Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibi: Cumhurlyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına .. NADİR NADİ • Genel Yayın Müdürü: OKTAY KURTBÖKE • Sorumlu Yazı tşleri Mödiirü: BüLENT OtKMENER • Ba?an ve Yayıip: Cl'MHL'RİVET Malbaaeıük ve Gazetecilik T. A. Ş. Cağaloğ.u, Halkevi Sk. No. 3941 TELGRAF ve MEK.TUP adreıi: CUMHIRİVET ISTANBÜL Posta Kututu: lat&nbnJ N».: 14» Teleronlar: 22 42 9 22 42 98 U 22 42 97 22 « 98 22 42 99 r IIMUIIDÎVCT AHLAK YASASIN* i ı u i v ı n u n ı i t i UYMAYI TAAHHÜT EDER k BASIN ABONE ve İLÂN 13 Aylüt • > 5 » 1 • Xnrt ıçı 360.180. 90. 30. k u r t dıj 6.30.315. 157.50 57.50 *• BÜROLAR: Ankara, Ataturk Bulvan Ytntr Apt. Yen±5«hir, Tel.: 177477 255701 • 1/MtR rtaiıt i.ıva Bulvan No. 65. Kat 3, Tel.: 31230 24709 • GÜNEY Ulerl: Ataturk Cad. Ugurlu Pasaj, Tel.: 1455019731 Başlık (Maktu) 650 Ura •1 a ve 7. Sayfa (Sanüml) . « « . . I « J • 4., b.. t. Sayîa (Santtmi) 1% » ölüm. Meviıa Teseklrtlî (b Santlm) » Jt* ı Nlşao. Nlkib. Evlenme ÜOgum : » « 5 • Yaym Hayatı ı Kelimeö) ss is « • • Kayıp (KeUraesı) „ ... a. » SAYIS1 İUÜ KUKÜŞ SADt IRMAK (Baştarafı 1. savtada) c*a bilemiyorura» cevabını vermiştir. Hükümeti kurma görevinin 12 ?ür. önco kendisine verüdigini hatıriatan Başbakan Irmak, ken dısmir. Cumhurbaşkanı tarafmdan önerilen formülde nedsn başanya ulaşa:nadıgını da bütün yünıeriyio cuma giir.ü (ysrm> sçıkiayacağını ifade etmiş, kendi Eceleci mizacıyla terş düşmesine rağrr.en. deha bir 48 saat duram değerlendirmesine de ihtiyaç duy duğunu anlatrmştır. Irmak, şu anda Cumhurbaşkamnın yeni bir önerisi olup olniayacağını bilmediği için, bu bekleme süresinde siyasal partilerle bir ternas sağlamayacagını da kesmlikle belirterek «cuma günü fvarın) Cumhurbaşkammıza görevi iade etmek isdyonını. Ama kendisi yera bir öneri ile çalışmamı tensip buyurursa. o zaman yeniden çahşmalarda bulunurum. Şu anda. kesin oiarak partilerimızi bir araya getirmenin imkân dahilinde bulunmadıpııu görüyorum. Bu ik: günlük bekleme içinds. kendi aralanr.da yeni bir gelişnıe olursa, o durumu şimdiden bileniem» demiştir. tiyi bölmek olacafını birlikte düşündüğünüz öne sünilüyor, dogru ma?! şeklindek: sorusumı Irmak şöyle cevaplandımuştır: Gezi Notları (Baştarafı 1. Sarfada) bilir. Nitekim öncekl akşam baş kentle yaptıgı bir teiefon görüşmesi sonunda hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak CHP açısınoan olumlu gelişmeler kaydedudiği haber verildi... öte yandan, Eteevit'in gilvenliğinden sorumlu olan Alman nıakamiarınm işieri d« hayli güç... Zaman zaman gerçekten sikıntılı anlar geçiriyorlar. Bona Havaaîanından sonra bu kez de öncekı akşam Türk Büyükelçiliği ikaınetgâhı bnünde toplanan Türk işçilerini kontrol etmek de hayli zor o!du onlar için... KÎSSÎNGER Irmak Asiltürk görüşmesi Irmak. MSP Genel Sekreteri ile b.r saat 20 dakika sürcn bir görüşme yapmışt'.r. Başbakan, görü=meden sonra, mektubunda yaz dığı teküf'ere olumsuz cevap aldı ğjnı hatnlattmş, bu necienle yeni bir dururrı ohnadığını ifade ederek «Bu durumda. bugünkü koşu! lar alünda en hayırlı ve bir tek çözüm yolu bulunmaktadır. O da milliyetçi cephe partilevine gö revin verilmesidir» demiştir. Irmak bir ga/etecinin «Olumlu bir sonuç almadığmız halde neden go riişmeleri sürdürüyorsunuz? Bu tutumunuz kamuoyunda hâlâ Ba5 bakanl;kta kalmakta israr ediyor seklinde yorumlanıyor» »onısuna tu cevabı vermiştir: tBunun ne derece haklı olup, olmadığını size havale ederim. Daha dört av önce Meclisten güvenoyi; alabilecek bir hükümet gcl «in, görevi devralsın şeklindeki feryadımı en yakîn sizler duymuş «unuzdur. Bir an evvel bunıı isti yorum. Ancak bana verilmi? bir emanet var. Bu emanetin hakkını tsrn vermek için bütün kapüarı yokîamak yolundayım. Benim ye rimde sizler de olsanu «ynı jeyi yaparsmız.» Bir gazetecinin de «Bu giri;im leriniz Ecevit'in 14 gün «ürecek gezisinin sonuna kadar devam edecek. seklinde bir yorum var. Bu bir eyalama mıdır?» çeklindeki »orusu üîerine Başbakan Irmak iöyle konuştnuştur: «Hayır efendlm. EceTİtin seyv hattyle hiç alâkası yok. Hükümet teşkili başka bir şeydir. Nltekım başka liderler de seyahatte. Biz onlara kanşama3^z. Onlann benim çalışmamla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.» MSP Genel Sekreteri Oguzhan Asiltürk de görüşmeden »onra yaptığı açıklamada, kendilerinln bir Milliyetçl Cephe Hüktimeti istediklerinl tekrarlamış. «Eger Hüküınet kurulması çalifmalan yanlış istikamette yürütülmezse. kısa zamanda buhranlann gideriV mesi mümkün olaeak bir çö7üm elde edilebilir. Mecliste güvnıoyu alacak bir hükümet in kıırulması imkânları vardır. Madem kt, bııhran vardır, madetn ki mese'elcr çörlilemeyecelc hale gelmiştir, bu imkânm denenmesi gerekir. Asirarî denenmesi gerekir. Bu en tabii bir haktır» demi«:tir. Irmak Feyrioğlu görüşmesi Irmak, saat 10.20'de CGP Genel Başkatu Turhan Feyzioglu ile görüşınüştür. Bir saat süren şöriişmeden sonra Başbakan Irmak, CGP'nin Meclisten güvenoyu alma ve icraat yapma şansını Milliyetçi partiler grubunda görmeleri nedeniyle, olumlu bir sonuç alamadığını anlatmıştır. Bir gazeteciain «DP'nin bölünmesine âlet olmamak için Cumhurbaçkanm:n ve sızın özellilüe bu 'ur davrandığınız ve 226 oy oluçtnadan bir görevlendinnenm bu par (Baştarafı 1. sayfada) kilde durumu ortaya koymuştur. Yapılan görüşmeden sonra Kisçalişmalarının kademeli olarak ABD'li gazetecilere durdurulaoağını ABD Hükümeti singer'in «Türk Hava Kuvvetlerinin duru ne bildirmişti. Ancak bundan mu hiç iyi değil, birkaç hafta son«Hay.r. Memleketimiz hür. Nesonraki geliçmeler ve bu arada ra Tüi'k uçakları havalanamıyaler yazılabiliyor. Sizler en yakınKıbrıs'ta Federe Türk Devletir.in dan gayretlerimt görüyorsunuz. ilân olunmasmdan sonra tedbir cak duruma gelecek. Bu durum Türkleri çok kızdırmıs. Türk'.eri îki büyük panimizin birleşmelerin uygıılanması için gerekli daha fazla kızdırmamak için âcil sini memieket ve cıhan bekiehüküm«t kararı alınmamıştı. Habazı tedbirler almması gerekiyor.» mektedir. Fakat karşıhkh bir tırianacağı gibi Federe Türk netice5e bunu ulaştıramadım. Devletinin ilân olunması lizerine dediği oji'enilmiştir. Bu ber.im yeteneksizliğim midir, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kisîinger'in Türkiye'Jeki tebilnıiyorum. Bunun takdirini ka Türklerin bu tutumunu Uzüntü masları ile ilgili olarak Yunamu efkârına ve basınımııa bıile karşıladı'darını bildirmişti. nista.n yetkililerine bilgi verrEkmaktayım. DP'nin iç meselemek üzere Atina'ya giden DışBaşkentteki diploma*ik gözlem leri beni hiç bir stıretle alâkaişleri Bakan Yardımcısı Artciler, Amerikalılarm, Türk FedeAllon'a uygulanan dar etmez. Hiç bir partiyi kenhur Hartmann. Kıbrıs sorunu re Devleti ilân olunmasmdan sondiliğimden bir atiye vererek ana bütün taraflan memnun ede Alman ilgililerden öğrenildiği ra Türkiye'nin dünya kamuoyunyskta tutmak veya hiçbir partiyi ne göre, Ecevit'e bundan once da yalnızlığa cek bir çözüm bulunacağ:r>ı itilmesi Czerine. çökertmek gibi bir fikrim ola Almanya'yı ziyaret eden Israil Türk göınjşünü savunma karşılı umdusunu «öylemiştir. maz. Bu>ük bir vahdetlj cephe, Dışijleri Bakanı Allon'a uy^ula ğında Ameıikan üslerine uygula Bit?:os'la »örüştükten sonra siyasi gjç cephesi yapmsk için basır.a bir açıklama yapan Hart nan güvenlik tedbirleri uygula nacak tedbirlerin ertelenmesini ötığraştmı muvaffak olamadım. nıyor. nerdiğini belirtmişlerdir. Ki?sinmann, Kıssinger'in Atina'ya gel H:ç bir partiyı, kendım, ya da Türk işçi demeklerl ve Türk senger'ın Ankara'da yaptıgı temas me=i olasılığının bulunmad]5ır,ı Cumhurbaşkanının kuvvetiyle a dikacılanndan oluşan 20 temsilci larda bu iki unsur pazarlık masa bildirmiştır. Hartmann'ın. Bityakta tutmak veya onu digerle elçiliğe davet edilmişli. Ecevit, s:na serilmişlir. Türk tarafi. assios'la yeniden görüşeceği bil rine nazaran avantajlı hale ge işçilerin sorunlanm dinliyecektı. keri yardım konu?unun Genel dirilmektedir. tirmeyi düşünmem, düşür.meyiz Ecevit'i getiren otomobili «Halkçı Kurmay Başkanı Orgeneral SeÖte yandan Kissinger'ın. nisan ve hiç bir partiye de zarar ve Ecevit» diye büyük tezahürarıa mih Sancar ile Kissinger araJinâa ayı orraîarında Amerikan askeri recek bir faaliyeue bir düşünce karşılayan büyük bir kalabalık, avrıntılariyîe görüşülmesini uyyardımjıın yeniden başlayacagıde bu'unamam.» gun bulmu« ve Sancar açık bir şe na ve Türkiye'ye satılacak askeri Alman polisini hayli güç durumda bıraktı. Ecevit. polıslenn de malzemeye konulan ambargonun DemokrasinLn yerleşmesi nede yardımıyla kalabahğm arasından kaldırı!aca*ına ilişkin teminat n:vle hükümet kuruiuşlarının çe «ijTihp bahçe duvannın üstüne verdiğ de öğrenümiştir. Kıs«:nşitli pazarlıklardan geçeceğine çıktı. Kısa konuşması sırasmda ger, Senato'da, eski Cumhurbaş(Ba^tarafı 1. sayfada) dikkat: çeken Irmak, kendisinin bır Alman polisi de duvann üskanı Yardımcılar.ndan Humphrey ferlendirilmektedir. henüz 10 gündür hükümeti ye tlinde hemen yambaşında yenni tarafmdan sürdünilmekte olan Böyle bir hükümet formülüniden kurmakia görevli bulundu almıştı. çabalann olumlu şeküde sonuçnün, «Milliyetçi» denen cepheğunu beUrterek. «Milletimin haBüyükelçilik 20 kişiyi dâvet etîanmak üzere olduğunu, Temt'.rı için dayanıklıyıın ve sabır mişti arr.a, toplantı salonunu 200 den yoğun tepkiler çekeceği kesilcüer Meclisi'nde de yogun çasin olmatla beraber, girişimin, lıyırn> demıştir. kişi hınca hmç doldurdu. Bu yüzhşmalar sürdürü'.düğünü Dışişden Bonn Büyükelçisi Vahit ria cephenin hükümet olma gayretleri Bakanı Melih Esenbel'e söyCGP Genel Başkanı Turhan lerinden daha meşru oldugu iizelefoğlu da hayli sıkmtılı anlar ^elemiş'.ir. Feyzioğlu da kendilerine Irmak rinde de birleştirilmektedir. Sitarafmdan gönderilen mektup çirdi. Bu toplantımn ılginç yanı yasal çevrelerde bu şrörüs, MecKissinger, bu teminat Uzerine taki üç öneriye cevaplarınm o hiç kuşkus'oz Brandt'ın liderlıgir.i lis aritmetiğiyle kamtlanan iki Türkiye'nin de, ABD üslerine lumsuz oiduğunu açıklamı?, yaptıgı So=yal Demokrat Partiye gerçekten güç almakfadır. karşı uygu!ayaca*ı tedbirlen erAP • CHP koaüsyonunun 12 e yöneltilen eleştirilerdi. Daha dogtelemesini istemiş ve Kongre'Bunlara göre, halen «Milliyetkim tarihinde seçim koşuluyle rusu SPDli Başbakan Helmut Sc çi» denen cephenin Millet Mecnin kararından önce Avrupa ülyapnfı gerçekleşemediğini, CHP • DP himidt'in başkanlığıoı kelerinden Türk Süâhlı KuvvetHsindeki say.sal gücü. bağımsızformülünün imkân varsa kurul koalisyon hükümetinin Almanya* lann desteğine lerine yeterli öiçüde askeri malrağmen 218'de nssı gerekfisini. fakaf tfknok daki yabancı işçilerle ilgili ieraa. donmuştur. Cephe, tilm umutlazenıe gönderileceğise ilişkin söz tı\dı eleştirilere konu olan. ratlara kesinlikle karşı olduk'ıa vermiştir. rını. Demirel'e görev verilmesi rın: biltîirmiştir. Feyzioglu, daİşçilerin sorunlan halinde DP içinde ortaya çıkaBunun Uzerine Dışişlerl Baha önce Irmak hükümetirve bakanı Melih Esenbel'in de önceki SPD ikticiarın» yöneltilen cağı var^yılan bölünmeye bağkan veri«leri İle destekleyişierilamaktadır. gü n düzenlediği basm toplantı föyle özetlemek nin o günkü koşuüar içinde ?e eleştırileri sında Delırttiği gibi, daha önce CHP desfe*indeki DP Tekmümkün: rek'.i o'.duğunu savunmuş, «Sim iki boyutlu olan askeri yard:m nokratlar Kabinesi o'.ı:sumunda Almanya'da halen i? lahibl di Milliyetçi Cepheye aörev vesorunu üç boyutlu duruma gelolan Türk işçîlerinin dahi çahj ise. her iki partinin Millet Mecrilmesini istiyoruz. Biz icraat miştir. üsindekl sandalye gücü. başkaca ma izinlcri t'ederal Almany* î? yspacak bir hükümetin ancak Ya ABD Kongresi karannı kalve İşçi Bulma Kurumunca uza Orsrege gerek bırakmaks?.m 228 Milliyetçi Cepheye kafılan parsayısmı vermekfedir. CHP veDP d])acakt;r. ya bu süre içinde yetılmıyor. Boylece halen Almantil?r tarafından kurulacağına crfiya atılan formülü benimsedik terli NATO malzemesi Tiirkiyeya'da buîuııan 50 bin İ$siz Türk manıyoruz. Demokratik mekaleTini kamııov'una açıkl.idıklan nin istediği şekilde, Türkıyeye nizma işletümeli ve Irmak gö isçi=ine yakında biülercesinın verilecekt'r. Ya da Türkiye, ABD daha katılması olasllığl vardır. i.r.da, cephenin gayrimeşru herevi İade ettikten sonra, Millisapları karşısır.da me^ru bir çoUslennın çalışmalarmı durduraIşsiz Türk iççileri yeni açılın yetçi Cephe partüenne hükügnnhık onaya Ç!krr>a):frd!r. caktır. meti kurma eörevi verilmelidir. lşyerlerine yerleştirilmiyorlar. Başkentteki yetkililer, NATO' Türk işçüerınin çocuklannı Bu durum zaten demokratik CHP ve DP hazır nun Avrupa ülkelerinden Türkiyanlanna almaları polisiye bir Reieneklere uygun olan seki!Dün edindığimiz bilgiler ge ye'ye yeterli oranda maizeme kay takım tedbirlerle önlenmektedir. Milliyetçi Cepheye gorev rek CHP'nin. gerek DP'nin. daha dırılmaması durumunda TürK dir. Boylece Federal Almany»' verilmelidir. Mület Mecü^indc tedbirlerinin uj'gulanacagını beda çalışan Türk işçilerinin ço önce de Başbakan Sadi Irmak'a çogunluk alacak bir hükümet belirttikleri gibi jeni formülü lirtmişlerdir. cuk paraları azalmaktadır. ümidi varkcn, hayaller peşinde Başkentteki diplomatik göîlem Bu arada SPD lideri Brandt, desteklemeye hazır o'.duklanm koşmak doğru olm»z. Sarın Irciler bu üç boyutlu ABD yardımı mak'a bir an önce görevi 1ade Ecevit'in Batı Berlin ziyaretiyle göstermektedir Şimdi bütün soıun, Irmak'ın, ile ilgili gelişmelerin aslında, etmelerinin hem kendileri içir», de yakından ilgileniyor. Zira Ber Kıbrıs sorunu ile çok sıkı üışkılın'e yapılacak ziyaretin ertelen yeni fornîülü somut biçirode her hem sayın Cumhurbajkara için iki partiye önermesine bağlıdır. si olduğunu da tekrarlamışlnrdır. mesi. söz konusu. Bunun nedeni hem memleket içfn en hay;rh de muhalefet partisi SDU'lu politi Bu önerinin yapılabilrnesi içinse, Türklerin federe devlet ilân etyol olacağını, kendilerinin föBaşbakanın Cumhurbaşkan'.ndan mesinı üzüntü ile karşıladıgınj arrvi iarîe etmeîeriyle cfemokra kacı Lorenz'i kaçıranlann bulunyeni bir direktif beklediği arJaşıl çıklayan ABD Dışişlerinin, şimdi ması için halen Berlin'de yoğun tik mekanizmanın yeniden işmaktadır. Ancak, yine sızan ha özelHkle Güvenlik Konseyinde leyeceğir.i ve demokratik meka. bir arama faaliyetinin sürdürülberler, böyle bir direktifin biçim Türkiye'nin aleyhine bir karar nizma normal ?ekilde işletilir mekte oluşu. Ancak Brandt. Devfel bir gelişme olacağı yolunda çıkmanıası için yogun çaba göslet Bakanı Wischienewsky'nin ko se. hükürnet buna'.ım^na cözüm nıı ile ilgilenmesini ve Batı Ber dır. CHP ve DP çevrelerindeki termesi, doğrudan ABD'nin Türbulma ihtimalinin îimdiklnden kanı, Cumhurbaşkanının cuma gü kiyedeki askerî çıkarlarım saruçok büyük olduğunu ifade et. lin'in SPD'li Belediye Başkanı ile nü, Başbakan Sadi lrmak'a göre mak ajnacma dayandiğı gözlemcıt^mas kurmasını kendisinden ri tik» jeklinde kon.u?nıuçtur. ve devam işareti vereceğidir. Bir lerce d:le getirilmektedir. Göjlcm ca etti. Ne var ki, 5u satırların yazıldığı sıraJarda Ece\'it'in Ba DP yetkilisi bu kanısmı ifade e ciler. ABD'nin Kıbn? konusuncladerken, «Sizin de tahmin ettiğiniz k: destegini sürdürdüğii sürec» tı Berlin'i ziyareti henüz kesinlik gibi, eğer sayın Irmak, bu işartti Türkiye'nin tedbirlen uypılaına kazanmadı. alacsğını ummasa, Cumhurbaşka Ecevit'e resm! çevrelerce göa nı ile görüşmezden önce iki gün konusunda anlayışla davraraV.le»terilen büyük ilgi buradaki dip bekleme gereğini duymazdı» şek fçğin:. böylece ABD Kongre«in.n (Bastarafı 1. «avfad») Yunanlıların lehine, kullanıîmak lomatik ve siyasal gözlemciîer ta linde konuşmuştur. kara Büyükelçîligi nezdinde girlü?ere aldıgı kararın, bir anlRmda rafmdan dikkat ve biraz da hay şiralerde bulunmuştur. BüyükIrmak'ın ilgili partilere «düşün «geri teperek» Rum ve Yur.an 'aelçilik ilgilileri Bakanlıga çagrı retle izleniyor. «Geleceğin Basba me fırsatı» verme amacma bağlarsfmı zor dunıma riüşüreceğini kanı» olarak kabul edilmesini, larak, Yunanistan'm kendî vatan dığı iki günün, kamuoyu olustuEcevife gösterilen yakın ilginin daçlannı askerî güçle başka bir rulması bakımmdan ağırhk taşı ka>nağı olarak değerlendirenler Esenbel'in demeci devletin sınırlanndan kanunsıız dığı, siyasal çevrelerdeki egemen var. olsrak sızmaya teşvik etmeğe zor görüstür. Dışisleri Bakanı Melih EsenÖrneğin dün öğleyin Devlet îadığı. Tlirki.ve"n;n bunu kabul bel. Amerika'nın Türkiye'ye uyBakanı Wischienewsky'nin Eceedemeyeceği bildirilmiştir. Bu gııladığı silâh ambargosunu Ame yemege davranışm gerek Lozan anlaşma vit'in onurtma verdiği rikan Kongresinin yanılgısı olaAîmacja Parlsmento sı hükümlerine. gerekse Yuna Federal IBastararı l. Sayfada) rak rıiîelendirmiştir. nistan'm iç hukuk kurallarına Başkanı Bayan Anne Marie RenResmi bir ziyaret için Tahran ger ile Çalışma Bakanı Walter bul edilebilecek anayasal bir U5Tnadıgmı hatırlatarî Dışiçleri da bulunan Esenbel, Tahran HaArendt'in katılmış olmalan da uzlaşmaya varılmasını ve siBakanhğı, Yunan hükümetinin vaalanmda tran'ın resmi PARS bu görüşte olanlarca bir kanıt yasi bir sonucu öngören bir dikkatini çekerek, kısa zamanda ajansına verdiği demeçte, Kissin olarak öne sürülüyor. çözüme serbestçe ulaşılması oolumlu bir ce'vap beklendiğini ger'in ziyaretine değinmis. AmeÖte yandan. daha önce Ece larak kalması gereken görüşme bildirmiştir. rikan Kongresinin bu yarîlgısıvit'in Kissinger ile Federal Al lerin sürdürüimesini tehlikeye düşürebilecek 13 şubat 1975 gün nı ve taşıdığı önemi Kissinger'in Dışişlerinin bu girişimi ve soymanya'da buluşmaiarınm planlü tek j'anlı kararı esefle kar anladığmı söylemiştir. daşlarımmn Türkiye'ye girmeleİHndjğı da bu arada öğremldi. Türkiye'nin NATO'dan çıkmaşılar ve tarafların, B.M örgutürine izin verilmemesi üzerine BaAncak, Kissinger'in Ecevît'in yı düşünmediğir.i söyleyen Esennün Israrlı kararlanr.ın uygutı Trakyalı Türkier, saat 16.30 sıTür'siye'den aynlmasından bir lanmasmı tehlikeye sokmuş o bel. ar.cak silâh ambargosunun ralarında Yunanlılar tarafından giln önce Ankara'ya ani bir zidevam etmesi halinde Türkiye' lan, ya da Sökabı'.ecek tek yanaraçlara bindirilerek geri götüyaret yp.pmasıyla bu tasandan lı tüm girişımler karşısında en nin ittifakla ilgili tutumunda barülmüştür. vazgeçildi. zı değişiklikler yapabüecegini de di?elerini belirtır. kaydetmiştir. Karar tasarışında, üaha ör> CHPnin (Bastarafı 1. aayfada) (Jajmadıgını ifade ettigi ve bu »o runun NATO tarahndan da artık zaman geçirilmeksizin ele atınıp değerlendirilmesini istediği belir tilmiştir. Brandt'ın is* buna karjılık fil(Baştarafı 1. sayfada) kesinüı NATO'y» verdiği önemi di leynıan Demirel'e verebilir. Nile getirdiği ve Ecevit'in değindiği tekim 19*3 seçimlerinden sonra hususlann kendisince anlayıîla Sayın Cumhnrbaskanı. AP Ge karşılandığını ifade ettiği öğrenrl Başkanı Sfılevman Deminilmiştir. rel'e hükümrti knrma eBrevini Ecevit bugün Bajbakan Helhic dnraksamadnn vrrmisti. mut Schmidt'le görü?ecektir. Anavasal rpjimi isletmek amsLeber'le görüşme cından baska bir kavtısı bulnnmadıjına inandıSımız Savın CHP Liderinin dün öğleden Cnmhorbaskamnın olavları diksonra Batı Almanya Savunma Ba katie İTİediŞine ve kosnltars kanı Leber'le yaptığı görüşme ise, söre en nyîiun kararı vereceburadaki diplomatik çevrelerce tine kamnoyonda yofnn bir ör.emli olarak nitelendirilmiştir. tfiven vardır Görüşme sırasında özellikle KıbParlamento'da en c<>k sandal rış sorunundan 6türö Türkiyeye veve sahip siyasal partl olan durdurulmuş o!an Alroan askeri CHP'nln renel strate.iisi ve te yardımı ele alınnııstır. Ecevit. Sa mel cl7»l«i de. hicbir znrlamava vunma Bakanı Leber'e yardımın bas\iırmadan parlamrnto errek yapılmasmm yararlarmı anlatmiî leri ve Anavasal ükeiere nvıımhı tır. bir davranıs ioinrtp kalm.iktır. Savunma Bakanı Georg LeYasadı?ımi7 iriinlprde hükümet kıınıp ifctidan ele epclrme a ber, Türkiye'ye Alman askeri yeniden başlaması macıvla kosullan 7orlıyan!ar, yardımjnın bir Cenhe Imrarak. kaba kııv için bir tarih veremeyeceğini bil vet kıillanarak kanlı nlavlar çı dirmiş ve konu ile ilpıll görüşme lerin bundan sonra da sürdürükarmavı pÖ7p alanlardır. Yok<»a cneıılcu demnkratik slstemde, leceğini açıklamıstır. Ecevit ise, görüşmeden umuthükümeti kurma »örevi. sola da, lıı aynldığmı. Türkive'nin ortafc *aj»a da vprilebilir. Ba konuda savunma ihtiyaçlan konusunda rn kücfik bir rlnraksama ensterFederal Alman Savunma Bakamek. sola veva <aca hükümrt kurma hakkını t»nımaktan ka nmın her türltl iyi niyetli çabaoınmak. rciinıin ÖZÜTIB çeHşMte yı gösterecegine jüvendiğini belirtmiştir. diismpk olıır. Federal Alman Savunma BakaBaşkentteki son çelişimlere tSre. va CHP'nin dışardan des nı Leber, NATO'nun Türkiye ile Yunanistan'dan oluşan GüneydoteklİTeceri ve DP'ntn kılılarafı hir Irmak HüMimeti: va da Mi? üu kanadmda beürii rahatsızîıklar olduğuna tşaret ederek, «GUliyetçl Ophcri oluttııran partilerden ır>pTrtana eeleeek bir D* neydoğu kanadının yeniden işleyebilirü^ini saglamak ortak çımire! HGInineti Iktidara adavkanmızdır» demiştir. dır. Ne olıına oİMin. her lld hükümet de hunalima son veCHP Genel Başkanı Btllent rPmİTPpektir. Crnel seçl'n'ere ei Ecevit ise. Federal Alman Savundilmedrn bunalımdan loırtnlma ma Bakanhğmda önceden ayrısansı Toktnr. Henel «rçtmlerden lan zamanı yanm saat aşan 1.5 sonra ntlp hımalımdan Irnrrnl saatlik görüşmeden çıktıktan nıak. sandıktan istikrartı hir fk sonra şunları sövlemiıştir: tidann çıkmasma baglı hir «ıv rundnr. OLAYLAR1N ARDINDAKl ECEVİT GERÇEK €S»yın Savunma Bakam Bay Leber ile yaptığım görüşmeden NATO adına, ortak güvenlik siı temi adına ümitlerim artmış ol« rak ayrıhyorum. Kendisinin ortak savunma ihtiyaçlarımız konusunda her türlü iyi niyetli ça bayı göstereceğine güveniyorum Bu güvenim artmış olarak yan. lanndan ayrılıyorum.» Ecevit, «Bizim de kendilerfnir de güçlüklerı var. Tabiî bu gü< lükler yenilmez değil.» diyeref sözlerine şunlan eklemiştir: cHükümette olmad'ığım içir benim de ayr.ntılar üzerinds durtna olanağım yok. Ama ge nel bir çerçeve içinde ortak so runlarımız üzerinde durduk.» Federal Alraan Savunma Ba kanı ise, daha sonra Türkiye'y< Alman askeri yardımının başla yıp başlamayacağına ilişkin oli rak bir kez daha yönetilen sorı uzerine şöyle konuşmuştur: «Biz şimdi, düşünme safha sındayız. Bir formül bulunaca'. herhaHe. Yetkililer arasmda g < rüşmelere devam edeceğb.. îlt göriişmed'e her şey halledile1 mez.» Federa! Alman Savunroa Ba kanı ile yaptığı görüşme sırasn da Ecevit'in yanında Bonn Fü yükelçisi Vah'ir Halefoglu. CHI Zonşuldak Millctvekili Cahv Karakaş ile Danışman olarak hı yette bulunan Iktisatç: Cema Derviş bulunmuştur. Öte yandan, Ecevit'in. Brandti yaptığı görüşmede Almanya'dali Türk isçilerinin sorunlanm özc !e dile getirdiği. bu arada iki ü ke »rssmdaki ekonomik ilişkile üzerinde durduğu öğrenilmiştir. Bu arada Ecevifle Branrlfr akşam yemeğine eşleri de katıl miştir. İşbirliği Porfekiz'de LiBYA'Y! ZİYARET EDEN ERBAKAN ANKARA'YA GELDi ANKARA Milll Selâmet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bir süreden beri Libya'ya yaptığı geziden dün yurda dönmüstür. Necmettin Erbakan, Türk Hava Yollarımn bir uçagı İ3e saat 21.10'da Esenboga Havaalanına gelmiştir. MilU Selâmet Partisi Gepel Başkar.ını Esenboğa Havaalanında partililer ve yakınları karşılamışlardır. Aydınlık grubu sanıklarının sayısı 27'ye yükseldi ANKARA Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümüTîü tesis amacıyla gizli örgüt kumıaktan Devlet Güvenlik Mahkemesınce yargılanan Aydınlık grubu sanıklarının sayısı dun tutııklanan Bayram Yurt ç;çek iie 27'ye yükseimiştir. Hakkında gıyabi tutuklama karan olan sanık Bayram Yurtçiçek. Bitlis'te yakalanmış ve dün Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcıüğına teslim edilmıştir. Ögretmen olan Yurtçiçek hakkında gıyabi tutuklama kararı Devlet Guveniik Mahkemesinc» ricahiye çe^Tilrniştir. (a a) Ynnanistan Fedeıe Türk Vefat ve Teşekkür Istanbul Sanayi Odası'ndan eiKekli Cemâl Atahan'ın vefakâr eşi, Sinan Mürüvvet'in sevgili anneleri, Nükhet, Bekir ve Kayaalp'ın ablaian MEVLİD Ki3?metli varlığımız, aüemizin tenıeli, eşsiz insan NACİ SEYHANLI'nın »bediyete intikalinin 40 mcı gününe rastlayan 14 Mart 1975 Cuma günü (yarın) aziz ruhuna ittıaf edilmek üzere Teşvikiye camiinde Cuma namazını raüteakıp Hacı Hafız Nusret Yeşilçay idaresinde Hafız Zeki Altm, Hacı Hafız Ali Gülses, Hacı Hafız Kâni Karaca, Hacj Hafız Emin Işık, Hafız Eşref Akhisarlı. Hacı Hafız Kemal Tezergil, Hacı Hafız Mahmut Hatajiı, Hafız Aziz Bahriyeli taıafından okunacak Mevlidi Şerife akraba, dost ve din kardeşlerimızin teşriflerini rica ederız. ceki 3212 sayılı yabancı kuvvetlerin adadan çekilmesini isteyen kararın «âcilen ve fiilen» uygıılanması istenmekte ve «ikili görüşmelerin yeniden başlaması için Genel Seicreter Wald heim'den «yeni bir iyi niyet» girişiminde bulunmasını ve bu amaçîa taraf'an, üzerinde anlaşmaya vanlan yeni usullere göre bir araya getirecek, fearşılıklı bir anlayıs ve ılımlı dav ranış havası İçinde, gerektiğinde kendi yönetiminde sürdürülecek toplu görüşmelerin yeniden başlamasmı, yoğuniaştırslmasıaı ve ilerletilmesini kolaylaştıracak şekilde kendisini taraflarm çağrısına hazır bulundurulmasmı rica eder» denilmektedir. Karar tasansı ayrıca, bu İyi niyet girişiminm çerçekleşmesi için iki «oplum tem=ilcilerinin Genel Sekreterle sıkı işbirliŞinde bulunmaya çağirmak tadır. İşverenler (Baştarafı 1. sayfada) yetlerin gerçek göriinümüdür» demiştir. İbranimotlu sözlerine söyle devam etmiştir: «Türklş gibi üst seriyedekl bir kumlustın en sorumlu kişisi bugün bu sözleri ederek yannki karunsuz olaylann teşvikçisi durumuna da düşmüştür. Hemen belirönek Isterim Id, Türk devleti var oldukça ve A nayasa'ya dokynulmadıkça, Türkİş Başkanı bu söylediklerini yapama2. Ttirklş Başkanı bu sorıımsıız sözleriyle tarih önünde ölçüsüz bir hataya dtişmüştür.» H. Mazlume (Müeyyet) ATAHAN vefat etmıştir. Cenazesi 12.3.1975 Çarsamba günü (dün) öğle namszını müteakip Aksaray Valide Camiınden kaldırılarF.k Topkapı'daki a ile mezarlığına defnedilmişıır. Büyük acımıza katılan akraba ve dostlanmızla çelenk göndermek lutfunda bulunan İstanbul Adliyesin.in sayın mensuplanna, Devlet Senfoni Orkestrası üyelerine şükranlarımizı sunanz. AtLESt Cumiıuriyet 1988 Faşizmi (Baştarafı l. sayfada) Çıkan pan:k sırasında 4'X) kadar öğrenci de Yüksek Öğretmen OSuiuna saldırmıştır. Ellerinde taş, sopa ve molotof kokteylieriyle Yüksek ÖğTetmm Okulunda okuyan devnmc; öğrencilere sa'dırmak isteyen bu grup oku'.da kimseyi bulamaymc3 kanlı bır çatışma önlennr.ştır. Bu arsda olay yerıne gelen güvenhk kuvvetlen osrencıleri ayırmıştır. Olaylar sırasmda bazı öğrencıler hsfıi olarak yaralanmışlar ve ayakta teriavı görmüşlerd:r. Bornova jRndarma Komutanlığı, olaylarla ıigıli olarak soruşturmanin devam etti İstanbul Sosyal Sigortalar Kurıımu Satınalma Mudurlugunden 1 Müdürlügümüzün Gö«epe Zıverbey yolu Mazharbev durağındakı daposunda raevcut; Galvanızlı boru 1/2" 1845* Mt. GaJvanizl) boru 3/4" 34SS^ Mt. l'eklîf alma 'jsuiü ile satilacaktır 'i reklıfler engsç 1.4.1SR5 salı çüntl mesa! saati sonuna kadar MUdürlüğümüze venlmıs veya avnı müddet Içinde Müdürlügüraüzde olara» sekilde oosta ile tadelıTaahhütlü olarak sondprilmıs o!aca»rtır 3 Satış ılgılı ıdari şartname mesal saatlen datıılınde, Bevoglu BalıKpazan Kalyoncu KuiluK Caddesı Mailı Han 4. k.ıttakı Müdürlüğümüz '2 No lu Satınalma Komlsyonu Başkanlıgından ternın edüe'ıılır. 4 Posrada vakı gecıkmeier Katv.ıl edtlmez. 5 Kurumumuz thaieyı vapıp yapmamama »eya diiedı^ine yapmakta serbesf.ır. (Basm: 117311968) öte yandan, CHP üderi Ecevii in Brandt'ın konujju olarak Al manya'yı ziyaret etmesine ilişkiı haberl»r dünkü Alman basını ilı radyo ve te'evizyonundan veril miştir. Bu arada, Batı Almanya nın eski gazetelerinden Frankfu ter Algemaine Zeitung'da «Anka ra'dan bir ziyaret» bashğıru taşı yan bir yorum yayınlanmıştıı Yorumda Ecevit'in dürüst bir p < litikacı olduğuna değinilmiş vı buna karşılık AP lideri Demirel Devrim Konseyi in adımn birtakım suiistimal o larrtanna kanştığı ifade edilmis kuruluyor tir. öte yandan Portekiz'in sol efiYorumda aynca, Kıbrıs konu limli asker yöneticileri önceki sunda Ecevit'in. diğer partileriı günkü ayaklanma girişiminin arde göriişlerini toparlayıcı olaraî dından kalıcı siyasî yetkller alapolitika tzlediği, buna karşılıl caklarım açıklamışlardır. MSP ile koalisyonun boTUlmasm îktidardaki Silâhlı Kuvvetler da bir taktik hatası vaptığı ön< hareketini meydana getiren 2 M > süriilmüştür. subay. önceki gece sabaha kBdar RPD'nin ys^in organı Vorwa süren bir toplantıdan sonra, Kuerts de ise Ecevit ile yapılan ge rucu Meclis seçimlerinin daiıa niş bir mülâkf.t. vayınlanmıştır önceden karariaştırıldığı gioı i2 Ecevit bu konuşmasmda. Türl nisanda yapılacağını açıklamakla dış polihkasma f.işkin görüşle birlikte. bir de yeni «Devrim Konrinin yanı sıra. iç politikaya dî seyi> kurulacağmı bildirmişlerdir. yer vermiş ve partisiyle Türkiye Bu Konsey, askerlerın ülkenm deki öteki siyasal partiler arasın siyasi hayahna katılmasını «kudnki aynlı»! sövle ifade etmi; rumla?tıracaktır.» Bildiride. Dev tir: rim Konseyinin sahip olacağı «CHP ile diîer partiler arasın yetkiler belirlenmişse de, sijfasi da ö^sv.rlük ve demokratik hakçevrelere göre, Konseyin kanun lara ilişkin anlayı? farta o denl: tasanlan sunma, kanunJan veto büyüktür bt, pratik olarak bu etme, Cumhurbaşkanı adaylarıfarkın kaDatılması mümkün de nı reddedebilme ve iktisat ve ğüdir.» savunma bakanlıklannı askerieÖte yandan. Wüly Brandt dtin rin elinde tutma gibi yetkiler akşam Fcevit onuruna bir ak alması beklenmektedır. sam yemeği vermiştir. Devlet Askerler, iki hafta kadar önce Bakanı ve SPD'nin Dısilişkilet bu çeşit önerilerde bulunmuflarSözcüsü K*ischnswsky fse partisa da Komünist Parti dışındaki sinin Yönetim Kurulu adına Ece partiler önceki günkü olaylara vit'e dün Tuloenfeld Oteli'nde kadar bu önerilere kuvvetle karI^ir « ^ o ipı^r^ VP>rrıistİr. şı çıkmış ve konunun ele alınTürkîye'nin giivenliği masmı 12 nisan seçimJenne kadar ertelemeye çahşmışlardi. CHP Genel Başkar.ı Ecevit, Eörüşme sırasında uzun bir sü (Dıs Haberler Servlsı) re Tilrkiye'nin süvenliÇirün askıda bırakılmnsının mümkün olT A K Vi M madığını, diplomatik bir diüs Brandt'a ifade »rm'stir. A\nı 13 MART • ııns zamanda smpnihr kavneklara 6.14 12.ua Güneş söre. Batı Avrtıoa ülkelerir.in 12.23 6.11 Öğle Türkive'nin ortak güvenlik itti15.42 930 İkindi fskı îçinde kalmasmris varar 18.13 12.C(» Akşam gördükîeri takd'.rde çabuK dav1.31 19.44 Yatsı ranmaları sere^iSini de Ecevit 10.27 4.38 İmsak belirtmiştir (Baştarafı I. sayfada) Teya Amerikan Hükümetinin dar be ile hiç bir ilgisi bulunmadığını söylemiştir. Bu arada. 25 nisan darbcsini gerçekleştiren Silfthli Kuv\'ctler Hareketi adına da bir açıklama yaptimış ve fcurucu meclıs seçim lerinin, daha önce planlandıgı ta rihte vapılacağı biidirilmistir. Silâhlı Kuvvetîer Hareketi adına yapılan açıklamada kunıcu meclis seçimlerinin 12 nisan tarihinde vanılacagı ifade edilmlştir. Silâhlı Kuvretler Hareketi öt« yandan. önceki gtinkü darbe girisimincîe eski başkan general Antonio de Spinola'nın bir numarah rolü oynadığını ileıi sürerek, îspanyol Hükümetinden kendisinin tutuklanmasını istemiştir. Ba xı artadaslanyla tntiikte belikopterle İspanya'ya kaçmıs olan general Spinola halen göz altında tutulmaktadır. Îspanyol HUkümetinin Portekiz'in istegine ne cevap verecefi bilinmemekfedir. Buna karşı tspanyol Hükümeti adına yapılan bir açıklamada, başansız clarbe gSrişiminde Ispanya'nın da parmagı oldugu yolundaki söylentiler yalanlanmış, iddialann gerçeklerle hiç bir ilırisinin bulunmadıgı büdirilmistir. Diplomatik fcaynaklardan bılöirildiğine göre, general Spinola Brezilya'dan sığınma hakkı istemiştir. Portekiz'de geçen nisan ayında iktidardan uzaklaştınlan Başbakan Marcello Caetano ile Başkan Americo Thomas da halen Brezilya'da yaşamaktadırlar. öte yandan, SPD Lider Brandt, Ecevit'in ziyareti dola nsıyla Deutsche V7ilîe Radyosu na verdiği demeçte, bu davet yapmaktan duyduğu hoşnutluğı dile getirmiştir. SPD ile CHP'rin kendilerin sosyal reform partisi olarak gör düklerini beürten Brandt, şöyjı konuşmuştur «Bu durumda partilerin geni: alanlarda benzer amaçlara yönel meleri. birbirtertyle bağlar ku rup danışmaHn, ilerdeki poüti kalanyla yönelecekleri yeni b: çimler açısmdan bir işbirüg geüştirmeleri yerinde olur.» Brandt, Kıbns sorununa ilis kln olarak da «Bu sorunun ba rışçı ve sözleşmelere dayalı bi biçimde çözillmesi konusuna RÖ: terdigimiz ilgi büyüktür» demi? tir. Aîmanya olarak NATO'nuı etkin kalması konusunda öze bir ilgi duyduklannı söyleye: Brandt, askeri yardıma ilişkü kişisel görüşünü de şöyle açık lamıştır: «Benim hükllmet sorumluluğu nu taşıdığım zaman! arda NAT( alanı dışmdaki çeşitli yerler silâh yardımı yapmakta çok ih tiyatlı davranmışızdır. NATC alanı içinde ise, her zamaı NATO Konseyi'nln tavsiyelerin uymak kaydıyla gilcUmüzun ye tiği kadar yardımda bulunduk.: Basında ilgi Toplu İşsözleşmesi Çağnsı İlânı Türkiye Garanti Bankası Anonim Sirketinin Eski.şehir, i Taşbaşı lEskisehh'. Köprübaşı ıEskişehir> ve Kü'ahya Subelerini kapsamsk Czcre toplu is3Özle«mesi akciedeeeğimi^i 27.5 «avılı ksnunıın 12. maddesi uyarınca duyururuz. Garanli Baııkası Aııonim Sjirketi Jlcnsupları Sendikasi ıGamscnı Yorumlar Eşi : Çocukları : FiTNAT SEYHANÜ MUHSiN, FERiDUN. ALi ve FAZIL SCYHANLI Köln ve Hamfjur» vadyolannm birinci prosramlannda dün öğîey.n Eoevit'îe 'Jgili bir vorum yavımlanmıstır. Tanınmıs gazeterıisrıierı Karola Sommerey tarafmdan Ecrvit'îe İİ2İM vorumda özetle sövle denilmistir: ( Ecevit Batı'da vanln olarak 1 sadece hir ^ıbıı? tat.ıhi olarsle ranınmsiftadır Ovsa Ecent'in sosval reformeu vr ışçı haklannm ssvumıruMi oisn bır devlet f!iamı old'i*u unnriılmamalıriır. Avrıca. Ecevii Kıbrı? olaylarırıdan cok (IWa rtnre Tiirkv.p'ria
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog