Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTTRIYET DEVRÎ T ÜRK Şi i RI Mehraet Kaplan 2. BASKJ Cumhariyet devrinde yetişmlj 71 jalrtn yflza yakın şiirinl şekil. muhleva Te üslubunu, pslkolojik, sosyal ve estetik bakımdan Inceleyen bu escr; edebiyat araştırıcılan. ö&retmen ve öçrencilerin lemel Idtabıdu. Sahasında tek rset. Fiyatı: î« TU Dergâh l'ayınlan: Ankara Cad. 54/3 Sirkeci tstanbuJ CumhuriyeC 51. yıl sayı: 18183 Surucusu : YUNTJS NADİ 16 Mart 1975 Pazar = tarihj^lzi^^n dikkate deger olaylan ve ırriyetin üâru: BafEanlarda Bir Gerillacı HUrrivet Kanramanı Resneli Niyazı Beyın anılan Ç I K T I tsteras Adresı: CAGDAŞ YAYINLARI: Cagaioğlu Halkevi Sok. No. 3941 İSTANBUL Alman yardımının açılması kesinleşti BONN Kıbns sorunundan ürü Türkiye'ye kesilen Ba:ı Alanya askerî yardımının yeni?n başlaması yoiunda, geçtiğiiz günlerde yapılan »Örtülü ıplomatik temaslar»rn olumlu muçlar verdiği bildirilmektedir. Buradaki dıplomatik kaynakra göre Türkiye'ye yardımın miden başlatılması anık kenlik k&zanmıştır. Ancai, yardımın ayrmtılarına llişkin baaı teknik sorunların çözümlenm»slnden sonra kesln tarih sapt»nacaktır. ABD Dışişlerl Bakanı Kissinger'in Yardımcısı Arthur Hartmann'ın, önceki gün Bonn'd* Bau Alman Dışişleri Bakanlığında CHP Lideriyle yaptığı yanm Baatlik gizll toplantıdan ve AImaa Dışişleri Bakanı Genscher" ^ttınnıiıiitmffmnttitifiıııııiHnuııuııııııuHniitıifiuntHf innttHiınııiMtHtıııııııiMiıııınnııınııııııııtııııunuııııiiiJiuıuuiUiıtııtııumııuıııuuüuuıııınıııııt^ Hasan Cemal Bildiriyor le de buluşmasından sonr» Batı Alman basın, radyo ve televizyonlan bu Jconuya yer Termeye başlamıştır. Batı Alman televiryonu önceki akşam haber yayımnda Türkiye ye askerl yardımın. başlama ıınm kesinlik kazandığım blldirmıştir. Öte yandan, Alman Basın Ajansı yine önceki gümin tarlhini taşıyan bir haberinde konuya ayrıntılı bir biçimde yer vermiştır. Alman Basın Ajansının dünkü Alman basınır.da yer aian haberi özetle şöyledir: «NATO üyesi Türkiye'ye Alman savunma yardımının yeniden başlatılmasına ilişkin olarak Federal Alman Hüktimeti içlnde görüş birliği büyük ölçüde oluşturuîmuştur. Hükiimet sözcüsü Bölling'in cuma günkü açıklaması bu doğrultudadır. Bonn'daki gözlemcilere göre, ayrıntılara ilişkin bazı teknik sorunların çözümlenmesinden sonra Türkiye'ye yardım yeniden başla:ıîacaktır.» (Devamı Sa. » Sü 7 de) | | Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasından Ekonomik ve malî şartlann gittikçe ağırlaşması karşısında, aşağıda adlan bulunan gazeteler 17 Mart 1975 Pazartesi gününden itibaren satış fiyatlarını 150 kuru§ olarak tesbit etmek zorunluğunda kalmışlardır. Türk okuyucusunun gazetelerin sadece varhklannı korumak düşüncesiyle aldüdan bukararı anlayışla karşılayacağı ümidindeylz. | | Bülent Ecevit'in dönüşü ile iurum açıklık kazanacak NKARA (Cumhuriyet Bürosn) Başbakan Sadi Irmak'ln, Cum urbaşkanınca istenen «Büyiik oalisyonu» gerçeklejtiremeyeîk, yeni hiikürneti kurma göîvinden bağışlanmasından son ı, elde kalan »eçenekler, slyasal partller arasındakl grupla»ms'.arı daha belirgin hale getir miştir. «Milliyetçi» denen cephe içlndeki partiler, hükümet kurma gorevinin liderleri Demirel'e ve rilmesi için baskı ve propagandalannı sürdürürlerkeo, DP' nin de giderek CHP'y» yakîaştı ğı gözlenırektedir. Cumhurbaşkanının çağnsı üzerine, Alrnanya, Hol'anda ve îngihere'ye yaptığl gçziyi yarı da kesen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in yurda dönüşü, en çok DP'de merak, hatta heyecacla beklenmektedir. DP yet kiiileri, Ecevit'in gelışinden son ra CHP ile olan ili?ki!erin açıklıga kavuşacağım ifade etmektedirler. CHP'nin dışardan dpstegi Te kurulacak bir DP • Teknokratlar kabines.nm, DP'de büyük ö;çüde yandaş toplamiş oldugu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Başbakan Irmak'ın böyle bir formii(Devamı Sa. 9 Sü. 1 de) Cumhuriyet Hürriyet Son Havadis îeni ülus (Ankara) Dfinya Müliyet Tercüman Banş (Ankara) Ekspres (lzmlr) Gunaydın Sabah yenf (îzmir) Orta Doğu Veb Ofset yayınlan AdaJet (Ankara) Asır £eni Asya Bir Sınav nnalım* çözüm bulmak urnudn ile başlayıp da düş kınklığı içinde yorgun, beıgin tamamıdığımız haftaların sayısım rtık unurur okluk. Yann bunırdan bir yenisine daha adım tıyoruz. Gene mi dü? kınklığı, ene mi başansızlüda karşilaacaçız? \'üreğimiıi titreten mut ı?ı|i haft» sonuna doğru ene mi sönüp gıdecek? UmudomDzun bu kez olsnn oşa çıkmaması umudu ile biz iikUmet bunalınunı çözümlelek iizere aylardır çaba harcaan iyi niyetli devlet adamlan9ixa basan dilemekten gayri e yapabiliriı? Tüm iyi niyetiıizle onlan desteklemetnizin lışında elimiıden oe gelir? Sajın Cumburbaşksnı Kornürk, Almanya gezisini yandaıraktırarak CHP Gfnel Başkaıı Bülent Ecevit'i acele Ankaa'ya çağimuştır. önceki gün lilli Birlik ve Kontenjan ruplan temsilcileriyle başladıı görüşmeleri yann onıınla ürdürecektir. Hükiimet konuunda CHP'nin tutumu ayrıntıan ile bilindiğine göre Sayın :umhurbaşkanı bu çağrıyi sırf ırotokol kurallarına uymak çin, bir formalite gereği yerile getirilsin diye göze almış ılmamalıdır. Bir an önce seimlere gidilmek koşulu ile CHP'nin akla gelebilecek her iirlü hükiimet biçimine hazır >ulunduğu açıktır. Sayın Cumıurbaşkanı, kaçıncısı olduğunu ırtık unuttuğumuz yeni girişinine başlarkcn öteki partüerin utumunda bir değişiklik oldu;u, ya da olabileceği düşünceiine varmiş mıdır? Ankara'dan gelen bir haber inümüzdeki günlerde CHP ve \P kara r orsanlarının hükümet sorunu ve seçiın konusu ile Igili olarak ayrı ayn toplantıar düzenlediklerini bildirmek;edir. Ozellikle AP Temsilciler Vleclisinin toplantısına önem ıprilmektedir. Habere göre Geıel Başkan Denıirel Temsilciler rteolisi toplantısında erken seçim (erkenliği kalmadı ya) conusunda AP örgütüniin eğiimlerini öğTenmek istiyecektir. Vyrıca bugün Antalya'da yapılacak AP mitinKİni de Demirel"n bir erken seçim ölçüsü olarak değerlendireccğinden söz »dilmektedir. Bu haber ve söylentilere batrtlırsa AP lideriııin seçim konusunda CHP ile görüş birli^ine yaklaştığı, ancak Meclis"teki kendi grubunu a>Tii paralele çekebilmek için parti ârgütünden desttk aradığı izlenimine varmak mümkünıiür. Zira AP örgüiüuün ne zaman rapıhrsa yapılsm seçimlerin yenilenmesine karşı koyabüeceğini düşünmek güçtiir. Hele partinin tabanını oluşturan geniş tıalk yığınlannın seçimlerden kaçmak jsteyebileceğini biz hiç »anmıyoruz. Bugünkü Antalya mitingi AP yöneticileri hesabına iyi bir fırsattır işte. Gövde gösterisinin CHP'ninkinden daha görkemli bir hava yaratması uğruna AP örgütü iki haftadan beri yogun bir çaba harcamış, yalnız Antajya ve çevresinden değil, yakın, hatta uzak illerden çok sayıda yurttaşın Demirel'i dinleyip alkışlamAsına olanak sağlamaya çalışmıştır. Eğer gerçekten CHP'nin görflşüne yaklaştı ise bugiin Antalya'da kürsüye çıkacak olan Sayın Demirel, kendisini dinleyen kalabalığa: Seçimleri istiyo r musunuz? diye bir sorsun bakalun. Onbinlerre hançereden çıkacak giir sesli yarutın «evet, istiyoruz» dan başka bir şey olmayaca Antalya'da Demirerin konuşacağı AP mitingi nedeniyle genış güvenlik tedbirleri almdı Cnmhuriyet Haber Merkezl ANTALTA Bugün yapılacak AP mitingi ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış; Konya'dan bir ko mando taburu, îzmir'den 180 toplum polisi Antalya'ya getiriler e i güvenlik tedbirleri Bİınmış tır. Antalya'daki 7. piyaae ala\ı . aa alârma geçirilmiştir. Ayrıra ' Antalya polisinin tüm izinleri kal dırılmıştır. ŞAP HASTALIĞIYLA SAVAŞ İÇİN VERILEN PARA, DONATIMA HARCANDI Sayıştay denetçiieri. 1974 yıImda şap hastalığı miicadelesi 1çın Lalahan Zooteknik Araştırma Enstitüsüne verilen 5 milyon lira ile, buzdolabı, kamera, layans, yoğurt kâsesl. süt doldurma makinesi, şise yıkama makinesi maroken ve ceviz masa ve koltuklar alındığını saptamıştır. A VKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Yılmaz GÜMÜŞBAŞ Sayıştay denetçilerinin Ankara Defterdarlıgınm hesaplarır.m incelenmesi sırasında ortaya çıkardıkları bu dıırum, Sayıştay'• ra ele alınmış ve Maliye Bakanlıgının dikkati çekilmiştir. 1974 yılı başlarında koms'jmuz Iran'da şap hastalığı görülmüş, bu hastalıgm smırlanmıza flrmemesi ve hayvanlanmızda görülmesi haîinde mücadele için bir ömek yasası çıkartılarak Tarım Bakanhğı enırıne 'J.'i milyon lira verilmişti. Hayvan sağlıgımn kontrolü, teşhisi. araştırması ile aşı, ilâç, serum ve biyolojik madde öretlml için reriien bu ödenekten 5 milyon lirası da Lalahan Zooteknik Araştîrma Enstitüsüne belirtilen amaçlar için kullamlmak üzere tahsis edilmiştir. Ancak, daha sonra Sayıştay denetçiieri Ankara Defterdarlıgının nesapîarını incelerken, şap has • talığı ile miioadelede kr.'lamlrıaSa. 9, Sü. C da) Bankaların mevduatında geçen yıl sonuna göre 2,5 milyarlık düşüş oldu Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) T. C. Merkeî Bankası, haftalık göstergelerinden çıkan sonuçıara göre, bankalardaki vadesiz ticarl ve vadılüz tasarruî mevduatı azahrken, Merkez Bankasınm özel kesıme açtığı kredi miktan 14 şubat • 28 şubat 1975 tarihieri arasında bir milyar 602 milyon lira artmışur. Aynı dönernde kamu kesımi kredilerinüe 596 milyon iiralık bir azalma bulunmaktadır. Karşılama t AP genel merkezinden yapılan ' açıklamaya göre, Jemirel. berabe rinde genel başkan yardımcıları Sabit Osman Avcı, Selâhatt.n Kılıç, genel sekreter Nahit Mer.(Devamı Sa. 9 Sü. 4 de; Dört aylık şehit Tahir, hazin bir törenle toprağa verildi LEFKOŞE Üniformah Rum polisleri tarafmdan önoeki akşam Larnaka'ran Güney Batısmda Mavzotos köyü dolaylarır.da | otomatik tabancalar'a \unılarak | şehit edilen 4 aylık Erçin Tahir, göıülmemış büjTİk bir törenle gözyaşları arasında toprağa venimışnr. Rum hunharlığının en son kurbanı olan 4 aylık bebek için düzer.lenen cenaze töreninde Fede : le Türk Devleti Başkanı Rauf j Denktaş, komutanlar, bakanlar, j milletvekilleri. çeşitli dernek, j kurum temsilcileri, daire müdürleri, ilkokul ve lise öğrencüeri, şehit bebeğin yakınlan. kurtanlmış bölgenın çeşitli j'erlermden geler, binlerce kişi bulunmuştur. Hazin cenaze töreni dolayısıyla Lefkoşe'Je dün ?abah okul lar ve resrai dairelerle mağazaIf.r kapatılmış, halk. Erçin'e son gbrevini yapmak için sokaklan doldurmuştur. Selimiye camiindeki cenaze töreni sırasında Ada'nm Tıirk kesiminden binlerce soydaşımız gözyaşı dökmüştür. (a. a) Güney Vietnam'da İ | polis, bir Fransız gazetecisini kıırşun vaîmııruna tutarak öldürdıi ONASSİSVE SUSAN HAYWARD ÖLDÜ rundan rr.uztarip bulunduju ve önceki gün âni bir kriz sonucu öldüğü bildirilmektedir. Dün • yanın en zengin adamlarından ünlü Vunanlı miiyarder Aristotle Onassis de Parıs'te tedavi e dilmekte oldugu Neuilly'de ölmüştür. 1906 yıhnda Izmir'de do ğan Onassis. 1922de 16 yaşmda iken Arjantin'e göç etmiştir. Onassis burada ilk olarak telefon memuru olarak iş hayatma atılmış, daha sonra tütün ithalâtına başlayarak, 24 yaşındayken Buenos Aires'te Yungjııstan konsolosu olmuştur. 1930'larda ar matörlüge başlayan Onassis, 20 yıl içirde 100 tankerden kurulu bir filo sahibi olmuştur. Onassis 1968'de Jacqueline Kennedy ile evlenmiştı. PARİS Ajans France Presse'nin Saygon'dski muhabiri Paul Leandri, dün Güney Vıetnam poîisinin açnğı ateş sonun da öldürülmüştür. Güney Vietnam Hükümeti aleyhinde bir yazı yayımladığı gerekçesiyle Saygon polis karakoluna çağnlan AFP Muhabiri, buradan otomobiliyle aynlırken, Güney Vietnam polisi taraimdan yaylım ateşine tutulmuş ve kurşıınlardan biri muhabirül sol kulagma isabet etmiştir. Güney Vietnam polisi. bu konuda bilgi verirken. otomobiiini çok hızlı süren 37 yaşındaki muhabir Paul Leandri'yi durdurmak amacıyîa polisin havaya ve arabanm tekerleklerine steş açtıgım bıldirmiştır. Gör<rü tamkları ise ıx>!isin Leandri'nin arabasım yayl:m ?."eşin.e ruttuklarım söylemişlerdır. (Devamı Sa. 9 Sü 5 del Merkez Bankası haftaîık göste gelerinde 14 mart 1975 tarihii eı son bilgilere göre Merkez Banka sı ile diğer bankalann taaliyet len özetlenmekte ve 14 subat 28 şubat 1975 tarihieri arasınd Merkez Bankası kredilennin milyar 602 milyon lira arttığı bil dirümektedır. Kamu kesımı kr< dilerınde 596 milyon lira azal] olurken, özel kesime açılan fcr< dilerde 1 milyar 602 milyon liı artış olmuştur. Banka Bü'.ün bankaları kapsayan 14 jubat 1975 tanhii geçıcl verilere göre i=e, mevduat 1974 yılı tonuna orar.la 2 milyar 438 mıl yon lira azalmıştır. Bu azaUş yüzde 2,5'un karşılığı olmaktadır. Oysa 1974 şubatmda yine mevduatı bir mevduat azalışı olmu», aı cak bu yuzde U.5 oranında kca mıştır. 14 şubat 1975 tarihin kadar toplam mevduat içind vadesiz ticarl ve vadesiz tasa ruf mevduaiı 1 milyar 870 mi yon Hra azalmıştır. Dış Merksz B a r k a s ; haftalık aösterge^inde 1975 yılının 10 martma kadar ıhracat ıthalât ara sırıdaki açığırt 545.4 mıîvon dolara ulaştığı bildiriime^tedir. 11) marta kadar 270.2 müyon cfo larlık ihracat yapılmış, ithaiât değerl ise K15.6 milyon doları ticaret bulmustur. 9 mart 1974 tarlhiı de ıse, aynı açık 74.1 milyon ti lardı. 1 ocak ile 10 mart 1975 tari leri arasında 2WS> milyon d lar ışçi gelirl saslandıSı beliri len haftslık goî^prcedp 2eçe (Devamı Sa. 3. Sü. 6 d Araerikan sinemasınm ünlü oyunculanndan Susan Hayvrard, Ho;iywood'daki Beverly Hills'de ki evinde, ünlü Yunanlı aımatör Aristotle Onassıs de Paris'te tedavi edılmekte oldugu Neuilly'de ölmüşlerdir. «Yaşamak İstiyorum» filmindeki rolü ile Oscar ödülü kazanmış olan tanınmış sinema oyııncusu Susan Hayward'ın iki vıldanberi bir bevin u UGUR MUMCU CUMHURIYET'TE Portekiz'de bankaiardan sonra yerli sigorta şirketleri de devletleştirildi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NADtR NADİ Portekiz'de geçen salı günü bajarısız ciarbe girişimini takiben Silâhlı yağma kurulan Devrirr. Konseyi, bankaiardan sonra yerli sigorta şirketlerini de devletleştirmiştir. suçları da Bu arada darbe girişiminden 12 yılhk af sonra ülkeyi terkeden General Spinola ve eşiyle 15 subaya Brezilya hükümeti sığınma hakkı taindiriminden nımırtır. yararlandı Çeşitli ajans habcrlerine göre, 24 asker üyeden ohışan Portekiz Devrinı Konseyi. yerli sigorta şir Ar.ayasa Mahkemesl, silâhlı ketlerinln devletleştiıilmesiyle il«Sermayenin yagma suçlarından mahküm bu; gili açıklamannda lunan kışilerın affın genel hü; şımdiye kadar mutlu bir azmlığı kümlerinin dışında tuıulmasma ; daha da zengin etmekte kullandıilişkin Genel Af Kanununun i ğını, çalışan sınıfın çıkarlaıının ,k:ncı maddesınin (bı bendinde korunmadığını> belirtmiştir. Dev kı uükmil de Anayasa'va avkın rim TCnnK*vi ACıklamaund*. cBu rruvımı fi* 1 Rü. 3 d«) BREZİLYA, SPİNOLA ÎLE EŞÎ VE YANINDAKÎ 15 SUBAYA SIĞINMA HAKKI TANIDI durumda devletleştirmenin kaçınıhnaz oldugu» da ifade edilmiştir. ker ve sivil 101 kişinin tutuklandığmı bildirmiştir. ı Öte yandan. Portekiz.'de darbs girişiminden sonra kapalı olan bankalar dün açılmıştır. Aneak, kişisel hesaplaıdan 6 bin. şirket hesaplanndaıı cia 30 bin iijpnm üzeıinde püra çekilmesine izia veıilmediği bildirilmektedir. 101 tutuklu Pcrtekız hükümeti dün ysptiğı ayn bir açıklamada, sağc: daıbe siruiminden buron» kadar «u Öte yandan. önceki gün kendisine sığınma hakkı vennfryece^'ini açılilayan. ve bunun üzerıne Arjantin'in baskenü Buenos Aires'e giden Portekiz'in eski Devlet Baş , PARİS Fransa'nın, Kaınboçkanı Spinola'ya. Brezilya hükümeti sığınma haikı tanımayı dun • ya'nın başkenti Pnom Pen'den ifiplomatik misyonu boşaltmaya kabul etmi^tir. karar verdiği, dün Dışişleri Bakan Spinola. eşi ve yanındaki 15 su lıgı tarafmdan açıklanmıştır. Dişijleri Bakanhğının bir SÖZbpym. sığınma hakkı istemlni Buenos Aıres'teki Brezilya Büyük CÜSÜ, yaîn:z konsolos yarduncısı elçıliği aracılığıyla Breıily» hü~ Jean Dyrac'ın kalacağmı, öteki (Devamı S L I Su I dci kümetine ilettiü bclirülmistir. YABANCILAR, KAMBOÇYA'NIN BAŞKENTi PNOM PEN'i TERKEDiYOR Ugur Mumcu, siyasal olaylarin ilgir.r yönlenn «Gözlem» köşesinde, Ankara'dan sizler için yc rumlayacak...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog