiletvekılı seçimi için tek aday Eski Demokrat Parti döneminin Tahkikat Ko misyonu uyesı Baha Aksit Denizli'de, Yırcalı Balıkesir'de, Ataman da Zonguldak'da liste başt oldular ANKARA, (Camharirat M n M ) Cumnunyet Senatosu UçM bir yenllem» seçimlerl İla Senato T» Mfflet Mechsi »r» aeçımlerl Için dıln ııvasi partılenn delegeleri 11çe teçım kurull&nnın denetimlnd* oylannı kullanarak adaylan »aptamısiardır Adav yoklamagmda çok sayıda Senatonın hstelere gıremedıklerı, va da lıstelenn alt sıralannda yeraldıklan gorulmUs ttlr. Bu arada, Zonguldak, D« »• Balıkesir'de e s ö Deoook r»t Partilıler listelerln llk smla nnda yeralmıjlardır APIı Bakanla'dan îhsan S«bri Çaglavangıl Bursa dan, Turızm T« Tanıtma Bakanı Lütfl Tok oglu Kocaeh'nden, Orman Baka nı Turan Kapanlı da Ankara'dan lısta başı olmuşlardır Ankara dan Prof Uğur Alaoa kaptan, Baükesır'den Prof. Hu seyın Zınnur Rollas, Samsun'dan Prof Kenan BuhıtoŞhı, hırden Prof Gündü» Okçün, CHP llstelerlnden blrlncl sırsda ver alarak Parlamentoya gırmeyı garantüemlşlerdır. Zıya MUezsnnoğlu da Kayseri'den lısta başı olmuştur. CHP TeKirdağ lıstesmde esld Adalet Bakanlarından Hayn Mumcuoflu liste başına yerleş mıştır öncekı ay yenıden CHP" ve (teçen Mumcuoglu'nun, göste rllen büyük tepldlere Tağm«ı list« baçı olması çaçırtKa olmuştur. AP Bursa Milletvekılı lıstesınde, Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetım Mahkemesi Başkanı, General A!ı Elverdi tek aday ola rak yeralmıstır Deniz Kuvvetlerı eski komutanı Kemal Ka>acan da, CHP Trabzon hstesınden ıkın cı sıraya jerleşmıştır Seçilme şansian zayıf olanlar Llstelere gıremeyen, seçılme şansian çok zayıf olan yahut da seçımlere katılmayan 30 a yakın senator sunlardır Afyon Kemal Şenocak (AP), Ahmet Karayığıt (AP). Adana: Muslıhıttin Yılmazme1» (CHP). Ankara Hıfzı Ofcuz Bekata (CHP), Turgut Cebe (DP), Ismaıl Yeös (AP), Mahmut Vural (Bagımsız) Bahkesir Cemalettın Inkaya (AP). Bursa Cahıt Ortaç (AP) Şeref Kayalar (AP), Saffet Vural (CHP) Denızlı Alı Kemal Turgut <\P1. Dıyarbakır* Azml Erdoğan Elâag Celâl Ertug (CHP), Salım Hezardağh (CGP) (Devamı Sa. t. Sfl 1 de; Bu konuda îsvıçre Federal Po Hsınden dogrudan doğruya ıstenen bılgüer içın polıs makamlan Arden Şellefvan'ın 1973'den ben îsvıçre vatandaşhfını ikti •ap ettığını bıldınnışler, ancak ls\ıçrede kışılerle ılgılı kayıtlann gızlı olduğunu belırterek dar ha fazla bılgı vermeye yetkileri olmadıgını açıklamışlardır Bunun uzenne Bern Buyükelçılığı, îsvıçre Dışişleri Bakanhğına gonderdığı notayla fırcnaların kımlıklerl ve Türkiy» lle yap tıkları ışler hakkında bılgiyi diplomatık yollardan istemıştir. Etaolıssement Mopar fırmasın dan sonra Yahya Denurel ın mobılya ıhraç ettığıni bıldırdıgi otekı ıkl fırma hakkında da durum sydınhga kavuşmamıştır Bu ıkı ttrmadan bırını adı t Bloksuz Ülkeler Konferansında Kıbrıs'taki yabancıaskerlerin Ada'yı derhal terketmeleri karara bağlandı DIŞ HABERLER SERVtSt LtMA Batı v« Doğu bloklanndan sonrtt dünvadaki flçtincU büyük ülkeler topluluğunu olusturan hıç bir blok» bağlı olma yan ttlkeler Basbakaa ve Dışişlarl Bakanlan toplantıaı aonunda y» yınlanuı ortak büdlıi dün açık lannuştır. KonfaMas bıldlrislnde Kıb'ig konusunda Türs göruşüne tamamen ter» duşen go ruşler yer almıs ve 81 ülkeden meydana gelen bloksuzlar Kıbns'ta bulunan yabancı askerlerın adayı terketmesinl istemışlerdır Çalışmalan »ırasmda Peru Dev let Başkanının bır darbe sonucu görevınden alınmasuıa da tnnık olan taraisiî ulkeler 'emsılcıleri, bır hayli tartısmalı geçen çalış malar sonunda hazırladıklan or tak bıldınde Kıbns konusunda rtzetle yu goruşlere yer vermıs lerdır •Kıbns Cumhıırıvetınin toprak büfunlugune ve bağunsalığına tam bır saygı gosterılmell re ada da bulunan yabancı askerler der hal adavı terketmehdır s Dıploraatık gozlemcıler, Peru da vanlan bu sonucun Turkıye ye Kıbrıs Turk Federe Devletı içın tam bır başansızhk olduğu nu beİTtmişlerdır Bılındığl gıbi, Türkıve bu kin feransta kendl gdrüşüne ters dü yen bır kararm çıkmaması yolun da bazı çabalar harcamıştı Dışişleri Bakanı îhsan Sabrı Çağlajangıl bır sure once Cıdde'de ya püan İslâm Ülkeleri Dışişleri Ba kanlan Konferansında tarafsular içinde 42 Ulkelık bir grup oluşturan müslüman ülkeleri etkilemeye çalısnııs T* bunlann. Türk goruşune uygun düşecek bır sonuç alınması yolunda çaba harcamalarım istemıştı Buna karşılık, Cıdde Konferansmda Israıl'ın Birleşmış Mılletlerden çıkarılması konusundakl ön k»ran da onaylajan Turkıve bu davranısı ile Arap ülkeleri (Devamı Ss 8 « a s de) > Notlar Adana'da komandolara dokunmayan polis, saldırıya uğrayanlardan 114'ünü gözaltına aldı ADANA, ( O j tllerl B&romı) «Tam bağımsız v« bloksus TUrkly* İçın încırliK vürüyüsunntin son günü oian SnceU fün TurUyuse katılan fençlerin üaenne MHP Adana 1 bınasuun danıından dinamıt, 1 demir parçalan ve sopa yağdı ran komandolar hakkında aun de hıçbır aoruşturma açümamış, bına ıçınde polısçe hiçbır arama yapılmamıstır. Buna karsıiık a ralannda Uç de bayan bulunan yürüyüsçülerden 114 Idşı dun Emnıyet MUdürlUğünün öael ba lümiinde bekletılmış, 1 Şube yet kılilen tarafından lfadeleri alın mıştır Adana, Mersın, Gazıantep, ür fa, Malatya, îskenderun, Ceyhan ve Samandağ Halk Bırügl örgut lerıne baglı gençlerle, baa sen dıka üyelerının katıldıkları vu rüvüşçulerın Ziyapasa Bulvann daki MHP ıl binası önUnden geçerken bu bınanın damına yer leşmış komandolar terafından ug radıkları saldın, yurüyüşü izle yen basxa mensuplanyle halkın gozleri onünde olmus, bu dam dan atılan dınamıtlerın patlama lan ve sılah sesleri şehırde hejecan ve telâş yaratmış, hatta bul vann açüdıgı alanlarda bulunan halk panige kspılmıstır. Şellefyanm evi Bu 1? polis romanlarmdaM gi bı bır ış oldu \ahva Demırei'ın Îsvıçre de 1* yaptığını büdırdıgı ürnıalann ızıne bır turlü rastlanamamam v« bu Konudaki araştırmaıarın basına vansıyıp Mechst» bnerge k o nusu yapılması Uzerına Malıye Bakanı 'iümaz Ergenekon, Bern Buyukelçılıgıne 28 teramuz gunü bır yazı gondernus v« fırmalar hakkındakı bılgılerın bazı rans>ey man mercılenyie DirukM fırmalarm kendılennden de sorulması nı ısıemıştı. Malıye Bakaıu yazısında fırma lann «Bılınen adreslerı» baslıgı altında kendl verdıklen adreslerı de büdırıyordu Bern Buyukelçüıgı D'inun üzenne Bakanm oıia.rdıgı ranseyman mercılerıne melctup yazarak fırmalar hakiında Dügı ıstedl. Bunlardan bır banka Etabhssement Mopar ın adresı oıarafe bır adres verdı Bu adres Malıye Basanı'nın yazısındakı adreslerden bırıne de uyuyordu. buyukelçüık bu adrese de bır uıekrup yazdı ve Bakanın ıstefıne uyarak Etablıssement Mopar haKionüaid bügıyı, Etaolıssement Mopar dan da ıstedı. lşte bu mektuba bır cevap geldi. (Devamı Sa 9. S>u. 4 dc) BAŞBAKAN . DEMÎREL'ÎN ARAP ÜLKELERÎ ELÇİLERİYLE GÖRÜŞMEKTEN KAÇINDIĞI BİLDIRİLİYOR Ümit GÜRTUNA ANKAR K (Cnmhurlyet Burosnı Başbakan Suleyman Demirel'in Başbakanlığa gelmesinden *ıu ya na, kendısıyle sorüşmek lsteğınde bulunan Arap ülkelennın Ankara'dakl büyukelçılenne randevu vermeyerek hep ileri tarihlere bırakması, Arap büyükelçileri ta rafrndan hoşnutsuzlukia karsılanmaktadır. Başkenttekı diplomatık göz lemcüer Arap ulkelenyle ıiışöler konusunda, hukümet ıruıde tam bir gorüs anlaşmazlığı oldu ğunun, Füıstin Kurtuluş Örfütü Merkez Komıtesi byesı Kaddumı nln Iiirkiye'ye gelısi sırasmda or taya çıktıgını belirtmıslerdir. Kaa dumi'nm Türkıye'ye yapaoağı zı yaretten önce, lslam Ülkeleri Dışişleri Bakanlan konferansude Turkrye'de de bır temsilcılik açü Tnatni öngorecek şekllde bü ısa X*x metnınl Çaflayangıl kabul e< mlstir. Ancak Turklye'ye donü>ünd« Çaglavangıl bu metnl, cas bakan Demirel'e onaylatamamıs aralarında büyük bir gorüs vnlığı doğmuştur. Bu geiışmeler devam ederken bırçok Arap oü yukelçısl, SUleyman DemireUe goruşmek üzere, Dışişleri Bakanlığma başvurznuslar, *!nrm¥ tilmu de çeşitli nedenler göstereo Demirel ıle göriişme olanağı bulamamışlardır BuyükelçüeriD Başbakan Yardımcısı Necraettto Erbakan*) zıyaret etmeleri ve b bakan'uı daha sonra verdıfi dameçler ise Çağlayangıl ile Eroakan'm da arasının açılmasına osden olmuştur. Başkenttekı dıplomatık gozlemcıler Demirel'in hukilmot 1çınde, Çaglayangıl'den çok. <>atı vanlısı Turhan Fevzioğlu'nuri stkısinde fcaldığını ileri sUrmekte dırler öte yandan Cidde'de lmzalanan karar ve bu arada ÇağlayangUtn Arap ÜLkelenne yaptığı çeşıtli gt> (Devann Sa. 9, Sfl. 8 de) Eskişehir'de bir AP delegesi dördüncü kez oy kuttanmak isterken yakalandı; CGP'liler Niğde CHP il başkanını yaraladılar (Cumburiyet Haber Merkeod) PartUerin dünkü «day yoklamalan genelUklo sakln geçmıştir. Ancak, ban aday adaylarının delegeleri oy kullandırmak İçin özel araçlarla tasnnalan, onlara çeşitli vaadlerde bulunmalan, yine ber seçim oncesindekl görülen maMaralardan btrinl tes kil etmıştir. K^kışghir muhabirimizln haberine gore, dört kes oy kuUanmalc isteyen Bahrl Değırmendere adlı AP delegesi, 1 Merkeı llçe Seçun Kuruîu Başkanı Yargıç Naz(Deramı Sa. •. Sft. C da) MHP MERKEZlNtN DAMINDAN Yt'RUYUŞÇÜLERE SALDIRA.NLAR« mek üzera TTlus Parkına gırdıklen sırada yurujnişu yonetenler lle polis arasmda baa tartışmalar olmuş, bu defa polıs, tartifmaya katüanlarla ülus Parkma »u lçmeye gidenlerden bir Insmını ve hatta yunıyuşle mçbır ilgısi bulunmayan 13 • 14 ysşındaki çocuklan d«hl toplayarak Emnıyet Müdürlüğü binasnua altındaki ozel bodruma sokmustur 114 kışt geceyı istıf halınde bodrumda geçırmışlerdır Polıs, olavdan sonra Halil Ak (Devamı Sa. 9. S9 4 de) 114 Mşi geceyi emnlyet bodrumunda geçirdi Yuruyuşçüler, Hükümet Konagı onune vanp bir kısmı su iç Kıbrıs'ta Halkçı Partinin Genel Başkanlığına Alper Orhon getirildi tzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Kıbnsta demokratık sol eğılunlı Halkçı Partinin Kurucular Kurultayı dun Lefkoşe'de Zafer Sinemasında toplanmış ve Genel Başkanlığa tstanbul Boğazıçi öniversıtesı bğretırn üyesi, Kıbns doğumlu Alper Orhon oybırliğıyle seçılmıştır. HP Kurultayında, Partı Meclisi üa Yuksek Disıplin Kuruîu da seçilmıştir (Devamı Sa. P Sfl 5 de) YAHYA DEMiREL ŞELLEFYAN iLiŞKiSi VE MOBiLYA YOLSUZLUĞU KONUSU YENiDEN MECLiS'E GETiRiLiYOR ANK4RA, (\NK.\) Başbaian Demırel ın >eğeni Yahya Denurel ın «mobılya yolsuzlugu» ve bu konuda Turkıye'den kaçan Mıgırdıç Şellefyan ve kardeşı ila ılışkısi yenıden Mıllet Mec'' ıne getınlecektır Daha once CHP'lıle rın soru onergelen ve Meclıs araş tırması içm verdıklen one'geden sonra DP lüer de Meclıs sotruşturması açılması ıçın teşebbü se geçmışlerdır DP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Onsal Ankara mıiletvekılı Necdet Evlıyagü ve Konya mıllenekıli Ozer Olçmen, Yahya Demırel'ın olmayan fırmalara mobılya ıhraç ettığmi beyan edcrek 20 mılyon lıralık vergı ıadesmoen yararlanması ve daha sonra gos (Uetamı S>». 9, ou 4 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Şelletyan Düzeni... TAZAR «YALÇIN KÜÇÜK.E PASAPORT VERİLMEDİ BASIN Y A ZI SIZ aşbakan Demirelin yegani Yahya DemıreTm tsnçre'deid uç ftnna aracüığı ıle, Italya, Ubya ve Kıbrıs a mobüya ıhraç ettigml üen »ürerek Merkea Bankası'ndan yırmı mılyon lıra para aldıgı, bır «ür« önoe gazetelerde açıklanmıştı. Olayın belgelerı, bır karpuı »rgısı gıbı, teker teker kamuoyu onüne getınlmıs, fakat, «iyasal ıktıd&r, bütun olup bitenleri, tribün seyırcısi gıbı gos ucuyla izlemekl» •etuunıştır. Altan Öymen »rkadasımızm, Isnçre'de yaptıgı bır araştıpM sonunda saptaoıgı sonuçiar, dün Cumhurıyet'te yaymlanmıstır. Mobüya yolsuzluğunua bu aşamasında, karşunıza ünlu Mıgırdıç Şellefyan çıkmıstar. Yahya Demıreltn Isviçrede Uc&rl üıslade bulunduğunu üeri surduğü «Etablıssement Mopar» adlı firmanın, Lozan Tıcaret Odası ve tsnçre Bankalarında kayıtlı bulunmadıgı anlaşılmıs, bu kez, varlıgı saptanamayan bu fırmanm adres olarak gosterdığı verde, Mıgırdıç Şellefvan'ın kardeşının oturdugu ortaya çıkanlmıştır. lşte, buyurun belgelerınl tşe bftkın sızr Yurttaşlann devlete ödedikleri vergıler, rurlu oyunlarla, Demırel aılesıne aktanlmakta, «teşvık tedbın , «kredı» ve «vergı ladesı» adı altında mılyonlırla psra, bu «Isperta prenslerını» sengin etmektedır. Aşın cereyan. yıkıcı düşünceler.. devletiyle milletiyl» bblunmezlık gibi gerekçelorin arkasından, işt« boyle, ucu koka âısarıda tıcan llıçkıler çıkmaktadır. Adını koyalım «Şellefyan düzenlıdır bu (Derann S» t, SfJ. 1 de) Ankara Notları: B Karayolları'nda neler oluyor. Mustafa Yenl Kpnya VaJlsl, bafl namaamı bır caımde, oğlt • b.r oaş kasında, üündiyl öbür carmfle kılıyor Sabah Kapı camune gıdersa ögleye Şerafettmde, akşama Mevlana'daydı Kciylere gıdınce de dogruca camıje gıdiyor camıde namaz kılan lar azsa çıkışıyordu oradakl köylülere: Carniye olye devam etmiyor•unuE? Öblir dUnyada naaıl üeeap vereceksinlzT MSPH tçimlerl Bakaaı Oğuahan FAŞİST YUNAN CUNTASI ADALET ÖNÜNDE Cunta lıderleri, ışkenceler ve işbirlikçıler yedı yıllık karanüiî bır donemın hesabrru veriyoriar.. Kosta DAPO.NTE'nin ÇARŞAMBA GÜNÜ CüMHURÎTErTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog