Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

• •••Bİnin^p uinınRI Tlst Yayınltn Merktn PiniAni üniversite Oiri» GenelYelenekTeslleriçütö S.rkeci Ziraıt Bankası 641,90 No. lu heıabımna 50 TL yatırarsk, makbuîj P.K. 1383 Sirkecilst idıeıımue gbndcnrek ısttyıniz. J ^ ky f ş » umhuriyet 51. yıl, sayı: 18196 Kurucusu : YUNTJS NADÎ Inhaler PlYASAYA VERİLMİŞTİR Genel Dagıtım: SEÜHAT DAĞITIM • CagaloğYll 29 Mart 1975 Cumartesi Cephe Hükümeti güvenoyunu garantiledi Bozbeyli: "Tazyıke maruz kalan bünye en zayıf yerınden patlar,, ANKARA (ANKA) Demokatik Partiden istifalan DP çevelerinde tepki ile karşılanmış, ıtı konuda bir demeç veren Ge lel Başkan Ferruh Bozbeyiı DP uzun süreden ben hııkuki • ahlâkj meşruiyet sınırlannı e oriayan ağır bir propaganda >askîsı altında idi. Tazyike mauz kalan bünye en zayıf yerin!?n patlar. Öyle olmuştur» deniştir. Parti divanı iiyesi ve DP Ankara milletvekili N'ecdet Evliyagil ise. haysiyet ve şereflerıni zorlayan pazarhklar yap;ld:gım bildırerek. Ceiâl Bayar'ı bu olayda ikili oynamakla suçlamış «Havnnı görsün» demıştir. Bilgiç ve 8 arkadaşı, yayınladıkları açıklamada Türkiye'nin beynelmile! komünizm tehlikesi altında bulunduğunu iddia ettiler. Demirel Hükümetine güvenoyu verecek olan Bilgiç ve arkadaşlan. parlamento çalışmalarını bağımsız sürdüreceklerini açıkladılar. Dokuz milletvekili DP'den istifa etti Demokratik Parti'nin kurucularından Sadettin Bilgiç ve seKIZ arkada>ı Adalet Partısı Cienel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında bir «Milliyetçi Cephe» hükümeti kurulmasma olanak sağlamak amacıyla. dün paıtilennden aynlmışlardır. Biigıç ve arkadasları DP'den ayrılma nedenlerin; belirten açıklamalarında, «Türkiye'nin bugün her zamankinden daha çok bey TBMM, Siırt, Hakkarı, Diyarbakır ve Mardm'de Sıkıyönetım ılanmı reddetti ANKAKA, (Cumhurivet Bürosn) Hükümetin 27 n,art perşembe «abahından itibaren Hakkari, Siirt, Diyarbakır ve Marriin'de ilân ettiği Sıkıyönetım, TBMM' nin dünkü birleçik toplantısında reddedilmiştir. 408 parlamenterin katıldığı oylamada 350 red, 56 kabul oyu kullanılmış, 2 üye çekimser kal mıştır. TBMM ortak grubu, ikinci oylamada Sıkıyönetimin Ankara, îstanbul. Adana ve İçel böl gelerinde birer ay daha uzatılmasını ise büyük çoğunlukla kabul etmiştir. Birleşik toplantıdan önoe Baş bakan Irmak parlamentoda grubu bulunan siyasal parti liderle ri ile bir toplantı yaparak bu sorunu görüşmüştür. Saat 14.00 den 14.30'a kadar süren toplantıdan sonra Başbakan liderlerin görüş ve önerüerini aldığmı bil dirmiş, TBMM'nin reddetme^ı halinde dört güneydoğu ilinde ilân edilmış olan Sıkıyönetimin hemen kaldınlacağını söylemistir. Irmak blr soru üzerine, sın:r bölgesıncfeki tehdidin devam ettigini belirtmiş, Sıkıyönetimin kalkması halinde alınafsk <ed(Devami Sa. 9. SU. 4 de} ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nelmilel somünizmın altında bulunduğunu» iddia etmişler. eskı Cumhurbaşkanlan Celal Bayar'ın da davranışlarını onayladığıoı öne süımüşlerdir. Demirel'in hükümet kunnasına olanak sağlamak konusunda. DP den ayrılmalarını glinlerdir sı yasal btr pazarlık haline getiren 9 milletvekili şunlardır: Sadettin Bilgiç (Istanbul Mü ıeivekiü), Nilüfer Gürsoy (Is r an bul Milletvekili Celâl Bayar'ın kızı), Mutlu Menderes (Aydın Milletvekiîi, Adnan Menderes'in oğlu). Bahri Dağdaş (Konya Mil Bozbeyli'nin deraeci Bozbeylfnin 9'ların istifası ile ilgili demecl şöyledir: (Oevamı Sa. 9 Sü. 3 de) let vekilit. Kubilay îmer (Konya Milletvekili). Abdullah Çilii (Ha tay Milletvekili), Hasan Oefer (Diyarbakır Milletvekili). Ata Bodur (Ordu MiUetvekili), Talât Asal 'İrmır Milletvekili). Bilşiç ve Talât Asal'ın ba;,ını çektikleri, Dernokratik Parti içındeki muhaliflerin öyküsü. ekım 1973 seçimlerinden sonra, bu par tinin CHP ile koalisyon hükümp (Devamı Sa. 9 SQ. I de) Bilgiç'in Sağhk Bankasına olan 4 milyon liralık borcuna ilişkın haciz kaldırıldı Doğan KATIRCIOĞLU Istanbul Milletvekili Dr. Saiettm Bilgiç'in «Sağlık Bankası» na oian 4 milyon Türk Lirası tuarındaki borcundan ötürü aylıŞina konan haciz öncekı gün tas:ıye edilmlştir. Dr. sadettin Bilgiç «Sağlık Ban casıundan aldığı borcun 4 mil: , on tutarındaki bölümünü öde•nemiş ve bu nedenle hakkında Istanbul 6. İcra Dairlsinde 1973/ 5688 numaralı dosyasıyla takiba• geçilmiştir. a Takibat kesinleştikten sonra 5adettin Bilgiç'in Milletvekili ma ışı üzerine haciz konmuştur. Bu ıaciz Ankara 1. İcra Dairesinin «73/3516 numaralı talimat dosr'asıyla uygulamaya konulmuştur. Haciz nedeniyle Sadettin Bilgiç ıvlığiıun önemli bir bölümünü ılamaz duruma gelmiştir. Dr. Sadettin Bilgiç'in borcuna Dr. Halit Uzel ile Rafet Yarriımcı kefil olmuslardı. Hükümet çalışmalarını sürdüren Demirel, "îstifalar bunahmın çözümüne hizmet edecektir,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milliyetçi Partüer Topluluğu ; liderleri, hükümet kunna çalı? j malarının 9. gününde dün, sabajı ve aksam üzeri yeniden bir araya gelerek çalışmalarını sürdurmüşlerdir. AP Genel Başkanı Demirel, dün gazetecilerin sorusu üzerine, DP'den istifalarm «Kendileri dışında» oldugunu belirterek, «Bu, yalnız hükümet meselesi değildir, siyasi bunalımın çözümüne de hizmet edecektıru demiştir. AP. MSP. CGP ve MHP liderleri dün saat 11'de, AP Senato Grup Salonunda toplanmışlardıı. Toplantıya girmeden önce Demirel, gazetecilerin «Hayırlı olsun... DP'den 9 milletvekili bugün (dün) istifa ediyor» şeklmdeki sözleri üzerine şunları söy lemiştir: «Biz komünizmi tehlike sayan larırı, Türkiye'nin birliğini, bera berliğini, kardeşliğini, Türkiyede barışı her seyin üstünde tutanların ve Türkiye'nin ileri milletler seviyesinde gelişroesini sağlamak isteyenlerin bir araya gelmesi çağ rısında bulunduk. Daha doğrusu aym hedefe yönelmesi çağrısında bulunduk. Cereyan eden hadiseler bizim dışımızdadır. Sanıyorum ki, Türkiye'yi bunalımdan çıkarmanın önemi de anlaşılmış olataktır. Bilgiç ve arkadaşlan 1970de Demirerin Başbakan olmaması için mücadele vermişlerdi AP Genel Başkanı ve hükümeti kurmakla görevli Isparta Milletvekili Süleyman Dernirel beş yıl önce gerçekleşdremediği «bölme» hareketini dün başarılı bir sonuca ulaştırdı. Demirel synı sıfatları taşııken 1970 yılı mart ayında o dönemdeki deyimle «41"ler> olarak nitelenen DP'lileri bölerek güven oyu alabileceğini hesaplamış fakat umduğunu bulama CUMHURİYET HABER MERKEZÎ Aslında parülerinden istifa ede rek doğrudan doğruya başka bir partiye geçmek ya da bir süre ba ğımsız kalarak sonra bir partiye katılmak ülkemizdeki politik anlayışın gelenekleştirdiği bir olguydu. Ancak Demirel'in son başarısındaki uygulama ülkcmizrie ikinci kez görülüyordu. İlki politika tarihimize 17 mart 1970 günü Birlik Partisinden bazı kişilerin Demirel hükümetine güvenoyu vermesi ile geçmişti ve IJU arada «Milletvekiîi pazarları» deyimi de siyasal edebiyatımıza kazandırılmıştı. Demokratik Parti 1970 başlannda AP içinde su yüzüne çıkan DemirelBilgiç çekişmesinin bir sonucu olarak doğmuştu. Parti de Süleyman Demirel'e yandaş olanlar «yeminli>, Bilgiç'e yandaş olanlar da «Bilgiçci» olarak anılıyordu. 17 ocak 1971 günü 72 AP'li milletvekiü bazı arkadaşlarmm Hay siyet Divanına sevk edilmeleri yüzünden Demirel'e bir muhtıra vermişlerdi. Demirel'in «Bir Muhtıra ile \f görmeyiz» şeklindeki demeci ortamı karıştırmıştı. Bunun sonucunda da İkinci Demirel Hükümetinin bütçesi 41 AP miletvekilinin redoyu vermesi yüzünden reddedilmiş ve kabine istifa etmek zorunda kalmıştı. 411er Demirel'in kendilerini <ihanet>le suçlaması üzerine ver dikleri cevapta .kcndisi partiye ikbal için bağlıdır» diyor ve jöyle devam ediyorlardı: (Devamı Sa. S. Sü. 4 de) DEMİREL KONUŞURKEN TBMM'DE KAVGA ÇIKTI AP'LİLERLE CHP'LİLER DÖVÜŞTÜ ANKARA TBMM'nin dünkü birleşik toplantısinda, eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında TRT konusunda Meclis Soruşturması açılmasıyla ilgili kurulan komisyonun çalışma süresini uzatma istemiyle verilen önergenin görüşülmesi sırasında kavga çıkmıştır. Onergenin aleyhinde konuşan Tokat CHP Milletvekili İsmail Hakkı Birler, hazırlık komisyonunun görev süresinin uzatılmasına gerek olmadıgmı bildirmiş ve bu arada, «3u Meciis'te hesap verınekten kaçınan Başbakanlar gördük, ama Ecevit icraatının he sabını vermeye hazırdır» demiştir. Bunun üzerine AP Gene\ Başkanı Demirel sataşma olduğu iddiasıyia ayağa fırlayarak s'Cz istemiştir. Demirel, «Ben buradayım, işte yakam..» şeklinde konuşunca CHP'li ve DP'li parlamenterler sıra kapaklarma vurarak bağırmışlardır. DP'li Ekrem Dıtonen «Miîyonlar..» diye bağırırken, arkasından CHP'li bir milletvekili «Yakan orada, ya cüzdarun..» diye seslenmiştir. Bu arada bir grup DP'li ve CHP'li milletvekilinin de Demirel'e bağırdığı görülmüştür. Bunun üzerine AP'liler, CHP'liIerin üzerine yürümüşler ve kavga başlamıştır. Ancak idare âmir leri ve grup başkanvekilleri durumu kısa zamanda yatıştırmışlardır. Bu sırada CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen'in kürsünün yanına giderek Demirel ile tartıştığı görülmiiştür. Üretmen'in parmağını sallayarak söylediklerine karşı, Demirel'in eliyle kürsüye gel işareti yaptığı izlenmiştir. Konuşmastnı sürdürürken, «Be (Devamı Sa. 9 Sü. 7 de) Türkiye, İran'a Kürtler için tanıdığı süıeyi uzatmasını önerdi (Cumhuriyet Habet Merkeıi) İran'ın, Iralc'taki Baas Partısl iktidanyla bir anlaşmaya varması ve Barzani'ye desteğini kesroesıyle birlikte Irak'taki Kürtlerle ilgili olarak hızlanan gelişmeler dün yeni bir aşamaya ulaşmijtır. Bilindiği gibi İran, Barzani'ye bağlı Kürtlerin kendisine sığınması için Irak'la olan sınırım 1 nisan gününe dek açık tutma;n kararlaştınnıştır. ANKA Ajansının büdirdiğine göre Türkiye, Tahran'a başvurarak bu sürenin biraz daha uzatıl masmı îran'dan istemiştir. Türkiye, Irak'tan îran'a sıgınmak istej'en Kürtlerin Türk topraklanndan geçmelerine izin verileme (Devamı Sa. 9 Sü. 3 de) DEPREMiN YIKTIKLARI Perşembe sabahı meydana gelen yer sarsıntısı önceki gece de sürmüş ve Gelibolulular, geceyi sokaklarda geçirmişlerdir. Gelibolu'da hasar tespit çalışmaiannm başladıgı ve Gelibolu merkezir.de oturulamayacak hale gelen 35 evin sahibine 2. Kolordu Komutanlığı tarafından arazi çadırlan venidiği bildiriimıştir. Bu arada hasar göıen Güneyli, Pazarlı, Bajır ve Yeni köylerine Kızılay Genel Müdürlüğü'nden gönderilen çadırlann dağıtımma başlanmıştır. Depremden hasar gören köylerdeki haîk da. geceyi traktör römorkierinde gecırmiştir. Kandilli gözlemevi ilgilileri, «Deprenım merkezi bir kent altında olsaydı. hasar ve can kaybı olabılirdı. Çünkü şıddeti. Varto depreminin şiddeııne yakındır. Mesut bir tesadüf eseri olarak. depremin merkezi ya denize, ya da boş bir alana tesadüf etmiştir» demişlerdir. Çankaya'da Millî Savunma Bakanı ve komutanların da katıldığı bir toplantı yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çankaya'daki Cumhurbaşksnlığı köşkünde, dün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkaniığında Başbakan Sadı Lrmak, Genel Kur may Baskanı Orgeneral Semih San car, Millî Savunma Bskanı tlha (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) ANADOLU AJANSI VE GENEL MÜDÜR ONUK HAKKINDA MECLiS ^RAŞTIRMASI AÇILMASI iSTENDi İNKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Kars Milletvekili Doğan \raslı ve dokuz arkadaşı taraıınian Anadolu Ajansı ve Genel Mü[iürünün tutumu hakkında Mec ,îs araştırması açılması istenmiş .e iıazırlanan önerge Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. CHP Grup Sözcüsü Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi a.a. ve Genel Müdürii hakkında CHP' ii 10 üyenin sunduğu Meclis araşr.rması önergesiyle ilgili olarak iün düzenledigi basm toplannsır.da, a.a.'nın; Genel Müdürün tutumu yüzünden bazı parriierın ve politikacıların emrine girdigini one sürmüş ve 6?e'.lp şoyle den":?t:r: «Ar.adohi Ajhnsı'na Türkıye' n:n nıîlli çikarlan yönünden haberleri yaymak için Devlet bütçesinden her yıl milyonlarca lira ddenmektedır. Buna rağmen sıya >i hesaplara girme ahşkanhklann dan bir türlü kendini kurtaramayan Genel Müdür, Adalet Partisi' nin Demokratik Partiyi parçalama hareketine giriştiği süre ıçınöeki rutumuyla, Anadolu Ajansı' r.ı Milliyetçi Cephe'nin hizmetine sokmuştur. Bugünîerde Anadıi); Aiansı'naVnyeni bir ad takmak ge r8 *lTV'l'i <ırvr°:r~N va cîa >rm S.l H >Ü. Bunalımın sonu Demirel, Türkiye'de bunalım devam etmesinde Türkiye'nin çı ] karı olmadığını. bu bunalımın ar tık son bulması gerektiğine deği nerek şöyle devam etmişür. «Türkiye'de bunalımı sona erdirmek görevi sadece bizim değildir. Eğer bizim gücümüzle müm kün olsa gayet tabüdir ki, Türkiye'de bunalım olmaz. Biz de ça lışmalarımızın hemen hemen so ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) nuna gelHik. Açıkladığımız progKıbrıs sorununu çözüme bağ(Dvamı Sa M Sii 7 de) lamak amacıyla yapılması Güvenlik Konseyinde karara baelar.an ıkih görüşmeierin, yeni Kıbrıs ikili görüşmelerinin 24 nisan'da Viyana'da başlaması bekleniyor bir enge! çıkmaması durumunda Î4 niîanda Viyana'dakl Genel Sekreter Walcfheım'in da ka tılmasıyla başlavacağı öğrenil miştir. D'.şişleri Bakanlığt, yıırt dışındaki bütün temsilciliklere Dir genelge göndererek, ¥unanhların, cTürk tarafının oya layıcı tutum takınarak zaman kazandığı> yolundaki propagan dasının yalan oldugunu, bulun. dukları ülkelerın Dışişleri r.ez dinde giri$ıme geçerek anlatma larını istomiştir (Devamı Sa. 9 Sü. 8 de) OLAYLARIN ÂRDINDAKt GERÇEK üıilerdi'n beri başkcnt kulisiıııle konuşulan ve tartışılan bir konu sonuca bağlandı DP İstanbul Milletvekili Sacletlin Bilgiç ve arkadaşlan partile rinden istifa edip Milliyetçi Cephe'ye katıldılar. Bu eylem bir oı tak bildiriyle açıklandı. Bildiri nin girişi şöyledir: «Aziz Türk milleti, hür demokratik rejiminin kurulması içın büyük mücadele vermiştir. Tür^ miîletine ait bu tarihi eserin, biı hayat tarzı olarak, varlığını ebe diyen devam ettirmesi vaıgeçıl mez şarıtır. Bu şartın hayatiye Cephe Gelişirken... tini daima muhafaza edebilmesı ise. hür demokratik rejimin bu tün müesseseleriyi^ varolmasma ve bütün gerekleıiyle uygulanma sına bağlıdır.» Görünüşte yüksek ülkülerden söz açan bildiri, Bilgiç ve arkadaşlannın Hükümet bonalıraına soıı vermek için istifa ettiklerini. demokratik yaşam hesabına biı özveride bulunduklarını ileri <ü s riiyor. Ne var ki bildirinin inııza cıları kamuoyunu buna inandır makta zorluk çekeceklerdir. Aralanndan herhanüi birisinin. s«zccli i sayın Talât Asal'ın ge(,mişine bakıldıfında şu görüııüın şöze çarpmaktadır. Sayın Asal, siyasal yaşama VTP (Yeni Türkiye Partisi) ile baslamış, sonra, AP'ye jreçmiş. daha sonra AP'den ayrıhp DPIi olmuş, şimdi de Or° den arnlmış ve AP'ye yönelmiştir. Bunca parti depiştirmenin • Türk miîletine ait tarihi eser ve varlığı ebediyen devam edecek hür demokratik rejim» için fedakarlık oldugunu ileri sürmek. inandırıcılık nitelifinden yoksuıı dur. Buçün kamuoyu RP'den • ** (Devamı Sa V Sii t> da ı SiNEMA BiLET ÜCRETLERİNE % 10 50 ZAM YAPILDI • Şoförler de dolmuş ücretlerine yüzde 50 zam isteğiyle Belediye'ye baş vurdu Kentimizdeki sinemalarda uygulanmakta olan ücret tarifeleri yeniden düzenlenmiş ve ücretlere yüzde 10 • 50 arasmda bir zam yapılmıştır. Yeni tarifeye göre lüks sınıf sinemalarda resmi tatil günlerindeki matineler ile suarelerde koltuk balkon 750, resmi tatil günleri dışındaki matinelerde 600, jüksek okul öğrencilerine (Uevamı Sa. 9 Sü. S da) Milliyetçi Cephe Ajansı G Kapıcılar, sorunları halledilmezse boykot yapacaklar Türkiye Öz Kapı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kadir Özhan, kapıcı ve kalörifercilerin sorunlannın 15 Mayısa kadar hal ledilmemesi halinde, daha önce aluıan Genel Kurul kararı uyarınca, Türkiye'deki tüm kapıcıiann boykota başlayacaklan. Anka ıs ya yüniyüşe geçecekleri ve secnı'ıerde oy kullanmayacaklarını bildırmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog