Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

"H HIKMET MAPUSLUK ZOR ZANAAT ŞİİRLER2 Î^VZIM Cumhuriyet 51. MI. sau: 18112 Kurııcusu : YUNUS NADt 5 Mart 19*5 Çarşamba AYDAL1 SOZLUKLER • • • • NCA TDRK? TELAFFLiLU RESlMÜ SOZlOK J L MAN) 1 OÖO R « m v< ııblc 40000 M ı r r t . 2 3 TORK(EALMANCA ,e ALMANCA TORKÇE TELAFFUZLU SOZIDK (DILMAN) 650 Sa,fa Nehs f t : C l t t ı . . . . 3 0 FRANSlZCATORKtE TELAFFUZLU RtSiMLl SOZLOK (DILMAN) 1 6 0 0 P« m v. bb 40000 Ktlımt...25TORKÇE İNGILIZCE TEMa LUGAT (AKÇİr, 1200 S»yia Ntlıl 8«; CJllı 30TORKÇEİNGILİZCE OKUL LÛGAÎ! (AKÇİT 750 Sa>fa NiİB Btt C llı ocuı (,at 15 KlTAPÇtLARDA ARAYINIZ OOEMEL! GÖNDERILIB. OKUL SİPARIŞiERl IFA EOIÜR L.OĞRETİM YAYINEVİ.Ankara Cad. 6 2 2 istanbul. Devlet Demiryolları taşıma tarifelerine yüzde 60 zam yapılacak \ \ K \ R \ , ( \ \ K \ ) D»\let Cemırvollaı nın vuk ve ınan taMma 'aııfelerıne \apılacak zamnrn vuzde 60 cıvannda ola capı \e onumuzdekı s ınle v de ke^ınle^ecegı bıldırılmektedıı DD^ hi/metıerınt* \apı!acak Zam oranları u/mailarca =^ptainı s h?z rlanan ta«lar.lar Bakanl'^lar irası Ekonomık Kurııla unulmus % e goru^ulme1 e balaimıstır. Önumuzdeki sun l°rde aç klamcak venı taıi'>rnı ' uz le 61 cvannda bır artfıı mı onaorecesı be ırtılment»ri r tasıma urre*lerıne zam loiuvunu kı^a zarrıan^a ka ara bağ laması \e karaıını B^kan'^r Kuıuluna. ie\ketmesı beklenmektedır Anc.it» »tnı h uumetın kuruljş çalı^maları nedenı\ le, Ba.an.dr Kurulunun, konu\u i\ ıı suratle ele alnıa^ı muhtemel gorulmerrektedlr Bj duıumda ^onunun Bakanlar Kjrulundı ıncelenmesı bır suıe geukebllecek'ır. DP grubu Bakanlı gı hükümete küp ve katılma toz şeker kararı fiyatına aldı, AP, yüzde Mıllıyetçi 3682 Cephe oranında ıçinde zam ortak yapılmasmı hareket ıst/yor edecek Maliye %\K\R\. (Cumhurivet Buro«u) Malne Ba^anlıgı ıle Turkue f Şe^er Fabrıkaları AO araf:n dan seker sorıınuna ılışkın or tak hazırlanan bır raporda Tur kıve'nın elınde halen 38ü bm ton' IK <;eker stoku bulund ı?'i bıldırılmekte \e 1975 yılı ıtıtı yacının karsildrabı'mesı ıçın \ac laşık l(Xi ^ın *on şeker ıtnal e (Uevamı ü . 7, îsu. 1 de>ANK\R\ (Cumhuri\e( Burosnl DP lrmak''n kurmavı amaçladı 41 mılıi koahs\on hukumetıne ka tılma AP ıe katılmama kararı al mış'ır AP, mıllnetçı cephe olaıak bundan sonıa da oıtak hareket etme kaıaıında oldııgunu bıl dırmıslır DP Mı'Iet Meclısi G up toplantı sı dun Gentl Ba^kan Ferıuh Boz (Df%amı Sa 7. '»u 7 de) AP Lideri, Irmak'la görüştükten sonra seçim koşuluna dayalı bir milli koalisyona gerek olmadığını söyledi 16 mart'ta Antalya'da Ecevit'e karsı bir gövde gösterisi yapacak olan AP Genel Başkanı Demirel: «Meydanlar o kadar boş değil» dedi. Irmak, cumartesi günü açıklama yapabileceğini umduğunu belirtti. AP: «Onemli sorunları çözümlemek için icraat hükümeti kurulmasını» istiyon Demirel, CHP AP ortakhğına karşı , (Cumbürıypt Bürosn) Ba>bakan badı Irmars, hukumetı »urmj çalı^rraları ıın lkıncı sununde Adalet Pdrtı=l Gene) Fa^kanı Sule' man Demirel ıle go'usmuştur AP Genel Ba^ka n n n TRMM dekl çalışma odtsında japılan goruşme saat 9 30 da ba^'am • ve bır ^aatten fa?= îa surmjstur. Gorusme sonunda Iımak. bu konudar.1 genış açıklarr.asırı cumartesl gunune Diraıttıgın so%lemış, Demırei de bır seı.ıiı hukurnetinln gerekıi oldjguna maimadıklarını ıfade ederek, cSaMn Irmak hukumet kurma' a çalı«ı\or Sa\et şu tarıhte seçım vapılsın dı\e mutabakat sağlayabıldıği part.ler olursa, bır seçım hukumetı kurulur. Ama bırkaç ay sonra vapılacak bır seçım Içın bir millt koalı=von gereğini blz du\ mui.oruz» demıştır AP Gene. Başkanı, açıklamasında, seçım >apılmak uzere bır lıukumet kurulacaksa. bu takdırde bır mıllı koalısyona luzum olmadığını bıldırmış, 2 aralıkta yaptıklan çağnvı katılan mılli\etçi partıler Ile bırlıkte bır icraat hukumetı kuruimaı gereğını savunarak. «AP CHP lelerine çare olarak duşjnmefc de dog'u değıldır Ve yegan» çarenın bundan ıbaret bulunduŞunu duşunmek de doğnı değllri r Çünku âhenic ıçerieınde çali'abılecek bır koalıSvonun arka^ında çok sayıda mılletvekıll veva senator bulunmasına hacet voktur. Guvenovu alabılecek ve gen^orular karçısmda avakta durabıleeek bır çoğun» ljk ı e âhenk lçensinde çalı=abılecek bir hukumet, Turkıve* nın me=elelerınl ço< daha kolay lıkla halleder Arkasında buyuk çoğunluk olmasına ragmen, âhenk ıçensinde çalişamıvacak n'r h ikumet ısç evvelâ uzun su relı olmaz Çok kı=a «ureli cl'ir \ e Turkive'nln hıçbir meselesirı c e halledemez» şeklmde ».o< ri'^muctur. AP Genel Başkanı Ile gorusmesmden sonra Ba^bakan Irmak şunları sovleTiışUr: «Sı?ınle bır hususta anla$mıştık Bana cumartesıve kadar nrî hıl verıjors'iruz. Onun ıçın avıt şevı tekrarlavayım. AP Genel Başkanı Deraırel ıle memle'retıı meselelennı, bır hukiımet kurulmak konusundaii ükırlerımızi karşılıklı olarak teatı ettık. Benım ıçın faydalı bır goruşme oldu » Bır gazetecının sorusu Ozerlne «bu cumartesi bıtebilır bu 15 bıtmeyebılır de ama » cevabırı veren IiTnak <Ben de bu 15ın uzun sürelı olmasını elbette arzu etmem Mıllet menlaatlerıne uygun şekıldır, ama... Geçen SPfer de olduğıı kadar ıs'ıdlâîe lu zum yok, çunkd kendl başkanı bulundugum hutumet, Allaiıa sukur ışjnın başında viırüyor ıştea şeklınde konuşmuştur kralhyonunu memleket mese Dunva Bankası baskısı Ote jandan Devlet Demırvol laı . jk ve ı*v=an taşıma tarıf°leme 7am vaD'lması konu«urda. Dunva Banka ı baskı< n n onenll rol ovnarfljı = b.ld r Inmtır Dunva Bankası, Dev l°t Demır\ulaıı proıelerı ıçın açaidgı kredl erı, DDY ekono T K ve rantabl b r ıletme ha] re celmeden vermek ıtemen •^•edır Djn\a BankaM haI^i DDY nın * enı nrojelerı uın verCv.es! krpdılerı. kuıulusun e Vonom k ılkelere uvgun olarai. ı etılne'ne=l nedenıvle erteleneKtPdır Bakarhklarara«ı Ekonomık Kurulun, De\let Demırjollan Güvenlik Konseyi Kıbrıs için dün de bir karar alamadı ıDış Haberler Servisi) NEtt \OKI\ Kıbıib Aonusuy la ılg.lı goru^melere dort gundur ara veınıiş oıan Bıueşmış MıLet le. GuvenliK Konsejı, dun gece saat J14baa toplanarak sorunu uıcelemege oaslamış ancak bır ı^diara vaıamaaan dağılmıştır Gjvenıık Kon=ejı bu aksam venı den toplanarak Kıbns sonınunu goruşmege devaTi edecektır Dun geeekı tuplan ıda ılr. ko njjnıajı vapan Ingıltere baş de legesı Ivor Rıcharas «Genel Sek re er Kurt \valdheim ın, Kıorıs TurK ve Rum toplumları arasm aa*.ı goruşmelen jenıden başlat mdk uzere bır gın?ımde bulun masjıı desteklıvoruz» demıştır Ivor Rıchards, «Goruşmelenn gen>e donulmez şekılde kesılcug sonucuna varmanın fahış bır na la olacagını» sozlerıne eklemış tır Dıger konusmacıların da aynı jonaei.ı temennılerınden sonra Konsejm bj akşam toplanarak konuju tekrar ele alması ısten nns ve toplantı ertelenmıstır GuvenLıt Konsevmde Kıbrıs konusujla ılgılı ba gelısmeler o luı^en, Federe Turn. Devlelı Bas Kanı Raut Dtnktaş dun «Chıcago fnbune > gazetes.nın rauj^bmne bır demeç vermıs \e Rumlarm bır gerılla saiaş.ını başlatmalaıı hahnde, bandan zarar gorecek olan taraiın Tuıu tarafı olmıja cagını sojlemışnr Rauf Denk taş Kıbrıs uzlaşmazlığında ıek çıkış jolunun tcplumlararası go (De\auu Sa. 7, Sıı 8 de) DISK ve istanbul Barosıı Baskanları, erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti ler DISK Genel Başkanı Kemal Turkler, duıi japılan vonetım ^.Jrulunun açıs konusmasında, dtmokrasının butun kurum ve kuraılarıvla ıslemesım sağla%acak bır ıktıdarm erken «eçımdo vcılecek ojlarla behrleneLC g'ne ınandıkldrını bovlemist ı Istanbul Barosu Başkanı Menmet Vı Ikuer ı=e Cumhurba«kanmın onerılennm tek ı,ozum joıu olduğunu belırtmıstlr Halkın, çıkarcı polıtıkacıların o\urunu bozacağını ve ısçı Mnıfının bılırk.ının fasıst ıktıdar teNeobuSıerıne ba^au san^ı bır» Kmn acagını bel rten Turkl"i, icvle konusmuştur Ecevit: "AP, rejim ve devlet açısından çok tehlikeli ilişkilere girmiştir,, ANKARA (Cumhurijet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ece v ıt dun partısının TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuıba"=kanınm onerılerı ve Sadı Irmak ın venıden hukumetı kurmakJd gorevlendıulmesıvle bacldvan gelışmelerı değerlendırır ken, «ıkı buvuk parti arasında sos val ekonomık kulturel konularda hıç bır dıvalcg kurulmajab.hr, h.ç bır ışbırlıgı olanağı bulunma vabılır. F^kat bujuk partıler, re]imı kurtarmak veja jasatmak ıçn aralarında b r dıvalog surdur mege mecbuıdurlar demıştır. Ecevit AP ıle bu tjr bır dıva loğu kurmak ıçın CHP'nın goster d gı çabalan, 12 Mart donemı son larındakı Cumhurba^kanı «eçımı olavından başlajarak çe'itlı ornekleıle anımsatmış, ancak lîzat tıkları elın defalaıca geri çevrü dığın > behrterek şunları sovle ' mışt r • Gene de sabırlı davranmamız gerektıgı. tahammullu davranma mız gerektıgı, bunu bır onur me (Devarnı ha 7. bu 4 de) Demirerin açıklamasi AP Genel Başkanı da goruşme ile ılgıiı BÖruşlennı şoyle açık larraştın «Sayın Irmak hukumei kurmava gayret edıyor. Bızım (Devanu Sa. " , Sü. 1 de) Para babalan •Tuı%ıve, tor'h'nin onemli b'r bolumunu vaşamaktadır. Sorumsujluğun ornek erını v eren bazı polı'ıkac lar kl'JklrttiKİarı ve vorıe*'iklen kı«ılerle \a^al toplantıları ba^tıran faş.zan bır jonet'mı T u r K r e v e verlevtırme\ e vcnelmı^leıdır. O\a halkınıız Dara baba armın ai dh ı dıktaı olan fa^ızme gec:t ver. n n e c e k t ı r ve bız DtSK olarak demoKrasının barçerlenTiesine a^la olanak bırakmıvacağız. Guvenovu almami"; ve çekı'mı bır hukumetm ortaya çısar dl^ı kararsızııkta'i vararlanan ve paıa hı>smdan başka hıçbıı etken tanımavan çev relerın va r rattıgı pahalılık ıtılçıhk, v u gunculuk ve somurııculuau ancak emekten ' ana bır ıktıdarın planlı bır kalkınma g rı c ımı onlevebılır Bunu da erken «eçım de o\ veıenleıın tercıhlerıjle or taj a cıkma=ını dıledığımız emeğe değer veren, \na\a«al koklu donusumlere oncehk tan^ an bır ıktıriar, kı^men olsun ger Kamboçya'da savaşın Ka.ııbocja oa ıa%as tum ^ıddetı ıle surerken aivıl kurbanların sajı=ı da gıdeek a *mqktadır Oncekı gun Kızıl Kmer Ku\vetleıı taıafından kujdtılmı bulunan baskent Pnom Pen e \apılan loket at.;ı ^onunda 19 kiM olmu5 2D kıcı de \oialanmitn Duııımu g deıek kotulesen hukumet bırlıkleıı ba=kentın gjnejındekı ha\aalanna g'den \o u aa.unmdja çabalaıken Pnom Pen'dekı \abancılarla, elçılin. mensupUıının şehıı terketme\e başladıkları bıldi'ilmı'îır. Res mde, Pnom Pen de roket atesı ıle >aralanan bır çecuk teaa.ı edılııken, janı başında bombard'manHa hajatını ka^betmi' b r kadm gouluvor r Tunç: "Lokavt Türk işçi hareketine vöneltilmiştir. j> Boran, yenı sosyalist partinin nisan ayı içerisinde kurulacağını söyledi A\K\R\. ( 4 \ K \ ) Eskı TIP Genel Baş.onlanndan Behıce Bo ran, %enı bır sosvalıst partı kurulması ıçm çalısmalann surdu 1 ruldugunj partm.n onumazde '! av ıçınde kurulacağını sovlerriiŞt,r Boran. ANKA muhabinnın, hü kumet bunalırrı konusunda ne duşundugu sorusuna, t>Hutumet bunalımını. partılerın \e polıtıkacıların bencıl hesaplarına ve çekı«melerıne baglamak yanlış bır teshıst'r Suphesız bunlar da bır rol ovnuvor, ama asıl neden degışen sınıf ılıskılerınde ve guç oranlaıındaaır Sermaje sır.ıfları arasmdakı çek'smeler ve ışçıemekçı kıtlelerden gelen baskılar partılerın durumunda yansıf maktadır» demış ır Boıan erken secım konusunda da «Erken seçımın tek bır partıyı ıktıdara getırecek sonuç verırse hukumet kurma sorununun çozulebılecegı nı. ama rmkumet'n ıstıkrarlı olup olmamacının başka b'r so^un olduğunu. mevcut parılerd°n hıçbınnın ekonomık ve sosval so runlara geçerlı ve kalıcı bır çozumler getırmeyecegını» one sur muştur Boran, solaakı bnlunme lerjı ",enı bır sev olmacıgını be hr'erek, «Sımdı boluml°r pamle«ı,or Ben bunu saghk^ız b r durjm olarak gormuvorum Bu bolunmeler ışçı ve emekçı smıflara buvük olrud" yansımı? degıldır» şeklmde konuşmuştar Y AZ I SI Z , (Cumhuri\et Burosiı) Yunan silâhlı kuvvetler komuta kademelerinde büyük değiş'klikler yapıldı ATIN \ Ymamstan hukume +ı silâhlı Km\etler komu*a kade melennde buvuk değısıklıkler •lapmış, yuksek rutbeh b»r kı^ım suba\T emeklıje sevkederken, de\nk dıHa rejımmce emeklıve se\kedılen bazı suba\ları da ve nıden goreve almıştır Yunariıstan Sa\unma Bakanlı ğı sozcusu. beş tumgeneral ıle 15 tugeereralın eTiekhje sevkedıl dıkJennı, do:uz tuğget cıalm tumgenerallıge terfı ettınldıs'rı bır albayın da tuggeneıal olduJunu açıklamıstır ı n t?« *• C. Turkne Tekstıl Sanayıı Is\ererüerı Sendıkası'nın Izmır de kurulu «Pamuk Mensucat Tiırk Anorum Sırketınde loka.t uygu lajnasını baslatması uzerıne oır basın toplanası duzenle\en Turs Is Genel Bakam Halıl Tunç, «Dmamıtın fıtıhnı atesle\enler bunun sonuçlarına da katlanır lar» denpşt r Turk Is Genel Başkanı Hal.l Turç basın foplantısında ozetle şunları ^ojlemivtır «Turk ı^çı hareketı yasadığımız son derece kııtık sxınlerın ıdrakı \e dıkkatı ıçmde ısçııs\eren mşkilennı bertlestırmemeve ozel bır çaba saıfetdeıken Tuıkıje Tekstıl Sana\ıı I^ercnleıı Sendnası, 63 ışyerınde 27 807 ısç \ı hedef alan lokavt kararmın ujgu lanıafina baslamı« bulunuvor Iş verenler elınde, ısçJen açhk ve sefalete mahkum etme aracı o lan lokavt sımdılık 1R00 ısçımıze voneltıîm.ştır Önumuzdeki gun lerde bumın daha da javgmla^aca gı anlaşılmaKramr Tekstıl ısve renlerı d'namıt:n fıtılını ate^le mıslerdır. bunun sonuçlarına da L îjtlanar aUlnrrl r Lokavt ne bır rak, ne de bır h a r n v : >r 1 Lokavt sosval nak da anavısa hak da de^ıldır ACIIK \r seidlt 'losulıarp va ha<vKi ve 'ıur ıjetı ola OLAYLARIN maz Hak ve hurrıjet ad.na hakbizıiı^ dj \apilama" Tark" e Tekstıl Isierpp.eı Sen awası Teksıf ıle uvu?aij2İıga uustugıı rarıhtei bu \aha 'i's emı UT seMİCe Tu^k kan.ıonnu vaniitmaga calısmıstır Buradan Tekstıl ısverer.len frvljlu( rtev amı ^a 7 Su 5 de) istanbul Barosu I=tanbul Boiosu Başkanı Meh rret Alı Ikızer ıse, dun verdıgı demect 0 , Cumhıuba^kanınm onerılerırun tek çozum volu olduğunu belırtmıstı Cumhuroaşkanının gerçekçı ıçten ve (Devamı Sa. 7, hü. 5 de) GERÇEK umhıırbaşkanının son konusması ve hukumet kıııma goreunı venıden "»avın Irmak'a vermesnle ^P MSPCGP MHPden olu^an «Cephe hareketı» bır darbe \emı»tıı Bu olavin bırkaç «onu vardır. Bırıncı \onu şutlıır Cephecıler Kunrleıı guııe IOgunlastırdıklan kampanva \e bu kanıpanıa\a paralel saldırılarla, ulkede korkıılıı bir hava \aratmak çabaMru ıni'ismıslerdı. Cephe'de Sinirlilik Bu raha bır vandan Çankava'rı babkı altına .ılnıak. bır >andan da dev let guçlerını etkılemek ıı,jn çosterılıvordu DP kesımındekı bazı parlamentPrlenn, yaratıldiı haskı havası ıçmde Ceplıe've kavmdsı uınutlan olu^uvnr olustııruluvordu. Hğer, SaMII Kıırutıırk hnkıımet kuıma gor vını ıkıncı Uez \P denel Başkanı Sa\ı n Demirel e versevdı, DP'nın parcalanması planına dolavlı voldan katılmış olacaktı. Bır snasal partıvı parçaInarak bir Cephe kurmak planlam.ısına katılması. Cumhurbaskanının çoıeve badarken ıçtığı anda avkın ıluşeıckti Çünkiı bu ant. ulusu cephelere bolmek değıl, ulusal hırlik *e beraberligı korumak amaçlaması>!a esdeçeı lıılır. tkııırı aııdan nlava pğılriiîımıı zaman Demokratık Partı'nin • •• (Deramı Sa. 7, Su 3 de) C iş adamları, iran izlenimlerini anlattı Turk Sanavıcı'erı ve Iş Aaamlaıı Demegı Başkanı Feyvd/ Berter dun duzenleaıgı basn toplantısmda Iran a vap'lan gezı ıle ılgılı ız enımlerını anlatmıştır 1? adamlaruıdan kurulu ^ br Tuık nevetının ılk defa İran' z % ıret en gını oelırten Berker petrol gelınnın zengın e^tıraığ Iran dakı değışımlerı «olağanus tu» olarak nı'elendırmış vs «Iran ıle va':ın komsu o'mamii (Devamı "sa 7, feu. 5 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog