Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 13 MART 1975 YEDİ lerle dost geçtereek dir. tıt«naekt« ] j 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 13.3.1936 HİTLER, REN'DE KONUŞTU BERLÎN, 12 (Ozel) Cumhurbsşkanı Adolf Hitler, bugün ilk defa olarak Ren'e giderek Karlsruhe'de yüzbin kişinin önünde büyük bir nutuk söylemiştir. Hitler halkm coskun gösterisi karşısında şöyle seslenmiştlr: «Almanya sulh istiyor. Haklannın birgün teslim olunacağını bek liyordu. Alman mületl Fransa da dahii olmak Uzere bütün millet Fransa lle Almanyanın blrbirlerini anlamalannı, samimiyetle arzru ediyoruz. Bunun içindir ki Almanya Avrupa sulhünün saglam esaslara dayanması Için Fransa ile yenl müzakerelere başlamayı teklif etmişti. Almanya, Fransa, Çekoslovakya ve Lehıstan ile yenl anlaşmalara nazırdır. Fakat Sovyetlerle mesele ayncur. Dünya ihtüâli peşinde koştuklan için ne Sovyetlere ne de onların yaptıklan paktlara emniyetimiz yoktur.» Ben milletimin rnümkürı olduğu kadar refah içinde yaşamasını istiyorum. Almanyanın istediği milletler camiasında tam bir eşitliktir.» BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 Ispanyol çalparası. 2 Başkaldıran Kural. 3 Bir bayan ismi Bir şeyin giderken geride bıraktığı im. 4 Kolaylikla kandınlabilen veya aldatılabilen kimse. 5 Tersi bir meslek veya topluluk sımfı arasında kullarulan özel söz Namaz kıldrran kimse. 6 Büyük kısmı karbonlu hidrojenden ibaret olup k ö m ü r madeni ocaklarında çıkan ve alev görünce patlayarak kazalara yol açan gaz. 7 Bas taralına sesli bir harf getirildi£inde gelir anlamında bir soz belirir İç açıcı. 8 Tersi stı (eski dil) Tersi bir Türk müziği çal^ısı Bir erkek ismi. 9 tki üç kişiyle yönetilen küçük yelkenlı (çoğul). YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Haritacı. 2 Baston 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 yak üzennde dolaşan, sözle anlaşan üstün zekâlı canlı. 7 S o nuna sessiz bir harf getirildiginde silâh namiulan içindeki d ü z : gün çiziklerin ismi olur Deniz Kuvvetlerinde General. 8 Tersı bir şeye inanarak bağlamş, inan, inan bağı Karışık renkli. 9 Çabuk Becerikli. usta anlamında bir söz. DÜN'KÜ BLXMACANIN j OTOMOBÎLİYLE ÇÂRPTIĞI BÎNBAŞININ ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SELÇUK URAL SERBEST BIRAK1LDI Hafif Batı müziği ses sanatçısı Selçuk Ural, önceki gece yansı Istanbul Merkez Komutanlığı Nöbetçi Amiri Piyade Binbsşı Yılmaz Tuncer'e çarparak ölümüne yolaçmıştır. Kaza: L'ral. çalı^tığı gazinodan evine dönerken meydana gelmiftir. Kullandığı 34 LK 138 plâkslı otomobili ile Taksirn Cumhuriyet Caddesinden Şişli yönüne gitmekte olan Ural. Harb!ye"d?Vi Merkez Komutanlığj önündc gövevH nokta ve devriye inzibat erlerin; cienetlemekte olan Merkez Komutanhğı Xöbetçi Amiri Piyarie Bin başı Yılmaz Tuncer'e çarpmıstır. Olaydan sonra dün sevkedildiği 6. Sulh Ceza Mahkemesince trafik rsporuyla tanık ifadelerinin tutmarnası ve delillerin kaybolma sınm önJenmesi nedenleriyle tutııklanan Se!çuk Ura). kazanırı ani den ve yaya kaldınmının çok yakmında meydana geldiğini söy lemiş. şöyle demiştir: «Bugün vatanî görevimi yapmak üzere askere gidecektim. Veda gecemde çahştıSım Gala Kuiüp'tekj seansımı bitirmiştiın. Hiçbir yere ıığramadan dofru evime gidecpktim Orduevı kavşağından soı Uraitakı ağaçlar arasindan bir karaltı yola fırladı. Ancak yağış v e yolun kaygan olması nedeniyle b ü t ü n çabalanma rağmen kazanın oluşunu önleyemedim. Böylece cnüme fırlamış olan karaltıya arabamın sol çamurluk tarafından bindirdim. Olayda benim hicbir sucum >oktıır. Çarptığım kişinin öldüğünü duyunca çok üzüldüm.» YAYA KALDIRIMI 1975 Istanbul'lııiar yaya kaldınmlann'.n uzun süredir yayala'dan ÇOK otomobillpre ait olduğunu artık k » Dul etınişlerrtır Kıyısından köşesinden bir yol h u l u p geçtıklerı sürece bundan pek yakınmazlar. Oto safıiplen ne bunu bilip. otolarmı uygun bir %eı,.\ b.rakac?k sekilde yola paralel olarak park ederler. Ancak vukardaki ft.'toğrafta görülen oto sahıbi her türlü t:urai anlayışını evde bırakmış °ibi görünüynr. Caijflloglu iavsagsndaki tratık poiisimn bırkaç metre ötesn.de diMine park ettigi otosuyl* ğeiip geçene «3np çektinyor. UmursimazlıSın böyle sine ne denıcıı? .. (Fotoğraf: Tulay Divitçioğlu> çözöa: ; Bir ağırlık ölçüsü birirnl. 3 Mercana benzer, pembe renkte, pullu, eti oldukça beğenilen bir balık. 4 Ytiksek ses Tersi bir binek hayvanı. 5 Bir renk Çevren, göz erimi. 6 Tersi memelilerden iki eli olan. iki a SOLDAN SAĞA: 1 Pandomima. 5 Asi [ Savaş. 3 Lâke nedA. 4 i tlet t d a m . 5 Kalas t r a . ' 6 Ak Mor. 7 Kiler. 8 i yA Nazire. 9 aft Kekik. [ YUKARIDAN AŞAĞIYA. 1 Palikarya. 2 Asalak Af. 3 Nike!. 4 Etamin. 5 . Os Solak. 6 Mani Reze. 7 îvedi riK. 8 Madara < r l . 9 Aşaraa Çek. ; SİNEMALAR Beyoğlu ATLAS (44 08 35) Esire Lando Buzzanca Catherine Spaak R.t. DÜNYA (49 93 61) Bu Günün Adamı P»ul New man Anthony Perkins R.lFÎTAŞ (49 93 61) Şehvet Delisi Roberta Collinı Cherıe Latimer R.l. EMEK (44 84 39) Linç Barbara Buşe R İ . ELHAMRA (44 12 36) Yolculuk Sophia Loren Richartf Burton R.t. SARAY (44 16 56) Pembe Panter Müjdat Gezen Esen Püsküllü R. SES (45 24 16) Şehvetli Vücutlar Zeudl Aray» Enrico Maria Salerno R.T. SİNEPOP (44 24 22) tsveçli Bakire Christine Lindberg R. YENİMELEK (44 42 89) Zavailılar Yılmaz Güney R. han. 2 ö m e r Hayyam O. Sonat. YÜMURCAK (40 22 27) 1 Pembe Panter M. Gezen. 2 t n t i z a r N. Karaböcek. BÜLVAR (21 »5 78) Bir Ana Bir Kız Yıldız Kenter Neclâ Nazır R. GÜNEŞ (21 61 40) Zavallılar Vılmaz Güney • R. KRİSTAL (21 57 66) Seks Için t r e n e Papas Raymond Lovelock R.T YILDIZ (21 11 37) Pembe Panter Müıdat Gezen Esen Püsküllü R. MARMARA (22 38 60) Esire Lando Buzzanca Catherine Spaak R.T MURAT (24 05 56) 1 Pembe Panter M Gezen. 2 Kızım Ayşe Y. Kenter. tPEK (22 25 13) Sehvet Delısı Roberta Coltins Cherie Latimer R.T. ŞAFAK (22 25 13) Zavallılar Yılmaz Güney R. HAYAT (25 34 82) Seks îçin t r e n e P ı p a s Raymond Lovelock R.T. RENK (21 15 25) Bir Ana Bir Kız Yıldız Kenter Neclâ Nazır R SUR (23 67 12) Linç Barbara Buşe R.T. HAKAN (23 42 33) Pembe Panter Müjdat Gezen Esen Püsküllü R. ZEVK (21 15 15) Zevk Kadını Ecîwige Fenech R.T. Aksayan belediye hizmetlerini saptamak için görevliler Istanbul'u 58 bölge halinde sürekli kontrol edecek Yıllardanberi sürüp giden ak saklıkları gidermek ve sorunlara çözüm bulabilmek düsüncesiyle Istanbul 58 bölgeve aynlmıstır. Her bölgede bir tespit kurulu yaya olarak devamh dolasarak, gördüşü ak=aklıkları bir rapor halinde bağlı buluncfuğu şube nıüdürliieüne bildirecektır Raporiar arnnda ; değerlendirilecek. görülen ak i s a k l ı k l a n n nedenleri de ortaya konacaktır. Belediye Ba^kanı Ahmet Is i van, te?bit kurullarının yetkilerinin geni? olduğunu belirtmiş, | söyle demiştir: | «Istanbul'da birçok hizmetler vatanda?ın ayağına götiirülmüş ve götürülmektedir Ancak bu hizmetlerden vatandasın ne oranda faydalandığı belli rieğildir. Tesbit kıırulları bunu da ortaya çıkaracaktır. Böylece so r u n l a r hemen çözümlenecektir. Ayrıca a y n l a n bölgeler ayda en az üç kez taranacaktır. Bu da kaçak inpaattan başlavarak çiğ nenen tüm vasalar korıınacak, sorumlular lıakkında koğuşturma açılacaktır» VAZİFE MALULLERİNÎN DERECELERİNE GÖRE ALACAGl tKRAMİYE MİKTARLARI... DERECE LİRA KRŞ. 34362.00 1 inci derece subay 2 4 » » • DERECE 1 inci derece er 2 » » LtRA KRŞ. 17131.00 13744.80 10308.60 6772.40 4062.00 4062.00 3 » 5 » 5 » 6 ı> 6 » Dul ve yetimleri: 3435.00 lira alacakür. » » » » » » » » » » 30925.80 24053.40 20617.20 17181.00 13744.80 3 4 » » » » » » » » » » » MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HAK SAHÎPLERİNÎ UYARAN BÎR AÇIKLAJ.1A YAFH ı Şişli KENT (47 77 62) Yolculuk Sophia Loren Ric h a r d Burton R.t. KERVAN (48 59 54) 1 Bırakın Yasayalım C. Arkm. 2 E r k e k Dediğin Böyle Olur ö . Serengil. KONAK (48 26 06) Esire Lando Buzzanca Catherine Spaak R.î. SİTE (47 69 47) Zavallılar Yılmaz Güney R. ŞAN (40 67 92) İki T a t h Serseri Yalçın G ü l h a n Figen Han R. İNCÎ (40 45 95) Bir Ana Bir Kız Yıldız Kenter Neclâ Nazır R, TAN (48 07 40) 1 Çıplak öldüler. J t n t i k a m Peşinde R.T. AS (47 63 15) Büyü ve Seks Keith Carradin» Robert Walker R.t. ÖZLEM (40 47 33) 1 Zavallılar Y. Gücey. 2 Şehitler F . Belgen. Kadıköy AS (36 00 50) Linç Barbara Buşe R.t. EFES (36 03 62) Pembe P a n t e r Müjdat Gezen Esen Püsküllü R. KADIKÖY (37 15 97) Kamorra Gizli ö r g ü t Fabio Testi J e a n Seberg R.l. KAFKAS (37 43 68) Bir Ana Bir Kız Yıldız Kenter Aytaç Arman R. KENT (36 96 12) Feyaz Şimşek R.t. OCAK (36 37 71) İki Tath Serseri Yalçın Giilhan Sema Eyüpoğlu R. OPERA (36 08 21) Kanh Sevda Tanju Korel Yalçın Gülhan R. R E K S (36 01 12) Zavallılar Yılmaz G ü r e y R. SÜREYYA (36 06 82) Tatmin Oltnayanlsr Peter Boyle R İ . Öte yandan, trafik raporuna Söre Selçuk ITral sekizde üç, ölen Binbaşı Yılmaz Tuncer ise sekizde beş hatalı görülmüştür. Merkez Romutanhğında görevli olan Binbaşı Yılmaz Tuncer'in bir trafik kazası sonucu ölümü ast ve üstleri arasmda büviik üzlintü yaratmiştır. Yıllarca Ordu Milli FutboJ Takımında kaptanlık da japan Bmbaşı Tuncer. evlı ve iki çocuk babasıvdı. Daha sonra Adliyeye verilen Selçuk Ural. 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştır. Ancak Ural, karara bir üst 9. Asliye Ceza Mahkemesi nezdin de itirazda bulunmuştur. B'.ı mahkeme, Ural'ın kefaletle tahliyesine karar vermiştir. Yazife malüllerinin tütün ikramiyesi veriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosut Türk Süâhlı Kuvvetleri vazife malulleri ile vazifenin sebep ve etkisi ile ölenlerin dul ve yetimlerine 1913 yılında verilecek olan 1974 yılı «İnhisar Bey'iye tkramiyesi«nin dağıtılmasma bugün baş lanacaktır. Millî Savunma Bakanlığı dün bu konuda bir açıklama yapmıştır. Açıklamada şu hususlara yer ver;lmi.=tir: «15 mart 19T3 tarihinde yürürlüğe giren 1695 sayılı kanuna sö re vazife malulleri ile vazifenin sebep ve tesiri ile ölenlerin Hııl ve yetimlerine 1973 yılında dağı'.ı lacak olan 1974 yılı İnhisar Bey'iye ikramiyesi yukürıda gösterildi ği şckilde. dağıtım emri ve bord ro'.ar 12 mart 1975 tarihinde Mali ye Bakanlığı ve askerlik şube baş kanlıklanna gönderilmiftir. İkramiyelerın dağıtııu mahalli tevzi komısyonu başkanlıgı tarafından tayın eriilecek: baslama tarihinden ıtibaren 4 aydır. Bu 4 ay ıçtnde mahalli tevzi komısyonu başkanhklanna müracaat etmeyenlertn ikramiyeleri msrkeze iade edllecektir. Haklanrun kajnp olmamasi içın, hak sahiplerinin zamarur.da ilgiü makamlara müracaat etmelerı gerekmektedir.» Beşiktaş MISTIK (48 13 14) 1 Tatmin Olmayanlar P. Boyle. 2 Dört Kabadayı V. Yu. YILDIZ (47 63 42) 1 î k i T a t h Serseri T . Gül TİYATROLAR ALÎ POYRAZOĞLTJ TİYATROSU (495652): Deliler Boşandı Pazart«si hariç her gece 21.30, çarşamba 18.30 (halk), cumarteEİ, pazar 15.30. ANKARA OYUNCULARI 75 (Beyoflu, Küçük Saöne 49 56 52): Salozun Mavalı Perşembe hariç her gün 1830. Carşamba 15.30. Pazartesi 213U. BAKIRKÖY KOMEDİ TtYATRCSU (718272): Mus tabey Pazartesi hariç her gec» 21.30, pazar 18.00. BAKIRKÖY SANAT TÎYATROSD (715949): Karavana Her cumartesl saat 14'te ç o c u i bölüm ü Şirinın Rüyası pazmrtes) ve cuma hariç her gece 21J0, pazar 18J0 mattae. ÇEVRE TİYATROS'1 (A. Erbulak M. Serezll 250178): Utanmıyonım Oşüyorum Pazartesi hariç her gece 21.15, çarsamba, cumartesi, p a ı a r 15.0U. DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU (444675): Ha neler Perşembe hariç her gece 21.30, çarşaro ba, cumartesi, pazar 18.30. DOSTLAR TİYATROSU (470408): Havana Duruşması Salı 18.30 21.30, carşamba 21.30, cumsr tesi 18^0 Kerero Gibi Pazartesi 21.30, çar şamba 18.30, pa?ar 15.30 Alpagut Ol^yı Cu ma 15.30, 18.30. KENT OYUNCULARI (463589): Recetesi Peçete Perşembe, cuma, cumartesı, pazar 21.15 cumartesı, pazar, 18.15. KüçtiS Mutluluklar Saü, çarsamba 21.13. G. ÜLKtj G. Ö7CAN :46809H: Aşk Çorbası Pazartesi hariç h c gün 21.30, çarsamba 16.00, cumartesi, pazar 18.06. TÜRK YAZARLARI TÎTATROSU (215681): Her Devrin îti Pazartesi hariç her gece 21, cumartesi, pazar, çarsamba 15.00. İSTANBDL TİYATROSU (455426): Bakireler Pazartesi hariç her gece 21.30. çarşamba, cumar tesi, pazar 15.00 Ansızın Gelebilirim Cu ma, cumartesi, pazar 18.15. TEVFİK GELENBE TÎYATROSÜ (Üsküdar Sun a r Tiyatrosu • 33 0618): Sil Baştan Perşembe hariç her gece 21.30. Pazar 15.30. S. UZTAN P. K ü S A R TtYATROSU (47 56 39): E r k e k Dediğin J s k Gibi Olur Çarçamba, cuma, cumartesı, pazar 21.30. Çarşamba, pazar 15.30. Cumartesi, pazar 18.30 Kızlann En Tatlısı Perşembe £1.30 ORHAN ALKAN TİYATROSU (27 36 25): Darısı Ba«unıza Pazartesi hâric her gece 21.30 Çarşamba 15.00 (halk) Pazar 1S.0O. NEJAT UYGUR TİYATROSU (224112): Şeytan Pszartesi hariç her akşam 21.30. cumartesi, pazar 18.30 21.30. N. SEREZLİ T. AŞKINER TtYATHOSU (4718861; Unıut Dünyası Çarşamba 15.30, (öğ. halk' Cumartesi 15.30, cums. cumartesı, pazar 21.30. Pazar 18.30 Hayat hoşrur, Gerisı Boştur Per sembe 18.30, rfcâ halkı 21.30. S. UZTAN P. KOŞAR TÎYATROSÜ (475639): Erkek Dediğin Jak Gibi Olur Pazartesi, salı hariç her gece 21.30. Çarşamba, pazar 15.30. Cumartesi, pazar 18.30. Yüksek kapasitelî sanayilerin tek şirketin sorumluluğuna verilmesi îstendi TürV.iye Şişe ve Cam Fabrika % ları Genel Müdilrü Dr. Şahap Kocatopçu îşletme Fakültesi İsletme İktisadı Enstirüsünün düzenledigi dizi konferanslann dördüncüsünde «Yonetim Sorunları mız ve Cam Sanayiıi) adlı bir kor.uşma yapmıştır. Kocatopçu konuşmasında. «Yurt tüketimine oranla ekonomik boyut nedeniyle çok yüksek kapasitede kurulması gereken soda. alüminyum ve düz cam gibi sanayilerle böyle pazarların yurtta tek bir şirketin sorumluluğuna cırakılmasının zorunlu olduğunu» savunmuştur. Kocatopçu ayrıca, «Dünya çapında reka'oet ve yaşama gücü bakımından yurdumuzda tek bsr şirketin bu sanayi kollarında gelişmesinı kabul ettnek ve bunun yanısıra bövle şirketlerin yurt çıkarlanna uygun koşullarda çahştıgını denetlemek gerektiğint» bildirmiştir. TCRU KONUT HOLDİNG A$. YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketımiz 1974 hesap yılı adl Tnnel kurul toplanttsı 4 n'.san 197ö cum^ sünii saat lU.OU'da asa^ıöak) sıündemt şörüsmek üzere EczacıOaçı tlâç Fabnkası Konferans Salonu LEVENT. ISTANBUL adrestrde vaptlacaKttr Sırketımız 1M74 /ılı bılanço, kftr ve ^arar nesaöı tle Yönetlm Kurulu v» murakıp raporlan 15 mart 1975 tarintnden ttibaren şirketinuz merkezınae oay sahıplertnm tetkikleruıe hazır bulundunılacaktır. Sayuı pay sahiplerinın bilgı edınmelerı ve Deiirlı gün ve saatt« toplaotıva aelmeleri rica olunur. G 0 N O E M : 1 Başkanltk Divanı seçiml: 2 Genel Kurul toplann tutanaîının unzasj hususunda Baskanlık CHvanına vetla venlmest: S yönetım Kımıiu ve denetçi raporlan lle bilanço ve 6ar • zarar nesaplanntn lcurula arzı. müzakeresı ve k a r a r a baglanması, Yöneürn Kurulu tle denetcilenn fbrası: 4 Müddea Dlten denetçllenn verine Tenliertnln seçilmesi: 5 Müddefi mten Yönetım Kurulu üyelertnin yerin« ana gözlesmenln 10 maddesi eereSince venilerinın s e d l m e s ı : 6 Türk Ticaret Kanununun 334 «.s maddelerinde vazıh tşlemler tçin Yönetım Kurulu Uvelen tle Basknn «• R"<=i:nn Vpkillsrirtp tr>n v e n l m ^ t : 7 Yönetlm Kurulu üyeiert Ue üenetçilertD UcretleriniD lesbiu; 8 OUek ve temenniler. Osmaniye Sosyal Konutları Belediyeye devredildî tmar ve Iskftn Bakanlığı tarafından Bakırköy'de Osnıantye bölgesinde kurulan sosyal Konutlar ile tesisler Istanbu] Be'.edlyeslne devredilmistir. Osmaniye Sosval Meskenlerlnin bulundugu alan 61 hektardır. Alan 8165 nüve konut vapılabllecek biçimde pianlanmıştır. Şimdi'.ik 2931 nüve konut yapılmı? ve dar gelirlı vatandaslara dagıttlmtştır. Bu yıl da 500 ünitenin daha yapılması planlanmı?tır. Hazırlanar) protokola gbre. Osmaniye Sosyal Konutlan tçin İmar ve İskân Bakanlıfcı ödenek vermeye devam edecektir. İ itfaiye, bacaların temizlenmesi îçin halkı uyardı Yangınların çoğunur) bacalanr» temızlenmemesınden ılerı geldıği saptanmıştır. Itfaıye Mudürlüğü ekiplerı son aytarda çıkan varıgınlarm vüzde 80'inin oacadakl kurumların 'utuşmasından çıktığını açıklamışlardır. Ekıpier. bacaiann sık sık temizlenmesınl ıstemişlerdir. Geçtığımiz hafta tçınde, ts'anbul'da 54 yangında 17 bına lusmen, 2 bına da tamamen yanmıştır. 1 (CenAjans: 1209 1978) TELEVİZYON l'M EGİTTM Liseler için fizik dersinde «Dairesel hareket», ortaokullar ıçin Ingilizce dersmde «An English course for Turks ders 26», FYansızca dersinde ise «Je parle Français ders 18» konuları anlatılacali. RADYO yoriar. Program, koro'nun okuyscagı Pınar baştan buianır turküsünden sonra. Aynur Gürkan: Beyaz gijTTie toz olur Nevin Akol: Hangı bağır. bağbanısan gülüsen Muazzez Turüng: Araz gelir gıygacı, türkülen ile devam edi.vor. Program yıne koro'nun okuyacaği TımbU'.i türküsüyle sona tTiyor. 19.30 EDEBİYAT Dt'NYASl «Yazar Nezihe Araz'ın yaşanı öyküsü vp yapıtlari» 19.57 20.00 17.58 PROGRAMLAR 18.00 TATL1 KAHRA.'VIANLAR 18İ5 KÖYDEN Bir kooperatif ömeginin tanıtıldığı eğitim progTam m d a zeytin konusu ışleniyor. Zeytinin yetiştlrılmesi, toplanması, ışlenmesı ve depolanması tşlemleri detaylandırılarak anlatılıyor. 18J0 T t R K HALK OTÜZtGt TOPLU PROGRAM1 Mustafa Geceyatmaz yönetimindeki Ankara Radyosu Türk Halk Müziği toplu programı ızlenecek. Program koro'nun okujiacağı iki türküyle baslıyor. Gam kasvet keder yofc olur gider Ey jzul dalı gül dalı Atakan Çelık: Mercanlar Salih Uygun: Yaylanın çimenine Osman Türen: K=ıram!in'a gi. Semiha Yankı'nm konuşmasını protesto ediyoruz 4.3.1975 günü Saklambaç gazf tesindekı Semiha Yankl'nın «Türkıye benım ıçin artık önemll değil» başlıklı yazılı beyanatını esefle okuduk. «Benım degeriml Türk halkı takdir edemıyor Zaten artık benlm Türlt seyircisine lhtiyacım yok» şeklindek) beyanatı cnuD bir Türk vatandaşı olduğuna şüphe getjrmektedir Bu düsünceve sahıp bir kım «enın. Türkıye'yj temsîle gönderilmes) büyük bir hata oiacaktır. Bu beysnatı ile kendt çıkarları aSruna 'ems:llne voneldıâi şerefh hir mıllet) küçük cfiisur meye çelsıııtrevpn Semilıa V^n kı'nın Hjrıımıınun ılailllerce bir riah» dikka'e alınmasını d) leriz. t'dremit Ortnan tsletmesi m e n s u p l a n adına Brlrettin Hankendi ve Bu gece son gecemiz Kacieiumde zehır olsa. 21.10 BİR OYLN «VtŞNE BAHÇESt» Ünlii hıkâyesi Chekhov'un ayiîi adlı eserınden B B C nın televızyona uyguladığı oyunda bir aile içındejji çelişkiler anlatıhyor. 22.45 GÜNE BAK1S S3.00 PROGRAM VE KAPA.MŞ TRT 04.5b 05.00 05.02 06.30 07.00 07.02 O7.U5 07.3ü 07.40 09.02 10.00 10.01 10.21 11.00 11.01 1 1 HAVA DLRtML Ülkü Forum un HABERLKR (Zafer Cilasun Kuranel süresi uzatılsın Forum'un sü daha uzatılmasını ve bu sürenin 15 dakikasının forurna katılma ol» nağı olnıayan kişilerin mektuplarına a\Tilmssın> istiyorum. Forumun devamı her ne kadar izleyicilere bırakıNa da yararhlık dereceFi yayın süreri içinde değerlendirilecektir. Isim verilmeden okunacak mektııplann programı zensinlestireceja kanısındayım. Hidayet ÖZTEKtN Ü küdsr Kız Lisesi Açılıs ve progTam Kısa naberler Günaydın Bolgeseı günaydın Kısa haberler Köye tıaberler BölgeseJ yayın Haberler Sabahtan sabaha Yanna bakış Kısa baberler Arkası varm Bölgese) yayın Kısa baberler Türküler 11.20 Çeşıtlı müzık 11.40 Şakılar 12.00 Bölge haberteri 12.05 Reklâmiar 12.10 öğle ıçin müzık 12.55 Radyo . TV program ıa.t» Haoerıer 19.3U •.'0.1b 20.20 16.45 17.00 Bolgeseı vayın Günün ortası Kısa tıaberler 15.01 Okul radyosu 16.00 Bölge fıaberlerl 16.05 Selâhattin Erorhan'dan türküler 16.20 Beraber ve solo şarkılaı 17.02 17.50 Çocuk bahçfisı Kısa haberler Eve dönerken Bolgeseı yayın 13.15 13JU 14.U2 15.00 ıa.oo haberlen Haberler Hafil müzık Sa? eserien Din ve aniâk konuşması 2u :M> Tannten vankîlar 2U.4O rürküler 21.02 Rauyo tıyatrosu 22.U0 Kısa naberler 22.02 Bölgesel vayın 22.22 TürlsUler 23.0ü Haberler 23.10 rUrk tıalk müzıei toplu programı 23.40 Vedat Gürsel'den şarkılar 24.00 Kısa naberler 00.02 Hafif miizıls 00.40 Kanşık sclolar 01.00 Kısa naberler 01.0504.55 Gece yansı Bolgeseı yayuı TRT III 06.50 07.UÜ 08 (X) O9.(XJ IO.(KJ 11.00 11.30 12.3U 13.00 V.iM 14^0 Açnıs ve prograro Güne oasiarKen Saöarı mijzığı Plâkiaı arasind» Günün Konsen Bır solıst Oıskoteğımızüen Oâie Konsen Çeşıtlı nafıt oruzils Müzık dBSaı Çeşıth 15.00 20.35 G Ö N t L ARKOR KONSERİ Pro;ramda, Türk müriği sanafçısı Gönül ,\kkor'un konserı ızieneceıî sanntçının sunacağı eserler s.rasıvie şuniar: Bın ceta görsem ey sanem senden Nideyim bilmern clınden senın S3'.!naanTi kaç yiı oldu sen ellerin Olalı Ne olur akşamlan gelsen otursan vanıbaşıma Avnlık Um;tle Mozart ve topluluğu Mozart aörtHisu. Mozart Naııdure Küçüfe konser Saınt . Saens Deilus, Unüe Mozart: armonikası soloiar TRT II 08.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11. (W 11.30 12.00 12.3(1 13.00 13.30 Gün baslıyor Haberlenn !Ç".nden Hafif mü/:k dünyasından tkj solistten türküler 16.00 Çocuğun 2ri?ıvie ri'nilkleı 17.00 14.00 14.30 15.00 15.30 Tarihin sa^alar'ndan Beraber sarkılar Çevremi7 Arkası varın Haberler Haberler selişiyor 17.SH IS.IHI 18.^0 ty.co 19.30 20.00 Ikı solıstıen şarKıiar 20.30 21.30 Ikı solistten türküler tki solıstten şskııar 22.0!) Yurttan sesler erkeklsr 22 30 toplulugu 23.00 Konseı saatı 2:f.!.S Tnrkçe so/.'U tıafif müzik 2:t.:«ı Küçük koro T<A<< Mekf.iDia "gretım 2:i.4iDin ve ahlâk sonbet) 24.(111 Haberler 01 im öj'küleraen seçmeler Gençler ıçin mazik (15 110 Buatin Bir oesteci Kultür değerler;mİ7 Bir ses bir sa7 Bir romarurrUi var Hnharier H»n?rler CPŞIÎH müzik 15.30 lti.3(i Gençler ıçin tki solistten ssrkılar I"RT ı np ortak yayin TRT ı 'oen Kaoıınıs Caj nıü/'.tı Bır albüm ıy.(« Pop I.s "20()(j Bır sonser 2l^ft) Ciecenın ıçınden .':':<(ı Ca? mü'ijh 23 .(*> (îece konsen Cari Orft 24.;HI Gece vr .aüzfir nn.s.s Program ve Kapanı? 18.00 Konser saat) PenaerecKı: a. Straus Bruçkner.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog