Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

VICKS PİYASAYA VERİLMİŞTİR umhuriye 51. yıl, sayı: 18185 Kunıcusu : TUNUS NADt 18 Mart 1975 Salı « 150 KURUŞ Yakro tanhımizin en dilıkate rteger olaylan ve eylpmlpn ntirnvetıp Mfinı: " Balkanlarda Bir Gerillacı Ç1KT1 HUrnvet Kahramaru Rssnelı Nıyszı Bevın anılan îsteme Adresı: ÇAGnAS YAYTNLARI: Cağaioglu Halken Soit No. 3941 ÎS7ANBUL ECEVİT, SEÇİM KOŞULUYLA "DP + TEKNOKRATLAR,, ! j hracattadüşüş, FORMÜLÜNÜ DESTEKLİYEBILECEKLERİNİ AÇIKLADI I CHP GENEL BAŞKANI ECEViT, CUMHURBAŞKAN1 KORUTÜRK TARAFINDAN KABUL EDiLDiKTEN SONRA, CHP'NiN SEÇiM KOŞULUNA DAYALI HER TÜRLÜ GiRiŞiME DESTEK OLACAGlNI TEKRARLAD1. AP GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN DEMiREL DE, KORUTÜRK1E GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, MiLLiYETÇi PARTiLER TOPLULUĞUNUN HÜKÜMETi KURMAYA HAZIR OLDUÛUNU SÖYLEDi. Geçen hafta içinde ithalâtta döviz alacağı ve borçlarımız başabaş hale Korutürk liderlerle temaslarına başladı LVKARA, (CumhnrİTet Bürosn) Cumhıırbaşkam Fahri Koruürk, yeniden bir hükümetİTi ;urulması yolur.daki girişimleine dünden ltibaren siyasal lartilerin genel başkanları ile [orüşerek devam etmiçtir. Çan•:aya'daki Curnhurba?kanh£ı CöşkÜTid'e Korutürk, «aat 10.30' ia CHP Genel Bajkam Bülent Eceviti. ratt 17'de de AP Genel Başkanı Süleyman Deoıirel'i Vabul etmiş'ir. Curnhurbaşkanmın, bu defakl girişimlerinde, siyasal partt genel başkan!anna bir önerid» bulunmaktan çok, bugün bunalımdan çık^.ş konusunda fikirlerini sorduğu öğrernlmiştir. Cıım hurbaşkanınm dünkü kabullörl ıırssında CHP Genel Başkanı Ecevit, erken seçim koşuluyla her tiirlü hükümet formülüne elden gelen de=tekte bulunacaklarını tekrarlamış, AP Gsnel Başkanı Denrirel de demokratik mekanizmanın işletilerek «milliyetçi partiler toplultıguna» görev verilmesini istemiştir. ö t e yandan, CHP Genel Başkanınm, bir tara'sızın baçkanlığında teknokratlar ile DP'nin kuracağı bir hükümetl seçım kojuluyla destekleyeceğinl tçıklaması, hükümet kurulması yolundakf Eİrişimlerin bu yolda gelijeceğine bir işaret olmuy tur. AP Genel Başkanının, «Milliyetçi Cephe» üzerindeki ısr»rı da jüvenoyu slmayacaSı gerekçesıyle, düsünülmeyeD bır ıhtimal olarak simdilik serl kalmıştır. CHP Genel Başkanı Bülent Ece vit, bir saat 10 dakika süren görüsmeden sonra yaptığı açıklamada şunları söylemiştir: « Cumhurbaşkammız, parti li (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) geldi Kamu kesimi, Merkez Bankası kaynaklarından 1 milyar 579 milyon liralık kredi artış olacağı için yazsüresince dövizdarlığı çekileceği belirtiliyor l:ra azalmıçtir Aktif ve pssit he?^ıpta bulunan novız durumu gö/cnüne aiınarak yupıldn be* Sdularna yöniemlne göre. volda bjlunan. beklpven ve çesilli nedenlerle banfcaya lntıkal etmemis tslemler hariç. r.et döviz rezervlenrrl? çok cüz! Oir miktara ıneren alacaîımız ve borcumuz olan döv,7 mintan avnı se» vıveye gelmlstir. Son fıafta darumunda sktıf nesabın; altıa, dovu ve muhıelil döviz kalemlen toplamı 21) mllyar 7U5 milyon Ura, pa?tf hesabın ise döviz alacaklıtan ve murnellf dövlz kalemlerl toplamı 20 milyar 543 milyon llra düîeyînde olmuştur. Mevcimüh olarak Ihrs(Devamı Sa. 9. Sü. 4 dej kullandı ANKARA, (ANKA) Merkeı Bankasının geçen tıafta ıçıodekı son cfurumuıid qöre döviz alaedk ve oorçlarımıı başaöaş ha!e gelmiştır. Kamu Kesıminırı lse blr hafta içınde 1 milyar 579 milyon Uralık kredi kullandıgı saptanmı«tır. Dövlz borçlulan hesabı geçtlgımlz ıon haftada 815 milyon Görüntü re Arkası drünüşe bakarsanız AP nln düzenlediği Antalr» mitinei çok ırörkemll oimuştur. Havaalanmı tente bağlayan j o l boyunca uzaran sonu gelmez bir insan seI. Adun basında kurban ediletı ieveler, danalar, koyunlar. Hüriimet meydanın» nğnMyarak an sokakları tiklım tiklnn dolluran, Antalva Antalya ol»h wn»rin« rastİMimadık bir dlnryict kalıbalıjh... Ama bu göğüs kabartıcı gS•üntiivü sahneye koyabilmek re CHP'nin 2 mart günii toplalığı puanları geri bırakmak için \P örgütü büyiik paralar harcamış. yalmz komşıı Ulenlen değil, :i Van'lardan. Muslardan, Antalya'ya otobüsler dolusu adam laşımış. Ayrıca Müliyetçl CeplıeyJ oiuşturan MSP, CGP, MHP rlbl ortaklannın desteğini de sağ lamı;. Kim ne derse desin, fazla bir önemi yok bunların. Göriinüşe bakıldığı zaman Antalya nıitinçinin başarısını yatsınıa Dlanağı bulunamaz. Ne var ki. o mitinçde konııjan AP Genel Başkanının söylediklerini izlerken büyiik bir düş kınklıpına uğramamak da plden gelmiyor. Sayın Demircl'in konuşmasını yerinde dinleyen, ra da sonradan gazetelerde okuyan ratandaşlar çoğunluğuntın da aynı izlenimi paylasınış olacakları huskusuzdur. 19*3 seçiralerinden bu yana peçen 18 avrîan 10'uniı bunalım Içlnde geçirdlğimizi dile getiren AP Genel Başkanı. hunalınıı atlat mak uğruna neler yapılması gerektiği söz konusu oldu mu, dişe dokunur hiç bir öoeride bulunmuyor... Bir yandan. Ecevit'in uzattığı barış elini elinin tersiyle Herek CHP'ye çatarkeıı. öte yan dan sanki bir lozünı yolu imis STİbi biçimsel mantık oyunlariyle durumu idareye, jerçekte Ise bunalımı sürdürmeye çalışıyor. Ne imiş? AP ile CHP'nin bir »raya gelip hükümet knrmaları «ranmkün» değibniş. Hükümet Parlamento'nnn içinden aranmalı imis. Başbakanlığı memuriyet makamı gibl bir görev olmaktan çıkarmak Türk demokrasislnin en önemll ibtiyacı hallue gelmiş İmiş. Partiler demokrasisinde bajnmsız Başbakan modeli son bulmalı imiş. Partiler demokrasisinde olağanustü şartlar bile olsa demokratik kurallann dısına rıkıimamalı imiş. Bir defa çıkılırsa bir çok defa rıkılır. o zaman da reJim işlemez hale gelir, memlekeön işleri ;üzüs(ü kalırmış'.. Bu gelişi güzcl sözlerde bugfin içinde çırpuıdığımız bunalrmı gidermeye yarar en utak blr ışık görebiliyor musunuz?.. CHP ile AP'nin bir araya gelerek kol kola ülkeyi yönetmeleri geresini kim iieri sürdü? Bir an önce seçimlere gitmek koşalu İle partilerin iki ay için anlaşmalarını önermek, ilkclevi re programlan birbirine ters düşen kuruluşları ebediyen birl!k olmaya çagırmak mı demektir?.. Hükümet elbette Parlamen to içinden aranmalıdır, Başbakanlık bir memuriyet makamı clmamalıdır. Partiler demokracisinde bağımsız Başb^ban modeli son bulnıalıdır. Istünkorü bakıldığı zaman doğru imiş izlenimi veren bn «vecizeler» in, yaşadığımız koşullar gözönünde tutııldu|und3 kaba birer demagojl örneği olmakt»n öteye bir anlam tasıyamadl£ınj ortaokul çocukları bile Bilgiç'in "DP ile teknokratlar formülünü,, olumlu karşılaması AP'de tepki ve telâş uyandırdı ANKARA, (Cumhunyet Bürosn) , DP Istanbul Mılletvekili Saadetün Bilgiçin CHPnin desteği ile kurulacak bir «DP • Teknokratlar» kabinesine ilişkin son açık lamaları CHP çevreierinde ilgiyle kar.şılanırken, bu açıklama AP çevrelerinde tepki uyandırmışur. CHPrun desteğinde kurulacak DP . Teknokratlar kabinesinin oluşturuLmasmı mümkun görrneyen AP Genel Sekreteri Nahit Menıeşe'ye karşılık DP Genel Sekreteri Faruk Sükan, bunun mümkün olabilecfğini belirtm:ştir. "Cezaların yetersiz oluşu yüzünden trafik suçu işlemek yaygın hale geldi,, ANKARA Karayollan Genel Müciürü Celâleddin Dursun, 18 bucağa araçla gitmek imkânı bulunmadığmı. kış aylannda da üç ilçemize motorlu araçlarla gidilemediğini söylerniştir. Karayolları Genel Müdürü Dursun Bölge Müdurleri toplantısını açış konuçmasmda yur1974 sonu itibariyle 34 bin 918 kilometresi devlet yolu. 24 bin 581 kilometresi de il yolu olmak üzere toplam 59 bin 499 kilometrelik bir karayolu ağı bulımduğunu beiirtmiştir. Dursun'un verdigi bilgiye göre. yaz aylarmda bütün ilçelerirmze motorlu araçla gidilebil mektedir. Kı$ aylarmda BitHs'in Hizar.. Erzmcan'm Ilıç, Hakkâri' n'n Şemdinh ilçesıne motorlu araç gidememebtedir. Gidilcmeyen bucaklar Adıyaman'ın Gölyurt ve Sincik, BingöTün Yenisu. Gövniik, Yenibaşak, Bitlis'in Akşar, Sa gınlı, Geyikpmar, Meydan. Diyarbakır'ın Akçasır, Kâzığ m Can, Gökdere, Erzmcan in Oğu', Giresun'un Kovanlık Hakkân' nin Dagltca, Malatya'nın Kurşunlu, Siırt'in Doğanca ve Vücebağ bucaklanna motorlu arac!» gidilmesi mümkün değildir. Vur dumuzda bulunan 888 bucaktan 507'sine y&z kış, 250'sine kı$m zaman zaınan, 113'üne de sadece kuru navalarda gıdilebılme/itedir. Trafik sorunu Dursun, sayıları 8D0 bine ulaşan motorlu taMtlnnn nıevcut (Devamı Sa. 9. Sü. fi da) İlgi uyandırdı DP içmciekı muhaleletın başı o. larak bilmen DP Istanbul Mille'vekili Saadettin B:lgiç'ın CHP Desteği ile kuıulacak bir DP • Teknokratlar kabinesine ilişkin sön açıklamalan CHP çevrelerinde ilgiyle karşılanmışur. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Kartal Belediye Başkanlığı seçiminde 14 Ekim'e nazaran CHP'nin oyu °« 7 artarken, MC'nin oyu ?° 28 düştü R«ha ÖZ Kartal'da öncekl gün yapılan Belediye Başkanı seçimi CHP'nin, oylann ec60.69'unu toplayarak Milliyetçi Cephe'ye fsrk yapmasıyia sonuçlanmış, bu arada CHP'nin oylarmda 14 ekim seçira lerine kıj'asla ou6.68'l:k bir artış görülürken MC'nin oylannda o .t25.95';ik bir düşüş görülmüştür. 14 Ekim seçimlerinde Kartal ilçe merkezini oluşturan, Aşağı Mahalle, Yerıi Mahalle, Yukarı Mahalle, Çavuşoğlu, Orhantepe. (Devamı Sa. S Sü. S de) KAPKAÇ ÇETESt Hanımların korkulu rüyası tıaline gelen ve uzun süre, otomobille kapkaç ya j pan altı kişilik çetenin üç mensubu yakalanrmştır. FotogTafta, Kahraman Sütçüler, sabıkalı Özcan' Kırnak ve Mehmet DoğanyLdız adlı samklar Emniyet Müdürlüğünde sörülmektedır. (Fotoğraf: Tulay DfVİTÇİOĞLl) Çin'e göre Kıbrıs, ABD ile SSCB'nin başlıca rekabet alanları arasında yer alıyor PEKİN Çin'de yayınlanan «Halkın Gazetesi>»ne göre, Kıbns, SSCB ile ABD arasmdaki başlıca rekabet alanlanndan biridir. Son sayısında, bütün dünyanın dikkatini bir 3. Dünya Savaşı teh likesine çeken gazete, Sovyet sosyalemperyalizmine karşı bütün dünya ülkelerinin uyanık bulunmalannı tstemektedir. Gazete. makalesinde, ABD ile SSCB arasmda sürdürülmekte olan «silâhsızlanma görüşraelerinea rağmen, her iki ülkenin de askerî gider bütçelennl arttırdıklan, askeri manevralarını sıklaştıroıklannı ve nükleer denemelenni fazlalaşttrıiıklarını işaret etmektedir. ABD ve SSCB arasındaki rekabet alanlan olarak Kıbns'ın yanısıra Hint Alt Kıta'sının da bulunduğunu belirten gazete, bu bol gelerde, süper devîetlerden birinin. daha önce sağladığı nüfuzunu korumaya, ötekinin ise nüfuz alanım genişletmeye çalıştığıru yazmaktadLir. Denizlerdeki mücadeleye de oUk, katı çeken «Halkın Gazetesi» sosyal emperyalizmin denizlerde da ha «saldırgan» bir siyaset izlediğini ileri sürmekte ve Avrupa'da Kuzey denizinden Czakdogu'da Japon denizine, Hint Okyanusunda, ABD'nin «burnunun dibir.deki» Karayip der.izine kadar kol saldığını ifade etmektedir. (Devamı Sa. 9 Sü. 4 de) Sigortalılar 100 bin liralık koııut kredisini yeni vönetmelık yapılmadan alamayacak A.NK.ARA. (Cumhuriyet Büron) Sosyal Sıgortalılar Kurumu tarafmdan sigortalUara venlmekta olan 75.000 liralık konut kredisi tavam ıuo.OOü nraya çıiarümıstır. Ancak bu artım Uçüncü be» yıilık pianın 1865 sayılı tedbirln 4. fıkrasında öngörülen yönetmelığm yürürlüğe kODulması kay dıyle yapümışür. ÜçiincJ clao obneminde 10nut bırım ve yatırım hedeflerl bölümünün ıike'er ve tedbirJer baslikiı 4. maddesıny göre çeşıtlı kuruluşlann konut kredi ve fonlan ile fertıerm konut a ayırabilecekleri fonlar ErnıSk ve (Devamı Sa. 9 Sü, 5 de) Kadınlarm çantalarını kapıp kaçanlardan üçü yakalandı ca n Kırnak »hyordu.» Gözaltına alrnan Mehmet Doğanyıldız ile Kahraman Sütçüler' in aile durumlannın çok iyi olduğunu açıklayan polis, şu bilgiyi vermiştir: Selâhattin GÜLER Çaldıklan otomobillerle, Levent, Beşiktaş ve Kadıköy çevrelerinde kadınların çantalarını kapıp kaçan eski bir sabıkahnın kurduğu altı kişilik şebekenin üç mensubu yakalanmış ve gözaltma ahnmıştır. Şebekenin bugüne dek yaptığı soygunlar hakkında bir açıklama yapan polis ilgilileri; son birkaç ay içmde, özellikle kadınlarır> çantalarını kapıp kaçarak asayişi çok etkileyen ve halkı huzursuz eden sanıklann yüzbinlerce lira çalmı? olduklarını iöylemışlerdir. Yetkililer, «E^ki bir sabıka'î olan üzcan Kırr.ak'ın yönettiği «KapKaç» çetesinin olaylarda elde ettikleri paraları. eğler.ce yerleri ile kumarhanelerde harcadıkları saptanmışt;r» demişlerdir. «özcan Kırnak, son Af Kanunu'ndan faydalanmış ve ce2aevinden tahiiye edilıruştir. Kendisine Y.SS:. işletmesinde de bir iş bu(Devamı S». 9 Sü. 6 da) EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ: «POLiS ÖRGÜTÜNDE BÖLGE TAYiN SiSTEMi UYGULANACAK. Emniyet Örgiitü ile ilgili görü; meler yapmak üzere önceki akşam Istanbul'a gelen Emniyet Genel Müdürü Celâlettin Tüfekçi. dün gazctecüerle yaptiğı sohbet toplantısında. <Polis Örgütümüzü, batı ülkeleri polis düzeyine çıkar mak için çaba gösteriyoruz. Devle tin bu 4 bin silâhlı kuvvetini, en U modern araç ve gereçle donatmak, daha verimli hale getirmek yolun dayız» demiştir. GÖZLEM UĞUR MUMCU DENKLEM.. Teksif'ten sonra Tekstil Sendikası da 15 bin işçiyi kapsayan grev kararı aldı Teksif'ten sonra Tekstil Sendikası da. toplu sözleşme miizakerelerinin arüaşmazlıkla sonuçlan rnası üzerine, tekstil iş kolunda 55 iş yeri için dün grev kaıfr.n alrruştır. 15 bin civannda lşçi)rt kapsatiığı belirtilen grev karan ile ügıli c^arak dün bir açıklama yapan Tekstil Genel Başkanı Rıza Güven, Bclge Çalışma Müdürlügü'nde yapılan uzlaştırma toplan tısına işvercn tarafm gelmedigini ve 55 i$ yeri İçin 6 aydır sürdürölen müzakereler süresince anlaşmaz bir davranış lçinda olduğunu söylemiş. şöyle demiçtir: «İşverenlL. Sendikası, ülkemlzin içinde bıılunduğu siyasal çıknıazdan yararlanmalc istemekte, görüşmelere öneri petirmemekte. sendika öneri'°rini sörüsmeye yanaçmamsktadir. Sendi'.smız bu durum karsısmda aldıği gıftr kararım ba=anvla '.nirütecek T » zafere tılastırarp.k etictedir.» Lokait konusur.da da Rıza rtilven. lokartm bir hak olmadıgını ve lokavt uygulamalan karşjsında kosulların elverdigi Ölçüler içersinde en aktif tavn ala ELEKTRiK FiYATINA YÜZDE 50 ZAM YAPILACAK ANKARA Türkiye Elektrik Kurumuna bağlı belediyelerde 39 kuruş olan elettrik fiyatlarına yüzde 50 ile 52 arasmda zam yapılması kararlaşurılmıştır. Zam kararını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayiamış, Deviet Plarüama Teşkilâtı ile de mutabakata vRrılmıjtır. (Devunı S«. I. Sü. i de) Nasıl çaüyorlardı? Kadın arın korkulu rüyası haline gelen «KapKaç» çetesinin, önce ve özellikle sokaklarda bırakılan Murat marka o'.omobilleri çaldıkları, bu araçlar'.a, lenha caddelerle, otobüs duraklarında bekleyen hanımlarin 5'anından geçerken, para çantalannı kap:p kaçtıklp.n saptanuııştır. Para çantaları 'ou şekilde baziin sahipleri de yerlerd» sürüklenerek zorla eüerinden a!'.nd:ktirj sonrasını sar.ı'slar şöyle aniatmışlarchr: «Çantayı otomobılde açıyorduk. tçindekı paraları ve mücev her'.en alıp, çantayı ve ısimue yaramayan kâgıtları atıyorduk. ParaUri »ayıp paylaîiyorduit. An eılc bu Daral&rd&n coftunu Ö» Trafik ve bağlantı Tüfekçi, daha sonra Istanbul trafiği için 18 milyon Ura ayrıldı şını föylemi^tir. Emniyet Genel Müdürü şu bilgiyi vermiştir: «Şe hir için ve şehir sınırları içine konulacak kameralarla, trafik ku rallanns uymayanlar saptanacak ve Trafik Kanunlan uyaruıca ce uü*ndjn!^c*khr. Ayrıc» «.ehirler (Devamı S». ». SİL t d«) NADİR NADİ in>vımı Sa.. S Sfl S dat Son yüların »iyasal bunalımlan, gün jeçtfkç» toplumu dar boğazlara sürüklerr.ektedir. Bu bunai'jndan kurtulmak için önerilen çöıüna yollarını hep birlikte izliyoruz. Olayları, tiyasal dedikoduların kısır döngöJeri içinde gönneye «lısmış olanlaruıuz içia, konu oldukça basıttir: Demirel Eceviie elini ıızatsa, Korutürk bütün partüeri bir »raya toplasa, Bozbeyli anîayışlı davransa, Bayar desteklese.. gibi avuntularla, olasdıklar zincirinin halkaları tamarruanmaktadır. Oysa. bunahmın nedenleri der:ndedir. Olaylann üzerindeki gelıp geçici kaygı bulutlanndan sıyrıhp, gerçek nedenlere eğilciikçe, sonmiann ıçinden yepyeni odak noktaları belırmekte ve toplumsal değişimin kurallan aydırüjk ışıklarla gözler önüne serilrnektedir. Her demokrasinin •gerek> •» «yeter» koşullan vardır. Bu koşullar • yaratılmadan, sadece biçimsel görünümieıle i'etinnıek, bedeli çok pahaü ödenecek serüvenlere yol açar. Önce su gerçok koşulu tanımlsyalım: Batı demokrasüerind*, tonlumun bütün sm:f ve tabakalanna söz ve örgütlenme özgürlüğü tanınır. Bu özgürlü': dameti. insanlığa, sınıf kavgaları, ibtilâller ve cevrimJer sonucunda stınulabilmiçtir. Özgürlük ve derrckra.=i butün insanhğın ortak mirasıdır. Fakat bu miras, çağlar boyunca. topiumun belirîi kssimlerince, aynj toplurrmn öteki ve tabakalan için kullancunlmamışUr. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Paris'te konser veren Teodorakis, Türk ve Yunan halklarının yakınlaşmasından yana olduğunu söyledi PARİS Yunanlı besteci Mlkis Teodorakis Kıbns lı Rum mülteciler yararına Par;s'te Onceki gün bir konser vermiştır. Konserden önce bır konuşma yapan Teodorakis, Türk ve Yunan halklannm birbirtne yakınlaşmalarından yana oldugunu be lirtmıs, «Bız gerek Yaaanıstan' da, gerekse Kıbns'ta demokrasinin yeniden kurulması ıçm mücadele ediyoruz» demiştir. Teodorakis. Kıbns'takı durumun, bir parça sorumluiuju olan bti(Devamı Sa. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog