Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Güneşi durduramazsmız. Çatmzı kaplatmtz. İZOCA/V\la umhuhye 52. yıl, sayı: 18268 Kurucusu : TUNTJS NADt 9 Haziran 1975 Pazarted tALTlN KALEM, Rus Edebiyatının ölmez eseri KLASIK BOMANlAfl CANLAR ÖLÜ N. V. GOOOL YENİ ÇrKTl Tfim Kltapçılarda Dafıtun : BATEŞ (Bateş Reklânv 123) 45TJ OECD raporu: Ücret artışları smırlansıiK destekleme aljmı ölçülii olaun, kanıu jatjnmlarmda kısıntı yapıl&ın Bütçe gelir tahminlerinin gerçekçi olmadığına değinilen rapora göre: «Türkiye yardım olmaksızın ekonomik kalkınma yükunü kaldıramaz» OECD'nin 1975 Türkiye raporunda, bütçe açıklarının durumu ağırlaştırdığı ve bu konuda «her hangi bir etkili tedbır alınmadığı» belirtildi Konsorsiyum yardımı bir yıl gecikebilecek FMÜS, (ANKA) Ekonomik Kalkınma ve tşbırhğl Örgütu IOECD), Turkive'nın 1975 yüında kı ekonomilc durumuna ılışkın hazırladığı raporunda, «TUrk eso nomısı yapısal olarak halen çok zavıf durumdadır ve dış yardım olmaksızın ekonomık kalkınma \UKunü kaldıramaü» yargısına varmıştır. Ote yandan, önerilen tedbirler:n alınmasında gecikUmesi hattnde Türklye'ye konsorsıyum yar dımınm bir yü kadar ertelenecegı OECD çevTelertade yaygm bir kanı olmuştur. OECD raporunda enüasyonıst baskıya yolaçan etkenler arasında ozeüıkle bütçe açıklan üzerın de durulmakta ve 1975 bütçesının 9 müyar yenne 18 mılyar llra açık verecegı belirtilmektedır Bütçe gehr tahmmlennın gerçekçi olmadıgına da degınılen OECD raporunda gelir tahmtnl» rındekı «boylesıne bır artış ancak enflasyon ya da açıktan para çe kışlenyle karşılanabılır» denılmek tedır. OECD amca, Türklye'den şu lstıkrar tedbirlerlni ozellıkle uygulamasını raporunda lstemiştır: • Işçi tlcretlerlndekl artışların sınırlanması. • Butçe harcamalannm tosü s u n v« kamu vatınmlartnın azaltüması. • Vergi badlertnde düzenleme yapılması. • Destekleme alımlannda ölçülü davranılması v« uygun tanmsal taban fıyatlannın »eçilme 81. Kıbrıs tarıhınde yapılan ılk halk oylaması ıle yeni Türk Anayasası onaylandı LEFKOŞE Kıbrıs Turk Federe Devleti Kurucu Meclısi ta rafından toplam 274 saat süren çalışma sonunda hazırlanan Kıbrıs Türk Federe Devleti Anaya»a'sı, dün Kıbns Türk toplumunun oyuna sunulmustur. Bvryıik ilgı goren ve çoşku ıle karşüanan halk oylamasmm oy ayınmı, dun gece saat 24'den sonra başlamış ve ilfc »yınnı sırasınfDevamı Sa. *, Sfl. I tfe) Danıştay Başkanı: "Yargı Danıştay kararlarının kararlarının uygulanmaması, infazı nedeniyle hazinenin konusunda haksız yere zarara idarenin uğratıldığını belirten Ülgen : «Yasama, takdir yürütme ve yargı yetkisi yoktur kuvvetlerl arasındaki dengenin bozulması toplumu patlamalara götürür» ANKAR.% (ANKA) Danıstay Başkam tsmaıl Hakkı ülgen, tjugun yayınlanan «îankı» dergisının sorularuu cevaplandınrken. «Yargı kararlarının ın fazı konusunda ldareye tanınmıs bır takdir yetkisi yoktur» demis ve idari yargı yetkisimn kısılmaaının demokratık hukuk devleti llkesl ve Anavasanın baslangıç bolumüyle bagdaşma yacagmı soylemıstır. tsmaii Hakkı Ülgen soyle ko nusmuştur«Infaz konusu DUyük önem taşımaktadır. Gerçekten idare nın yargısal yolla denetiml etken bır nıtelık tasımadıkca dev letm başlıca amacı olan, K:ŞI lenn mutluluk ve güverüıgıni sagiamak mümkün olmaz Bu neden le Anayasamızın 132 mad desinde, yasama, yürUtme ve yargı organlanvla ldare mahkeme kararlanna uymak zorun dadır. Bu organlar ve ldare mankeme kararlflnnı nıçbtr su rette degiştiremeı ve bunlann venne getinlmesin! gecıktirmez hükmünü sevketmiş. Danıştay Kanununuo 95 maddesi de bu etnre uvgun olarak düzenlenmıs tır. Buna ragmen bır kısım (Devamı Sa 9 Sü 3 de) • Dovizll mevduat besabı ka bul edebılecek olan özel bankaxn (Devamı Sa. », Sü. 1 de) ERBAKAN: "MSP İKTİDARI DEMEK FATİH YİNE 2i YAŞINDA FETİHLERE BAŞLIYOR DEMEKTİR,, BVTMAN Dun Dıyarbakır'dan Sıırt'e geçen Necmetttn Er bakan'ı Batman'da, Ecevifi karsılayan ve dınleyen kalabalıga ya km bir kalabalık dinlemış, konuşmadan önce başlayan tartışmalar kavgaya donuşmeden güvenlik kuvvetlerince kısa «Urede önlennıiştır. Erbakan konuşmaya başlayaca gı sırada baa CKP'liler, «Halkçı Ecevıt» dıye bağırmaga başlamış lar, bu bağırmalar nedenıyle Er bakan btr süre konuşmasana baş layamamıştır. CHPTılerin bağırmalarına, MSP'lileT «Mücahıt Er bakan >. «Kahrolsun Ecevlt. dlye karşılık vennışlerdır. Erbakan şımdıye kadar oldugu gıbı, gıtügı her yerde CHP'ye ve ozellıkle Ecevit'e hücum etmiştır. Süvan'da Erbakan, «Ecevıt manevıyat nedlr, hak nedır bılmez. Bunlan bılmeyenın memle kete hızmet etmesı mumkun değıldır. Turkıye'de ıkl zıhnıyet çar pışıyor CHP Ile MSP'nın zıhnıye tı> şeklınde konuşmustur (Devamı Sa. S. Sü. 8 del MC Hükümeti, bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında yüzde 15 kısıntıya gidiyor 1975 yılı bütçesi açıgının 3B 5 mılyar hraya çıkması üzerlne MC Hükümetmm 1975 bütçesi ve kamu harcamalanyla ilgili ola rak revızyon çalışmalannı başlattıgı oğremlmıştır. Bu çalışma lann illt sonuçlarma gore, butçe açıgını azaltmak içın blltün kamu harcamalarında vüzde 15 oranında kısıntı yapmak gerekmektedır. Ancak kısmtıya ragmen 1975 bütçesinın 9,5 mllyar llralık bir açıkla karyı karsıya kalacağı bıldırümektedır. Demırel başkanlığındaki MC Hükumeü, 1975 bütçesının ger çek açığını saptamak ve buna gore alınması gerekli önlemlen belırlemek amacıyla ilgıü kamu kurulaşlannın çalışmBİar yapmasını istemiştir. Bugüne kadar tl bütçe gelir ve harcama duru mu da hesaba katılarak yapılan çalısmalar, 1975 bütçesi gelir Yalçın KÜÇÜK tahminlerinin indırılmesl jer«ğıni ortaya çıkarmıştır. MC Hükumeti kurulmadan önce Irmak Hükumeti tarafından Meclıs'e sunulan v» Millet Meclısinde CHP'nin muhelefetıne karşı MC partilerinin oylanyla kabul edılen 1975 batçeaınin g» M tahminlerinin gerçekçi olmar dıgı ilk çalıçmalar sonucu saptanmıstır. Buna göre biltçeda 98 milyar lira olarak gösterüen vergi gelirlertnm tahminen 92 milyar liraya indirilmesi gerekmektedir. Yapılan çalısmalar, bu yılın »er gi gelırlennm 92 milyar lirayı aşamayacagırii ortaya çıfcarmısür. Aynı sekılde 1975 bUtçesinda f mflyar olarak g&sterilea lç 1» tlkrann da gerçekleşme olasılıgı mevcut gorulmemektedir. Hazınenln yapabileoeği iç borçlanmanın, en iyımser bir tahminle, 5 milyar olabüeceğı hesaplanmaktadır. Bu tki fcalem dolayısıyla bütçede 10^ milyar lıralık bır açık doğmaktadır Ancak 1975 bütcesinin açık kaleroleri, vergi ve istikras tahmlılleriyle sınırlı kalmamakta(Devamı 8a. », Sü. 4 de) Erbakanın Ecevit'e hücumu GEZiDEN NOTLAR : MARAŞ'TA YILMAZ GÜNEY'IN FILMİNIN OYNATILDIGI İKI SINEMAYI KOMANDOLAR TAHRIP ETTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Kahraznanmaraş'ta oncekl gece Yılmaz Güney'in «Zavallılar» fılmıru oynatan Atlas ve Ceylân sınemalan komandolann baskınına uğramış ve sinemalar tahnp edılmıştır. Adana Güney Film Işletme Mü dunl Kadır Şeküı"nm verdığı bılgıye gore, Yılmaz Günev'm cZavallılar» fılmı Kahramanmaraş'a getınlmıştır. Fılmta getınlmesi bazı çevrelerl rahatsız et> mış ve smemacı, «Bu fılm komunıst fılmıdır Ovnatırsan senı oldürüruz» dıye tehdit edılmıştır Bunun uzertne sınema sa hıbi valılıge başvunnuş, valüıkten tilrom oynamasınm hıçbır sakıncası oltnadığı bıldınlrnce, r «Za\ allılar» fılmi perşembe akşamından itibaren polis gözeümınde oynatılınaya başlamıştır. Ancak, önceld akşam, fılmm oynatüdığı Atlas ve Ceylân sineraalan birdenbıre komandolann baskuıma uğramıştır. «Kahrol Tarım Bakanı Meteorolojı Genel Müdürü ile ilgili Danıştay kararına uymayacağını bildirdi Namaz kıla kıla geliy MUSTAFA EKMEKÇt Siverek Beledıye Başkanı CHP 1 Abdullah Odabaşı'nın og.u 1 Emın babasına sordu: Baba, Erbakan O muî He Fesımlertne hiç benzemlyor' Çocuğun resurüer dedıgı, ka7 rıkaturler mıydl acaba Erbakan'ı çok kışı kankaturlennden tanıyordu herhalde. Erbakan ı konuşurken dınleyenler, bır ıvı suzuyorlardı. Belleklenndekı ıle ka rşılaştırıyorlardı. Sıverek'e Erbakan'dan once gırmıştık. Hazırlıklan gorecestık Toplantınm yapüacağı ağaçlı parka benzeyen çay bahçesınm ben yuzunde demli çay ıçıp kendı aralarında soyleşen Sıvereklıler, çok şakacı ıdıler. Bunlar CHP'hler olmalı ıdı. Çocuk ıskemlesıne benzeyen «Rahle» oenebılecek sandalyede oturanla ra bın yaklaştv Erbakan selâm edıy Na maz kıiacağım, bıraz gecıkece(Drvamı s». 8, su. l de) Havaiar serınledı, plajlar boşaıdı OeçJığimiz günlerde, sıcak ha^a dalgasının etkısi altına giren \e oldukça sırak gunler geçlren Istanbul yoresi, venıden Balkanlardan sarkan ve ha\a sıcaklığının dusmesıne neden olan vağişlı bir Kava kıtlesinin etkısi altına gırdi. Gectiçimız gunlerde 11 dereceve kadar jukselen sıcakhktan bunalan IsUnbullulann doidurduğu plâjUrda, dun ancak 35 kişi \ardı. Fotoğrafu, evlennın yakmlarındaki plaja giden çocuklar eöriılmektedir ANKARA, (ANKA) Gıda . Tarım ve Hayvancüık Bakanı Korkut özal, Devlet Meteoroloji Işlen eskı Genel Mudüril Ümran Emın Çölasan'ın avukatlanna gonderdıgi resmî yazıda, genel müdürlük makamına veni bır atama yapüdığını ve yapılan bu atama İşlenıl hakkmda Danıştayca bır karar Tenlmediği için, eski genel müdür Ümran Emın Çölaşan ile ilgili Danıştay karannın uygulanmayacagını bıldırraıstir. sun komünlstler», «Mılliyetçi Bır süre önce, özal tarafmdan Türkiye» naralan ile sınemalara görevınden alınan Devlet Metesaldıran komandolar, halkı dışaoroloji tşleri Genel Müdürü ümrı çıkarmışlar, sinemayı tahrip ran Emın Çölaşan, Danıştay'a etmışler, koltuklan ve film mabaşvurarak, hakkındaki ışlemin kınelennl kırmışlardır. Filmin ıptalıni istemiştir. Danıştay Beıkı kopyass da ortadan kaybol' şınci Daıresinin görevden alma muştur. j ışlemi hakkında iptal kararı ver<\dana Güney Püm tşletme | mesi tizenne, Bakanhğa başvuMudurü, «Zaranmız 60 bin lira ran Ümran Emın Çölasan'ın avu(Devamı Sa. S. Sü. S da) 1 (Devamı Sa. 9, Sfi. 2 de) Ecevit: "Bilinçlenen halk, artık yapılan baskıları ciddiye almayıp alay edıyor,, Fikret OTYAM ANKARA Yedl haziran 1975 cjmartesı sabahı aitı otuzda başlayan gezı, pazar sabahı saat üçte sona erdı. Ecevıtle Cumartesı gunu saat yırmıde ayrüdık Zonguldak'tan, pazar sabahı saat üçte donebtfdık Ankara ya. (T) Kadınlar \e çocuklar Ecevit'e hılâfsız, taparcasına oır u p ve sevgı gosterdıler. (2) IŞÇi babası dlye adı çıkmış tı ya, bu daha bır perçınleşmlş. Karabiık'te başı kasklı ışçının, ışçılerın otobusun onune kendılennı nasıl atuklarını, ellerıne nasıl sarıkuidarını sevrederken, duygulanmadım ae sem gerçek olmaz. (3) Seçım yok, şu yok, bu jok Ama halk ajakta, hejecanlı ve azımlı. Ozellıkle bebeler, çocuk lar «Ecevıt» dıyorlar başka demıyorlar. Hele Zonguldak'a sı rerken, ışçi mahallelennden bebelenn, yüzlerce bebenın, >ol boyu « E c e v i t . . Ecevıt > (Dvamı Sa. », Sü. 1 de) Bu Köşeden IRAN DÖNÜŞU Altan ÖYMEN umhurbaskara Korutürk ve eşının Iran gezisı, Türkiye'mrı tranTa üişkilerinde yenı bır dönemın baslangıcı oldu. Tunç, TürklşMn genel greve izmir'den başlayacağını açıkladı ESKIŞEH1R Turk îş îşçı Kunıltayı'nın kapamşında konu şan Genel Başkan Halıl Tunç, 12 Haziran Çarşamba gunü îcra Kurulu tarafından saptanacak ta rıhte îzmır'de genel greve gıclılecefını açıklamış, (»Izmır'de yapılacak greve kulak asılmazsa, genel greve gıdecegız» demiştir Tunç, sermaje eevrelerının ıs çı hareketının karşısına geçtıgım, Turk işçısının ekonomık ve sosyal dıwjmunun gelışmesını ıs'eTiesıne karşıhk işverenın sal dın amacıyla lokavtlara başladıgını soylemış, lokavtın egemen çevreler tarafından işçıyi açlıga ıtmek ıçın kullanıldığını beurterek şunlan eklemıştır «Artık bıçak kemığe dayanmıstır. Türk îş genel grev uygula^Iabılı^ duruma gelmıştır. Tehlıkelı tır süah olan baskı aracı, Turk Îş ı genel grev uygulamasını kullanmak zoruyla baş başa bırakmıştır. Kıdem tazmmatı uzennde blıyuk oyunlar oynanmaktadır Kıdem tazmınatı isverenlenn ıstedığı şekılde Meclıslerden geçerse, Turkıye'de artık (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) ÖLAYLARİN ARDINDAKt GERÇEK PARTİ KAPATMAK bayrak yapanlara beklenen dersi vermelıdır » Knşkusuz HalU Tnnç'un gözlemlerine katılmıvacak bir tek vnrtsever bulunamaz. Ne var kı bu gödem, veni blrşey sayılamaz. Çok partill rejimln baslamasından bu vana, Atatürk devrinüerine karşıdevrim eylemleri başlamıştır \ntilayik alomlar, 1970lerde özgun partilerinJ kurmuşlardır. Hali) TuDç'un adını söylemediği anıa hukumet içinde bulunduğjnıı ılerı sürdnğıi 5ivasal partinin MSP olduğu da bilinmektedir. Artık lyice bilinen bir baska gerçek de MSP'nJn blrdenbire tökten mnbille inmerİD, 1950' lerde Demokrat Partinin, 1960' larda AP'nin semsıyest ve yatınmlan altında gelisen akunlann bir firönfi oldnğndur. Şimdl adına «MillİTctçi Cephe» denen ve Dörtlö Koalisyon kurulmadan önce «Ideolojik bütünleşme» ile başlayan bareketin içinde MS?* nin önemH bir yeri ve etkisi vardır. tste ba önem] ve etldyi belirten Tiirk1? Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesinin MSP*nl kapatmasına değrfn bir vönellşi de konnsmasında yansıtmaktadır. Ancak bn noktada biraz durup dfişünmek jrereklr. (Devamı Sa. t. Sü. 6 da) CEPHE HÜKÜMETi GÜNEŞ MATBAACILIK YÖNETiMiNi ELE GEÇiRMEYE ÇALIŞIYOR ANKARA (AJS'KA) Cephe hukumetıni oluşturan partıler, taraftarlanna ucuz gazets basma olanağı sağlamak amacıvia Guneş Matbaacılık Anonım Şırketınin statüsunü değıştırmek tçuı gınşimlere başlamıslardır, tkı ay önce genel kurulu yapılan ve yönetıcılert seçılen Güneş Matbaası, geçen yıl 3,5 mıl von kâr etmış, ışçılertne yüzde 60 70 oranında zam yapmış ve 2 nulyon lıralık jeni yatınmlara gınşmışken Tıcaret Bakanlığının emnyle 12 haziran da jenıden genel kıırul toplantıs. yapması kararlastınlmıştır. Hıssesmm \uzde 96 sı Hazineye aıt olan Guneş Matbaası bır anonim ortaklık nitelıgıni (Devamı Sa. 9, Sü. 2 dej C T ürktş'in Eskişehirde dflzenlediği 4'iincn Bolgesel İşçi Korultayında konuşan TUrkIş Genel Başkanı Halll Tunç, Ugi çekici bir uyanda bnlunmnştur. Ataturk'e Dzanao dıilerın ve saldınlann yofunlaştığım sdyleyen Tunç, Cephe Hiıkümeti içinde yer alan bir partinin Ataturk duşmanlıfını kendine bayrak vaptığma iîaret ederek demiştir ki: «Turk ışçısı bunu ilgi ile lzlemekte. artık AtPtürk'e karşı gırışılen saldınlara «dur» deme zamanının geldığıne Inanmaktadır. Bılhassa Anayasa Mahkemesı hıç zaman kaybetmed*n, Atattfr' dılsmanlı^nu kîndıslne işçi kıdem tazminatı tasarısı komisyonda yarın görüşülecek AVKARA (ANKA) I^çı kı dem tazminatlann] 1J günden 30 güne çıkaran karun tasansı yann Millet Meclısi Plan Komis vonunda yenıden ele alınaraR nr. tkınci kez alt komtsyona lade edilen usanda Cephe Hukuraefi (Devamı ha. s, sa. i a») Guneydogu komşumuzla ilışkılerıınız, gezının başlangıcında belırtmeye çalışmıştım, «Soğuk» denılmese de. haylı «jcrin» bır havanın etkisi altmdaydı. Petrol tıyatlarının artışından sonra mall olanaklan buyük olçüde artan îran'dan biz, «CENTO'da, BCD'de ortağız. Aynca ananevl dostluk ilışkilerl ıçındeyiz.» dıye, bir seyler beklemış, bekledıgıınizi bulamamıştık. Hatta Kıbns çıkarması sırasında da tran'ın desteği, bİ2« gerektl ğı kadar çabuk ve elle tutulur bıçımde gorülmemıştı Iranlılar lse Şah'ın da rtFha dıniDmatık bır dılle bır kere ıfade ettıgi gıbı «Tllrkıve birim için ne vap tı da, bız de onun için bır şeyler yapmak zorunda olalım» dıyorlardı. Geçmişla ilgili bu iki taraflı serzenışler devam ederken, Iran, bızuri dışı* mızdakl ülkelerle Ulşkılerini geliştirmege ozen go3tenyordu. Üstebk sadece, ihtıyacı olan mallan ve hızmetlen satm alacagı üen sanayi ülkelerine de degıl, bizımle aynı tip rnal ve hızmetleri ureteo Ulkela re de onceük venyordu. Biz de bu geuşmeye, zenginleşen komşunun yüzünü daha çok başka tarafa çevırmesinl görmezlikten gelen bir eski dostun vekan lçınde, aldınş etnıemeyi tercıh edıyorduk kt, petrol tıyaüanıun yüksehşiDden sonra Ankara'da, îran"ın Türkiye ile ilişkileri açısından edinilen izlenlmler, Türkiyenin başka bir tutum takmmasına olanak olmadıgını da gösteriyoTdu Ekonomik ılışkılerde bl le fcuJUp tutan bazı zevıt vardır. Dışandan bir mal alınacaksa ve bu malı satmak durumunda olan tkl Ulkeden biri Amenka ötekl (Devamı Sa. t. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog