Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

4 Cumhuriyet 31. yıl, sayı: 1819" Kurucusu : VUMJS NADİ 3» Mart 1975 Pazar t !ÎYET DEVRÎ K Ş ii Ri met Kaplan 2. BASK1 Cumhuriyet "devnnde vetışmış 71 şairln jrtiza yakın şiirinl şekil, muhteva ve üslubunu, pslkoloiik. sosval ve est«tik bakımdan inceleyen bu eser: edebiyat araştıncılan öğretmen ve öğrencilerin temel lcitabıdır. Sahasında t«k eser. Fiyatı: 70 TL. Dergâh Yaymları: Ankara Cad. 54/3 Sirkeci Istanbu) Menteşe veAsiltürk "Pazarlıksürüyor,, dediler • AP VE MSP GENEL SEKRETERLERi DÜN DE GÖRÜŞTÜLER. AP'NiN 15, 9 BAKANLIK BELiRTiLiYOR iSTEDiGi MSP'NiN iSE 8 VEYA ALMAK CEPHE HÜKÜMETiNiNKiŞiLENDiRiLMESi VE AÇIKLANMASI LAMA YAPABiLECEGiNi GECiKiSOYLEDi YOR. DEMiREL, YARIN BiR AÇIK Cephe toplantısı pürüzler yüzünden bugüne kaldı Hadi Hayırlısı Uliyetçi Ophe dedikleri dört partiden oluşan lutucular toplulugu bundan ıkı ay nce kurulmuştu. Süleyman enıircl'in kaııatlan allıııa sıınan cepbeciler. «Biz Meclıs oğunluguna dayalı bir bükület kurabilecek güçleyiz. <jötv verilsin, başarırız» savı ile rtaya atılmışlardı. Uy&a dört artinin .Millet Meclisindeki >plam oy sayısı böyle bir hüiimetin kurulmasına, Deroıel'in deyimiyle «inşa» edilmene yetmiyordu. Belliydi ki rpheciler DP'den nasıl olsa oparacaklarını umdukları 8 ) oyun besabına dayanıyor, '(.imlerdcn kurtulmanın yoluu o besabın gerçekleşmesine arıyorlardı. Haftalarea süen, hele son günlerde cepbcci•re ecel teri döktüren yoğun ulis çalısmaları yapıldı. Niayet, önceki gün sayın BozLyli'nin dediği gibi DP en 2aıf yerinden çökertilerek douz oyluk bir demet milletveili partiden koparıldı. BunJar aha düne kadar aleyhinde öylemediklerini bırakmadıkla1, batta AP ile bozuşmalarına, aşlıca neden olarak gösterdik>ri Oemirel'e bugün güvenoyu ermeye bazırdırlar. Versinler bakalım. Versinler e bayrını görsünler. Demokasiyi halkın sırtına binerek lalkın üstünde bir özel çıkarar alışverişinden ibaret görncye alışmıs politikacıların ık sık başvuracağı yöntem ıudur işte. Bir bakıma buna zgelişmişliğin yazçısıdjr da diebiliriz. Uenüz yeterince güçenememiş bir kapitalist azınığının iktidarı ufruna, o iktiların hizmetinde görev yüklelen politikacılardan başka ne teklenir? Elbette balkı dikkae almayacaklar, gerektiği zanan bin dereden su getirerrk talkı aldatmaya çalışacaklar, ıkışınca balktan kaçacaklar, laba olmazsa balkın oyunu ;enüi vanlarına çekmek, hata onu oy kullanamaz doruma :etirmek için akla gelmedik »askı tedbirlerine basvuraeak. ardır. Demirel şimdi sevinç içinde nuradına rrrais görünüyor. iugün yarııı bükümet listesiıi Cumhurbaşkanının onayına iunacak, sonra Meclise gelip »üvenoyu isteyecektir. Mutlniur Süleyman bey. Birkaç güıe kalmadan bunalınıın sona •receğini söylemektedir. Hangi bunalım acaba? Söz konusu kendi kişisel buıalımı ise bunun bir süre du. ulacağına inanırız. Ama ulu•un yılardır içinde çırpındığı konomik, sosyal, siyasal bulalım, Süleyman bey ucu ucn. ia Meclisten güvenoyu aldı di1e ortadan kaikacak mıdır? Hiç saıımıyoruz. Tam tersine, bunalım daha da ağırlaşarak iürüp gidecektir. «lcraat» olarak Demirel istediği kadar verinde tutunmanın yasal koşullarını pekiştirmeye koyulsun, TRT'yi cepheciler buvrusunda bir propaganda aracı baline indirgesin, sc(,iro yasasını değiştirip cephe dışı partilerin durumunu zayıflattığı kaııısma varsın, devlet yönetimınde önemlî saydığı kilit noktaları. na güvendiçi kişUeri atamava kalkışsın, Atatürkçü ö|retmen ordusunu yenidetı baskı altına alsın! Hatta elinden selirse, bugün yararlandığımız özgiirlükleri de. dolaylı ya da dolaysız yoketraeyi denesin, bütün bunlar yaşadığımız bunalıtnı çiderici değil, agırlaştıncj girisimler olacaktır. Va bu yola başvurmaz da demokratik yöntemden ayrılmazsa, diyeceksiniz? O zaman kendisi bunalıtna kapılacak ve ilk fırsitla halkın oylariyle (Babı hiikümetlten ıızaklaştırılacaktır. Demirel buııu ıvı bilir. Bildiçi için de iz'eycceşini haber \«rdi|imiz yolu sürdürebildiği kadnr türdürmek zorundldır. ANKARA. 1 Cumhuriyet Bürosu) Milliyetçi Cephe diye sdlandınlan 4 partinin genel başkanlarının, Bakanlar Kurulunda yer alacak isimleri saptamak üzere dün gece yapacakiarı bildirilen toplantı: bazı «pürüzler» nedenıy le bugün saat 10.30'a ertelenmişt;r. MSP'nin 8 veya 9 bakanlik :ste minde ısrar eîmesirün, dün gece yapılması kararlaştınlan toplantınm ertelenmesine büyük etken olduğu öğrenilmiştir. Bu arada hükümetin ktırulması yolanda Mi'liyetçi Cephe Parnleri arasmda yapılan temaslara b:r safhada Demokratik Parti'den istifa eden 9 milletvekilinin liderj duıumunda bulunan Dr. Sadettin Bilgiç de katılmıştır. DP'den 9 milletvekilinin istifasından sonra dün Cumhurbaşka nına sunulacağı bildirilen hükümet lislesi son anda cephe paıti leri arasındaki uyuşmazlık nede nıyle bir gün daha geriye bırakılmış ve bu kcnuda bir açıklama yapan AP Genel Bafkanı Demirel. «Sanıyorum yarın ıbugünı en geç Pazartesi sabahı çalışmaların tümü hakkında bilgi veıeceğiz> demiştir. Demire!. yürütülen çalışmalar konusunda kendisinin tek başma bir şey söylemesinii doğru olmayaeağını ifade ederek, açıklamalarını ıDiğer arkadaçlarla birlikte söylemiştir. vspacaemı. öte yandan cephecı.er arasından suan haberiere gore. AP ile MSP arasında bakanlıklar ve kisiîendirme üzerinde büvük bir nıücadele olmaktadır. MSP'nin ö/elükle vatınm bakanlıklarına talıp olduğu, AP'nın İse buna karşı esit bir dağıtim ilkesini benimsediei ifarip eriilmek'eriir. (Devamı Sa. 9. Sü. 7 dei Sadettin Bılgıç Sağlık Bankasma olan borcu hakkında açıklama yaptı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) tstanbul Milletvekili Dr. Sadettin Bilgiç diinkü gazeternizde yer alan ve Isparta'run Şarkika raağaç ilçesinde faaliyet gösteren Sağlık Bankasına olan 4 milyonluk borcu nedeniyle konan haczin kaldırılması konusundaki haberimıze bir açıklama eondermiştir. Bilgiçin açıklaması soyiedir: (Devamı Sa Y Sii h da) Ege'de Türk semalarını ihlâl etmeyi Yunanistan'la aramızdaki alışkanlık sınır olaylarmın halinegetiren tekr^rlanır bir hal Yunan jetlenne aldığını ve protesto notalarının ihtar ateşi bir işe yaramadığını açıyoruz bildirdi. Bir yetkili sık sık Yunanistan'ın Kıbrıs a soktuğu asker sayısının da 12 bine ulaştığı öne sürüiüyor. ANKARA, (Cumhnrivet Bürosu) Türk Yunan sının ve Kee'deki adalar bo'lae*mde son zamanlarda artan ihlâl olayları nedenivie Türk ve Yunan Hükümetleri birtıirlerinı protesto e'mektedirler Bu araria, zaman iaman. geçmls oiavlann Yunan basını tarafından yenı ola.vlar eibı heyecan varatacak bıçimcfe Yunan kamuoyuna du vuruldujju Ankara'ya Eelen ha DP'liler Bilgiç ve arkadaşlarını kınıyor;Parlı feşkilât Meclisi toplantıya çağırıldı Seçiimiş bir pariamenter başkanlığında kurulacak olan b.ükümetı desteklemek amacıyla ıstıfa ettiklerini belirten Sadettin Bilgiç ve 8 arkadaşının partilerınden istifa etmeleri, DP örgütünde büyük tepkilere yol açmış t;r 6te yandan APIiler ise Bilgiç ve arkadaşlarını kutlamak tadırlar. DP Konya il te.şkilâtı ve seç menleri, partiden istifa eden berler ara^lnriffiır Kenrtflerivle gorustıığumü/ vfiRilıleı Yunan Hükümetınif. rte genaı r>asınından «müştekl» olduâımu belirtmışlerdir Öte vandan Kıb rıs'takı Yunan askerlerinın savKmın 12 bine vaklastısı öârervilmıştir Sınırlar üzerinde uçu$ ihlâilen son zamanlarda votunlaşmıstır özellikle Yunanlılann keşıf uçuşu adı altında genellikle Türls semalarını 400 metre kadar İhlâl etmeleri İhtar atesı açılmasına neden olmakta bu ararfa Hava Kuvvetlerımı^e baslı uçaklanmır ds «karşı keşıf uçuşlanna» çıkmaktadırlhr Kendiülyle görüstügümü? bir yetkili. Kıbrıs olavlarının Oaslamasından önce de Türk • Yunan sınırında sürekll ıhlâl olay lannın olriugunu o tamandan (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) CUMHURİYET HABER MERKEZÎ Konya nıılletvekiHeri îmer ve Dağdaş'ın milletvekillikten de istifa etmelerini istemişlerdir. Öte yandan DP'li Konya Belediye Başkanı Yılmaz Kulluk ise. «Bölünme makam ve mevki hırsından oldu» demiş. «Bölünmeyı normal karsıladım. Bölünmelere rağmen DP'nin gücü azalmayacaktır. Esasen bu tür kişilerin partiden ayrümalarını normal karşılamak yerinde oi'>rn şeklinde konuşmustur İstanbul DP İl tdare Kurulu da. eeki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu olan Kartal İlçe Başkanı Atillâ Bayar'ı partiden ihraç etmiştir. Bayar'a ıl merkezinde iken tebliğ edilen yazıda; son günlerde tüzüğe aykın hareketlerinin tesbit edildigi ve kendisinde bulunan iiçeye aıt esyalan ve evrakı derhal teslim etmesi de bildirilmiştir. MSP'li Abbas: *Kâr için Yahudi ile de Ermeni ile de ortaklık kurarım, ANKARA, (ANKA) MSP'li bazı milletvekillerinin Demirel'e «Masondur diyerek» oy vermeyecekleri hakkındakı söylentiler üzerine, bu milletveküleri aıasın da adı geçenlerden Tokat millet vekili Hüseyin Abbas bir açıklama 5'aprnış, «Ben bir Ermeni ile Yahudi i'.e de ortaklık kurarım Ortaklıktır bu. Bir kar için, ticarette yok mu?» demiştir. Hüseyin Abbas Millet Meclisin de daha önce konuşmalarında Adalet Partisi ve Demirel hakkr.i da kullandığı kelimeleri inYAr etmediğini ve 0 kelimelerin tutanaklarda bulunduğunu belirter°k daha öncs 'Münafık> ve »Sahtekâr» dediklerini bildirmlş «Biz davamız için bu memlekette mem leketin nayrına bir ortaklık kunıyoruz. Bir anlaşma yapıyoruz. Bir anlaşmadır. Bir ahitleşmedir. Demirel'i destekliyonım, Demirelse Başbakan, Demirel'i desıek liyoınam» demiştir. MSP milletvekili 1970'den sonra herkese herşey denildiğini de ileri sürerek «Biz oyumuzu vereeeğiz Allah nasip eder&e. Biz nıem leketi düşünüyoruz. Beı. komünıst dediğimi de destekledim. Ne yapayım?» şeklinde konuşmustur. Hüseyin Abbas, Demırelin kar deşi Hacı Ali Demire ile ilgili icdialar hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirmiştir: «Kredi yolsuzluklanna benimle ortak olursa mani olurum. Hayır eskiden olmuşsa ne yapayım? Kredi yolsuzlugu vardı. Sa>nn Ecevıt Başbakan oldu. Erbakan (nevamı Sa. 9 Sü. 3 de) Beşıktaş İlçe Yönetim Kurulu da Saadettin Bilgiç'i eleştirerek, 12 şubat 1975 günü yapılan kongrede, «DP'den asld istifa etmem, îzerekirse milletvekilliğmden istifa ederim. Köyüme gider doktor luk yapanm» dediğini belirtmiş ve sözünü tutmamasmı yermiştir. Kocaeli'nde İse Bilgiç ve arkadaşları protesto edilerek fo(Devamı Sa. 9. Sii. 1 de) Yunanistan'da Anayasa tasarısı muhalefetin şiddetli Otomotiv sanayiinde bazı firmalar sermaye arttırımına gidiyor Veli Yıldmrrun tabutu Numune Hastanesi'nden ahndığı sırada.. eleştirilerine hedef oldu Ankara'daki öğrenci olayında dövülen genç hastanede öldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün meydana gelen öğrenci olayları sırasında başından yaralanan Turizrn ve Ticaret Yüksek Okulu son sınıf öğrencisi Veli Yüdırım'ın dün gece yansından sonra beyin kanamasmdan öldüğü açıklanmıştır. Okul Müdüıü Eyüp Tarakçı' dan alınan bilgiye göre olay, 8.309.00 arasında okul kantininde meydana gelmiştir. Okul Müdürü Eyüp Tarakçı, oğrencüer arasında çıkan tartışmanm kavgaya dönüştüğünü ve Veli Yıldırım adlı öğrencinin dört kişi taraiındsn dövüldüğünü söylemiştir. Numune Hastanesı Başhekim: Mürüf İslâmoğlu ise, ölen öğrencınin önceki gün öğle saatlerinde hastaneye getirildigini ve başından yaralı olduğu için derhal kontrol altına alındığını söyle miştir. (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) ANKARA, (CumhnrİTet Bürosu) Bakanlar Kurulunun dünkü Resmî Gazetede yayımlanan bir kararnamesiyle otomotiv endüstrisinde «Tevsii yatınnüarın gerçekleştırilebilmesi için» Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. (TOE), TOPAŞ Türk Otomobü Fabrikası A.Ş.'nin ve buna bağlı yabancı firmaların sennayelerinin arttırılması öngörülmüştür. Otomotiv Sanayiinin geliştir.lmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararnaraesine göre, Türk Otomotiv Endlistrileri A.Ş. ile bu şirketin ortağı tnternational Har vester Company firması sermayelerinı belirli ölçülerde arttırmaktadırlar. TOE sermayesım 85 mliyon üradan 150 milyon Iiraya yükseltecektir. Ortağı tnternational Harvester Company ise, ortaklıktakı yüzde 10.05 payı değişmeksizin sermayesini 6.5 milyon dolar daha arttırmaktadır. Tevziat için gerekli yaklaşık 104 TV RUHSAT ÜCRETi CiHAZîN ALINIŞI SIRASINDA ÖDENECEK OLAYLARIN ARDINDAKİ Doktorların «hayati teh ! like yok» demeleri üze rine sorıışturmaya gerek görmeyen polis. gen | cin ancak ölmesinden sonra harekete geçti. milyon lira tutarındaki sabit yatirımın 65 milyon lirası sermaye artınmı yoluyla, arta kalanı dış kredilerle karşılanacaktır. Karamameye göre, sağlanacak dış krediler arasında yüzde 7.2 net faiz oranlı 17 milyon Fransız frangı, yüzde 10 net faiz.oranlı 9 milyon Alman markı bulunmaktadır. Dış krediler aynı olup, ithal edilecek makina ve techizat bedellerinin yüzde 85' ınin ödenmesinde kuîlanılacagı belirtümektedir. Sermaye arttırımı ve dış kredilerle geliştirilecek olan üretim kapasitesinin bir yıl içinde traktörde 1200, kamyonda 1300, pikap ta 3000, ara ürünlerde 46 bin adete ulaşması öngörülmektedir. ATlNA Yunanistan'da Karamanlıs Hükümeti taralmuan lıazırlanan yeni Anayasa tasansı, Parlamento'da görüşülmeye oaşlandıgı ilk gün muhalefetin şiddetli eleştirilerine hedef olmuştur. Anayasayı şiddetle eleştirenlerin basında Merkez Bırligi fartısı Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Yorgo Mavros Ue Andreas Papandreu gelmektedir. Muhalefetin şimşeklerini üzerine çeken maddelerin basında, Cumhurbaşkanına, Meciısi feshet me yetkisi veren madde ile, Par lamentonun güvenine sahip ol?a dahi Bakanlar Kurulunu toptan azletme yetkisi tanıyan madde gelmektedir. Bunun yanı ara, Cumhurbaskanının, Parlamentonun onayına sunmadan i ü ay süre ile Sıkıyönetim ilân etmesine imkân veren bir diğer madde da aynı şekilde şiddetle tenkit edilmiştir. Eleştiriler, birçok gözlemd tarafmdan geleceğin Cumhurbaşka nı olarak görülen sündiki Başba(Devamı Sa, 9 Sü. 1 de) Başkent Notlan Harman Hükümet... Fikret OTYAM ANKARA Çiftehavuztar'ın Çello'su ile onun Başbakamnın mahdumunun meyvasj yeni «Harman Hükümet» Yüce Türk ulusuna hayırlı ve uğurlu olsun deriz... Çatısından kurulmaya başlanan, üstelik bir mühendis tarafmdan çatısuıdan kurulmaya başlanan yeni harman hükümetin «teşkil tarzı» şu satırlarm yazıldığı saatte henüz «malum» değildi. Malum olan, çatısından kurulmaya başlanan bir hükü(Devamı Sa. 9. Sü. 4 de} İkinci grup Dünkü Resmî Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararnamesinde, «Tevsii yatırımı gerçekleştirecek» ikinci grup firma TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile onun yabancı ortağı ttal yan firmasıdır. Karamameye göre, TOFAŞ ser mayesini 225 milyon liradan 450 milyon Iiraya yükseltmektedir. İtalyan firması ise, ortaklıktaki yüzde 41.5 payı değişmeksizin ser mayesini 93 milyon lira karşıbğı 8 milyar İtalyan Iireti daha arttırmaktadır. Tevsii yaanmlan için İtalya'dan alınacak dış kredilerde faiz oranı net yüzde 9.5' tur. Karamameye göre, bu firmalar grubunun yülık otomobil ka pasitesi 20 binden 30 bine yüksel miş olacaktır. Ayrıca «Yerli ürünlerde muhteva oranının yüzde 6Tden yüzde 85'e çıkanlmasj ve bu amaçla başta motor ve aktarma organları olmak üzere ikinci kademe yatırım projesinde yeralan yerli iireıinılerinin tjerçekleştirü mesi> öngörülmektedir. NADİR NADÎ ANKARA Radyo ve TV alıcılarmdan alınacak yühk ücretle ilişkin Bakanlar Kurulu kaAnkara Emniyet Müdüıü Hürarnamesinde yapılan bir değişik seyin Taluy da Veli Yıldırınrm, likle televızyon satışlarında yeölmeden önce alınan ifadesinde ni bir uygulama getirilmiştir. Bu aynı okul öğrencilerinden Osman uygulamaya göre, perakendeci sa Şahin, Ali BajTam. Ramazan Aştıcüar raüşteriye önce cihazın çıoglu ve Ahmet Saytürk'ün ken marka ve nuraarasını belirten ge disini dövdüklerini söylediğini çici satış belgesi verecekler, müş de kaydetmiştir. terinin bu belgeye dayanaıak saAnkara Emniyet Müdürü, dok tıcının bulunduğu PTT şubesinden alacağı ruhsatı gördükten torların ilk yaptıkları muayene de haj'atı bir tehlike bulunmasonra TV alıcı cihazmı teslim dığını söyîemeleri üzerine dör; edebüeceklerdir. | öğrenci hakkında herhangj bu Bakanlar Kurulu'nun yeni ka • işlem yapılmad'ğmı beiirtmiştu rarnamesi, Radyo TV cihazla ! Ankara Emniyet Müdürü, Veb rının bulundurma ruhsallan kar Yıidınm'ın ölmeden önce ısım»üığında alınan ücretlere zammı lerini verdıği dört öğrencinin aönsönnemektedir. ranmasms başlanıldiiıni «öıle'FİMvamı Sa. fl Sii. 2 det 1 rüıe eklemistir. GERÇEK B ilgiç ve arkadaslarının DP' den kopmaları üzerine çalkalaııan siyasal ortamda. çok ilîinc bir olay gözlerden ırak kalmıştır. Hakkâri, Siirt. Diyarbakır ve >Iardin'de sıkıyönetim Uânına değgin bükümet kararı, şımdi\f dek ülkemizde yerleşıniş göreneje aykırı bir gelişinıle TBMM birlesik toplantısında o naylanmamıstır Türkiye'nin politika vasamı lakımjndan önemli bir olaydır !JU .. çiinkü bogüne değin alışılagelen yöntem şöyltydi: Milli Önemli Bir Karar Güvenlik Kurulu, iç re dış olaylar konusunda yaptığı durum muhakemesinde bazı illerde sıkıyönetim ilânını zorunlu görürse, bir tavsiye kararı ile bu sonucu Hükümete bildirirdi. Hükümet Milli GüvenUk Kurnlunun tavsiyesini btmen Bakanlar Kurulu karan niteliğine dönüştürerek, adı geçen illerde sıkıyönetim ilân ederdi. Meclisin bu gibi durnmlarda co|nn lukla islevi. alınan kararın o Maylanmasına kalırdı. Oysa Hakkâri, Sürt, Dijarba kır re Mardin illerinde sıkıvönetim ilanı kararı TB>LM'dt oturuma katılan 408 üyeden 350' siııin olumsuz oy knllanraasıvla reddedilmiştir. Red gerekçesinde. çogunlukla, bu illerde alınacak ledbirlerin sıkıyönetimsiz de vürürlüğe sirebileceği Ueri sürülmiişiıir. ilk bakıst» bu gerekçe doğru îibi görünmektedir. Irak'ta veniljiye ugradteım kamuoyuna açıklayan Barzani'nin vandaşları. sıfınmak üzere Türkiye sınırına yığılmıslardır. Yetmi'binden jiiı elli bine dek deği(Devatru Sa. 9 Sü. 3 deı 31 Mart Olayı ve Kalıntıları NURER UGURLU'nun ınceıeme dızısı YARIN 4. SAVFAMTZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog