Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

G Ü V E N YAYINEVİ \NAYASA S TL r MEDENl VE BORÇLAR FCANUNU 3 U TL. r TÎCARET KANUNT 10 TL. f»r. i h m e t Işeri: DEĞISIKLÎKLERIYLE DERNEKLER l"E SENDIKALAR KANUNU 12 5 TL. l.. Dalamanlı: TATBİKATTA HUKUK DAVALARI " TL Dalamaalı: TAZMİNAT fUKUKü 75 TL. YAYIN ALTIN KALEM LA51K H t.KMK GRANDF.T H Babaf 1. I & I L T I I . I J TEPELER E Bronte 25 THERESF RAOUN F Znıa 12 =0 I\\K I \RE t Brnııte 2V A. Dauap* 15 «F.RTHER J Goetne 20. B1B4LIR VE OGl"LL\R I Turpcru""' 20. KIRMIZI Z4MB4P ^ France 22 50 OLHEB TAVİST C D c<»ns 2: BIR \fK HÎKAYESİ E Zn a 22.51 I>\\ II) COPPERFIEU) C D r^en^ 20. TILSIMLI DERİ H Bal'r17 50 M 7 B \ S I N | V KI7I • Pjsk n \ 17 so TOPRAK YEŞKRİNCE K Hamvırı 22 >0 **Ef II.LER I \ Hugo SEFtl.LER II '" Hugo 4Sİ KAI.PLER T HardP\RM\ M4N4STIRI 30.30 22 .3 HAYATI ÖZGÜ • YAGMUR YAYINLARI v A * 1 "y 1. A ROMİ.NUH • BfR \SK LGRtNA t : jr.ın ın bu unlu ror *i:r:n uçuncı bakısı Şa^ıeser Ronıanlar ın luk= ul*lı ;.pnı ş?k lr.le \aMnlanm <.T:r fîu d'./'.tic cıKan kıtaplar: • VAYINLARI • H. Reşıt Karahasan: GAYE1tfENTCCL DAVALARI 175 TL. I. Doğanav: TICARET KANUS\J ŞERHI 2 cjr 260 TL :. Maraşlıoğlu: tMAR MEVÎUATI R5 TL. «. Şekercıoclu. C'EZA HUKU<UMUZDA MEMTR 45 TL. ». Oljsaç: MEDENÎ KANl'N ÎERHI .îo TL v Oleaç: irRA İFLAS KAVUNU ŞERHI 2 cıl" 251 TL \. Pulat Oozıibürük: T. CEZA <AN"UNU ŞERHI. 4 Cilt, • (.t'VAHKÂR Rl'Hl ^R (D H L s w « n c e ) 2 b«<ı • >\K\> IK (P B'.ck ı 'l a«.^ı • K1OKR VI)LCIL\RI (D l)u Mrfimer) 2 bsı<ı T OTKL .IMMLPHIMİ I F \ \ Ke ı o n ) 3 na = kı SABAH 5ARKİS.I (T Calrjv "11 > 2 D?skı K\UKKtM l.o\vısi 4. naskı SMV\H YH.OIZI (A J Cror.ın) 4 haskı NOTRfc. n*ME"IN K\MBLRL <V H'igoı 3 basıcı IK1.1MI.KR (A. Mauroıs) 'i. Oa<«ı • • • • • (J. SteınöecK ı 3 OBSKI \ \USE D4\ KT <\1 Dnımest l tmskı BIR GÖLGENİN ARD1NDAN 'F \ Ken^rni V MIB\REK TOPR4K ı Peal B'Kfc; ORLMCEK • H. Tıo\,> <\T(>FMKt KAPIN ı A. B ı o r ' e ' IRMM\r*\ OTEVE 1 E. Hem:njTra;') 2 ba^ı KAZAKLAR 'L. Tc>'«*ov» 2 ba = lu \1LE Ç ı A. Maurcsi RIR \CI 1 X J. CronT 4 Ha=Ki VAR1.IK VOKLIK •F Hcrnjıg". ^ v HARP VI SLLH 'L Tolstcıv» 6. bs<ı KENAK MAHALLE 1 I SteınbpCKi 4. b«;kı \LEV ALHV 'F \V. Ken\oni ASK VE OI.I M '\V F^ulkner) rERMI\AL 'E Zola) H*CI MIRAT <h TolMov > HZ. StLK\M*> IV (H Pıdder HaBga;n) K1RMI/.I VE SİYAH SILAHUARA \ ED4 <Hemıngnn\) b. oa OORtOT K\R\ (Balzac) ERGUAAN \C,l(l 'Crcıın' ö. baskı PIRİLIŞ 'Toİ5to>t 5, basiu AŞK OTOBLfeL • \sKIN BEDELİ <G. ELotı GEN'EL OAGITIM \e <X \K KlT\P Cağalnjlu 3no TL. 5. Selçtıki: ÎŞ KANTJNT: :*o TL, 'rof. Muunmrr Akso>: •ÎTJKUKİ BELGELERİYIJT TGRETMENIN KIYIMI VE ıfrCADELESÎ. 2 r.S. 7i TL Lcretsiı yeni Kataloğıımuzu jteyınız) DORUK KİTAP VE fAYINEYI ÎAFER ÇARŞISI kEMŞEHtRANKAR* \ \ M I . Ml n.L ()L\Btl IRtZ? Icnrı b^«sı Yerı çir; ı. l'ı lıradır • INS\NLAR \ E MtSKKLKR Ir.san e^«a:^e^ ıun, dram'.mn uvkusu 10 Iı:adır. • CINSIYET PMKOLOJISÎ T.ırn cın.seı Konuıar; ınceli' IT l î I Mdır tl GKNC ERKEK PStKOLOJIst O;"aokul ! SP, unıvcrsre çapndaK.Ie'i tar.ıtıror. 10 K radır • OENÇ KIZ P5.lROIO.llSt • Genc kızların ıj^ıkolojık pjrlıcs l t Kıad:r • FKhlO DOKTRIM • Fro. dızrn butun a\rm ıUrı 'e tamtıyor l'ı lıradir • NuiTiosmanıys C'aadesi 2= Cacalog.u. I>;tanbu!, P K. 1131 9 « M ı M ı M S T M'VNIFESTO» DVVASI • ı ı 1 cl^tı • 10 TL <ÜE\LET \e IHTII.4L» \EM £ MN\R ~ 3 HABORA Hu»eyın A. nl Şairla'r'n bfflenen e « r i (2 basım) FtDEL CASIRO KOMSinOR.. LockwoocTun C?strr'\ls vap' £1 kona^msnm tara metrı (4 basım) R\YR4M4 YARIN . K»ma! Bekır'm h *â\ elerî.. CINGENE PtLtCt . n'Jn romanı Kazancakısın u i u romaHi \\.\ \ t KÖVLC. . r>\\ \sı verı (,iKtı f.OLr,ELER ORm s v bır antıfaşıst dıtenıs hareke tınm romanı: 17 5 TL. BOLSKVİK PARTISI 'mahlum edıldıi BLT1.N ILKELERtN ISCII.ERI BIRLEŞINİZ nı\ LKT »e IMTILVL ımaokı.ııı edücıp PROLET4R\\ I)F\RIMt \E nONEK KMTSKY ı beraaı e'". > Kincı fifMtı 15 TL. KOMINİST M4FIFKS1O • 'rahkı.m p.iıi i 1 ' \ \S\SIN HM.K S\\ W \ I N Z\FFRt ( oemat eıt • ııcjr ıı hskı lı n n n \LF.KTIK \P T\RlHİ M4TER\.\UZM ı beraat ettı > riordınnı baskı T TL. PFK1N •>1(»SKO\ \ ıkmcı b^skı 11 ıL. ( 1)1 N KOI.K^niK RU.IV H4LMZ 'oeıaat eıtn ıkmrı .ia^kı U 1 FL. M \R\ \e Bll m IKIII.1 baskı " î TI RII.IM »e SOSYAI.IZM Venisehır ANk\R4 <rvp i : .sv edılc'ı ı İU TL 5 2 > i ^ S • £ * • • • K CtMHLRlTtETİNE X Ç İM üımıtrof un e^prı (3. ha«ım) SON SMRLERİ .. Nâzım H'ı<rret'ın şllrleri.^ ^^ D3cim) llebibYafkın YAYIMLAM F»cnı.i lıı \Uaan bcrı • "" * = K n m a n l m r ı Prlevov dan AI.TIN • 0 • • • • osyal yayınlar l'eni çıkan kıtaplar: EKONOMI POLITIGİN rEMEL PRENSİPLERI 'ean Eahv. 2'i Lıra DtTALEKTIK MATEBYALIZM •iuusınen l î Lr.a LCRET. FIYA1 VE KAR Eklerıyle bırlıkfe) <arl Marî 10 Lıra. Bacümakta olan kitPOİar: FELSEFE DEFTERLERİ Buyük boy S00 sayfa, rr=n=krıpsıyonlu baskı ve onjınsl •ıltlO Lenın 100 Lıra MATERYALIZM VE \MPÎRIOKRITtSIZM Buyuk boy 6H0 sayfa, erijmal •ıltlO Lenın 75 Lıra. [.. FETERBACH VE KLASIK ALMAN FELSEFEStNTN Engels 10 Lım. UÇÜNCÜ DÜNYAMX PAYLAŞILMASI. Pıerra Jalee. 15 LlraDiğpr kitaplariMB MATERYALİST FELSEFE SOZLÜĞti 'Bdyük boy, dltlO M. Rosenthal Te P. Yu4:n W Lır*. EKONOMÎK DOKTRINLER rARIHİ rBuvuk boy eıltli) H. Den:s 100 Lira. FELSEFFJS'tN TEMEL ILKELERÎ Politzer 40 Lıra. SOSYALtST FELSEFENİN rEMEL PRENSIPLERt Polıtzer 15 Lıra. DEVRtM YAZILARI Babeuf 15 Liıa. AFRlKAUA MtLLt KURTULUŞ VE SOSYALtZM HAREKETLERl Davidson 6 Lıra. SARTRE VE MARKSİZM Garaudy 5 Lıra. PARÎS DÜŞERKEN îlya Ehrenburg 40 Lıra, ANA Gorki 20 Lıra PARTIZANLAR Fadavev 10 L:ra SOSYAL YAY1NLAR P K. 716 IsUnbul KİTAP DOSTLARINA DLYLRCLtR. • • • • • • • • • • • • • KI/K^RDLStM C \RRtE T Dr^'&pr °n M)TRR D\ME DE P4R1S V Hugo 2" ANTIKACI Ot KK\NI C Dıcken* 2^ • • • • • • • • • • • • • 21. (' Flvjoerî ntRILİS ^^ r Tolstov \ VDIDF.Kt ZAMB4K K. Balzac 25 4GNES GREY A BrontP 17 50 HEMZ IŞÇÎLF.Rİ V. Hugo 25. 4NN4 K4RENİNA L Tolstov 25. GUN'EŞ GENE DOC.AR 20. y Heming» ay \RMA\CE 'enahRl 15. DORIAN f,R4,\ IN PORTRESI n VıldP 15. \LTIN GOZI.V KIZ H Bülza.20. IKI SEHRİN HIKAVFSİ ' D:ckcns 25. KRELT7.ER SONAT1 I Tolstov 20. < VRMEN P. Merımee 20 ILK ASK I Turjfenyer 2". aagıdakı me%zularda neş• ı.vafına d e t a n etmpktedır. VERGİ IŞ »e SOM \L SK.OKT\ • R\C • KIR K4MBf\O TIRK P\fl \<l K\Nl"NL\RI DIS TIC ARHT MONT4.I I H R U \T TIRİZV GIMRIK EKOSOMTK T O r U U f i ü Npvr:;atıııu nalen 1 pr.a sc1 rıde 154 cılıten ıbarertır IstPnılen seıne nıusakılen abone olnıak mamkundur. Cılıler muhtev.vatı foyvolant şeklmde hazırlanmıştır Desısıklıkler mptne ış>nerek pn «(?rı srK.Ide abonrlere gon • dırmektedır. Tatoıs eoılen bu SI«.*PTI sa • vesTrip mevzuat hukıiKi canlıgını murıaJaza etmekteüır. C'ıller 1I51I: kanun tuzuk. ka • rarname. yonetmclıs. teblığ • genelge) ve yuksek mahke • me Kararlarını .çıne almakDalıa fazla bılgı »,:n a«?gıdakı adresımıze muracaa: edılnıe«nı v » u UCRETSt7 br<>çurumuzun tstenmesını rıca pnpıı? Salıpazarı. Dursun Han Kat: :{ TSTANRLL TF». • 4« IIS M! (2 hal) nt'YtRCLl'R. ~ ^ \E o nö\nü . Rt> ("K Mt'CAIItLE .. L n rİMi rlan 1 r s S M\Cf R\ TATI 14 . H\v\T4 növtş . sKVIH (.H.tN Roh sr I'YKl M ' \ OTFSt .. B ^nf tan\ĞI.4HIN H R K t ' ^ C . . . Ol.lMDFN H4YVTA .. M.IIV \ H»'{ l M C.KCE 71VJ Kjrı.'jvnfsn • ^ Z J / 2 • Tarallar aıa^maakı son ıç YtPY^NÎ BÎR DİZİ sa\a>ı Suı:;.e, I^raıl ve Mı^ır SLNUYUR: cpp.ıelerınden ızle\en VEDİİ BASl CU DIZlSl EVSAL »n Kalcınınden. S tiltoip î'raıhn Kuruluu, Araplar aıaMNtAlA DhLIiI sınrlakı bıılesıin ve avriıiıUar, Başucu sensının kao.sı buyuk de^lptle^n o;.iınl3rı. 1 1 <;Mbı sava anınna çekılmış fotoğBIH NOTERIN HA1IEA aflarla ..iiti sayfa 25 lira. DEFThRI It84 (.EORf.K ORWFXL JI oütun dılJpre çcvrılrn uniu kı aALO. ÖLÜ\ORUM hı İ2n «a\ ra 2" l'ra 3. kıtarı Y*C,MVR Y\YINF.M 4 kıtap P.K. : : Î S T \ \ R I L PARANIN YUZT* SICAKT1R Janıes Carter ^I^EMA U£LtSl AÇIKLAMA... Bu bır polıs romanı deglld:r Bu bır aştv romanı değıldır Bu bır tanrJ roman deeıldır ONYEOtNCt 6ayısmdan ıtıBu mr rz<m* romanı degıldır baren «takat bunlann heo^ıaır» TurkİM? I)eflcri»yl8 B r \ l i R ROM\M.*R ıl.şkı kest.sım Fıansa'da ıkı av sure ıle ılsdmururum te bası kalan p^er \ h . t.tLÂHL.\F, aLblU HL'LKI \KTLNÇ hrrnard Claıeı PK. 11 Arıhadcm / I<1anhııl. JPLIK Gerard Nerj / JULIh: Annemm As klan GeraTd Nery / .'CLI£: Kan Barut ve Ask GeraTd Nerv / AŞK1N TUZAKLARI Barbara Caıtland / MARl > U I M (.1KII TurkUPde So«valum ve LtLt MAHLtN Ksö'olar Hakkında Lâle Ar.dersen / •D r 'l°t eftırrrıe» t etış!.'nl t e DUN FERNAM5O Ffl nl F. Faurnıer aubry Mutnta S ıpm'nır fılr makaKAZ\K KIZ1 NYUŞA lel: «VrfSta ve Faşta (jençH. Konsahk lık» MAFYA PARISTİ5 S°rge Jacauemard C.LP ROMANLARI F İ Z İ R \SK HhRŞLYS, VLİLE War\vıc^ Peepın VE KüNYAKLA Mektupla ogıc n.de sa\n c « BA^LADl k'tanlar J. Tanızaıcı M ı m ı n KOROGl.U oI Kervan Yayınlan KATKI GÜNCE İAYINLARI Z # 9 Y4ŞAM BL' MU Şolohov KAZANMAK \ E KAYBETMEK Cengız Aytmatov BOYLN EGMIYECEKSÎN Lıam O'FlahprtN İT IRVR KERVAN VI R l R Nd?ıra HIKMET • YENİ îşIİRLKR Nsz:m HIKMET • KAN KONLSM\Z Nâzım HIKMET 0 Grnrl Dağitım: (H NCE Y4Y1NLARI Ankara Caddpsı Konak Han 43 304 Cağalnglu İSTANBCL VM.M7 K\lll\ .. S'«" st 'ar H*YM KARAM.IK V4I1İ .. GL Tna nnr SİM.KR l)\GlLIRKE\. P4NOR4M4... Ftarce''3n IM N(it F.M.KR \nASI. B \ Y BRRCİERET ^ 2 " 5 5 •» • MFK\\İK 20, TL. • OPTIK 3(1. TL. • ELEKTKIK 2 I TL. Tekr.k Ogıetıren OKU U, Eg.tın Ençf.tulernıde • \TEKAXIK PTÎOBLEMLERI 15. TL. • OP1IK PROBLEMLERİ • FLEKTRIK PROBLEMLERİ Odeınel ıstejT'7. F T . Yaympvı Ankara (Bahçeiev'er Son durâK) BKKl.F.NEN KIT\P M|v> 4l.|sTI,ER «» Sosvai esıtl'îuı. mıllî polıl:kanın. pkonornık nağımsızlijiın guç ]u dovlotn esa^'.srı En çck satılan kıtap Butu'i kı'aoçı u o a mevra'Hir. Kıtapçılara ındfimlı ve ödpmelı gondenlır Almakra arele edmız. Adres <1ZER IJ4f.ITIM: P.K. 101 Aksarav . Istanhııl Avlık Soiyallst Kültür Harold Kobbıns M \N\briRl Piulıppa C&rr SLYTAN KÖPRÜSÜ Zevne! Kozanojlu ASTFRİKM\ MACtR\LARl ASTLRIKüLKLER SAVAS1 ASTEKIKS LtJYONER ASTLKIKS re KLLOPATRA ASThRIKS GLADYATÖR A^TKRIKS ISPANYA'DA tOCLK KIT4PLAR1 KALBUR SAVAN tÇÎNDE t. Tokmakçıoglu / KL'YRUKSUZ f ARB Pıul Gallıco KRAL ULlS'tN MACERALAR1 Vehıbe Sevım / CüCUKLAR ÎCIN DON KISOT Carvan'e^ iaavedra / SLKÜVLN ÇOCUKLARI Paul Jennl BÜTCN ÇOCUKLAR GÜLMELt • s' Hakkı özkan T.ARIHİ tStRLER ve RO>1ANLAR ^BDÜLHAMÎD•Î^T HAT1RA DEFTERİ Ismst BozdaS KÖSEM SULTAN 2 cılt R. ükrem Koçu BtR CAGIN PERDE ARKAbl Ismet Bozdag YEVt OSMANLILAR TARIHÎ hbüzzıya Terfık Tanhi belgelerle 3 cüt KATIH SULTAN MEHMED Reşbt Ekrem Koçu ASfM GÜNDÜZ'ÜN HATIRALAR1 îhsan tlgar CUMHURtYET TARtHİ ANSIKLOPEDİSİ K. Ekrem Uykucu MÜTAREKEUE YKKLt VE YABANC1 BASIN İhsan Ilgar UZUNOLUK Adıi Bağdadiılar PAMAZAN SOHBETLERt Ahmet Rasttn KÜLTÜR tsERLfcRt YASAMAK ve ÖLMbK ARASINDA A. Marchenko ON'ASIS \\illi t rlscüaupr Kt.KVAN Kıtapçılık. Banır Sanayi »e Tiıaret A.S Cajaloelu Seref Efendi Sokak No: 31 Tel: 27 54 12 h^erlerr • SON SURLKRt = HEMOKLkS'İN Inceleıneler: î Isna'of'tan 5 GEORGt DtMtrROF... İ S Ç 2 AMERİK4DAKİ SEFALET... Anj'n'dan 4MFRÎK4N KOMt^NİST F '°'.'1?n DtNYA HÜKtMETİ flA . , J h'' Zabıtlart: 7İRVE KONFERANSI ^ Ka'alr Ş ıstevınlz .. H4BORA KITABEVt P.K. S BK1 4ZIT İSTANBCL »AGITIMLAR: !/rr!r / DATIC Aikara / 1'1.1S4L SsTisjn / HÜDA\ERDt U'anbul / GEUA, fGlTlKL. BOZKl'RT, ÖZGUR, IV AN. Btl.Gl TVN*GtR, • • • • • • • ANSİK10PEDİSI «YENÎ HAYAT ANStKLOPE DISI» Gunun Ansiklopedisi old ı. Bu buruK Ansıklopeıiıyı avria yalnız «10ü Lıra Taksıtle» elde edebKirsmı? Peşın oiarak 150 hra\ı yatırdıgınız zaman 6 cıldı bırden aiacak, kalanı 6 ayda odej'eceksınız. tYENI H\YAT ANSIKLOPEDISI» Okulaa, E'tac;. Iş yerınde en juver.ılır bılgı ka\"nağnnız. Mt'RACAAT VERLERI: BUTTN KITAPÇIL^R ve ISTANBUL ve TAŞRA okurlanmız ıçırr HESAŞ Halk El Sana'ları ve Neşrıyat A^. Molla Fenan Sokak No: 1, Cağaloğlu ISTAN'BUL Teiefon: 26 69 26 IZMIRdekı okurianınız için: HESAş Izınır Buro=u, Bırıncı Bevlpr No: 22. Ttlefon: 32 639 ANKARA'ddkJ okur.anmız İçin HESAŞ Halk El feanaüan ve Neşrıyat A Ş. Ankara Burosu, Mıthatpaja Bulvan No: 21 A. Teleron: 17 99 4fi .'J3ANA dari! okurlar'raız Içın: HEbAS Aclana Burosu ınonu Caadesı SeC &ır>ernası varu. Telefon: 11 347 ANSIKLOPEDIS1: * OKullanrruzda uvsulanaii yenl meodlara gore hazına'r... . ıllc vp ortaokul der=len ıçm en engın bılgı kavnajrı. Renklı ıesıml n r nantaiar, semalar înoo savfa, tek cılt 100 üra. TsKsıt;e atılrr.a.i'ad.r. Gcnel dağıtım: BATES • • • Austen 1 25.niMAN 1 Turjtenvpv c so KAN VE K O I B. Ibanez 22 50 \ŞKTAN DA LSTLN E. Gaskell 25 m \DOLPHE B Costant 2U0O BIR HAYATIN SIRRI T. Hardv 25.00 İZL4NDA BALIKÇIS1 20.00 P. Lotı OTIZINDA KADIN H. Balzac 22.50 RUYA E Zola 30. YENİ CIKTI TEHLIKELİ ILİŞKİLER 35.Oh. De Laclos Genel Dağıtım BATEŞ derrımcı ka\ gada KIRK GÖZ çıktı EMPERY.ALİZME \ C FAŞtZME KARS1 BIRLEŞÎMEYE DOC.Rf DEVRİMCt DUYARLIGI MALATYA OLAYLARI PK. 242 MALATİ'A Güzel Kitap,, RAUF MUTLUAY n çok vonelr.len sorulardan bındır hu, okurJarea; şıırlennden, r.ıkajelsrmdcn, denemelerınaen yo!a çıkıp eklerler «Esenmı nasıl vayvrüavaüılırım''» Hep aynı bıçımde cevao vennm konuşurken «Toplumsal bır orgutlenmedır yayın ışı Kıtabmi7i b r \aymevne ıletmege. bp^endırmeğe çalışın. Yok ılle de kpnaınız basırmak ıstıvorsanız şu somnlan çozumlp memz gerek Kâgıt bulacaksımz. cserınızın melninı dızdırecek. yanlışlarını duzelteceksınız Matbaanın ışı jürurken kıtabmızın kapağını hazırlatacak. alımlı bır bıçımde bastıracaksınız. Son ra cıltçıve geîır sıra. En st<nunda eserınızı >avrraya razı olan ' bır dagıtım orgutuvle anlaşacaksınıî Dujuru ve reklâın ışı de a>rı doğallıkla. Butun bunlan yıJkleneceğımze. vazdıklarınıza daha çok emek katmak yolunu yeğlemeje ne dersinız? . » Birikim SO^YVMST HAREKETIN HKR AHNINDA TEMEL SORLNLAR IZERI.NE ARASTIRM4. INCELEME \K ÇEVIRILER 1. SAYI CIKTI Birikim ) awmeılık Koll. Sti. Ankara Ca>I. duıırrr Han 45 İS. Sirkrci. ıa adrrM: P.K. 53S E • • • • Şımdıye degın bu sutunda. yetışebıldığım clçude. ıvı kıtaplardan. değerlılerclen. cereklıterden, yararlılardan. vakıtlılerder. •asîun \e etkıü sanat eserlerınden. konu VP duşunce ozu yogun olanlardan. kısaca duvurulması görev smırlarımın ıçınde bulunanlardan soz ettım. Ger.elhkle kıtabın auzellığınden. ona b 1 nıtelığı kazandıran ogelerden açmağa pek sıra gelmedı. Ov?a «Seçılmış Tüık ve Alman Kıtaplan Sergısı» (Devlet Guzel Sdnatlar Akademıs: salonlannda 13 mart"a kadar açık) «Guzel Kıtap>, konusuna çağırnor şımdı benı Turk Alman Kultür Merkezl ıle Devlet Guzel SanaUar AkadeRiısmın ı«bırııgı ıle duzenlenen sersıde Almanya'dakı 142 \ayınevının 451 Kitab: arasından seçılmış 52 Turkıye'nın 20 jayınevının gonderdığı 350 kitaptan aynlnuş 50 eser var. Ben de ılk kez eserlerın ıçerıgjıden değil. dış giızelhğmden, bıçıırı ve boyutl&nndan, kapağından, sayfa duzenınden. cıltlerınden soz edecegım. Kıtabı, onu yazan yaratan kadar değılse bıle başka açı lardan .suzeı kılan emek pavlarından. Bır esarı okur kar?ısma aUmlı. çekıcı, guzel. sat;n alınası, edınılesı bıçımde çıkaran çahsmalar bırıkınımden. Iç kapak notlaruıda adlan aırer ıkışer satırla anıîcr. goz njrlarıvla alın terlen on planda bıhnmeyen kışılenn katkısT.dan. Yurdaer Aiantaş Rooert Annecger, Mıısrafa Aslıer, Namık Bsviti Mengu Ertel'den oluşan jıirı. bu açılardan japmıs seçımını: Kapak duzenı. sayîa duzenı. basm kahtesı cılt nıtelığı. ^arırım adları Konmıış bu ozelhklpre kıtabın bovutları d i bır katkıda bulunur Bc^lece jazann hakkı bır yana olusan «guzel kıtatji. suphe;ız bır beğenı ve düzence ortaklıjını. bır ozen ve cıkkat bırık;nıır.. bır çalısma ve sunuş oiçusunu o:rlıkte gerektınr. Dızjrıcısınden. basanıra. kaoak ressanımdan cılrçısıne, yaymevmaen ma'baasına uzanan Uıs^ıler tutarlılıtıyla ortoya çıkar. «Seçılmış ellı Turk Kıtabı» başlığını taşıyan 14 sajfaLk çoîsltılmış hstede vazık kı val^ızca 44 eserın mtelıklerı var: 24'u edebıyat, 9'u çocuk yavını. h'sı sanat kıtabı. 5'ı toplumsal bılımlTİe ıl?ılı. Edebıvat bolümunde beş eserie Bılgı Yavınevı başta. onu dort bırapla Sınder. üçer ornekle Cem ve E Yavınevlerı, ıkjser urunle Is Bankası, Te<cm De Ya\ınevıerı ızmor. Dızgı \e baskı ısını gerceldeştırmede Bılsı Basırrevı gene be= r o\ almış durumca: ardır.dan Baha Ma oaasi, Yenılı^ Basımevı, Husnutabıat. Sumbul Asya. Ye'.ken, Doraran Istanbul. HıUl. Yavıacık. Latm. Fono ve Eko, Gun Kalıte, Osman Yuksel \e A. Sarı matbaaian gelı\or. Edebıyat csenermın Kapaklannın nazırianışma emek ka'anlar unlu aalar genellikle Saıd Maden. Yurdaer Altmtaş. Erkal Yr\ı. Sungu Ca?an. Mengu Ertel. Guner Ener ın. Ozan Sağdıç m. Oğuz Aral'ın, Fent ErKirıan ın, Fanrı Karagozoşrlu'nun adıan da anılmalı. Çocuk kıtEalarınaa aaha değışık bır ış boiumü var. Yayıne\ı Basımevı oiarak Aıkın Kıtabevı «5ı, Cem Yaymevmın ıkı kıtabı, Gozlem'le De Yavmevlerinrn bırer kıtabı dızıde. Resımleyenler değışık. Y. Altır.taş, A",kut Ozbav. Tan pal, Mehmet Sonrnez, Aydın Ulken. Lev'.â Tçansa. Gulsun \e Sadık Karamustafa, Işıl Sa'anı bırer esere eır.ek katmışlar. Ssnat kıtaptf rınm uçü I5 Bankası Ya'ını: ıkı«ı Istanbul Kıîapiıgırıın bır: Devlet TatDikj Guzel Sanatlar Yuksek Okuıu nun. Toplumsal Bıhmlerle ılgili kîtaplar arasmda Gozicm Yajinevının ıkı, Bılgı'r.ın bır, Sander'ın bır. Odak Yavınlanmn bır esen \ar. Kapak duzenlerı de değışık ımzalarrv Nezıh Do2rusov. Orai Işıtmaıı. Tutan Turanlı Necatı Or.at. Bır kıtabın olusunrmu düşunmek. bu aland^kı zengin pm«kler katkısım gormek. bu gtızel ışbırlığının guzpl =onuçlannı d»ğerlejdırmek ıçın konır.a bır de b'i açılarrian hakın. Sergıvı gezın ve yayıneylen3lzd'>n daha eüzel ürunler &ekleyın. YEDITEPE YAYINLARI H4I.İKARNAS BALIKÇ1SI 10. Anadolu'nun Sesı 10 Anadolj Efsanelen 10 Yasasın Denız Ege nı.T DIDI •• 7 50 7.50 10. 10. 5. 10. 5. 5. GtNÜN KİT\BI 50x50 tM>ERStTEVE H\ZIRL4M4 TESTLERt • 50x50 rie 5ı tane. 50 soruluk ımtıhan denemesl vardır. • 50x50'n:n IKİNCt BASKISI ÇIKTI • 50x50 en çok satılan test kıtabıdır. • 50x50. öğretmenlerin pn çot beğendıgı test kitabıdır. t • 50x50, Ur.ıversi eve gıren ö*rencılenn en çok yararlancngı kıtaptır. F^atl. 50 TL. Genel Dağıtım: Istanbul • Fıl Yaymevt • Cağaloglu Yanık Sarajlar No. 50 • 51 Te. 26 48 58. Ankara • Gül Yayınevl • Kızılay Çelfrikale Sok. No: 11 Tel. 18 75 41 P.K. 57 ISTANBUL ma ya Eosa Lii.embu.rg SOSYAL REFOR.M YA DA DEVRİM 12 Lıra Georgı FAŞIZMIN YAR&ILANMASI 20 Lıra Geor£i Dım.trTGENÇLÎK IÇİN NOTLAR ı Toplatıldı > Bori NedeİKOf «FAÇİST»:.. 25 Lıra Cnnstıan PaLoıt LENIN VE ROSA LlXEMBURGDA EMPERYALÎZM SORINL' fi Lıra. îzzet Yasar KANAMA = Iıta • YONETIM YERİ \nkara Cad. Konak Han 43 4 Cagaloğlu ÎSTANBtL tstanbul GED4 Ankara • ULUfcAL DAĞI1IM Iztnır DATIÇ Errurun.: KITAP SARAVI Antaha AYDINLIK KITABEVI Ker urlu ^av•ın Perşsmbe f nılerı tunlarda f »^ymlan Ypnı Oktı • Maksım Gorki Çenren Gülen F:rd.<lı IV lıra Yenı Çıkı • DtRENME SA\ AŞ1 N'guyen Duc Thııan Sdygon zıncianisr'nca mucsdelen.n romanı Andre Malraux KDILhMtYF.NLtR Howard fast FIRTINAOAN SO.NRA Howard Fast. 2. basırn DEM1R ÖKÇE Jadî London .Semsa Ilkm'ın Turkçestv:e Tam ve T docru çer:n HCRRİYET İ Ü L U HO" ard Fast n t . M Z KLRDU Jac: Lcndon Gulen Ada ORHAN KEMAL Once Ekmek Arka Sokak Çama^ırcınm Kıza fHJRKI: bortan Karsılı.c Gormıyen Aşk ŞOLOHO\: Mavı Bozkır YAROSI^V H4ŞEK: Şvayk Karakolda En değerh kıtap: YEDITEPE'de En ııcuz kıtap YEDITEPEdc Katalo^; isteymız. PK. 77 ISTANBLT, 10. • • odak yayınlan • KAPITAL K. Marx KAPITAL I 1, 35 TL. KAPİTAL I 2, 35. TL. 1C\PITAL I I I ' 1 ıçıkıyorj NEREDEN BASLtMAU Bır Yoldaşa Mektup Devnmcı Maceracılık) V I Lerun 10 TL. BILIMDE VE I EI.SEFEDE DIYALEKTİK NEDIR? A Kızılırmak 5 TL. SOSY\MZ>ÜN ALFABESI L. Hubennan S TL. EMPERYAHZM ÇA&I H. Magdoif 15. TL. KONLT SORL'NU F Engels 1) TL. LENINIZMİN ESASLARI J Suln 10. TL. SENDİK.1CILIK VE S1YASET Doç. Dr. A. Isıklı 4'. TL. T\RİHTE NELER OLDC? V G. Cıliıde . 0. TL. KIR YOKSCLLAR1NA V I. Lfjrıın b TL. I.EMVDEN ANILAR'l N K. Krupskaya 10 TL. LFNİNDEN AMLAR'2 NK Krupskaja 15TL. I.ENİVDLN ANILAR/3 NK Krupska\a 12^0 TL. ODAK YAYTNEVI Ataturk Bulvan. Kuılay AVI7AD 4 CAGDAS YAYINLARI • • • Balkcmlarda Gerillacı Hurriyet Kahramam Resneli Niyazı Bey'in anılar • • • F • • • • • • • ı'ıânları bu su StNEMA DFRGISÎ Mart: • EN'DISE ' DIYET / ARKADA& • IZIX ' 7AVALLILAR fılmlert • KOMUNIPT ÇIN SINEMASI • ^IILITAN SİNENLA AVLAYIŞI P.K. İM Bp\ne1ıı î«t • I.IDERİN EL KITABI Oku'iınuz' . Toplum UderlıSı OzelhkJerı Temel ılkeler Orgut Halk ş Ödemeli jondenln P.K. »i Analartalar ANKARA Metın Ilkırı • KANM Y C R Ü r t ' S Traven • YASAMA KAVGASI Erskıne Ca!dwell DİLEK • • YAYINEVİ Kelimesi 4 liradan vajımlanır Istanbul dışınrian çonderılecelj ılânlara, kp'.ıme sayarak hesaplanacak ılân tufartns a;t haval? makbuzu eklemıehdır • • • Ofretıcı kıtaplar dızısi HOMEROS / İLIAD4 Tmva ve Tahta Atuı ovkusj HOMEROS ' ODYSSEY Truvadan Donuş Anlaşıhr ve terrLz bır dıl ıle ılk defa basıldı. PINOKYO DEFINE »DAM HERKt'LLN O î . i t P l * Her kırap 5 renklı ofset kapaklı, metınlerle ılcnlı resıml»rle süsludur. Pllpk Vavıneıi CA&ALOGLL . Istanbul Isteme Adresı: ÇAĞDA5 YAYINLARI: CağalMİa HalkeviSok. No: 39•« İSTANBÜL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog