Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

V/ICKS PİYASAYA VERİLMİŞTİR umhuri 51. vıl. savı: 18194 Kurucusu : YUNUS NADÎ 27 Mart 1975 Perşembe HESAP KÎTAP MJHUttS DERSANESI Test Yayınları M'ikeîi (MDIADI üniversite Giriş ÖMUnRI GenelYetenekTestlerlçıktı Caga!ogli! ^ S rkecı Ziraat Bankası 641,90 No. lu hnahımıza 5Q TL. yatırarak. makbuzu P,K: 1383 Sifkecılst. | > 2 ^ adresımıze gbndcrsrek ısteyıniz. Geneı Dagıtım: SE3HAT DAĞITTM Demirel: "Listeyi Cumartesi onaya sunacağım,, Bilglç ve arkadaşları dün gece bir toplantı yaptılar; DP'dekl muhaliflerin durumunun bugün belll olacağı öne sürülüyor DP yöneticileri, AP'nin Demokratik Partiden adam koparma çabalarını dün de sert şekilde eleştirdiler CEPHECİLER BAKANLIK PAZARLIGINA BAŞLADI AVKARA, (Cumhuriyet Bfiromı) Hükümeti kurmakla görevlendirilen AP Genel Başkanı Demire!, bu yoldaki çalışmalannın sekızinci güniinü Cephe ortağı partilerin liderleriyle yaptığı toplantıyla geçirmiş ve «Hükümetin ça tısı konusunda ittifak halinde olduklarını» söylemiştir. Demirel, Ortadoğu sorunıı için Sovvetlerle temasa geçecepni ! açıklavan Kissinger, t4 Savaş çikarsa işe ABD de karışır,, dedi ' ABD Senatosu Dış llişkiler Komitesi Türkiye'ye yardımın başlatılmasını kabul etti ilgili olarak ABD Senatosu Dış ilişküer Komitesi Başkanı John Sparkman şunları söylemiştir: «Karar. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması olasılığını önlemek ama cıyla alınmıştır. Tasan, Senato ve Temsilciler Meclisince de onay lanırsa Başkan Ford yardunı açacaktır.» Sparkman, tasarının kabul edilmesinın. Kıbns sorur.unun çö zümü ile ilgili Türk Yunan görüşmelerini de kolaylaştıracağ;nı belirtmiştir. Alınan bilgilere göre, Sena'o yarrflmın tekrar başlatılmasmı öngören tasarıyı 7 nisanda sona erecek olan ara tatilinden hemen sonra ele alacaktır. Karar. kesınleştiği takdirde askeri yardım Türkiye'nin Kıbns'ta ateşkes kurallarına uyması koşulu ile başlayacaktır. Tasarı ayrıca, bu konudaki gelişmeler konusunda Başkan Ford'un her 30 günde bir Stomiteye bilgl verrcesini de öngcrmektedir. (AP) WASHtNGTON Amerika WASHİNGTON ABD Dışişle Birleşik Devletleri Senatosu Türri Bakanı Kissinger, Ortadoğuda kiye saatiyle dün gece yarısı. yeni bir savaş çıkması halinde Amerika'nın bu savaşa karışma. Türkiye'ye askeri yardımın teksının kaçımlmaz oîduğunu bü' rar başlarnasmı öngören bir yadirmiştir. ! sa tasansını 7ye karşı 9 oyla kabul etmiştir. Düzenlediği Dasın top:antısm5 şubattan bu yana kesik duda Kissinger, ülkesinin Ortadoğu rumda bulunan askeri 5'ardımın da yeni bir savaşın çıkmasmı önlemenin tefc yolunun Cenevre tekrar başlaması konusunda ö(Devamı Sa. S. Sii. t de) nemli bir adım sayılan kararla DP'Jiler Anadolu Ajansı Genel Mudurunu Başbakan Irmak'a şikâyet etti ANKARA DP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Önsal ve Genel Sekreter Faruk Sükan dün Başbakan Sadi Irmak'a bir telgraf göndererek H milletvekilinin DP'den istifa ettiği yolunda verilen haber üzerine Anadolu AJansı Gsnel Müdürtl Atillâ Onuk hakkınd» yasal lşletn yapılmasını istemiştir. Önsal ve Sükan, Başbakan Ir I mak'a gönderdikleri telgTafta, söyl» demişlerdir: j «Devlet bütçesinden par» alar»k varlığuu idame ettiren a.a.1 nm Genel Müdürü Atillâ Onuk, ! açıkça partizanlık yapmakta ve rnaksath ve asılsız haberler dü : îenlemektedir. Bu konuda son o. ' larak şu örneğl yüksek takdirleriniıe sunmak istiyoruz: 25.3.1975 salı günü gecesi saat 22 sularında, a.a. Genel Müdürü Atilli Onuk, bizzat ajans görevlilerice «Saadettin Biigiç ve 10 arkadaşının Demokratik Partiden istifa ettiğini» dikte ettirerek a.a. teieksi ile bütün basına ve TRT'ye yaymış bulunmaktadır. Bu haberin hiçbir ciddi, sağlam ve objektif kaynaga dayanmadıfcı, tamamen partizanca ve siyasi maksatlarla tertip edilmiş oldugu aşikâr bulunmaktadır.» (Devsmı Sa. » SS. i de) muhtemelen bu haft» sonunda Bakanîar Kurulu listesini Cumhurbaşkanına sunacagını bildirmiştir. Hükümetin kurulrnası konusun da Cephe ortağı parti liderlerinin çalışmalan kadar önemli rolü olan DP içindeki Biigiç grubunun dün gece DP11 Ata Bodur'un evinde toplandıklan bildirilmıştir. Anadolu Ajansı dün gece ver digi bir haberde, Biigiç grubunun beklenen deklarasyonunun büyük bir ihtimalle bugün kamuoyuna açıklanacagmı duyurmuştur. Bu arada, AP'nin DP'den liye koparma girişimlerini DP yetkilileri dün de sert biçimde eleştirmeye devam etmişlerdir. Bir DP yetkilisi «İçimizde elleri var, arkadaşlanmızı baskıya aldılarderken. DP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Önsal da DP'den istifa olasıhklan haberini yayan Anadolu Ajansını kmamış ve «Hiç bir hazırlıklan olmadıgı açıga çıkan Cephecilerin oyalan'a politikası yaptıklarmı» belırt miştir. Demirel'in Cephe hükümeti kurması konusunda dünkü haberlerin aynntılı gelişmesi şöyle d:r: Adona'da 17 bin işçinin çalıştığı tekstil fabrikaları üç hafta süre ile kapatılacak • TEKSTIL SANAYÎINDEKÎ KRÎZ NEDENÎYLE BU KARARı ALDıKLARıNı AÇıKLAYAN IŞVERENLER BÜ SÜRE ÎÇÎNDE ÎŞÇILERE TOPLTJ IZÎNLERINÎN KULLANDIRILACACINI BILDIRDILER.. Emekli memıır avhkları 12say»lı kararname uvarmca yeniden arttırılacak AVKARA, (THA) Emekli Sandığı Genel Müdürü Erhan Bener, 12 sayılı kanun hükmünd» kararnamede yapılacak değişikliğe paralel olarak. emekli gösterge lerinin de değişebileceğini. emekli göstergelerinde yapüacak bu değişikliğin ise emekü, du! ve yetimlerin lehine olacağını söylemiştir. THA muhabirine konu ile ilgili bir açıklama yapan Bener, Emekli Sandığı tarafından bir süre önce memur maas göstergelerine paralel olarak emekli göstergelerinin de değiştirilmesi ile Ugül bir tas» n hazırlandıfcru ve bu tasannrn Meclise Intikal ettirildiğini belirt miş. çunlan söylemiştir: «Bu tasan halen komisyondadır. Ancak, bu defa 12 sayılı kararna me Mecliste ele almdığında memur aylık göstergelerinde bir değisiklik yapılırsa, buna para'.el olarak emekli göstergelerinin de değiştirilmesi olağandır. Bu desHşiklik 12 sayılı kararnamedekine paralel olaeağma göre, bunun üst sınm sabit tutulup daha çok alt kademelerdeki syhkların tehinde değişiklik yapılması gereke cektir. (Devamı Ss. 9 Sü 7 6e) Demirel'e göre tamam AP Genel Başkanı Demirel dün »abah, partisinin Meclis gnıbunun toplantısına girerken, «Koalisyon protokolu üzerindeki çalışmalann» ^ittiğini bildirmiştir. Gruptaki konuşmasmda da Demirel «Milliyetçiyiz, maneviyatçıyız, komünizm karşısındayız diyenlerin yerinin belll olması lâTamdır» demiştir. (Devamı Sa. 9 Sfl. 1 de) Kıyılardakı yasadışı yapılar yıkılıyor Kıyılann korunması için çıkarılan yönetmelikten sonra ya salara aykın olarak Istanbulda yaptırılan binaların yıkılma sma dünden itibaren başlanmış tır. Istanbul tl Imar Müdürlüğü, 20 temmuz 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1605 »ayılı lmar Kanununun ek 7 ve 8. maddele rine aifen 10 ocak 1975 tarihinde alman Bakanîar Kurulu kararı ve 18 ocak 1975 tarihinde yayırd&nan yönetmelik esasları na aykırı olarak kıyılarda inçaat yapılan yerlerde iki tutanak arasındaki farkların yıktırılma işlemi Istanbul il huriutîar: içindeki kıyılar, sırasıyia Avrupa yakası ve Anadolu yakası olarak ele alınmıştır. İık etap olarak Istanbul jakasmda Istanbul ile Silivri arasındaki Belediye hudutları dışında ve mücavir sahalar dışında kalan sahil taran.mıştır. Kumburgaz ve Güzelce sahil lerinde yasalara uymayan 0 yapının yıktırılmasma başlanmıştır. Kumburgaz'da dün başlayan yıkım faaliyetleri İl İmar Müdürlüğüne bağlı kalabalık bir ekip tarafından gerçekleştirilirken jandarma birlikleri çevrede güvenlik tedbiri al i mıştır. (Devamı Sa. 9 Sü. 3 de) [ Kütahva köylerinde kuduz salgınında 7 kışi can verdi KÜTAHYA Kütahya'nın ( köyünde başgösteren kuduz sal gınu 7 kişinin kudurarak öLmesice yol açmıştır. Gediz üçesinin Yelki köyünden İsmail Taşkın (30) Pusatlar köyunden Ahmet Eroğlu (32), Emei ilçesinin Çavdarhisar köyünden Ibrahim Kav (271. Aslanap» bucağının Kav köyünden Ahreei Çakır (29), Himmet Çubuk «21) Göğnükezen köyünden Mehmei Ordu (32>. Değirmenözü köyünden Hüsevin Özdoğan (32) adlarındaki şahıslar kuduz teşhisi ko nulan çeşitli bayvanlar tarafından ısırıimalan üzerine tedavi al tına alınmışlarsa da taburcu edil dikten 6 ay sonra kudurarak ölmüşlerdir. 6 köyde kuduz vakasıntn tesbil cdilmesi üzerine hayvanlar tara fından ısırılan 7 kişınin Kütahva Devlet Hastanesinde geli;iguzel ıe nım tedavisi vapıldıktan sonra ta (Devamı Sa. 9 Sü. 3 de) Suudi Arabistan'ın dış politikası değişmiyor Katıi Prens ve sevgılısı.. Kral Faysal'ı, bir toplantıya başkanlik ettiği sırada yanuıa girerel; öldürülen yeğeni İbn Musa İbn Abdülaziz, daha önce Amerika'di» Colorado Üniversitesi'nde ögrenim görmüş ve öğrencilik yıl'.armda, yukanda resmi görülen Los Angelesli Christine Surnıa ile beş yıi beraber yaşamıştı. Yukandaki fotoğraf. İbn Musa tbn Abdülaziz'in üniversite albümünden alınmıştır. Geııç Suudl Arabistanlı prensesle beş yıi yaşıyan Christine Surma, cinayet haberini duyduğu zaman buna inanamadığını ve çok şaşırdığmı söylemiştir.. (Fotoğraf: AP a.a) AOANA Tekstü Sanayimde dış pıyasa'arda görülen krizin iç piyasaya da aynı oranda ^•ansıması sonucu tinans darlığına düş tüklerıni belirten Adana'daıri Tekstil Fabrikaiarı sahipleri. ışçilerin yıllık kanunî izinlerini topluca kullandırarak işyerlerini 14 nisan'dan itibaren 21 ile 23 gün süre ile kapatrnayı kararlaştırmışlardîr. Dunya ve ülkemiz Tekstil piyasasmrtaki mevcut krizin, stakların aşın birikmesine ve bunun da işyerlerinin tinans darlıgtna düşmesine yol açması nedeniyle fabrikalannı 14 nisan'dan ba^lamak üzere, üç hafta süreyle kapatmaya karar veren Tekstil Sanayiı İşverenleri, bu süre zarfında işçilerin yıllık kanunî ücretli izinlerinin topluca kullandınJacağını belirterek, bundan tşçilerin hiç bir şekilde etkilenmiyeregini tfade etmişlerdir. refcstil tşverenleri adma bir açıklama vapan Adana Sanayi Odası vet(Devaraı Sa. 9 Sü. 7 de) ANKARAYA DÖ\EN ECEVİT, BUGUN BOZ EYLİ'YLE GÖRÜŞECEK AVKARA, (Cumburiyet Bürosu) İngiltere'ye yaptığı geziyi tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, bugün DP Genel Bas kanı Ferruh Bozbeyli ile bir görüşme yapacaktn. CHP basın sözcülüğünden gece yapılan açıklaraaya göre, görüşme saat 10'da Ecevit'in TBMM'de ki odasında olacaktır. Ecevit ile Bozbeyli görüşmesinöe kendilerine Milliyetı,: Cephe admı veren partilerin hükümet kurma çabalannın bir değerlendirilmesinin yapılacağı ve muhtemel gelişmelerin gözden geçirüeceği sanılmaktadır. Ecevit Lor.dra dönü.şü Esenbo ao'inr.'ipn Hotrn"a PrU (Uevamı Sa. » Sü. 1 de) • KRAL FAYSAL SADE BİR TÖRENLE TOPRAĞA VERiLDi. KATİL PRENS FAYSAL BiN MUSA'NIN GiZIi BİR YER DE SORGUYA ÇEKiLDiĞi BiLDiRiIiYOR RtYAD Yeğeni tarafından önceki gün öldürülen Suudî Arabistan Kralı Faysal dün öğleden sonra sade bir törenle toprağa verilmiştir. Faysal'm yerine Kral ilân edilen Halid Bin Abdülaziz, halkın kendisine sadakat yemini etmesinden sonra resmen göreve! başlamıştır. Riyad'daki bir carninin avlusun da toprağa verilen Faysal'm cena ze törenine Arap Devlet Başkanları ve hükümdarlanyla, son saatlerde Suudl Arabistan'a gelen yabancı şahsiyetler hazır bulunmuş tur. Türkiye'yi törende, Cumhurbaşkanı Korutürk adına Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Hasan Sağlam ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara temsil etmişlerdir. Faysal'm ölümü nedeniyle Türkiye'de bayraklar yan çekilmiştir. Kuveyt'te 40. Brezüya ve Cezayir'de 3'er günlük yas ilân edil miştir. Libya'da ise yas ilân edilmemiştir. SSK'dan sahte raporla geçici işgörmezlik ödeneği ve ilâc aldıran iki kisi tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Sosyal Sıgortalar Kummu'ndakı yeni bir yolsuzluk olayı savcılıkga saptanmış. sahte rapor ve reçete düzenledikleri iddia edilen Nezıhi Sönmezer ve Faik Karasatı adında iki kişi önceki gün tutuklanmışlardır. Savcılık, olayın diğer sonırnlııiannı da araştınrken, SSK Ge nel Müdürlüğü de Dışkapı Hastanesinde bazı servislerde çalışan memurları açığa almış, duruma müfettişler el koymuştur. öte yandan, Ankara'daki turistik bir otelin alım şefliğini yapan Nezihi Sönmezer ile daha önce Karayollarında çalışan Faik Karasatı adındaki şahısların suçlarını itiraf ettikleri belirtümiştir. Olaya, SSK Dışkapı "astanesinden bazı doktorların da adı kanşmış, bunlar hakkında hem adll, henı idarî kovuşturma açılmıştır. Önceki gün Altındağ Savcüığınca tutuklanan Nezihi Sönmezer ile Faik Karasatı'nın anlaştıklirı bazı işçilere sahte rapor düzenleyerek SSK'dan geçici tş görmezlilc ödeneği çekmelerini sağladıklan, bu arada yine sahte reo ;»:elerîe bunlara ilâç çektirdikleri yolundakl iddialar incelen miş ve doğruluğu saptanrruştır. Bunun üzerine savcılık her iki kişiyi de önceki gün yakalamış ve bunlaif yapılan ilk sorgulannda tutukianmışlaıdır. Bu sanıklar ;apılan ilk sorgularında işçiİTe düzenledikleri ya da düzenlettirdikleri rapor'ar ve reçetele'.e menfaat sağladık(Devamı Sa. 9 Sfi. 3 de) Enerji Bakanlığı, Marmara'da petrol arayan peminin CIA ile ilişkisi konusunda Petrol işleri Genel Müdürlüğünü uvardı Gömüldüğü yer Vahabi geleneklerine göre. tören çok sade olmuş ve Faysal, ba bası Suudi Arabistan Krallığının kurucusu Kral Abdülsziz Bin Su (Devamı Sa. 9 Sü. S de) ANKARA (ANKA) Marmara'da petrol socdajı yapan Glomar North Sea gemisiyle, bu ge K1RŞEHİR İrandan Femiye sahip olan ve ClA'nın n«'k deral Almanya'ya gitmekte oolduğu Global Marine Şirketi hak lan Alfa • 5 tipindeki bir Alkında Enerji ve Tabiî Kavnaklar man askeri uçağı rfün saat Bakanhğp Petrol İşleri Genel Mü 16.3U sıralannda, ilimizin kuze dürlüğünde. hiç bir bilgi bulunyindeki Göllü bucagına bağh mamsktadır. Enerji ve Tabi! Kay Tosunburnu köyü civarına d'içnaklar Bakanlığı yetkiliierinden müş. uçakta bulunan dört Atalman bilşiye BÖre. Globnl Marine mürettebat ölnrıijştür. Şirketi Marmara Denizi'nde pet j man rol arama ruhratmı eünde bulun \ irandan kalkan Alman uçadurnn ve 5 Amerikan şrkftinden ğı saat 14.25'de Elâiiğ'a ınerek ol"şan bir konsorsiyum'i müteab yakıt almış, Elâzlğ Havaaianınhidi olarak çalışmaktadır. dan kalktıktan sonra iümizin Tosunburnu köyü civarına heElde edilen bilgilere göre. Marnüz anlaşılamiyan bir nedenle marada petrol aramaya başlayan düşerek parçalanmıştır. Uçakta Amerikan Sîrke'Ieri konsorsiyiıtr bulunan (iört Hşilik m'ürettebat muna pp nl qrqm^ mh==ıt! Af^art tan kurtiılan Aİmqrpı=tır. ( U e u m ı Sa 9 Sii « "> Bir Alman askeri uçağı Kırşehir yakınında düştü, 4 kişi öldü 'İ I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog