Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SANAT ANSiKLOPEDiSi Fasıkul 1 »e 31 Sanat AnsıklopedısirKn fasıkül halınd» îkina=k'larına başlanılm.stır. Bırıncı ve otuzbırmcı fasıkuller 17 50'}er f^atla Bakanlığımız jayınevlennd» ıatı*a d lmıjtır. De\let Kitaplan Mudurluğü Sultanahmet tstanbul Sdtıj Tel. :? 3S 03 Yazan: Celâl Esad Arseven Cumhuriyet 51. yıl, sayı: 18174 Kurucust. . iTJNUS NADÎ 7 Mart 1975 Cuma Ronesaır tçtfde Yplnıı ve Garip bir Deha LEONARDO DA VINCI Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Fiyatı: 30 Lıra Yaymlayan: Halk El Sanatlan A. Ş. Gervel Dağıtım: RATKŞ CEVİT, AP'YÎBÎR KEZ DAHA SEÇİME ÇAÖIRDI ir kişinin öze! davası uğruna millete ıstırap eremeyeceğini söyleyen Ecevit «AP Genel aşkanı daima bunalım yaratmıstır. Herseyi ürüncemede bırakarak yozlaştırmayı yön3m olarak seçmiştir» dedl. «AP Genel Başkanı için gerçek kahramanhk fırsatı 12 Mart 1971 günü idi. Oysa tek başına Meclis'te salt çoğunluğun desteğine sahip olduğu halde o gün iktidarı bırakıp gitmiştir.» Rejim tehlikedeyse >aş sorumlu Demirel'dir. Seçîm Geçim )erken 3 (Cmnhnrfyet B&romı) CHP Genel Başkam Bulent Ee\X dUn bır demeç vererek, AP Genel Başkanı Demırel'ın tutum ve davranışlarmı, son sıyasal gelı«melerle ılgıli olarak ortaya attığı goruşleri cevaplamış, «Meclısten salt çoğunluğu k •aglamadan htikümet lcurmaya gl rışmeyı aylar once AP Genel Baş kam «ışgai» dıye nitelendınmştl. CKsa, şımdi boyle bır «ı«;galı» fırsatı kendısıne venlmedıği Içın rejjmı tehlikeye duşurmu? gıbi goserrpektecbr» demı^tır. Ortada, «Mı.Hyetçt Oephe» girişimlnin «»Idırgarhk ve kargaşalık tertiplerıoden başka re]:me yönelik bır tehlike bulunmadığını belırten Ecevit, AP'vl bir kez daha seçıme evet tfetnı «yıireklıliğmj gostermeye» c*ğırmıştır. Ecevit, Demlrelin CHP 1 » 1 AP'nin bir arada hükümet edemeyeceklen ve mılli koalisyonla ulke «orunlanna çozum bulunamayacağı yolundaki goruşlerinin doğru olduğunu, kenriılennın de zaten kı^a geçıj dönemlerinde bır CHP AP hu(Devamı Sa. 9, Sö. 7 de) Korutürk, Orgeneral Sancar'Ja •• •• •• goruştu; Komutanlar dün akşam bir toplantı yaptılar Toz şekerin kilosu 8, kesme şekerin kilosu 9 liraya satılacak ANKARA, (CumbariTct Bürosn) Şeker flyatlarına zam yapılmasına ilışkin Bakanlar Kurulu'nca alınan kararın, bir hükjmet bıldırı=1 seklınde açıklanma«lndan sonra, mevdana gelen bazı yanlış anlamaları o i . lemek için Baçbakan Sadl Irrrak bu konuda geniş bilgı vermis'ır Irmak aç k';m^«ında s»kerin plvasada bui'inmsıviçndan ötüru zam karan aldıklarnl. bu kararla pancar uretıcisını de raemnuD etme}! arraçladıkiarını sovlemistır. Başbakan Irmak. Bikanlar Kurulunun uzun /amandır pancar ve şeker fıvatldrı uzermde dertne raran Ilmi ekonomık ara^tırmalar vaotıŞıiı jnlatarak, «Vardıgırıız neticelere eöre, once memlekelın seker 1ht]%acını siglama'î ve dış ülkPİarden çok pahalı şsker ftiialnl ve doviz kaybraı onlemek içıa pancar ekımim mutlaka te=;v:k etmemız gerektıcl kanaatt"e vardık Bu bakımdan tpsvık ted bırlennin ba'inda pancara ve. rılecek fivat baş rold ovnsmaktadır» cfcmiştir. Irmak Dinca. (Devamı Sa H, 5»Q. 5 de) ANKARA. (ANK.\) Cumhur başkanı Fahri Koruturk, dun akşam Genelkurmav Başkanı Orgeneral Semıh Sancar'ı kabul ederek bir sure goruşmuştur. Çankava Kö^kunde yapılan goruşmenın haftahk ols*an gdruşme olduğu bıldırılmıştır. Öt8 vandan Genelkurmay Baçkam Orgenera! Sancar. Cumhır (De\araı Sa. 9 Sö. 1 de) lze »e<;lm hukümeti degıl, .ıcraat» hukumetı gerekliymij. Ulkenin acele çozum bekleyen ı sorunu \arken seçimlerle ccek zaıtıantmız jokıuuj. heciler sovluyor bu sozleni $u a>lardan beri ozlenen t. hukumeüni oluşturamaı halde bin deredeo nı gek seçimlerden kaçan Mllilcephe kodamanlan! seçim hukumetinin leraat» m>acağını Uerl surnıek, e»>imiyle «malumu ilâm» der. Bü\ük lâf ediyonnuşça,abah akşam temcit pilavi ı^ıtıp ısıtıp bunu onümuze nin anlamı joktur. Zaten hukumetleri de «icraaU hutlerine olanak sağlamak ıy\e kurulur. Bugün alınaıı r seçim kararmuı biıe ayzaman ka> bettlreceğini one savın cepheciler dort ay seçimlere e\et demek j u iğıni gosterebilselerdi şim:1er gorundukleri <icraat> meti, çoktan iş başına gelulkemız de buzuıa ka\uşdemokratik ortara guçlenjulunurdu. Seçimdi, geçimrtışmaları arasında çok dezamanlar yitirdiğimız doğ. Bunu hep bilişoruz. Aklı da olanlarımız, daha açık ejimle ulke «.ıkarlarını parsarlarına üstun tutanlanbizi u>arı>orlar: Profesör Yalçın: 'Demirel AP'yı daima kendi şahsı için kalkan yaptı,, ANKARA, (A.VKA) Profesor A\dın Yalçın, «AP Genel Başkanı, seçim mevzuatı ve Partıler Ka nununun, partı genel merkezlerıne verdıği mutlak yetküerı kotu\e kullanarak parli ıçı demokrası\ı yoketmış olmanın verdıği so rtımsuzlukla akıl almaz î'jlere gırı^mış bır kişıdır» denııs* r. Prof Yalçın, «AP Genel Başkanı SuleMnan Demırel'le aynı pdrtıde çalısmış bır kı^ı olarak onun son demeçlerını nasıl değer lendırd'ğı» yolunda ANKA Ajansı'nın sorusunu şovle ce\aplandır mıstır: «Son zamanlardaki çıkışları, jah sen benım ıçın surprız değıldır. Paıtısıni daima kendı şahsi da\s«ı ıçın kalkan olarak ku'lana gelmış bir kımseden, buvuk sorunlar. kutsal mucadeleler için japıcı bır da\ranış beldemeğe ım kân yoktur. Bu derece yıpranmı* b.r kımjjeyi kendılerme önder ola rak kabul eden kımseleıın, haklı \e ıtıbarlı birçok davanın. onun gelmesinde nasıl itıbsrszlaetığını çok kısa zamanda goreces^nden en ufak juphem yoktur» Kemal Has'm katili teslim oldu Ecevit'in gezisi 15 ortaŞını olduren Ahmet Celepçi'nın Mehmet Celepçi Emnıyer Mıidurhığu'nde ıfade venrken kartfe'i CELEPÇÎ SAKLANDIĞI YERİ POLİSE TELEFONLA BİLDÎRDÎ KATİLİN KARDEŞÎ; KEMAL HAS'IN, HÎ& SE SENETLERİNI ALARAK KENDILERÎNî ORTAKLJKTAN ÇIKARMAK ISTEDIĞÎ" NI: ANLAŞMAZLIK VE CİNAYETİN BU YÜZDEN ORTAYA ÇIKTIĞINI İDDİA ETTİ lş ortağı Adanalı ünlu mılyoner Ke.nal Has ı oncekı gece bır ıs anlaşmazlığı sonucu tabancavla o dııren AhiTiet Celepçi, dun gece yansı teslim o nıuşrur. OSrenıldığme gore, ka*ıl Celepçi, dun gece Emnıvet Mudurluğune telefon ederes tesl m olacagını bıldırmı«; ve bulundugu jerın adres nı verm:ş*ır Verılen aarese gıden Cuıayet Masası ek>p lerı sanığı alarak Emnıvet Mudurlııgjne pp'ırm =lerdır. Poiıs, san:ğin verdıği adres ve ne'eden almdığı konusunda hıç bır açıklama yapmanıışır give gore, inceleme sonunda kurşunlann dıkev mı. yoksa vatay mı saplandığı anlaçılacaktır. Bu da tanık ıîadelerınde olduğu gibı katılın, hasmı tarafından yere yıkıldıktan sonra mı, yoksa başka bır durumda, mı ates etrniş olduğunu ortaya çıkaracaktır. Metal Kapak Fabrıkasının ortaklanndan o'an katılın kardeşı (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) arefesinde Almanya ya giden Türkeş iy Gövde gösterısı,, yapacak ANKARA (ANKA) CHP Genel Ba^kanı Bulent Ccevıt'ın fcos \al D"rnokraf Partısı Başkanı \Vılly Brandt'ın davetli^ı olarak Alnnma'ya gıtmc karan uzenne, anı bır karar alarak rlün sabah Mumh'e hare':e' ed?n MHP Genel Başkanı AİDaslan Tıirkeş de Almanya'mn çeşıtli illerınde, «Govde pösterisı» vanaoaktır. Türkeş 1 hafta sürecek olan Almanva <?erisi sırasında. MHP Yürütme Kurulu Almanva Şubesmin MUnlh, Berlın. Köln Stutgart dahü Almanya'nm dığer İllerınde düzenleyccefı toplantılara katılacak, 9 martta da Münıh te düzenlenecek olan, «Almanya büyuk kongresi)mdB hazır bulunacaktır. MHP yetkılılen Genel Başkan Türkes'ın gezl nedenlnin «Almanya'daki lsçiler ve ülküdaslarınm der* ve dileklenni dınle(Devamı Sa. S. Sü. 1 de) Zararın neresinden donulse r, gelin el ele verin, en kımıanda seçimleri \enile>in, sun artık ju kor duğum dir. la berikiler lâf anlamak Is.or bır turlu. fakır halkın dışinden tırıdan arttııdığı on bınlerce ırı uç a>da bır gonul rahatıle peşitı peşin cebe indirri halde ne Parlamentonun v japmasuıa olanak sağlıne de halkın ovuııa başvurrureklüigıni gosterebüıjorP ile leçim için birleşirlerse •anıazlar. 15 gund« dağılırış. Peki, bunca zamondır kudıklan «Millıjetçi» ccphelevann oluşturabilirlerse ger• uzun omıırlu, gmenilir n .ıcraat. hukümeti LurabileT nıidır? Bo\le bır hukun de 15 gunde değilse bile , bcş av sonra darmadağm yacağına bızi kim inandıra? Sa>ın Cepheciler, surdureri bu taktiğin gerçek amahalk anlamıjor samjorlarsa nıvorlardır. Amaç apaçdc ladır: Her ne pahasına olurIsuıı scçim >aptırmamak, gese 12 Mart modeü bir •mıııle»jc olanak sağlayarak nordemokratık kuralların işleni onlemek. ı taktik onları başanya nlaştm, bilemeyiz. Rejiml koaktan sorumlu butun kuruırın görevlerini soouna dek ııadan, usaıımadajı başarma'alışacaklarını, karanlık kuvsre karjı hiç bir jeyden yılsızın lavaşacakJaruu urauIX. Ahmet Celepçi ırn sekre'en Nur d j Katıl Ahmet Ce'.epcl (Hukumet bunalımıjla ügili diğer haberler 6. sayfamızdadır) Önce araba bulundu Celepçi'nın teslim olmasından önce, olav yermden bm:p kaçtığı 34 RK 001 plakalı otoraobıl ıse, dun sabah Istınye'de kapılan kılıtlı halde terkedılmış olarak buhuımuştur. Polıs aracın ıçınde yaptığı arama sırasında 9 mılimetre çapmda boş bır kovan ıle şofor mahallmdekı koltruk üzer nde kan lekelerı olduğunu saptamıştır Bu Köşeden Almanya'da ne yapacak? Altan ÖYMEN cevit, enümüzdekl saü gunu Almanya'ya gıdayor. Gezı, aylardanberl bılındığı gıbı, Alman Sosial Demokrat Partısi (SPD) Başkanı VVüly Brandt'ın yap. tığı davet üzerine... Bracat Ecevıt'ı daha bızdeJd 1973 seçımlennden önce çafırmıştı. Ecevit buna uyamamışa. Başbakanhğı sırasında da Alman hukumetının daveti olmuş, o da gerçekleşenıe Türk Lirasının değeri Fransız Frangına göre düsürüldü ANK.4RA TC MerkM Bsnkası Turk Lrasımn değışken kur sıstemme tabı olan Fransız Fran gına gore değermı yenıden beUrlemiştir. Buna gbre, Fransız Frangı dün sabahtan ıtıbaren 326.50 kuruştan alınmaya, 333,03 kuruştan da satılmaya başlanmıştır. Fransız Frangmın pfektıf alıs fiyatı 326.50 kuruş, satış fiyatı ıa 336 30 kuruş olmuştur. Fransız Frangı bugune kadar 321.70 kuruştan alırayor, 323.10 kuruştan satıiıyordu. Verılen bılg.;.e gore, Fransız Frangının uıuslaıaıası para pıjasasında değer kazanması, Turk parası karş'.hfmın degıştirllmesi ni Tnnınhı Irrlmıçtir Morga kaldınldı Katıl Ahmet Celepçi'nin kardeşı Mehmet Celepçi Ue olay sıra smda yanında bulunan sekreteri Nuray Kansu dün Emniyet Müdıirluğüne gotürulerek ıfadeleri alınmıştır. Tamklar, katil ıle mak tul arasında toplamı 30 milyona \aran iş bağları bulunduğunu ve cmayetın bu konudakı anlasmazlıktan çıkmış olduğunu anlatmışlardır. Oneeki gece Levent'teki Metal Kapak Fabrikan bahçesinde mevdana gelen olayda iş ortağınm 9 mılımetrelık tabancasından çıkfn 3 kurşunla can veren Kemal Has*ın cesedi, otopsi için Morga kaldmlmı=tır. Verilen bü E ;rçek demokrasiye bel bağlalar, halkı gerçekten sevenler oldukça halk duşmanlannın ırı> a ulaşması olanaksızdır. ;salar bilc bu aldatıcı bir baolur. Belki bir sure ülkeufuklnrını kara bıılutlar lar, yurltaşlarımız sıkıutth, etli. acı gunler gcçirmek IOda kalırlar. Ama sonunda 3 bulutlar mııtlaka dağıl»cak, urluk gunesi se\gili yurdu'u pınl pırıl avdınlatacaktır. • kuv\ptlcrin sonu er geç a anlığa gomulııp vnk olmnkBu akıbet onlar H,ın kaçuııltdır. ABD Elçisine göre Libya kredisiyle "Mirage,, uçağı almayı planlıyoruz • MACOMBER, TURKIYEDEKI 16 PHANTOM'DAN ANCAK 4'ÜNÜN UÇAR DURUMDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ WASHI\GTOV ABD nin Tur kıye Buyukelçısı VVıllıam Macorn ber, oncekı gun Senato nun Dışi«;lerı Koar.sjbnunda yaptığı konuşmaua, Tiirkıvenjı ehndekı 16 Phantom uçağından ancak 4 unan uçabılir durumda olduğunu one surmuştur. Macomber * gore, Türkıve, Yu. Baıüstan'in 18 adet Phantomu uçab.lır durumda ıken, Amerıka' nin yeaek parça gonaermemesi >uzunden en guçlu uçsklarının uçamam^sina musamaha edeme\ecektır Yardımm veniden başlatılması îreıektığını de savunan Macomoer, bu ar c da s.lâh ambargosunun Turk\e nin \anm miljona vakln kara ordusu üzerınde vakın surede bır etkısı oımayacağmı soy.emış'ır Macomber. Turkiye'mn Lıbva' dan alacağı kredüerle Fransa'dan Mırage uçaklan almayı planladığını da bıldırmış, bu olasılık halmde Turkve'nın boyloce Ar3p dunj'asma gırmış o'=*a3inı sozlerıne ek.Iemıstır. mışu. BALKA\LARDA BİR GERİLLACI BUGÜN 4. SAYFAMIZDA Suçladı öte yandan ABD Temsı'.cı'.er Mechsı uyelennden Les Aspm, f î alyan «AerıttaJı •> fırmasının TürkıyeV 18 adet P 14 S saiaş (Devamı Sa. 9. Su. 2 de) Bu ziyareUn, sadece CHP ile SPD arasmdaki bır partisel temas nıtelıgı taşıdaginı duşunmek çok yanlış oiur. Almanjja'nın son genel seçımlerden en gtıçlu çıJcan partisi SPD, ortağı Hür Demokrat partiyle bırlıkte IStıdarda olan partıdır. Ecsvlt orada, başta BaşoaKan Schmıdt, hükumet yetkıl;)»nyle de görüşecek, aynca radvo ve televızyon demeçleriyle Alman fcamuovuna da seslenebılecektır. Kıbns harekâtl donemınln Başbakamnın bu görüşrpplertnın ve konuşmalarının da Kıbna Sonusvmda, Yunan propagandasınuı da etfcsıyle uyanan bazı yanlıj değerlendırmelerm dıizeltümesınde etkul olacağı şüphesızdır. Şımcu dünkü gazetelerde bır haben «TUrkcs de Almanya'ya gldlyor.jı Ve dun btrdenblre uçaga bırup gıtmiş... Kımın dâvotlısl olarak?. Klmsenln... Kcndi gırişlmıyle gıüniş... Elbette biı ülkeye gıtmek için, dâvet gelmesi şart değıldır. Elbette tst«yen istedığı yere gıder . Almanya'ya da, Japonya'ya da... Ama bu gidlşın altında başka bır amaç yok mudur? Partt Genel Merkezl açıilama yapıyon «Genel Baskarınnıı Almatıya'yı knn? ksnj do» lajacak, 9 mart'tn da cartim!z Münlh'fe büvük Lir gövde çö<:teıis1 vapaca^ır. Ama bunun Ecevtf'in rivaret) lamsmna rastlaması raatlantıdır.» (Devamı Sa. 9. Sü 3 de> NADİR NAD1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog