Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

VICKS PİYASAYA VERİLMISTIR umhuriyet 51. yıl, sayı: 18184 Kurucusu : TUN'ÜS NADİ 1 7 M a r t DAHA GÜZEL BİR DÜNYÂ Sadmı TANJB Yakında Çıkıyoı ÇAĞDAŞ SAYINLAR1 Ca&aloŞlu, Halkevi Sok. No: SB/41, tsUnbml 1975 pazartesi « 150 KURUŞ » CHP lideri Köln'de yaptığı konuşmada, "Biz halktan başka hiç bir güçle güçbirliği yapmayız. Halktan başka hiç bir güce boyun eğmeyiz,, dedi Münih ve Köln'de yaptığı konuşmalar binlerce Türk işçisince ilgiyle izlenen Bülent Ecevit dün gece yurda döndü. Ecevit, bugün Ankara'ya geçecek Ecevit, yaşamlarını Almanya'da çalışarak kazanan Türk işçilerine «Türkiye'de Türk halkı egemen oldukça faşizm olamaz» dedi Ecevit: "Bunalımm tek çözüm yolu seçimdir,, KÖLN CHP G«nel Başkam Bülent Ecevit, Federal Almanya ya yaptığı altı günlük gezisınin 80n giinünde dün, Münih ve Köln de Türk işçilerine hitap etmiş ve «Türkiye'deki bunalımm çözümü için tek kelimelik bir formül vardır. O da seçimdir. Türk halkı oldukça Türkiye'de faşizm Demirel, Antalya'da "AP'nin kalkınmacı, CHP'nin statükocu olduğunu,, ileri sürdü ANKARA, (Cumhnri''rt Bürosu) AP G«r.el Başkanı Süleyman Demirel. partısınm Antaiya sç'.k hava toplantısmda yaptığı ;<onusmada özeilikle CHP Genel Başkam Bülent Ecevit'i sert bir cille eleştırmış, APnin «Kalkınmacı». CHP'nin ıse «Statükocu» bir parti olduğunu ileri sürmüçtür. Demirel hükümet bunalımına değtairken de «Parüler d©mokrasisinde bagımsız Başbakan modelı son bulmalîdır. Partiler demokrasısinde otafanüstü sartlar o s a bile. demokratik icurallann dışıns çıkılmamalıdır. Bir defa çıkılırsa bir çok dera çıkılır. O zaman da rejim işl»mez. Siyaset ve sıyasetçt manas:nı kaybcder. Memleketin işleri yüzüstü k?!i"> li^mistır. Hasan CEMAL bildirivor olamaz» demiştir. Ecevit dün gece Türkiyeye dönmüştür. Sabah, pınl pırıl bir havada ve büyük bir kalabalığm doldurduğu Münih'te Konigplatz (Kral Mey dam) da. ögleden sonra da Köln ün Mungersdort stadyumunda binlerce Türk işçisinin sürekii «Erken seçim» bağırışları arasm da Ecevit şunları söylemiştir: «Ben buraya sizin dertlerinizle uğraşmak için geldim. Oysa sızler kendi dertlerinizi bir kenara bırakara'r;, ülkenin sorunlan üzerine eğilmek yurtseverliğini gösteriyorsunuz. Tüık halkı beni yurt içinde olsun, yurt dışmda olsun aynı dilekle karşı'.amakta(Devamı Sa. 9 Sü. 4 dr) «REXGÂREXK PARTİ» Korutürk temaslarını bugün de sürdürecek. Bilgiç, CHP'nin destek olacauı DPteknokratlar önerisini benimsiyor ANKARA Cumhurbaşkam Fahri Korutürk, hükümet bunalırmna çözüın yolu bulabümek için bugün CHP Lideri Ecevit ve AP Genel Başkam Süleyman Demirel ile görüşecektır. Öteyandan dün bir açıklama yapan Dr. Saadettin Bilgiç ise, DP'nin teknokratlarla kuıacağı ve CHP'nin dışardan deş tekleyecegi hükümete «Evet;> diyeceklerir.i bildirmiştir. Kartal Belediye Başkanlığı seçimini Cephe adayını 2744 oy geçen aday kazandı Kartal Belediye Başkanlığı seçimini, CHP adayı Avukat Mehmet Ali Bükiü kazanmıştır. Milliyetçi Cephe ile CHPnin ilk kez sandık başında karşı karşıya geldikieri seçımde CHP adayı Büklü 6S03. Mılliyetçi Cephenin destekledıği Selâmi Oğuz ;se 41J9 oy almışlardır. Seçime katıian diğer adaylardan TBP adayı Önder Çeri 41, TSİP adayı Mehmet Karadeniz 31, bag;ms:z adayiar Muzaffer Uzunkaya 114 ve İbrahım Diştaş da 56 oy sağlamışîardır. Milüyetçi Cephe adayina 2744 îark yaptn CHP adnyı Mehmet Ali Bükiü, sonuçlar belli olduktan sonra «Halkm zaierı, hakkın zaferi oldu» demiştir. 11.373 seçmenin katıldığı ve 81 sandıkta oylarmı kullundıkUrı seçimde herhangi bir olayın çıkmaması :çın sıkı gtivenlik tedbirleıi alınmıştıi'. Seçim sskin geç me.sine rjı^ınen zaman zaman CHP li gençlerle. Milliyetçi Cepheli geaç le r arasmda tartışmalar çıkmış, bir ara bir sandık başında seçimi izlemek isteyen CHP Istanbui Milletvekili Abdullah Baştürk'ün bu gırişimi engellenmeye çahşılmıştır. MHP'li miiitanlann bazı sandıklann başlarmda kümelendikleıi ve birbiılerini tanımak. diger partilerden yandaş'.arina kendılerini tanıtmak içın yakalarının dış taralına toplu iğnele: taktıkları dikkau çekmiştır. Luns: "Türkiye'nm NATO içindekı yeri n değışen koşullara göre saptanacak,, BRLKSEL NATO Genel Sek reteri Joseph Luns, Türkiye'nin NATO ravunmasındaki yerinin, Yunanistan'ın ittifakır. askeri ya pısından çekümesiyle değisen ko şullara göre ayarlanması için görüşmeler yapılacağuıı açıklamış tır. Luns, Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasmda sorun varatan komuta konusunun NATO çerçevesi içinde ele alınabileceğin; söv lemiştir. Almanya'mn Sesi Radyosunun Vunanistan'ın NATO'nun askerı yapısmdan oekilmesiyle Türk;ye ııin ittifak içindcki yerinin ne olacağı yolundaki sorusunu ce vaplandıran NATO Genel Sekreteri ben üyelikten çelıiliyorunı diyen lıerkesin ittifaktan ayrılamayacağını da so'zlerıne eklemış tir. Bütün ülkelerın N'ATO'ya anlaşmalarla bagiı olduklarını ha tırlatan Genel Sekreter, değişen koşullar altında Türkiye'nin p.lacagı yeni rolün saptannıası konu sunda şöyle konuşmuşnır: «Bu konııda Türkiye ile yapılacak görüşmelerle ilgiii olarak 25 nıaddelik bir güncem tespıt e'.tik. Ve Türkiye'den bunun müzakere edi'.rnesin'. istedik. Şımd: bekleme dönemindeyiz. Çünkü şu sırada Türkiye. Birlesık Anıe rika ile üsler konusunu görüyj yor. O kon.. oiter bitraez. bizimlf görüşmeye başlıyacaklar.» Luns, AJmanya'mn Ses; Radyosu mulıabinnin Türkiye'ye uygulanan Amerikan silah ambar gosunun yol 3ç'ığı sorunlarla ilgili sorusuna da, «NATO askeri komıtesi ve askerî savvınma komıtesi bu konuda birer rapor lıazırlayacaklar. Raoor tsmamlandıktan sonra komıyu NATO Bakanlar Konseyine götü(Devamı S3. ü Sü. 6 da) 12 Mart AP Genel BasKanı Demirel, 13 Mart dönemıne de değindiği IÎOnuşmasında. «1971 Dunalımı iyi anlaştlmadıkça ve iyt değerlendirilmedikr»> 7ff?îlS7S r|<Snern*nr;g I Devamı Sa. t. Sü. 1 de) GEZi NOTLARI: CHP'li Korutürk'ün temasları Hükümeti kurmaya meraur edilen Başbakan Sadi Irmak'ın görevi iade etmesi üzerıne temasia ; rına yeniden başlayan Cumhurbaş \ kanı"Fahri Korutürk, çalışmalarım hafta içınde de sürdürecektir. Korutürk bugün CHP Genrl ; Başkam Bülenr Ecevit ve AP Ge i nel Başkanı Süleyman Demirel ile | ayrı ayrı gürüşecektır. ', Cumhurbaşkanı Korjtürk saat ; 10.30'da CHP Liderini. lT.İMJ'de âe AP Genel Baçkanı Demirel'i kabul edecektır. Cumhurbaîkanı Korutürk, daha sonra MSP Gene! Baskanı (Devamı Sa. 9 Sü. 2 de) Iran, Türkive'den alacajı malların 5 yıllık tutartnı peşin ödemevi kabul etli Ümit GÜRTUNA Özel Sektöre ihracat koşuluyla sigara fabrikası kurma olanağı sağlandı nm kunılmasınds aranacak koçullar, sigara yapımı sırasında yü lütülecek işlemler, fabrikanın denetimi, ürünlerin ihracı. fabrika sahibinin sorumluluğu ayrı ayrı açıkîanmaktadır. Giderken düşünceli dönerken hülyalıydı Demirel Tıırhan ILGAZ Antalya'ya giderken. Derairel sakin, hattâ düşünceliydı. Vanın. daki lioltuktît oturan Sıfi) Vircalı yîa buksç tümce ya konuştu, va konuşmadj.. Hemen aiiîasında oturuyorduk uçakta. Üç gazetecı.. Bizlerte lâfIıyordu. Daha doğrusu coğrafja bı!aım!Z! «ınıvr.rdu: 5u dağm adı ne?.. Sorunun vöneltıldjğı arkadas susur.ca vamtlama sirası bıze gel di KTornslar olacak beyefendi..» Gevrek mr kahkaha attı: «Sen de bızim gibi konusuyorsun. Genel cevap veriyorsun...» «Ne yapalım beyefendi, beraber ola ola ögTendık...» Antaiya haı>aalanı mahsere dön müştü. Havaalanım kente bağla. ysn vol da öyle Ve hele de An^ talya.. Anlstılu sıb* def:l açıkçası. Biz öiyeüm W'"h:n k'=ı Sİ2 deyin ikiyüz bin.. Üç giindür ga zete bürolarma sönderilen ımzas'z propa^anda bıldir.:?nnde EÖJ (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de Elâzığ'da öğrenci çatışmasında 7 genç yaralandı, 10 kişi de gözaltında ELÂZIG Elâzığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde dün akşam çıkan çatışmada 7 ögrenci yaralanmış, 10 kişi gözaltma alınmıştır. Aralarında ötedenberi fikir ayrıkğı bulunan ögrer.ciier dün tartışmaya başîamışlardır. Tartış ma daha sonra büyümüş ve kü • fürleşmeyle kavgaya dönüşmüştür. Bu sırada dışardan üç araç j la bazı kişilerin geldiği ve yurt önündeki çatışmaya katıldığı görülmü=;tür. Olay sırasmcîa. öğren ci yurdunun kapı ve pencereleri kırılmıştır. Vaii Rıfat Kaplan'm verdiği bil giye göre. olayda Şaban Bekâr. Nedim Midilli. Selâhattin Parıltı. Remzi Çakmak. Gan: Çakır, Bayram Edersin ve Mehmet Erik adlı ögrenciler yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltma alınmı?. güvenlik tedbirler: j CHP adayı iie MC adayının, sandıkları dolaşarak i/ledikleri lâğım suları secimlerde. seçime katıian parti Eminönü meydanına akan merkezlerınde komiteler kurulIstanl:ul girgide bir sahipsizler kenti. bir düzensizlikler kentı rıalme muş ve seçim sona erinceye de i °elnıekte. Sürekii artan bir nüfus birikimınin getirdıği yen' yenı ğin bu komiteler seçmenierin çe i soruniar dışmda. elde bulunanların da korunması, veterli düzeye şitli sorunlarına çözüm bulmaya ulaştınlması gitgide büyüyen bu sorun olmakta. Ve gitgide öylesiçalışrrjşlardır. CHP'den seçimı ne aaşılmakta ki, kentte yaşayanlar bu düzensizliğe, bir süre sonra Orhan Ejüpoğlu. Orhan Birgit ve dönüp baknıaz olmakta ve tün bunlan doğal karşılamakta.. SırA]i Topuz izlemişl=rdir. keci'de patlayan lâgım da çıkardığı tüm çirkin kokuya karşın, \ görevlı traük polisinden baska kımsevı rahatsız etmemiş olacak ki. bir aya yakııi bir süredır rahaf ranat akışma devam etmekte. Ne demeli! Yöneiicilerm kulakları çmlasın... 'Fotoeraf: Ali ALAKUŞ) İzmitSakarya yolundaki kazada 5 kişi öldü, 6 yaralı var AN'KARA (CDrahuriyel Biirosul Bakanlar Kurulunun dünkü Kesnıi Gazetede yayımlanan bir kararı sonucu özel kesime yabanANKARA (Cumhuriyet Bürosu) cı ülkeleıe ihraç koşuluyla sigara ve diğer lütün ürünleri yapımı iDibjişieri BaKanı Melıiı Esen çin fabr'ka kurma iznı yürlrlübelin Iran ziyaretı sırasında Iğe girmiştir. Kijylece Türkiye'de ranlı vetküilerin Türkiye'den çımento. et, narenciye ve fır. | Osmanlı yönetiminden bu yana dık almak için beş yıllık bir i ilk kez sigara üretimlndc özel ke anlaşma yaparak, bu mallann 5İm hak sahibi olmaktadır. Özel beş vıllık Cıyatîannı peşm bde kesime tanınan bu hakkın yanında dünkü Resmi Gazetede stütün yebileceklerinı önerdikien öğrenilmistir. İranlı vetkililer ayrı ve rütün tekeli tüzüğü» adı altınca Iran'a gidecek raalların gel da uzun bir karamame yayınlan diğı Trabzon ve Samsun liraan mış ve türün ekimi, toplanması laıının tevsiı ıçın de uzun vade ve işlenmesine Ui5kin geniş kararlar yer almıştır. li kredı vermeyı teklif etmişlerdir. Gümrük ve Tekel Bakanhğı ta rafından hazırlanan. ve DanıştayDışışleri Bakanı Melıh Esen belin resmî ziyareti sırasında ca incelendiği acıklanan Bakanlar Kurulu karanna göre, özel kesim özellikle iki ülkeyı ilgilendiren ekonomik konular üzerinde du ilk kez sigara yapımı için fabrika kurma hakkma sahip olmuştur. rulduğu yayımlanan ortak bil Özel kesimin sigara ve diğer tüdiriden anlaşılmıştır. Bu arada rün ürünleri yapımı için fabrüa Ankara'ya gelen bilgilere göre, kurması ancak «ihraç koşulu» ile İran yetkililen Türkiye'nin, İ gerçekleşebilecektir. Bununla ilran'a ithal edilen malların geçis gili yayinlsnan kararda fabrikaoölgesınde olması nedenıyle bir çok konuda işbirliği yapılabileceğinı belirtmişlerdir. îran'ın önerdikleri ikili işbirliği konularınm başında İran'a ithal edilen mallann geliş yeri olan Samsun ve Trabzon limanlarımn ge(Devajnı Sa. 1 Sü. 6 da) Bu Köşeden UĞUR MUMCU Altan ÖYMEN 12 Mart dönemi ülkemizin aydınian içın bir sınav oidu. Uğur Mumcu, bu sınavdan tam numara alarak çıkmıştır. 3 defa gözaîtına alındı. İlklnde, bir ay yatıp takip nedenı de bulunamadan bırakıldıktan sonra 0 dönemde. muhalefete cesaret edebilen tek haftalık derginin yazı kadrosuna katıldi. 12 Mart'tan önce, akademik kariyerine başladiğı Hukuk Fakültesinde asistanken, yazarhğı tkincı plarıda yürtitüyordu. 12 Mart'tan sonra ise, asıi gücünü, baskıya karşı dırenme alanı olarak, yazarlığa verdı. Şimşekleri üzerine çektiğini göre göre... Tabiı vlne ıçeriye alındı.. Bu sefer 141'den, 142'den, 146'dan... Bir ara çıktı... Yazd:ğı dergl de kapatılmış, yazacak yer kalmamıştı. Teciiim kaldınp askerliğini yapmak istedl. Vedeksubay Oktıluna gıtt.ı. Okulu bitirip subay olmayı beklerken er çıkarıldı. <ıKötü düşünceleri var» gerekçesiyle... Patnos'da erliği de yenl bir tutuklama ile Kesildı. Herhatde yme «Kötü düşünceleri» \uzunden... çünkü bu ccKörü düşüncelerinn.n Türk Ce/a Kanunu'na göre suç teçkil ettiğın] gösterebilecek en küçüic delil, aylar süren koğuşturma va duruşmadan sonra da ortava çıkjneaı Toplam olarak mr yildan fazla vcttı... Beraat edlşinden sonra ıse ytne Patnos... Ordumuzun Patnos birliklerinde er olmak da en büyük şereitir... Ama Uğur Mumcu'ya yedek subay üniforması yerine er elbises, verilmesı fcaran, sonradan Danıştay'ın da tesbit ettigı gibi, bir ceza kararıvdı HuJnıksuz. kanunsuz bir cezanın karan... O günler de geçrı .. «Geçer ama, deler ve eeçer...» derler. O giinlerin eetirdigi ülser de. ügur iTtıtrfiı'nun (Devamı Sa. 9. Sfi. J de» DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ^ 1890 LİRAYA ÇIKARILMASIİSTENDİ ANKARA. (ANKA) Tüm Ka nıu Personelı Haklarmı Koruma Kuruluşlan Kor.Jederssy'jnu (TümPersonKom) Genel Başkam Sakıp Hiçenmez. dün bütçe plan komısyonunca Meclis'e sevkediien 12 sayilı karsrname ile ilgı.ı olarak düzenledigı basın toplantısında, kararnamenın meraur sorunlarına yeteıii bu çozüm getirmedığınj kaydetmiş, «Türk memuru, sorunlarına cıddıvsîle eğılinmediğini gbrmenin huzursuziuğu içinde patlama nok tasma gelmıştir» demiştir. Hıçerınıez, 42 kuruluş adına düzenlediğı basın toplantısmda ınemurlar içın saptanan asgan ucretin yetersizliğine ışaret etmiş, «Bugün Türkiye'de toplu sözleşmelerle elde edilen ortalanıa günlük asgari ücret 67 lıra, ortaîama aylık asgari ücret 2100 ile 3.300 l'ira arasında bir düzeye ulaşmiş iken, ilkokul öğrenimi görmüs ve sınavla ışe atanmış bir kamu personeline fcararnamenin öngördüğü brüt aylık üc ret 1440 liradır» demiş, bu haksulığın ortadan kaldınlmasuıı istemiştir. Kararnamenın gösterge tablo sundaki lö'incı ve 14'uncü deıecelerin kesinlikle kaldırılması gerebtiğını belirten Genel Baş(Devamı Sa. 9 Sü. î de) Waldheim Kıbns Türk ve Rum temsilcileri ile görüşecek İZMİT Izmit • Sakarya karayolunun Uzuntarla bölgesinde, sabaha Isarsı öir tanker ile iicı otomobüın dincirlenıe olarak çarpışrr.ası sonucu meydana Eeietı trafık kazasında beş kışl ölmüş. altı kış) de yaralan mıştır. B. 'MİLLETLER Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıs Türk ve Rum toplumları temsilcileri arasmda siyasi görüşmelerl yeniden başlatma görevini alan B.M. Genel Sekreteri Kurt Waldheim, önceki gün Peru'nun başkentı LL ma'dan New York'a dönmüştür. Walclheim B.M. Sınai Kalkıruna Orgütü'nün konferansını açmak uzere çarşamba günü Lima'ya gitmişti. G«nel Sekreter bugün Birleşnıiş Milletler'de Kıbns Türk ve Rum toplumları temsilcüeriyie (Devamı Sa. 9 Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog