Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Avııkat Naim Tezmen En Son Içtihat ve Değişikliklerle TÜRKiYE'DE iŞ HUKUKU Ve SOSYAL SiGORTALAR MEVZUATI 1975 Baskı Ciltli 150 lira ÎNKİLÂP VE AKA KİTABEVLERÎ CumhuriyeC 51. yü, sayı: 18182 Kurucusu : TÜNUS NADÎ 15 Mart 1975 Cumartesi s Çanakkale Zafsrinin 6<3. Yüdönümü ilk defa yayınlanan dolayısıyla Esat Paşanın Çanakkale Anılan ÇIKTI Genel Dağıtım: BATES Cağaloğlu Istanbul Tüm Kjtapçılarda Milliyetçi partilerin ortak listeyle seçime girmelerinin Yunanistan'm uçuş hattı konusundaki olumsuz tutumu Türkiye'yi Varşova Paktı üye/er/y/e geçici anlaşmalar yapmaya zorluyor Varşova paktı üyesi ülke>r 3» zerinden geçmesı. ortava cel'.s» kili b;r duıum çıkarn.ıstu Türkıye. bu konuda NATO Savunma Konseyınde de ilgjl: teknik komıteierinde de gırişımlerde bulunmuştur. Yetkiîiler.n bildirdikierine göre. E?p"dp Vu(Devanu Sa. 1 Su 5 de) Anayasa'ya aykırı olduğu belirtiliyor • ANAYASA MAHKEMESİNİN 1965 YILINDAKÎ KARARINDA DURUMUN «PARTİ KAVRAMI VE NİSBÎ SİSTEMLE» BAĞDAŞMAYACAĞI BİLDİRÎLMİŞTÎ ANKARA Yunanistan'ın ha Yunanistan, Ege'nin hava gütenmiştir. Ancak Yunanistan ds vanarak yürüttüSü olumsuz po Devlet va guvenliğı konusunda yetkıvenlıği konusundaki vetlsilenn! kendl konlrolü altındaki hava hiika.il bır «N»ta> İle Ügılı taleri.nı aşma ı. Türkiye'nin Bulasarak Türk Hava ve ücn:v r^flard duvu:mus, Anartolu ve alanmı teblikelı öolge ılân ettigarıstanla. dolavışıyle de VarKuvvetlerinin manevra kabılıiinden. orneğın NATO'dan eeYunan yanmadalEn arasmfla sova Paktı üveleriyle geçici öyetini. hatlâ Türkiye've çelecek len bir uçacın. va da Amerika" Ege'vı ıkive hölen hava hattınBaşkanı zel anlaşmalaı yapmas:nı zouçakların uçus hattlnı olumsuz da bir »ön haber alanı» kurul dan gelen Fsr.tom uçaklarının tunlu kılmaktadır. yönde enşellemektedir. Türkiması ko?ulunu öne sürmüş'ür. deği=ik bir uçus çızgisi izlemeve, Kıbrıs har?kâ11 sıra=ınrta O günlerde bu tön haber aîa ?ı zorıınluâu crtaya cıkmıstır. Ege Denizini bir «Yunan göKorııtürk Yunaniîtan'ın «FIR» hattırva da Son zanıanlarda bazı uçakların r»ı«na giren uçuşların iptali islü» gibi görme eğilirninde olan hükümeti EcevıV/n gezisi yardım sorununa çözüm get/r/yor kurmak ABD DIŞiŞLERi BAKAN1 KiSSiNGER ECEViT YARDIMLA iLGiü TEMASiçin BONN ELÇiLiĞi ARACIUĞIYLA ECELARYAPAN KiSSiNGER'iN YARDIMçahşmalanna ViT'E GiZLi BiR MESAJ GÖNDERDi CISI HARTMANN'LA GÖRÜŞTÜ dün yeniden başladı ATAKLI: «TENt ŞARTLARA GORE GELİŞMELER OLUMLU YÖNDE DFVAM EDtTOR. Almanya'nın yardımı açması kesinleşiyor Hasan CEMAL Bildirivor rich Genscher ile uzun bır görüşnıe yapmış, ajTica CHP Lideri Bülent Ecevit'le de Batı Alman Dışişleri Bakanlığında çok kısa bir süre göruşmüştür. Hartmann Genscher görüşme smden sonra hükümet sözcüsu Klaus Boelling. Batı Almanya'nın Atina ve Ankara'ya sılâlı sevkı konusunda karar almak üzere olduğunu söylemiştir. Öte yandan Bülent Ecevit'i, ön ceki gün erken saatlerde Bonn1 da kalmakra olduğu otelindekı Kıbns Türk yönetimi, görüşmeler konusunda Waldheim'iıı Başkanhğına, yer olarak New York'a karşı çıktı NEW YORK New York'ta bulunan Kıbrıs Türk Delegasyonunun sözcüsü. Kıbnslı Türkler:n, Kıbns'm peleceğj konusundaki toplumlararası görüşmelerın New York'ta ve BM Genel Sekreteri Kurt \Valdheim'in başkanlığında başlatıhnasım kabut etmediklerinl açıklamıştır. Sözcıi görüşmelerin, Viyana'da yapılmasının Kıbnsh Türkler tarafından kabul edilebfflr bır önerl olduğunu ds dikkaü çekmışür. Buna karsUık Kıbns Rum delegasyonunun bir yetkilisi, gt> nismelere New York'ta ve Wald hem'in başkanlığmda devam »• dilmesinin «Tatminkâr» blr çözüm şekli olacağtnı belirtmis, «Bununla bfrlikte, ba?!ta çazüm sekillerinl de gözönüne alabiliri?» şeklinde konusmuştur. Sözcü şualan söylemiştir: «Delegasyonumuz, sonucunda tatmin edici bir çözüme ulasılmasını sağlayacak yeni yollar bulundugu takdirde, adantn gelecegi konusundaki görüsmelere yeniden baslamaya hazırdır.» ANKARA. (ANKA) «Milliyetçi Cephe» partilerınin ortak ve tek listeyle seçimlere kaîüması amacıyla hazıılanan yasa taslağının Anayasaya aykırı olduğu saptanmıştır. Anayasa Mahkemesinin 1965 yılmda vermiş olduğu bır kararda «Partilerin müşterek oy listeieriyle seçime katılabilmelerı, kendi kişiliklerinin ve özelliklerinin inkânna vanr ki, böyle bir sonuç parti kavramıyla ve nis'oî seçim sistemiyle bağdasmaz» de. nilmektedir. «Milliyetçi Cephe» partileri, «Sıyasal partilerin seçim ittifakı kurabilmesine imkân verilmeM hakkındaki kanun» başlığıyla hazırladıklan taslağa göre, onak bir listeyle seçime girebileceklerdir. Taslakta, ortak listeyle seçime girecek partilerin aralannda imzalayacaklarL bir «protokol» uyannca adaylan saptamaları da öngörülmektedir. Anayasa Mahkemesinin, Türkiye îşçi Partisinin başvurması üzerine 5 mart 1965 gün ve 1963/ 171 esas ve 1965/13 sayılı kararında, 306 sayılı mülervekili seçimi ile ilgili yasanın 14'üncü maddesiyle ügili olarak verdiği kararda aynen şöyle denilnıektedir: «Seçimle ilgili işlem ve davTamşların, Anayasamızda yer alan serbestçe faaliyette bulunabilme deyiminin kapsamı içerisinde mütalâa edilmesi düşünüleme^. Bu hüküm, partilerin yasa içi çaiışmalarında baskı ve engellerden azak kalmalaruun işareti ve inancasıdır. Seçimlerin nisbi tera sil esasına göre japılmakta olduğu hallerde kanun koyucunun gu revi bu sistemin gereklerini yerine getirmektir. Nisbî seçim düzeninde ise, esas siyasî partiler dir. yani ayrı fikir ve program kümeleridir. Daha başka bir deyimle değişik f ikir ve program • İarın ayrı ayrı temsü edi'meleridir. Partilerin müşterek oy listele • riyle seçime l:arı!abilmeleri, ken di kişiliklerinin ve özelliklerir.in inkârına vanr ki. boyle bir so nuç, parti kavramıyla ve nisbt seçimle bağdaşmaz. Kanun koyu cu, maddeyi düzenlerken sadece Anayasanın kendisine bıraktıgı takdir hakkını. o hakkın s.r.ırları içinde, işin gereklerine göre ve memleketin durumunu gözönün de tutarak kullanmıştır.» Bu karara göre. Müliyetçi Cephe, partılerinın ortak lıste ıle seçime girmelerini öngören yasa taslağı parlamentodan çıksa bile. Anayasa Mahkemesince iptal edılebilecektir. Taslak, Milliyetçi Cephe partilerimn genel sekreter lerince imzalanmış, ancak henüz ınılletvekillerinin imzasına açıl mamıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumlıurbajkar.ı Fahri Korutürk. yeni hükümetin kurulması yolundaki çalışmalanna dün den itıbaren baslanuştır. Koruturk'ün. bu girifimleri ?ırasında özeilikle Pazartesi gününden itıbaren siyasal partileıin s^n^l ba?kanları ile yapacağı görüşmelerde, Millet Meclisinden güvenoyu alacvk bır hükümet for (Devanıı Sa ;. Sıı. l An Karar nasıl alnımıştı? Türkiye İşçi Partisi 1963 yılında 306 sayılı milletvekili seçim yasa sının bazı hükümlerinin, Anayasada yer alan •partilerin serbest çe faaliyette bulunma» ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptâl riavaları açmıştır. Açılan bu davalar aıasında 306 sayılı Yasanın 14'üncü maddesinde, •Siyasi partiler müşterek liste halinde aday gösteıemezler» hükmü de yer almaktadır. Davaeı Türkiye İş(Devamı S». 7 Sü 5 de) BONN Türkiye'ye Batı Alman askeri yardımının çok yakında yeniden başlatılmasma ılişkın «örtülü» diplomatik tem;.slar dün de burada bütün yogunluğu ile sürmüştür. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Arîhur Hartmann önceki akşam geç vakit Atma'dan Bonn'a gelmişnr. Hartmann. dün sabah da A'man Dışişler; Bakanı Hans Dıet odasında ziyaret eden Amerikan Büyükelçiliği yetkilisinin CHP Liderine. Kissinger'den gızli bir mesaj getirdiği öğrenılmiştir. Ecevit, sorumuz üzerine. Kissinger'den bir mesaj aJdığını doğrulamış, ancak bunun içeriğine ilişkiD bir açıklama yapmamışür. Burada egemen olan kanı mesajın Türkiye'ye askeri yardimın <Devamı Sa. ?, Sü. 1 de) Önümüzdeki hafta toplanacak olan CHP ve AP yetkili organları erken seçim konusunu görüşecek ANKARA, (ANKA) CHP ve AP karar organları önümüzdeki hafta içinde toplanarak hükümet sorunu ile birlikte erken seçim konusunu görüşeceklerdir. CHP parti meclisi 18 mart salı günü, AP temsileüer meclisi ise 2223 mart günleri toplanacaktır. CHP Genel Sekreter i Orhan Eyüboğlu parti meclisinin temsılcilerini telgrafla Ankara'ya çağîrmışttr. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel imzasıyla da AP il başkanlan 2223 mart günleri yapılacak temsilciler meclisi toplânnsına davet edilmişlerdir. Portekiz'de başarısız darbe girişiminden sonra bütün bankalar millileştirildi • SAĞ DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZLIĞI ÜZERİNE ESKİ DEVLET BAŞKANI SPİNOLA BREZİLYA'YA SIĞINDI Hezimet öte yandan; Çin, Kıbrıs konusunda Birleşmiş MUletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edi len karar tasarısının Sovyetler Birliği için tam bir «Hezimet» olduğunu öne sürmüştür. Yeni Çin Haber Ajansı (Hsinhua), bu konuda yayımladığı bir yorumda, karann, Sovyetlerin Kıbns sorununa dogrudan dogru ya kanşma umutları açısındao gerçek bir yenilgi olduğuna dikkati çekmiştir. (a. a) Ecev]t ve Brandt tam bir görüşbıriığı içinde... SPD Genel Başkanı Willy Brandt ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit arasında yapılan görüşmelere ilişkin olarak Bonn'da parti yetkililerince yapılan açıklamada iki parti arasındaki görüşmelerde fikir biriijine varıldığı kaydedilmiş, Avrupa ve Akdeniz sorunları ile Almanya'daki Türk işçilerinln dertlerinin eie alındığı eklenmiştir. Uluslararası politika konusunda gerek SPD, gerekse Türk tarafının NATO'yla ilişkilerinin devammda kararlı oldukları ve Türkiye'r.in Avrupa Ekonomik Bırliğine daha sıkı bağlarla bağlanması gereğine inamldığı da bildiride yer almaktadır. Bu arada Alman basını da Ecevifin ziyaretine genış yer ayırmaktadır. £eevit, basın mensuplarıyle görüşürker. bir soruya karşılık olarak, partisi iktidara geldiginde Yunanistan Başbakam Karamanlis'le karşılıklı görüşüp Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm yolu bulmak için çaba harcayacağını söylemiştir. Fotoğrafta. Brandt, eşl. CHP Genel Başkanı ve eşi Rahşan Ecevit bir arada görülüyorlar. (Fotoğraf: HHA) ERBAKAN: "CHP'YE NASIL RENK KATTIYSAK AP'YE DE KATACAĞIZ,, ANKARA, (Cumlıuriyet Bürosu) Libya'ya yaptığı geziyle ilgili izlenimlerini açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında, Hü. kümet sorununa da değinen MSP Genel Başkanı Erbakan, «Bir cîakika geçirilmeden» görevin Cepheye verilmesini istemiştir. Erbakan, bundan sonraki basm top lantısını Başbakanlıkta yapacagını da iddia etmi.ş, bu arada, «renksiz dediğiniz AP'ye ne yapacaksımz?» şeklindeki bir soruya, «CHP'ye nasıl renk kattıysak ona da renk katacağız» cevabıru vermiştir. Erbakan. TRTyi de eîeştirdigi basın toplantısında şunları söylenıistir: «Ecevifin Almanya gezisi teîevizyonda onbeş dakika gösterüıyor. Bizim Libya seyahatinı birbuçuk dakika gösterdi», TRT için sabrediyoruz, bu da yeni bır düzene gireceği içindir. TRT eşit muamele etmiyor, açık ve ölçusüz partizanlık yapmaktadır. Ama istediğimiz an hesap soracak giıçteyiz.» irw>vamı Sa 7 Sii Asıl konu: Seçim DPT'ye göre, gıda f iyatlarındaki artışlar 1975'de de devam edecek ANKARA ıCumhuriyet Bürosu) Devlet Plânlaraa Teşkilâtı tara fından 1974 yıh ekonomik gelişmeleri ve 1975 yıh beklentüerine ilişkin olan şubat ayı itibariyle hazırlanan ekonomik raporda «Türk ekonomisinin ekonomik ve siyasal güvenliği açıandan, eko noır.ik bağunsızlığın sağlanması zorunludur» denilmekte, kamu ke simi gelir ve tasarruflannm art tırılması gereği üzerinde durularak «sennayeöar kesim elinde ola ğanüstü öz kajnak biriktiği bilinmektedir. Gelir artışlarını, özel likle böyle dönemlerde iyi izleyemeyen bir vergi sisteminin, sos yal adaletsizliğin temel faktörü haline geldiği» belirtilmekte ve «kâr fiyat ücret kısır döngüsünün kırılmasında gelir gruplan arasında fedakârhkların âdil dağılıramın esas olması» istenmek tedir. Raporda 1975 yalı «dışsal etmenler açısından güç geçraeye aday bir yıl. olarak nitelenmekte, gıda maddelerindeki fiyat artışlannın 1975de de süreceği söylenerek, durum döviz gelirleri açısmdan ckritik> clarak yorumlanmaktadır. Ekonominin değişik kesimlerini ve dış ticaret Uişkileri tek tek ele alan raporda, dördüncü beş yıllık kalkmma plâm için yeni yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. AP çevrelerıne göre. Demirel, RAPORDA 1975 YILI DÖVİZ temsüciler meclisi toplantısında erken seçim konusunda teşkilâREZERVLERİ YÖNÜNDEN tırun fikrini soracaktır. AP'liler «KRİTİK» OLARAK NİTEtemsüciler meclisinin alacağı erken seçim kararma meclıs LENDİRÎLÎYOR VE SERgruplarının direnemiyeceğini beMAYEDAR KESİM ELİNDE lırtmektedirler. Bu arada pazar günü Antalya'da yapılacak AP BİRİKEN ÖZKAYNAĞIN mıtingini Demirel'in «Erken seVERGİLENT3İRİLMESİ çim ölçüsü» olarak değerlendireoeği de ifade edilmektedir. ÖNERİLÎYOR DP'nin taban'iın AP'ye geçmiş durumda olduğu, eski Demokratlarm da kaUmasıyla yaOLAYLARIN ratılan havamn kaybolmadan seARDlNDAKt çime gidilmesi AP yöneticüeri tarafından benimsenmekte ve teşkilâtm da bu görüşte olduğu soylenmektedır. AP çevreleri yöneticilerj tedirgin eden bir başka konuya da dikkati çekmekte, eski Demokratlardan ba; 7.5.974 tarihli çazetenirin 1 pılarının yönetim kadrosuna göz | sayfasında «Komando oyonn» diktiklerini, bu durumun gide j başlıklı ve ilç yıldız itnzalı varek daha belirgin şekil alacağı zıda «Sivas Yurdunn Kararşıah nı belirtmektedirler. Yapan Komandolar dün site öğrenci yurdnnu Kasmıslardır» Bu arada CHP tarafından vedenilmektedir. Komondoluk sirilen ve Anayasa Komisyonunda bulunan «Erken seçim» önerge fatı ve baskın taadisesi tamumen asılsız ve kötü nivetle sasine karşı AP'nin takınacağı kezetenizce ortava atılmış bir idsin tavır da Temsilciler Meclisi diadır. toplantısında beili olacaktır. Derr.irel'in DP tabanını AP'ye çeVnrdumu7da «Komondolar» kerek, Milliyetçi Cephe havasıbulnnraadığı sihi gazeteniziıı nın da yarattığı avantajla seçimağlak bir sekildf varatmasa me pitmekten yana olduğu söyçalıştığı havali «Komoııdo Örlenirken, MSP ve CGP'nin icıaat Jütleri» ile de hiç bir Ilîskimit hükümetinde kararlı olmalan yoktur. Yurdumuz Öfrenciieri r.edeniyie yürüteceğı stratejinin ATATt'RK ilkelerini benirasene yönde gelişeceti tam kesinlik i kazanmumıstır. ı LİZBON Portekiz'de. iktidar daki Silâhlı Kuvvetler Hareketi, bundan bir yıl önce göreve gelişinden bu j'ana en devrimci ve radikal tedbiri alaraU ülkedeki 200'den fazla bankayı mülileştirmiştir. Devletleştirme hareketi oy birliğiyle alınmıştır. Bankaların millileştirilmesi strasmda yüzlerce banka memuru Lizbon sokaklannda yürüyerek olayı kutlamıştır. Banka memurlarınm hükümeti destekleme yürüyüşleri, geçmişte sağcı rejimin, banka memurlanmn bu tür hareketlerini kana bulandırmış olduğu şehir kesiminde cereyan etmiştir. llilyonlarca dolar değerindeki fonlara el konması ise, bir kararname ile mümkün olmuş, kar şıîığında bir tazminattan söz edil memiştir. Portekiz Devlet Başkanı Gene(Devamı Sa. 7 Sii 7 de) Kıbrıs Rum polisi 4 aylık bir Türk çocuğunu öldürdü (İ. Rıza YALIN bildiriyor) LEFKOŞE Türk kesimine geçme giıişiminde bulunan Feriha Tahir adlı 31 yaşmda Türk kadmının Erçin adlı dört aylık bebeği, Larnaka'nın Mazoto köyü yak;nlarmda ateş sçan Rum polisi tarafından öldürülmüştür. Yaraîı olan anne İİG 7 yasrndaki diğer oğlu Ferit dün gece Türk kesimir.a getirilmiştir. Kıbns Rum polisi, önceki skşartı meydana gelsn olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayı doğrulamış; «Lamska polis merkezina bağlı Rum polislerinin Çite Mazoto yolu üzerinde taşıt kontrolü yaptıkları sırada. durdurduklannı ve kontrol etmek istedikleri bir taşıtın hızla kaçmaya çalıştığını ileri sürmüş; takip edilen taşıta ateş açıldığım» bildirmistir. Feriha Tahir. iki çocuğu ve baş ka bir Türk kadımnın da dört ço cuğu ile birlikte bir Rum şoförüyle anlastıklavını. Türk bölgesinde olan kocasına kavuşmak için yola çıktıklannı, ancak Rtir.i larm ateıiyîe karşılaştîkİErmı bil dirmiş, «Bunun üzerine şdför bi« zi terketti. Biz de; Rum kurşunlarıyla \urulan çocuğum kollanra arasında öldüğü halde 6 saat taılalardan yürüyerek Larnaka'ya vardık. Daha sonra Larnaka'na hastaneye gotürüldüm. Sonra da bizi Türk kesimine gatirdiler.» demi^tir. Lefkoşe'rıin Türk ke^irninde da ha önce Türkiye ür.erimîen özgür lüğüne kavu=muş olan eşi ve diğer çocuğu tarsfmdan karşılanaa Feriha Tahir, tedavi altma alm» mıjtır. Rumlsrm kasıth olarak üç kurşunla \T.ırtlu»";u küçük Erçin bugün düzenlejicceh büyülâ askeri töreale toprağa verilecektir. Dışa bağımhlık Dördüncü plan ıçir» yeni yak laşımlar gereği bölümünde 6zet le şu görüşlere yer verilmektedir: «Türk ekonomisl gerek ithalât açısından, gerekse tanm ve tarım dışı ürünlerinin ihracaat fiyatları açısından büyük ölçüde dtşa bağımh bir ülke olma niteliğini sürdürtnektecfir. Bugürre kadar uygulanan sanayileşrre politikası büyük ölçüde ithalâta dayalı bir saaayi yapısj ortaya çıkarmıştır. Ekonoml, dünya ticaretinde söz sahibi olabilecegı tek bir tanayl sektörüne dahi sahip degildir. Türk ekonomisinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi Türk sanayiine değişik bir yapı kazandıracak yeni bir sanayileşme stratejisinin uygulanmasına o'.anak sağlayacak durumdadır. Bu yeni stratejide az sayıda maddenin üretimine çok ctaha fazla agırlık verilnesi esa< olsc^ıktır.» GERCEK Komando yalanı miş, onun yolundan çiden, TürU milliyetçisi olan jençlerdir. Koraandolu ise bir askeri teskilat bölümü olup bir Türk gencinin Türk ordusıı dururken Ueviet dışında böyle bir teşkilat mensubu olduçu aslı düşünülemez, bu sıfat ancak 1^ Mart evveli hadiselerde görütdü?ü çibi, kendini Türk saymavan, Komunist ihtilali yapmak için ordu kuran Vatan hainlerine vakıstınlabilinir. Bu itibarla eazctenizin Yurdumuz öfrencilerine yakıştırdıçı «Komondalak» isnadını tcddediyoruz. Site öfrenci ynrdnnu Basm a durumuna gelinci dairai polis kontrolu altıııda bulunan bir yerde, 200 kişilik bir yurdutı 1300 kişilik bir ynrdn basması gülünç olduğu gibi emniyet çücünü inkar eden, kamu oynnu yanıltmayı hedef alan kasıtla yapılmıs bir beyan olup tamamen asılsızdır. 3.6.1974 Sıvas Talebe ynrdu Vezneciler İstanbul Sıvas Yüksetc Tahsil Talebe V'urdu Talebe temsücisi Mahmut UÜLDES Iş bu suret aslının aynadır: İNGILTERE'YLE TiCARETiMiZDE BOR MiNERALi VE FERGUSON TRAKTÖRLERi MiSiLLEME LiSTESiNDEN ÇIKARILDI ANKARA (ANKA) İngiliz hükümetinin Türkiye'den ithal et tiği pamuk ipügine sınırlama koy ması üzerine, Tic3ret Bakanlığınca hazırlanan ve İngiltere'den ya pılan ithalâta 100 milyon lira civarında semboli's olarak konan sınırlama listesine, «Massey Ferpr"on traktörleri» ile Enerjl ve Tt.oiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından istenip Ticaret Bakanlığın ca da onaylandığı bildirilen «bor minareli» nin dahil edilmediği öğ rı»nilnııştır. Daha önce yapılan toplantılarda ıthalâtı smırlanması önerüen mallar arasında düşür.ülen Mas(Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Kamu tasarrufiarı 1975 yılında fiyaî 2rt!ç[rr:n!n yeniden hızlanacain belirtüen (Devamı Sa. 7. Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog