Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

**• k»dın cadın 4. B%S1M1 Üç cıl* Takımı b lir» O PAYEL YAY1NİAİ K &"J P ve erkeğln Oıtuması gereken temel eser SIMONE DE BHLMMR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18175 Kurucusu : YTJXUS NADİ 8 Mart 1975 Cumartesi P. Bonnecarrsre J. Hemingvvay ROMAN 30 LİRA Acımasız Araplsraıl savaşının perde arkasında oynanan dramlar Kara Eylul nedır? El Fetıh ı kımler yonetıyor? Avrupa, ı Amerıkayı sarsan bır şantajın hıkâyesı Dunyanın en guzel, en zengın beş kizı nıçın kaçırıldı? Kaçıranlar ne ıstıyorlar' Yılın en heyecanlı romanı ŞANTAJ SANDER YAYINIARIISTANBUL ak, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra ikinci Almanya temaslarını bir iki günde bitireceğini söyledi Anayasa îrtilerin tutumlarını yorumlayan mak; Millıyetçi Cephe, CHP ve P'nin görüslerinin baslıca 3 nokaykırılık gosterdığîni belirtti * Erken seçim kosullu hükümet ve millî koalısyondan fazla ümitli olmayan Irmak «Daha yumusak formuller içın çalışacağım» dedi [craat hükümeti nrmayı deneyeceğim» \, (Cumburivet Burosu) kan Sadı Irmak ılk tur n sonunda emanetı Cum .anına gen vermedığım ş ve «Meclısten guvenovu •k ve ıc^aat yapabılecek » umetın ortaja çıkanlmatemas^annı bır fur daha cegmı» bıldırmistır Kr naK bu temaslarırdan jlmadığım da eklemıştır , 11 mart salı gunu sırası>la Ecevit, Demirel TS Bozbeylı ıle ajrı ayn goruşeceıttır. Irmak ın parlamentoda grtıbu buljnan o*ekı partıler, ya da gruplann vonetıcılenyle goruşup goruşmeyecegı konusunda bır bıl gı verılmemıştır Irmak bu ara da CHP \P ve DP hdenerıne bırer mektup yazarak, bırınci tur çahşmalan hakkmda bılgi vermıştır Cumhurbaşkanı Faim KorutürMe haftalık olağan görüşmesını yaptıktan sonra gazetecılenn sorjlarım cevaplandıran Irmak, hjıvumet kurma konusunda lı derlerle vapngı goruşmelenn oze fını sundugunu dururru beraber ce gozden geç rdıklennı ıfade ederek «Müştereken muşahede e'tıgımız vazıvet şudar Memleke tın bır an onrc Meclıs e genı? olçude dayanan bır hakumete kavuşturaıması ıhtıyacı açıktır Bu hedefe bır an once vanlma smda mıllet menfaa'len vardır» demıştır Irmak bu lronuda ozetle şunları sovıemış'ır «3u maksatla partılerimizl mum^un o'duğu olçude tutumla rını ve fiiirler nı bırbırıne yak laştırarak vaşavabılecek icaat vaoacak bır hukumet kurulması volunda bazı venı al'ematıflerın bu undjgunu ve bu ıstıkamette j (Devanu Sa. 7, Sö. 1 de( 1 Koruma Orgütiinün raporuna göre, Aşağı Saksonya'da MHP'ye bağlı aşırı sağcı 30 Türk örgütii var ANK\R\, (AVRA) Federal Alman Devlet Guvenlık Orgutu durumundakı «\nava«ajı Koruma Orgutunun ı Bundesv erfdSsungchutz) hazrlavarak Parlamen'ova sundugu bır rapoıaa MHP 1 derı Mpaslan Turke; ın «Anı bır karaı» ıle gıtt ğı \lmanva da a«agı Saksonva dakı bır mer kezden vonetılen MHPve baglı 30 «a,ırı sagcı Turk oıgutu» bu(Drvanu Sa 7, Su 7 de) PTT, komisyoncuların Bir hattan lObin liraya 2 abonenin yararlanmasını sattığı sağlayan «1 + 1 bir aygıtı kuranportör» adlı aygıtı edinenlere PTT parça yokluğu bekletmeden nedeni ile yapamıyor telefon veriyor PTT'nin ithalden kaçındığı bu aygıtı getirtıp satanlar yüzbınlerce lira kazanıyor Ajkut S A G A N A K PTT'n n venî vaptıranakta oldugu santrallar b'ttıgı ve bınlerce venı abone ıçın telefon bag lamak olanagı o tava çıktığı halde ozeihkle l^tanbul dakı «ebeke >eter= 7İıgınden oturu telefon al mak ç n basvuranlara te efon ba° a^oinamdktadır PTT tdaresı şebeke yeter^ızhğınden oluşan bu aksamayı orta dan kaldırmak srrseıvia veni b'r elektron k yontem u>gularaava Eecmış bır telefon hattından ıkı telefonun bırden konıışsbılmesıni sa amak amacı\la «1 + 1 Kuranportor> adı «enlen bır avgıtm PTT 'Vrastırma Laboratuvarında %3Dilmas) ıçın gınşımde bulunmu<t ır H71 vı'ırda başlanan bu çaîı?malar ba;arı ıle tamamlandıeı ve oz konu^u avgıttan ıkı prototıp hazırlanoıaı halde avgıtlar'n « « rı olarak \apılabılme«ı ıçm gcrek lı parçalar zamanında vurt dışından getırtılemem ş \e bu çalısma lar durmuştur Demirel: Ecevit îstiyor diye bu memlekette seçim olmaz,, IRA (AVK.\) Adalet Genel Başkanı Suleyman 1, dun, CHP'yı ve CHP Başkanı Bulent Ecevit i ılan vc şıddetle suçlayan ı demeç daha vermış, istıjor dıve bu memıeeçjn olmaz» demış KBA"jr gıbi sozlerın Ecevit n jakışmadıgınm bne surenel Başkanı Demırel, Ecevıt'ın mlllet) ilericl gerici dı\e ı&ı\e bolduğunu «Bu \et mnormuş gıbı manç \e mezhep ajrılıklanm kışlnrttığuıı» ıddıa etmış şo\le demışt'r «Bır hukumst bunalımı ^ardır Bu hukumet banalımma çare aranmaktadır Bunalımı Ecevit kendısı çıkarmıştır Çarevı bız aramaktavız Kendımı Parlamentonun ust nue \e Parlamento ıradesıne zpo tek kovmuş sayan sa>m Ecevit K brıs takı şehıt kanlaımı oy a çe \ rmek ıç n gırıştıgı erken seçLm kampanjasında şu ana kadar baş^rıva ulaşama>ınca saldıracak j e r aramıs ve bıze çatmıştır Ba Sinı sert taş duvara vurmuştur» Deraırel. Ecevıt'ın 12 Mart ıle ıl gıı sozlennı de «hezevan» dı\e n tc'emış, •Bızım Parlamento>u açık tutmak, demokrası fıkrı ve rrues«esesmı savunmak ıçın gos tetcıgmız gavıetler mılletın hafı z» ında ve vıcdanlarında yerını alnıştıı» deırı<=tıAP lıdeıı «Erken seçim» konu (Devamı sa. 7,feu.3 üe) c İşçi Kurultayı bugün başlıyor; TGS, TÜRKIŞ yöneticilerinin degiştirilmesini istiyor ş TUrkîş îşçl Kurultayı bugıta toplanacaktır Kurultaj do'ajıs.vla Turklşe bağlı bazı sendıkalar bıldırıler yajirJayarak. Turkîş'ın polıtıkasını ve vonetıc leını eleştırm şler. Türkıve Oazetecıler Sendıkası tşçl Kuru]ta>i ıle ılgılı b dırısınde Ttırkîş Genel Kurulunun olağanustu toplartıja çagırılmasını ve yönetıcılerln degıştırllmesinl ısvmıştır TGS bıldırısınde, bır dızi onerıde bulunulmakta bunların Kurultayca ta\.sıya kararı halıne donuşturu mesı dı enmektedar Bu onenler şoyledır. • Turkt? kendı sosyoekonom k ılkeleıi ıle bu ılkeler'nın açık yorumunu bır kez daha behrtme'ı ve slvasal partüerden «Snasal partıîer ka şısında tam ve lsçl «ımfuıın (rkarlanna uybu llkeler karşısındakı tutumla bagımsı? ıgı koruma» ıUesıne gun bılınıspl arastı mılpr sapacak kadroıar kun^ımalıdır nnı kamuovuna açıklamalarını jş erhrf kazandırılmalıdır • Turkls ıcuvte \enı bır dü• Turk Sendüî"cı gında topıstemelıd r Kraı von'em, Turk Iş ın emekç ler adma vapacagı dı lu sozlesme sendıkacılığı modeıi zenleme ve hutünlesme ıle ti%ğer butun onerıler ıç n de uvgu terkedılerek, ekonoınık modelın lamtiıa mutlaka sağlanmalıdi'. • Llkemızde orgutlenmemış ve lanmalıd'r Bovıece tuzuğumu7 uvgularmasına geçılnıelıdır den ç'ka^ lrriiŞ o'ms^ına ragmen • Turk Is ın vtnl modelın sosval guvenlıkten %oksun emek çı bırakılrrmması ıçın cıodj "îri u\gulaması surdurulen «Partıler. eksiKsız uv^ulanmısı ve sonr»kl üstü poıitıka» Jkesı t«rkedılmelı. donerrler içın yurt gerçeklenne (Devamı Sa. 7, Sö 4 de) r (Devamı Sa. 1. Sü 4 de) ent an Kanunsuz lokavt japraaktan «anık ıjveren Mu taza mektedır Sauık Kagıtçı • solda) dunku duruşmada (Dogan Katırcıoglu) gorul Kissinger ve Bitsios, Kıbrıs görüşmelerinde gelişme olabileceğini söylediler (Dı? Haberler S«rvisi) BRUKSEL ABD Dışışleri Bakanı Kıssınger dun ogleden sonra \unamstan Dışıslerı Bakanı Bıfsıos ıle bır goruşme vap mı^tır Kıssmger ve Bıtsıos goruşmeden sonra «Kıbrıs konusunda Turkıve ı'e goruşme husu sunda bır ılerleme kaydedılebı leceğmı» sovlem stır Ortadogu \ a gıaerken Londra da In^ıîtere Başjakanı \Vılson ve Dış sierı Bakanı Callagnan ıa da gor^sen Kıssınger Bıtsıos 'a 1 venıden goruşeceçını ve onumuz deki bır kaç hafta ıçınae Turk ] Dışışlen Bakanı Mebh E^enbel' le de goruşmesının mumkun oldu gunu sojlemıstır ' K ssmger B ts o« la Kıbns sorunundan baska NVTOja üış IstanbuFda perakende şeker satjş iiyatları yeniden tesbit edildi • ŞEKERE YAPILAN ZAMDAN SONRA KAHVECI LERLE TATLICILAR VE HELVACILAR ZAM IS TEGÎYLE BELEDÎYEYE BAŞVURDU tstanbul Beledne Eioumen toz ve kesme sekerın perakend( satış fıjatını yeniden saptarmş tır Buna gore paketlenmış toz «e ker 820, paketlenmemış toz şe ker 810, paft.etlenmış kesme se ker 935. dofcme kesne şecer dı 910 kuruştan satılacaktır 20 kı loluk ambalai halındekı kesmı «ekerin perakende satış fıyatl ' lıra olarak saptanmıştır Zam kuyruğu vallı rı ılmış keler... Fikret OTYAM VR\ Bız nasıl kl gen bıraktırılmış, s olan ulıvelerdense*, de «ılen kalnuş» LUeler bu «ılerl kalmış» ülkelert ıçe den gelen mek uptan umu bırliıtte Oiuyalnı. jılı Fıkıet agabey on zarra^lardakı yazılane ıçlenıvorum Etme, b^r"nım gıbı saat japan b r (Devamı Sa 7, b>u. i de) Istanbul Matbaası66 Kanunsuz Lokavt,, davası başladı Istanbul 6 Ash e Ceza Mankemesınde Is'anbiıl Matbaası ışverenı hakkında aç ıan kanunsoz lokavt vaprra ^va«ında «avcı ış' eren Mu xua &<ıdık Kagıt^ nın 1 avdan uç A\ a kada r ^«^cı öte yandan ;ekere vapılan zan dan sonra kahvecıler, tatlıcılar vı helvacılar fıjratlannı artırma Uzere harekete geçmışlerdır. Belı kın so'urlar Uzerîrde durduk diye Baskanlığına ılk muracaa larını açıklamıştır Bıtsıos ıse, eden Kahvecıler Dercıeğı olmuş Yunanıstan iç'n en onemli soru tur Be'edı>e Encumenı yanılaı nun ülkedekı Amenkan üsleri ısteğı bır feomısvonaa mcelete olduğunu soylemıştır. Ha^ırlana cek ondan sonra bır karara va (Devamı Sa. t. Sa. 1 de) racaktır. OLAYLARIN ARDINDAK! GBRÇEK urkİ?'ın duı^nledı^l îşç! Kurultavı bugun toplanıvor. Bır sureden ben ısçı kesımınde ızlenen dalfralaıınıaJar» bu kuruitavda bır teşhK konahılecek ve vararlı kararlar alınabılecek mıdır 1 Goruldu;u kadarıvla buçunkü Turk ı^çı kesımındekı dalgalann u ve ulusumların, ve ortava <,ıkan sorunların bırkaç netteni •vardir 1) \uzde 30 oranında bır enflas^on, ışçılenn ucret sorun İŞÇİ KURULTAYI larını »üreklı bır gerılım içınde jrundeme getınnektedır Toplu sozleşmelerle saplanan haklar ne deulı huvuk gorunurse foıun>un, kısa surede erunekte ucret artıslannddkı oran enflasvon oranından gerıde kalmaktadır 2) llkenın ıçınde bulundugu ola^anustıı sıva>ıi a^amın gr tırdıjı sıknnnetını rejımlerı, jsçı evlemlerının ki'.ıtUııması ve grevlerının vasakl tnması so nucunu vermekte eraekçı kesı ml demokratık hakbrını kullm makta geregınre ozgurlukten voksun kalmaktadır 3) Partılerustu sendıkaoüık ilkesı devrıni doldurmustur. !>ınıdıve dek partılerustu, »a da partılcrdt/n ba^ımsız polıtı kavla vnnetilmıs olm lurkIş te ubandjn tjv.ıu vansıvan rahatsızlık, venı bır pulıtıkanın (Dpvamı S> 1 Su j de; T sınl ıstemısnTopiu sozles ne de çıkan u\ j ? rrorlık neden'vle bu ı> venn^e lı, kı.e Gazetecı » lor Sendıkasinın greve baş'ama sı uz o nne ısveren Murtaza SaGIK Kağ tç n n Istarbul Ma'baasında \asalara avkın oıarak loka\ yaptıgırı ı'erı suren savcij sajLgm 2"D savılı vasanıi 18 ve 54 ıradceıerıne gore cezalandinl masmı talep etmışti1Sanıx Murtaza Sadık Kag tçı lo<ca\t japmadıgını belırterek «Ben kanunun bana verdışı j e f kıvı kulland m Nasıl b r ış \erı açmam vetkı^ı bara venl mışse de avnı ış jerını kapa r mar. ta bana kanjnun verdışı bu haktır > demı'stır Sanıs ısve'en auruşmada hüvnet tesbıtı yapılırken Istanbul d* dogdjğunu ancaıc Iran u>ru*. lu o duguru da be rtmıştır İR'DE DA IŞAN KiŞi VE LADI lR, (Cumhurivet Ege Bu Sosyal Sıgortaıar Kurua çalışan 500 kışı, dun ış apma>araıc greve başlalır Kurumun Izmır Subesı e 150 kışının «memur de> toplu sozleşme kapı alınmadıkları ıçuı dı'ebaslavan SSK Kurumu pları «Bız meTiur d°ğ 1 » demışler ve 150 arkadaşi. plu sozleşme kapsamına aıva kadar dırenıslerını eceklerını açirılamıs'ardır m ve erkek ışçılenn grev üğu vaptığı dıren'ş nedeKurum'a ılgılı tum ış^er ıen durmuştur Davul ve eşl jhnde Kurum kap'sı (Devamı Sa 7 Su 6 ds) ••• A\ukatlar Duıuşmava davavi olarak TGS a d n a Genel M« ı Sekreteı Zıva Sonav katılmı^tır Turkı<e Ga zetecıler Senaıkası avukatları Ornan Apavdın Cezmı Eke ve Asena Ozgen de ı^verenın kanun suz lokavt >aptıgmt arla'mışlar dır «tşrerenler bugun ülke çapında loka"tlarla ışsızler ordusu ^ara tarak D»^ınl*rptıl< duonı VP I nun teme'ını olustu"an send ka ve grev ha^lTinı onaaan k ılır 1 mağa yonehk bunalrıı stıatcn ! tıv?u!arra eg lımndedırıer» dı \en a \ j r ? t Orhan Ap?\d'n <Bı davada da kamrsıız lokavt vap makla samk ısveıen ışcıle r n grev haklarıiıı \ok e'ti'meı e*ne Lndedır» deirstır Ian da par'amer'e" DemoUrası e son veııldı Orhan Apaja p konjşmasma şovle devam etmi 5 ı r < Grev hakkımn doğmasıyla bırhkte Iş verının kapatılmasını ba$ka bır blçlmde jorumlamaX (Devımı ba. 1 Su. h da) Türkiye'ye NATO kanalıyla Amerikan yapısı yedek parça verilmesinin olanaksız olduğu bildiriliyor WASHİM.I«N Amerlka" nın An&ara Bu>ukelçKi Wıilıam Macomber, as<erı yardırca vemden baManmasının, Kıbrıs so rununun çozumunde onemli blr etken olabılecesnı sovlemıştır. Öte vandan dıp omatık kaynaKİar Amerikan vapısı yedek parça ve gereçlenn KATO kanalıvle Turkıve ve astarılmasının olinakMî olijgunu soylemı<=!erdır Bınlara gore bu tur ak'a'TMİarın Washınston un o ravı ıle vapılmas] gerekmekteoır Hashtngtonda duzenledığı b a . sm toplantısjıda sa"efecıleruı so rularmı cevapıpn>ıran Macomber, Amenka'nın sılah ambargosui dan sorra Turkıve nın gpıek Amerlka ve gerekse NATOva (Devamı Sa : S ı M del Polıse teslım olan Kemal Has'm katılı Ahmet Celepçı.. Kemal Has einayetinin sanığı Celepçi, 'Kendimi savundum,, diyor l>aaamı Kemal H < ı oldura= me^ten sanık Ahmet Celepçı on. cekı gece Moda dakı nşdati3rınoa vakaardık'an s"rr<s dun sev ked Idıgı n ahkenıede ılk <;oıgusundan sonra tutu^laTnıstır Pnlıs cınavpf « n ı i ı Ahmor r » lepçı'nn olay sır^sında kullan dıgı ılen «urulen sılahı ıle ruh sa'inı M EK 40* pakalı taksı sofounun evınde bulmutuı Tpbanca e ruhsit n v.en Celep çı run ev ndekı bır İ hralığır U I Y AZ I S I Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog