Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

m HASAN DENtZ GÖRGÜ KURALLARI Her kultürlü \e uygar ınsarr.n bıimek TOrunluluğur.da oiduğu Görgu kurallarım açık bır dılle anlatan bır kıtaptır. Seviltnek, sayılraafc ve ınaan'ara ustunluk sağlamak yolurvdakl çkbamzı oeste'dejecekttr. Oiul'arda yen! okunan AHâlc Derslerine de vardımcı olabılecek. Bakanlığın da tavsıj e ettığı favdalı bir eserd'.r. 20 Lıradır. İNKILÂP ve \K.\ KITABKVLERI (Ifâncılık: 730) 1877 umhuriyet 51. yıl, savı: 18176 Kurucusu : YTTNTS NADt 9 Mart 1975 Pazar Prof, l)r. K. l'unçomağ Asis. V. îjahlanan Açıklamalı Türk Iş Mevzuatı , ! (23 vasa. '.8 MizüK ve 6 vbneuneuk) (491 savta &. rL.) îsteme v e n SERMET MATBAASI. Cagaioglu Şeret Efenüı Sak 23 tS7AN"BUL Kıbrıs toplumlararası görüşmelerine Waldheim'in Başkanlık etmesi önerisini reddettik \EW YORK Kıbrıs sorunuvarılamaması nedenıyle mamışnr Konsey. muhtemelen ıu goruşmeK'e o an Bırleşnvş onumuzdekı hafta roplanarak, Miletıer GuveniiK Konseynm KIHMS konusundakı çahsmalarmı iun vspUması gereken toplaırısuıdürecektır. 5i Turk ve Tîum taraflar araKonse>e sunulaeak karar *asa.untia. gorusme'erin yenıden başrısı konusanda dun butun gun atılrvası konusunda aniasmava suıen kulıs îaalı>eılerınden b:r sonuç alınamaınıştır Bu araoa Fıansa tarafmdan getiıılen ve Genel Sekreter Kurt Waldheım'ın toplumlararası gorüşmelerın >enıden baslaması halinde bu goıüsmelere baskanhk etmesi volundakı onerı, yapılan öngoîuşmeler sonunaa Turkıye tarafmok partili yaşama geçdan reddedılmiştır. ÖngorüsmetiHmUdeıı bu >ana Sal°ip Kon~eyin 13 uyesı ve K:byın Korutuık kadar guç rıs bunalımma taraf olan ulkele ^v koşullar altuıda çalı^ıın temsilcileTİ kat'lmıştır. %) mak zorunda kalmış hir Kıbrıs Fedeıe Turk Devleti ia>ka devlet başkanı olmamıştır. Sanavi Bakanı Vedat Çehk. Kıb1973 secimleriyle ortaja çıkan ııslı Turklerın yeniden ba?!a\a. Parlamento tablosu katşıstnda bir cak olan toplumlaraıası goıuşıukıımet kurulabilmesi uğruna melere BM Genel Sekreteri Wa'd •«ajın Konıturk hiç yan tutraakheim m baîkaniık etmeüri olum •ızın. Anayasanın kendisine \üklu bulmadıklannı sovlemntır. «diği görevi. ülke çıkarları doğÇehk, toplunilararası gorusmelı«rultusunda yürütmeye ozen g««rın kapsamının şeni^'.etilme^ı co lermiş. butün olanakları bir bir lusune de kar<=ı oldukiarım bıllenemiş. niha\ft 190 gün süren dırmi;tir. ıorucu bir cabadan sonra CHP Soz konusu bnerinin YunanısMSP ortaklığinm meydana geltan ve KıbrısH Rumlar tarafm mesiııe jardrmcı olabilmişti. (Devamı S*. 7. Sü. 1 de) Yedi buruk »y aaeak yajavabilen bu ortaklık barulunca. Sayın Cumhurbaşkanı. aynı o ren ve aynı sabııla yeniden i$e koyulmus bugunku Parlamento tablosunun akla getİTebilece|i her olasılığı teker teker ele alnuş. ilgililerle sayıstz göriişmeIrr >Epmı;, dort aylık yoğun çabalannın da olumlu bir sonuç Nermediğini gordukten sonra secimleri >enilemek iizere partiIrri bir millî koalisyonda birIeşme>e cağınnıştır. Bundan daha diirüst, daha yurtsever, Anayasa sınırlan icinde daha yansız bir davrantş dtışunulebilir nıi? Anıa maksatlaıı her ne paha<IM olursa ol«un seçimlerden ka< mak olan titılu cepheciler ta AVKARA, (Cumhori\et Bürosu) BaşbaKark Sadi Irma'«, hukıi kımı, Sayın Baskanm bujuk bir met kurma (.alı^malanyla dolu iji ni>etle partilere »unduğu b.r hafta sonunda ıkınci tur te bu oııeriye fena ofkelenmislermaldrında izleyecegı tutjmu dır. Lzuıı suredir CHP'ye karşı «aatamak urere dunu d.n>ne> liriittükleri saldırı kampanyarek geçirmı^tır. sınm içine şimdi Devlet Ba<kaI'.mak, hukumet kurulmaq nını da katmışlr.r. ooa da dil j olundakı gırısımlerını salı gu uzatma^a başlamışlardır. Bır nu surdureteğinı söylemls, Uç > andan tek parti donetnine öırn(DevMnı Sa. 7 Sn. f de) mekle sucladıkiarı Sayın Korutiırk'u. ote yandan çekilmeye fağmnakta. bunu açık »cık galetelerinde ?azarketı ayrıca orlalığa dedikodular ya.\arak Başkanın gore\inden ayrüacağı haA^sını u>andırma^a calışmakta(iırlar. Bizim de kulağımıza gelen s<)\lentilere gnre. Ba$bakan Irraak. bu kez de hiıkümet kurma gorevini başaramazsa Sayın Koruturk. «O halde ben de istifa cderinı. di\ esi>Tniş. İşçi Kurultayını açan Türklş Başkanı, lokavt Avrupa uygulamaları için "Fabrikaları biz işleteceğiz,, dedi Konsevinin Kıbrıs «Eğer bir siyasî partiyi desteklemek Fiyat artışlarını ve faşist saldırıları konıısunda eleşttren Tunç, erken seçim kararı gerekirse bunu yapacağız; eğer parti rapor alınırsa Türkiş'in de erken kongre kurmak gerekirse parti kuracağız; yapacağını söyledi. çağın gerisinde kalmayacağızı lıazırlaıııakla görevli 4 üyesi dün gece 1 urkıye ye 5 eldi O Tunç: "Devletçiliğe ağırlık verilmeli, nırken, «Şunu herkes bılmehd'.r kı, Turk ı^çı r.areKetı gereKtıgır.de. kanı pahasına da rlsa ozgur IUKÇÜ demokra?ıye, Anavasa\a \e Ataturk ılkelerne «ahıp çıkacak tırj demı c t:r. Tunç koncsma'inda, son gunlerde oz^llıkJe te*st:l ıskolunda bazı işverenler'n uygulamaya basladıklan lokavt olav larmı da serr bır dılle eleştırniî^, şunlarj soylemişür: «Bıçımme kıra ne derse desın, lokav'lar bu şeKUde devam ederse, [Bbrıkaları kapattırmayacagız, oız îjleteceğız, yonefeceğız. Biz şnnd;je kadar yaalara saygılı olarak düvrandıv^ak b'i gııçsuzlug\ımürden değıldır. Bı?ı mecbur e<3erlerse tu'umumuzu sert^ leştırmek zorunda kalacafız » Tu'k Is> bağh m:lli sendıka ve federasyonlann belli kademele Sigara içen erkeklerin 40 yaşından sonra yılda en az bir kez kanser kontrolü yaptırmaları gerekli görülüyor Sakın ha! (Cumburivet Haber Merkezi) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) Avrupa Konseyı Danışma MecTurklş Yonetım Kurulunun lısınin Kıbnsla ılgıh rapor hazırkararı ile dazenlenen ılk ışçı kularaakla gorevlendırdığı Çalışma rulıajı dun Der\a Sınemasında Grubunun 4 u>esı, dun Turkrye çalısmaîarına başlamıs, açıs koye gelmıştır. nuşmasını j"apan Genel Ba^kan Hahl Tunç, geçtığımız gunlerde Çalışma Grubuna Başkanlık bazı ıUenmızde kendılerine «M;leden Siyasi KomısyonTin Kıbııs lıvetçı Cephe» adır.ı veren gnıpraporforu Avusturyalı Parlamenlarca gırı^ılen toplu katliam ve ter Franz Karasez Yeşilkov Ha(Devamı Ss. 7 Sn 5 de) tahnp denemelerı uzer.nde du Sümerbank'ın imal edip, perakende satmadığı yer karoları aracıya yüzde 800 kâr sağlıyor Sjrr.erbank'a bağlı Bozövuk Porselen Fabnkasınca imaı eoılen yer âatoları, Sumerbank' ın satıs magazalarmda cSurumıi jok» geıekçesıvle buijnriurulma^ken, pıyasada ö/el se.<tor elıyle % 530800 kârla satılmaktadır. 1U\1O cm ebadındakl yer karolarınıtı fabrıka sahs fıyatının 75 kuruş o duju, aynı karoların üzerıne bır cıli çekild:ktsn sonra özel se^tör eliyle pıvasaia 41'0b'ıO turu? araîiicfa satı dığı «dp'anmıstır «Alıcısı yok» safş mödürii Fevzı T'jğban, Bozovuk yer ka rolarımn satış mağazalarınoa bulunmavış nedenlerını şu şekılce açıklamıstır: «Bu mağa/aia'ımızda doğ'udan doğruya halka saf.jı vspı Irmak; Ecevit, Demirel ve Bozbeyli ile salı günü görüşecek Isn mallan bulurduruvoruz. Ver kamlar: ve sıh'iı tesısatlar sadeLe ınşaat(,ı!,îMn talep ettlğ; maüar olduğjndan bunları masdzamızda b Jlundurmuyor\ız. Çunku alıeisı vok U'iel'k by tıo mallar çoK ver tufugun dsn depo probleml doğurmaktatf.r Fu nedenler yuzıinden (aorıkadan doğrudan doSruya Ö7e\ seKtdre «alış »ap'lıvor. Buralard* ıse hangl f n ı t t a n sa f ' i ' a ğ ı n ı , bl^ de=ll. pnasa kaluulerl olusturmaktadır. A. rıca, yuksek fivatla satılan bu karolann üzerıne cilâ çekildıâını soyluyorlar. Bunların malı>etı ne kadar arttıracağını bıle mi\ oru7 » 50 75 kuruşluk fark Fabrıkadan 75 kunışa satı.an karolar üzerıne j^aDilan cıla çekme ijleminın, rual.vette ne ka ANK.VRA Tuoerkuloz ve Tonnden gelen löon'e jakın deİPgeraks Derneği tarafından duzannın katılaığı ve dınlejıcı aJuırnalenen eakcıSer kanserı sımooz\an ışçı kurultayında delegeler yumu» dün Ankara Ur.ıversıtest kart kontrolüncısn geçerek saloTıp Fakultesı anfısinde başlana almmış, saat Hı'da yapı'an saygı nuru^undan sonra da Genel mıştır. Başkan Halıl Tunç Kurultay'ın Ikı eüc devam edeces slmpozaçıs konuşmasmı vaprrjştır. yıımun açıs konu^rıssını vapan Tüberkuloz ve Toraks DertiPJÜt Turkıye'nın ve dünyarun tçmBaskanı Prot. Dr. Selâhattın Ale de bulunduğu ekonormk hunilı (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) kavnak, akcğer kanserinin genel hkle 50, 60 vaslan arasınd» goîüldüğünü belırtmışttr. Prot. Akkaynak konusmasında, Turtave'de kanser olumle'inın \uzde 'M'iıniin akclğer fcar.F?''.nclen oldufunu kavdedcrek $6$'\a demıştır: «Bu oran, erkelclerde yiızcc 3'J, kadınlarda yuzde 14'dür. As^ıg^r Kansennm sebebi tıenüa Kesmtıkle bılinmemekle berab=r bunun sıgara dumant, hava kirUlıŞl ve endustn bölaesı hava kırtılıâl dar bır artıs getıreceğı konusunıçmde bulıınan kanser vapıcı aa vantığımız bır arastırma ıse rnaddelenî bağlı oldugu nalîkınbunun, ısraarlanan m:ktara ve da genel Wr kanaat vardır. Akcırcnge gore değışebıleceg:r.ı orğer kansennm teşekkulünde taya çıkarmıştır. Ancak seramık bunyenın rolu de ınkâr adıle•şıyle ugraşanîar, bu ışlemuı kamez. ro başına 5075 kuruşluk bır (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) artis getırebıleceğını. bunun dışmdakı taleplenn fah'ş sayıiabıleceğını sdvlemielerdar. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) BON.N (A.NKA) Federal Almanva Sosyaj Demokrat Partısı lıderi Wıllv Brandt'ın resmî konugu olarak 11 rnart salı gunü Almanvi'va çıdeceR oıan Cumnurıver Ha!R Partısı Genel Baskanı Bü!ent Ecevıt'ın. Alman Sosval Demokrat Partısı ve onca Marmara ve Trakva bolgelemejdana gelen aııormal fıyat «r den Almanya'va ffitrnis o ! an CHP rmde sütun bollaşması uîıerıne tışları yuzunder.. yagı alınmı* t yetkılıîerı tarafmdan nazır'ansjt ve sutten japılan mamüllesutten peynır ımalme hız vprılmıs olan gezı prueramının anarın perakende fıyatlarında o 30a dıgı. doğal vollardan sertleçr*esı > hatlan belll olmust'ir. yatilaçan dıisu^ler olmuştur. zor olan bu peynırlere sertleş Ecevit, 11 mart salı gu^ü umsyı sağlayan bazı kimyevî mad Bır ay for.ce Istanbul pıyasadeler katıldıgı, bunlann ıse m caKla Bonn'a varacaK ve o gun sında perakende fıvatı 42 hraya Tıirkıye Buvükelçılığınde çesıtU san sajlığına zarar verd;£ı açıKkaaar yu'ciselen bevaz peynır 30 dprnekJer tems,ı ıJenvle sorüslannr.ştır. lıraya. 8090 lıra arasmda satımeler vapacaktır. Avnı aksam lan terevağı ıse fili iıraya dusBotın Büvükelcım'z. CHP tıeysmlışfur Terevagınm hammaddet:ne b!r vemok verecek'ır sı olan krema da bnl!asrnıı=tır. 12 mart çarşamba sunti AlGerçek düşüş % 50 man Sosya! Demokrat Partısı Toptan pejıur ve yag tıcaren (SPDl vönetıcılsıvle ogle yemaf'r»/Mil/larrla L 9 L 3 | I . • E\et, banar artiK kendıs:nı ıy.den ıyıye duyurmaya ıle ugra^anlar. bu ucurlamaııın ğı yıywek otan Erevnt. Sâat 16UOCUKiarua uanar neŞeSI başıadı. Ağaçlar tomurcuklanıyor, bılkıler veserıpeynır >e krema arzmdakı bu17 arasj Sd'.Tinma Ba'.aru Leyor. daha doğru bır deyımle doğa canlanıyor. Meteoroloji ilgililerı, Batı bolgelermde nava sıcaklıklaBu so>lentilerin her hançi bir yuk artışt?n nıeydana geldıâını. ber'le eörüşecei 18 45 • 19.45 rının bıraz daha artacağını kaydedi'.orlar. İste dunku sıcak ve açık havadan vaiarlanan sarmm umıttemcle dayandığına biz zcrrece aslında ucuzlamamn yüzde itVve arası ıse SPD'nın öze) K.onuk!ainanı^or değiliz. Bunlar hftlk len çocuklar, Istanbul'dakı bır çocuk parkır.da eg enmeye ve neşeîenmeve çaıı^tılar... vardığını, ancak peraüendecı nna agırladıâı «Poîttıs^er Clup» iradesindm korkarak seçimlertüccarın geçtıgimız aylar suresm de Brandtia sörü$ece^tır. Saat den kacanların >akıştırma>a ca(Cumhuriyet Haber Merkeri) de yukselen fıvatları gerçeK da20'de aynı kulüpte. Ece'.ıt. Branat lıştıklar; uydurınalar olacaktır. zeyıne mdırmeye vanasmadıkiaSıyasal haklarına yenıden lula akşam vemeğı vıyeceittır. Önlerinde buyiik bir engel sa>rını soylemıslercur. vusan Demokrat Paı^ı kadroıadıkları Cunıhurbaşkanuıa karşı 13 rrit.rı persembe Eiinü saat rında yer almış mılletvekıllerınToptancı tuccarlann iîades;ne bır sinir sa\aşı yürütmek i«te11 "de Ecevıt, Almanya Dışıslert aen 39 u dtm Ankara'da duzs<v göre. 17 küohik peynırın ter.e>enler. o giderse yerine kendi Bakanı Kans D.etnch Genscher* lenen bır torenle AP'ye geçmişkesinın loptan satis fıya'ı 100 kafalarına uvşun bir başkasuıı le gorilsecek. U 3(1 . r2.n0 arası lerdır Eskı DP mılletvekillennlıraja kadar dusmustur. Bu t"ıyprleştirebilecekleri hesabı ib:r baiin konferansı dıizcnleieden 6'sınm dalıa AP'ye geçeceğı, yattan alınan peynırm 25 üraoindedirler. Başarırlarsa kejiflecektır. anca'j bunlarm hasta oldukları retmenlermder. Abıdın Şahın'm MALffl'l, (CumhurİTet) ğıı lojman öncekı gece ^aat J9 dan safilması gerektığını »eıırrine diyecek oimayacaktır knşEcev:t aynı gun oğieden songerekçes.yle gınş işlemlermm koy ımamıru derse alıp çoruklaten tuccarlar, pıjasada fiyatlarm sıralarında başlarında ogretraon kunız. Artık o?ledikleri aotideOııcekı gTjn Poturge ılçesme ra Nordrhem Bolçesı Başbâkanı daha sonra Genel Merkezce tara. topluca ezan okutrrasır.ı on30 lırar.m altma kasden düşur'o»Abıdın Şarun ve koy ımamtnın mokratik >asaları rahat rahat bağlı Tatlıca koyünde bır ogve aynı zamanda SPD Başkan lmamlanacağı bıldırı'.mıştır. medığinı sovlemı='erdır. buiunduğu kıı.ıLahk bir Koyıu Meı IKten çıkaracaklar. det let retmerıın ve koy iraammm on lenıeıî ıçm ok i mudurı Vevıs Vardîmcısı olan Kuıın la gonişeErgen'ın uyarıda bulunması grubu tarafmdan kusatıimis ve derlığınde ajakıarıan koy halkı, Bu arada İstanbul'da bulunsın cttctır. Zararlı maddeler > onetiminin kilit noktalarma dijol açmiştır. bır saat kadar tasa tutulmuştur. okul müdürünurı evinı taşlamı«. e«kı DP mılletveluneri ve yone14 mart cuma sabarıı. CHP lediklrri atamalan kendi başBa arada geçtıgimız aylarda ıkı yaşındakı çocuğunu ağır yaKüyluierın altığı taşlardan o tıcılerın de bugiın Maçka OteLnOgretmen Abıdm Şahın'i bu Genel Başkanj Ecevit, munalekmlarına kolayca bnzalatabileralamıslardır. kııl müdüru Vejıs Ergen'm ıki de duzenlenen torenle AP'ye gıkonuaa aevamiı ıkaz eden ı<kul fet ııderı Karstens !1P aörü^tükceklerdir. yaşındakı oğlu Cıhan Ergen t»muduru Vejıs Ergen'ın oturduOlaya, bır sureden beri okul b* (Devsmı Sa. 7. Sii. 3 de) (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Sayın Koruturkiin bu oyuna şından ağır yaralanmıştır. gelecek yaradılışta bir adam olARDINDAKİ Evı taşlanan ve ıkı vaşmdakı madıği kanısmdayız. Devlet hizçocuğu basından agır yarslanan metinde bulunan herkes, B»?okul müduru Veyıs Ergen, gece bakandan tapu nıemnruna dek, geç saatlere kadar sınır knzlen gerekirse goreıinden cekilebigeçiren esıra de yanına alarak lir. Yasalarımızın yurltaşlara tasaat 24 sıralarmda gızlıce KOVU nıdığı bir haktır bu. Ancak de\terketmiş "e b snat yava vuraYaşadısımız günlerde sördd<nlk«unizde eski ile \enı catışkarşınuza çıkıyor. Bu Ophe'nin letin başında bulunan kişinin mek \e bu arada hır n' *eihatının uzun bır tarıhı var. muz ıc politıka çjtışma.sı Ua e»ki perde arkasında (ttihat ve irrak. durumu ayrıdır. O. ulusal $erekeler atlatarak, coşkun Şıro çaTanzimat'tan once ba$latnı$ ile yeuiıun mucatielpsındeo liii.Ua kıdci) kalmiî bır CeldJ Haysr finıizin. ulusal birlifinıizin en yını da geçmeyı ba^aıdtktan sonhirşey değildîr. Ulr.ları ayrıntıbu çatışma: zaman zaman sert\<ırdır. 27 IMavıs devrimıyle tarihe >uksek lem=ilcisidir. Üzerine alra iloeye gelmış ve jandarmava leşerek, zamsn zaman yıınıu>j>a larından kopararak temel çizsıkansmı> eski OemokratUr vardığı göreTİ yerine getirmek isığınmıştır. rak süregelmiş, bueünlere var lerine bakmak, bu olguju tıemeıı dır. Perdenin önünde bulunan Süçin bütun gücu ile ve biirün görmek için yeterlıdır Sabah jandarmalar taralmılan rnıstır. Genç Osmanlılar, Jön levman Demirel, on yıl öncc îkvarlığı ile çaltşacağina dair and Bir yanda CHP vardır. yekoje gidılerek koy ımamı ıle Türkler, Birincî ve Ikjncı Aleştidara geçmış, sinanmış bir Mşiicmiştir. Curahurba^kanj bir gebazı koyluier ılçeve getınLnışrutiyet, Llusal Kurtuluş Savaşı, di yildan beri ıç çalkanlılansla <ür, ve eski Demnkratlann izinde minin kaptanı dummundadır. kendisini yenıiemiş, lerse de ıfadelerı alındıktan son Cumhuriyet, Ataturk devrimleri, değişmiş. yürüdüğ^inü apicık söylemebteNasıl fırtınalı havada tehlikelerle almış, ra serbest bırakılrruşlardır. Bu demokrasi eylemleri ve 27 Ma demokratLk solda jennı dır. Alpaslan Fürkes, 27 Mayıs fcarşılaşan bir seminin kaptanı değişen dünyanın çağda» K»>ulla. arada ılçe kaymakar.' Hürn;u7 yıv'la loplum Urihine yazılan devrimınin hemen (asfiye ettiği işini bırakıp bir köşeye çekileGokalp ve yetkıliler m3uıun 'm | olatları ınıelersek, hep venı ile rına göre toplumu ycnirien duzınsağa dönük br politikacıdır. MSP mezse. bir devlet başkanı da ki1 lemek için yenı bir prnçraını olay uzennde fazla durmaın.ıs . , eskının çatıştığını görurüz. Bir liderı Krhakan ıse politika yaşami politikacılann onune cıkerdını öğretmen. ımam ve kovlüleı > andan toplıımu çağdaş koşullara fründeme getirrniş, halkıo tlestc mımızda adını *eni du\*urmakla ği guchiklerden berip görevinğini satlamıştir. le bansmasıru ısTemışlerse de göre değiştirraek ıstevenler, bir birlikte. Ortaçağ'a vönelik bir <ien aynlamaz. Bir denlzci olaVeyıs Ergen, bu ısteğı reddetyandan eski düzenin olduğu gibi dünva RÖrüsünün saMinuculu|^ırak iilkemire yıllarca hiımet eBunun karşısında bulunan Milmıştır. sürmesi için direnenler ara>inı4a> liyctçi Cephe adındakı nu japraaktadır. den Sayın Koruturk'ün bu gersnasal Daha sonra jandarma ilçefco\ ki siyasal mücadeleler geçmi^ı beraberlik ise, geçtnişi tenısil reği hepimiıden iyl bildiği kuj* * * mutanı uo Uköfretmen rnüduru I mizi simgeler. edenlerın siyasal orgülü nUnık kusutduı. (Uevaou Sa. 7 Sü. b da) köj'e gitm'>, kölüleri 'oplavhNADİR NADİ (Uevamı s.i. 7, Sü. 1 de) ÜTÜ SÜTÜN BOLLAŞMASI NEDENİYLE BEYAZ PEYNİR VE TEREYAĞ FIYATINDA YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞÜŞ OLDUĞU BELİRTİLİYOR Ecevit'in ziyareti Alman kamuoyunda ilgiyle bekleııivor DP'li eski 39 milletvekilinin AP'ye giriş töreninde Demirel: «îhtilâl, getirdiğinden çoğunu götürür» ŞUBAT AYININ ONEMLi OLAYLARL Sınıfta ezan okunmasını önleyen müdürün evi taşlandı Cumhuriyet Siyasal Ek'te Bugün Gazetenizin içinde bulacaksınız GERÇEK Eski ile Yeni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog