Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

VICKS PIYASAYA VERILMİSTIR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18191 Kurucusu : YUN'US NADt 24 Mart 19*5 Pazartesi « 150 KURUŞ » ümverstteye hazırtokta İLTEK DERSANELERl %lzmit«le Öç oyn *ubesty»e gruplanvto htaemetlnfcrde *YerüdönemU»r « • « ' ^ • • <• 'Yurt vordır Br©»ür isteyinh We.keı 3 B«yler Bamthan kat 2 Tel 23872 '. . Sub* I Kars<yaka 1734.1728 Sokaklar koses.No 27 Tel linO Sut» 2 KopfJ Guttlyal. tWSok 1/2 Tel 5S91712MIR Dış Ticaret açığı büyüyor; Ithal edilen ürünlerin sürekli olarak stoklandığı saptandı I TÜRT DIŞIMJA ÇALIŞAN İŞÇÎLEKİN ¥OLLADKLAR1 DÖVÎZ MİK TARINTH ART1Ş KAÎ AP Genel Başkanı "Cephe Hükümeti başka bir Hükümet kurulamaz,, dedi AP'lilerin sürekli girişimleri sonucu Demokratik Partiden ilk kopma dün oldu. Meclis Başkan vekillerinden Kemal Z. Öztürk, partisinden istifa etti. Demokratik Parti Gene! Sekreteri Sükan da verdiği demeçte, ülkenin çıkarları için Demirel'in görevi sahibine iade etmesi gerektiğini öne sürdü. Mısır, Kissinger'in başarısıziığında başrolü israil'in oynadığını öne sürdü Arap ülkelerinin, Cenevre banş konferansının yeniden toplanması için çağn yapacaklan açıklandı Başkan Ford, gelişmeyi üzüntüyle karşıladı Demirel güvenoyu alacağı inancında saslar» ıcn jekll açıklamıştır. rereceklerini Ortadoğllda barış anlaşmasına yönelik çabaları başarısızlıkla sonuçlandı KAHtRE ABD Dışişlert Bakanı Henry Kıssinger'm Ortadogu'da banşı sağlamak amacıy la giriştiği baru çabalannın başa rısızlıkla sonuçlandığı ve Kissin ger'in çabalannın Üerde yeniden başlaması umuduyla durdurulduğu açıklanmıştır. Karar gerek başkan Pord, gerekse lsrail T« Arap çevreleri AN'KARA, (Onnbnriyet Bfirosu) Mılliyetçi Ceph» partilennin oluşturacağı yeni hükümetle üji'ıi protokol çallsmalannk dun de yoğun bir biçimde devara DEDtLDt. edilmiş, bu arada protokol komısyonunda. bulunan CGP temsılTalçm DOĞAN cisi Devlet Bakanı Sahh Yıldız bır açıklama yaparak çalışrnaıaruı bugun sona ereceğini «öyleAN'KARA, (Crnnhariyet Bürosn) mıştir. Devletin resml ekonomik raBu arada Gazetemlzin sorulaporlannda «Dış ticaret açısın1 rını cevaplayan hükümeti kurdan son on yıhn en liberal dönemakla görevll AP Genel Başkamı» olarak nitelenen 1975 ocak nı Stile\man Demirel, «Bu hüve şubat aylannda gercekleştınkümet kurulur, güvenoyu da len ıthalâtın, büyuk ölçüde piyaalır» demi'stir. ö t e yandan Dr. saya çıkarılmayarak stoklandıği Faruk Sükan, «Yalnız kendi çısaptanmıştır. 1975 ocakşubat ıtkarlanm düşünenlerin emellerı halâtı 1914 yılı ocakşubat ayları kursaklannda kalacaktır» derithalâtı ıle karşılaştmldığında ken, MHP liderı Alpaslan Turitüalât giderlennde yiizde 100 kes, en geç haziranda seçime den fazla bır artışm bulunduğu gidilmesini önermiş, CGP HdeH açıklanmaktadır. j Turhan Feyzioglu da CHP'nin Bu yılın ılk ıki ayınd» ithal [ seçım tçın 12 ekime yanaşması»d'.len mallar arasrada demır nı elestırmiştir. Bu arada DP ve demır ürunleri. çeşıtli yedeK Aydın milletvekili Kemal Ziy» parçalar, zıraî mucadele ılâçOzturk'ün partisind'en ve Miüet İan, tarıra ürünlen ile hay\anMeclisi Başkanvekiîliğinden iscıhfc ürunleri, madencılik ve taş tıfası dikkati çekmiştir. ocaklan ürünlen ılk sıraları almaktadır. Demirerin sözleri Ithalâtın geçen yüa göre çok HükÜTnetl kurtnakla görevlenbüyuk artış gbstermesine rağdirilen AP Genel Başkanı Süleymen, sözü edilen ürünlerin pıman Demiral, dün hükümet koyasaya çıfcarümama», blr yannusund* sorulanmız» veıdiği dan devalüasyon söylentilerine cevapta, <Bu hüküm«t kurulur, baglarurken, diger yandan da bu güven oyu da alır» demlj, MC'yi •urünlerde önütnüzdeki günlerde oluşturan partilerin genel ba«beklenen fiyat artişlanna bagkanlarının bugün saat 10.00'da lanraaktadır. Devalüasyon gerçek toplanıp koalisyon protokolıi ve leştıği »nda. eldeki ithalât stokhükümet programı Ue ilgili elart degeri devalüasyon oranında artacak ve yine bu oranda haksıı olarak nitelenen bir fcazanç sağlanacaktır. Oy çoğunluğu Hükümeti olusturmak ıçin ç»balann devam ettiğini, bırkaç gun tçinde bu çahşmaların »bır yere varacağını «andlğını» belırten AP Genel Baçkanı, gereklı oy çoğunluğunun nasıl ıağlanacağı yolundakt torumuza çu ksrsüıfı vermiştlr. «Türkiye »lü aydır hükümet bunalunı içindedir. Türkiy» hükü met lstiyor mu istemiyor mu, önee burada anlaşmak gerekir. Eğer Türkiy», hükümet Istiyorsa, diyonız ki bır&km da yapalım bu i.«i.. Daha »çıkçası bu iîe herkesın destek olması gerekir. Biz re jimin hükümetini kurmaya çalışı yonız. Yani partiler demokrasisi nin hükumetini. Bir başka tabirle temsili sistemin hukümetini kurmak istiyoruz. Gereğinde yakanna yapışacağınız adamların bulun duğu bir hükümet, uydurma hü kümet değil. Böyle bir hükümetin kurulmasından kimsenin korkma ması lâzım, herkesin rahat olmasını temenni ediyonız. Türkiye'de hükümet ya CHP etrafında kuru (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) tarafından üzünrö ve esefle karnm Kissinger'in bans çabalannın basansiîl'.ga uŞradJfını ilk olarak Kahire radyosu vermis "« Kıssinser'in görevinin başansıa hkla sonuçlandıtını bildirmistır. Mısır Dışişleri Bakanı tsmail Fehmi de, düzenledigi basın top lantısında, Kissingerin başansız lıga ulramasmtn sorumlusunun lsrail HUMrmetl oldvıSunu sövlemıştir. Fehmi, Mısır'uı ötekl Arap tillîelertyla birlikte Cenevre Banş Konîeransınm yakın gelecekte yeniden toplanması için çağn vapacağını da sözlerine eklemiştir. Öte yandan, Mıar kaynaklan. görüsmelerin çıkmi>2a girmesi üzerine, Kîısır Derlet Baskanı Sedat'ın, önümüîtlekl tkı gün icinds konu ile ilgili olarak cok önemli bir konuşm» yapacajŞfm bildirmişlerdir. Mısır'm resmi Ortadoğu haoer »jansı (Mena) is« verdıfı «acele» bir haberde, Mısır'ın îsrail'ın bütün önerilerini reddettığinı bildirmiştir. (Mena) bu &• rtenlerin, Mısırtn şimdiye fcadar çeşitlı defalar açıklanmn oian ilkelerins tamamiyle ter» düştügü içvn reddedildlklerlnl d« haberinde belirtmekt«dlr. A1ans, «Bu nedenlerden »ttirfl Mısırtn, îsrafl lstemlerl karsı çında e5dün venuesi hiçbir şekilde sör konusu olamar» de^ miştlr. YILMAZ GÜNEY «Burası Kontrgerilla.. Burada Anayasa yok, hak hukuk, insan hakiarı evrensel palavrası da yok» sözleriyle kendisini tanıtan, 12 Mart rejiminin yasa dışı örgütünde uygulanan dehşet yöntemleri, ünlü sanatçı Yılmaz Güney'in yalın anlatımıyla ve gerçeklerin ışığında sunuluyor... İzmir'deki mitingde Tunç işçilere 64 lokavt uygulanan Dış ticaret açığı Eldeki son rakanüara göre, 1975 ocak şubat ithalâtı gideri 719.8 milyon dolar, ihracat geliri ise 253.3 railyon dolardır. 1974 yılı ocak ?ubat ithalâtj gideri 348.1 milyon dolar, ihracat geliri ise 271.4 milyon. dolardır. îthalât gideri geçen yıl» göre, yüzde 100' den daha fazla bir artı? gösterirken, dış ticaret açığı da günden güne büyümektedir. tşçi dövizleri Yurt dışmda çalışan işçileriır.lEin yurda gönderdikleri döviz miktarınds bir artı? gbrülmüş ve işçüerin tasarruf eğllimlerınin yukseldigi saptanrmştır. 1974 yılı ocak şubat aylannda işçilerimizin çönderdiSi döviz mikfDevamı Sa. ». Sü. 1 it) Yarm Ankaraya dönecek olan Ecevit, BBC'ye "Türkiye'de demokrasmm yaşayacağma ınanıyorum,, dedı işyerierinde üretimi sürdürün,, dedi tZMİR, (Camhurlyet Eg« Bürosu) Lokavt uygulamalanm ve hayat pahalüıgını protesto için Teksıî Sendikasmın yurt çapmda düzenledigi «Etanefe, Barış ve Ozgürltik» mitıngi dün sabah Izmır'de yapüımş ve çok buyük ilgı görmüştür. Binlerca ışçınin katıldıgı mıting, Basmane Dokuzeylül Meyrtamnrtan seSSİZ yÜTÜyÜŞ Ü8 bâ? lamıştır. Işçi çocuklanntn ve kadın işçilerin de katıldıgı davul • eumalı yürüyüşte işçiler, «lokavt» yazüı siyab bir taburu da beraberlerinde miting alanına kadar tasınuşlar ve alanda yakarak deniz* atmışlardır Türktş Genel Başkanı Halil Tunç, Teksif Sendikasi Genel Ba?k8iu Şevket Yılmaz, Metal tş Genel Başkanı Kaya özdemir, ÇimseIş Genel Başkanı Seyfet tin Demirkol, Deriîş Genel Baş ksaı Mustafa Şahin, Lüsattş Genel Başkaıu Ahmet Kurt Ue diter işçi liderlerinin katıldıgı ses sız yürüyüş ve mitingte poîıs geniş emniyet tertibatı da almıs tır. (Devamı Sa. 9 Sü. 6 da) İsrail'in açıklaması Kıssınger*ın görevinin başar sızbğa uğraınasmdan sonra bı açıklama yapan lsrail hukünw sözcüsü, İsrail'in, anlaşmam ilic aşamasmd», Mısır tarafu dan «Savas haltnın katrtirildıs(DeTaım Sa. ». Sü. * d MEMURLARIN GELiR VERGiSi ÖDEMELERiNDE UGRAD1KLAR1 HAKSIZLIĞIN ÖNLENMESi iSTENDi SANIK | ÇARŞAMBA GÜNÜ CUMHURİYET'TE | Devrilip ateş alan tanker, demiryolu köprüsünü yakınca Sirkeci Halkalı tren seferleri durdu Yedıkule :1e Kazlıçeşme arasındaki tren hattı altında dun gece bir akaryakıt tankeri devrılerek infilâk etmiş, uemıryolu koprüsü yandığından banliyö tren seîerlen gece yapüamamıştır. Olay sırasında bır taksi de alev alarak yanmıştır. İlgıliler, muiıtemel büîTilc bır faciatım can kaybı olmadan atlatndığını b:khrm;şlerdir. Kaza, sahil yolundan Topkapı yonune sapan Dıyarbakır plakalı (21 AH 745) plâkalı bır tankerın saat 21 sıralannda yağıştan devrılmesiyle meydana gelmiştir. Tankerin devrilmesiyle ıçindeki 20 tona yaKın yakıt alev almış, şoförü Hacı Yaşar kendisini dısarı atmıştır. «Köseoğlu» finnasma bağlı tanker az sonra hüyük bir gürultü ile infilâk. etmış, etrafa yayılan benzinler tren köprüsünü sarmıştır. Bu arada olsy yerinden geçmekte olan 41 AF 956 p'.âkalı 1964 model Chevrolet marka taksi de, alevlerden ateş almıştir. Taksinın şoförü Sahm Seyhan da, zamanında arscından çıkabildiği ıçın alevlerden etkılenmemiştir. Tanker ve taksinin ateş aldığı sırada, tren yolu köpnisünün traversleri ile DDY işletmesine ait telefon telleri ve banlijd tren leri enerji hattı tamamen yanmıştır. Durumıvn, Zeytinburnu Emrıiyet Arairliğince itfaiye ve DDY Sirkeci ilgüilerine haber verilme sı üzerine olay yeriae ekipler gön derilmiştir. Bu sırada, Sirkeci' den 21.40'da kalkan Avrupa ekspresi ile banliyö seferleri durdurulmuştur. Zeytinburnu Emniyet Amirliği, olaydan sonra «Patrona haber ve • s ™« HivRrek kacan tanker BABÜROĞLU: «ÎSTANBUL YÖRESiNE HEMEN YENi BiR LiMAN YAP1LMASI GEREKLi» AN'KAKA, (ANKA) tmar tskân Bakanı Selâhattin Bat oğlu, denız taşımacilığına y bır aşaraa getirecek olan Ba demzi • Karadeniz . Süveyş nalı yolunun, Istanbul Utnsni da uluslararası alanda değe arttıracagını söylemiştir. Babüroğiu bu yolun en geç yıl sonra Ren ve Tuna nehn aracıhğiyla hızmete gırecs batırlatmış, «Bu neuenle Istanbul'un ötı lı sorunlanndan bln olan lı tıkanıklığı sorununun çok surede çözümlenmesi gerekl demıştir. Babüroğlu tstanbul'da ya açikiamada, Yunanıstan'm kurulacak yolun trafigtni b ülkesme çekınek vçın Selân çağin koşullarına uygun b' man yapımı ıçin çalışmalar ladığuu belırtmiş şöyle d etmistir: «Görüldüğü gıbi konu V rekabetine gırmış bulunmak Bu nedenle çok kısa süreri rsr verip Istanbul ybresin nı bir liman inşaatına ba= gerekmektedîr.. ANKARA, (ANKA) önceden planlanan Holianda gezisını ıptal edip Cumhurbaşkanı Fahri Konıturkün çağnsına uyarak Almanya'dan Ankara'ya gelen, an cak daha sonra Ingılız hükunıet yetkililerı üe görüşmek ve bu arada düzenlenen iki konleransa katılmak üzere Londra'ya gıden Cumhurıyet Halk Partısı Genel Başkanı Bülenl Ecevit, yarm Ankaraya donecektır. Federal Almanya'da olduğu gıbı lngütere'de de ılgı goren Ecevit, BBC Televızyonunda yap ANKARA (CuBihuriyet Bıirosu) , tığı bır konusmada, Türkıye"de Tum Metnurlar Bırleşme ve Da ; altı aydır süregelen bükümet bu nalımı konusunda «Türkıye"de yamşma Derneği, yayuüadığı bir demokrasının güçlüklerı atlata bddiriyle, devletçe memurlardBn kesüen fazla vergilerin zaman ge rak yaşayac&ğına inanıyorum. Ul ışlen çirümeden geri verilmesini istetnış j kenın altı aydır, günlük ol «Sınıf ve ziimre ayırımı yapan bu yürüten hükümetler elınde uygulamanın son bulmasım istiyo ması, fakat ciddı bir rejim bun ranı çıkmaması, Türkiye'de deruz» demıştir. mokrasının yerleşmıs oîdugunu Memurların. gelir vergisi ödemegost«nr. Turkıye gelışmekte o «inde uğradığı haksızlıklara ışjk lan bir ülkedır. Zaman zaman tııtma amacıyla yayııüandığı belır buhranlar çıkmaktadır Fakat tılen bildiride şoyle denılmektedir: buhranlı bır demokrasiyı, bıui (Devamı Sa. 9 Sü. 8 de) ransız bır demokrasinın yoklugu na tercıh ederiz» demiştır. GÖZLEM UGUR MUMCU OLAYLARIN ARDINDAKİ Pariamento Geometrisi.. Türkiye'nin 1975'deki en önemli sorunlarmın yine işsizlik ile enflâsyon olduğu öne sürüldü AVKARA. (CumhnrİTet Bürosu) «1975 yılında Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlansna ıhşkin düzenlenen açık oturumda konuşmacılar, Türlnye'nııı 6nemli sorunlan olaran enflâsyonu ve işsizligi gös^rroişler, gelır dağılımmdaKi dengesızlik nedeniyle Türkiye'nin üretrigıni tüketemeyen biT tilke halme düştügiinü belirterek. dış efconormk üışküerde giderek daha ba|ımlı hale geldığıni iien sürmüşler ve sosjal açıdan Türk sendikalizmınin yenı boyutlara ulaştığını bildirmişlerdir. Prof. Sadun Aren, Doç. Dr. Bilsay Kuruç, Doç. Dr. Alpaslan Işıklı ve Dr. Yalçm KÜçük"ün katıldığı açık oturumda Türkıye'nin sosyal ve ekonomik sorun lan ıncelenmiştır. Konuşmacılardan Sadun Aren, 1975 ekonomisinde en Önemli olgulann enîlâsyon ve tşsizlik olduğunu belirtmiş ve tmnu mevcut sisteme bağlıyarak «zaman zaman bunalunlara diişmek kapitalizmin öteden beri billnen (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) 6ERCEK ı ve biçımi bırbirmden avınnak btr zamao kolay defildir. OzeUikle plâstik sanatlarda, özün nerede basladığı, biçimin nerede bittiğini saptamak zordur. Bazen biçimin ozleştiği, bazen özün biçimleştiğini görfirüz. Sosyal yaşamtla ve politika hayatında da özle biçimin birbiriyle îliskisiııi saptamak her olayda hirbirindcn ayrı nitelikler ve "n«»mler Uaxanıyor. Son aylarda MîlUvetçi Cephe •rtni» kamuo\nna sunulan par ÖZ VE BİÇİM malara yolaçtı. Gerçekten böyle bir cephe hareketinin demokratik yaşama bir katkısı olabilîr miydi? Batı ülkelerinde birbirine yakın partilerin, davraıuMa sağladıkları Uoordinasyonla bır cephe kurduklan dönetnler yaşanmıştır. Bugün Türkiye de, ister eleştirilsin, ister yadırgansın, sağcı partilerin düşünce \e eylem birliğine doğru orçıitlendikleri izlenmektedir. Bir fiilı dunrm vardır ortada; ve Saym Cumhurbaşkanı, Mîlliyetçi Cepbenin liderine hükümet burtna •= ..!rtî» Rnvlpce cep 0 he hareketi, amacına doğru öDemli bir adım atmı$ttr. Yine aynı cephe, seçim sistenıini değiştirmek yolunda girişime gcçmiş ve hazırladığı tasarıyı Meclis'e sunmuştur. Bu tasarıda, cepbeci partilere seçim iUifakı için gerekll yasat koşullar saflanmaktadır. Ğerçi bu tür seçim itlifakıniTi Anayasava sykınlıjn daha önce Anayasa Mahkemesince karara baelannnsttr. Ama. ne olursa olsun. partiler araMndaki bir seçim ittifakının • +• (Devamı Sa. 9 8ü t da) > H ükümet bunalımı uzadıkça, siyasal sözluğumuze yenl kavramlar eklenmektedır. «Parlamento antmetığı» bunlardan biridir. Beş sağcı siyasal partiden dördünün sandalye sayısını toplar, bundan Demokratik Partinin üyelermi çıkanrsanız; ortaya Demirerin fcurmafc istedlgi hükümet çıkmaktadır. Buna bır de, ortalıklarda dolaşan bağımsızlann dort sandalyesim eklersenız, 218 sayısına ulaşırsmız. tşte Demirel bu 218 sandalyeden bir Başbakankk koltuğu yaratmaya çalışmaktadır. Bır de 226 rakamı var. Bu, Mıllet Meclısl üye tamsayısınm bir tazlası demektır. Anayasatnıza göre, bır hükümetm güvenoyu alabümesi ıçın 226 ov aranmamaktadır. Kabul oylan, red oylarır.dan çok oluTsa, hükümet güvenoyu alabüecektir. Dernirel'in hesap cetveli, bu arıtmetik sonuçlar tizerade çalıştnaktadır. Eger Demok.ratik Partı milletvekillennden bazıîan oylamaya katümasalar, Demirel güvenoyu alıp, Basbakanlığa yerleşe(Devamı S v 9 Sü. 4 de) «Hayali Haliç cinayeti»nin soruşturmasını yürüten Savcı, İstinye'de sarho: bir bekçi ve halk tarafından dövü Haîiç Köprüsü cinaveti nnin suçsuz olduklarmı s rsk, polıs hakkmda son açan E>üp Cumhuriyet Sa dutıcuı Kemal Şimşek, ör ce bekçiler ve halk taı dövülmüştür. Beraberinde kaymbirad kat Ali Rıza Dizdar ve assubay Mehmet Esat A bulunduğu Savcı Yardım* şek'ia dövülmesiyle ilgi! (Devamı Sa. J S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog