Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

,TCR BAKANLICI Y\YINIARINT>AN "ur< Tarıhınm unuiulmaz yiğıtlık acılaı yıl unlu tablolarla guzel bır takvimde ıraja ge*ın)mı?tır 58 3 X 34 5 Cm. 30 TL. îakanhğımız Yaylnevlenr.de laüşa an»iştır, Devlet Kitapları Müdürlüfü Sultanahmet Istanhul Satış Tel.: 22 38 03 (Basın: 12295) 2014 1975 TÜRK ZAFERLERi TAKViMi Cumhuriyet 51. yü, sayı: 18181 Kurucusu : TTTNTJS NADt 14 Mart 1975 Cuma CUMHURTr fcTl DEVRÎ TÜRK Şi iR i Mehmet Kaplan 2. BASK1 Cumhuriyet devriode vetişmls II şalrin yüze yakın siirinl jekil. muhteva ve uslubunu. pslkolojik, sosyal ve estetik bakımdan Inceleyen bu eser; edcbiyal arastirıcılan. riğTetmen vc oğrencilerin temel kitabıdır. Sahasında tefe escr. Fi.van: î« TU Dergâb Vayınlan: Ankara Cad. 54/3 Sirkeci İstanbul 1illî Koalisyon ve geniş tabanlı hükümet 'işimi,, sonuçsuz kalınca Irmak görevi iade etti rmak; «CHP desteğinde DP hükümeti» formülünün başarılı olacağından şüphe ettiği için zaman kaybetmek istemediğini söyledi CHP Genel Başkanı, pazar günü uçakla yurda dönüp, pazartesi günü Korutürk'le görüşecek. CHP Parti Meclisi de aynı gün toplanacak Korutürk Ecevit'i yurda çağırdı IRA (Cnmhnriyet Bürosu) jmeti yeniden kurmaKİa lendırılen Ord. Prof. Saai ., ıkı tur suren glrı«ım ea ugra Alman Çalısma Bakanlığı Müşaviri işsizlik azalırsa Türk işçilerine öncelik tanınacağını söyJedi BOVN Önceki gun Alman Devlet Bakanı ve SPD Dış Uı>kı ler Sozcusu Wıschır.e>\SK>'nın CHP Lıden Ece\ıt onururid ver dıgı ogle >emegjıe katılaıı ['2de lal Almarna Calısma rfaiaııl.g: Muşa\ın Herrnann Buscnioıt «Bazı ışkoUarında ışsızlık oranı yuzdp J'iın uzerınde olsa oıle, vı ne Almanva bu ıskollan ıçın l>«a ndan ışçı s p tııtebılır Bn 'ako r (De\amı Sa. 9 Su 5 de) Türk ve Rum temsilcileri Klerides, Kıbrıs'ta Güvenlik Konseyinin VValdheim'in kararını «Kıbrıs'ın varlığından gözetimindeki taviz verilmesi» olarak görüşmelerin nitelendirdi Denktaş, başlayacağını «Masaya eşit koşullarla oturulacağmı» açıkladılar söyledi Irmak da «Kıbrıs'ta ordu bulundurmanın tek amacı soydaşlarımızın güvenliğidir» dedi (Dıj Haberler Serv'uri) Bırleşrrâş MılletJer Guvenlık Korreyj'nm önccki gece toplanarak Kıbrıs Türk ve Rum top'umlaıı arasındaki görüşmelenn Genel Sekreter Kurt VValdheim'in gozclımınde yeniden başlatı!rracını ongoren bir karar tasarısmı ka bu! etmes.nden sonra konuc3n Türk ve Rum temsılcılerı. goruşmelerır başlatılacağını sovlcmıslerdır Ote jandao, Kıbns Federe T\ırk Devletı Bajkanı Rauf Çile t rlığı gerekçeslyle görevi lade et mıştır. Irmak'ın gorevı iadesı, Cumhurbaşkanı Fahrı Korulurk tarafırdan kabul edılmı;!tır Öte \andan, halen Alman\a'daki tema=lartrı «urduren CHP Genel Faşkanı Bulent Ece \ıt de Cumhurbaikanı Koruturk'un i'îtegı U7erın9 Türkıve' \e dınme^e k<ııar \ermiitir. CHP Genel Ba«kam Bulert Ecevıt pazar gunu Alaıanu dan uçakla yurda ddnecek ve Pazartebl gunu saat 10.00'da Cumhurbaşkarıı Korutürk'îe go rusecektır. CHP Partı Meclıı de Pazartesi gunu saat 15 00 de toplanac?^tır Toplantıda Eoevıt'ın Parti M. < • lısıne Cumnurbaşkanı ile yan*ıjı gorusme h?kkında bılgı vereoesı bıldır lm"îtır Cumhurbaskanı Korutürk bı gunden itıbaren hukumet kurul masıjla ılgıli temaslanna başlajacaktır. Korutürk bugıın saat 10'da MBG Başkanvekılı Uucıp Ataklı \e Selâhattın Özgur'u, saat ll'de Kontenıan Cîrubu Baş kanı Nıhat Erım ve Başkanvekılı Cıhat ^'pan'ı cabu: edecektır. Denktaş ds eşît kostıilarT? masa» ja oturup go'Uîmeleıe brfs hazır olfiukhrım bıldırmışur. Konuşmalar Ka'ardan ?onra konu;an Kıbrıs Federe Turk Devletı temsılcısi VVİ3' Çel;k. kararda. Kıbns Rum Yone'ımınden •tiıbrıs Hükümeti» ola ak bahsed'lmesının Türkler ıçın kaoule çavan olmadığını ka» r'elnr=. «Bununla b rlikte karsrın ana ı'kelennı benım^tyor ve (Cıbr's Rumları ile ven\ bir tarzda porüsmelerı basiatmava hazır old ısumazTi bıMınT.oruz» denvştır. Celık avrıca. pratik ve «nyasî nedenlcr dolayısivle Eorüşmeler 1çm en uvgun verin Lefkose ol duğıınu ifsde etmır'ır. Kıbns Rum teTisılcM Glafkos K'erıdes iso gönı«melerın ba^lstı labılmesı ıçın Gene) Sfkrrterle (Devamı Sa. 9 Su 6 da) Korutürk Irmak C ın hurbaşkanı Fahıi Korutürk taıafından kabul edılen l.ab«iAdn (Devamı Sa. 9 Su. 1 de) # ir bucuk yıldır denenmtıen seçenek kalmadı. Hukümet hunalımını »ıdernıeye \arar en gcformul, kuşkusuz bir an seçımleri venilemektı. CHP'den başka hıç hir buna vanaşmadı. Llkemiz> sahıbi hemen butuıı z uşlar, saşduvulu bıitüıı ı«ilar CHP'niıı onensinı ten destfkledıkJeri balde t Meclısi'nı olııturan tııeruplar. ne \apıp vaptırken sccunlerı bugune del» •mevi basardılar. ams doneınınin neredeyse ıruıa yaklaştığımız şu sıartık «erken seçim» deyimi ııiamını bir taavli yitırmis lıdır. Yaşadığımız bunalım uçuk yıl daha uzatılabilirft" olağan seçimlerıne şuşurasında ne lulacaktır? :u bayların o zaman jrönlü sa yapılacak secımlere çerken oldu mu diyeceğiz? ;en değüse bile bugün için lımdan kurtulmamızın tek yolu lıâlâ seçimdir. Sas ler arasında yalnız DP lüzdeki ckim avından önce tnak koşulu ilc buna evet •ktedir. CHP, bu koşulu da lamış, Sayın lrmak'ın DP ANKARA (ANKA) «Millluisız bürokratlardan oluşyetçı Cephe» partılennın ortak :agı bir hükümeti, iıye \erve tek hsteyle seçimlere gıtmesı .izin destekJeveceğini bilyolundakı çahşmalar, ozelhkle iştır. AP ve MSP'lı mılletvek llennın gosterdığı sert tepki nedeniyle mhurbaşkanı Sayın Koruçıkmaza gırnuştır. ün pek yerinde olarak ileAP ve MSP milletvekilleri, hairdiığü «seçimlere gitmek zırlanan kanun tasarısının «Ikı, » bir millı koalisyon» öne>a da daha fazla partımn seçıi kendilerine Milliyetçi me ıttıfak kurarak gırmelerı le adını vakıstıran tutucuhalınde seçım çevTelerımn adav (alabalıçı şıddetli bir tepki lıstelerınde hangı sırar.ın hangı erı çeurdiğine Rorc bugun pa;tıye ajrıldığı, ılgılı par*ıler n dışında kala kala ıki searasmda duzenlenecek proro k kalıtor demektir. \ a kolle tesbıt edılır» hukmune ken Irmak CHP"nın desteksımıkle karşı çıkmışlardır. AP •eei Di' ıc hürokratlar hu^e MSP mılletvekıllen, bu huketinı kuracak, va da Savın Ss. 9 Su. 4 de) hurbaskanı «Iladı kurıın ılım» dıverek emanetı ceplere teshnı edeeektır. ze sorarsanız her ikı secede pamuk ıpliğıne baçlı, n vermekten uzak formuliçermektedir. AP ve MSP Milletvekilleri sağ cephe genel sekreterlerinin imzaladığı seçimlere ortak liste ile gidilmesi kararına tepki gösteriyor Ecevit, ABD'nin Bonn Büyükelciliginden bir yetkili ile dün sabah gizli bir görüşme yaptı GORÜŞMENİN COK YAKINDA YENİDEN BAŞLAMASI BEKLENEN ALMAN ASKERÎ YARDIMIYLA İLGİLİ OLDUĞU SANILIYOR BON\ Buradakı d'plomatık gozlemcılere gore. dunku ve oncpkı gunku gelışmelerın ı«ıgında Tjrıcı\e\e Batı Mman asken \ardımımn çok kısa OT sjre ıcın de venıden ba^lanıası soz;onusu dur B' aeh^melerît bırhkte Ece vıt'ın Ainıama zıv?retının agırlılrıerkezı Alman psk^n vardırr.ı konusursa ıvıte kcvmıitır Bonn, Atma, Ankara ve WPS hıngton'da bu konuya ılı^kın dıp Hasan CEMAL bildiri>or temaslarn vogun bıçım de surduru'duğu bır sıraaa bulada CHP Genel Başkanı Eceut. \3D Buvukelçıl.jjınden bır yet< lı ile an! b:r goıu'me yapmış'ıı Duı sabah erken saatte Ecevıt'n buiT.da ksldığı Tulpenfeld Otelıne gızl.ce gelen ABD nın Bonn BuvuKelçılığımn yetkılısı, Ecev.t'ın odasına çıkarak bır sure kalmıs ve keııdısıvle goruş maştur Gorusme gızlı tutulmuş ^e hıçbır açık'.ama yapUmanııştır. Ancak goruşmenın Tdrkıye' \e Alman askerı yardımının >enıden başlatılmasıyla ılgıli oldu ğ\ı sanılmaktadır Ayrıca, guvenılır dıplomat'k kaynaklardan oğrendıgımıze gore. dun Atma'dan Bruksel'e ge çen Kıssuıger'ın vaıdımcısı ve ABD Dışışlerı Bakan'.ığı Avrupa ıslerı ılgrlısı Arthur Hartmann'ın bugun veva varm Bor.n'a gelmesı beKİenmektedır ABD Bonn Büyukelçılığı yetkllısının bu teması sağlamak ıçm lDe\amı Sa. 9 Su 7 de) Northern Elektrik'te direniş yapan işçilerden 27'sini polis gözaltına aldı (İSTANBUL HABER MERKEZİ) Devlet Personel kanunu kapsamına giren memurlar, haziran 1974 ıtıbarıfe fazla mesai alabilecek 4NKARA, (Cumhuriyet Büroirn) Bakanlar Kurulu taraîından hazırLauan ve Resmi Gazete"de dun yayımlanan bir kararname gereğınce, 657 sayılı devlet memurlan vasası kapsamına gıren memurların 1 tıazıran 1974 tanhınden geçerlı olmak üzere fazla mesaı uygulanması yeniden duzenlenmıştır. Bakanıar Kurulu'nun kararnamesme göre, memurlar hdftaUk kırk saatlık çalısmanın dışrnda vs nöbet hızmetlerınde fazla çaiişma ucretleri alacaklardır. Haftaıılt fazla çalısma saatlen, kararnameye gore, amir tarafmdan rnemura bır hatta önceden vazılı olarak Dıldlnlecek, ancak: ozel durumlarda bıldınne aynı eunde vapılabılecektır. Arnirler memurların fazla mesaılennı bır dosvada saklayacafclardır. Karamame şu fcoşullann gerçekIeşmesı halırde memurlara fazla mesai odeneceflru açıklamalJtadır: a) Görevln yasa tle be'.ırll bır sure ıçınde bıtırıünesuıın zoruniu bulunması, bi Insan, oavvan ve bitkilerle ılgıli hastaîıklar, anzalar üe tab.ı afetler aıbı oiaganüstü hailerın oluşu (bu hallenn devamı c) Iş yasasma tab] olarak lsç; çalıstııan kurumlarca fıızmetjı sereğı oisrak ışçı tle bırlıkte çalışma saatlen ve gunıj dısında çalışmanm bulurması. d) Gorevnn gerpgi olarak çaÜşrna saatlenri! aşması zoruniu ışıerde çalısı'ması. Kararnameve pöre bır, tkl va tiçiıncü derece vonetıtn kadrolanrda bulananlara fazla mesai odenmevecektır, Ka'arname memurlsra fazla m°saı oöpnnes' ıçın yenı uvgulama esaslarını 1 haziran 1174 'ar'h'no.en itıbaren geçerü saymaktadjr. k \ f. \ ; salt coçunluğıı ucu ucu.aflayabilmektedir. DPden ıcak bir kaç kişilik bır ıs•ılar grubu bu hukümetııı • alamamasına vetecektır. ı lıecılerin voırun çabalarına nen DP grubunda şımdi*e n bövle bir çatlamanın gonediği j a n n da gorülmeveni kamtlamava vetmez. hal seçimlere gidilecek olsa ı ne\se dnelim. Ama pkime daha onumuzde >edi av \edi a^da ıse akla gelmcçok şejler olahilir HP'nin destekloeceğını sovğı DP'ü Irmak hukumetı ulamaz, \a da kurulduktau ra dagılırsa Savm Cumhurkanının hükümet kurrna eoını bas cephecı savın Deraırvermesı beklenebilir. \ma hükümet aııcak bir kısım lılerin o>Iarı\la ış başına î;elecek \ e o d a Meclis'te ucu na bir (.oğunluk sağlajabıletir. Bovlesine derme çatnıa hükumetin ne denli bir •aat» hükümeti olabileceğıni ın kıvaslavın gavri! >ir de şu ^ar: Sayın Irmak'ın \e burokratlardan oluştur|U hukumet varsayalun K ı enoyu aldı da ıse de koyulYa bu hukumet seçım kaına az bir zaman kala kimı 'lilenn sözlerınden ca^nıale dusürülurse ne olacaktır'.' ne mi cephecüer hukumet racakJar \e seçimleri bır kaıde rafa kaldınp «icraat»a FUİacaklartiır? îo^ülu^or kı neresınden ule nsa, kısa sure ıçınde seçimi ongormevcn hıç bır secek hukumet bunalımina çozum hricı bir nitelık ta^ımamakiır. Bu gidısle daha cekerek r h<»)lı çılemız ulduuu aııla 1P ile DP'nın ovlan "Mec Mülkiyeti usulsüz olarak şahıslara geçmiş kıyıların geri alınması için valiliklere genelge gönderildi NADİR NADİ Vmran.ve'dek» Northern elek rekçesıvle gdzaltına alınmışlar trık ve telefon fabnkasmda dı dır M d r t S i l renış halınce bulunan işçilerden PoUs ıse, sendıka seçme yuzunDAUADIM A t" incr*;i CD' /l l ha>at dolu baharla suruyor Sıcak gıden 27 sı. emnıyet kuvvetlenne karşı (Devamı Sa. 9 Su. 3 de) DAnAnllM IVlUJUtlılLCnl havalarla asaçlar erken çıçeklerırken jenı dogmuş geldıklerı gerekçesıyle gozaltına kuzular da ortalığa cokııiuvcrdl. Ama, g=nell kle «Kapıdan baktırıp. kazma kurek saktlran. Mart ahnmıştır. syının bovle de\aTi edeceğınden %ıne ae heiıves emın değıl. Fotoğrafta, ba'ıarın muıdecılerı küTek Met • İş Sendikası üyesi çuk kuzular gorulu>or. (Fotoğraf: Tulay Dıvitçıojlu) iken, bır sure once toplu olarak DISK'e bağlı Maden Iş Sendıkasma geçen işçilerden 24'unun ışten çıkanlması üzenne, 1100 ışANKARA Imar ve Iskân Ba çı 17 gun önce direnışe geçmışkanı Selâhattm Baburoglu, usul lerdı. suz olaıak mulkıyetı şahıslara Isçılerin verdıkleri bılgiye gogeçmiş kıvılartn gerı almabüme re, dun saat 18 sıralarmda topsı icın val.hkleıe bırcr genelge lum polısı oahçe ıçınde taşıtlagondermi^tir. rıyla gostende bulunmaya başGenelgede. her ilin İmar Müdür lamıştır. Işçıler, bunun üzenne lüğünce U5i lsuz olarak mulkıyetı toplum polisi araçlarının onunsahislara geçmiş kıjılarla ılgıli de topluca oturmuslar ve bu gostesbıtler vapılması ve bır dosya tennm can güvenlıklerl açısından halınde duzenlenip Bakanhğa bü AVK\R* (\NK\) Tıcaret rı ile surdu'uyorlar. Turk Iş ıstısmar edılmesıdır Eğer ıstıs zararlı olduğunu, tasıtîann bazı dınlmesi .stenmıştir. isçileri sıyırarak geçtığını belirt Bakam Haiuk Cıllo\, Basbakana adamlanna tolerans çok fazla. mar edıldığı takcürae hem TurGenelgede kıyılara yapılacak te mişlerdır. sunacağı Lıbja gezısınm ız'.eAnca'; benım en buvuk endısem (De\amı Sa. 9 Su 6 dat kıve ıçm açık olan bu genış paİşçıler, bunun üzenne fabrika nımlennı kapsa\an raoorla ılgı tanınan bu jakmlık ve ıtımadın zar. hem ıs adamları ve ısçıler bahçesinden dışanya çıkartılmış li olarak A\KA Ajansı muhabıA\K\R\. (\\K*) DISKe ıç'n genıs ımkân ve ış sahası lar, bu arada 27'sı de guvenlık; bağh Sosval rıne bır açıklama vapara^. Lıb1* Sendıkaynın Silopi'de bır anda kavbeclılır» kımetlenne karşı ge'.diklerı geja'da Turk ış adamları ıçın çok Sosyal S,goıta!ar Kuınımu'na ba,; OLAYtARIN genış ve guvenılır yatırım ve ış lı 9 ısyerjıde aun basiattıgı gıe\, silâhlı ARD1NDAKİ sahası bulunduğunu, ancak LıoAnkara Iş Mshkemesı tarafmdan f durdurulmustur. >a Hukmnetmın Turklere ı ıSSK'nın Dıyarbakır. Gaziantep, çatışmada madı ve toleransmın Turk ısAntaljra, Kutaiıya, Eskışehır, Izadamları tarafmdan ısnsmar emıt, Samsun, Manısa ve Zonguldılmesınden end:şe dujdugunu üç kaçakçı dak şubelerınde dun fıılen yürur söylemıstır. lıığe konan grev uzerıne 5.00(ı ışöldürüldü Cıllov açıklamasırda, Lıbva'da irleşmiş Milletler Gmeıılik xerine sazetecilerin sorularına karşılık Ankara'nm tek yanlı po çı ışlerraı bırpkmış ve hızmetlebulundugu sırada vefkıhlerden KonseMnde, gunlerce suren karşılık veren Başbakan Sa>ın Sa litikası. sıırekli olarak çıknıaz so 11 aksatmıştır buyuk jakınnk ve ılgı aordJgu MARDTN Sılopı'de KO'TO KÖkonusmalar ve tartışmalardan di Irmak «kararda bizıra aleyht ksklara girmektrdir. Batı bloku ^osjal Sıgortalar Kurumu'nun yu yakımnda oncekı gece jand.ır nu belırtmış. «I.ııo'.a'da Turkler sonıa. Turkive alc\hiııe şa\ıJabı rnize birsev olmadıği kanaatınde çerçevesi icinde bile valıuz kalmuracaatı uzer ne Ankara Iş r ıçın her urlu ış sahası açık, ma ile sjdiılı çatışma\a tutUs>an letek bir karar olusmuştur. vım» demıştir. Ne \ar ki bu kanı maktavız ve ba yalnızlığımızı RiMahkeiıiesı grevı durdurma kara ancak onların tek ıstegı durust 20 kadar kaçakçıdan uçu vuıuMakarins vnnetimince vapılan .vı riimuyle pavlaşmak zordıır. dermek yolunda hir cabamız yok rı almıştır. ve hılesız çalısma» demıştır. larak oldurulmuştür. Dünva kamuovu kesimindeki el tur. Tek vanlı politikamızda inatcirişim ıızerıne konuju ele alan 9 ışyerındekı grevtn durdurulGüvenlik Konse>ine, Ingıliz kiıı <;abaları ve esnek politikasıv çıyız. Tıcaret Bakam, Lıb\a Hukıı Oğıenıldıgrıe gore yurda kamasından once Sosvai Iş Sen Fransi7 lt;ıl>an temsilcileri bir la Vunani<4an'ın bir havli mesafe Bütün bunlara rağmen Güvençak eşva sokmaya çalısan iîaçfk mennm orada ıs kurmak ısteven dıkası Genel Yurutme Kurulu karar Insarısı sunmuslardı. Bu aldıçı gorulmektedir. Bu kuli< poherkesten daha once saptı^lan lik Konseyi'nden başka biçımde çılar jandarmanın «teslım olan» yaptığı açıklamada, 1 Ocak 1974 f Federe Devlet litikasina Makarios'un cok vanlı bır karar beklemek de (azla ça^rısına a esle cetap verrruslfr ışlen kanıtlar ftelge ısredıâım, tasarı Kıbrıs'ta tarıhınden bu yana SSK ile m gerekir. Kurulusunun ktnanmasını ongo sivasetini de kahnak anca< Turk 15 adamlarından buiyimserlik olabılirdi. Okan kadjr Lç wat suren sıiâhlı çttıv zalanmış ve yururlukte olan bır nu talep etmeme yakınlıŞım gns rUMirdıı Simdi (•u\enlik Kon^e Şinıdi.ic dek bircok ol?vla knnıtrarda. Ada'dan vabancı askerlemada ııenu^ kımhklerı açık'antopıu sozlesmenır) olduğu hatırlandığı çibi. Makarios, hem BatıMnden cıkan knrat hu denli ağır terdığını belırtmış ve şovle bo rin çekılmeS] ıcın saptanan kemnan uç kaça.KO vuruiarak ol latılarak. SSK'nın bu sozleşme M. hem Sos>nlisl hloku. hem de sin bir siire. ve benimienen bır olma&a da. Federe Turk Ucvtrlinuşmuştur: muş, dıgerlerı karanlıktan ya nın 4 maddes.nı uvgıüamadıgı müeyyıde yoktur. Kıbns «onırarlararak kaçm'ştır. «Haleiı Lıb'va'da çaMşmasta niıı kurulu;u e^eflc karsılanmak İcıınrıı Diinva ulkelerini tntmın one suıulmastur Açıklamada, a> edecek çok vanh hir stratciivi us Ilsılıle1" catışma alamndan K» bulunan Tu'k ıs adanlanndan tadır. nı toplu snzlesmerle açıkça ışçı can kPiakcuunn b:r kısıın e<y Lıbva Hul umetı çok memmra, oldııklaıı b°lırtılen 35'X) uveje Guvenlık Konsevinin 'aran u talikJa > uriıtebilmcktedir. Buna 'Devamı Sa. 9 Sü. 3 de) yâM aa olav vsnnde bırakıitilaozellık'e Lıova lımaıı ıtıalesmı Kurumun memur d ve dıretmesl almı^ nlnn kısılpr karşısında gTev karannı uyguladıkları da ıfade edılmiştir . Libya'nm bizden istediği dürüst ve hilesiz çalışmak,, SSK'nın9ildeki işyerlerinde başlatılan grev Ankara • Iş Mahkemesi tarafmdan durduruldu GERÇEK Güvenlik Konseyi Kararı B 12 Sayılı Kararname salı günü Meclis'te ele alınacak ANR4RA Tüm kamu perso. nelım ılgılendıren 12 sayılı ka,nun bukmundeıtı kararname, Mıflet Mechs:'njn 18 mart salı pınıl vapacagı toplantıda ele almacaktır. TBMM bütçe plan karnıa ku.r.ıs;unu başkanı Sıvas AP Mıiie'vekıh Vahıt BO7atlı, a a. muhabırıne 12 savılı kararname'ye ıllşkın Mıllet Meclısi plan itom'svonu raporunun ba(Devamı Sa. 9 Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog