Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR BAKANLIĞI İAYINLAR1 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mektupları Hazırlayan: Zeynep Kerman Kültür BakanJığının Kültür Yayınları serisinde yayımlanan bu eser 15. lira fiyatla Millî Eğitim Bakanlığı yayınevlerinde saüşa arzedilmiştir. Devlet Kitapları Müdürlüğü Sultanahmet Istanbul Satış Tcl: 22 38 «3 Cumhuriy 51. vıl, sayı: 18195 Kurucusu : YUNUS NADt 28 Mart 1975 Cuma I • i Son yıllarda giyimde, davranışta bir "Gatsby modası" yaratan.filmi bütün gişe rekorlarını kıran roman : büyük gatsby Özlemi duyulan bir çağın hikâyesi fecott fitzgerald YENt ÇIKTI SANDER YAYINLARI 15 Lira. BİLGİC VE ARKADASLARININ GİRİS TÖRENİ İCİN AP'NİN DÜZENLEDIĞI TOPLANTI ERTELENDİ / (Cumhuriyet Haber Merkni) ANKARA Milliyetçi Cephe diye adlandırılan partilerin Genel başkanlan dün de bir araya geleıek, hükümetin kurulması korıusunu görüşiirlerken. Anadolu Ajansının önceki glin verdiği Demokraıik Partiden kopmalar ola cagı yolundaki haberi geç saatlere kadar gerçekleşmemiştir. Bu arada, Sadettin Bilgiç ve arkadaşlannın AF'ye girişleri dolayısiyle «Tören» anlamı taşımak üzere, AP Genel Merkezinin Ankara Palas salonlarında düzenlediği toplantı ertelenmişiir. Adalet Partisi Genel Merkezi, dün Ankara Palas yöneticilerine. bugün yapüması gereken toplan tının ertelendiğini bildirtniş, re zervasyonu iptâl etmiştir. Genel Merkez yetkililen toplanrının «Biriki gün ileriye alındığıru» söylemişler, ancak kesir. tarih vermemişlerdir. Siyasi çevreler, bu durumu • Bügiç ve arkadaslarının halen tereddüt içinde oldukları» şekünde yorumlamaktadırlar. Öte yandan Anadolu Aiansı, dün de Demokratik Parti Ordu milletvekili Ata Bodur'a atfen Bilgiç ve arkadaşlannın kurulacak hükümete beyaz oy verecekleri yolunda bir haber yay mıştır. Bu haberde, Bilgiç ve arkacfaşlannln partiden istifa edecekleri de öne siirülmüştür. (Oevamı Sa. 9 Sö. 3 de) Ecevit "Erken seçimi AP'nin tehdit aracı yaptırmayız,, AN'KARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli dün bir görüşme yapmışlardır. Görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ecevit, hafta başında Millet Mec lisi Anayasa Komisyonunda ele alınacak CHP'nin erken seçim önergesinin reddi veya ertelenmesi halinde, bu önergenin AP elinde bir tehdit aracı gibi kullanılmaması lçin derhal geri ahnacağıru bildirmiştir. Ecevit, önergenin geri almması haünde, CHP nin seçimlerin yenilenmesi konusundaki girişimlerin ekimde yapı lacak bir seçim için tekrarianara ğını da söylemiştir. Bozbeyli de Ecevit'le DP'nin kuracağı. CHP' nin dışardan destekleyeceği hükümet konusunda fikir teatisinde bulunduklarmı belirtmiş, «DP hükümetinin kurulması istikame tinde müspet adımlar atmış olarak ayrılıyoruz» demiş, Demirel in hükümet kurma çalışmalannın bir noktada «Tükenmişe ben zediğini» söylemiştir. CHP ve DP Genel başkanlan dün sabah 10.00'da Ecevit'in TBMM'deki çahşma odasında bu luşmuşlardır. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu ile DP Genel Sekreteri Faruk Sükan da katümışlardır. Otuz beş dakika süren görüşmeden sonra Ecevit CHP Merkez Yönetim Kurulunu CHP'li Grup başkanvekilleriyle birlikte toplarken, DP Genel Başkanı da şu a çıklamayı yapmıştır: «Demirel'in Hükümet çalışmalan beilı bir noktada tükenmışe benzemektedir. Böyle bir ortamda DP'nin kendi hükümetini kurmak için CHP'nin dışarıdan desteği konusunda karşıhklı düşüncelerimizi birbirimize söyledik ve daha emin olarak DP Hükümetinin kurulması istikametinde müspet adımlar atmış olarak aynldık.» DP'nin Hükümeti kurması için CHP ile 12 ekimde seçim koşulunda ar.laştıklarını tekrarlayan Bozbeyli «CHP'nin daha önceden haziran'da seçimi öngören teklifi vardır. Ama DP'nin kuracağı (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) Amerikan Senatosu Dış tlişkiler Komisyonu karan, Ankara'da "Beklenen bir gelişme,, olarak nitelendi ANKARA. (Cumhuriyet Biirosu) ABD Senatosu Dıs İlişkilpr Ko tnısyonunda Türkıye'ye vapüan askeri yardımın yeniden ba^'.atılmasıyla ilgilı karar, Ankaıa tarafından «beklenilen bir <:ei'sme» olarak nitelendirı!me;ctedir. Dışişlerı BaKanı Melih Esent^l, ABD HUkümetinin TürkiveVe yapılan yardımın seniden b^s (Devami Sa. 9 Sü. 4 de) Demir Yolları yolcu ve yük taşıma ücretleri arttırıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Demir Yollannııı yolcu ve yük taşıma tarifelerine va pılan zam miktarlan saptanmıs tır. Yeni tarifeler yolcu ve yük taşımacıheında vüzde 30 ile fi'! arasmda bir artışı öneörtnekte dır Zamlı tarifelerin ne zaman yürürlüğe gıreceşn daha sonra açıklanaoaktır. Yeni tarifelerle örneğm. 32 lira olan Istanbul Ankara ara sındaki II. mevkl ekspre? fiyatı 47 liraya. 61 lira olan Istanbul Erzurum arasındakı ekspres tivatı ria 88 liraya çıkanlmıs olmakfadır Yük taşımalarında da eşyanın cinsı <m»n">'ııfrn 'nsıma uzP.Rlığl ve ekonomik degert gözonime alınarak vüzde S ile 60 arasında O artış yapılmıştır. Ulastırma Bakanlığı ..Iüstesan Ekrem Cevhun. veni ayarlamaların 86 milyon lirası baniivö taşımalanndan. 130 milyon lirası ana hat rjısımal'"nnr''>" W > rr>üK vcm lirası da viik tasımalpnnrtan olmak üzere DDY'na 1 milvar lira gelır saâlavaeasin" H 'isöylemistiT '>v(Devamı »ia » Su b da) Deprem Çanakkale yöresinde hasar yaptı, 17 kişi yaralandı (CUMHURİYET HABER MERKEZt) neyli köyünde 18 ev yıkılmış, Orta Anadolu ile Ege. MarBayır köyünde 38 bina ağır mara ve Trakya'da dün sabah 08.15'de maydana gelen ve ara hasar görmüş, Yeniköy'de enkaz altmda kalan üç kişi, Ocaklı lıklarla 25 saniye kadar süren köyünde dört kişi, Bayır köyün4 şiddetindeki deprem, Çanakde de 10 kişi j aralanmıştır. Pakale yöresinde hasarlara yolaçmış, 17 yurttaş yaralan zar ve Ilgardere köylerinde de bazı binalarda çatlamalar olmuş'mıştır . tur. Eceabat'a bağh köylerdeki Deprem, özellıkle Çanakkabinaların yüzde 15'i hasar görle'nin Gelibolu ve Eceabat ılçe müştür. Gelibolu Kaymakamı lerj ile çevre köylerinde haTalât Sungur, okulların pazartesarlara yolaçmıştır. Gelibolu si gününe kadar tatil edüdiğini Gazi İlkokulunun bir smıfı tasöylemiştir. mamen çökmüş, okul yüzde 5 U Deprem Gökçeada'da da hasahasar görmüştür. Yine Gelibolu ra yol açmış, İlköğretmen Okuda iki katlı bir ev ile bir düklunun duvarlan çatlamıştır. II kân yıkıimıştır. Gelibolu'ya gililer depremlerin genellikle bağh Ocaklı köyünde 15, GüGelibolu yanmadasının batısındaki köylerde hasar meydana getirdiğini bildirmektedirler. Deprem korkusundan halk saatlerce evlerine girememış, resmî kuruluşlarda çalışmalar (Jüzenli bir biçimde sürdürülememiştir. Çanakkale'de de çok sayıda lşyeri ve evlerin camları kırılmış, bazı binaların. duvarları çatlamıştır. İlçelerden alınan haberlere göre, Lâpseki ve Umurbey'de de önemli hasar görüldüğü, ancak can kaybı olma dlğı anla;ılmaktadır. Hacı Ali DemireFe usulsüz kredi veren banka yöneticileri cezalandırıldı ANKARA. (ANKA) Süieyman Demirel başkanlığındR Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulması çalışmaları devam ederken, Demirel ailesinin ticarî çalışmalarında yeni gmşımler ve gelişmeler kaydedıidiği saptanmıştır. Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in Yükselış Koleji için aldığı bazı kredilerin usulsüzlügüne ihşkin olarak verilen Zirc>?.Bankası Disiplın Kurulıı karan yönetim kurulunca onaylanırlıcıı, oğlu Y. Demirel büyiik nv'iys araçlan ıthalâtı için teşvik tedbirlerinden yararlanan bir firrnanin en büyük ortağı olmuş ve bu firmaya Yükseliş Koleji binası ipotek eailerek 20 milyon lira kredi sağlanmıştır. B J firma işlerini daha da genişletme için çaba göstermektedir. Yanya Demırel son günlerde Orma Şirketı aracılıgı ile Libyaya ihracat için de tesebbüse seçmiştir. Büyiik oranda vergi iadesı dolayısıyla kârlı bir iş olan. fakat Libya ile ilişkHsri'.Tucıe kalitesız mal ihracı ile bir sarsıntı olmaması için Ticaret Bakanlığmm büyüfc dikkatle incelediği bu son girişim için benüz izin verilmemistir. Ziraat Bankası Genei Müdürlüğü Disiplin Kurulu. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Ali Demireı'e ıısıılsüz kredi verdikleri gerekçesiyle, Bankamn Ankara. Yeni şehir ve Maltepe Şubesi ile Ispar ta Şubesinin bazı mürUir ve mf murlannı çeşitli disiplin cezalanna çarptırmış ve suç konusu eylemlerin kovuşrurulması için Cumhuriyet Savcılığma vs Maliye Bakanlığına ıhbaı vaoıırıasma Karar vermiştir. Disiplin Kıırulunun 3.1l.ltf72uJ dosya, 197439 sayılı karan, venel müdürlüşriin 29.11.W74 gün e 509 sayılı yazısı ile banka vönetım kuruluna gönderilnıiştir. Yönetim Kurulu, 3.12.1974 tarının de 2089 sayılı karanvla. distıı'in (Devamı Sa. 9 Sü. 5 de) ERBAKAN KOALİSYON PAZARLIĞINDA AĞIR BASIYOR BASIN Y AZI SI Z 4 ilde sıkıyönetim ilanını öngören hükümet teskeresinin oylamasında TBMM'de çoğunluk sağlanamadı Nerelerde duyuldu? Çanatkale yöresinde hasarlara yol açan 4 şiddetindeki deprem, dün sabah değişik saatler arasında, Edime, Tekirdağ, Bur sa, Kocaeli, İzmir. Muğla, Istanbul. Bolu, Afyon, Balıke=ir'de de hissedümıştır. (Devamı Sa. 9 Sü. 5 de) EMEKLILIK AYLIKLARI GECİKECEK SIGORTALILARA AVANS VERILECEK ANKARA, (Cumhurryet Bürosu) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mütfürü Mustafa Mut dün bir açıdama yaparak malüllük, ya.şlılık ve ölüm sisortalarınm uygulanması çahşmalarının htz landığını bildirerek, 1975 yılıncia yaşlılıts sigortasınin 25 yıhnı doldurduğunu ve dolayısiyle • Geniş bir sigortalı kitlesinin yaşlılık ayllğına hak kazandığını» açıklayarak yaşlılık ayhğı bağlanması işlemlerini kısa zamanda sonuçlandırıcı bir hazırlık içinde bulunduklarını be ürtmiştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Ge r.el Müdürünün açıklaması şöyledır: • Bugüne kadar raaaş bağ'ama işlemlerinin tamamı Kurum Genel Müdürlüğünde yapılmakta iken, çalışmaların tamaır.ı > i sortada geçmiş kimselerin yaşl'.lık aylıklarının 1 nisan 1975 'arihind'en itibaren, ilgili kurum şubelerince bağlanması ve odenmesi öngörülmüçtür. (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Fakir Baykurt ve diğer TÖS davası sanıkları beraat ettiler Türk lirasının dolarddn başka bir para birimine bağlanması yolunda çalışma yapıiıyor ANKARA, (ANKA) TBMM'nin dünkü birleşik oturumımda Hakkari, Mardin. Siirt ve Diyarbakırda bir ay süreyle Sıkıyönetim ilânını öngören hükümet teskeresinin oylanmasında çoğunluk sağlanamamış. CHP'liler tümü ile red oyu vermişlerdir. Oy lama sırasmda Milliyetçi Cepheye mensup bazı parlamenterler de Sıkıyönetimin ilânı aleyhinde oy kullanmışlardır. Birleşik toplântıya bilgi veren Başbakan Irmak" gizlilik karan alınmadan önce 150.000 kişilık Barzani kuvvetinin kendilerine sığmma hakkı verilmed'ği takdud.e zorla sığır.ma teşebbüsüne geçeceklerini kesin bir dille bildirdiklerini söylemiştir. GÖZLEM UGUR MUMCU ANKARA (ANKA) Türk 1 1 rasmın dolara olan bağlılıgına son verilerek, başta bir para üırtmine bağlanması konusund3 Merkez Bankasında çalışmalar yapüdığı öoTenılm ıştir. Alınan bilgiye göre. doların son zaman larda devamlı değer kaybetmesi ve bu durumun dolara bağımlı olarak seyreden Tiirk lirasının değeri üzerinde olumsuz etkilerını ortadan kaldırmafe amacıyla yapılan çalışmalarda dolar ile bağlannı kesmiş çeşitli ülkelenn uygııladığı sistemler incelenmekte ve Türk lirasının dolardan ajnlması haiirde bağlanacağı ANKARA, (ANKA) Ankara binmin tesbiti üzerinde durulSiruyönetım Komutanlığı 2 Nu maktadır. maralı Askeri Mahkemesince Merkez Bankasında yapılan çaTürk Ceza Yasasının 141/1 mad desi uyarınca gizli örgüt kur lışmalarda, doların yerine getıdukları gerekçesiyle çeşitli ha rilecek birim olarak uluslararası pis cezaiarına çarptırılan Tür para fonunun (İMF) özel cekme hakkı (SDR) ya da Türkiye ı'.e kiye öğretmenler Sendikası yoğun ticarî ilişkileri olan ülkeBaşkanı Fakir Baykurt ve arlerin paralannın esas almrrası kadaşlan yapılan yargılamalar (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) sonunda beraat etmişlerdir. Askerî Yargıtay 2. Dairesinin verdiği bozma kararına uyan 2 nolu Askerî Mahkeme kararıyla Türkiş'i Fakir Baykurt, Osman Akol, Dursun Akçam, Veli Kasımoğsuçlayan lu, N. Odabaşı, Münir Doğru. Hüseyin Özdoğan, Yüksel DeHalit Narin, mir, Muharrem Tekia, Ahmet Gültekin, Nezihe Orcan, Ibra«Siyasal him Kanhbaş, Babür Ergüney haklarmdaki beraat karan kepartiler sinleşmiş bulunmaktadır. Uyma karan gereğince, TÖS dahür vası içinde «Aydmlık Grubu» olarak bilinen Hasan Yalçm, İdris Yalçın, İbrahim Bayar, teşebbüsün Ali Arslan. Akm Oktay Akkaya, Aziz Aydın, Emine Dinç, yerini Yüksel Erbatyan, Tuncay Gönen, Mevlüt Güvercin, Türk belirlemeli» (Devamı Sa. 9 Sü. 5 de) Sorııvoruz... dedi Oylama Hükümet teskeresmde. halen Sıkıyönetim uygulanan dört il ile birlikte Hakkari. Mardin, Siirt. ve Diyarbakır'da Sıkıyönetim kararınm onaylanması istenmekteydi. Başbakanın konuşmasından sonra görüşmelerin gizlilik içinde yapılması karan alınmıştır. Görüşmelerden sonra CHP'li Orhan Birgit ve arkadaşları açık o'.arak yapılan oylamanın ad oku narak uygulanmasım istemişler ve bu önerge kabul edilmiştir AP'li. MSP'H. CGP'li üyelerin oylama sırasında salonu terketmeleri nedeniyle birleşik toplantıda çoğunluk sağlanamamıştır. 270 üyenin katüdıgı oylamada; 196 red, 77 kabul, 3 çekimssr oy çık D emirel siyasal hayata atılır atılmaz, ilk kez masonluk suçlamasiyle karşılaştı. Adı «Türk Yükseltme Derneği» olarak bilinen mason örgütünün «Bılgi Locası» üyeleri arasında bulunmasma rağmen, kamuoyunun gözüne baka baka: Ben mason değilim... diyebüdi. Bundan sonra, kendisıne Amerikan «Morrison firması» Türkiye temsilcisi olduğu hatırlatılarak: Morrison Süleyman... adı takıldı, buna da fazla aldırmadı. Amerika'mn Türkiye'deki ayncalıkları eleştırilirken: Üs yoktur, tesis vardır... diyerek soğuk espriye meraklı Amerikalıları bile güldürdü. Bu da çabuk unutuldu. Bu arada kardeşlerine usulsüz krediler dağıtıldığı ileri sürüldü. Gazetelerde belgeler, elertirıler, uyarılar yayımlandı. Kardeşlerine yasa dışı krediler verildiği 0 kadar «ayyuka» çıktı kı sonradan yanağından şapurşupur öptüğü General Ali Elverdi bile, üç gencın idam kararını imzalarken dayanamayıp: (De^amı Sa. S Sıı < d Ege'de petrol aramalarını MTA, Türk gemileriyle yürütecek Ege Denizinde petrol arama çalışmalarını bundan sonra Türk üemileri yapacaktır. Bugüne değin j'abancı gemilerden olumlu netice alamayan :Igılıler, bu ışı en iyi Türk gemilerınin yapacağını düşünmüşier ve bu amaçla Der.izciiik Bankasına bafvurmuşlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin, dün düzenlediği basın toplantısmda, son günlerde işçi . işveren konularında düşüncelerini açıklayan Türk tş Genel Başkanı Halil Tunç'u «Komürüzm ya da aynı katılıkta bir rejim getırmek istemekle» suçlamış, Tunç'un müikiyet hakkına «tecavüz ettiğini» ıleri sürmüş ve ROTTERDAM Polise göre, «Siyasal partilerin inanç, düYenik savaşçılar kaçıyor.. dün Rotterdam limanındaki «Mi şünce ve programlarında hür mar Sinan» gemisinden nhtıma teşebbüsün yerinin açıkça beSüper devletlerin, Güneydoğu Asya'da sahneledikleri insanlık dramı çıkarılan yük arasında 550 kilog lirtümesini» istemiştir. ram esrar ele geçirilmiş ve esrar nın bir cölümü daha. sonuna yaklaşmış görünüyor. Yıllardır AmeTürkiye İşveren Sendikaları nhtımda yığılı rika Birleşik Devletlerine sırtlarını yaslıyarak, saltanatlarını sür dolu torbaları Konfederasyonu Başkanı Haoldukları yerden kamyonetlerle düren Gür.ey Vietnam'ın kukla yöneticileri, artık acı gerçekle karşı lit Narin, Türk . îş Başkanı karşıj'a. Çoğunlukla kendi çıkarlarından başkaca birşey düşünme taşıyan dört Hollandalı tutuk Halil Tunç'u ag.r bir biçimde lanmıştır. yen bu yöneticiler, kendilerine bağlı kuvvetlerin birbirini izleyen eleştırdıgı basın toçslantısında, yenilgilermı izliyorlar bugünlerde.. Saygon yönetiminin askerleri Gümrük memurlanna göre, 1.5 «Türkİşin son günlerde düUlusal Kurtuluş Ordusunun birlikleri karşısında panik halinde ka milyon gulde:. (8,5 milyon TL) zenlenen toplantı ve konuşmaçışıyorlar. Güneyin kontrol edebildiği tek liman Da Nang bir ana değerindeki esrar 19 torbada bu larda Türk devletinin ve Anababa günü yaşıyor. Çıkarma gemileri. ağzına kadar bozguna uğramış lunmaktaydı. yasanın teminatı altınds olan kaçan güneyli askerlerle dolu. Bu gemilerde yorgun askerler için Rotterdam polisi. olay hakkın i temel hak ve özgürlükler^ saoturacak yer bile yok. (Vietnamla ilgili geniş haberitniz 3. sayfa da aynntılı bilgi vermemiştir. taştığını» öne şMnniiş i° Türk Rotterdam'da yük boşaltan Türk gemisinde 8,5 milyon iira değerinde esrar ele geçirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog