Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKİZ CUMHURÎYET 15 Hazlran 1975 Kırkpınar güreşleri iptal edildi Asaf ATÇIL EDtKNE Geleneksel Kırkpı nar güreşlerinın lkınci gününde baş ve baş altına güreşecek peh lıvanlar, kendılenne venlen Ucretlerln ve yolluklann az oldugunu öne sürerek soyunmayacaklannı açıklamışlardır. Bir anda ortalık kanştı Bımun tızerıne bır anda ortalık kanşmıs ve pehhvanlar tnbunlenn yanından geçerek hakem kulesinın altma gelmışler ve düzenleme kuruluna dıleklennı ıletmlşlerdır. Bunun üzerıne Kırkpınar ağası Zulkuf Karabulut araya gırerek işı tatlıya baglamak istemıştır. Düzenleme komıte<ü güreşçılerin ücretlennın geiecek yıl artınlacağmı soyun malannı istemışse de pehlıvanlar ısrarla ücretleri arttınlmadan güreşmeyecekleraıi sojlemı^erdır. Halka dertlerini anlattılar Pehlıvanlar seyircılerden 75 1 1 ra alındıgını buna karşüık kendılerıne çok az para ile gtireş japtırılmak ıstedığıni söylemışler sevırcınln bu durumu ıslıkla protesto etmesı üzenne de trıbanlerin önüne gelerek halka dertlennı anlatrvslardır. Güreşlerl boykot edenlerden Göçmen Recep'e yaşam boyu; Kara Ali, Turgut Kılıç, Fehmi özkan, Süleyman Akbayır, Mustafa Yıldız'a 3'eryıl; Kerim Yüksel'e 2 yıl; Osman Şener Kaplan Yapar'a ise 1 yıl ceza verildi Federasyonu sert bir biçimde eleştiren Istanbııllu atletızm yönetıcileri, Polonya'ya yenilen Basketbol Takımımızın A vrupa sekızıncılığı tehlikeye girdi 9071 4 I Koru'dan boşalan yere vabancı çalıştmcı ıstedıler Abdıülah GELGEÇ Istanbul Atletizm Kulüplennin yoneticileri geçtıgımız ğunlerde Federasyon Asbaşkam Cuneyt Koryürek'in de bulunduğu 'oplantıda Atletızm Federasyonunun çalışmalannı eleştirmi* ve oyanda bulunarak dıleklerini lletTanhl Kırkpınar güreşlerinin Dk günfinde olavlar meydana jelmiş çüreşlerde çıkan anlasmazlık tnişlerdlr. •onunda Mllli Güreşçi Hayri Polat bir kısım pehlivsnlar tarafından meydanda kovalanmıştı. FoToplantıda tstanbullu atletizrn tofrafta Uk gfinkü karşüaşrn»Iardan bir an förülüyor. (Fotoğraf: Cumhuriyet) yöneticıleri, Federasyonun tstanbul bölgesi ile hıç bır ilişkımr Olmadığım ne yanşlardan, ne de Bonuçlardan bır haber almadıkla nnı, îzmır'deki tartan pıstten vararlanma yüzunden sık sık Is tanbul atletlennın Izmır'e çagınl dıgını, böyle olunca da bolge va nşmalannın aksadığını 1leri sUr müşlerdır. Ozellıkle artrenör sorununa değınen yonetıcıler îstanbul bol gesi içın bır yabancı atletızm ant Kenm Yuksel e 2 yıl, Osman Şe renorü getirtılmesıni ıleri stirmuş ğıdaki kararları almıştır mıstır ner ve Kaplan Yapar a da 1 yü ler ve Istanbul'un gorev yapan Başa gureşen «Goçmen Re öte yandan güreşleri düzenletek atletam antrenorü Sevkı Ko ceza verılmıştır cep»e yaşam boyu ceza, Kara me ve hakem kurulu karşılaş *.lı. Turgut Kılıç, Süleyman Ak Dığer baş \e başaltı gureşçile ru'nun ay başında emekli olaca malann ıptahnden sonra bır ba gına da dıkkatı çekmişlerdır. bayır, Mustafa Yıldız'a 3'er >ıl, re bırer jazılı ıhtar verılmıştır. sın toplantısı düzenlemış ve aşa HAKEMLER: B u 7 (Kanada), Jahod» 7 (Çek) TtRKtYE: Nur 2 (5). Bans 12 (6), Dogan 20 (7), Nadir 2 (5) ömurden 2 (4), Kemal 2 (4), Battal 2 (4), ZeU II (5), Abdul lah 6 (5), Efe 12 (6) POLONY*: GarlinsU 2 (8), Mniemiec 15 (7), Seweryn 12 (7) Jurkıewicz 18 (8), Gardzin» 10 (7), Fiedorczuk 4 (6), Myrda 23 (9^ KvJatkovsM 6 (7). BELGRAD (özel) AvTupa Basketbol Şampıyonasınm yedıncilık ile onıkıncilık arası yapılan karşılaşmalarında Basketbol Mılli Takımımız dünkü maçında Polonya'ya 9071 gibi farklı bır sonuçla yenılmiş ve sekizmcılik şansını da büyük olçüde tehlikeye sokmuştur. Oysa, Takımımız dünkü karşılaşmadan galıp avnlmı? olsaydı sekızmcıliği garantıleyecek ve bugün de Yunamstan ile formalıte maçı oynamış olacaktı. Farklı yenıldığimiz Israfl maçırdaki gıbi yorgun ve isteksız görunen Takımımız, gerek atakta, gerekse savunmadaki ribauntlarda sık sık topu kaybet «Daha önce ses çıkarmamışlardı» Bu arada Belediye başkan yardımcısı îbrahım Serezll bır konuşma yaparak Ucretlerln Uç gün onceden bellı olduğunu ancak pehhvanların bunu bıldikleıi halde o zaman ses çıkarmadıgını şımdi ise gureşmedıklerini bunun haksız oldugunu söylerken Ufretlenn artırılması içın Belediye mec'ısı karan gerektığınl bel.rtmiştır Bu arada Edırne Vallsı Mustafa Karaer. boykot yapan baş vo basaltı pehlıvanlanna 15 dakikalık bir mUhlet vermıştır Bu su Verilen yollukları az bulan pehlivanlar meydana çıkmadı re içlnde pehlivarüann meydana çıkmaraası halınde, gureşlerı İptal edeceğmı sdylemıştır Sonuçta, pehlıvanlar mevdana çıkmayınca güreşler de lp'al edıl mesi, yenilgimiztn başlıca nede nl olmuştur. îlk yanyı 4836 yenik kapayaı Basketbol Mılli Takımımız, yal nızca oyunun başında bır ara 8 ( one geçmiş, daha sonra, karşıla. marun sonuna dek yemk oyna mıstır. Bu arada Avrupa sekızincısı ol mamız içın, Takımımızın buguı Yunanistan'ı, Hollanda'nın d < Polonya'yı yenmesi gerekmekte dır. Anımsanacagı gibi Yunanıs tan, önceki gun Polonya'yı yen mışti Kasımpaşa, Çanakkale, Petrolofis, Kırşehir, Feriköy, ve Anado'u 3. ligde^ „ kalabilmek için bugün son kozlarını kullanıyorlar Üçüncü Türkiye Ligi'nin btOmıne bır hafta kala son sıralar daki mılcadele kızışmıştır. KASIMP*SA PETROLOFİS Kasımpaşa bugünkü karşüasmada bır puan alırsa profesyo nel ligde kalmayı garantıleyecek tır. Beraberlık Petrolofls'ın de ısıne yarayacak, gol farkınuı lyi olması bu takımı da düşme teh ükesınden uzaklaştiracaktır. ÇANAKKALE BANDIRMA Llg sonuncusu Ue lidertn karşılasması baftanın en ilgtnç maç larmdan birt olacaktır. LideT Bandırmaspor bir puan abrsa şampiyonluğunn ilân edecektlr. Çanakkalespor\tn yittrecegi bir puan ise kiımede kalma şaasıru büvük ölçüde azaltacaktır. İZMtRSPOR FEKİKÖT Fenkoy içın büyük önem taşıyan bu fcarşılaşma, tzmlrspor içın prestıj mücadelesi olacak tır Sondan ikıncı sırada ver alan Fenkoy, bu maçtan puan alamazsa önümuzdekı hafta Ça nakkalespor"u yenmesi gerekecektır ANADOLD KASTAMONTJ Kırmızı Grupta Elâzıfın çam piyonlugu, PTT"nın dUşecegl kesınleştikten sonra, lige veda ede cek ikincl takım son ikl hafta içınde yapılacak maçlardan sonra belli olacaktır. PTT'nia bir listünde ver alan Anadolu kendısınden ıki puan önde bulunan Kastamonuspor karşısında ikı ouan içın oynayacaktır. Yıtirece fi bır puan kumede kalma Umi dını azaltacaktır. ERZtNCAN KIRŞEHİR Kırşehırspor, kendısi içın bü vük onem taşıyan karşüaşmada rakıhınden en az bir puan almak içın ovnavacaktır AU Sami îen Stadı: 17 30 Kasımpaşa Petrolofis Seref Stadı: 17 30 Anadolu Kastamonu Vefa Stadı: 17 30 SuleiTnannp Karşıyaka F. Bahçe Yönetim Kurulu, sözleşmesi biten Alpaslan ve Cemit'in ıstediği 600'er bin lirayı fazla buldu Bu yıl sdzleşmeleri biten futbolculardan Cemil ve Alpaslan'm Fenerbahçe'de ıta yıl daha oynamak içın Kulüp'ten lstedıkleri 600'er bin lirayı Yönetim Kurulu fazla bulmuştur. Yöneticilerden Semih Bayülken, bu iki futbolcu ile ayn ayn göruşerek Cemil ve Alpaslan'dan istedikleri Ucrette indirtaı yapmalannı öner mlş, ancak olumlu bir sonuc al»mamıstır. Cemil ve Alpaslan'm dısmda sözleşmesi biten futbolcular ile gatısa çıkarüan Niyazd, Mustafa, Canan, Cevher ve Necati"nln tioretleri dünkü yftnetim kurulu toplantısında saptanamamıştır. Bu arada sözleşmesi yenilenmeyen Didi, bugun özel isleri İçin tsviçre'ye gidecektir. öte yandan dun çekilmesl g«reken «Fenerbahçe Piyangosu»nun yılbaşına ertelenmesine ka rar venlmıştır. Yoneticıler, erteleme işleminin nedeni konusunda bır açıklama yapmamışlardır. Yönetim Kuruluna ilk kez bir bayan yönetici girdi YÖNETİM KURULU'NA GÎRENLER ARASINDA ALÎ URAS, ALP YALMAN VE JERFÎ FIRATLI'NIN DIŞINDAKİLER İLK KEZ w ı GÖREV ALIYOR* 'e^f^ * ESKİ YÖNETÎCÎLERDEN TURGAN ECE, SARI KIRMIZILI KULÜBE PARALI GENEL SEKRETER OLACAK. 49. Gazj Koşusu bugün koşuluyor ANKARA Ülkemizde düzeı lenen at yanslanmn en buyu ğü Gazi Koşusunun 49 'su buguı Ankara Şehir Hipodrumunda ya püacaktır. Bu yükı koşuya yaşlı 14 safkan tngıliz tayı ks tılmaktadır. Mesafesi 2400 metrı olan koşunun lkramiyesl 39 bm lira olarak behrlenmıştir. JOKEY KULÜBÜNÜN OLAGtVfSTÜ KONGRKSÎ BUGÜN YAPILIYOB Ote yandan, T0rk4y» * * e y Kı lübü olaganüstü Kongresi buguı Ankara'da yapılacaktır Başkaı Sadun Atığ Ue tki arkadaşınıı istifalan sonucu kongreye g* dılmıstir. Kulüp üyelen Saduı Atığ'ın yeniden başkan olmas için ısrar etmektedırler. Selâhattin Beyazıt G. Saray Kulübü Başkanlığına seçildi Tönetim Knruluna bayan olarak ilk kez giren Belma Çobanlı Galatasaray'ın eski vonetlcilerinden esi N'ecdet Çobanlı ile dünkfi kongrede Galatasaray Kulübü'nün olagan üstü kongresi dun Iise'mn Tev fık Fıkret Salonu'nda yapümış, Baskanhğa tek aday olan Selâ hattın Beyazıt seçümıştır. Ilımlı bır hava içınde geçen Ga latasarayuı dünku kongresinin ortaya çıkardığı en ilginç olay ilk kez bir bayan yonetıcınin Sarı Kırmızılı kulübun yönetim ku ruluna girmesi olmuştur. Bu ara da yönetim kuruluna gırenler a rasuıda Ali Uras, Alp Yalman ve Jerfı Fıratlı dışındakıler ilk kez gorev almaktadırlar. EsM yonetıcüerden Turgan Ece ise Galatasaray'a paralı genel sekreter ola caktır. Başkan Selâhattin Beyazıt'ın Ls tesınde şu uyeler ver almıştırAli Uras, Aldo Elagoz, Alp Yal man, Belma Çobanlı, Edıp Çelık Ferruh Dereli, Inan Kıraç, Jerfı FıratU, Mustafa Balık ve Sına Arbel. Yedekler Ali Rıza Güncel, Aytaç Kot, Nejat Hürbaş, Oktay AT YARIŞLARI TAHMiNi l.koşu Favori Vıyolettera Pla se Golge. Sürprız: Barbarel la. 2 koşu: Favori: Keban 1. Plase ler: Fatüj 5 Rezo. Sürpru Ulubatü. 3 koşu: Favori: Pedük. Plase Uğurlu. Surpriz. Altıngül. 4. koşu: Favori: Clhangir S Pla seler: Gökben Muşlu. SUr; rix Baboşcan. 5. koşu: Favori: Kara AU. Pla se: Samanti. Sürpnz: Veron« 6. koçu (Gazi koşusu): Favori Mayide. Plaseler: Belle Ctero Btoboga. Sürpris: AU. 7. koşu: Favori: Barış Plaseler Hamza 23 • Çağdaş. SUrprız Dadaloğlu 8 koşu: Favori: Tunç. PlaseleT Kamber 1 Yigit. Sürpriz: Se h»n GaUtasaray Knlübfl Başkanlıgına sefUen SeIshattin Beyazıt oyunu kullanırken. (Fotoğrafta. Ali ALAKüŞ) TURGUT REÎS KUPASI YARIŞLARI BUGÜN YAPILIYOR Aslan ve Orhan YUce. Selâhattin Beyazıt Başkanlıga seçıldıkten sonra kısa bir konuşma yapmış, eski yonetım kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, programını yönetım kurulundaki arkadaşlan ile konuştukdan sonra açlklayacagını belırtmiştir. Yüzmede 8 Türkiye rekoru kırıldı lZMtR tki günden beri devam eden ajanlık teçvlk yüsme yanşmalan dun sekiı TUrkiye rekoru kınlarak devam etmlşttr. Rekorlar sunlardır: 1500 Genç Erkekler: Bülent Umuralp 1933 0 Y.T.R. 400 m. Serbest eTkekler: Bülent Kırbaş 4 40^ YTR 400 m. Serbest bürüklen Uluç Selim 5 20 3 YTR 200 m. Sırt üstü genç erkefc: Zafer Atamer 2 37 1 YTR 200 m. Sırt üstü genç kalsr. Neval özbek 2 475 YTR 800 m. Serbest genç kızlar: Neval özbek 11 09 A YTR 200 m. Serbest genç kızlamıH 200 m. Knrba|l»ma genç erkekler: Ergin Karagozcük 2 53 2 YTR 200 m. Kurbaglama büyük bzlar: Serap Kızılsu 3 00 8 YTR Tuksel ERÜ< ALTILI GANYAN G4 I 1 4 Ge 1. • • 1 Turgut Rels Kupası yelken ysnşlan bugun Yeşilyurtta yapılacaktır. Yesilyurt Deniz Kulübü onünde yapılacak yanşmalara ANKARA Cumhurbaşkanlığı tüm sınıf tekneler katılacak ve ' TUrkiye Bisiklet Turu bugün Ansaat 14 00'de başlayacaktır. kara'da yapılacak knteryum ile başlayacaktır. 24 haziran da !s tanbul'da sona erecek tur'a Tur kıye A ve B takımlan ıle katılacak, Belçıka, Çek, îran, Mısu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bugün başlıyor ve Suudı Arabıstan caktır. İle yanşa Tura katılacak A ve B tafcımlanmız şöyledır. A TAKIMI: Seyit Kırmızı, Harun Şencan, Ali HUryümaz, Yusuf Ecevıt.. Erol Küçukbakırcı. B TAKIMI: Haluk Günozgen, Bugünkü Anıtkabir çevresındekı krıteryumdan sonra Turun Ankara Kızücahamam etabı koşu lacaktır. Enver Cıhan, Lutfl Kurtuldu, Orhan Altınok, Fendun Tezbaşaran. Tur, 10 etap surecektir. 1055 kilometre koşulacak tur, Istanbul'da sona erecektir. k • T ' 1 • 4 • f t T T 10 II '« II '» 10 jo II IC ıı '1 4 IS f. Tî x II 1 • 14 1 « t 4 S 0 4 İ5 1* t* X s 6 1 « 9 n lâ tc rr » M t 16 n Günün programı NEYMİŞ EFENDİM? s m KAMERALARI DA VURURLAR.. Ve yine TV'de izledıgiml» karsılaşmalar sırasında Sovyetler Bir liğı boksörune oy veren Danimarka, Fransız ve tngilız hakemleri neredeyse 141 ve 142'den dolayı suçlayacak kadar ılen gıden bir yorum sanınz ekranlan başuıda heyecanla bekleyen sporseverlere yapılmış saygısızlıktan başka bır sey değıldi. TV dünyaya açüan bır penceredır Nasü ki Avrupa maçlannı goren futbolseverlere artık Türk futbolunun Avrupa ulkeleri düze\ nde olduğunu kabul ettıremıyor sak, bir çok gerçeğı de örtbas cjnege ve güneşi balçıkla sıvama ga kalkışmıyalım. Çünkü göz \e kamera başka kanıt istemez. Abdülkadir YÜCELMAN nu hatırladıgunıza göre Petrescu zamanmdan ben başlattığı «Kendımize gore bir sistem» sloganını henüz yürürlüge koyamamış ve hatta bunu kâgıt üzennde dahı temelleştınnemıştır. Bu duruma da yıllar yılı Alman, Macar, tngilız, Yugoslav, Bul gar, ttalvan ve Rumen antrenor lenn curcunaya çevirdıkleri fu^ bolumuzu yerli antrenörlenmizin hangi sısteme gore düzenleyecek leri belırsizdır. öncelikle bu sıstemin kalıplannı antrenörlenrai ze göstermeliyız fci bir sonuca ulaşalım ve kapılan daralttığı j mız yabancı antrenörlere gerek duymıyalım. • t 0 an • • e • V t ANADOLU KULÜBÜ TARAFTARLARIM BUGÜN ŞEREF STADINA DAVET ETTİ Anadolu ki'lubu yonetıcıleri ta raftarlannı bugun saat 17'de Şe ref stadında Kastamonu ıle yapa caklan kader maçına davet et mekted.r 75 yıllık bır tarıhe sa hıp Anadolu bugunku maçı ka zandığı takdırde rahat nefes ala caktır » A vrupa Boks Şampiyonasmda bUyuk haksızlıga ugrayan boksonimuz kım9 Kerr.il Sonunur . Bız de boyle bılıyorduk doğrusu O kadar çok sey soylendı, o kadar çok şey yazıldı kı. Yerli ve yabancı antrenör Putbol Federasyonu sozcüsu sayuı Nazım özbay Turkıve de bundan bovle j'abancıların bazı kayıtlarla antrenorluk yapabıle ceklennı açıkladı Kendimıze dönüşün ikıncı adımı olarak sa, dıfımız ve yerınde bulduğumuz bu kararı için Futbol Federasyonunu alkışlarken bazı noktalarm dikkatten kaçtıgını da belırtmek isteriz. Şu anda ulkemızde antrenör lük yapanların sozleşmelerının uzatılmamasi halınde tekrar yur dumuzda antrenörlük yapab 1 melen olanaksız hale getırilmıs tır. örneğin bır Gegıç yıllardan beri ülkemizde çalışmasına rağ men sözleşmesının bır yıl uzatıl maması bır dsha TUrkive'ye don mesinl engellevecektır GALATA: 1 DİYARBAKIR: 0 Üçuncu Turkıye Lıgınde dun o \ n a n a n k a r ş ü a ş m a d a Galata D ı jarbakırspor'u 1 0 yenmıştır. Fakat hafta başında spor Stüdyosu saatınde TV ekranlanna getinlen fılmi gordükten sonra doğrusu şaşmamak elde degildi. O goklere çıkardığınuz Sonunur*un havayı doven yumruklanrun yanısıra Sovyet boksoninün yüzünde patlayan vnmruklann hemen hemen hepsi de fauldd. Boyle bır maç çıkartiığuu belki Kemal Sonunur da ilk kez TV'de gördükten sonra anlamış olacak ki yorum yapan bır TV'cuıın goruşti ne katılmadığını da susmakla ortaya koydu. Bu gereksız şışırmelerin, bu gerçekçüıkten uzak abartmalaruı nedeni ne olmalıydı acaba . Ve yıne, şu anda Penerbahçe' nin teknik dırektoril olarak gözüken Didı eğer bu yıl bır baş ka yere gıderse bu demektır fci bir daha Fenerbahçe'nm veya daha genıs anlamda Türkiye'nın yuzunu goremıyecektır. Oysa bu yıl mukavelesı uzatılırsa Dıdı geiecek vıl da Turkıye'de kala caktır Bundan da şu anlam çık maktadır ki eger Dıdı Türk fuf boluna bır şey verememişse kı Futbol Federasyonu bundan böy 1 Brezılya'dan antrenör gelmesıni de kabul etmemektedir Futbol Federasyonu Dıdı'nın Fener bahçe'de kalmasını engelliyem: vecektır Ve Dıdı'nin Türkıye'dp kalmasını prensıplerine aykırı da olsa göz gore göre kabul e deceltir. YabancUar içın büyük lcayıt lar konulması karşısında bUyuk gbrev yerli antrenörlere düsecektir. Ama Putbol rederasyo GÖZTEPE, B. MEHMET'i İSTİYOR tZMİR, (Hulusl Ozçoban bfldiriyor) Kulubti tarafından satış lıstesine konulacağı açıklanan Galatasarayh millî futbolcu B. Meamet'ı, Goztepe'nin transfer etme ça başında olduğu ögrenılmıştir Go^tepe kulübıl basın sozcusü Elhan özgenerin valanlamasuıa karşın. kulübe vakın çevreler ad^an açıklanrra yan ikı yonetıcının G. Saraylı millî futbolcu ıle anlaşabilmek amacıyle onümüzdekı hafta Istanbul'a gidecekleri one sürul mektedlr Foto Finiş mi? Istanbul'lu atletizm kulüplert voneticıleri Federasyondan foto fınlş aleti lstemişler. Şey Afedersmiz lpı ayru an da grfgusleverj kaç atletımiz var acaba' 1. KOŞU Tuna, C^van, Yıldız G: 1.25, Ikıli: 2'4 2.60. 2 KOŞU Gokhan, Alevhan Tolnar, G 2.35, P: 1 35 1 70, tki li 2/1 280. 3 KOŞU: Uçanok, Gokben, Cı hangır, G: 1.25, Ikıli: 1/4 2 25 4. KOŞU: Kızıldağ, Anter, Soy lum. G: 1.65 190, îkıli: 2/3 4 1( 5. KOŞU: Tuğbahatun, Sadıye Zahlde, G: 1^0, îkili: 4/5 1 95 6. KOŞU: Düldul, "arara, ÜlTlye. G: 1 80 5/7 7.25. L ÇBte: 2/2 2 35. 2. Çttte: 1/2 U5, 1/3 2.00. 3.ÇIfte: 4/5 1.85. 7. KOŞU: Peterpan, Konkort Espiri G: 1.15. 8. KOŞU: Onurlukız, Medet Yalçmer, G 3 80 P: 1.80 2 55 6.05. 7. Îkili: 1/4 4.70. 8. îkfll: 6/8 18 90 4. Çifte: 1/8 6/20 3.16 ganvan: 5 18 3.1ü bahis: 8 1 1 3 AT YARI$I SONUÇLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog