Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKÎZ CUMHURİYET 26 Haziran 1975 Toto'nun sorunlarına çare bulunmazsa, bir çok bayi işlerini bırakacak,, Türkiye Spor Toto Bayileri Derneği, Liglerin başlamasına değin sorunlannın çözümlenmesini istiyor Bayiler komisyonlarmın artmasını ve başbayi olan Emlâk Kredi Bankası'nın daha dikkatli çalışmasını öneriyorlar AbduUah GELGEÇ Ttirkiye Spor Toto Bayileri Dernegı, futbol lıglennın baş lamasına defın Toto'nun sorunlarına çareler bulunamaz ve ge ışmesi ıçin harekete geçılmezse bırçok bayıın ışlenni bırakacajını belırtnnştır Spor Toto'nun ıçınde bulunJugu dnrumun yenı sezon maçlannın başlamasma dek duzelılmesuün ulke sporu y&ranna Dlduğunu soyleyen Türkıye Spor Toto Bayılen Demeğl Başkaıu vlustafa Erkmen şoyle konuşnuştur. «Toto hasüatının düşmesi barüerın durumunu sarsmış ve on ann bu ışı terketmelerıne jol ıçmıştır Ancak bız bayl arka iaşlanmıza bıraz daha sabırlı >lmalannı soyleyıp, ısın duzele eği umudunu vererek Spor Too'nun yururaesını saglamakta rız Ancak arkadaşlanmıza ver lığırmz sozler Toto yonetıcileriıın hıçbır gınşımde bulunmama ı yüzünden havada kalmaktalır. Bayiler zarar ıçınde artık nı sözlenmize aldırmaz olmuşur. Btzler Spor • Toto'nun sorun arıru yıllardır ılgılılere ıletmek çm sabırla temas kurmaya çaışmaktayız Oysa ılgüıler bızı ttlatarak goruşmek bıle isteme nektedırler Spor Toto'nun so •unlarını bızler tabanda ıştl•akçılerle temas halınde olduTimuz için bümekteyız Karşüaş ıgımız guçlukler hakkında go•uşme isteğımız bugune dek >por • Toto Genel Mudürlen, 5por Bakanlan ve Musteşarlar arafmdan gerl çevnlmektedır îizlen baştan sa\an ve bir ıta ruzeysel sozlerle geçiştırmeve •alışan bu kışıler, ülkeyi buyuk >ır parasal kaynaktan yoksun •derek, ulkemize en buyuk za an Yermektedırier. Sorunlan ro flgililerle tartışıp konuşma an ve onlara sorunlan iletmerüa gerekmektedir Oclann da >bsi «Bnlemelen seslenmıze kuak •»enneleri gerekmektedir. ''etkflllen, bayilerın de bulunasgı bir toplantı duzenlemeye ve lorunlan göruşmeye çağınyoUZJ Ümit Milli Takımımız Balkan Birinciliğinde Romanya'ya. da 31 yenildi H4SKOVA Ümıt Mülî Fut bol Takımımız Balkan Şampıyonasında dün de Romanya'ya 3 1 >enılmıştır. Mıllılenmız, ılk ya rıda ve 1 0 galıp durumda ıken kazandıklan penaltıyı da kullanamamışlardır Lmıt Mıllı Takımımız maça hızlı başlamıştır Bunun sonucu olarak da 14 dakıkada galıbıye te yükselmıştır Omer'ın attıgı bu golden sonra Mıllı Takımımız ı kıncı gol peşınde koşmuş ve bu fırsatı da 28 dakıkada yakalamış tır Romen defansınm ceza sahası ıçmde topru elle kesmesı sonucu kazanılan penaltıyı Fatıh gole çevırememıştır. Ilk yan da takımımızın 1 0 galıbıyeti ıle sona ennıştır. Ikincl yanya hızlı başlayan bu kez Romenler olmuştur. Sonucun da da altı dakıka Içınde uç gol atmışlardır. 52 dakikada Moga, takımırun beraberlığını sağladıktan ıkı dakıka sonra Radu ikinci Romen gohinu atmıştır Takımı mız bu gollenn etkısınden fcurtulmadan 62 dakıkada gene Mo ga gollen üçlemiştlr. Gen kalan dakıkalarda takımınuz başka gol yememek Içın mücadele etmış ve ı sahadan 31 yenık aynlmıştır. Ümit Mıilli Takımımız, Bulganstan'dan sonra Romanya'ya da yenılınce grup sonuncusu olmuştur. Ece: "3 yıl şampiyon olmuş bir takım güçsüz olamaz. Onu yönetim hataları bu duruma getirdi,. Sarı Kırmızılı takımın meneceri Ece, kulübe geldiğinde 60 kişilik transfer listesi bulduğunu söyledi G. Saray'ın peşine düştüğü Kırklarelili Kâmuran'ı eski bir G Saraylı olan Balıkesir antrenörü Candemir kaçırdı Galatasaray transfer yapmasa da güçlüdür Galatasarayın teknık yönetıcısl JTurgan Ece «Galatasaray Türkıye'nın en güçlU kadrosuna sahıptıın denııştır. 3 yıl üst uste şampiyon olan bır ekıbm guçsüz olamıyacagmı onun bu duruma duşmesuun ne denlenmn sadece yonetım natalan ve moralsızliğe dayandıguu belirten Ece şunlan soylemıştır. «Elımızdekı fcadro 3 yıl şam piyon olan kadrodur. Geçtıgınıız mevsım ise ük yanyı rakıbınden 4 puan ılerde kapamıştır. Yonetım hatalan ve morâlsizlik takı mı yıkmıştır. Mıllî Takıma 7 oyuncu veren Fenerbahçe ve Beşıktaştan daha güçlu olan bır takımda revızyon yapmak naıadır. Bız bu kadroyu koruyacagız v e şampiyon olacagız. 2 yıl bnce a»dığımız tutbolcular Şevkı, En Tuncer BENOKAN linde Spor • Toto başbayıı tarafından o pullann ıptalı ıle bayıler zarardan kurtanlmalı Temınat akçesı bayılerden hasılat oranına gore alınmalı Bayıler Dernegı Istanbul SporToto Temsıl Müdurluğu gorevıne atanan Fazıl Peker ıle göruştuklerını ve bu ısteklerını ve dıleklenni ona ılettıklennı ve bir çok konulan kendısıne ılettıklennı belırtmışler ve Fazıl Peker' ın de bunlan dınleyerek elmden gelenl yapacagını söyledığını belırtmışlerdır. Beden Terbiyesi Genel Müdüriüğünün Çekirge'deki spor tesısleri "utanç sergisı,, haline geldi BURS* fFeridun EVRENOSOGLU BildinAor) Beden Terbıyesı Genel Mudurlılgune aıt Çekırge'dekı spor tesısleri Türk spo runun başında bulunan kışılerın hizmet anlayışını belgeteyen «Utanç Sergısı>ne donu^muştur. Bugıinkü degerl 30 mılyon lirayı aşan tesıslenn bir bolumü hızla çürümeye yüz tutarken, yuz me havuzlarının bulunduğu bolumdekı soyunma odalan ıle mal zeme depolan da çoktan çtfrüjerek kullanılama» hale gelmıştır. Çekırge'dekl tesıslenn bir bolü münu olusturan Sporcu Konutu (eskı Parkotel) da Beden Terbiyesi Genel Müdurlüğünun ılgısızlıgi nedenıyle bakımsız kalmış, tıjm tesısler kendı halıne terkedilmıstır. Bursaspor Kemal'i 1,5 Gürol'u ise 1 milyona satışa çıkarıyor BURSA Bursaspor Yonetım Kurulu Futbol Federasyonuna başvurarak satıslarmı istıyen Ke mal ile Gürol'un satış fıyatlannı bıldırmıştır Bursaspor besın sozcüsü Yalçın Süter, düzenledığı basın toplantısında, Kemal'e 1 5 mılyon, Gurol'a ise 1 mılyon lıra fıyat bıçıldığınl ve bu ikl fut bolcu içuı pey sürecekleruıı açık lamıştır Transfer konusunda da açıkla mada bulunan Yalçın Suter, Kon ya tdmanyurtlu Semıh içm kulü bujle anlasmaya vanldıgını soylemıştır Anlaşmaya gore, Bursaspor, Konya tdmanyurdu kulübü ne 150 bın lıra ile bırlıkte kale cı Yılmaz'ı ve Konya'da oynanacak bir maçın hasılâtını verecektır Bursasporiu B tsmaıl ile ka lecı A'ılla'ya da karşılıksız bon servıs venlmıştır Suter, tesıs sorununun da yonetım kurulunca ele alındığım belirterek, «Bursaspor'un kendı tesısı yoktur Ataturk stadı haf tada bir kez bıze tahsıs edılmek tedır Futbolculanmız antrenman lannı tarladan bozma sahalarda yapmaktadırlar Bir an once Bur saspor'u kendı saha ve tesıslenne kavuşturmak içuı çalışmalar ya püıyor» şeklınde konusmuştur. Samsunlu Adem Beşiktaş ile anlaştı Beşiktaş kulubü Basm Sozcü sü ve Genel Sekreteri Cengız Kap'ın açıklamasma gore, Sıyah Beyazlılar Samsunsporlu Adem ıle ön anlaşmayı ımzalamıştır. Transfer ayına dek taraflarm anlaşmayı bozmaması ıçın 100 bın hralık tazmınat sozleşmesi de yapılmıştır Öte yandan Iskenderunspor kulübu de Beşıktaş'a Ta hır ve Muzaffer'm karşılığmda Doğan'ı verebıleceğıni bıldırmıştır İskenderunspor'lu Doğan'ın Beşıktaş'a gelıp gelmeyeceğı ke sın olarak bugun belli olacaktır. ver, Ali, Mustafa, Engın, Fatıh ne yaşlı ne de tecrübesız eletnan lardır. Bu futbolcular yenı takı ma katümış gıbıdırler Hıç bır zorlugumuz yok. Hepsine ıyı pa ra verdık. Onlardan ıyı oyun ve şampıyonluk beklıyorum» Kulube geldıgı zaman 60 kısıIIK bır transfer listesi bulduğunu sojleyen Ece, şımrlılık hıç bır zaman milyonluk transfere gldılmıyecegını, aslında Türkıyede milyonluk tut bolcu da buiunmadıgını beürtmış ve şoyle konusmuştur: «Hıç bir zaman milyonluk transfer yapmıyacagız. 2 ve 3 lıgden bazı oyuncular alacagız. 6 genç futbolctımuzu profesyonel japacağız, kadromuzu bozmıyacağız Dışardan 3 antrenör getlnp bir futbolcuya vereceklen 1 mılyon lırayı bu antrenörlere dağıbp da ha ıyi bır düzen içersinde tAinTn lan çalıştıracaklannı da sözlennı eklıyen Turgan Ece, gene ^^ mın A Taknrnn ve dığer takırn ların yabancı antrenörler tarafu dan çaiıstınlacagını rutbolcunuj her gun kulUbıine bağl) olacagı nı, gunlennı Galatasarayda geçi recegını soylemıştır KAMURAMN PEŞtNDE Balıkesırspor, Kırklarelispoı dan Kâmuranı kaçırmıştır Bı futbolcuyu almak lstryen Gala tasaray da Kâmuran'm peşuıı düşmuştür Balıkesir antrenort eski GalatasarayTı Candemiı üı Galatasaraylı Turgan Ece ara sında başhyan bu transfer rru cadelesının sonucunun hangl ku lubün lehıne olacağı Ilerde bell olacaktır. Galatasaraylı futbolculardaı Ali, Ekrem ve Envenn askere g deceklert ve bnümüzdeki sezoı takımlarında oynamalannın guı leşecefi soylenmektedlr. FUTBOLUMUZU YÖNETENLER: (HAKEMLER) Kürek Federasyonu, eski tekneleri kullanılır duruma getiriyor Kürek Federasvonu yenı açı lan kulublere tekne jardımı yapmak ıçm olanaklar aramaktadır Yurt dışından yenı tekneler gel medığı ıçm Istanbul kulüblerın de bulunan eskı, hasar gormüş tekneleri toplayıp onarmayı düşü nen Federas>on Ankara'da açtıgı atolvede bu tekneleri yapnra rak kulublere antrenman teknesı olarak dağıtacaktır SPORLA DOLU BÎR AÎLE OLAN SARVAN"LARDA MUZAFFER SARVAN'IN OĞLÜ HAKEMLtK YAPIYOR. KIZI ÎSE VOLEYBOL OYNUYOR. MUZAFFER SARVAN BUGÜNE DEK DIŞ SAHALARDA 28 MAÇ YÖNETTL Daha sonra Spor Toto'nun rönebmınde ve halkla ılışkılenn lekl aksakhklara degınen bavı er bu ilışkılerde çıkarılan guç uklenn, gereksız işleralenn ken ulennı bıktırdığını smırlennı sozdugunu ve zarara uğrattığını .dylemışler ve futbol sezonu ıun başlamasına dek düzeltılnesi ve tedbır alınması gerecen işlemleri şoyle sıralannşardır «Bayilerin »o 7 olan komisyon*n °« 10'a çıkarılmalı, 210 ku•uştan alınan yüzdeler 1 kolon ıyatı olan 250 kuruş uzerınden renlmeli, başbayı gorevı yapan Emlâk Kredı Bankası ve onun ba filık gorevı yapan şubelen uyailmalı ve bayüerle olan üışkıerde daha dıkkatlı ve tıüz davmnmgiannın gerekhiığı anlatılnalı ve gereklı onlemler alınnalı. Spor Toto işlemlennde solaylıklar getinlmeli, bayiler ge eksiz ışlemlerle yıpratılmamaiı Pul kaybı sonunda bayılenn uğ radıgı zarann gıderılmesı ıçın tupon pullanmn kaybolması ha Bursa, Çekırge deki spor teslsleri bakımsızlıktan fotofrafta göruldugu gıbi «ıçler acısı» bir duruma gelmıştır. akıbetı ise bılınmemektedir Çekirge'deki tesıslenn Spor Akademısı olarak geüştırılmesının on goruldüğunu hatırlatan bir jetkılı, cBu kayıtsızlıgı Türk sporu adına Ihanet olarak kabul edıyoruz Mıilî servetın goz gore gore yokolmasına goz yumanlan ve ha zırlanan projelen rafa kaldıran lan lânetlıyoruz. demıştir. Projeler ne oldu? Soz konusu tesislenn gelıştınlmesi ıçın hazırlanan projelenn iSTANBUÜ" ATLETiZM AJANLIGI TÜRKİYE ÇAPINDA 5 YARIŞMA DÜZENLiYOR Istanbul Atletızm Ajanhğı eylul ayına dek Turkıye çapında beş yanşma yapmayı kararlaştırmıştır. Atletizm Ajanı Nenman Tekıl m yaptığı açıklamaya gore, Istanbul'da atletızmi hareketlendır mek ve lıuluplenn fazla yanşma yapmalarını sağlamak araacı ıle duzenlenecek bu karşüaşmalara Turkıye'nın unlu atletlen davet edılecektır Federasyonla da pren sip anlaşmasma vanldıgını soyleyen Nenman Tekıl, Istanbul da duzenlenecek bu yanşmalara Turkıye'nın dort bır yanmdan 25 başanlı atlet çağınlacağını soyle mıştır. Verılen bılgıye gore bu yanşmalardan ilkı 56 temmuz tanhınde Fenerbahçe Atletızm bayramı dolayısıyle duzenlenecek ve Fener bahçe atletızm sahasında yapılacaktır Daha sonra, Balkan Gençler Oyunlan yanşmalanndan once, 25 temmuzda duzenlenecek Ga latasaray Atletızm Bayramı, bır anlamda Balkan Oyunlan seç mesı olacaktır Bu janşa da bır çok unlu atlet davet edılecektır. Dığer bır yanşma da 1617 a ğustosta Spor Yazarlan Bayramı adı altında yapılacaktır. 14 Eylülde ise Uluslararası Cezmı Or yanşması tnonü Stadında yapılacak ve bu yanşmaya yabancı atletler gelecektır. Bu yanşmadan daha bnce Izmır'de Fuar yanşmalanna gelecek olan yabancı atletler' bır gun surecek olan Cezmı Or yarışmasına davet edılecektır. 0 MUZAFFER SARVAN Sporcu bîr ailenln başkam demek gereJdr, Muzaffer Sarvan ıçın. EvLüığı ile başlayan hatcpmHh yaşantısında, başan ve başansızlıklannı eşl ile bırlikte paylaşan Muzaffer Sarvan m oglu da hakem. Üd kızindan bıri ise voleybol oynuyor. Sporla yuğnılan Muzaffer Sarvan 1928 yılında Ankara'da doğmuş Bır şırkette Tıcaret ve Pazarlama Mtıdurü olan Sarvan Ikusadî ve Tıcarî llımler Akademısi mezunu. Arkadaşlarmın teşvıkı İle bakemlığe başlayan Sarvan, 1954'de Bolge, 1959 da Mıllî ve 1964 yılında da Uluslararası hakemlıge vukseldı l%Tde de FIFA kokartını aldı. DÖRT BAŞKAN BIRARAYA GELİP SOHBET ETTI Yelken çevrelerinde birkaç tane başkam bir arada bulmak oldukça guçtür Pek ender, tath bir raslantı olursa, boyle bir topluluk oluşur. Işte gene boyle ender bir başkanlar topluluğuna geçenlerde Yeşüyurt Demz Kulübünde rastla nıldı. tkı yıllık bir aradan sonra Avrupa tayılannda yapılan ilk yel ken yanşlarını ızlemek ve yonetmek üzere yelken çevresınin yakından tanıdıgı dort başkan bir araya geldıler. Atletizmde ba/anlar 3000 m. de dünya rekoru kırıldı: 8,46,6/10 OSLO Norveç ın Oslo fcen tmde yapılan uluslararası atle tızm yanşmalannda Norveç'lı ba yan atlet Grete Andersen 3000 metrede 8'46"6/10 ıle yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Bu daldakı eskı rekor geçen yıl Sovyet bayan atletı Ludmıl la Bragma tarafından kınlmıştı Ludmılla Bragma ya aıt estcı re kor 8'52 '8 ıle sağlanmışt: Işte başkanlar birarada: (Soldan sağa) "ielken Federasjonu Asbaşkanı Ecvet Sovsal. Yelken Federasyonunun eskl baskanlanndan Orhan Saka, 1'eşılyurt Deniz Kulubu Başkam Bahri Tazır ve Yelken Ajanı Cahit Nasman. (Fotoğraf: \ü ALAKUŞ) BIZE GORE Bırbınnl etkılıyen, etkıle\ış sonucu oluşanlara karşı çıkan, bu karşı çıkış sonucu oluşan değerlerle kendını şekıllendıren ve de çıkıp, tekrar ılk etkı bıçımı ne donen ınsanoğlu, bir garıp karmaşık yaratıktır Insanoğlu varoluşundan bugune dek bu karmaşık kadenn tut sagı olmuştor. Kuçuklugunden bır oncekı kuşak tarafından etkılenır ve egıtüır. Gençlıgınde, kendmi şekıllendıren bır oncekı etkı ve eğıtım bıçımıne karşı ozgürlük marşlan soylıyerek uğraş venr Yetışkınlığınde, bır oncekı kuşaga karşı verdığı uğraş sırasında oluşan değerlere uygun bır kışılık, bıçım alma uğra şında bulunur. Olgunluk çagında kendı oluşturdugu değerlerle şekıllenen kuşaklann erdemlerınden ürker. Bu duygu ile, kendini sekülendıren ilk etkl Mçımine Kadercilik değil, bilinçsizlik ... Turgay RENKLİKURT bılinç altı bir dürtü İle bümeden doner Çoğu kez yaşadığımız şu gunlerde geçmışı yaşatma ugraşında bulunur Ve de bu karmaşık kader, bıtmez bır durtu olarak msanogluna karşı ege menlıgını surdurur. Geçmış kuşaklan buyük bır sure tutsak olmuş, bunun sonu cu kendüenne acı bır mıras kal mış bazı toplumlar vardır Acılı mırasın bıreylen ozgur defıldır. Bu toplumun bıreylenmn kışüığuu ışgalcı guç devamlı olarak, «Ben sızi eğıtmeye geldım. Tum guzellıklen sıze ben ogretebılınm. Ben sızler ıçın bır tan rı lutfuyum. Ben olmazsam sız ler bırbınnızı jok edersınız Ben olmazsam sız de olmazsınız » v b dıyerek şekıllendırme ugra şında bulunurlar. Zaman gelır tutsak toplumun bıreylen işgald güç ve onun msanı şekıllendırme anlayışına kar şı özgurluk kavgası vermeğe baş lar Bu kavga sırasında ezık bırey, «Ben de guçluyum Ben de gıizelım. Ben de tek başıma ayakta kalabüınm» der. Bu dejışlerde, karanlıkta ıslık çalarak korkusunu, yalnızügmı, guçsuzlugunu ortmek ısteyen kı şının zavallılığı kokar. Kısa sure sonra, ezık toplu mun bu kavgası sırasında ortaja çıkan değer hukümlennm bu değerlüıklere gore şekıllendırme, egıtme olanağı bulur. Yeni bır kuşas boy vermeye başlar. Işte tam bu noktada ınsanoğ lunun karmaşık kaden ortaya çı kar. Yeni yetışen kuşağın oluştur duğu erdemlerm, kendısinınkın den daha yüce olduğunu onsezi ıle duyan ezık toplumun ezık bireyi; bılmıyerek oluşturdugu bu gucun büyükluğü karsısmda Urker ve içındeki ezık duygulann vahşl dürtüsü ıle bu karşısına çıkar ve; kuşağın «Tek başına ayakta kalamazsınız . Ben olmazsam parçalanırsınız . Ben gıdersem sız de yok olursunuz » demeğe başlar. Insanoğlunun karmaşık kaden nı ve bu kadenn kısır dongüsunu bılmıyenler geçmışte verdıgı sa vaş nedenı ıle yucelttıklen kışı nın bu sozlerme buyuk bır tepkı gosterır. Oysa bümezler ki, bu bır ka derdır ve soylenen sozlere soy leyen de inanmamaktadır. So>leyışm tek nedenı, soyledıklerme \anlış da olsa ınanmak zorun da oluşudur. Tıpkı karanlıkta ıslık çalış gıbi.. Tüm bu oluşumlar bir kader dır. Ve de Insanoğlu bu karmaşık kadere karşı bugune dek ver dığı tum uğraşılarda, yenılmede devamlılıkta başka bır şey orta ya koyamamıştır. Hatta bu uğra şı veren dünyanm en ezik toplutnundan bıle gelse, dünyanın en buyük futbolcusu, antrenbrü bile olsa.. MtfZAFFER SARVAN Iurt ıhşuıda 51 oıta hakemlık olmah üzere tam 28 maç ronetmis 1961 yıUndan beri de yurt dışmda maçlar yoneten Muzaffer Sarvan, bugune dek yabancı sahalarda beş kez duduk çaldı 23 kez de bayrak çektı Ve hemen bu tecrubesme dasanarak karşılaştırmasmı yapıyor «Kurallan büen ve hakem kararlanna daıma saygüı olan ojruncular yam sıra, sportmenlık dışı hareketlen de protesto eden seyırcı» özellığının yurt dışmdakı maçlarda yonetimın yapılmasmı sağladığım ve yurt ıçınde ise bunlann tersme çaJıştığını üen süruyor. Ve hemen bu sozlenni, 22 yılhk hakemliğındeki Uglnç anılanndan bırini örnek vererek kanıtlıyor 1969 da Bukreş'de Ranıl, Portekız takımı Vıtona Setubal'a 41 yenılirken, Uç golu penaltüardan ysmışti Ama maç sonunda biz üç Türk nakemı sahadan çıkarken ayakta alkışlanmıştık Muzaffer Sirvan, bugunkıl Türk hakemlıgıntn profesvonellıgi yenne, profesyonel hakem öğretmenl paralı Merkez Hakem Komıtesi Sekreten önenleri var Sarvan «Bazı maçlarda basansız gibl görunmenln proiesyonel hakemlik yolu ile halledıleceği fikirden oteye fazla bir anlam taşunamaktadır» fikrinde. AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1 KOSU Ajhanbey, Adalı Be delhan G 2 60 Ikıh 2 4 7 70 2 KOŞU Tuvana, Lovely Gırl, Kapuçın G 175 Ikılı 2/1; 2 20 3 KOŞU Hale, Sahseklavı. Yu rükbey G 1 70 P 1 25 1 7o . 2 70 Ikılı 5/9, 18 20 4 KOŞU Sonşans, Surkof, E ren G 190 Ikılı 1/4 3 40 5 KOŞÜ Sefa, Hılalüzaman, Mamı G 5 50 Ikılı. 6/7, 9 50 6 KOŞU Tulyar, Âşıkveysel, Berenıs G 4 00 Ikılı 3 4 8 45 7 KOŞU Hacar, Dadaloglu, Koprulu G 1 50 P 1 35 2 05 2 00. Ikılı 1/5, 3 45. 1. Çıfte 2/5. 7 00 2. Çıfte 1/6; 12 85. 3 Çıfte 3/1; 16 05. Uçlu Ganyan 16 1 tclu Bahıs. 11513. Türkiye Optimist grup birincilikleri bugün başlıyor Turkıye Optimist Grup Bırın cılıklen bugun Iskenderun, Sam sun, Foça ve Yanmca'da yapılacak yanşmalarla başlayacaktır Akdenız Uskenderun), Karadenız (Samsuni, Ege (Foça) ve Mar mara (Yanmca) gnıplarının bl rıncılennı orta\a çıkaracak yanşmalar pazar gunu sonuçlana caktu1. YARIN: AHMET BAGATIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog