Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

bütün eserleri1 EDEBIYAT L'MmıIA'll DÛNYAMIZ Cumhuriyet 51. yıl, sayı: 18HO Kunicusu : YlîNtS NAUt 3 Mart 19*5 Pazartesi Morg Sokağı Cinayeti Dünya aikffli^fc^ arasmd» önemil olan Edgar Allfta Pne cofc değişifc sanat anlayışı. fcorku »ifcdehşet uuygdlannı »TSkta tutmaktan rjoslanan ve bu yönde en guzel edebi hikiaakri yazmış olan sanatcıdır. G m » en güzel flSfcelerinden seçümi? bir krtap Varlıl: Yayınlan arasında Memet Puatsn çevirtleriyle yer aîmıştı. Bu fctabın dorduncü baskısı çıktı. Fiyatı 10 Hr*. tlâncıHk: 733 1852 Antalya'da Barış Mitinginde konuşan Ecevit, "Erken seçim,, kaydıyla Irmak'ı destekliyeceklerini açıkladı Antalyalıların coşkun gösterileri ile karşılanan CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Korutürk'ün son uyarılarına parti olarak katıldıklannı bildirdi. Ecevit, artık seçimlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek: «Seçimden kaçmak, mületten kaçmak, gerçekten kaçmak anlamına gelir» dedi. Gençierin eylem ve boykottan kaçınmasını isteyen Ecevit, rejim tehlikeden kurtarılmadıkça sorunlara çözüm bulunmıyacağını söyledi "Partiler mütareke koşulunda birleşmeli AVTALYA Cumhuriyet Haîfc Partisi'n.r. dün Antalya'da riüzenlediği açıkhava toplantısınria bir konuşma yapan Genel Eaşkan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'lin Başkanlık Divanı bildirisi AP'de tepki yarattı AP Senatörü inan, «Başkanlık Divanı bu bildiriyi yayınlamakls yetkisini aştı» dedi. DP Başkanlık Divanı ise bütün siyasal partilerin iyi niyet seferberliğine girmelerini istedi. (CUMHTJRÎYET HABER MERKEZİ) ANKARA AP, Cumhurbaşka. nmın son önerilerine karşı olumsuz tavnnı dün de sözcüsünün bir açıklamasıyla sürdürürken; birçofc AP'Ii Parlârnenter, Baışkanhk Divanının önceki giinkü bildirisini «duygusal ve akjlcüık.tan uzak» olar&k nitelendjrrciştir, Buna karşılık DP Başkanlılc Divam, «bütün s:yasal partilerin Cumüurbaşkanınm konuşmastnm jşığı aitında bir iyiniyet seferber Hgine girrneterınin gerekli oîdugunu» büdirmiştir. MSP Genel Bsşkanı Erbakan ıse, hükümet kurulması için. tek çozümün gen e milliyetçi cephe olduğunu teSc rarlamıştır. fff BuNe Tepki Böyle ? ıumhurbaşkanının bülyük bir iyi niyet ve yiireklUikle siyapartilere yaptığı çaçrıya karşı AP yöneticileri beklenmedik dereeede şiddetti bir tepki gösterdiler. Sıcağt sıeatrına toplanan başkanllk divanı bir bildiri yayımlayarak, savın Korutürk'ün, yaşadığımi7, koşullar attında. bir sağduyn örneği diye ele alabilecejritni* önerilerini sert bir diUe peşiu peşiıı tumden reddedivorlar. Gerçi sayın Curahurbaşkanının orta\a attıgı S« rçekler arasında kabul etmek zorunda kaldıklan noktalar da var. örneŞJİn «Türkiye'nin çeşitli güvlüklerle karşı karşıya buiunduğu, iç ve dış sorunların mevcut oldugu, hnzur, güven ve istikrar ihtiyacı içinde bulunduğu dofrudur» diyorlar. Ayrıc» «Llkemizin bir süreden beri parlamentodan güvenoyu alamamıs bir hükümetçe idare tdildiği de doçrudur» diyorlar. Ancak savııı Baskanın bunalımı çöztneye yardımcı olmak üıere ileri sürdüğü formüüe katiyen berabcr olmadıklannı âdela canlan yanmış gibi bavkırarak ileri sürüyorlar. Bn acının etkisi üe de Cnmhurbaşkanını eok partili rejime son vetip yerine tck partili bir rejim «ikame» etmeye hevcslenınekle suçlayacak kadar kendilerinden geçiyor, ne dedibJerini saşırıyorlar. Sinirlv bir hava içinde pek acele kaleme ahndığı btsbtUi böyle bir bildiriyi paragraf paraçrat. cürole cümle inceleyip deŞjerlendirmenin gereksizliŞti açıktır. \alnu, kendilerine «Milliyetçi Ophe» adını yakıştıran ve kendileri şibi düşünmeyen herkesi milliyetçilik dışına iten tutucular kalabalığının da AP vöneticileriyle aynı paralele kayabileceklerini düşünerek bn davranışın temel nedenini bir daha gözler önüne serelim, Cnmburbaşkanı Korntürk, yan tntnoayan bir devlet adamıdır. Ömrü boynnca hiçbir partiye girmenüş, görev başına şeldifi çünden beri de partilcre karş» titiz bir dikkatle esit davranmaya önem vermistir. Buzün sayın Korutürk'u tek parti rejimine özlem duymakla suelayacak kadar kendilerini kaybetmiş görünen politika esnafı, onun parlamentoya dayalı güçlfi bir hükümct kurnlabilmesi icin lffîî seçimlerinden bn yaııa nası» büyük bir sabır, tahammiil ve gayretle çalıstıfını unutturma gayreti içindedirleT. Bn sayret boEnnadır. Halk yakından izlediJi Baskanın iyi niyetli gayretlerini umıtmamışUr, Bir bnçuk yıl boyunca parti liderterini »eker teker olsnn, hep bir arada olsun, sayısız kereler ÇanUaya'ya çağıran, hükümet bunalımına son verebilmek üzere Anayasa sınırları içinde bütün yollan deneyen bir devlet başkanını ipe sapa selmez savlarla çürütmc olanağı yoktur. «tlkenıiz iç ve dış sorunların ağır bastıçı bir aşamaya gelmiştir. Czun bir süredir parlamentodan çüvenoyn alamamış bir hükümetle yonetiliyornz. Parlamentoya dayalı EÜvenilir bir yürütme or?anı il önceki akşam yaptığı radyo • t«levizyon konuşmasını «genel çizANTALYA g.Ieriyie çok yerinde» o.arak rüte telemiş 7e Korutürk'ün «Miilet iradesine başvurrrvak zorunludur» NOTLARI sözünü hatırlatarak «Sayın Cum . hurbaşkanı milletin isteğini yansıvmaktadır» demiştir. Konuşmasında yer yer Cumhurbaşkanının son uyarılarına değinen CHP Ge nel Başkam Bülent Ecevit, sözü sec.imin gerekliliğine getîrerek «Bugünkü ortarnda seçimden kaç mak. gerçekten kaçmaktır. miUet ten kaçmaktır, Demokrasiden kaç maktır» demiş ve milliyetçi cephe yi eleştiıerek «mUliyetçi cephe gi rişimi başlar başıamaz toplumd» bsrısm bozulduğunu> ileri sürmüçtür. CHPnin dün Antalya'da düzen lediği açıkhava toplantısında ko nuçan Büient Ecevit, Cumhurba* kanı Korutürk'ün yapmif olduğu radyo • televizyon konuşmas.'nı «siyasal bunaUmdan çıkış içm ve toplumdaki gergînliği. huzursuzlu su gideıebilmek için ileri süröüğü istekler genel çizgileriyle coic yerinde» olarak nitelendirraiîtır, Cumhurbaşkanınm «partilerin bit siyasal mütareke içine girmelerini» istediğir.i belirten Ecevit. bu isteğin partilerin düşünce ve inanç larmı değiştirmeleri anlamına gel meyeceğini savunmuştur. Cumhurbaşkanının konuşroasından bö lümler aktararak söze bsşlayan Ecevit. paıtileri desnokrasi ve hu lcuk kuralları içinde birliğe da ve: etmişt;r. AP'de tepkikr Cunıhurbaşk&rurun konuîmasm dan sonra AP Başkanlık Div«nınm yayınladiğı bildiri, Başkanlı'i Divanı dışı AP çevrelerince tepfc uyandırmtştır. Başkanlık Divanj kararının alın. ması ve bildirinm yayınlanruasv son derece acele ve «oldu bitti» şekîmde cereyan etnıiştir. Demir el. Cunıhubaşkanmın konuşmasır.ı radyodan d'ın'.edikten sonra Ihsan Sabrı Çağlayangil ve Başkinhk Divaıu üyelerini Anadolu Kulübünde yemege çağırmış va yemekten sonra da söz korııısu karar aunmıştır. AP'nın CHP ile hiçöir şekilda ortaklıga yanaşmayacağı ilân edi len, Cumlıurbaşkanınin lonntilü. nün demokratik kurallara aykırı olduğu öne sürülen AP Başkanlık Divanı büdirisinin, birçok AP' li parlamenterin uyarılan di'*kate alıam8.daa hazırlandJfı belirtilmefctedir. Bu durum, AP Genel İdare Kuruluntia ve Parlâmento gruplarında geniş tep ki yaratmıştır. Bugün toplanacalc AP Genel İdare Kurulunda, Başkanlık Divanı bildirisinin ve Demirel'in tutumunun sert eleşnrüere ve tartışmalara yolaçması bekienmektedir. •Milliyetçi Cephe halka kar^ı bir düşman cephesidir,, Turhan ILGAZ İki yöntem Parti ve kijiler arasında düşün ce ve eylem farklüıklan buluna bLleccğmi belhten Ecevit. farkh düijünenlerin. kendi açılanndan doğru yola getirilmesinin denıok Tauk hukuk devletinde iki yöntemi o'duğunu belirterek şöyle demiştir: «1. îknaya çalışmak. 2. Yasal yollardan tedbir alınmasını sağlamaya çalışmak. Bunlar dışında da yöntemlere başvurmaya kalkışanlar olabiHr. Ama o yöntemlerin demokra tik hukuk devletinde yeri o!»rr.az. Eğer bazı partiler veya srruplar, tutumunu beğenmedikleri kimseleri veya kuruluşlan, zor kullanarak, silah kullanarak, cana kıyarak yola getirmeye kalkı şırlarsa, son saldınlan kışkırtın ların ıddia ettiKleri gibi, devlete yaröım etmiş olamazlar, devletı yıkmağa kalkmış olurlar. Anarşiyi önlemiş olmazlar, topluma anarşi getirmiş olurlar. Siyasal partiler arasmda tor> lumu rıu ra kavaşturacak, dev leti ve demokrasiyi tehlikeleraen kurtaracai: bir mütarekenin te(Oev&mı Sa. 9, Sü. 1 de) ANTALTA Günlerdir, açıktan veya kuytu köşelerde. yamyam basmın sütunlaTmda. belli siyasal merkezlerin iıulislerinde vazilıp çizilen, karanlık fısıltıl) kışkınmalara konu edüen sinsi meydan okumalara hedef ol^n. yararhlığı. zaman'.nıgı. ya cla yararsızlıfrı. zamansızlığı etestırılmpğe çalışüan «Bar:.? Mitin.g;»ne. Antalya'da resmi agızların ifadesine göre yetmiş binin üstünde yurttaş katıldı... Demotaasi düşmanlarma. rttgiirlük düşmanlanrıa ve de bmşm düşmanlanna, Ecevifin "şöz ... „„,.... . CHP GEKEL BASKANI ECF.VtT. DÜN ANTALYA'DA BİNLEKCE KİŞİ TARAFINDAN «ULUSAb BİRLİK tCÎN İÇ BARIŞ İSTEYEST v leriyle. «Halkm verdigi bu ders» KAHAGÜNLERÎN AK G GÜVERCİNİ» SLOGANI İLE KARŞILANDI. VE BÜYÜK SEVGI GÖSTERİLERİ ARASINDA BİNLERE HtTAP KAHAGÜNLERÎN A için. yamyam bas.n neler >a2a ETTİKTEN SONRA ANKARA'YA DÖNDÜ. cak acaba? Gerçekten merak edılecek şey bu... Bir an için kendimizl onlarm yerine koyarak söylenmeğe çahssak, neîer buiabiliriz acaba?... «CHP. komünizan bildirilerle kişkırttığı solcuterla «Banş Mitingi» adı altjnda yeni bir anarşi denemesine girışm;?, iç ve dış tehlike'.er karsısmda rr.illî bü tünlüğe en çok ihtiyacnıız clan bir zamanda Müsîürnân Tü'.k halkmı huzursuzluğa ıtnıenin yolunu yine bulmuştur. Solcyların dün Antalya'da düzenledikleri tahrik mitingini. \\mandaki bir Rus şilebi de izle J miştir. Rus şilebi, önce şehre bordasını vermişken, Ecevit'in konuşrnası ilerledikçe bumyr.ıı miting aîanına dogru dondürmüştür. Bu arada, solcuların hoparlör tesisatı olarak kurdukları aygıtlar vasıtasıyle şilepten direktif aldıklarmdan şüphe edUmektedir. Baş tahrikçi Ecevit, kürsüde tahrilderini sürdürürken, Kuruyan boğazım, kızıl renkte öir kap içinds ne olduğu beîirsiz bir mayi ile sık sık ıslatmaktaydı. İyi gören gözlemciler, bu mayrn votka veya viski olduğtına Kahplannı basmışlardır. Solculann tahrik mitingine, CHP'nin rr.alum usul'.eri vz tchdit ile civar illerden ge.irdiği militanları doldurulmuşt'jr. An cak güvenlik kuvvetusvı. berhangi bir azgınlığa meydan vermemek için canla başla çaıışrn";lar ve bir avuç tahrikçiyi MüVıüman halkın galeyana gelmesine barşı korumuşls.rdır. Ecevit, kızıl r<s'V*ıi CriP cto(Devamı 6. sayfada) İnan, Divanı suçladı AP Genel İdare Kurulu üyesi, Kamran İnan, ANKA muhabirine, AP Başkanlık Divanı bildirisıyle ilgili görüşleriıü açıklarkerı «Sayın Korutürk'ün konuşmasını akılcı bir değerlendirmeyİB cevaplandırmak gerekirdi. Başkanlık Divanı, Koruturk'ün konuşmasmı j'anlış yonımlayaraVt Demirel'e karşı imiş gibi bir ar.lam vermiştir. Bu durumda Başkanlık Divanının yanlış karara vannasına yolaçrnıştır. Başkanlık Divanı bu karan almakla v« bu bildiriyi yayınlamakla yetlnsi ni aşmıştır.» demistir. Motor Sanayii kurulması ile ilgili çalışmalar ertelendi YÜKSEK PLANLAMA KURULU MOTOR SANAYİİNDE DEVLET ÖNCÜLÜĞÜNÜN r c 50'YÎ AŞMAYAN BİR YATIRIM PAYI İLE GERÇEKLEŞMESÎ GEREKTİĞt GÖRÜŞÜNDE îalçın DOĞAN te yabınoi scrmnyerîin de teatkıda buiur.mssı Yükseî: PlanlainH Kurulu k3rannda yer alrr.aktioır. P!an ilkesi «fltvlstin öriv'üıvgünde» yorumlarurken, «bnf Al'jğün» toplam vatırımdaKi ı%jının vüzde eîlivı açması yoluy'a gerçekieştırilmesi istenmiştir. taçıdığını biliyoru?.. Ancaîî herrıanşri bir olöu bittLva gelmek de inemiyonız. Bundan dolayı YüK sek Planlama Kurutu kararını u•/un ıızun tarttştık. BaKan arkadaşlardan çogu Konuyii ince;» mek ıstediklennı belirttiler. Fakat daha sonra ortaya çıkan egilim. konunun bizim hlikümetımiz taralından kaîara bağlaumasırun doğru olmayacağı no'itesında tirleşti. Böylece motor sanayü kıırulması belki bir tere c"aha ertelendi, ama fcsiz de kamuoyuna rnalolmtış bir komıda cUkkatlt davranrna zorunluluSutıu hHsetok. En azından oazı bakan arkadaşlar bu hassasiyeti bissettiler. Karan bizden sonraki hükün'ete btrakmayı uyguıi buldu<.» Kıbç: «Bunahm aşüamaz» AP Genel Başkan Yardımcısı Selâhattin Kıhç dün verdiği demeçte, «Bir hükümet kuruTsun da nasıl kuruîursa kunılsun, şelc linde bir düşünce ile, ya da t«k. bir hükümet modeli öngörülerelc bunalımın aşılamayacağmı» söylemiştir. PaTİâmentonua henüz bir erken seçim karan almadığı(Dcvamı Sa. 9. Sn. 3 de) Sadi Irmak temaslarına bugün başlıyor ANKARA CumhMrbaşkanı Korutürk tarafından hükümeti kurmakîa yer.iden göreviendirilen Başbakan Sadi Irmak, hükümet kuru'iuşuna ilişkin temas'.aTina bugün başlayacağını bildirmiştir. Irmak. Yabancı Konuklar Köşkünden dün sabah ayrılırken «Bu g'ir.ku progranıınız nedir?» sorusu Ü2erine «Bugün (dün> herhEngi bir temasta bulunmayac^ğım. Gördüğünüz gibi biraz gezeceğiz. Zaten aceleye lüzum yok. Zamarumız var. Yarın (bugünl hükümet kuruluşu ile ilgili temaslarımız olacaktır» demiştir. Başbakan, «AP Başkanlık Divanmm Cumhurbaşkanı Koru türk'ün açıklamasına ilişkin bilö'.risin: nasıl karşüadınız?» sorusuna da şu karşüığı vermiştir: <,Cumhurbaşkammızın çağrsı çok ısabetlidir. Demokrasinin en ANKARA Kan\aoyunda tar üşrnalara yol açan Motor Sanayiinin Karulmasına ilişkin YükE»k Planluma Kuıulu karan, ıîakan'.ar Kurulu tar&fmdan erie'/in ıniştır. VliRsek Pıanlama Kvınüa bundan on gün önce, motor s*nsyiı '.curulması ile ilgili bir s'a'ıar alrmş ve bunu BaKanîar K > luluna Uetmiştir. Ancak Irrrak Hüküme'inin Uveleri. Y'ik^c Pianlama Kuruiu'ndsrı gelen karan oaaylamak ısternemişler <.e lonuriı:n «bıından sonraki hl\ljrnet tareîırdan çCztime kav.şturulmasmı ıitedıMenni» be;.üiprek. motor srnayiı kurma kalaruıa katurnamısiardır. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı huzursuzluk yaratacak öğrencileri Ankara dışına çıkaracak ANKARA (ANKA) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri yayınleyarak boykoüarm tievam edeceği yolunda haberler ; alındığım belirtmiş ve gençierin sorumsuz davTanışiardan kaçınmalarım eğitim ve bğretim irurumlannm da öğrencüer ve kendi kuruluçlanyla daha yakındaD ilgilenmelprini istemiştir. Yajnnlanan bildıride «gençlerimizin, rrjem!eketin bugünkü sartlannı çok iyi bir şekilde değerlendirmelerini, bu kabil genel hayatı etkileyecek, huzursuzluls yaratacak tuttım ve davraruşlardan feaçınmalanm, daha olgun ve yasalara uygun davTamşIarda Dulunmaları gereğini hatırlatır.m» denilmektedir. Aksi takdirde bu tutum ve davranışta bulunan öğlencilerin hiçbir müsamaha gösterilmeksizin haklannda Sıkıyönetim Kanununa göre işlem yapılacağ\ ve tedbir olarak Ankara dışma çıkarüacağı belirtilen bildiride, öğretim kuruluşları ile hocaların öğrencileriyle daha yakından ilgiienerek kendilerine sahio cıkmalan istennıektedir. Gölbaşı olaylarına karışan AP ve MSP'li iki kişi tutuklandı (Cıunhurifet Haber Merkeıi) Adıyaman'm Golbaşı ılçesır.d» IS subat günü TÖB • DEK tara Cından düzetüenen toplantı sıre sında çıkan olayıarla ilgıli ola rak tutukıananlana sayısı jVc yükselmiçür. Daha önae tutuklanan 9 irisi fen sonra îl Daimî Entnutı^r tyesi AP'lı Hacı Ahmet Atala ı!e MSP'li Memi? Ongun'un dü tutuklanmalanyla sayı H'a ula rr.ıştır. Tutukluların Aöana DG' let Güvenlik Mahfeemesi'nde fa gılanacaklan bildiriimiştir. Katküar Yü'ssek Pianlama Kurulu'nrm n.utor sanaynne ilişsin aldvgı ton kararda, Üçüncü Be? Yı:*ık Kalkınma rıatıjnın ilgili bölümleri yoruîTilanmış ve sözü seçtn sanayiın crtevletin oncülüğünde» yapüması îike olarate benimsenrniştır. AnoaK alman karar, oıan ca belîrtıien öu oin kapasitenin Eksinî. 30 bin kapasi'eli bir tabrika KunAÎmasını önfcörmelrted'r. Devlet :1e birlikta iıalkm da Kat>»acağı j"aürımlara, özel kesim Tartışma YPK'rin söz toniivj karan Bakanlar Kurjluna gettri!mi.ş. ancak Uîün tartışmaîardan sonra Bakanlar nerban.27 bir karar HImafctan ya da veriten karan onay lamaktan kaçmmışlardır. Adının £Ciklar'.rr:Rsını ıstemejen oir 'sikan bu konuda şöyle demiştir: «Motor Sanayiinin kurulmasımn Türkiye için ne kadar önecn Bingöl'dc Tasarruf Bonolarının ana paralarının ödenmesine bugün başlanıyor ANKARA 930 sayıh kanuna göre çıkarütnış olan 1964 malî yi Ima ai' tasarruf bonoları ile keEir trakbuzlarınm ana paraları nın ödenmesine bu sabahtan iti baren başlanacaktır. Maliye Bakanlığı. 10 yıllık sü resi dolan tasarruf bonoları üe faizleri ödenecek bonoların Merkez, Ziraat, îş. Emlâk Kredi. MALİYE BAKANLIĞI ÖDEMELEEtN; MERKEZ, ZİRAAT, İ$, EMLÂK KREDİ, VAKIFLAR VE TÜRK TİCARET BANKALARI ŞUBELERİ TARAFINDAN YAPILACAĞINI BİLDİRDİ lan çubeleri taralından ödenebi leceğini bildirmiştir. Maliye Bakanlığmvn bu konuda yaptığı açıklamada 5u hususlar yer almaktadır: r. ödemeleri, tasarrut tahsilinde nüfus hüvlyet cüzdanla rını veya kimlik belgelerini göster mek zorunluğundadır. Tüzel kişiler adına tanzim edü rrnş olan tasarruf honolan ve ke bonolan ve kesir makbuzlan ü » sir makbuzları yetkili temsilcileriıınde isimlerı yazılı isühkai: sa ne ödenecektir. 10 ylj içinde tahsi! edilmeyen ta hiplerine yapacaktır. Kimlik ispatı kanunen zorunlu sarruf bonoları ve kesir makbuz olduğyndan, istihksk sahipleri bo ları hedelleri, hazine lehine zano ve kesir makbuzu bedellerinin man aşımına uğrayacaktır.» (a^.) Öte yandan, Bıngöl'de yine şubat, günü meydana geien ots larla ilgili olarak soruşturms yürüten savcüık olaylann patl vermesıne sebep olanlan S3p yabilmek ıgın Köy muhtarl! üe fcöy öğr&tmanlerinin de i öeîeriru almaktadır. 15 şubat olaylanyla ilgıh * tuşusrmayı derinîeştiren sa^; lık, tahnk oltiuguou saptamış bu neaenle de köylere lâmle ne şekilde rtaber gönderdiSJ vı bu tconuda k.imlertn propagaı yaptığı >"s«ı^,imî<Kt3dtr. Siirt'te kavga THA'nın Düdıröığıne göre, lrt'in Sason OrtaokuHi Mİî Vekili Cavit Yüdının tle Lise retmenlerindrrî Ali Öfemen q ortasında Karga etmiçlerdir Etraftan yeti$enler taralır S'atıştınlan öŞretmenler, biı lerinden davacı olduklanru lırtmişleıöir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog