Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

'•/•?. Dünyada olay raratmış eser MEDENIYET TARIHİ Batılı bılgın ve sanatçıların enşıimez baJSJISI .. Butun Batı dıllenne çevrilmiş tartışılmaj: en büyuk eser. Kuşe kâğıt üzenne Italya'da basılmı?, baştanbaşa renkli resımlerie msanhğın öyküsü 4 büyük nefıs cıit hal.nde. Dağıtım: BATEŞ. (Taksıtle de sanlmaktadır). CumhuriyeC 51. yıL, sayı: 18171 Kunıcusu : YUNUS NADt 4 Mart 1975 Salı Türk Hikâye Antolojisi Başlangıcından bugune Türk hıkâyecıliğınm •" başarılı örneklerim bir araya getiren bu antoioj:de hıkâyeciliğımizin klasık çağıru Vaşar Nabi Nayır. daha sonraki hjjâyeciler bölümünü Mustafa Baydar. günümuz genç hikâyecilerinin y«pıtlarmı Sunullah Ansoy seçti. Yazarlar hakkında bilgiier verildiği gibi resimleri de yer alıyor bu yeni baskıda. Çok aranan bu özlü Antolojinin yeni baskısı 410 sayfa, fiyatı 25 llradır. Varlık Yayınevi, Arıkara Cad. îsrtanbul. ftlâncüık: 728» 1691 Erken seçim konusunda anlaşma olması halinde ve DP'nin hükümete bakan vereceği bildiriliyor Temaslarına dün başlayan Irmak, millî koalisyon oluşturma çabasında ilk olarak iki büyük partiyi birleştirmeyi amaç güttüğünü apıkladı. Başbakanlık Basın Merkezinden bildirüdiğine göre, Irmak, temasları sırasında açıklama yapmayacak, ancak hafta sonunda gerek li bilgiyi verecek. [rmak, seçim için 8 haziran ve 12 ekim'i önerecek ANKAR4 Hükümeti kurakla gorevlendınlen Ord. Prof. ıdı Irmak, çalışmalanna dun ışlamıs., CHP Genel Başkanı Jİent Eceiıt ve CGP Genel Baş ını Turhan Feyzıoğlu ıle avrı n goruşmuştur. Irmak, Ax. gun ' Genel Başkanı Sıileyman De.rei'le gora?meıc ıstemışse de. Türkiye'ye savaş uçağı satmak için yabancı firmalar arasında rekabet kızışıyor iki ingiliz ve iki Amerikan firmasının rekabette taraf oldukları bildiriliyor Türkiye'nin önümüzdeki bir iki ay içinde büyük miktarda savaş uçağı alacağı yolundaki haberlerin Atina'yı rahatsız ettiği öne sürülüyor. DIŞ HABEKLER SERVİSİ LONDRA Turkiye'ye ssva? uçağı satmak ve ülkede uçak sa na.\i kurmak için bazı Batılı firmalar arasında büyük bir rekabe tın hüküm sürdüğü bildirilmekte dır. Rekabetin. ABD'nin Törkiye' ye süâh yardımını kesmesi ve si lâh ambargosu uygulamaya başla masıyla birlikte özellikle ke=kinle=tıgi öne sürülmektedîr. Ote yandan önümüzdeki bir iki ay içinde Türkıje'nin. büyuk mik tarlarda savaş uçağı almasınm da ihtimal dahilinde olduğu bildırümpktedir. tngiltere'de ya>ın lanan haftalık The Observer» ga zetesinde Yun?n Hükümetinin özellikle bu yoldaki haberlerden çok kayeıJandığı öncekı gun kay dedilmistir. Atina'daki yctkili kaynakîara dayanılarak verilen haberlere gö re Yunan Hükümeti, herhangi bır Ingi]'.? firmasınm Türkive'ye savas uçsâı satması baünde Yunan Inşiliz üişkılerinin bozulaca ğını bellı etmiftir. The Observer»e före. Tür'nive">e llışkın rekabete taraJ olan fımalar sunlardırt • Bntısh Aırcraft Corporatiorı (BAC): tngılli Fran«ı? vaP'mı «Jaguar» ıet savaj uçağını satnıak çabasmdadır. • Hawker Sıddelev: Bj tns:lız firma«nın teklıf ettıS] ıet savas uçağı «Harrier» adını taşımaktadlr. Aneak bu uçai,n peliştinlme«ı ıçın her şey tngılı? Hükümetinin tutumuna baj Iıdır. • Lockheed: Lancer savaş uçaŞı. • Northrop: Bu Amerikan fırnası da. F5E modelı hafıf raktık ]et savas uçagı ile rekah»te eirmislır. Amerikan yapımcisı firma Lockheed ıse bır ttalvan fırması olan Aeritalıa ile bırlıkte oluşturdujclan bir kon«;orsivom aracılığı (le Turkiye'ye 36 tane F1M S"s tipi savaş uçağı satmayi başarmıştır. Observer'a göre avni konsorsiyom, Lancer tipi Jet savas uçağı yapacak bir tesısi Türkıye'de kur mak için hazırdır. Lancer ucağıortalc ANKARA (CumhurİTet Biirosu) | nın Fl 041er ıle birçok parcaya sahip olduğu biiarUmekLahey Adalet Dıvanma başvur tedır. madan önce Yunanıscdn'ın, TurObserver, bir diger Amerikan kıye'nın ısteğı üzerme Bakanlar firması olan Northrop'un yarışduzeymde Eee kıta sahanlıgı ko mayı kazanması hahnde. bu firnusunu ele almavı kabul ettığı manın Suudi Arabistan'da satbğrenılmıştır. Her JVU ülkenın mak ta olduğu F5E tipi savaş ukendı açılarından, Laııey Divam çağmı Turkiye'ye teklif edeceğini na gitmeden önce yasal inceleme kaydetmektedir. Aynca. ayni fırler' yaptıklan yetkılüsrce belir manın Türkivede YF17 tipi Jet tilmıştır. Bır vetkili, ortak baş savaş urJSSı yapacak b ; r tesıs kur vurmada w r alacak konularda man da tasarladığı öne sürülmek taranar arasında gorüş bırliğine tedir. vanlamp.ması durumunda Ankara Adalet Dıvanma gıtmekten vazgeçılebıleceğini sövleTiistir. Son Çare eçimleri yenilemek butiin parttleri Sadi lrmak baskanliğtnda kıırıılacak bit milli koalism hüküroetinde birleşmeie çaran Cumhurbaşkanının ivi nitli önerisi. ovle anlasılıyor ki. ışarna ıılaşamavacaktır. \P ıskanlık dhanınca yavımlaııan rt bildiri gerci kimi aMıbaşını Adalet Partililerin de hoşuna Imemiştir. Bugün (dün) toplaıcağı söylenen KP tdare Kurumla konu belki enine bo\una rtışılacak, başkanl'.K rthanı ldirisi eleştlrilere lıedcf olaıktır. Ama bu yüzdeıı partinin tnmunda blr degisifcHfc olabile•ğini biz sarnnıvoro/. Zaten nilli» dedikleri cenbeyi oluştaın öteki iiç partinin lidcrleri de rı airı lerdikleri d;meçlerde. P yöneticileri karlar ileri giîleseler de. serimleri öngören r koalİMona yanasmaK istemeklerini bclirtmisl.;rdir. O halde ne japılaca.ıtır? Sayın Korutürk'ün öııerisini ıdece rki lider açiK seçik olumı karsılamıştır. Bunlardan biri IIP C.pnel Baskaoı Bülent Kce!, öteki de DP OencJ BasUaıu rrruh Bo7be\lidir. Vcni hiikiileti kurınakla şoreı 'cnfürilc n onten.jan Senatnrıi Irmak, milkoaliv>oıı ginyrnlcn sonuç verledigi takdirde »caua bn iki ariinin katılacatı bir karma likiimet kurmajı denenıek istepcelc nıid.r? CHP ilc Ol' ni. Mec s'teki ü>e savıları ioplanı ıll çojunluçu s,.»îlanıaya >e •rlidi.. Nc \ar ki, UP'nin iç jaiMiıda her an kopnıa tehliki"«i osteen bir (.atlak'.aı <or cdilıektedir. Millijetçi OpheM olu>ıran ?bc er o çatlakuın \ararınıp partnı parcalamak iciı biıük ga\ ret harcamışlarsa ÜA UUune deçin başarı kazanatnmı^ııdır. Bu. ufak da olsa >ann psabına bir umut ış>iıdır. Cencciler ıımut kesip PP'nin jaka>na asıimaktan vayçeçtiier nıi. ,HP MSP ortakhitı bozıüduk»n sonra ortaya çıkan, dahı soıı » arava kıskırtıcıUruı kaniıtioivle hozulan CHP DP vadi*ıası olasılığı. bu ke7 Irmaıc ha .^nhğıntla, gerçekleşıtıe >o!npa irebilir. Bıırmn dı«ında, mıtliyetçi dîikleri cephe, Meclis'te aradığı ogunlusu oluşturup bir lıükıinet kurabilir mi? Sa*ın Cummrbaşkanı bu cephenin hükünft kurma>a yeterli bir •i.üzeıe la>ahilmesı uğrun<ı ri">rt a» ı v ıan bir süre umutla bekl'mis, ma umul bosa çıkm'^tır. Bunlan sonta kurıüsa bıle >anıaiı lohçayı andıracak derme vatraa lir hükünıet ne denli nzun ö»nürü olabilir? Sayın Koıulurk'ün lediŞi gibi, 7orlanarak v'kania• k hukiimetier Türk miUetiııi a laha keskin cepheiere böiraeken baska ne i?e y«n\ ıcaktır? Biitün vollar kapanaığı tatlirde japılacak bir şey kalıyor: ^lusal iradeve saygı tluyan, buıun en açık belirtisi.ıi de ha!k >\una basvurmakta çören butüıı tuçler. başta CHP oiraak üzeıe lemokratık jöntemleri uvjulavarak halkin isteğini bıkmadan ııvanmaılan, ülkemizin dört bıv lanında dile getirme\e çalışmalınırUr. Onceki giın Antaly/i da japılaa üçıklma toplantısı çok ^orkemlı. çok anlamlı olmustur. Yarn Izrair'de, öbür gıin Buvsa'da, da iıa öbür gün Malatv.VdJ, kısacası Etiirne'den Kars'a. Samsuu'dan Mersın'e, yurdun ner »erinde düzenlenec«k ben/er topiantıların dalıa az gorkemli. daha ız anlamlı olmayacağı *çıktır. lialkın iradesi önundc tutucıt kafalar bir gün elbet kentbne gelecektir. Demokratik yöntem'erle bunalımdan kurtuimamn bız başka bir yolunu föremiyornz. Demirel aynı gün partısinin Baçkaıüık Dıvanı ve Genel Idare Kurulu topîantısı olduğunu one surerek randexiı vermem:şnr. Da ha sonra yapılan bır açıklamada ıse Irmak'ın bugün saat 9.30'da Demırel'le goruşeceğı bıldınlmiş tır. Prof. Irmak'ın dün sabahtan iubaren yuruttüfü temaslar sırasında edındığı ızlenımlere gore, koalısyon protokolunaa 1e erken seçim konusunda anlaşma olması halinde kuracağı hüküme te CHP ve DP bakan vereceklerd:r. Bu ılk sonuca gore, CHP Genel Başkanı Ecevıt, hükümette bızzat gorev almayacak, ancak hukumetın kuruiuş düzenıne gore belırlenecpk savıda Bskanın hukumete gırmpsın. kabul edecektır. DP Genel Başkanı Ferruh Bo/bev!ı ve DP mılletvekıllennn çoğmı'u2;u da aynı ijekılde huku. tnete Bakan verme eğ.hmindedır ler. DP nın Bılgıç'çı kanadmda ise dün Genel Merkezin politika sını bemmseme yonunde kısmî bır gelışme olmuştur. Cumhurbaşkanının konuşmasında belırfığı ıkınci zorunluğun, erken seç:m tanhımn saptanması konusu :se II. Irmak hü kumetının kuruiuş fıazırhk'arı sırasında koalısyona katüacak paıtıler ar?smda gonişulecektır. Iıma.c'm uzerınde durduju ıkı tar:h 8 haziran ve 12 ekım tarıhlendır. Hükümet kurms çalışmaîannın ilk gununde Irmak bır açıklama yaparak. bu kez goru^meler konu sunda bır başka <ontem uygulayacagını ve tuın temaslan sonun da cumartesı gunu bır basm toplanusında elde ettığı bılgılerı an İBtabıleceÇmı bıldırmıştır. Irmak açıkl, masında «Memlekeün ıçınde bulunduğu bu na'ik dönenıde. \anlıs vorumlara 50I açıl masım onlemes amacı\!a >apa(ne\aını Sa. ~. ><ü. 1 de) Döviz rezervleri hızla azalırken özel sektöre bir haftada 850 milyon lira kredi açılclı 4NK.4RA, (ANKA) Merkea Bankasının son haftalardakı bılânço dururnu. dovız rezervlerınm hızla azalmasına karçılık, ozel sektore açılan kredılerin gıderek arttığıru göstermektedır. Mer^ez Bankası bilânço durumuna gore özel sektöre bır hafta ıçınde açılan kredının miktarı Eîu nıilyun lıra artmıştır . Merke7 Bankası aktıfindekı hal tal'k gelışmsler so\le sıralanınak. tadır: Dovız borçlan heçabındakı aıalma Bo milyon TL. 1 ıle ou hafta da devam etmıstır. 1975 >ılının ük ajlarmda ışçı dovızlerınde ızlenen yuzde 15 cıvanndakı aıtışa rağmen dıs ncaret ışlemlerındekı al°yhte gelısmeler spekulötıf ıthalât ışlemleıi sorucu dnvız rezervlerımız a?almava devam e mektedır. Merkez Bankasının akııf ve pa. sıfındekı dovı? hesap'.arında :zlenen son haftakı degı^ıklıkler ile jolda ' e beklıyenler harıç, dovız rezervlerımiz 125 milyon dolar sevıvesıne ınmıştır. Geçtığımız halra, hazıne bonolarında 25 milyon TL.. tarım satış kooperatıflen bırlıklerı senetlerınde 279 milyon TL. artıs ve zıiai senetlerde ise 204 milyon TL. lık azalış olmustur. Detayma ınılemeyen mul"telıf dığer dov.z hesaoında 215 mıKon TL. aıtı« oluıken hdzıneyı fınanse etmek ıçın kullanıldığı tahmın edı'en sa:r hesaplardp da 215 milyon TL lık bır yuksehç görüîmüştür. Mevduat munzam karşıhklannı kullanmak ıç;n açılan hesap. butçe kanunundakı ılgıli nıadde nedenıyle artık kulUnılamamaktadır. Pasıîtekı geısmeler ise şoyle dır: Merkez Bankası nezdındekı [ mevduat he>=abındakı 211 mılvm f TL.'lık artışta 49 m:lyon TL.' resmi mevduattan ve 163 müyon ; TL. da aığer muhtehf hesap ) lardan ılen gelmışt:r. 1 Mevduat munzam karşıhk1 lan hesabı son hafta içinde 731 milyon TL artmıştır. , Ifhalât depozıtolarındaki ar 1 tış 11 milyon TL. cıvarında ol ! muştur. Doviz alacaklıları hesabı 76 milyon TL. artfrken diğer doviz hesabında 86 mJyon düşuş olmuçtur. Çok karısık olduğu bilinen ve geıçekten na=ıl işledıği anlaşılamayan ^ ı r hesaplpıda ise son 1 (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) i Atina, Lahey'e gitıne konusunda Bakanlar düzeyinde görüşmeyi kabul ettiğini Ankara'ya bildirdi mesken kredisini 100 bin liraya çıkaran kararı Baykara da imzaladı ANK4R* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Bay kara. dün bir açıklama yaparak, ısçı mesken kredısimn 100 bin lıraya çıkanlmasını ongoren kararnameyi ımzaladığını bildırmıstır. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara, açıklamasmda ışçı mesken krediSüiıa 75 bm liradan 100 bm lıraya yükseltı'.mesme karçı çıktığı yolundaki haberın gerçekle ilgisı bulunmadığını behrtmıs ve kendisinın bır gecikmeye sebep olmadığını ıfade ederek «kararnameyi imzaladım. Kararname yurjmektedır» demıştir. (a a.) Kaçak sigara satan 75 Kışı gözaltına alındı Mali Polıs ekipleri sigara kaçak çıhgı \aptiklan ıddıası ıle 75 kışıyi gözaltma almış. haklarında Gümruk. Tekcl Kanunu ujarınca i'lem j'aprnağa başlamışlardır. OzelhUe yerlı s.gaıalara >apdan Zrimlaıdan son.a. Amerikan s.garalarının çok sayıda pıyasaya çık masını dikkate aîan Mali Pol's ekipleri, hcr koşe başında vatandasları çevırıp sıgara satanlaıın çoğunun tombalacı olduklarını sövlemişlerdır. Polisin gdzaltına al dığı 75 kışiden 28'min çeşitli suç lardan sabıkalı oldukları da parmak izi ıneelemesi de ortaya çıkrriıştır. Öğrenıldığıne gore Atma'nın, Türkive'ye Ege kıta splıanlığı konusunda Lahey Dr^îiıuıd3 bir karar aiınmasını sağlama1; amacıyla yaotığı gıriçun Turkıye ta rafından olumlu kaşılanarak cevap notasmın, Dırana gitmeden önce yapılması geeken göruşmelerın Bakanlar düzeyinde clmasını ıstediğlni Yunaıı Büvükelçisıne bildirmiştir. Bu istek aynca yazüı noktaya da konulmustur. Yunan hükümetinin konuyu Incelemesınden sonra Dışışleri Bakanlığına verılen yeni bir notada, Atına'nın bakanlar duzei yınde göruşmelerı kabul ettiği , bıldırılmistır. Bu arada. Yunan ı Dı^ıslerı Bakanı Bıtsıos'un mart ı ayındaki gezı programlanmn | Dısıslen Bakanı Melih Esen, bel'e üetildiğı ve bu tar.hler dı şında bır tarıh saptanmasının olasıhğının anlatıldığı da oğrenilmiştir. AUna'nın cevabı ay(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) • EMEKLİ MAAŞI KATSAYI FARK ÇEKLERi 15 NiSÂN'DAN İTİBAREN BANKALARA VERiLECEK (rulay DİVITÇIOGLD) Izmir'de "Pamuk Mensucat^ 1500 işçiye lokavt uyguluyor ÎZMİR Tekstil is kolunda Izrrur'de dun sabahtan ıtibaren lSCfi ışçı çahstıran Pamuk Mensucatta lokavt uygulaması başlamıst:r. Tekstt Sendikası îzmir Şubes! Başkanı Fend Kafadar, PamuK Mensucatta çalışan 1500 ışçınm tamammın sendıka üyesı olduğunu, işveren tarafından kapıdı«arı edılen bu 1500 kisinin sendika tarafından aç bırakılmayacaklannı soylemış, «Yasalar çerçevesi ıçinde mücadelemıze devam edeceğız. I?çı sokağa atümış durumda bırakümajacaktır» demiştir. NATO Başkomutanı Haig; Korutürk, Irmak, Esenbel ve komutanlarla göriiştü ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Avruaa'da^ı NATO Ku\\etlerımn yeni Komı'am Orgeneral Aleksander Haıg dun yurdumuza ge'.mış ve Turk Askerî yetkılılerı Cumhurbaşkam. Bssbakan ve Dışışlerı Bakanı ıle gorüşmeler yapmıstır Genelkurmay Başkanlığında ya pılan topidn'iya Genelkurmay B^şkam Orgeneral Semıh Sancar ıle Kuvvet Komucanları katılmış f.r. Haıg daha sonra ^irasi'ia lllp\ımı Sa. 7. Sü. b da) ' OLAYLARIN ARDINDAKÎ GERÇEK CIA nın Türkiye uzmant olarak tanınan Bay George Harris Türkne'de iki ay kaldıktan sonra ülkesine dunerken ANKA muhabiri ile görüsmüş re Amerikan askerî \ardımının mart sonunda yeniden başlıyacağinı umut ettiğini sojlemiştir. ABD'nde «de\let içinde drvlet» olarak jadırganmı\an CIA nın Ortadoğu'daki ilişkilerde gösterdiği etkinlik artık iç ve dıs basında açıktan açığa kabul edilmektedir. Beyaz Saray'ın da eğiliminin Türki>e'je nvgulanan siluh ambarırnsnnun kalriırılması vöiiiinde olduğu bilinmektpdir. Bütün bunların »anısıra ABU Ambargo kaldınlsa da... Cumhurbaşkanına Türkije'ye silah yardımını ba^latabilmek için >ptki lanıvan bir kanun tasamınıu Kongve'nin gündemine girdiği jolunda haberler ya\ımlanmıştır. Çeşitli işaretler. ambarronun kaldıııiacağı >olunda umutlar yaratmaktadır. Bu arada NATO içinde Türki\t'ye askerı yardunm kesilmeshle doğacak boşluğu kapatnıak eğilimi gfiçlenmektedir. NATO üyeleri olan tngiltere, Praıısa, Itaha. Birlcşmiş Miltetler Güvenlik Konseyinde Türkıvc'nm Kıbrıs polıtikasının kınanması için çaba harcarlarken, Türkije'je silâh ve vedek parça eksikliğini kapatmak için NATO örgütünde bazı mekanızmalarin harekete geçirilmesi sözkonusudur. Aynı örgütün üyelerijle örgütiin jönetiminde gorülen bu çelişki, Amerika'nın NATO"daki egemenliğinj de simgelemektedir. Türkive'ye silâh ambargosu kaldınlıncaya kadar yedek parcaların ve eksikliklerin hir NATO üyesı ülke eliyle \e dolaylı voldan silâhlı kuvvetlerimize ulaştırılrnası ıla düşüniilmektedır. • • • (Devamı Sa. ", Sü. 5 de) Marmara denizinde Ferid Kaîadar, Pamuk Mensupetrol cat Fabrıkası ışverenırun tutumunu kınayarak sozlerıne şoyle • aevam etmiştır: | arama «Ege Işveren Sendıkası yönetıcılen, belırttığımız gıbı mertçe çalışmaları mucadele cesaretını göstereraezlerse, ne kt 'ar çıkarcı ve samimı ' veıten uzak oldukları Turk kamu ' yarın oyunda bır kez daha karutlanraış ı olacaktır. I başlıyor NADİR NADİ Işveren Sendıkası yöneticılerlnın sorumsuz tutumu, kamu oyu. j BANDIRMA Blr numaralı na sureklı yalan soylemelen ve ' petrol arama bölgesı olarak kaışçilere karsı zalım davranışlan i bul edılen Marmara Denizı'nde Teksıf Sendıka'sınuı sabrını taşır ilk denız ustü arama kuj'usunun mıştır. Bundan boyle, her tıraçılması çalışmalanna yarından safcta Işveren Sendıkası vonetıcı itibaren başlanacaktır. Kuyu, lprının haksızlıklannı, sonr ruleMarmara Denızi'rin ortasında. Is tır.ı ve yalaniarını k mıu oyuna tanbul'un 69 kılometre Güney açıklamayı şerefh b^r olay bıle . Batısında ve Bandırma'nın 46 cegı? » kılometre Kuzey Doğusun'da bır (De\.ımı Sa. 7, Sü. 5 de) (Detamı Sa. 7, Sü. 4 de) 1 ANKARA Emekli Sandıgı Genel Müdürlüğü, dün bır açık laraa yaparak, emekli, dul vs yetımlennın 9 kat sayı fark çeklerinın 15 nısandan ıtibaren ıîg:li bankalara gönderılmesıne başlanabileceğınl bıldırmıştır. Açıklamada, 9 katsayj ujgulamasuıı öngören bütçe kanununun da yürürlüğe gırdigı hatır latılmıştır. Emekli, dul ve yetimlerin de 9 katsayı tark çekiermın hazırlanmaya başlandığı belırtilen açıklama şoyıedır: «Bazı gaz«teler ıle radyo ve televizyonda, 9 katsayı faık çeklerinın 3 mart ıle en geç 15 mart arasında dağıtüacağına daır bır haber yaymlanmış bulunmaktadır. Kamuoyunu aydmlatmak vönünden aşağıdakı açıklamanm yapıiması yararlj ve zorunlu görüîmüştür. Bilindığı üzere, memur aylıklaruıa ve buna paralel olarak emekli, dul ve vetım ayhklarına 9 kstsayı uygulanmasını 6ngoıen 1975 mali yılı Oürçe kanunu 1 martta yajnnlanarak yürürlüğre gırmıs bulunmaktadır. Emekli. dul ve yetimlerin 9 katsayı fark çeklennın hazırlan ması ıle ılgılî Çalışmalara 3 mart 1975 gunö basianılmıştır. Ancak vası'aselmekte olan yiıkseitme çalışTialan nedemyla sciz konusu çeklerle tlgılı çalışmaların bıtırılmesı ve çeklerın dağıtılmasına baslanıiması Kisan ayı ortalannda mümkun olacaktır. Bu bakımdan emekji, dul ve vetımlenn 9 katssyı fark çeklerinın ılgılılenn a.vlıklarmı almakta oldukları bankaiara 15 nisan 1975 gününden itibaren göndenlTiesıne başlanılabKecektır.» (a.a )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog