Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

VICKS PİYASAYA VERİLMİŞTİR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18198 Kurucusu : VUNUS NADİ 31 Mart 1975 Pazartesi ahaların Sor A.B.D. Çocukları tneeleme zırladığı ve NACİYE ÖNCÜL'ün <3Hn\ag . virdiği her aileyi ve her öğretmeni ilgitendire bu eser ÜC/ÜNCÜ ke? yayımlanmıştır. 250 sayfa 20 liradır. İNKILAP ve AKA KtTABEVLFRt Cİlkü Ocakları 'Istihbarat ekiplerimız Devletten daha güçlü çalışır,, dedi ANKARA. (AVKA) Devlet uvenlik Mahkemesmce önce tuliclanıp. kısa süre sonra örgütüıin mensuplanrnn düzenlediği irenle tahliye olan Ülkü Ocakın Ba?kanı Muharrem Şemsek, aftalık «YANKI» dergisinin sojlarını cevaplarken, «Bizim ishbarat ekiplerimiz devietin ishbarat ekipierinden daha güeiü ilışır. Komünistlerın bütün faayetlerinden haberımiz var» deıiştir. Ülkü Ocakları Başkanı Sem>k, Ülkü Ocaklannın Türkiye çaır.da faaliyet gösteren bir teşilit olduğunu, «Bütün komünist ? Türk düşmanı grupiarda teşılâtm isti'nbarat örgütlerinin çaştıgım» öne sürnıü*. şunları söy ımiştir: o Istihbarat kaynaklarımız Dlculann yenı olayiar hazırlaıklanru bıldirdi. Solcular. üniersitelere hâkım olmak için siıhlanıyorlar..» Şemsek. «Cephe hükümeti kuUdugu zaman gençlerin sokaitra döküleceği söyleniyor. Ne frsiniz?» sonısunu şöyle cevap.mıştır: «Bu görüs belirli bir siyasal ıraşün başka görüşleri korkutlak için ortaya attıgı bir tertipr. Ben tam t«rsini kkiia ediyoım: Milliyetçi Cephe hükümeti .ıracak oiursa. üniversiteler, ıarşi yuvası olmaktan tamamen jrtulacaktır.» na. Diyarbakır, Izmir, Istanbuî ve Trabzon'u gezip reskıiât yone ticileriyle temaslarda bulunduğa nu öne sürmüş. «N"a?:l yakaian dınız?» sorusuna da *u karşılığı verrrüştir: «Bize yüklenen suçun vasfmı ögrendikten ve teşkılâtla ılgıli ;ş lerimi tamamladıktan sonra An kara'ya geldim. Devlet Güvenlıs Mahkernesi yetkililenne teslim oldum.» 1 Oramiral Fırat: "Kıbrıs harekâtında Ege'de aldığımız tedbirler At/no'y/ saldırma niyetinden caydırdı,, ANKARA. (ANKA) Atina kaynaklı haberler, dün başkentin sıyasal ve askeri çevrelerinde tartışılan bir konu olmuş. temmuz 1974'de Ege'de Türk Yunan Deniz Kuvvetleri karşılaşsaydi, Türk Ordusunun da deniz gücü ile birlikte yakm adaların biri ni kolayhkla işgal edebilecegi. yetkili çevrelerce doğrulanmıştır. (Devamı S». 9 Sü I de) DPT, Motor Sanayiinin han^i sektör taralmdan kurulacağt tartışılırken bir İngiliz firmasınm kapasite arttınmını Yalçırı DOĞAN AP Genel Başkanı hükümette yer alacak Bakanlar konusunda Cumhurbaşkanına ön bilgi verdi Listenin, AP ile MSP arasmdaki pazarlık nedeniyle geciktiği belirtiliyor. Demirel, önceki gece CGP ve MHP liderleriyle toplantı yaptı. Demirel bu sabah da Korutürk tarafından kabul edilecek. AP'nin 16, MSP'nin 8, CGP'nin 4, MHP'nin de 2 bakanlık alacağı belirtiliyor. Demirel listeyi bugün açıklayacağını umuyor olumlu buldu kanına takdim edeceğim» demiştir. Cepheci liderlerin TBMM'de saat ll'de yapüan ük toplantısına girerken Demirel, gazetecilerin «Erken seçimin onadan kalkıp kalkmadığı» yolundaki bir t.cuya «Erken seçimi koyan xal aırdı. Erken seçimi getiren götürdü» karsılığım vermiştir. Denırel bir başka soruya karşıhk olarak şunlan söylemiştir. «Bunalırn... Bunalım... Buna» lım... Çozelim bunalımı... ÇözeHrr, dedik diye kaygılara, kuşkulara kapılanlar oldu. Nasü çozelim. Demokratik kuralların dediği gibi çözelim.» Dört liderin ikinci toplantısı saat 16'da başlamış ve 45 dakika sürmüştür. Bu görüşmeden sonra Demirel, Çankaya Köşküne giderken gazetecilere (tHemen hemen koalisyon hükümeti ile ilgili çalışmalar sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza çahşmalarımızın durumu hakkında izahat vereceğim» demiştir. Demirel, saat 17'de Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından kabul edilmiştir. 2 saat 45 dakika süren görüşmeden sonra Demirel, kendisinden bilgi işteyen gazetecilere «Cumhurbaşkanına hü kümet kunnR yolunda bugüne kccar gelinen aşama üzerinde bilgi verdiğini» söylemiş, şöyle demiştir: «Bana 19 mart günü saat 18.30 sıralarmda sayın Cumhurbaskanı hükümet kurma görevini tevdi buyurmuşlardır. O günden bu yana geçen zaman içinde gerekli çalışmalan yaptım. Biliyorsunuz Türkiye'de bunalım altı aydır de vam etmektedir. Şimdi parlamen to içinden güvenoyu alabilecek, yani diğer bir deyimle çoğunluğun mevcudiyetınin eseri olacak ve parlamentonun hayatiyeti için gerekli bir hükümet kurulmuş olacaktır. Biz AP, MSP, CGP ve MHP liderleri olarak parti içinde kurulan komisyonlar la birlikte çalışmalar yaptık. Dört partinin çalışmalan hemen hemen sona ermiştir. Yann (bu gün» sayın Cumhurbaşkanına Ba kanlar Kurulu listesini sunaca&ım. Sayın Cumhurbaşfcammn tasdikine iktiran ederse bunalım sona erecek ve parlamento içinden bir hükümet kurulmuş olacaktır.» (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosul AP Genel Başkanı Süleyman Demîrel, Milliyetçi Cepheyi oluşANKARA. (Curahnrıvet BürosD) turan partilerin liderleriyle dün yaptığı toplantıdan sonra Çanka Cuınhurbaşkanı Yüksek Planlama Kurulunda ya'ya giderek Fahri Korutürk tarafından kabul ki uzun tartışmalardan sonra Bakanl&r Kuruluna iletiien, ar. edilmiştir. Saat 17'de başlayan ve cak kurulmaîi Bakanlar Kuru iki saat 45 dakika süven görüş lu tarafından ertelenen motor meden sonra Demirel, «Ümit edi sanaşiinde, Devlet Planlama Teş yorum ki, Bakanlar Kurulu liste (Devamı Sa. H Sü. 6 da) sini yarın (bugün ı Cumhurbaş Milliyetçi Cephc Kaçmamış, örjjütle görüşmüş Ülkü Ocakları Derncgi Başkaı. bir soru üzerine, hakkında ıtuklama kararı verildikten son i kaçmadıgını, olayın aynntılabelli olmadan teslim olmayı oğru bulmadıgını. Erzurum, Ada EYÜP SAVCILIĞI "HAYALİ HALIÇ CİNAYETİ,, SANIKLARINA İŞKENCE YAPAN 2. ŞUBE ILGILİLERİ HAKKINDA DAVA AÇILMASıNI ISTEDİ Doğan KATIRCIOĞLU Memurlara ödenecek iş riski ve teminindeki güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminotı yururluğe girdi ANKARA, (ANKA) Devlet Memurları Kanunu kapsamına gıren kurumlardan aylık alanlara hangi görevler için ne mık tar iş riski, ış güçlüğü ve iş teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı verileceği konusundakı kararname yürürlüğe girmiştir. Kararname 1 mart 1975 tarihinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır. Baisanlar Kurulu kararnamestne göre, müsteşarlar 450. genel müdürler 400, genel müdür yardımcılan 350, daire başkanlan da derecelerine 400 lira ile 200 lira arasında değişen bir iş güçlüğü zammı alacaklardır. Görevleri para ve ödeme ile (Deramı Sa. 9 Sü. 5 de) 3ökçeada \tatürk Iköğretmen Dkuiunda Dğrenciıerin ozeti :akmaiarı /asaklandı Turhan NARLER ÇANAKKALE Gökçeada \:acürk İlkögretmen Okulunda •grencilerirı Atatürk rozeti takrıaları, Okul Müdürlüğünün emıjle yasakianmıştır. Ülkü Ocagına mensup tutucu ıgrenciierin egemen olduğu üök. eada Ataıürk İlkögretmen Okuımda Atatürkçü öğrencilerin ıtatürk rozen takmaîarımn yaaklanması tepkilere yolaçnnşır. Okul Müdiirü Esat Sağcan'ın ozetleri siyasi amsç taşıdığı erekçesiyle yasakladığım söyByen öğrenciler. yasaklama kaarının, rozette Atatürlc'ün sol şaret parmağını şakağma koynuş olarak görüldüğü için veildiğini bildirrnişlerd:r. Buna karşın Üikücü ögrencile•n Bozkurt rozetlerir.i takmalai •m Okul Müdürünün hoşgörüyı e karşiladığım öne süren öğren•:1er, okulda Atatürkçü gençlere oğ'in baskılar yapılciığını da wiirtmişicrdir. YÜZLERCE PROFESYONEL VE HEVESLİ, OLTALAR ELDE KISMETLERİNİ BEKLİYORL.^... (Fotofraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) Tarıhı Galata Köprüsü'nde her pazar bir balık panayırı açılıyor Haiiç sularmın da kanşmasıyla ıyice bulanık'.aşan Galata köprüsünü çevreleyen sularda, balık tutanların sayıs; gün geçtikçe artıyor. Bu gidisle köprünün bir asıra yaklaşan tarihine yenj bir sayfa eklenecek. İlgiliİer burasuıı «ulusal park» gibi «ulusal balık rutma yeri» ilâr. Eyüp Cumhuriyet Savcıaı Ömer Hahçlıoğlu, <Hayali Haliç Cinaye üni hurdacı Hasan ve Hüseyin AJ bayrak adındakı kardeşler ile ar kadaşları Bekir Çağlfya «tşkence» yaparak kabul ettirdikleri id diasıyla Emniyet 2. Şube Müdürü Ctmil Gülmen ve Cinayet Masası yetkilileriyle detektifleri hakkında kamu davası açıimasmı istemiştir. Eyüp Cumhuriyet Savcısı Baş yardımcısı Selçuk Bengü tarafuıdan tamamlanan dosya «Gereğinin takdir ve ifası için» bafta sonunda btanbul Cumhuriyet Savcı hğma teslim edilmiştir. Istanbuî Cumhuriyet Savcıhğına teslim edilen «Hayali Haliç Cinayeti» dosyasında şu belgeler yeralmaktadır: • 19 mart 1975 günü Emniyet 2. Şube «Cinayet Masası»ndan ge tirilerek Eyüp Cumhuriyet Savcı lığma teslim edilen Hurdacı Hasan ve Hüseyin Albayrak kardeş ler ile arkadaşları Bekir Çağlı'nın Cinayet Masası tarafından tanzirn edilen «Cinayet Dosyası». SanıkUr bu dosyadaki ifadelerinde aile si.ıden fidye almak için kaçırdık ları 14 yaşındaki Ortaokul öğren cis' Ismail Can'ı döverek öldürdüklerini ve cesedini çuvala koyup Halic Köprüsünden deniz* atüklarını söylemektedirler. # Sanüdarın Savcılık sorgusu. Sâmklar bu sorgularında da Emni yetteki sorgularını tekrar etmişlerdir. 9 Haliç Köprüsünde yapılan tat bikatın zaptı. Sanıklar çuval için dekı îsmaii Can'm cesedini Eyüp tsrafmdan denize attıklarını söy l?mişlerdir. 0 Sanıkların Sorgu Hakimüğindc verdikleri ifadeleri. Sanıklar mahkemedeki bu sorgularında da «Israail Can'ı biz kaçırdık. Döver t k öldürdük. Ve cesedini çuval içaıde Haliç Köprüsünden denize atük» demişlerdir. Mahkeme'nin verdiği tutuklama karan. 0 20 mart 1975 günü kaçırıhp öldürüldüğv ve cesedi Haliç Köp rüsünden denize atüdığı, sanıklarca itira* edilen küçük îsmaii Can'm Nazilli Polisine teslim olup <Beni kimse ne kaçırdı, ne öldür(Devamı Sa. 9 Sü. 6 da) Sükan: "Suiistimal suçlamaları ile malul hale geleceği belli olan bir hükümetle rejime yönelik tehlikeler durdurulamaz,, AXKARA (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Sekreteri Faruk Sükan, hükümet kuruluşuna ilişkin clarak dün verdiği demeçte, «Ger çek mânâda birlik ve beraberlik inancından mahruro ve devamlı siusrmal suçlamalan ile malul ha le geleceği şimdiden belli bir hü kıimet?e devietimize ve demokra tik reiune kasdetmek isteyen teb hkeleri durdurmak mümkün değıldır» demiştir. Süksn demecinde. müliyetçilik, manevnyatçılık ve din gibi mukadcies mefhumları siyaset pazarı nm rr.etaı haline getirmek isteyen (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) • GÖZLEM UĞUR MUMCU Ahlâk Dersleri... Yalçın PEKŞEN etmek zorunda kalacaklar. Galata köprüsü, doğal ka.abaUğına balıkçılann da eklenmesıyle o kadar ilginç bir duruma geliyor ki, turizm şırketleri, «günlük şehir turiarinan köprü nün bu halini de göstermeyi eklerlerse, şaşmamak gerek. Pazar günleri «profesyoneller:n» yanıns «heveslüer» de ekleniyor ve bir alem haline geliyor Gaıata köprüsü. Köprü üstünde balık tutanlar kendilerini ikiye ayırıyorlar Geçimini bu ışten (Devaraı Sa. 9 Sü. 3 de) 31 Mart Oiayı ve Kalıntıiarı \IURER jGURLU'nun ıneeleme İÎZİSİ Irak'tan kaçmak isteyen Kürtler Türkiye'y^ sığınmakta ısrar ediyor ADANA, (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) Molla Mustafa Barzani'nin mücadeleyi bırvkmasından sonra Kuzey Ilak'taki kürtler arasında büyuk br panik çıkmış ve küçüklü lîuyüklü binlerce kişi güney sınırımıza gelerek Türkiye've sıfeuımak üzere beklemeye ba^.ırnşlardır. •raV HiilrîirYiftim.i hir siirp Almanya'daki Türk işçıleri Lıbya'da ış vaadı ile dolandırıJıyor Federal Almanyada işsiz kalan Türk işçilerini, Lıbya'd» çalışmaian için iş vaadinde bulunarak dolandjran kısiler v« şebekeler son günlerde çoğalmıştır. Almanya'daki Türk işçilerınin i?sız kalrrıa fehlıke«ı karşı sında tedirgin olmalanndan yararlartan bazı açıkgöz kışiler, Libva'ds iş bu'aıaklarını vaad ederek kışı başına 3IK) ile 6l»0 fnaris topiamakta daha sonra oriadan kaybclm^ <'n<1rlar. Dolanriırılanlarir. çamıp'tı IDevınu S». U Sü. i de ı IRAK HÜKÜMET KUVVETLERİNE TESLIM OLMAK İSTEMEYEN KÜRTLERİN ÇUKURCA VE ŞEMDİNLt'MN SINIR BÖLGELERİNDE TOPLANDIĞI BİLDIRİLİYOR.. cnce ç:kardıgı affa raâı^'en hv r.umet ku\vetlerine te>iifu ol mayan Kürtler, kalabahk grup lar halinde bulundıtiarı >eri(i r\ terketmiş ve bıı *>'..ı Jıek'ın Kürezzor daeının K'titvındakı Çukurca sınırımıza yakın Kanımusa, Bizmiyal, Kiri, Bezanur, Sanzeyri, Sivi, Artes köylerinde toplanmışlardır. Dığer bir kol di ş«mdinli sı(Uevamı S». S Sü. 1 del L SAYFAMIZDA ugün «Allahın emri, Peygamberin kavliyle», el ele, omuı omuza, gönül gönüle hükümet çatısını kapatmaya çalısan Adalet Partililer ile Milli Selâmet Partililer, geçen yıl tam bugünlerde, «Masonluk» ve «Dinsizlik» üzerine «Türlü • çeşitlis tartısmalar yaparlardı. Bugün sizlere öenüz tnürekkebi turumamış tutanaklardan bölümler aktararak, bu «MUslüman kardeşlerimizi», daha da yakmdan tamtaiım. Once, Millî Selâmet Partisi Çorum mületvekili Yasin Hatipoğlu'dan başhyalım. Hatipoğlu, 27 mart 1974 günü Millet Meclisi kürsüsünden şunlan söylemiştir Millet Meclisi Tutanak dergisiniD 58 inci birleşim 1 tnci oturum. sayfa 372'den aktanyorum: Anadolu esnafmın atar damarlarındaö kania lktita etmeyip, kılcal damarlanndakini de emmeye çalışan bir avuç mutlu azmlık saltanatı devam edemez. Devlete ait arsaya yaptıgı gecekondunun yüalacağtnı matem navası içinde bekleyene karsılık, devietin başka arsalanm yaranlara parselleme devam ettikçe.. Katıksız bir huzuran teessüsünü hayal etmek bile zordur». Hatipoğlu, konuşmasım APİİ milletvekillerinin sataşmalanna rağmen sürdürürken: Sayın Adalet Partıli kardeşlerimizin... demiş, buna AP'lUer, şiddetle tepki göstererek: Ne kardesi be.. diye cevap vermişlerdır. AP mille^ vekil! Ahmet Buldanlı verinden Hatıpo«lu"na: Allah betânı versm Komünist. veşıl Komün'.st. Ne Tarkın var onlardan senm'.. ctıye sataşınca Hatıpoğiu: Düşmanımız tek değildir. Komünlzm düşmanımız, slvonizm de düşmanîmızdır. ve komünizm masonlıığun. sıvonızrnin ıcadıdır... sizleri de masont'i*un karşısında olmalUrvamı Sa 9 Sü. 3 del B CHP'Li GENÇ VE ANADOL: «CEPHECiLER KARA FAŞiZMi KURMAK İSTERLERSE DEMOKRATİK GÜCÜ BAŞLARINA YIKARIZ» ANKARA, <Cumhuriyet Bürosu) CHP milietvekillerı Süleymaa Genç ve Kemal Anadol, son ögrencı olaylanyla ügıll olarak verdikleri ortak demeçte, «Sağ cepbeciler ıyı uılmelidirler kı, kara faşızmi kurmak isterlerse hukuktm üstünlügünü ve demokratik gücü başl&nna yıkanz» demişlerdir. Genç ve Anadol"urj verdikleri ortak demeç özetle şöyledir: «Sağ cpnhp hükümefinın kurulması Kesınıosmıştır. Kesınleş. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog