Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

OPERATARiHi Vazan: Cevad Memduh Altar 18. Yuzyıı sonlarından 2u vuzju Daşianna kadar opera sanatının beliıbaslı orneklerml ıhtıva eden bu eser Bakanlığımızca yayım lanmış ve 5(1 iıra fıyatla yayınevlenmızdP »atışa arzedılmıstır Ueılet Kiupları Müdürlüffi Sııltanahmet tstanbul Satıs Tel: 22 38 03 Cumhuriy 51. yü, sayı: 18188 Kurucusu : YUMJS NADİ 21 SVIart 1975 Curaa « 15(1 KURUŞ » MAYA1AŞ UbltSA.StSİ lest vayınları MerKezının S 1 R L A R 1 ÜNiVERSiTE GiRiS GENEL YETENEK TESTLERi Ç I K T I Sırkeci Zıraat Bankasi 641/y(! No. lu tıesabı tnıza 50 TL. vatınp rcakbuzu P.K 1383 Sir feeci İstanbul adresimıze gönrîererefc tsteyıniz Cumhuriyet 2168 BOZBEYLI, PARTISININ BÖLÜNEMIYECEGINI TEKRARLADI VE ÖLÜ "DP + TEKNOKRATLAR HÜKÜMETİ 228 OYLA GÜVEN ALABILİR., DEDİ Cumhurbaşkanının Hükümeti kurmakla görevlendirdiği AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cephe ortağı liderlerle dün de bir toplantı yaptı Süleyman Demirel; «Güvenoyu alabileceğimiz kanaatindeyiz. Onun üzerine bize zaten görev verilmiştir» şeklinde konuştu. AP lideri, 4 parti arasındaki koalisyon protokolunu hazırlamakla görevli komisyonun bugün çalışmağa başlayacağını söyledi MİLLİYETÇİ CEPHE ORTAKLIK PROTOKOLU İÇİN ANLAŞTI İ9 Hangisı? ükumeti kunnakla görevlendirilen AP Genel Başkanı süIeymaJB Demirel, öncekj akşam Çankava dan aynlırken pelt se\ınçli görünüyordu. Gaıetecilerle yaptığı avak üstü fconuşmada bunalunın artık sonuna vaklaştığunızı, bir kaç giine kadar hükümeti olusturarak hazırladığı listeji Cumhnrbaskanımn onayına sunacağun umduğuno söyledi. Bu iyimserlik yerinde midir, bilmiyoruz. Bunalıraa verdiğimiz anlam Sayın Demirel'inkinden ayn olduğu için biz onun ivimserliğini paylaşmakta duraksamalıvız. AP Genel Başkanı, Meclis'ten güvenoju alarağı kesin olarak bilinmedikçe bir parti lideriııin bükümet kuramayacağı düşüncesini öteden beri sözcüklerin üstöne bala basa savunao Jrişidir. Her ne kadar hesap işlerine tklınuz pek yatmasa da su satırlan yazdığınuz sırada biliyoruı ki, AP Genel Baskanuıın başım çektiği Milliyetçi Cepbe takımı ona Meclis'in salt çoğunluğunu sağlayacak bir güce hendz ulaşamamıştır. Demirel'i ılestekleyecek cepheci oylannın M8'de donduğu söylenmelrtedir. Uonrauş olmak deyiminin şerjeği jeterince yansıtmadığını burada belirtmek isteriz. Yer vuzünün hiç bir demokrasisinde bizde görüldüğü denli kaypak, bugünden yanna nasıl bir bıçim değişikliğine uğrayacağı bilinmez bir partiler topluluğuna rastlanmaz. Falan ortaklığı destekleyen küni miUetvelollerınin durup dururken partj di«ıplinini hiçe sayarak ters yönde oy kullanmaları, hatta kendi partilerinden ayrılarak öte yan.ı geçmeleri bizde «umurn adi\e»den sayılır. *P Genel Baskanuıın ıjimserlifi de her halde bu özelliğimizi bilmesinden ileri gelmekledir. Simdi o Millet Meclisi'nde dayandığı 218 oyu en annfUn 226ya ulaştırmak için biilu n SÜcü ile DP'yj parçalama, bolme çabasına girisecektir. Basarabilirse muradma ermis, seçimlerden ödü kopan ve milletin oyundan kacan Milliyetçiler Ukunına bir sure iktidar nlma volunu açmıs olacaktır. Ama bir vamalı bohçaya ben7f\e<a bcnlesine çeliskili, oradan buradan ucu ııcuna derlenmiş. karma^ık bı r tikımın iktidarı ne kadar sürer ve ulkeye ne kazandırır, o da ayn bir konu. Demire' muradına eremez de DP'den >eterince adam a\artamazsa. elbette CHP'nin dışarıdan destekle^eceğî bağımsız bır parlamenter baskanlıçında DP+ Teknokratlar hükümeti kurulma olanağı doçatak. büvük bir olasılıkla da gerçeklesecektir. Bucunkü ortamda böyle bir hükümetin ulkemiz koşullarına dalıa el\erışli olacıvğı kanısın»ukünıet buıuılıınının en kesıtırme. en demukratık çozum yolu kuskusuz bır an once se«.imlere gıtmektir. Egemenlık ulusundur dedığimize göre, yaşadığımız bunalımdan kurtulmak için son Çare olarak yine ulusa baş\urmak en doğal bir görev değil midir? Bir buçuk yıldır yurtse\er kuruluşlar ve aklı başında yurttaşlar bu öneri>i az mı dile getirdiler? Seçimler ne denli erken yapüırsa ülke çıkarıııa o denli iyi olacağı besbelli ortadadır. CHP desteğinde DP + Teknokratlar kombinezonu hiç değilse en geç 6 ay sonra seçimlere başvunılmasını öngörmektrdir. Daha erken bir tarih fizerinde anlaşüsa kuskusuı dah» iyi olurdu. Zira dediğimiı gibi, Parlamentomuzun iç yapısı sağlam bir temele dayaıiıyor değildir. Eğer kurulursa S ay boyunca bu kombinezcnun uyumlu biçimde işleyebileceğine dair elimizde bir rüvence >ar midir? Ama ne yaparsuııı? Demirel'In ramalı bohçasuıa tayasla bu formül elbette yeğdir. Denenmedık baçka bir demokratik seçenek kalmarfı ki' . ANKARA (CnmhDTİyet Bârosn) CXımhurbaîkanı Korutürk tarafından hükümeti kurmakla görev lendirılen Adalet Partiii GeneJ Başkanı Süleyman Demirel, temas larmı dün de »ürdürmüî, Hülriimette koltukların paylaşılması. kımlerin gdrev alaeağı, ızlenecek temel ilkeler gibi konularda, cep he ortağı hderlerle görüîmüşrür. Gorüşrneden sonra Demirel. dört partınin koalisyon protokolunda mutabakata vardıklarım açık lamıj, kuracakları hukuroetin güvenoyu alabheceğı kanaatınde olduğunu belırterek, «Bu hü kümetin kurulmasın» vucut ve rilmezse bunalımın daha se kadar süreceği meçhuldur» demi? tır. Demirel, koalisyon protokolunu hazırlamakla gorevli komisyo nun bugün çalışmaya başlayacagını da soylemistır. Bu arada Demokratik Parti Gend Baîkaru Ferruh Bozbeyli de dün verdiği bir demeçte, Hükümeti oluîturmaları beklenen Milliyetçi Partiler topluluğunun Millet Meclisı'nde 218 oy sahibi bnlunduğuna dikkati çekmiş, buna karşuı Demokratik Partinin Teknokratlarla kuracağı bir hükümetin 228 oyla güveno>*u alma olanağma sahip bulnnduğunu belirterek, «DP Gnı bu en zor gunlerde, akü almaz baskılara ve ahlâk knrallannı zor layan propaganda saldınlanna rağ men, birlik ve tesanüd içinde ba»arılı sınavlar vermiştir» demiştir. Ecevit: Dört partıden kurulu azmlık hükümeti dünyanm hıçbır yerinde görülmemıştır, thsan OVUR CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit dün Kartal'da yaptıgı Sonuşmada, «Dünyanın hıçbır ve rinde 4 partiden kurulu bır azın lık hüloınıetı görulmemıştır» demıştir. Ecevit, Demırel'ın geçmışte genel olarak koalısvon alevhınde soylediklerini hatırlamasmı onermış, «Unutmuş olabılır. Çün Birlik çağrısı AP Genel Başkanı Demirel'ın, gerçekten güven oyu alacak bır hukümet kurup Kuramıyacagı, başkent siyasal kulislennde dun de günün baş konusu olmaya devam etmistır. Başkent'teld sıyasal gözlemcüer, şimdi Cephe yö(Devamı Sa. 9 Sa. 1 de) kü Sayın Demirel için dün d'jı dür, bufrtln de 0u< ündur.. Am. koalisyon hötümetlenvle lcraı vamlmıvaeaSına ve mılle'e hı met edilemeveeeSine datr söv) dıklennl milletimiz unutmamı tır. Şimdl, koalisyonun da öt sınde dört partiden yamalı b azınlık hükiiTnetıvle memleke* hızmet edeceklennl Iddta ed yorlar» sekündp komısmustur. Bakanlıkları payiaşma ve bakanhğa getirilecek kişiler, Cephe parti leri arasında anlaşmazhk yaratıyor ANKARA (Cumhuriyet Btirosa) Hükümeti kurma görevıni alan Cephe'nin Ci'mhurbaşkanını bır oldu bıtti ile karşı karşıya getırmek ıstediği bellı olmaktadır. Ni tekım, Cephe partilerl liderlerının iki saat 40 dakıka güren dün ku toplantısmdan sonra, ortakları adına basma açıklama, yapan Demirel, «Koalisyon protokolunun esaslarını» saptadıklanm bıl dırmış, Millet Meclısinde, guven sızlık oylarını aşacak ölçüde guvenoyia sağlayıp sağlamadıkları yolundaki sorumuza karşıhk, «Gu venoyu alacaklan kanısını taşıdık lannı» ıfade etmiştır. Oysa Cumhurbaşkanının, kendısme hükümeti kurma görevıni vermezden önce, Demirel'e, Mıllet Meclisinden güvenoyu alabilecek bır hükümetin zorunluluğu (DevaaH Sa. • Stt. 3 de) Milliyetçi Cephenin ortak liste ile seçimegirmesi halinde bundan AP yararlanaeak ANKARA, (CumJbnriyet Bürom) «Milliyetçi» denen cephenin ortak lıstelı seçım ışbirlığinın yalnız AP'ye yarayacağı, cepbenın diger uç partisinm, kendı oy potansıyellerınden AP lehine TBZgeçmek zorunda kalacaklan belli olmuştur. 1973 seçım sonuçlarıyla Ugılı olarak, yetkıl: uzmanlarca yapılan bır araştırma, bugiinkü d Hont sısterninin aritmetigi için de, «ortak lıste» gırışımınm gerçekleşmesi halinde CGP, MHP ve ozellikle MSFnin, sekız il dışmda Türkjje ölçüsünde AP'yı besleyeceğtnı ortaya koymaktadır. Yapılan hesapiara göre, MSP 1973 seçımlerınde sağladığı toplam oylann 300 bine yakıru AP'ntn hızmetıne vermektedır. Bu sayı MSP'nın bugünkü tab»nının yüzde 15"i dolayındadır. Anayasa Mahkemesinin daha Halk iktidan Bülent Erevit CHP'nm hal1 temsıl eden «Tek demokrar sol oarti» oldugumı bır \r.p? ha tekrarlamıs, sözlerine devar la. «Onun için mılletin blaa t« başına iktıdara getıreregl etır beklevecefız. O çün bır par ıktidara Relmts olmavacaktı Halkın kendısl iktidara gelm olacaktır» demısrir. Iş saatı olmanna rağmen biı lerce ki?ı Kartal meydanını do durmuşrur Ecevit. Kartallılar Beledive Başkanlıği seçimi sır sında CHP"ye göstermıs oldug güvene «Sükran borcu^nu ödem< için geldığini belirtmis ve şunls söylemiçtir: Turhan ILGAZ onceki kararlan, bir yana bırakılarak, cephenin «ortak liste» ile seçimlere girdığı kabul edıldığınde, uzmanlara göre bu lısteler iki biçimde düzenlenebılecektır. Cepheciler, «ortak liste»lenni düzenlerken, ya Türkıye blçüsün de, 1973 seçım sonuçlarıyla saptanmıs genel oy dağıtınıını esas alacaklar, ya da «ortak liste» sıralaması, her il ıçın, o 11in 1973 seçim sonuçlarıyla oranUlı olarak yapılacaktıı. «Ortak liste» deki sıralamalar ıçın, 1973 seçım sonuçlarından başkaca bir kıstas bulunmatnaktadır. Bırinci çık, yani genel oy dağıhmının blçü kabul edilmesı, açıkça anlaşılacagı gıbi APYıin, cep tıesel ışbırlığınden bekledığı sonuçlara taban tabana zıttır. Zıra AP'nın 1973 sonuçlanna gore, genel oy dağılımı ıçındekı yuzdes) 29.8'dır. Buna karşılık MSP genel oy toplamının yüzde 11.8'ını, CGP yüzde 5.3'ünü, MHP de yüzde 3,4'unü elde etmışlerdır. Bu yüzdelere gbre yapılacak oranlama, «Ortak liste» sıralamasında AP'ye hıçbir avantaj saglamava(Devamı Sa. 9 Sü 7 de) Halkçı • Milliyetçi «MUleti bölmek Ozere Mıllive* Cephe Irurmaya kalkifsnlara Kı tal'a da gerçekçi halkçı millivı çiler en gözel dersi verdiler. îı nıyonız ki, önümüzdeki haftala da yine Kartal'da Soeanh'da Ha çı milliyetçiler de Milliyetçi C henin bölme isteklerine aynı < 3 si vereceklerdir. Zaten bu cephe oluşruranlar, bilmelidirler ki. çimden kaçmaktadırlar. Dün S yın Demirel görev alıp. ayrıhrkı göğsünde erken s^cim vazıli h (Devamı Sa. 9 Sü. 4 dı (Fotoğraf: Erdoğan Kdseoğlu) Atina'da bulunan Kennedy, Türkiye'ye baskının artırılmasını savunuyor ATİNA ABD Senatosu'nun etkili demokrat üyelerinden Edward Kennedy, dul yengesı Jackıe'nin son eşı Yunan mılyarden Onassıs'in cenaze torenıne katıldıktan sonra, Yunanıstan Başbakanı Karamanlis'le de bır gorüşme yapmıştır. Son aylarda Turkıye'ye karşı takındığı düşmanca tavırla dıkkatı çeken Kennedy, bu kez de oldukça ılgmç bır demeç vermıştar. Karamanlısie yaptığı görüşme den sonra, gazetecilerle konuşan Senator Kennedv özetle şunları soylemistır: «Amenkan Kongresmın çogun luğu Türkıye'ye karşıdır. Yardımın kesılmesıne karar vermî=tır. Ancak bu da yeterli defıl dir. Kıssmger ve ABD Hükume tine baskı arttırılmalıdır. B J konuda elımden gelenı yapaca ğım» Kennedy daha sonra, baa gü lünç ıddıalarda da bulunmuş, Turkiye'nin Kıbrıs'ta gırıştığı askeri &arekât ıçın hiç bır tahnk unsuru bulunmadığını öne surmuştur. Karamanlıs de, Kennedy'nin bu demecınden sonra, Senatörun «Büyıik anlayıs sahıbı oldugunu» ıddıa etmıs ve kendısmı ovmustur. (Ajanslar) • Cephe partileri ortak liste kanun teklifini açtkladı ANKARA, (Camhuriyet Bürosı «Milliyetçi» denen cepnen' «ortak listesll seçım ışbırlij yapmaya yönelık kanun teklil dun kamuoyurja açıklanmıstır. Cephecı partilerin yetkjlıle adına dün bır basın toplantı duzenleyen AP Geneı Başka Yardımcisı Necmettın Cevhe tarafmdan açıklanan kanun teı lifinde, «ortak hste»nm vararla anlatılmakta, ancak bu lıstec sıralamanın nasıl vapılacağm ılışkın hıikümier bulunmamai tadır. Teklifin ilgıl, maddesmdı sıralamanın, ışbırliğıne Ratıla partıler arasında düzenlenece protokolle saptanacağı belirtıl mekle yetınılmıştır. Ne var k esaslan ve kıstasian beUı oia mayan bu sıraîama bîr kez sap tandıktan sonra değıştırılemevi cek, ba^ı partılenn artık oy'.ar bır partınin stazanacağı mıllei vekıllen ıçın feda edılecektır Elektrik tarifeleri değişıyor, çok kullanan fazla para ödeyecek ANKARA Eneıjı ve Tabıi Kaynaklar Bakam Erhan Işıl, Tuıkı\e Elektrik Kurumu'nun Eleüuık Taııfeleri Yönetmelığinde değısıklık yapıldığını, bunun sonu cunda da TEK'ın beiedıyelere \ erdıgı eleKtrığin fıyatının da değıseceğıni açıklamıştır. Isıl'ın açıklamasına gdre, yapılan tarıfe değişikliğiyle çok elektrik kullanandan az para alma sekimdekı uygulam» kaldınlmakta, bundan böyle herkesın kullandığı oranda elektrik (D*\»nu Sa. 9 Sa. i de) • KIRIK KÜNKLERE KANALiZASYON SULARI KARIŞIYOR Uskudar'daki ünlü «Kısıklı» su>iı ile Dudullu Koyundekı ıçme suyunda «Koh basıh» bulunmuştur. Çeşmelerın uzerıne, kırmızı mürekkeple; «Suda koli basıiı bulunmuştur. Kaynatmadan kullamlmaz» yazıları yazılmıştır. Bu çevre, Sağlık Mudürlüğu ekip lerı tarafmdan taranmış, bulaşıcı bır hastalıga yakalamp yakalanmadıgı araştırılmışnr. Bu sırada sağlık durumu tehlıkelı gorulen ıkı kışı hastaneye kaldınlmıştır. YSE ekıpleri, suya kolı basılınin nasıl karıştığını araştır maya başlamışlardır. Ancak suları kaynağından taşıyan künklerın bır çok yerde kınldığı, kanal suları ile birleştıgi gorülmustür. Kunkler. onumüzdekı hafta ıçın(Devamı Sa. 9 Sü. 4 de) Bütün öğretmenlere yan ödeme, hâkim ve savcılara ödenek veriliyor ANKARA. <Cumhuri>et Bürosu) Bakanîar Kurulunun 5 Şubata yaıun suren toplantısı sonuna*), butün oğretmenlerm ış guçlugu zammı almasını kararlaştırmıştır. Kararın, tum ılkokul, ortaokul ve lise öğretmenını saptadıgı açıklanmıştır. Oğretmenlere ış guçlıiğü zammı venlmesı konusunda bır açıklama yapan Mıllî Eâıtım Bakanı Safa Reısoğîu oğretmenlenn gorev yerlenndekı koşullar dıkkate alınarak, ış guçlugu zammmın kararlaştırüdığım soylemistır. Reısoğîu ış guçluğü zammının duzenlenışı konusunda şu bılgıyı vermıştır: «Kalkınmada öncehkli yörelerdekı koyler üe yaşam şartları guç koylerde gorevlı 62 bin öğretrnene ayda 600 TL., dığer koylerde gbrevh 61 bın öfretmene 400. TL. ve dığer şehir ve kasabaîarda gore%lı 11 bın oğretmene 300. TL. ış güçlüğu zammı odenecektir.» Ote yandan Mılli Eğitım Bakanı. mahrumıyet bolgelennde çalısan oğretmenlerm, butun kamu gorevlılenne verılecek olan mahrumiyet yeri odeneğmden ayrıca yarar'.anacaklannı da behrterek, cîllc ve or:a dereceh okul m'Jdur>rı ıçın, yonetım gorevlen doi»yı*:yle, yukarıda ongorulen yajı odemelere ılaveten. kademeli bır şekılde ış guçlugu zammı ver.lmesı de kabul edılmıştır. Yılda 1 rrulyarı asan, bu yan odemelerın gerçeklestirilmesi ile burun oğretmenlenmızın geçim şartlarında hissedılır bir duzelmenm sağlandıgı kanısındayız» şeklınde konuşmuştur. Bakanlar kurulu toplantısı sabah saat 10'da başlamış ve 14 45e (Devamı Sa. 9 Sü. 1 df) Dısişleri Sözcüsü Akbil, Kennedy'nin sözlerini sert birdille eieştirdi A.VKARA Dısişleri Bakanlıe,ı Sözcüsü Büyükelçi Semih Akbil, dün basın mensuplarının soru su üzerine, Amerıkalı Senator Edward Kennedy'in Atina'da Türkiye aleyhine verdiği demeci sert bir şeküde eleştirmişfir. ( Akbil Türkiye üzerinde baskı , yapmak heveslilerinin başanya j ulaşamayacağının açık olduğunu | belirterek, «Türkiye ile Amerika j arasındaki ilişkilri daha da zedele>ebilecek hareket'ere girişildiği takdirde mevdana çıkabilecek oIumsu7 sonuçların sorumluluğu herhald Türkiye'ye ait olmayacaktır» demiştir. Büyükelçi Akbil. gerçekleri göremeyecek duramda olan bir kısım Amerikan politikacılarmın doğru yolu seçmekte gecLkmemeleri gerektiğini de belirterek, şunlan söylemiştir: • Kıbns'taki haliha?ır durumun. Atina cuntasi ile onun maşalannm marifeti olduârun'i artık herkes bılmektedir Spnatör Kennedy. Turkive'nin ciriçtıği harekâttan öncekj dıi'enm geri getirilmesinden sözederken. acaba cunta reiımın'n ve onların kanalıyla ülke=:nin Ortarioâıı'dü daha faal rol ovm\îbileceği h r duzenin Szleminı mi cekmektedir.» Teklif Dört maddeden oluşan «siya partilerin «:eçıra ittifakı feurabi (Devamı Sa. 9 Sü. 6 da OLAYLARIN ARDINDAKİ KUM SAATf umhurbaşkanı Sayın Koru türk, hükümeti kurma görevinî AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e vermiştir. Bilindiği gibi Süle.tman Demirel adına Milliyetçi Cephe denilen bir ortaklığın lideridir. Bu nedenle, cephevi oluşturan partilerin baskanları hemen top lanarak durumu gozden geçırtnislerdir. Durum gudur: Cepheyi oluşturan partllerhı bir hüküroet kurup güvenoyu sağlayacak trücü vokiur. AP MSP CGP MHP'nın Meo lis'teki sayısal toplamlan, aocak 214 saudalyere ulasnuktadır. Buna brfilık, son günlerde, e*k1 Demokratların AP'ye katılmasıyU Demokratik Partinin dn ' 6ERCEK Bir vakıtler, zdmanın Başbakanı Süleyman Demirel hakkında verilen gensoru oylamasında olnmsnz oy kullanmaları için Birlik Partisinden bazi milletvekilleriyle AP arasında vapılan pazarbklar başarıva ulaşrnıs, BP parçalanmıstı. Ecevit koalisyonunda aynı türden pazarhklarla MSP Grnbundan bazı milletvekiUen koalisyon protokolüne aykın oy kullandılar ve koa'isyonu çfikerttiler. Simdi de aynı vöntemlerle ve salt hüKiimet kurma vönelisindeki pazarlıklarla DP'nin ıçinden bır çrup milletvekilinin elde edileceği «övlenroektedir. • ** (Devamı Sa. 9 Sü. 6 da) Saatler bu gece I saat ileri alınacak 4NK.\RA BuUm Türkıye'de bu gece yansından başlayarak ılen saat uygulamasına geçılecektır. Enerjı ve Tabıl KajTıaklar Bakanı Erhan Işıl'ın dun >aptıgı açıklamaya gore 21 mart 1975 gunu gece yansından sonr» 02 de buttln Tür<?ıye d? sastler bır »•»" iien »ImsroV r (IHvaaH »a, | giİL » d*J C rumunun sarsıldığı Ilerl sörülmektedir. OP'nln MUJet Meclisinde 41 üyesi rardır. Ancak bu üyelerden baiilan cepheve açıkça katıhrsa, ya da güven o>larsa, veya oylamasuun yapılacağı oturum» katıhnayarak cepheye olanak sağlarlarss yeni kabine kurulabilecektir. Başta Demirel olınak üzere cepJıecilerin hesabı DP'nin çatlamasma ve parçalanmasına dayanmaktadır. Son Mİlarda bu tür parlamen to oyunlan siyasal vaşamımr?da görülmektedir. Belki haşkı ülkelerde benzerine rasttanmayan bir türdür ama, partiler arasında ank ve gizll pazarlıklsrla parlamenterlert elde etmek görenegi ne yazık ki siyasal yaşamıraıza Terleşmışttr. iKi KiŞiYi ÖLDÜRTTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN «KLÜP12»NiN SAHiBi, ADAMI TARAFINDAN CEZAEViNDE VURULDU İş rekabeti sonucunda «Gala Kulübu»nü basan ve Gebze Sav. cısı Menmet Parmaksız ıle kulü bun Dısk Jokeyj Sabahattm Al. t:nışıkı n olumu ıle sonuçlanan olayda a/mettıncı olarak gorünen «Klüp 12nnın sahıplermden Ertuğrul Kahraman, cınayetleri üzerine alan adamı Tahsın Erol tarafmdan Sağmalcılar Cezaevınde *abanca ıle vurulmuştur. Gala Kulübü baskınında iki kişının olHi'riiImesinde vıru uzen. (Devamı Sa. 9 Sü 2 de) £ADİR ŞADl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog