Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

VICKS PİYASAYA VERJLMİSTİR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18189 Kurucusu : YÜNTJS NADt 22 Mart 1915 Cunaartesi « 150 KURVŞ » üniversiteyc haxtıiıkta İLTEKDERSANELEH *izmirde ÜÇ ayn »ubestyte tSaboh.ögte.okfom gruplanyte hlzmetintzcfo Sonat Ensl * YorU dönemtor SÖ*™»» « KSAN Yurt vardır.Broyür tstayinbg;. Merkez 3BeylerBaıuthankat2Tel 23872 Sube I Kat»ıvakal734 1728 SokaklaıVoses.No 27 Tei 17112 Subeî Koptü G<Ji<M»âlı lî9Sok l/2Tel 5SPI7 İIMIR 5 MSAN AP lideri: Zor bir iş yapmaya çalışıyoruz, Korknıazcan "Demirerin girişimi siyasi hayatm manevi temellerini tahrip metodu ile yürütülen son denemedir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) DP Gt.ıel Başkan Yardımcısı Hssan KorVjnazcan, dün verdigi demeçte, «Kendisini milliye'çi partiler diye adlsndıran topluluğun Meclis çoğunluğuna dayah bir hükümet kuramayacagının anlaşıldıgmı» belirterek, bu durumda hükümet kuruluşunun daha fazla gecikmemesi için DemiTel'in derhal görevi iade etmesi gerektiğini söylemiştir. Demirel'in kamuoyuna Meclis (Devamı Sa. » Sü. 7 de) c KOALiSYON PROTOKOLÜ ÜZERiNDEKi ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR AP'NiN, DP'Yi BÖLME ÇABALARINA DEVAM EDECEGi BiLDiRiLiYOR YILMAZ GÜNEY Ü Yasalarda yeri olmayan, ancak buradan geçenlerm dehşetle sözünü ettikleri bir örgütü Yılmaz Güney anlatıyor Demirel, Bozbeyli ile güvenoy u için görüşecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Cepheci partilerin yetkül organlan dün ayn ayn toplanmışiar; giriştikleri işbirliğinin ayrıntılanm görüşmüşlerdir. Öğrenildiğine göre, cepheci partiler protokole ilişkin görüşlerini ayn ayn saptayacaklar; daha sonra bu görüşler ortak komisyonria bir araya getirilecektir. Bu arada dört partiden katüan ikişer üyeden oluşmuş Cephe Protokol Komisyonu dün çalışmalarma başlamıştır. Hükümeti kurmakla görevlendirilen AP Genel Başkanı Demirel, dün, «Hükumetin kurulvışu gerçekleşecek mi?» sorularına «Daha görev alalı 48 3aat olmadı. ZOT bir iş yapmaya çalışıyoruz. Mesele sadece Türkiye'yi hüktimete kavuşturmak değ:l. bunalımdan çıkarmaktır» demiştir. Demirel'in güvenoyu alabilmek için cepheci partüer dışındaki partilerle de temas ed»ceği; bu arada DP Genel Başkanı Bozbeyli ile de görüşecegi bildirilmiştir. AP Başkanlık Divanı dün üç saat süren bir toplanü yapmıstır. Demirel; Başkanlık Divanı' nın, hükümete vücut verecek kcalisyon protokolü tizerinde çahştığım belirtmiştir. Demirel, saat 13.45'de, Başkanlık Divanmdan aynlırken, herhangi bir temasınm olup olmayacağını soran gazetecilere, «Biliyorsunuz, sost saat değişen mesai istiyor, hükümet lcurtna Demirerin sözleri Ecevit, Ingiltere Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs sorununu görüştü LONDRA CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün, İngiltore Dışişleri Bakanı James CaUaghan üe Kıbns sonmu ve başka konularda bir saat süren bir görüşme yapmıştır. Görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakaıüığı ileTİ gelenleri ile Deniz Baykal ve Haiuk Ülman da hazır bumnnmşlardır. Callaghan'»» görüşmede, Ecevit'e Adanın Kuzeydeki Türfc böl gesinde îngüiz uyruklulann can ve mal güvenliğinden duydtıkları kaygıyı bir kez daha Uade etmis tir. Ada'run Kuzeyinde 190 kadar tngüiz uyruklu bulusmaktadır. İngiliz tşçi Partisl hüktbneti, Kıbns Türt ve Rum toplumlan temsilcüeri arasında görüşmelerin bir an bnce baçlamasını istemektedir. Ecevit, pazartesi günü Başbakan Wilson ile görüşecefetir. Tizlerde, Ecevit'ten «Kıbns müstevlisi» olarak sözedilmiştir. Ecevit, CaUaghan ile görüşmeye ba? ka bir taraftan gelip aynldığmdan gösteriyi görmemiştir. Göstericiler, İngiltere'dekl «Kıbnslı lar Ulusal Düzenleştirme Komitesi»nin yayınladığı ban broşürleri dagıtmışlardır bir röportaj yapmiştır. Ecevit yapılan görüşme sırasında, Kıbns sorununun çözümünün «Türk lerden ve Rumlardan oluşan coğrafi temele dayah federatif bir yönetim biçtaunde» bulunduğunu bildirmiş ve iç politikaya ilişkin bir soruya da, «Bunalımsız ve demokrasisiz olmaktansa, demokrasili ve biraı bunalımlı olmayı tercih ediyoruz» demıştır. Program yöneticisinin «Kıbris'ı altüst eden Türk» olarak tak(Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) isi.. Şu anda tespit edılrraş bir temasım yok, ama olabilir» cevabını vermiştir. Bir başka sonı üzerine parti liderlerinin şimdilik yeniden toplanmay&cakîarun ifade eden Demirel, «Hükümetin kurulması gecıkecek mi?» sorusunu şöyle cevaplandırrruştır: «Daha 48 saat bile olmadı bu görev bize verileli™ Zor bir iş yapmaya çahşıyoruz. Mesele, sadece Türkiye'yi, hükümete kavuş turmak değü, Türkrye'yi bunalrmdan çıkarmaktır. Biz, siyasi bunalundan çıkarmaya çahşıyoruz Türkiye'yi... Ahenkle c*lı»acak 4Devamı S». 9 Sö. C da) SANIK "Buradan çıksan bıle ömrünün 10 yılını burada bırakacaksm,, CGP'liler ile yakınları yönetim kurullanna atandı ANKARA (ANKA) Enerji vt TabiS Kaynaklar Bakanhğma bağ h kuruluşlarda yeni yönetim kurulu üyeleri atanmıştır. TPAO Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Turgut Göle. yeniden aynı göreve getirilroiş, CGP eski miüetvekülerinden Orhan Kabibay, Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi murakıphğma, Orhan Erkanlı da İpraş Yönetim Kunüu üyeliğine atanmıştır. CGP eski milletvekillerinden emekli Gene(Devamı S». 9 Sü. S d») Rumlarm gösterisi BBC'de röportaj îngiltere Dışişleri Bakanlıgı dı CHP Genel Başkanı Bülent çmda bir düzine kadar Kıbnslı Ecevit önceki gece BBC televizİîum, Ecevit sleyhtan dövizlerl» yonunda, Türkiye'nin dış politisessiz bir gösteri yapmıştır. Dö kası ve Kıbns sorununa ilişkin Güneş: "Gephe Sovyet Bloku örneği seçim sistemi öneriyor,, ANKARA, (CmnhtırlTet Bürosu) CHP Kocaeli Milletveküi Proîesör Turan Günes, dün düzenlediği basm toplantısında, cephenin, seçim Işbirliğini öngören kanun teklifini eleştirirken, «Tek başına iktıdar olacağına inanan bir CHP'nin yanmda, iktidar altematifi olacak bir başka parti kahnamıştır. Getirilen sistem bıı mı göstermektedir. AP, iktidara alternatif olma nak ve görevinden istifa etmiştir» demiştir. Güneş, yeni teklifle getirilen seçim sisteminin Meclis'ten geçeceğine inanmadığını da belirtmiş, «Ben bu kanunun Meclisierden çıkacağma bani değilim. CHP ve DP karşı çıkacağı için değü. AP'nin de CHP ve DP'nin kanunun çıkmasmı önlemeye ybnelik çahşmalanna büyük bir sempati duyacağı için kani değilim» şeklintie komışmuştur. Teklıfin AP açısından iki amac taşıyabileceğini Uada eden Güneş, bu partinin ve genel ba*kanının, ya cephprin öteki ortakla • rını hükümet kurma girişiminde kullanabilmek amaciyle böyie bir teklifi getirmiş olabüeceğini, ya da, Demirel'in, daha önce «çatal kazık» ve daha başka. deyimlerle eleştiroiği koalisyon'.ann erdemini birden bire kavradığımn düşünülebileceğini söylemiştir. Güneş, «O takdirde, sayın Demirel'e seçimlerden sonra MSP ve CGP ile kuracagı koalisyonda kar şılaşacağı olağanüstü güçlükler nedenıyle Cenabı AUahtan sabır dileriz» demiş, ancak seçim ışbirliğine rağmen CHP'nin cepheye karşı tek başma iktidara gelecefini savunmuştur. Demirel ve seçim Turan Güneş, cephenin yeni teklifini eleştirdiği basin toplantısında, Türkiye'de sık sık. seçim sistemi değişiklıklerine gidilmesınin dikkat çekici olduğunu belirterek; bunun, demokrasinin kurallanna göre seçiro kazanılamayacağı anlaşıldığı ratnan kuralların dışma çıkmak eğılimtnüen doğduğunu anlatmiştır. SozleTine devamla AP Genel Başkanmın, öteden beri en çok üstünde durduğunu, konunun, yürürlükteki seçım sıstemiyle bir partm: n tek başma (Oevanıı Sa. 9 Sü. 4 de) Irmak, yardımın kesilmesinden sonra Almanya ve diğer NATO ülkelerinden anlayış gördüğümüzü söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Sadi Irraak, liesüen ABD yardımından sonra, Federal Almanya'dan büyük anlayış gördüğümüzü, bu konuda öteki NATO ülkelerinm de büyük katkısı olduğunu söylemiştir. Irmak, Kıbrısı insanlık içm güzel bır sükun köşesi, tarafsız, askersu ve bağımsız bır ülke olarak gönnek istediğımizı de açıitlamıştır. (Devamı Sa. 9 Sü. 3 de) SAN1K EROL, CEZAEViNE TABANCAYI BiR AVUKATIN SOKTUGUNU ÖNESÜRDÜ Doğan KATIRC10ĞLU Galata Kuiüp cinayeti saıuklarındaıı Tahsın Erol, suç ortağı olarak kendisiyle birlikte tutuklu bulunan Ertugrul Kahraman'ı vıuduğu tabancanın, Sagmalcılar Cezaevine bir avukat tarafından sokuldugunu öne sürmüşttir. Eyüp Cumhuriyet Savcılığı, bu iddia üzerine, adı açıklannıayan avukatın ifadesine baş^tırulabilmesi için dururr.u Adalet Bakanlığına bildirmıştir. Yakında Cumhuriyet'te llllll GÖZLEM UĞUR MUMCU Cinayet ve sonrast 'Hayali Haliç Cinayeti,, sanıkları serbest bırakıldı Pidye almak amaeıyla kaçırdıkları ortaokul öğrencısi İsmail Can'ı öldürdükten sonra bir çuval içinde Haliç Köprüsünden denize attıklan polisçe açıklanan ve sevkedildikleri mahkemece tu tuklanan sanıklar; Hasan Albayrak, kardeşi İsmail Albayrak ve Bekir Çağrı. cesedi Haliçte aranan çocuğun Nazilli'de sağ olarak ortaya çıkması üzerine dün gece konulduklan cezaevinden serbest bırakılmışlardır. Sanıkla rın serbest bırakılması için olaya el koyan Eyüp Cumhuriyet Savcısı Selçuk Bengü, kanuni yet kisini kullannuştır. Sanıklarm tutuklanmasmdan bir gün sonra olayın gazetelerde çıkması üzerine cesedi Haliç'te aranan küçük İsmail Can'm Nazilli'de bulunması nedeniyle Cum huriyet Savcısı Selçuk Bengü dün sabah sanıkları yeniden sorguya çekmiştir. Seçim Birliği ve Orta Oyunu. «Klüp 12»nin sahibi Ertugrul Kahraman bundan bir süre önce rekabette olduklan «Gala Klüp«ü basmıştır. Bu baskm sırasında ta bancalar patlamış ve klüpde bu(Devaraı Sa. 9 Sü. 8 dc) "Ulusal Artık,,tan "Birhk Artığı,,na Turhan ILGAZ ANKARA «Müliyetçi» denen cepherun getirdiği yeni seçim sistemi, <ortak liste» uy. gularr.asınm yanı sıra, asıl «set;:m birligi» diye tanıtnlanan fcir uygulama ö^gorraekterlır. AP Genel Başfeanı tarafındao en «gır biçimde yertlen «ulusal aruic> (miUt bakiye) sisteminin, ktba kaçmazs* «nalıncı keserl» yöntemiyl* tslerllğ» kavu;turul eçen çarsamba günü Ankara'da siyasal trafik. akıl karıştırauak kadar voğıınlaşmıştı. Çankaya «yoüuşunu» tırmamp ınenlerden bazıları, köşke, umutla gırıp düş <ırıkiığı ile çıktılar. Bazılan ıse. nıç oekJemedıklen anda devlet kuşunun başıarına kondııgunu görünce. ihale kazanmış müteanhit gıbı sevindiler. Şimdı Demirel. Erbakan, Fevzıoğlu ve Türfeeş, memleketı komünızm tehlıkesinden kurtaracak bir :<ıcraat» hükümeti kuracaklar. Bugün canciğer, kiizu sarması olan ou siyasal parti liderierı ve bunlarm bir altındakı Uaerciklen. daha dün aenecek kadar kısa dönemde birbırlerının gözlerını oymak için ugraşıp üuıutlardı. Fafcat sunciı, sözde devletimizı parçalamamak, milletimizi bölmemek ıcin. «mil!î birlik ve beraberlik ruhu» içinde biT ceuhenin kararsâhmda sal sal dızılmışlerdir. Mıilıyelçı Cephenin «seröari ekremi» Süleyman Demırel, 9 mart ls>7â günti. Demokrat Parti eskı milletveKıllenni cepnenın «ıhtıyaUari'i arasma kavdederken yaptığı kunıışmadi: tstıkrarsızlığa 196u trUlali sebep olmuştur. 5avet Demokrat Parü ftamlesı, nepımızüı bilcü») şekilae sekteve (Devsmı Sa. » Sü. 4 de) G (Devunı Ss. 9 S4.1 4*) îlliyetçi Cephe adıyla hir »r». ya gelen APıMSPttiPMHP, hükflmet ortaklığı konusunda bir anlaşrnaya vardıklarını açıkladıUr. Aynı partiler ortak listeyle seçime katılmak için gerekli vasal olanakları ssğlamaya çalışıyorlar. Böylece sağcı partiANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) ler arasında bütünleşmenin koşullan birer birer oloşturulnyor. Silâhlı Ku\i'etler için 978 yılına Bu oluşumun siyasa) yonü ve kadar 23 milyar liralık bir tıar demokratik düzen açısından sacamayı öneörmek ve ulusal sa vaş sanayiı kurmak amaeıyla Ma kıncalan beltrçindir. Sola karşı olduklannı söyliyen Cephe'cilerin liye Bakanı Bedri Gürsoy tara arasında sözgelişi MHP'nin yeri fır.cian açıKlanan «yeni vergı Kaynakları yaratmakn yönünde bugü ! nedîr? Bu noktadan başlıyarak ne değin nertıangi bir çalışma ; siirdörülecek bir analiz. Cephe' yapılmadığı öğrenllmiştir. j niıt sola, ama gerçekte Batılı »n Iki JÜP önce Btitçeplân Ko ' Maiiye Bakanının açıklamasına rağmen vergiler konusunda çalışma yok OLAYLARIN ARDINDAKİ 6ERCEK Sa£ Kanatta Bütünleşme? lamda demokrasiye karşı bir ortaklık olduğunu ortaya cıkarmakt*dır. bu konu, yukarda söylendiği gibi, isin siyasal gündemine girer. Ulaya daha temel açıdan bakıldığında 19t>U'Unn sonuna doçru parçalanmış olan sağ kanadın birleşmeye doğru gittiği görulmektedir. Tarihte ve zamanırmıda, çeşitli ölkelerde Ivpnzen gorültn bir olaydır bu... Tutucu ve gerici kurulu düîen. b»7an bir tek partivle, bazan birkaç partiyle temsil edjlebilir. Çalkantılar ve çflişmeler parçalanmalara vol açsa bilf. kritik dönemlerde tutucu kesimde bütünleşmeye giıiilir. tlbemİ2de tarım, ticaret, sanayi kesimlcrindeki sermaye çcvrelcTi arasında doğan çelişkiler nedeniyle Adalet Partisi'nin parçalandığı ileri sürülmekteydi. Bu gözlem geçici bir «aman parçası içm doğru sayılmnlıdır. Buna karşılık, «Milliyetçi Cephe Harrketi» adı aitında sürdürfilen ejlem sonuoa ulaşabilir ve hükümeti kurabilirse, parçalanan vazunun yapıştırtlriıRını, ve bütünleşmenin sajlandığını göreceğiz. Bu durumria • •• (Devamı Sa s sü. 6 da ı «îşkence yaptılar» M (D«vamı Sa. t. Sü. 2 de) ; Saruklar öldürdük'ıeri iddia olu nan İsmail Can'ı hayatta hiç görmediklerini, polisin kendilerine yaptığı işkence sonunda hazirlanan bu senaryoyu kabul e:tiklerini açıklamışlardır. En büyüğü 20 yaşında bulunan samklardan hurdacı Hasan Albayrak şunları söylemiştir: «Yapmadıklan işkence kalmadı. Suçu kabul edip hapise girmekten başka çaremiz kalmamıştı işkenceden kurtulmak için. Biz de onu yaptık. Savcının önünde de, mahkemede de hep polisin bize işkenceyle ezberlettiği şeyleri söyledik. Çünkü bu suçu kabul etmezsek hftrkes bize iskence edecek gibl geliyordu. Bize işkence eden polisler suçu kabul et memizi ilerde çıkacak olan aftan (Dtvanu Sa, 9 Sü. i de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog