Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

VICKS Inhaler PİYASAYA VERİLMİSTİR 51. yü, sayı: 18190 urıyef Kurucusu : TUNUS NADt 23 Mart 1975 Pazar c 150 KURUŞ » MAYAHS m DERSANESİ Tesf t'avmian Merkezi Q|D|AD| mıurnıı genelYetenekTesfleriçıktı Üniversite Giriş S 'icect Ziraat Bankası 64) 90 No. lu hısabircm 50 TL yamarak. makbıuı. P.K 1383 SifkeciİH. adresimıze gondtnrek ısıeyıniz. Genel Dağıtım: SE3HAT DAClTIM Cağaloglu i4 WasJhington değerlendirme hatası yapmasm,, ABD'NiN SiLAH AMBARGOSUNA ILiŞKiN KARARINI BiR KEZ D A H A ELEŞTiREN ESENBEL; «ORTAK SAVUNMA iŞBiRLiGiNiN DAYANDIĞI ZEMiN, KUVVETiNDEN ÖNEMLI ÖLÇÜDE KAYBETTi.. Yılmaz Güney • DIŞIŞLERI BAKANI MELİH ESENBEL, TÜRKiYE'NiN TUTUMUNUN YANLIŞ BiÇiMDE DEGERLENDiRiLMESiNiN iKi ÜLKE iUŞKiLERiNDE TELÂFiSi GÜÇ YARALAR AÇACAGINI SÖYLEDI. Esenbel: "ABD'ye karşı y umuşama söz konusu değil,, AVKARA, (ANKA) Son lnlerds özellikl» Amerlkan banında Kongre'nin aldığı «i]âh nbargosu karan karşısında ışiangıçta lert gözüken Türk pkislnin zamanla yumuşadığı ılunda bazı yorum v» değerncJlrcneler yer almaktadır. Bajkan Ford T « Dışişlerl B*kanj Klsslnfer'ln, Kongre'nin yardımı kesme karan almasından lonra Türkiye'nin muhtemel tepkisinden telSşlandıklan, ancak Kongre'nin dış politikaya müdahalesinin yerinde olduŞunun açıklanmasından sonra Dış lşleri Bakanı Melih E=enbel bu konuya ilifkln dün bir açıklasıi yıpmıjtır. Açıklamada jöyl» denllmekttdlr: «Kongre'nin billnen karan ile Türk ABD ilişkllerinin, özellikle NATO çevresind» yürütülmekte olan ortak lavunma isbirliğinin d'ayandıgı zemin, kuvvetinden önemli ölçüde kay betm!?tir. Bu durura ambargo karannın devam ettirilmeıl ile her gün biraz daha kendlsinl hissettirmektedlr. Konuya atfedilen 5nem ve bu halin devamının ortaya çıkaracağı telâfisi güç tonuçlar hakkındı ABD Hükümetinin v« dolayısiyie Kongre'nin bilgl ve Zor Iş azefecflrrle konnşan Demirel, «Zor bir iş yapmaya çajışıyoruz. Metela ladece Türldye'yl kümete kavuşturmak değil, nı zamanda bunalnndam çırmaktır» diyor. lu sozlerln aolann açıkta. AP eri llkln kendl bagkanlığmda 1 karma «icraat» hükümeti oihırscak. MecUsten güveooy» cak, «onra da Türkiye"yi buımdan kurtannanın yoiana ıvacaktız. Birblriyle bağlanoldugu lzlenimlnl reren yunkl amaçlar arasında bls ble bağ buluıunadığı, tam tere, eğer birbıdri gtrçekleşirM iclsinin daha da agıriajarak ibiitün eıkmaza fireeefi kaındayız. )emirel'in bngfina dek yanilanndan toparlayabiidiii oy i5i güvenoyu almasma yet•mektedİT. Biiyük bir çaba •cayarak bölmeye çahştıjh DP 1 sekiz on milletvekilini kracephedne kazanabilin« özleI yamalı bohça hükümeti tf ma gelebUecektir. Güç de olbu gerçekleşmesi olatıaksı» şey sayümaz. Hülcümetin kuduj^una varsayalnn. Asıl giiçün ondan sonra bajlayacağıAP Genel Bafkanı da kabnl yor. Nasıl edecek de Türklye*bunalımdan kurtaraeak? 977 yılına dek görevde kalu öngörülen derme çatma nat> hüküoıetinin önümuzdeiki buçuk yıl boyunca danadan ve düşürülmeden t» ında kalabUeceğini de raralım. Neler olacaktır bo hıinetin göze aJacağı «icraat»? osyal ve ekonomik konulan yana bırakalım, o konnlarda ( açtıkian yok. ama demokalanmda hangi hesaplann inde ko^ılduğuna cepheyl uı yaym organlan araalıtı şimdiden biliyoruz. [illiyetçl adını takınan dört tinin büyiik korkusu CHP* . Başta AP, tek başlanna hlç gelecek seçimJerde iktidar nayacaklannı iyice anlamışiır. tlk işleri, seçim yasangetirecekierl degişikJiklerl» türk'ün ilerid partisinl Mec• çoftınluğu sağlayamaz ha[iüşürmek olacaktır. Bu kola şimdiden harekete geçler, «s«çim Ittifakı», «seçim iği> adı aJtında birtakım öner hanrlayarak bir zamanlar kaka> dedikleri «olusaJ arsisteminin daha kaba, dahaksız bir çeşidine sanlmı;ır. Tasarılar Meclisten geya da geçm«z, ayrı konu. se de, geçmese de hükümet abildikJcri taktirde cepheciboş durmayacakJar, ülkemizgclişmesini öziediğimiz deiratik düzeni yozlaştırmak jna yoğun bir çabaya giri•klerdir. Silâh olarak öteden kullandıklan komünizm ikesini öne siirecekler, Mil^ğitiroden başlayarak devlet rolarında bir «temizlik» işlee girisecekler, ilerici öğretıleri. Atatürkcü memurlan aç pamuğu gibi oradan oraatacaklar. süriim siirüm südürecekler, kişilik sahibl el görevlilerine yaşam haktanınıayacaklardır. Kuşkucephe buynığuna alacaklan 1 i aracılığı ile yıırt ölçiiie bir beyin yıkajna kamlası sürdürecekler, özgür babask) altına almak için inden geleni ardlarına koyacaklar. bir yandan Tiirin komandoiarından yararlaen öte yandan camilerde dimlitikaya âlet etme gelenebirbirleriyle yarışırcasuıa liirecoklerdir. et. Sayın Uemirel cephe hü letiııi kurar da Meclisten giiıvu alabılirse bütiin buıılar iaha kimbilir neler hep olaır. ma böylelikle Türldye bnmdan kurtanlacak mıdu? ıyn cvet diye yanıtlayanlar a onlara acımaktan başka eıdeo bir şey gelmeı. Demirel dünde 'Işimiz zor, demekle yetindi Komlsyon adına açıklama yapan Asiltürk «Ekonomik konulardan başlayarak detaylara iniyoruz» dedi. CHP Merkez Yönetim Kuru lu yayımladığı bildiride, «MC'nin işgalci durumuna düştüğünü» belirtti ANKARA Cumhurbaşkam Korutürk tarafından hükümeti kurmakls görevlendirilen AP Genel Başkanı SUleyman Derrurel, «Kuracağı hükümetin güvenoyu aiması ihtimalinin, 8tekl hiikümetlerinkinden kuvvetli ol dugunu» söylemiştir. Demirel, bu arada hükümet kurulması lşinin zor bir lı okluğunu da tekrarlamı?tır. DP'den Milll Cep hev» katılma firi'imlerlnin ı o ouçtuz ka'.mıtı üzerin» Demirel'in protokol çalıfmalanna h;ı Ytrdlğl T* protokolün fenel eaaı larının tamamlandıgı belirtilmek tedir. öte yandan, Demokratik Par ti de Bozbeyli ve Bilgiç arasın da görüs birliğin» TanlcTığı açık lanmıştır. Bozbeyli ve Blljiç dün yaptıklan görüşmetfen tonra DP'de fiklr birliğlnin lağlandıgı nı söylemişlerdlr. Bu arada CHP Merkeı Yönetim Kurulu dün bir bildiri yayımlayarak, «G«reken tek çıkar yolun 228 oya dayanan ve DP'nin (Devamı Sa, 9 Sü. 1 de) Milliyetçi Cephe "Protokol ile ilgili esasları saptadık,, CamhuriytH Haber Merked ldrak sahibl olduğu muhakkaktır. ABD hUkümetinln, meselenin açıklığa kavuştunılması yolunda gıriştigı çabalann sonuçlartm alabilmek için bizden mehil istemış olmasını, Türk hükümetinin tutumunda yumuşama şeklinde tefsir etmek mümkün değildir. ABD hükümetini bize vaki beyan ve vaatleri ile bağlı sayıyoruz. Ancak. bunun süresiz olarak beklenüeceği anlamına aîınması. kanaatımce ciddi bir değerlendirme hatasıdır. Böyle hatah bır değerlendirmenin Kongre çevrelerince ne ölçüds benimsendiğini bilmlyoruz. Temennimiz, Kongrenin böyle bir yanlış değerlendirme içinde bulunmamaBidır. Değil ikl müttefik Ulke ara»ında, normal münasebette bulunan ülkeler »rasında dahı hasmane bir hareket olarak telakki edilmesi pereken ambargo uygulamasmin devamı hallnde, bundan Türk Amerikan işbirli. ğinin müteessir olmayacağı kar.ısma varmak çok vahim bir yartılgıdır. Türkiye'nin, baskalanrun yaptığı ve yapabileceği gibl taşkınHklar» tevessül etmeden ve fakat kararlığına halel getirmeyen ciddi ve planlı bir tutum sahibi olmasını, gerçek değerinln dışın. da yorumlamak, mevcırt yanılgılar dizisirıe bir yenisml llavt) etmek olur. (Devamı Sa. t Sfl. t de) = == ^^ ^^ r=: : ^ ^5 ^= == rş; ^^ = ~~ ^= ^= z^ ^^ ^= ^= = = == s= ^ = ^= ^^ zzz = ~^Z. ^^ ^~ === = ^^ = ^^ ~ = I I Bülent Ecevıt: Kıbrıs'a mühürümüzü basmış durumdayız, bunu kımse sökemez,, SANIK «Aptallık etme, konuş.. Bak Insanlıktan çıkmışsın.. Buradan sağ çıkmak istiyorsan, ne diyorlarsa kabul et.. Yaz.. Buraya çok adam geldl. Hepsi inat etti başta.. Ama sonra...» 12 Mart ara rejiminin yasaların dışında kalan ve dehşet verici yöntemleriyle ün yapan örgütünü Yılmaz Güney, gerçekçi bir biçimde anlatıyor... DP'li Önsal: "Çoğunluğu bulamayacağı ortaya çıkan Demirel görevi iade etmelidir, ANKARA, (Cnmhuriyet Börosn) DP Genel Başkan Yardımcısı Vedat önsal, nükümetin kurulmasıyla ilgılı olaraic dün verdiği demeçte, «Parlaınento çoguniuğunu sa|layamayacagı ortaya çıkan Demirel, görevi iade etmeli ve parlamentoda çoğunlugu sağlayacak bir hükümetin kurulmasına giden yolu tıkamaktan vazgeçmelidir» demlştir. önsal, demecinde össellikle parlamentonun itiban üzerinde dunnuş, parlamentomm itibarınm ağır bir sarsıntı geçirdiginl öne sürerek «Sayın Demırerin (Devamı Sa. S Sü. 7 de) • CHP GENEL BAŞKANT, YUNANLILARIN DIŞ BASKILARDAN VAZGEÇMEMESÎ HALİNDE. KIBRIS SOEUNUNUN CÖZÜMLENEMEYECEGÎNf AÇIKLADI LONDRA Londra'd» büyük toplantıların yapüdjgı Aleksand. ra Palas'ta 12 bin Kıbnsü Türk Un katıldığı toplantıda lconuşan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit «Kıbns'a mühürümüzü basmış durumdayız, bu mühürü ora dan kimse sökemez» demiştir. Yapılan tezahüratlarla konujması sık sik kesilen Ecevit, özellikle Kıbns'taki durum ve Kıbrıs sorununun çözümü üzerin deki görüşler/ıi açıklamıştır. «Ecevit . Özgür Kıbns Türk'ü» «tngiltere'deki 50 bin Türk'ün kalbindesin» pankartlannı taşıyan Kıbnslı Türklerin toplantı salonlanna girmeğe çalışmasından doğan izdihamı çok sayıda Ingillz polisi güçlükle önleyebilmiştir. Tedbirlere rağmen, bir ara binanın kapılarınm kapatılması zorunluğu duvulmuştur. I YAKINDA CUMHURİYErte Eurovision Şarkı Yarışmasında Hollanda birinci, Türkiye sonuncu oldu STOCKHOLM Eurovision 1975 Şarkı Yarışmasında Hollan. da 152 puan alarak birinci olmuştur. «Seninle Bir Dakika» adlı şarkıyla Türkiye'yi ilk kez temsil eden Semiha Yankı, 19 ülkenin katıldığı yarışmada sonuncu olabilmiştir. Yankı'ya sadece yansmaya katılan 19 ülkeden Monako 3 puan vermiştir. Stockholm'de yapılan yarışmada, Hollanda'Iı Getty Kaspers ve kendisine eşlik eden Teach in grubu Ding Dinge Dong adlı şarkı ile 152 puan toplayarak birinci olduğu yarışmada, diğer dereceler şöyledir: tngütere 138, ttalya 115. Fransa 91, Lüksemburg 84, tsviçre 77, Finlandiya 74, Isveç 72, İrlanda 68, İspanya 53, İsrail 40, MalU 32. Monako 22. Portekis 16, Belçika, Federal Almanya ve Yugos Dış basküar Ecevit, Yunanlılarm Kıbns »orununu kendl çıkarlanna çözmek için Türkiye'ye dış baskılar yapmaya çalıştığım belirterek; «Yunanlılar bu baskılardan vazgeçmedikçe Kıbns sorunu çözümlenemiyecektir. Türkiye nereden gelirse gelsin, baskılarla (Devamı Sa. 9 Sö. 4 de) Yabancı petrol şirketleri 12 yılda 41 milyon dolar kâr transfer ettiler AMCARA, (Cumhurlyet Bürosu) Gelirler kontrolörleri tarafından yabancı petrol şirketlerine ilişkin hazırlanan ve Maliye Bakanlığına verilen bir raporda, yabancı petrol şirketlerinin 19621974 yülan arasında Türkiye'den yurt dısma toplam 41 milyon 363 bin dolar kâr transeri, 117 milyon 295 bin dolar da sermaye transfer ettikleri bildirilmiştir. Bu konuda gelirler kontrolörü fbrahim înce tarafından «petrol dosyası» admda bir inceleme yapılmış ve MaJiye Bakanlığına ve rümiştir. Incelemenin «yabancı petrol şirketlerinin transferleri» bölümünde belirtildiğlne göre, ytbancı petrol şirketlerl 1962 1974 yıllan arasında Türkive'den yurt dısına toplara 41.363.466 dolar kâr transferi, aynı dönemde 117.2H5.7S6 dolar serrnaye transferi yapmışlardır. Raporda Tür kiye'de faaliyet eösteren vabancı petrol şirketlerinin kâr ve serma ye transferleri tek tek ele almmaktadır. Bu açıdan yapılan degerlendirmeye göre Mobil Şirketi sözü gecen dönemlerde, 27.265.20P dolar sermaye transferi, Shell Şiı keti 48.452549 dolar sermaye transferi ve 37.995X121 kâr transferi, Dorrhester Gas ise. 1 622.459 »ermaye ve 1563.057 kâr transfe Başkent Notları Parlamentonun itiban Fikret OTYAM ANKARA Biz oldum olası • iîibar.ı severiz... Bir adamı övmek istedik mı «itibarlı adamdır. deriz.. Böyle tanımlarız bir kişinin iyi olup olmadığmı.. Itibar konusunda tanımlama salt kişilere değildir elbet. şu sıralarda .parlamentonun itiban» da şm konusu eriiliyor siyasal •lancia.. (UCVAUU »a. » Sü. 4 dej HalılTunç: "İşverenlerin faşizmi getirme tahnklerme karşı demokrasıyı koruyacağız, IZMtR, (Cuınhurlyet Eg* Börosu) Tlirktş Genel Başkanı Halil Tunç, dün düzen!ediğı basın topiantıında, bundan böyle. «Sert ve hırçın bir politika» İ7leveceklerini. siyasete Türkİş olarak etkın bir bıçımde ağırhklarmı koj^acaklanni sövlem:ş, «Mutlu a^ınlıSın, küçüâ çevrelerin egemer.lifine. içinde bulunduğumuz yıl bütün gücümüzle son vereceğiz» demiştir. Klasik dcrnnkıa.şi verine. endüstriyel demokrasiyi savunduklarını belırten Tunç. grev ile lokavtın eş değerde olmadıgını, grevin çalışanların mutluluğunu amaoladıpmı. lokavtm ise sefaleti körükledifini bildirmı^tir. Saldırı lokavları devam ettiği takdırde. vurt düzeyınde üretıme devam edeceklerini açık layan Türkİş Başkanı, işçiler:n yönetime katılmalarmın gerektiğini de ifade ederek şöyle konuşmuştur: «1975 yılı, Türk işçi hareketi kesın bır mücadele yılı olacaktır. Anayasamızı ve özgürIükcü demokrasimizi ışverenierin saldınsına karşı korumak için Türk işçi hareketı örgütler.mişfir. Bu bılıncımizı gelistirmek için pazar şrünü İ/mir'de vapacağimız miHngdpn sonra Deş pese diğe r illenmizde de mitıngler yapaca*ız Ger çekleri halka anlataeagız. tşverenlerin saldın özlemlerine karjii işçilerl TUrktş çevresm de kenetleyecefiz. tçinde bulunduğiimuz yıl Türk işçi hareketinin kesin zafer yılı olacaktır. Türk işçi hareketinin sükuneti, gtiçsüzlüğünden değil. gücünden emin olmanın vprdiği agır başlılıktan gelmıştir. Bunu anlumak istemeyenlere pücümüzü gö'stereceğız. İşverenler şunu iyi bilşlnler ki. totaliter faşizmi getırmek için her ne kadar tahrik yapar(Oevamı Sa. 9 SS. • da) NADİB NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog