Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

V/ICKS PİYASAYA VERİLMİSTİR 51. yü. sayı: 18192 urıye Kurucusu : YUMJS NADt 25 Mart 1975 Salı FERIDUN FAZIL TLXBENTÇt TÜRK TARtHÎNDEN SAYFALAR 254 Sayfa 20 Lira OSMANOĞÜLLARI Buyuk Tarıhî Roman 5 Baskı 694 Sayfa 40 Lir» BARBAROS HAYRETTtN GELÎYOR Büvuk TarıhS Roman 6 Baskı 481 Savfa 30 Lıra İNKILİP ve AKA KİT\BEVLERÎ ıttiği unanistan'ı 'ürk , emalarmı ılâl r "İşinin zor olduğunu,, tekrarlayan Demirel, Bakanlar Kurulunu hafta sonuna kadar açıklıyacağını bildirdi Cephecilerin Hükümet kuramıyacaklarının anlaşıldığını beiirten Eyüboğlu, Parlâmento çoğunluğuna dayalı Hükümet formülünün hazır olduğunu söyledi. AP Genel Başkanı Demirel, Cephe koalisyonunu gerçekleştirme yolundaki çalışmalarını MSP, CGP ve MHP Başkanları ile yaptığı toplantıyla sürdürdü. YILMAZ GÜNEY )rotesto ettik KARV (Cumhıırivpt Bvroro) rk Demz \e Hava Kuvvet ın geçen hafta Ege'de vaprı ortax manevra sırasında t vapan Yunan uçakJaruii agıldıgı gereKçesıyle Atına rerdıgı protesto notası Dış ı Bakanlıgı tarafmdan red Imış, avnca Yunan ucaklan Turk semalanm ıhlal etme nedenıyle Yunanıstan a bır esto notası venlmı?Ur ırx Denız ve Hava Kuvvet leri geçen hafta ulusal duzevde duzenledıklerı manevradan once Aııkara manev ra vapacagıru Lçaş Bılgı Bolgesı (FTR) kontrolunu yapan Atına'ja bıldırmışnr Atına da Turic kuvvetlerının ma ne%Td \aj>acaklarını ılgılı devletlere bıldınnek zorunda kalmıştır Kıbns çıkarmasından bır S J :e once jdpılan bır NATO malevra^ından ortava çıkan olavlar uzerıne Turk Kuvvetlerl (OcT*mı Sa. 9 Sa 2 de) CHP'ye göre Demirel hükümet kuramıyacak ANK\R V (Cumharivtt Büronı) «Mıllıjetcı Cephe» dıve adlan dlrılan doıt partlden olusan bır hukuret kurmak ıçm çabalarım surdurmekte olan AP Genel Baskanı Sule\ man Demirel cephecı hderlerle dun sabah ve akşatn olmak urere ıkı kez top lanmıştır Demirel, (funku açık lamalannda, koahsyon protoko lunun temel hedeflerı uzerlnde mutabakatlarımn tam olduğunu belırtmış, Bakanlar Kurulu lıs tesmi rafta sonun» kadar hftzır edeceğını bıldırmıştır Cepheci lıderler dun gece protokol uzerındekı çalışmalarını tamamlami'lardır Lıderler bugun oğleden sonra \eniden toplanacaklardır Bu arada Cumhurıvet Halk Parüsı G«nel Sekreten Orhan Ejuboğlu da, bır demeç vererek. Demrel ın ızledıği tutum ve yon temlerı eleştırmiî, kanşık bır topluluk olan cephecı partılerden hukumet çıkaramayan AP Genel Başkanınm, kamuoyuna kuru lâf tan ote bır çey sunamadığmı beUrtHHşUr DP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan dun de, De mırel'ı «Ahlak dışı tertıplerle hükümet kurmaya çalışmakla» suçlaraıştır. Demırel ıse buna veîdığı cevapta, «Hıçbır tertıp ıçınde olmadıklarını» behrterek, «Bunahmı sona erdırmeK ıçm gorevı mızı yapıvoruz Bunahmdan çık ma>ı arzu eden herkesm bıze >ardımcı olması lazım» demıştır Mıllıyetçi Cepheyi olusturan Dartıler toplulugu tarafmdan, Hu kümet kurulması jolundakı çaliş maların beşuıcı gununde, 4 Ge nel Başkanın «Koalısyon Pro r o kolu» uzerınde fıkır bırlıgıne »ar dıkları açıklanmıstır Partılerara sı komısyon tarafından surdüruİpn çalışmalar tamaınlanarak, lı derler duzeyındekı ttffiiantıya gon derılmıştır Hukumetl^ kurmakla gorevlendırılen AP Genel Başksoıı Demirel dun, saat ll'de MC'mn dıger lıderlerıjle yaptıgı toplan tıdan sonra, «prensıpler uzeruıae anlaştıklarını» soylemıştır AP Genel Baskanı Suleytna»ı Demırel, henuz «Hukümetm çau sı» uzermde bır çalışma japma dıklarını bıldırmış muhtemelen bu haftayı geçmejecek ^eküde «Bakanlar Kurulu» lıstesını Cu"i huıbaşkanma sunacagmı belırterek « Anlasmava vardıgını\7 prensıplerı ogrenmek ıçın ıkı gun daha bekle,tnız Sonra açıkla'' a (Devamı S». 9 Sü. 1 de) Sovyet helikopter gemilerinin Boğazlardaıı geçmesi sorunu yine ön plana çıkartıldı l"d Ankara da Dışışlerı BakaEsenbel ve parlâmento u\e vle temas eden Avrupa Bır,ı Savunma Konsevı u>elen, ontro Anlaşmasının Karade ı tezgahlarında ınşa edılen >wet helikopter gemilerinin îğazlardan geçemejecegi şeltıde yonımlanması konusunda rarlı davrandıkları öğrenılıştır. Turk hükumetı yetkılılen ve ırlament«rlerİ8 yapilan goruş elerde hejet ııyelerı, Akdenız ıvenlığıne ılışkın olarak ozel4NHAJM. < 1 L \ R * ) Geçen lifcie Montro Anlaşmasına değınmışlerdır Avrupa Bırlıgı Savunma Konse\n uye en, Kaıadenız tezgâlılarında ınşa edılen So^'et helikopter gemıleruıın Turkıye Boğazlarından geçmesıne ızın verıldıgı takdırde Akdenız'dekı güvenlık dengesuun bo zulaeağını one surmuşlerdır venlmedıgı oğrenılmıştir. Be1 mldığme gore, Esenbel bu konudakı ısteklerı «çok dıplomatık» bır dılle cevaplandırmi? ve herhançı bT şekılde temmst vermem ş^ır öte yandan başkentteki bazı dıplomatık gozlemcüer, Konsey üvelermın tvonu üzerındekı ıs rarlanmn \ersız oiduğunu, Montro an'asmasında, Sovyet nelıkoptcr gemıierının Boğazlardan geçmesım easelleyecek herhangı bır huküm bulunmadığını savunmaktadırlar. Bu Cevap verilmedi Kons«? üjelennın Montrd'nun yonımlanması kBrmsundakı ıstek ve ısrarlanna. Dışışıerı Bakanı Esenbel tarafından olumlu, ya da olumsuz bır cevap çevreler, Sovyetler'n soz konusu genulerı Karadenız'de tutmak ıçm yapmadıklarını, gemıleri açık denıze cıkarmak ıçın tek geçış yolu olan Boğazlardan \ararlanmalanmn doğal olduğunu, Montro'nun de, Sovyetlerin bu haklarına. &çık bulundugunu belırtmektedlrler. lerınde NATO nun gurey ka nadı açısmdan kaşku uyandı ran b.r konu olduğu bılınmektedır NATO çevrelerı ozelhıcle, Sovyetlerın Karadenız tezgVnlannda mşa ettiklerı «Kıev» ve «Mınsk» helikopter gemılennm Akdenız'e çıkması halınde, Ak denız'de dengenın bozulacagından endlşe etmektedırler. Bu Ikı Sovyet helikopter gemlsı ıçın de, Akdeıviz'e çıkmak içın tek yol, Turk bogazlarından geçmekhr. Kuşkular Avnı konunun NATO lçl v« NATO dışt lilkelerde, son «ıralarda «n çok tartışılan ve bzellıkla Amenka Birleşik Devlet lalta lyatında apılan ndirimden onra »lâstik rün iyatlan L 594 ıcuzlayacak NKAR\, (Cumhuriîet BUTOSU) Enerjı ve Tabıl Kaynaklar Banı Erhan Isıl, dun bır açıklaa yaparak, plastıklenn ve gubtıın hammadesı olarak kullanın «nafta» fıyatımn duşurulmesonucu, plastıkten yapüan uınlenn fıyatlarında yuzde 5 ıle ızde 94 oranında bır ucuzlama eydana gelecegmı bıldırnuştır. Son ıkı yıl ıçmde «nafta» fıyaun, dış pıyasalardakı ham petıl fıyatlanna baglı olarak otuz sz değıştığını bıldıren Bakan rnan Işıl, naftada ton başına >3 lıralık bır mdırım yapüdığıı açıkladıktan sonra, «Bu mdımın plast'k hammaddelennın ıtış fıyatlarında onemlı olçude (Devaraı Sa 9 Sü. 4 de) En çok 600 dolar turistik döviz alınabilecek; 200 dolar zorunluğu kaldırıldı ANKARA, (CumhnriTet Börosu) DOYIZ rezervlennın giin geçtıkçe azalması uzerme, Malıye Bakanlıgı dunku Resmi Gazetede bir tebhğ yayınlayarak kışl başına 800 dolar olan tunstık seyahat dovızını 600 dolara duşurmuş ve 200 dolarlık asgan sınırı da kaldırmışUr. Dunku Resml Gazetede Malıve Bakanlığınm yayınladığı bır tebhgmde tunstık seyahat dovızınm 800 dolardan 600 dolara .ndırıldıgı açıklanmıstır Ilgıhierden a lman bılgıye gore, son zamanlarda dış tıcaret açıgmın gıderek buyumesı, ıthalat gıderlerımn ıhracat gelırlerıne gore yuzde 200'e yaklaşan bır farka ulaşması, Mer kez Bankası douz rezervlermı erıtmeve baslamıştır Dış tıcaret açıgı yanısıra, devîehtı dış borçlarının odenmesı, bu açıgı daha da arttırıcı bır etken olmuştur. Dovız rezervlenndekı bu azahşa bır anlamda engel olaftılmek ıçm, tunstık sevahat dovız mıktarı 800 dolardan 600 dolara ındınlmıştır. A^rıca, 200 dolar olarak belırlenrruş bulunan zorunlu taban kaldırılmıştır Yurt dışına çıkmak ısteyenler bundan boyle kaç kez çıkarlarsa çıksınlar, bır vılda toplam 600 dolardan fazla do\ız alama^acaklardır Ancak 200 dolar tabanı kaldınldığı ıçm de, 200 dolardan daha az aovızle yurt dışına ç'kabıleeeklerd r Bu arada, yurt dışmdan getınlecek kışı, aıle ve muessese ıhtıjaçlannda kullamlmak uzere vurt dışmdan getınlen ılâç ve çocuk mamalan ve muhabere suretıjle alınacak dersler ve kurslar ıle dığer eşyalar ıçın Merkez Bankasınca ta^sıb edılecek do\vz, mıktarlarında ıse arttırma vapılmıştır EsKiden kış'ler ıçm 500 lıraya kadar dovız tahsıs edılen faturalar karşılıgı 1000 hraya çıkarılmış, resmı muesseseler ıçm de 1500 lıradan 2500 lıraya kadar arttırım yapılmıştır. Kissinger'in başarısızlığı JVlısır ve Tsrail arasındaki gerginli£in artmasına yol açtı WASH1NGTTON Ortadoğu1daki barış gınşimlerl başarısızlıkla sonuçlanan ve arkasında kara bulutiar bırakarak Ortadogu'dan ayrılan ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger dun Washıngton a donmuş ve Baskan Ford ıle Kongre lıderlenne son gezıslnın ayrıntılan hakkmda bılgl vermlştir. Kissinger ABDje hareketınden once yaptığı konuşmada, «Bu, ABD Içm çok acı bır gundür» demiş ve «Gezıcı diplomasıslnirv» artık sona erdiğınl b:ldırmlstır. Kıssmger'ln Israıl'i terketmesmdea sonra bu ulkede çok ger gın bxr havanın esmeye başladığı büdinlmlstir. Bu arada Mısır'ın Süveyş Kanalını açma karannı suresız olarak erteledığı açıklanmif tır Basbakan îzhak Rabin, tüm yu'tta rarlvo ve •plevi?von ıle (Devamt Sa. 9. Su. 7 de) SANIK «Ne yaptım ki, ne konuşa...» SÖzü bitiremedi cereyan verilmişti.. Ga sesler çıkarıyordu... "Hayalî maktul,, Cınayet Masası detektıf lerıyle tanıştı Turk knminoloji tanlunde a dından çok 3 Z edılecek olan O «Hayalı Halıç Cınayetı»nın «Ha\a lı Maktulu» Ismaıl Can dun sa bah Emnıyet Mudurluğune get rılerek kendlsmı hayalı oldurten «Cınayet Masası» detektıOen \e «Cınayet Masasınnın bağlı olduğu 2 Şube Muduru Cemıl Gulmen ıle tanıştınlmıçtır. Annesı \e uvey babası Alman jada bulunan 14 yaşındakı kuguk Ismaü Can kendısıne ebeveyıiı (Devamı Sa. 9 Sü. 4 de) Aaçka Maden akültesi'ni ıasan lomandolar ki öğrenciyi raraladı \ G\ZI EGtTIMT)E DE OLAY ÇIKTI 142 OĞRENCt GÖZALTTNA ALINDI Ecevit, «Türkiye ile Yunanistan'ın iyi ilişkiler kurması güç değil» dedi LONDR4 CHP Genel Bas karı Bulent Ece\ıt, dun Lond ra J J japtığı konuimada, Kıo rıs bunalımına çozumun sadece Ada'dakı ıkı toplum ve Turkı>e ıle Yunanıstan arasındE dıvalog kurulması ve gorusmeler ; apılması >olu\la gerçek.eşebı leceğını sovlemıştır. Ecevit, «Bız her zaman, Tur kı\e ıle Yunanıstan arasında su reklı bır dr. alog bulunmasım ıstedık» demıştır. Londra da «DıplomaM Yazarları Derneğı» uyelen onunde ko nusan CHP Genel Başkanı, tarafların Kıbrıs ta jenı duruma alıştıktan sonra, aralarında ıjı lllskıler kurmalarmın fazla guç olmajacagmı da sozlerıne ekle mıştlr. Ecevit Ingıltere Easbakanı Wıl«on ve Dı^ışleu Bdkam Cal laghan la dun de bırer goruşme yapmıştır Gorusmelerde basta Kıbrıs sorunu olmak uze re ceslth <«' asal konu ara cfe OLAYLARIN ARDINDAKt Sorunlarımızın Ağırlığı \F Oenel Başkam Suleyman Dfmirel'ın Iıderlıginde kurulması düşüniılen «Müliyetçi O p he» bükunıetınin bir «ıcraat kabinesi» olacağı daha onceden açıklanmıştı. Gerçekten Turkıye'de askıda bulunan ve çöziunleomesı gereken sayısız sorun >ardır. Adına Millıyetçı Cepbe denen sıyasal partüer ortaklıçının oluşturacagi Bakanlar Kurulu ataba bu sorunlanımzı çuzumlhebılecek mıdır? Kamuouı bu soruvu kuşkuvla karşılatnakUdır. Millhetçi Cepheyi olusturan partilerin safları arasında da avnı ku«ku \e yaıgiu olduğu bılını\or. 1975 Turkıve'sinin ıvedi sorunlan fundemde alt alta diıili durnjor. Devletin resmı raporlarında dıs tıcaret açıfının srittikçe bu\uduj;u saptannıaktadır. Itbalât geçen yıla gârt buyük artış söstermiştir. Bnna rağroen ittaal edilen mailar pi \asa\a çıkanlmı\or. Endasvon hızınui vukseklığı ve sureklı devaluas>on sovlentıleri, stok lama e^ilimlerini pompalamaktadır. Devaluasvon gerçekleştı$ı £Ün, elinde stok mal bnlnnanlar, akıt almaz haksız kazançlar saflayacaklardır 4nkara'da Turfcı\e Iktisatçıtar Bırhgımn duzenlediği açık otorumda konnsan azmanlar, 1975 yılının ülUemiz içın ağır sornnlarla yüklü geçecegini ileri sürmuslerdir. öncelikle issizlik bu jılın bırincil problemj olarak Eörulmektedir. Açık oturnmda konnsan ıMısatçı Yalçın Kuçük, Türki\e"nin «çenellıkle tukftim araçlan iırpten kesimlerinde ârettiğim tuketemez hale • •* (Devamı Sa. 9 Su. 3 de) Maçka Maden Faxultesı nde i u n komandolaruı çıkardığı olay sonunda 2 oğrencı varalanmıştır Saat 19 30 sıralarında dışardan :eld.klerı behr+ılen komandolar, devrımcı ofrencılere bıçak ve so. pa arla saldırmışlardır Bu arada AJımet Erso\lu \e Alı Suavı adın dckı ogrencıler saldırı sırasında \ arolanmiş'ardır Gorgu tanıklaı kotnandolann olajdan sonra v,^. ^,ra itec a^nrnt nlav vprınden Kütüphanecilik haftası başladı 11 Kutuphanecilık Haftası nın dun başlaması dolav ısi'la Ankara Ünıversıten DTCF Korferans Salonunda duzenlenei toplantıda bır konuş ma vapan Kultur Bakanı Nermm Neîtçı, «Türk kutuphanecı1 cının le kutuohanesının u]u Yılmaz Güney, bir dönemi simgeleştiren yasa dışı bir örgütü zulüm ve vahşetle insan onurunu yok edeceğini sananların uyguladıkları yöntemleri olaylaru ve kişilerin gerçekliğiyle sunuyoı YARIN CUMHURİYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog