Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Inhaler PİYASAYA VER1LMIŞTIR Cumhuriyei 51. jıl, sajı: 18193 Kurucusu : 1XXUS NADİ 26 Mart 1975 Çarşamba İLTEK DERSANELEBt *lzmlrda üç ayn şubesiyle tSaboh.öğie.akjam gruptarryte hlzmetJnlıd» * Yenl dönemter &M.*«*W * s «A SonoiEnR 5NŞ» ünıversrceye naMmn } Yurt vordır Broşüristeyjnte. Metfcez' 3 BtyİM Baruthan kat 2 Tel 23*72 Subs I Kaısıyaka 1734 |72t SokaklaıİMsesıNp 27 Wi I7IU Subeî Kopru Guzelyal. l»Sok.l'2Tel 55917 IZMI* CRAL FAYSAL' I YEGENI OLDURDU Faysal'ın yeıine en büyük kardeşi Prens Halid Bin Abdülaziz kral ılan edıldı K\HİRE Saudi Arabı^tan Kralı Favsal dun bır suıkast sonunda oldürulmuş ve yenne en buyuk erkek kardeşi Velıaht Prens Halıd Bın Abdulâzız Kral ılan edılmıştır Kral Faysal ın Rıvadtakı Sarayınaa çalışırKen yeğenlermden bın olan Prens B.n Musa tarafmdan vurulduğu ve kaldınldıgı hastanede aldıg' kursun varalarmdan kurtulama varak oldugu resmen açıkjanmış tır Kral Fajsal 69 yaşındajdı Su kastı duzenle\erek Krah öMuren Prens Bın Musa Abdulazız m akh denge«m n \erınde olmadığı da bu arada o ne surulmuştur Suucastin bır komplo sonucu duzenlenmedıgı belırtılmıştır Suudl Arabıstan Sarayından yapılan Krallık açıklamasına go re suıkast olayı Sarayın çalış m ı daıresınde meydana gelmış Yıfifiaz DIŞ HABERLER SERVISt tır Kral Favsal dun çalışma daî'esmde meşgulken, vegenlerınaen bın olan Prens B n Musa Aodulazız kendısmı zıyare te gelmıştır Zıjaret nedenınm ıse Hazretı Muhammed ın do gum gunu olan Mevlıt Kandılı o dugu be' rtılmıştır Kral Fa\sal'ın ba=kanlık ettıgı bır toplantmın vapıldığı salona gı len Prens Bın Musa Ab dulazız, Krala doğru vaklaşm've kendi'inı MeUıt Kandılı dola \ısı\le kutlamak ıstedıgım sovlemış, aynı anda tabancasını çeke rek Faysal'ın uzerıne boşaltmıştır A'dıgı mermılerın ısabetlenyle ağır bıçımde yaralanan Kral Fav öldfirul» Kral Favul.. «öl de'hal Rıjad Merkez HasUnesıne kaldırılrrıştır Ancak daha sonra Sarava aıt Krahjet Rad\o«andan, aglamakta oldugu anlası'an bır spıkerın yaptıgı açıklamay la Kralın suıkast sonunda oldug ı dçıklanmı^tır Suıkastı j apan Prens Bın Musa Abdulazızın akll dengesının verınde olmadı çı bıldınlmış, ancak kendısının halen nerede olduguna daır bır o'iklaaa yapümamıştır Rıvad radyosu, Kral Faysal )n oldurulduğünu büdırdıkten son ra programlarına ara vererek kurandan sureler yavmlamaga başlamıştır Velıaht Prens Halıd Bın K^ dulazız ve prensler, bır bildm yayınlayarak, Kral Favsal'ın, akll dengesının bozuk oldugu bıli nen Prens Favsal Bın Suud Bın Abdulâzız tarafından gınşüen bır suıkast sonucu bldugünu haİKa djvurmuşlardır Kahıre Radjosu da Suudî Ara bıstan Kralı Fa> sal ın ölduğunu bıldırmek ıçın programlarına ara s ermış ve bunların yenne Kur'an dan sureler >ayımlamaya başlaınıştır Bu arada Kahıre de toplantı halmde bulunan Arap Bırlığı Eakanlar Konse\inın çalısmaan da durmuştur Arap Bırlıği Bakanlar Kon<.e\ı tarafından kı^a bır sure sonra \avımlanan büdmde, • Kral Favsal'ın Arap Bmığının K^ndhine en fazla ıhtı\ aç du\(D^atnı Sa Q «u • de) ! Güney Milliyetçi Cephe liderleri dün de toplandılar ürbakan: 'Hükümet ienge ssasına göre curulmalı,, NKAR\ (Cumhurhet Burosu) Milliyetçi partıler topluluğa •afından yurutulen hukumet rulraası yolundakı çalışmala ı «koalısjon protokolu ve hu met programı» konulanna dun lıderler duzevındekı toplantı devam edılmıştır AP Genel Başkanı Demireî koalısyon protokolunun tamamlandigmı, bugun hukumetın çatısı uzeımde goruşmeler* başlanacagını «ovlemıştır Milliyetçi Cephe partılermı oluşturan AP, MSP, OGP ve MHP nın genel başkanları saat 15 de yenıden bır araya gelmışlerdır Daha once toplanan MSP Genel Idare Kurulu da koalısion hukumetıne katılma konusunda Genel Baskan Erbakan'a tem yetkı verılmesı karariaştınlmış tır Erbakan bu toplantıda yaptıgı Konuşmada «Hukumetın denge es«sına gore kurulması gerektığmı> soylemıştır. Demıre' e gorev verılmesınden bu yana geçen b^r hafta ıçınde DP den kopmalar olac^*ı volun (Deıamı Sa 9 Sıi 1 de) DP Genel Baskanı «Demirel'in görev almasın dan bu yana tam sekız gün geçtiği halde daha seçim kanunları vs ortak liste konusunda dahi anlaşma sağlayamadılar» dedi. Demokratik Parti Genel Baskan Yardımcısı ise, Demirel'in hükumeti kuramayacağının anlasıldığını, bu nedenle de görevi iade etmesinin zorunluk haline geldiğini öne sürdü. Bozbeyli; Demirel görevi iade etsin hükümet hemen kurulur (Cumhnnvet Haber Merkera^ ANKAR4 Demokratik Paıtı Genel Başkanı Bozbevlı, Demirel ın eksıklerıni tamamlamak ıçın DP'\ı hed'ef aldığını belırterek «Ama DP nın kapi'ina gelecek kadar vureslılı^ gosterememekte, pencerenrmden bakarak bacamızdan sarkarak Turk âdet ve geleneklerme tamamen yabancı ganp usulleT denemektedır» demıştır DP Berel Baskan Yardımcısı Ce at Onder de Denırel ın hj kumetı kurama>acagının anlasıld glnı one surerek gorevl ıs de etmesınl aksl takdırde Cum hurbaskanının gorevin ladesını ıstemesı zorunlulugunun doğnugunu belırtmıstır Bu aıada Anadolu ^Jan'=ı dun DP Dıvarbakır M lle'vekılı Hasan Değer'e atfen, sa\ıları 10 12 karîar olan DemOKra tiK Partılı milletvekı'ınln venl hükumeti desteklejecekleri ve gerekırse DP cten ıstıfa «decek lerı jolunda bır haber geçmıştır Ancak bu haber bu gruna dahıl oldugu sojlenen mılletvekülerı taraf ndan \alanlan mi'tır DP Genel Başkanı Bozbe\H dun ANKA Ajansına verdığı d"emeçte çurıları sovleınıştır •Savın Demirel ın gorev almasmdan bugune kadar tam 8 gun geçtl Ö\le anlaşılıvor ki, seçım kanunlan ve musterek lı=te konusunda vardıklannı 'ojledıklerı goruş bırlığinl dahı henuz sağlavabılmış değlller d^r Protokol çalı>malan yılan hiıtajesıne dondu, bu konuda bıle ek=ıklennı tamamlavamadılar. Bu arada guvenovu İçın eksıklıklennı tamamlaraa ga\ retıne girmışlerdır Kullandık (Devamı Sa 9 Sd. 4 de) lelişkiler tomedisi ukumet »orumnnu \üklenme^e ad»v bır polıtıkacı ıçın en sakınılacak davramş •ndı kendısı\le çelıskıve duv ektır Dun soUedıklerı ıle jgunku sozlerı bırbirım tuta\an bır basbakan adavı, kauoı u şozunde ınanırlığını i e derek sa\gınlı£ını yıtırır, mse ona çuvmtmtı elur. o\le bır kısının knracağı huumetten de ne ulke^e ne de jtta ona bas tacı edenlere ı>ır beklenebılır Polıtıka %aşamına gırelı beri ıregelen davranıslanvle sık k çelıskıden çelıskne dustuunu gorduğumuz savın Deıırel bugun ıste bn durumdaır. Hadı eskı \aptıklarını bır ana bırakalım \P Genel Başanlifina seçılebılmek ıçın maın oldusu halde olmadı^ına aır partı kon?resıne sundnğu elçeM es geç^lım Camı>e, kola. kısla\a polıtıka sukmaalım dedısı halde Hacı Ba\»m da takkelı resım çektırıp azetelerde \aMmlatmak sure\le haglı olduŞunu sö\ledı»ı i\ıklık kuralını çı|nedıgını nutalım. Bır \andan Parlaıentonun ustunlugu ılkesını a\unurken, otc tandan hakında aeılroa<ı gereken Mees arastırmasını onlemek uzee mebus pazarları kurraa>a alkıstıâıııı sonıa 13 Maıt sıınu mahtıra\ı jorur çorıtıez apkavmı aldıjı Ribı »orevınlen a^rılmasını da baçısla>aım. Va sn son gunlerde ıçıne lustucu çelıskne ne dıyece'\z° Çok degıl, daha hır hafta ıncesıne gelene dek sa>ın Denırel erken secımlere karar crme \etkısının ancak Mıllet Heclı^ınde bulunduguno, parı eruplarının bu konuda soz .ahıbı olama^acaklarını so^lenp durmor erken secırnlen tereksız sa\ıvor, kendı başKanlıfında Vleclıs çoğunluğuna rtavalı bır «ıcraat» hükumeti kurulabıleeegı tezını savunnvordn Sa\ın Cumhurbaskanının ulkemizde bır erken seçım ortamı hazırlamak amacıvle ılen surduğu mıllî koalısvon onensını bn çerekçeve davanarak onavlamaktan karınmıstı. \nıa ıs basa gelıp de ortava bırtakım euçlukler çıkınca AP Genel Başkanınm tutumo da bırden de?isıverdı Mmdı Mıllıvelçı denılen cephenın dısın4a Mecds (otunloenna davalı btr bukümetin olanakyızlıfı Irak olavları nedeni\le Hakkâri, Divarbakır, Mardin, ve Siirt'te sıkıvönetim • MILLÎ GÜVENLİK KURÜLU 4 ÎLDE DE SIKIYONETIMIN LZ\TILMASI KONUSUNDA. TAVSÎYE KV R\RI ALDI ANK<VRA, (Cumburivet Burosn) Mıllî Guvenhk Kurulu dun Cumnurbasıîanı Fahrı Koruturk' un başkanhgında Çankaja Koşkunde >aptıgı toplantıda, Irak' ta cerevan eaen olaylan dLkkate alarak Hakkarı, Dıvarbakır, Mardm \e Sıırt ıllennde Sıkı\ o^»t'm ılan edılme=ınl ve (Devamı Sa 9 Su 6 da) ortaklıgıvla dunj anın dort bır \ anında denız dıbı araştırmaları >apan Global Marıne Sırketı şımdı de Marmara Denızmde petrol anjor Sırketm Glomar F\plorer gem'sı Pasıfık Ok> anus unda batmış olan b'r Sovvet Den zaltısını cıkarırken, Glomar Nortb Sea adlı otekı gemısı de Marmara Denızınm ortasında petrol sondajlarını «urduru\or ıFotoğraf Alı Alakuş* NATO, Türkiye'nin vecibelerınj yerine getiremeyeceği görüşüne vardı BRÜKSEL N\TO tarafırdan hazırlanan gızlı bır rapor da Turknenın Amenkan sı lah ambargosu ned"enı>le Atlan tık Ittıfakına karsı vecıbelennı uzun sure jerıne getıreme>ece ğı sonucuna varılmıştır Amenkan sılah ambargosunun, NATO nun savunmasına \apacağı etknı saptamak amacnla hazırlanan raporun, NATO Genel Sekreterı Jo=eph Luns'un ısteğı uzerıne NATO askerı çeflerı tarafından duzenlendığı bıldırılmektedır Bruksel'delu ıji haber alan kavoaklar, bu durumda Turkıvenın, sılah ambargosu nedenıyle meydana gelen açıgm dığer NATO Ukelerı tarafından kapatılmasını ıstejebılecegım lfade etmektedırler (a a ) SANIK «Birinci operasyon falaka... ikincisi elektrik, üçüncü operasyon ne olabilir? ediiiyor Marmarada petrol arayan geminin sahipleri arasında CIAda var Avkut SAĞANAK Marmara Denızmde petrol ara rarlarından hemen sonra ortaja 5 an «Glomar North Sea» adlı ge çıkarak, Marmara Denızmde pet nıının Amenkan Merkezı Haber rol aramaya başlamıştı Gemıyı alma Orgutunun de (CIA) ortai Marmara Denızmde petrol ara oldugu «Global Ma^ıne» sırketıne mak amacıvla getıren «Marathon aıt oldugu saptanmışUr Peîroleum Turkey» adlı Amen Marmara Denızmde beş Ame*' kan şırketmın yetalılen ıse Mar kan sırketı^n ortadıgı>la pe mara Denızmde petrol aramak rol aravan «Glomar Noıth sea» amacıvle aldıkları ruhsatın daha gemısı, 197ü v lı başlarında onlu 1971 >ılında alınaığını belırtmış Amerıkaıi mıKaıaer Howaıa lerdır Hughes ın CM le oıtaklaşa jap Ba arada New York Tımes ga tıgı «Glomar E\pljrer» gemısının zetesı de «Glomar North bean kuçük bır benzendır gemısının aıt oldugu «Glomar Mıljarder Hughes ın CIA uc Marıne» şırketıne an «Glomar ortaKİık kurarak yapııgı «Glo E\plorer» gemısının, 1968 vılın mar E\plorer» arastınna geniiM da pasıfık Okyanusunda oatan 1968 jüında Pasıfık Okjanu^un bır Sovjet gemısırın çıkarılmı da batan atom başlıklı bır bov sında kullanılniası>la ılgılı a>rın jet denızaltısım çıkarmaK anıa tılı haberler yayınlamıştır cı>la japılmıştı Nevı York Times'a gore, GloHow,ard Hughes'ın CIA ı.e or mar E\plorer, urüu Amerınan taklık kurarak yaptıgı Glomaı mıl'varaer Howard Hughes tard Explorer gemısı, mart avındd fından CIA he«abına \e CIA'deı Marmara Denızmde petrol ar* nıl>onlarca dolar alınarak ^xü\ maya ba^lajan «Glomar Nortf ce japılmıştır. Sea» gernisı ıle ajrı şırkete «Glo mar Marıne» şırke'ıne baglıdır Hav.au Adasından 750 mıl açut «Glomar Nortb Sea» gemısı ta çKartılmasma çalışılan Sov Ege Denızı sorunu ve Tjriuye de \et Demzaltısı, 1968 yılırda ı^m kı bazı yabancı petrol îirketleıi da 70 kisılık ekıbr le oatmiîtı ve nın akaryakıt lthai etmeme *&lltevanu Sa. ». Su. 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Son Sa2< Hüklımet. ABD, Türkiye'yi ticarî ilişkilerjnde "Kara liste,,ye aldı ANKAR4 tCunüıuri>et Buroso) Amerıka Bırlesık De\ letlerının Turkıjeyı. gelısmekte olan ulke lere tanıdığı «genel tercıhlı gum ruk lıstelerden> yararlandırmama sı uzerıne Turkıye'nm yaklaşık olarak yüâ" 60 müvon dolar zara ra uğravacağı yetkılılerce belırtıl mıştır ABD Turkıve'vı, Ortakpa zar'a ortak uye ve haşhaş ekımı >aptığı gerekçelem le genel tercıhlı lı^telerden yararlandırmanuş tır Baskan Ford'un bu komıdakı hukumet kararını onayladığ? bıl dırılmış, boylece Turkıye, ABD ıle ticarî thşkılerınde «kara lis teve alınmıştır. !îVleşmi| Mılletler Gumruk Tıcarrt tşlerı Konieransı ^ çeroove«m^« d^ha önce <Dtvamı Sa. 9 Sü 2 de) Ardesen'deki yangında 1 kisi öldü 183 kişi yaralandı %RDE^KN (Rlze) Ardesen' de Cumhurıvet Caddesınae on cekı gece bır manıtatura magaza sında başgosteren jangm sırasm öa me\dana gelen bu\uk b r pat lama sonucunda bır kışı olmuş 30 u ağır Oımak uzere 183 kışı ja ralanmıştır. Faık Tiryakıoğlu 11e kardeşı Kasım Tiryakıoğlu nun manıfatu (Dtvamı Sa. 8 bfl. I de) I NADtR NADÎ (Uevamı bü. • da) rrrak Hıkurretı, goreM devre hazırlamrken bazı eskı poütıkacılar kaşla goz arasında yonetım kurulu uyelıklerını de pavla^uerdıler Bu polıtıkacı eskılerıne çok şekerlı kahve lsmarlanırcasına, bol ucretlı yonetım kurulu u\elıklerı dagıtılrraktadır Noterhkler, banka ve tktısadı levlet teşeksullen yonetım kurulu uyelıklerl evlemsi/ mj=avırllk le muıakıplıklar kapanin elınde kalmaktar'u «Yağma Hasanın boreğı»dır bu Kurulu du^en kendı«ınden vana olanlan ıste bov e i llat! \e kanatları aras na almaktadır Jt Mavıs Ihtılalı n n mahküm ettıgı pülıtıkacılar bır elieri vagda bır ellp tı balda vasatıl rken 12 Mart ^anıklar na riumaldn haram edılmış ve devlet katında gorev almalan b]1° va^akla ı mı;tır (Devamı Sa 9 Sü 7 dr) YILMAZ GUNEY Bir dönemi simgeleştiren örgütü ve burada olanlan olayların ve kisilerin gerçekhgıyle sunuyor BUGÜN DÖRDÜNCÜ SAYFÂDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog