Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

VıCKS PİYASAYA VERİLMİSTİR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18187 Kurucusu : YUNUS NADt 20 Mart 1975 Perşembe < 15ü KURUŞ » >#* Avukat INaırn TE7MEN Türkiye'de Iş Hukuku Ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1975 Basfeı t N K I L İ P l e AKA KITABEYLERİ Er Sor Ic hat ve Degi'iklıklerle Ecevit, Cumhurbaşkanının Başbakanlık teklifini kabul etmedi Demirel «En kısa zamanda Meclislerden guvenoyu alabilecek bir hukumet kurmaya ve bunun listesıni Cumhurbaskanı'na s u n m a y a çalışacağım» dedi Cephe'yi olusturan partilerin lıderlerınin dun yaptıkları toplantıdan sonra, «Seçim ittıfakı uzerindeki çalısmaların tamamlandığı» a ç ı k I a n d ı Ecevit ve Bozbeyli ise CHP'nin destekleyeceğı erken seçim kosullu DP + Tek nokratlar hukumeti olasılığı doğarsa ağır şart koşmadan yardımlaşma kararı aldı korıılürh. hnltttmeti kıırma cjörevini Demirel'e verdi AVK4RA (Cumhurhet Cjmhurboskanı Fahrı Koruu h. dun CHP Genel Ba'kanı Bueıt Eecvrın bjgunku kosullar çınde bır hukumet kurnioMnın lrtnaksız olduaunu sovleverek ba 'i lanmaMnı ı^temesınden sonıa ukumetı kurrna goıevını AP Geel Bd*kaıı Suıevman Demııe e eıiruşur 12 Ekım 1973 seçımlerınden sonra 3 kez hukumetı kur makla gore\lendırılen Demirel, BaKanlar Kuıu'u listesıni kısa bır ^ure ıçmde hazıılavaıak Cumhurbaşkanına sunacagını bı'dırmıştır AP Genel îdaıe Kurulun dan >hu kumetı kurma ve geteken gırışım leıde bulunma' \etkısını alan Demirel Cephenın dıger lıdeılerı\le bugun saat 15 de bır toplan'ı 'va pacdknr Bu arada CHP Genel Ba^kanı Bulent EceMt Cumhuı başkanı ta lafından gore\ lendıiTneden bagı=ldnmasını ı«te\ıp bunun kabul ed^netinden once \e s^nra DP Genel Başkanı Bozbe>lı ıle ıkı kez buluşmuî'ur Ikı lıder bu go^u^me lerınde «12 ekım tarıbmde seçım koşuluyla DPnra Teknokratlarla bııli/v*e kuracagı \e CHP nın dışardan guvenoyu \ererek de»tek le\ecegı> hukun e' foımulu U7e ı nae tam b r anlasma sagladıkla ıını bıldırrrı lcıdır Baskenttc dunku \ogun temas lar Cumhurbaşkanının MHP Genel Ba^kanı Turkc» \e TBP Ge nel Ba«kanı Tımısıjı a\ıı ayn kabul etmemden sonra baslamıştır Bu kabuller sırdsmda CHP Genel Ba'ivanı EceMt ıle DP Ge nel Baç^an Bozbe\lı «aat 10'dan 11 30 a kadar suren bır toplantı \apmıslardıt' Bozbevlı nın ıstegı uzerıne Ec»\ıtın TBMM nd°kı ça lışma odasında \apılan gorusmeve ıkı part nın Genel Sekreterle rı de katılmıştır DP Gene] Baçkan: Bozbe\lı go u meden sonra vaptıgı açıklamada CHP Genel Bakanı de DP" nn .uracagı ve teknokratların da ç nde ver alacağı bır hukumet formulu konusunda konusrukla1"!nı «ovleını«trr Bırbırlerıne kar>;ılıklı agır sartlar ılerı surmedıklcını belırten DP Genel Baskanı «Goruşmeden mesafe kat etmış MHP Genel Başkanı Türkeş "21 Mayıs ve 12 Mart9ı yapanlar haklıdır,, dedi Cum. hurbasrtaiı Koruturk dun lıukuTiet baiıalımı konusunda MHP Genel BHr,dnı Alpaslan Tur^es ve TBP Genel Baskanı Mu~tdfa Tırrı 1 ıle, Çan'vava K şkunde a' n avrı goruşmusCunihurba=r.anının ıln. o'araıi Suruştuga MHP Genel Baskanı Alpaslan Turke": Çansava Krşkunden avnlırkcn gazetecılere, hukumeîı Mıllıvetçı Cephenın Kurabıleceğım, gorevın Cepheve •verılmesı şerektıgını so>len ıs, bunun d ••ındaıvi tum vollaım «antıdemokratık» oldugurıı one «urmustur Turke? sojle demı.4 r • Bu aıada Savın Cumhurbaskanına da üettıgun bır onetılı hususu açıklamaivta varar buluvorum Geçmısı eskı olajları kurcalamakta varar yoktur Turkıve bugun her zamankınden fazla bırhge muh'açti" Vatandas arasında karsılıklı sevgı. savgı dujgularına golge du^urucu sozler menı'eket ıçın vararlı degıldır Bunlarla 27 Mavıs vc 12 Mart 1 ka'dedvorıım Bunlar Turk SıUhlı Kuvvetlerı taıafından zaruretler (Devamı Sa 9 Su 7 de) Siyasal çevrede umutlar, DP'deki dayanışma veya kopmaya bağlandı A\KAR\ iCumhurıjet Burosu) & jaal ortam, dun olaganustu e^ıtlemeleıle dulu bır gel sme oMermış \e geıek sagcı cephe, Tek CHP DP ısbırlıgı açısınan krıtık bır noktava ulaşmıştır ıP Genel Baskanı Suleyman Deıırel ın hukumet kurma gorevını umhurba^kanından almasmdaıı onra ba^kent aıvasal çevnelerme şımdı gozler DP grupuna çevılmış durumdadır Gerçekten de DP gıupu ıçındeı b.ı ki'ım ujelerın tutumu hem u partının hen de bır olçude ul erun kadeurı e kılevecektır Ankaıa ad son 48 saatın gelışme MI ^ovle uzetleneDilıı Cumhurbaikam Koıutuık un DP r^nel Baskanını kabul etmesınen once oncekı gun toplanan )P grupundd ptıtı et,ılımı CHP n deate^levecegı bır DP Te^okrdtld kabıne^ının ben msenme ı ^eklınde belı lenm <: \e Bozbe\ Çankava iak go uşrıede Cum uroaşkanına bu egılımı gereken mnalıamla cıuvurmustur Y ne oncekı gun CHP Genel eketerı Orhun Evupogıunun )P ııjı onde gelen vonetıcıleıı ıle 'nilamentoaa bazı temasları olu~tur Ikı paıtı a asındakı telaolar ga\ ı ıesrrı olarak daha ıt duzevden. vetkıhler ve sade 'sılaTien^eıler arasinda da surdu ulmutuı Bir Amerikan Şirketine ödemediği vergi için vergı ıadesı yapıldığı saptandı (Cumhurıyft Burosu) Sayıştav denetçılerı jurdu muzda sısmık araştırmalar \a pan «Geophjsıcal Servıce In'er na'ıonal S \» adlı Amerman ^ırketme sante bır belge clj zenlenerek de\let kasasından \a rra mıljon hra>a jakın ode medıgı vergı ^e tasarruf bonosu karşılığının lade edıldıgını ortaya çıkarmışlardır Denetçıler ajnca, 1 mılyon lıranın uzenn de \ergı borc ı olan bu sır^et ten \asalara a\kırı olarak bu A lacagın tahsıl edılmed'gını de saptaml^'ardır \merikan şırketı \ara!'na va pılan \olsuzıuklan Sajıstav dene ç len An.ara Defterc'a'h gnın 1973 vılı hesabını ınce'er ken ortaya çıkar*mıslardır Sa\ışta\ denetçüennın mcele me sorucıı ıazırlavıp sorumlu Krı hakkında geıeken ı^lemın kctlrîn kazancı •.abanc ÇT'ar.lıfi ner'enı\le K u ı u n l a r \e\e «ı ia^a>ın n J4 nıaddesı qere ,lnte (menkul «erm<)\e tradı) ^ e r ^ M n e tabı ııldıııu ıddn bu \e Malne Ba\anHgına i ı rfklrrın pd\larınd du^en rv ı \ e r d ı l ! e n ıapor<t gore va^alau /jnç 'çın odemeciıgı vcrsîi ıl<" rnıza a\Kirı ı«lemıer şo\le olmuş ce/a mık sı tevbıt ed l m ş şır tur ke' r orteme vapması ıçın bıld A n k a r a Çarıkava T ersl Daı nm \apılm " ı ı S rue «82 .»38 R4 1 resire r.a\ı h «.lar "Gpophuıc ' lırası \ereı, İ4111TÎ0 lıra ı d i ber\ ıce Inter n t < nal b \ > sıı crt R m e 7dn mı olmak u?e • Yılmaz GUMIŞBVŞ toplam 10.3 3o7 94 ıra olan borcu ıt,ın ^ergı usul \aası gere gıncc kenriı^ıne t a n ı n j n 1 a\llk suıe i(,ınde herhjngl bır Uıra/da f) j l u r m a m ı s t ı r Bo\ lece \ ersı borcıı ke'sırle'imışli' Alacaktan vazgecilhor ksniıgı GehİL Genel Maaurıu= u 9 agu^to> 11TJ gun \e 18 «d (Deramı Sa. 9 Su 8 de) <ncjk bu «ırdtld Mall e Ba Türkıye'de petrol aradığmı açıklayan BP'nm ruhsatı olmadığı ıleri sürüldü ATA? ratmerıs nde hukuiıe tın saptadıgı tıyattan ham pet roi sag'aınıva'ak uret mı du suren Bnnsli Pe ""ol § rR.e'mm son gjnlerde r5dmuo\una Tur kijede petrol ardmaiarına gırış tıg nı duvurması uztnne oır a c klatıa \aoin Flel'tr k Muhen cı=lerı Oaa«ı Ibtanbul 1 Subesı \one* n Kuıulu Br tı^ ! Petro1 Sırketımn Turkı>ede petrol a r rama ruhsatı olmaaıgını one su I mus \e soz ıonusu «ırvetı Tu>ı, çla kamuo>unıı suçla SİLAHLI KUVVETLERÎN YENİLEŞME İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN 4 YILDA 20,5 MÎLYARLÎRA HARCANACAK MALIYE B^KANI T^SARININ YEVÎ YUKLER GE TIRECEĞINt BELIRTEREK BUNLN YEM \ ERGI LERE YOLAÇAC \CrINI SO\LEDI Malıje Bakaru Bedrı Gürsoy I da ta«arıya katıldıklarmı S05 , lemış, ancak bu masraflann but çeve jenı yukler ge'ıreceğ nı *aj dederek, < bu ve buna benzer \ a ^ l ı r . Turk butçesı uzerıne \eru masraf yukler getırmekte d r Tabıı bu vuklen karşıla>a 1 cac gehr kdTOaklarmı da du sonmem z gerekır \uce komıs 1 jon vekında bızım venı vergı kanunlarivla gelmemıze de hazır olmal'dır» şeklınde konuş muştur (Deıamı Sa. 9 Su 7 de) olarak çıktığımızs ınanıvorurm deraıştır Bozbejlı, bır soru uzerıne seçım tarıhı olarak 12 ekıın 1975 uzennde anla nklannı ıe goıu^menın bu tarıh esas alınarak vurutuldugunu açıklamış • CHPnn ıstedığı seçım temınatında mutabakata vardık Bu konuda da memnun ajnldık» şeklınde konuşmuştur CHP Genel Başkanı Bülent E ceut de goruşme Ue ılgıU olaras japtığı açıklamada. «Goruşmemı zın esasım bır bağımsızın baçkan lıgınaa DP'mn ve bazı bagım sızların katılacagı bu hukumete CHP nın destek olup olmaması konusu teşkil edıvordu Bu cto nuoakı gouşlerımı Partı Mec lısı karar mız çeıçevesınae Boz bevlıje sundum Fı'.en seçım koşuluyla bojle bır hukumet kurulacaksa Partı Mec'.ısımızın aldıgı karar, o hukumetı de des teklememıze ehermektedır Bo\ le bır hUKumet ancak erken se çıme memleketı gomrecek ve hukumet bunalımınm dustugu çıkma7da memleketı kurtaracak bır hukumet olmak gerek r O bas:'mdan hukumetm kurulu<su prcg7r amı ıle llgılı fazla bır şart mu sr>z konusu olmayacaktır Savın Camhurbaskanımız bojle bır hükılmet gırışunı içın ona» laıını venrlerse, bovle bır tıuku met bıçlrnlnı erten seçim ko*ulu>la uvgun gorurlerse, ı<ı par tının bırbınne a^ır şartlar koş maksızm anla«manm lemelını erken seçım koşulu teşkil ede reıî bırbırlenne vard mcı olabı leceklerı ızlenımını edınmış ola rak, toplantıdan avrı dım» demış tır Ecevit erken seçım tar nı konusundakı gorüşlerını açıkiarken de şoyle konuşmuştur «DP İJ ek'mden once bır se ç mı ongormuvor Bız ıse azami 12 ekıme kadar razı Oıabu.nz Bızım bır onergemız var, daha evvel seçirn ıçın Ve mumkun olduğu kadar erken seçımı memleketm vararına goruvoruz Eger bu arada daha evıel bır erıcen seçım olanagı ortava çıkarsa, onu desteklemek duru munda lcalacagımizı, sajin Bozbejlıye açia.lıkla ıfade ettım Nıhajet, kendı onergemızde gordugumuz memleKet ıhtıvaçian nın gereğ'dır Ora da destek o! mak durumunda olacagımızı bı dırd,m Bozbeyl , bunu anla jışla karşıladı Nıhayet bu kendı opprgeTi zd'r > tur Kıbrıs'la ilgili toplumlar arası görüşmelert 21 nisanda Cenevre'de başlanabileceği bildiriliyor )nsah 'Sayıları I8'i geçmediği aide hükümet urmak îteyenler ayriciddî utum içindeler, Turn. Sı'ahlı Ku \etlennın \enıden te6.kıla.tlanrra sı s.lan aıaç \e gereçlerının \e nuestınlmesi amac • la Mıllı ^a P^RTİLİ Be%efendl önumuzdeKİ seçimlerde de şu Antal\unn>a Bakanlıgına sele'ek vslla VJ açıkhaıa tuplaııtıs nddıîi taktı£ımlzı uvgular ra geçıcı uk)"nmelpre eıriM^ıe sak' Yan! Antalva^a cıvar l'lerden pe«ıreı.evetkısı verılme«ım ongoren ka ğımu valanddşlar hpra k"rı1t Uler'nde neii ne nun tasansı Mıllet Mechsı But ^ntahaüa oy versefr CHPyl sıler B"Cei"i/' çe Plan Komıs\onjnda ele a lmmıştır Tasarımn Komıs>orda nıuzake resı sırasınaa bır konuşna w Dun pan Mıllı Savunma Batkanhsı Butun bu tema^larcıan cıkan so Temsııcısı Korgeneral NVzmı Yi uç dun sabah beklen ldıgı g bı \uzaİD dun\a sıyası konıonk uru e^ekleimı^tır Cumhurba=kanı ta nun Tuıkıve alejhıre bır ı;oK ae < Brıtbh Petroj Şırke nın Kıb gısıkUUere ugradıgını «ıfindan kabu ed len CHP lıdeKrtrıs ns olıvİTı «'rasında \TAS barıs narekjtı sonunda ozehıMe ktnd ne one ı en jenı hakuralnensınde uretımı duaur IDcıamı Sa. 9 İ5U * de) uçak harp gem^sı helfkopter pa da 23 Iıradan satılaca^tır Kus \NKAR* Et Ba'ift. Kuru ma \e \ava;latrra ehd tıerının rasut \e tank bakımmdan \eter babi e* 19 lıradan 2i hra\a bıf hala ha*"irlarda o'dugıı» da be < ı o'undugunun ortaya ç'kmış mu ururıermden bazılarrna vuz =z tec de 20 lıradan 23 lıraya çıka lır len bılaıude butunu\le bı r de 1522 arasında zam japılmış bulunajgım ı bıld.rmıs ve <Tur». ıılmıstır Ingılız sırketı olan BP nm ser tır Snahn Kuvvetlennn \eruden Et Balık Kurutıu Genel Mu ma\esnm vuzde 51 ının Ingılız teskılatlanması ve sılahlarnın \eiı fı\at avaılarnasına gore, dana kıymasma yuzde 22, kojun aurlugu ıl? lılerı n.asaDlara kı I Hukumet ne aıt o'djgu da \er venılenmesı zoranlu hale gelmısaln^a,ta ve «laı geçen şırketın krvması ıle kuşbaşı ete vuzde 21, losu 17 lıradan satılmakta olan tır > demıştır 1 govde ftın kılosuiun 20 lıradan Turıuv n n ıç ve aıs polıtıka** b ftek e \uzde 15 £asaplara kı rı dognıdan e"Kileme sajretle lovıa satılan °o\de ete de joızde verıleceşını »jıldırmıslerdır n ıç nde oldugj r!alkımi7in go Ote yandan E' Balık Kurj 17 zam ınsjlanmıştır zunden kaçmamıstır» denmekteEt Baiıl* Kurumj Genel mjnca ımal edılneK'e olan so NATO'nun Güney Mucıurl ısrunden venlen b Igıve sıs sucuk <=alam \e ışkembenn dır kanadının gore e^kıden 18 lıradan satılan fıjatUrı caha once arttınld'gm (De\amı '«a 9 Su 5 de) dana kr ması 22 lıradan 19 hra dan bu urunlere zam japılrra durumunu dan ış'em goren kojun kıvrnası rnıstu EtBalık Kurumu et f/yot/no % 1522 zam yaptı (DIŞ H1BERLER SERMSİ) \EW ^ORK Kıbns konusundakı toplumlararası goruşme lere 21 nisanda Cene\Tede bas lamasımn kuvvetle muhtemel bu lund'igu ancak resmı açıklamanm Gmenlık Konsevı'ne katılan Kıbnsla ılgılı taraflann, bu konuda hukumetlennden gereken talmıatlan aımalanndan sonra >apüacagı ogrenılmıstır BM dekı ıvı haber alan kajKarşıüklı guven naklara şore goru«melere GeCHP Genel Baskanı, DU t j r nel Sekreter Waldheım da katıbır hukumette seçının c tenııra'acaktır t nı*^ ne olacağj soru una da Raul Denkta«;'ın Federe Turk «Bırbmmızn sozune gu\erı DeUetı Başkanlığma getırılmesı mız temınatı olacaktır» ce\a nedemvle jerıne Vedat Çelik nı bını vermış ır Bır gazeteci'iın katılacagı bıldırılrreıcted'r Runı seçım tarıhı konusunda bır an tarafı da, Kıerıdes tea ba^ka bır la^ma saglanamaj ıçı va da des IIŞIM atamava hazırlanmaktadır tegm ne şekılde kaldırılacagı B J ısımlerın Bırleşık Partı île \olunda<ı sorusuna da Ece\ t, rı ge enler nden Tasos Papadopu«Tabıatnla desteğımızın tek los, \e\a RUTI Diî,ışlen eskı Banedenı, memİPke'ı, Anavasa ve kanı Kıprnanu olacagı behrtılden^okra^i <uralları ıçınde re td jımı cumhurne'ın temel ılkeDenktaş'm önerisi (De\amı Sa M Su 1 de) Rauî Denktas'ın ıse ıkılı goıüs melerır vapılacagı \er olaıaiî fahran 1 teklıf ettıgı ogrenılmı^ tır Bu oner , Vedat ÇeLk tarafırdan Genel Sekreter e ıletılmış tır Runı taraîından Turk onensme ı«e bır cevap gelmemıştır. GÖZLEM UGUR MUMCU Tek Parti Olsalar... OCA\X/VRI ARD1NDAK k\K\R\ (Cumhumet Burosu) DP Gfiı! Baskan \ardımcsı r edat Or sal dun bi" demeç ve ereK MeUısteı 4 bagımsızla oe riber "^ıitiları 218 ı geçmıjen s>ag "phenırı «Hu&urnetı kuranz» ıii iıdlannın kendılerı dışmaakı par ılerın butunlugunu h^def alcuj,ı ıı sovlemi' ounun =üjası ahidtı a bagda nıadıgını b laırmıştıı Oı al Den i'el ın hul ımetı vJimaKİa gorev l<nriııılmesın<1en ı ıce \erd',;ı den ec a ı<n şovl»d r «Lzavan hukup^et bjrahmınd D ı (.urum bjlabılrne ıçm ı uı soru.ruuld.rin e b iiıgı ıle »e c lıkkatlı cahsmnsir! ı ger <tıgı .) r ıDo.ımı Sa 9 &u 4 de) Boslukta OlanBitenler... on gunlerde ustusfe gelen bırtakını haberler. snası ıktı dar boşlugunun sakıııtalnrını ortava kuvmuktadır Dunku gazet^rnızde \nkara Büromuzun verdıeı bır habcr ><»ın laııdı Buna gore tonu pıtasada 100 dolar olan Bor madenı Etıbank elıvle bır vabancı sırkete 197U e dek surecek bır anlaşmav. la 35 dolardan satüacakttr Bu \T3zden Ftlbank 111 vılda bır mıl v<>r lıra zarara ugravacagı hesap'anınnktadır 1 tınank dunıa pı vasalarıııdan gelen ve 1Ü0 dolar incelemekle görevli komite, çalısmalarına basladı (DI1? H\BERLER SER\İSI) V, \SHI\GTON Kuzej \ la nık Asamülesı n n «Ittıfakm guney kanadının durumunu ın celemek uzere» kurdugu komite Washıngton da çalışmaıarına baş lamıştır Toplanüya uje ulkele' den Parlamemerler ABD lı Sena torler Gunev Avrupa Muttefı^ Baskomutanı Johnsfon ıle ABD Dışışlerı ve Sa\unma Bakanl'gın dan temsılcıler katılmıslardır Top'an'ıda Tuıkıveyı temsıl eden Bıtlıs Senatoru Kam r an Inan «\BD Ko ıgresının jardımı (Dcvanıı ba 9 Su 4 de) S dolaMiıda bulunan ıstemlere ohırnsuz cevaplar verınektedır Bırkaç gun once \ıne basınımızda Turkıve'de bır ozel sırkete sıgara vapımı ırııı rulıat \enldı«ı haberlen \a\ınlanm^iı Bu Konu da ılgınçtır CHP nın 1969 secım bildırgesınde Turkıve riekı sıgara pazannın vabanrı kumpanvalara paravuııa lık vapan ıeılı ozel sırketlcrc aıılması ırm ralışmalar vapıldıgı \e bu tur gırısımlerın onu ne getmek gereğı belırtılmıstı \raclan altı \ıl eetmıs,tir Gcn 1 Turkne de ozel sekture sıgara vapımnıın ancak «ıhracat ıcın» Kavdivla verılmesı soz konusudıır Vrna sımdı pnasan s a r mıs hulunan kacak vabancı sızaraların satıs olanaUarı duşunulurse ozel yrUetın ımâl edecegı sıgaraların \urt icınde satılmasının ençellenemıvecegı dp anlasılabıhr Daha açıkcası, vabancı Mgara ımalâtcıları paravan sırketlerle Turkne pıvasa«iina gırıp devlet Tekelı'nı vık(Devamı Sa. 9 Su b da) «Mıllıvetçı Cephe» kurmavlaunm son gunlerde aj 7İa'inı b çak açmnor Gun geçtıkçe cephe ctaktıklen» bııtr b rer bozulu\or B'j tak'ıklerden bırısı sago parülenD seç mlere bır oıtak h<:ıevle sıruıe uuşunce^ınde >ogunld«ıvordu Bu amaçla bır va^a tc=laoı da hazırlandı Buna goıe. «Sıvası ppıtılerden ıkı«ı v°ja daha lazla'i 'eçım ıttıfakı kurarak mu teıek sday lıstesıjle» seçıme gumeı oneriıivoıdu Cep''er.ın «Hukuksal taktıgı» bu vasa ta'laaıvla «ap*anmak ı^tend 1 =kat bu kez de kaışılsjma b r Anajasd Mahkemecı karau cık 1 Yuk'ek Mahkeme'nın 1965 >üuıda o^bırlıgıv^ verdıgı kdrarda u g?ıekce bentmsenmektedır: Pdtneın mu=;terek ov Lstelerıj e seçıme katılabılmelerı, kendı kışılıkler.nın ve ozellıklerının mkarjıa varır kı, bovle bır sonuç par 1 k>.vramıyle ve nısbl sıstemle bağdaşmaz Bo>le bır >ol buj ık ço^unlugu kısılere değıl. partılere jonelen seçmen ojlamın eeıtıermı bulmasma da engeldır Cepheuler hep bıılıkte bu karara da karşı çıktüar Onlara soıareanız MahkTnenın verdıgı bu kararla kendılerının hazırladığı sıstem arasıntı». hıcbır ılıntı >oktur Ovsa «Mıllı>etçı Cephe» paıtılenn 1 haırladıklan ta=lak dd ehmızdedır iiu taalağın 4uncu maddc^mce. (Devamı Sa 9 Su 4 de) Yabancıların Gözüyle İNÖNÜ BiLÂL N. ŞiMŞiR zamansız olumu uzerıne Inonu'nun Cunıiurbaskanı seçılmesıjle ılgılı Ingılız ve Fransız resmı arsı, lenndekı belgelen ^nceledı v e bu dızıjT nazırladı 4. Sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog