Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Talnız Çocuğunuza Size de Gerekli Değil B r kıtapçıjs ugravın sayfalarını karıştınn Hayat Küçük Ansiklopedi axm ne'er bulacaksınız Adı kuçuk, kendı uvuk bır ansiklopedi. 1230 savfa, 10 000'den fazla madde, renkli t sı>ah bev«z resım, lyı kağıda Ufdruk tekgıvle basılmıs saglarn bez cıltlı, renkh gorak ıçınde Fıjatı 103 1 ra. (Bateş Reklam 38) 1753 Cumhuriyet 51. yıl, sayı: 18173 Kurucusu : YUNUS \ADt 6 Mart 1975 Perşembe Prof. ür. K. lunçomağ Asıs. F. Şahlanan Açıklamalı Türk Iş Mevzuatı (23 yasa, 18 "Tizuiî ve 6 yonetmelık) (491 savta İ3.~ TL ) îsterae ven SERMET MVTB44SI, Cagaloğlu Şeret Ef^rdı Sos 28 ISTAVBÜL Demirel: "CHPAP koalisyonu işlemez, 15 gün sonra lağılır,, AP Genel Baskanı: *Bütün alternatifler denenecek; başkaları da bu deneyi iki günde yapacak yapılır bu; Fikret OTYAM \K*R\ KP Genel BasKanı eunan Demael CHP Genel sanı Bulen Ecevıt ın «Dos* eh» uzatması uzerme «Dosf elı tes. başına bır mana ta ıvor bun ın unsurlanm ı<ra lelu) deT.ış ve binun bazı oie ı de getırmesı gereğını ıste ür • konuda ^P Genel Başkanı j nırel ıle yapJan goruşme aşa idır 3ostluk elı» \cvtl Sadj»lı^ten «Sabtriı Sage don^en hukumet kurda gorevlı Cumhurbaşkanlıgı ıtenjan Senatoru Ord Prof Sadı Irmak çaba'anm surdu r«un ama, Ankara da havalar de| 1 dıvorum er kafadan bır ses çıkıvor, tılenn vetkılı kurulları bıld r yavınlıyor, ba^kanlar yar cıları. genel se/treterler cie ler venjor, ama ganban halk devım vle bjnalım ıçınde le haİK az bu'unjr dunvada u lı, ınaciına «abırh, tevekkul de Pıjasa malum . Ogretım Uıi şlan orl°«ıne. B T de st'l Iş kolunda lokavtıar ladı Dış dıınya ılışkılenmıze s değmmeje gerek bıle jok, ıiı bır «savaş», ax!a kara sandan beter. HP Genel Başkanı Bulent vıt reiırmn selâmetı ıçra, AP bır «Dostluk elı» urattı Bır uşmada belırtti bunu. Olakı ım, APrun başı Demirel'ın unden kaçmıştır, kulağından •nıstır Zaten şu sıralar bazı ıklara da kar suvu kaçmış Lfflda Bır soraj'im dedım Sa Dem.rel e bu dostlu* ehnı *cax mı yoksa el havada mı ıcak Dne. «Hıç anlamadım, nasıl uzatmıs bu elı Ece%r'' L'stJne dosîluk elı oıve yazı \azıp mı uzatmış» dedı Demirel % ardmdan pe: e kevıflı ama p»k kejıHı \e de bır bp ' uzun kahkaha patlattı \ e devam ettı «Dos'luk el' teV başma bır nanâ taşımıjor dostlvık elı uaattık Haidı \er elmı sıktım . E sonra 9 » iDeıamı Sa. 9 Su. 1 de) DPT, savaş sanayii finansmanı için kamu iktisadi kuruluşlarının halka açılmasını öneriyor Devlet Planlama Teşkilâtının hazırladığı raporda söz konusu kurulusların halka açılmakla kâra geçebileceği de belirtildi. Hfsse senetlerinin satılması ile oluşacak şirketler, savaş sanayıı ihtiyaçlarını karşılarken yeni istıhdam olanakları da yaratacak. Mayıs ayında Ankara'da yapılması öngörülen NATO Bakanlar Konseyi toplantı^ı Brüksel e alındı va^ birsey olursa mesele biter; Seksen milyar liralık kaynak yaratılabilir,, 4\K\R\ ıCumhuriTet Burosn) U'usaı sav<ış sanajı ne veterlı ma ı ka^nas saglanması ıçm, De\let P an'atıa Teşkılntı tarafından \api'an bır a'a'tırmaaa, «Bazı kamu ıkfsadı lcuuluslan • e 'î T iraklenn:n \e Devlet Uret me Ç'ftl'kleın n ha'ka a^'k anon m » rketler hal ne soka ması» onerılmıştır Bovle bır gınşımde 80 milyar 1 ra'iıt bır kay nak elde edıleceğı nesap'anmaktaaır Amerıkan asker varaımının kes'lmes'nden sorra sımcel b * sorun halTe ge en u!ıı=al sava« sana\ ı Konusunda DevİPt Plan lama Te«kılâtı br arastırma vaomıstır Sa\a$ sanav njı f'nansman fcavnaklanna vonelık aaştırmada fınansmsn kaynakla^ı tek tek ınce'enm < \e eu \en: b.r onerı ge*ır .mıştır Önenve gore sara? sanayııne fınansmsn kavnagı sağlamak amacıvla bı/ı kamu jıîtısacb ».urulusları ne s* raiclenn n ve Dev et l'retme C fMıklen ı e haraiarının haUa SÇIK anonım s rkeMer halıne «onulmasında varar gorj'meKtea r Önerıöe avnen sovle denmekted:r«Çijcar.ıacdK nama jazılı msse sene'ls'n n onceîiKİe bu ^uuluş Urda çahsanlara vurt d şındakı l$çılere kuçuk tssarruf sahıolerıne satıImaMnda hıçbır sakınca n Tiadıeı aıb fa\da'an ve tıatta bazılannds ?o"uıluhıtc v r d ' r De\l»tın p mde bultındurulmaiında zorun îıu «nnılPîi KA mu kfsad' te=eKr ullen Kurulus'arımn fia \"i7np 4" nnun vu kanda belırrngımi7 eıbı haika "i 1 ka'ı \ararlı o'a^ıîır Bnvle bır gırışımde asgan Ki mılvar f I ralık bır kavnak elde e i l e cekMr » olmadığı görülürse parlamento elini sakağına koyarak kararını verir» B ' vılkı konlpr^n<=ının TIOO rulfiuaii gıbı ^r<csr da dP"il Bnık=o de vapı acajı O'idınlmektec'ır En düşük işçi emekli aylığınm net 1200 lira olması Meclis Komisyonunda kabul edildi \ \ K \ R \ (\NK\) Mıllet Sciglık ve Sos\al Ileı K> nıı«jonu Bdjkanı CHP Ka=tamonu nnllcıvekıh Sabrı Tıgh \e Komısvon laportoıu Szkarva nnl le vekılı Kenan Durukan dun Ko mısjon <rah'îmaları ıle ılgılı1 o!arak ortak bır basm toplanti ! ouzenlemışler, ısçı cneklı aslıklaı mn me\cut agaıı ucretın net karsüıgı olarak «aptandığnı açık lamışlardır. SoKİık Komısvonıı ı>(i eraeklı a\hklarına >apılan zam f^Kİarının ?=ga i u c p ı n \ ııuT lu?e g rış ta ıhını 1 tenımuz 19ı4 nlaıvv kabuı e*^.ç \e farkm t:plu ola ak oaen ne nı kaıa la ııtrı=ttr Koraı\an Ba^n.anıaın vio ı^ı açıklamalaıa gore, Soava) Sı goMalar Kururaunun hastahk \ar d iıları kapsr.nıı bır daha hıç bır şekılce genı^lefmev gerektnme».e cek ^ekılde genıletı'mış, Sıgor'alı ı«çılern eş ve çocukları ile bır!ık*e sna \e babala nın da sağlık jaıaımları kap^amına alınma«ı kararUs ııı mı t ] r 1 ^ bu k^nuda sovle demı^ ır • ÇcVnkpn sü kalan va da mp\Mnıl k ulcıae ı.Jı^nUrm ıştcn a'ııl'îıklan tırLhten once br > ıl iç nde 120 gun prım odcnıeterı şdrtıjle ışten a\rı!dıktan sonla altı av sure ıle kendılerınıi eş çocuklar ana \e babalaıınn «aglık %ard mldiından jdiarlanma larını kabul eltık • Komısyon Başıvanı Tığlı huku met tasarısıjıe ışçı emeUılenne ongoıuJpn \jzde 23 zammııı mı vuıcunu karsılamak ıçın ıhmarlık prımmae ı«çı ve ışveren hısse'erıns vjzae 1 o'a nında hasMliıc fnml°ınde ıççı ^ıi'sesıne iızde 1 ısveıen a's^e s ne >uzde 2 olmak uze r e toplan vuzde T prım artısı oı.goruld'jgu îıu bel'rtmış ve r sovle deT\Şıiı «Hastalık ••a aınıları kapsani' mn ar>a ve oabalsra genışletıi mesı UZSM 1e hukumet hastalık prımıne yuzde 3 artış vapılmasını gerekh goımu^tur KcT"j'^\orıı ınuz 1\enı a r ı s talsbmı l'aoul et memi iıA tabanaâM \uzde 'oo lam o aıtiyi K.ba' rderec ^ara ra bssiamıstır Bundan sor'a av lık kazanç'arıij ""aban ıe tata nının >eni'i»ı l'«bttıne j:ıd ! 1113 tavan ucretın gunluk 20(1 l'ra ol nıasî. taban ucıotın ıse U^r.urJ asgari ucret olarak te«=oıtı sa rarlaştınlmı^tır Asgarı ucrct altmda bır jri'ct(Deıamı Sa. 9. Sü 5 de) 41rrirfn baın a'an^ı DP^ r ı n l n»n n Idı flıfıre sce dek, N<\TO \e'k'lılen •=ah s*ı*vı b'r acıfcl»ma vaoarak NMTO Dî1: « PH Bak?n ? n tot> lanfKinın >l> VP <tt r r a v » t a n h lennrle \ A f O Sanınma Brist^nları fooldntı^nıp ı<;e '12 VP 23 mavıs tdr h l e r d e v np Yararlan Kamu lktı«aai kurulu^ları 11e ı nın ba«k»n'! Bme=p ae dev lef uretme çı''lı>vlerttıin sa < csâinı bıldırm":lprri r. VJ< «anavııne ka\nak «aînnrrası 'cın hjlka açık anonm sır k°'l»T nal ı P Efırılme'l one rı«ıide ouiun varjrljrı «o\le • B'rcoâ'i ?arar eden DU kuru 1,^ann K ılfftı^rien T Ksnu kurtuİ3"ak ye fıat'a ka a Eeçme İTk"iı da olacasınrlan rte\ letın v r ; ı alma lmk?nlan do?a"aktır Buralarda cah$anur ıle sen " bır ıçı halr, VP memıır kr= I°M sınaı zır^ıı tıcan kur'>lujlafs mrflık dıırumuna gecere£ nden «mjlkıvptı nımPt ve kul fef» vavgınla«arak ıle'~np|er cfemo%ratlk ea''ara gore vonetllecektlr Devietn aldcaîı vergı oranı ve mık'an ar'acaktır Yur*r1ısı la^arruflarınfid kav. ntk transfen hulopacattır i> : IU eecen l' ^plme!er^p CH'!<anların en ST vprıs] orantndîi ttıhd3m ımkarlün vara'ılnoaitır » Arap gerillaları Tel Aviv'de bir oteli, baskın yaparak ele geçirdi EKER İYATINA AM APILDI Bakanlar Kurulu ı dunku toplantısında Malıve canlığı ıle Turkıve Seker Fab aiarı Anon^m Ortaklığının one karaıa baglannvs \e şeser ıtına zam vapılmıştıi oz seı^er ve *.up sekere ne lar zam vap'lctıgı açudanma >tır urkıve Şeker Fabnkalarınm annın karşılanması ıçın kup erde 36 ıla 74 krıstal şekerde de 39 Me 82 oranında zam 'a•nası orerılmıstır e.cer fıvatır.a \apılan zam mık ının bagun acıklanma^ı beh. mektedıı EĞITIM VE YÖNETIM SORUNLARI SEMINERINDE İKTIDARLARIN VE ÜNIVERSİTELERİN OZERKLİĞI YANLIŞ DEĞERLENDİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ Şukran KETENCi Istarouî Ünnersıtesı Ceırahpa sa T.u Fakulte^ı Dekanlıgınca düzenlenen cLnnersne egıt^Ti \e vonetım sorunları» semınerıne kat'lan konuşmacıla' <unıvers'l"e \asası orerxlık ve devletın baskısı« sorunlannı tartı^mışlar, sı\asal ıstıdarların ozerkhğe \anILŞ seküde mudahale ettıklerını, buna karşı'ık unıversıtelerm de ozerkl ğı yanlış anlayıp degerlerdırdigı goruşlennde bırleşmışlerdır Konuşmacılar avrıca tum aynntıları kapsajacak tek tıp b^r umversıte yasası yerme, ana ılkelen saptavan bır çerçe^e jasa \e unıversıtelerm kendı koşulları ıçınde ozerk olmaları bıçıırunın daha jararlı olacagını savunnauş la^aır. Unıversıte oğretım melerı, Mıllı Eğıtım eskı bakanları \e bazı partı temsılcılerının tartısmacı o'arak kanldıkları toplantıda; Mıllı Eğıtım eskı Bakanlanndan O han Oguz, yakın II.ŞKI kurmak ısfedıgımız ulkelerde gag nufJSJ nan vuzde 20's mr vuksek ögre nım olana^ma kavus'ugunu, bızde ıse bu oranın vuzde 6 oldugj nu hatırlatarak «Unnersıteler ül ke ıhMvacını karşılpvarraz ku rumlar halıne gelmışlerdır. Bır çok unı\ersıte kurma gereğl \ar dır» demıştır Kon ışmacılardan Ozer Ertuğ ^e Kemal Önen, ozerk unıversıte kavramonın unutulmaması ve ayrıntıva nen tek tıp jasadan vazgeçılmesı gerekt^ğmı savunuriarken; Yusuf Keçecı, eğıtımın po(Devamı Sa. 9. SS. T de) (Dıs Haberler TEL *MV Dun gece geç saatlerde kuçuk botlarla Te Avıvın plâj bolge^ıne çıkaAraD gerıllalar burada bulu nan «Savov» otelıne lüket v t rridlınalı tufeklerle baskın va parak ttelı C!P geçırmı^terd r Knıl çuvcnlık kuvvetcn ılı senPtlerı^ın m ka «atıl perı'laHr aa^ında Çikan çar doğan eellr Ile oluşa oı=mada ılk gelen haberlerf can anonım ^ırketlenn t«!evı gore uç I^raıllı o muştur ulual »avas sana'iın'T lhTHdCl>raıl bırlıklernın otelı sar larnt ksr" lav aca« vafmml<m din.ları ve bır Tr^ı! helık"pter ge çekle='ırmpk olarakt" G<"nın bmanın 1 uzennde «urekl (De^amı Sa 9 Su 3 de) uçus \aptic bı!dırıl*nı~tır Gerıllalar tarafırdan tle ge çııılen ctet Amerikan ti(,ılı AMERiKA ğının yakınlarında balunman. tadır. TURKiYE'DEN 4=socıated Pres? AjaTinın o lav \ennce bjlunan muhabır' 18TON f ıkı taraf araMnda çok «ıdcfe HAŞHAŞ ateş teatıı olduğunu ve bo1 geve ^ıvıllerın eırmesının va SATIN ALDI saV'andıgını bıldirnnstır I'^aıl zırh1! araç'arı bol«c*\KAR% Tjrkve'de haskordon altna almıslardır Ote hasn \a»aklanma«ı ıcın çeşıtıı lı ı^çal eden genllaların savı çareîere ba^vuran Bırleşık Ame ^ının 12 oldjğu haber \erılm < rı^a djn' a ha'haşınm kaçakçıtır ların elne geçme^ı nedennle sı 19T5 arahk a1 ırdan beri Araj kmtua du^mjştur Amenka'da gerıl'aları ılk kez dun gece llâç sanavllnde bıle kullarılaI'aı 1 ıçınde baskın duzenlem (Devamı Sa 9. Sü 5 de), le^aır Bu Köşeden Soldan mıSağdan mı? Altan ÖYMEN 1971 martın:n başı 12 mart muhurasının verılışoıaen sekız on gun once... AP ıçınde bır 11 ler hareke. t! var Once savıları 35 olan, sonra İ l e ınen AP*lı parlamenterler, Demirel e şunu anlatmaya çalısıvorlar Memleketm durumu karışıktır. Bu karışık duruma demokrası dı«ı bır mudahale gelmesı ıhtımalı mıırvetlıdır Bunu onlemerun jolu, kendı s'run Hukumet başkanlıgm dan • hıç oımaz^a bır sure • avrılması, vemı, gene APlı bır ö a ^ a parlamentere bı rakmasıdır O mart basında bır gün aralanndan ıkı temsücı seçıvorlar. Bunlar, Demirel le son bır konuşma japacaklar dır. Konusmanm ozett, tem«ıl cüenn, o zaman arkadaşla nna anlattığına gore şudur: DeTjrel soruyor: Mudahale nereden gele cekmlş? Neredpn gelır efendjm' Elbet Ordudan Onu demnorum Nereden ranı 0 Soldan mı, sag can mı' Vallahl jonunu bılmho raz Onerrüı olan orası degıl zaten .. Mudahale .. rejune karşı.. Nasıl önerrüi değıl? Asıl ora^ı onemiı . Sagdan gelııse bızs ne olur' Olsa olsa nuiumet olmavız, Ama ıktıdar, gene bız oluruz.» Efendım, repm .. Baian arkadaşlar Mesele hukumet olmak değıl, ıktıdar olmaktır. Bız buiumetten bır sure aynlsak bıle, ıktıdar olabıhr mıyız, sız ona bakın Bu fcoruşmamn nakledıldığı kışılerden bın o zaman AP*de olup sonradan ıhraç edıien Profesnr A'dın Salçın d'r Bır otekl, o zaman Bvnı durttmdakı Cahıt Karakaş Daha 9 kışı var. Içlennden halâ AP'de olanlar konıışmayı unu.nıuşlar m> dır, bılmevız Ama şlmdı, AP'de olmavanlann yanl Denıirel'ln baskısı altında ya«amayanlaruı hepsi hattrlıjor.. Banu, Sayın Demirel'in rejım hukumet . lktıdar konusundakl tutumunun teır.ehnde yatan dusunceyl ozetledığj ıçuı yazdım. 12 Mart"tan sonrakı davr^nışı da, onun ılkesı ha(Devamı Sa. 9. Su. 4 de) Satışlar durduruldu I, adamı Kemai Has ın olauiulduga )un \av ı ıla'an b r hıiKut kararname^l ıle seker saarı, 6 mart 1975 peı»emoe iu aa* C7 00 den 8 mart 1975 "narteM şuru 'aat 17 00 e 3ar durdurulmustur ıeker «otı«ı vapan mue=sese le ıma atç laı bu "sure ıçın be^anname vermeje mec r tut'ilmaktadırlar ıDevamı Sa 9 Su 3 de) İŞ ADAMI KEMAL HAS ÖLDÜRÜLDÜ Hai Ho'dıiıg Yonet.m Kurulu Başkanı, tanınmıs ış adamı Ke mal Has dan gece ortağı oldugu Metaı Kapak Faorıkasında avnı fabriKanın ortaklarından \hmet Celebıcıoglu tarafından tabancay la \urularak oldurulmu^tur Bır ış anlaşmazhgmdan oturu mej dana gelen o'?\dan sonra sanık AhmeL Celebıcıoglu kaçmıştır Oıav, Le\ent, BuvuKdere Cad aesmde turulu olun şı^e kapa^ vapıraınaa pnasanın juzde 80ını elırde bulunauran Metal KapaK Fabr.kası bahcesmae me\dana gelmıştır Aslen Akvazuı oldugu bıldırılen \hme' Çeleb cıoglu ge ce saat 21 30 sıralannda berabe rınde sekre en oldugu halde fab nkaja gelmıs. bu sırada da Ke mal Has m araba*;" la bahçeden ajnlmakta olduğımu gürmuştur Gorgu tanıklannm belırt f ıklenne gore Celebıcıoglu Che\TOİet o"o mobılmı ça ıstırmaxta olan Has' m yanma gelmış \e ıkı ortak once tartışmaja başlarmşlardır Tirtışna daha sonra ka\gava do nusmuş ve bu sırada Has ın Çeleoıcıoglu ju jamrukla jere vıktı^ı gorulmuştur Işve ba sırada Celebıc oglu taaancasmı çekerek jeraen Has a doğru ateşlemıt. \e başına uç kurşui ısabet eden Has ın kanlar ıçınde jere JIKÜ oıgı gorulmuştur Yalçııı BAYER cıoğlu nun daha sonra sekreterı nı fabrıl ada bırakaiak 34 RH 001 plâitah Merced»s wle olay \e r nden avrıldıgını b'ldırnusler dır Yara ı Kemal Has fabrııtaaakı \alkanlarda Ur îerillacı ılu Hurnyet hramanı Resnelı yazı Beyın anıları. zıl Sultan tdulhamit'in baskı Iiminı yücarak [umyetin ilânı» nı ğlayan ihtılâlcrnın ikınci Meşrutıyet vnmının tarıhe ışık tan oykusu, ıklamaları. ler tarafından Şış! Çocuk Has tanesıne kaldınlmışsa da ame1 \athaneye konulamadan olmuştur 5 n^an 1971 tarn nde kaçııılarak a'le^ raen al nan fıdye so nunda bıa^ı'an Me^e Has m aiı tası olaT Kenal Has Istanbul Ile71 Kımva Sana\ıi (Devamı Sa. 9, Mi. 8 de) Meclis Notları "Barış mitingi,,nde kaç kişi vardı? Turhan ILGAZ CHP nın Antalyada duzenledığl <B<»ri' \lı*ıngı»nın b j başka rur1 isunıı AP yapmaga «jarar verdı. Ogren'lch^ıne gore AP nın, adına ne dıjeceklen henuz bellı olmaj&n toplantısı 16 mart gunu gerçekle«tınlecek Antahada. Demirel ın has adamlarından, An'alja mılletvekılı Insan Ataov «Banş Mıtınçı nın ven bellı oldugundan berı bu gavre»ın tçıne duşmuş, trirT^en sonrg ıse gayretlerını busbutun arttınruş aurujnda arın azetemizde.. Y A Z I S IZ lllrıamı ^a 4 'sıı A /!•!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog