Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHÜRİYET 13 MART 1975 CEŞ Istanbul Devlet Senioni Orkestrası Konserleri Şef : Solist : BEETHOVF\ ÇAYKOVSKI HAYDEN CONSTANTiN ILIEV GÜLAY UÛURATA Program C O R I O L W DVEPTÜPÜ T 2 PÎYANO KON ÇERTOSO (Turklye'de llk çalınısı) ' SENFONt No. 104 «LOXDRA» TEKNiK ÜNiVERSiTE MADEN FAKÜLTESi SALONU MAÇKA 14 MART CÜM\ 1975 15 MART CTMARTESt SAAT 18 30 SAVT 15 30 Bıle'ler Her gün Taksım Deilet Tıyatrosu gışelerınde. (Venüs) (Basm 122151973) İNGİLTERE'YE KARŞI UYGULANACAK • ITHALÂTI YASAKLANACAK EKONOMİK MADDELER ARASINDA MİSİLLEME VISKÎ, KÎMYASAL KAPSAMINA URUNLER, INŞAAT GÎREN MALLAR MAKİ^ELERÎ BULUNUYOR. SAPTANDI • EKONOMİK A\KMl\, (Cumhurivet Börosu) Ingıltere Türtaje'den satm almakta Oldugu pamuk ıpligı mıktannı smırlaması üzerme, Türkije îngıltereden ıthalâtı duraurulrrak ıs'enen ürtınlerı behrlemıştır Ara'annda b a ' i kırr' asal ürun'er, inîaat rnakı neleı \e vıskinın de bjlunduğj ıthalâtı durdurjlmak istenen tı rurlere mşkm rapo~, Bakanlar Kurulura sonderılmntır Bu u runlerde ıthalâtın durdunılması ıç.n Bakanlar Kurulunun Tıca ret BakanhŞına yetkı vermesı beklenmektedır Bundan bır slire önce îngıl'e re Turıcveden satm almakta olouğu pamuk ıpliğmi smırla mıs \e Tur/iye'ye «üç bın ton dar fazla panuk ıplıgı ıthal et me\eceguıi» bıldırrruştır Bunun üzennp Tt3rkı\e teknlk bir komıte kurmuş \e îngütere den alınan bazı urunlerin başka ül kelerden satm ahnması yonün de calışmalara gınşmıstır İn gıltere'n'n ıthalâtını kıstığl pamuk ıplıâı hızlı b r gehşme gds t e m ı ş ve Turkıje. tngıltereje 1971 jıhnda sadece 16 ton pamuk ıplıgı ıhraç eder^en, bu rakam 19"? tîe 65 tona 197? de 635 tona \e 1974'de 3 b^n tona yukselmış tır açı=ından Turkhe dünvanın en ieıg n %a'aklarına sahıp bvüunmaktad r Turkıve bor ıhracatmın \uzde V ' n ı îngıltere'^e >apmak taaır 1974 vılında bu ihrac»txn degen 1 rnıbon 750 bın doları bjl m ı=tı;r TPVPIU Komtenn urunlerı beıi'l \ t ı raporu Bakanlar Kurıluna 8ondenlmı«tır î'halâtın f ılen a rdııi"Uİn a«ı ıç n Bakanlar Kurjl^nuı Tıca^et Bakanlığ na jetkı \eTiesi beklcmıektcdır ESENBEL'IN IRAK GEZİSİNDE BAZI ONEMLİ PROJELER PAZARLIK KONUSU OLACAK Alpaslan Türkeş, Profesör Velidedeoğlu sleyhine açtığı hakaret davasını kaybetti Kadıköy Musiki Derneği'nin ; Şef f MÎSÎLLEME KARARI, ÎNGÎLTERE NIN TÜRKÎYE DEN PAMUK TPLIĞÎ ÎTHALÂTINI KISITLAMASI NEDENtYLE ALINIYOR MELÂHAT PARS vonetnıınde 14 Mart 1975 curna gecesı saat 2! 00 de J if f Kara sıılarıyle ilgili Türk ve Yıman tezleri 17 martta Cenevre'de ele alınacak 17 mart tarJıırde Cene^ede başlayacak olan Cl ıslararası Deiız Hukultu Konfeansrıda Yunanıs'an lehin dekı «Kara^ulanmn 12 mıle çı kanİTiası» Konu^tı tartı?ı'araK «ta^sı\e karannna bağlanac£lc*ır Sekız hafta surecek olan konîerans'a Türkıre'u, Buvükelçı ^am'k Volga baîkanlıfrında bır he\et tpm«ıl edece^tir Türk he'et an kanalı deruzlerdekı durumun ozell'ğım, Yunanıstan lehındeKi ka*asulannın 12 mıle çıkanlm^sı ö^erısının yanlışhpı ve «kabul eaılemezlıtl» vonünde sa%unae?ktır. Turk heyeti, bu a rada «dogal uzantılar kavramı» nın da dıkkate almarak, Ege denızmın dzellıgını konferans ü%elerıne bır kez daha anlatacaktır Uluslararaa Denız Hukuku Kon KLÂSiK TÜRK MÜZiĞi KONSERi J Kadıköy Kızıltoprak J (KaaiNO\, KENT SİNEMASINDA B letler Sınema gışeîerınde \e Derne* merkezrde Altıvol \gabey Han Kat 4ı satılroaktedıı Cumhurıjct ; TEŞEKKÜR *7 'uı^at 1375 gunu aramızdan ebedıyen avrılan. sıle bu* ^ugumuz. J ,. Ürunler belırlendi însıltere nın bu tutumu Turkıve ^fkılılerını hareke'e geçırmış ve Ingıltere den ıthalâtınm dondunıl mabi ı«tenen uıunler behrlenmıst r O«entldıgıne göre bunlar çe «n ı kımjasal Crunler, bo\alar pnlıptılcn sentetık kauçuk kazicı a*açlar, ınşaat makınalan buldo 7er ve vısktdır Bır vetküi bu ko nuda «unları «ovlemıjtır • B ıada amacımız Ingıltere\e ckonomık bır sa\aş açrnak değılH r Anca» îngııtere nın kısıtlama«ı karsısında bız karjı bır ted hır BİTia\ı dü«unduk Bundai HoIaM ba?ı urunler behrledık LTrunlenn belırienmesınde dıkkat ettığımi7 nokta, Turkive'vı o urunHe herhangı bır sıkmtıva duçurmemek \e alternntıf satın alma olanaklarının bulunmssma ça lısmaktır • Bundan başka Enerjı ve Tal>ıî Kaynaklar Bakanlığı da î n gıhereje \apılmakta olan bor \e hor mırerallerı ıhracatını durdu' maM onermıştır Bor mmerallerı AvukatREFİKCAN'ın : ^stt cı acırrızı cenazesıne katılarak mekhıp ve telgaf gonî dererek hızzv zıvaet ede r ek bızlerle pa^aşan butun \a "Ş k n'arırnna kendısını seven arkadaşlarına, dostlarına sonsuz ^ teşekkurlerımızı bıldırırız. A tL ES t % Cjnhurjet VEFAT Muzaffer Suelbzgenin e$i, Esln Doksat, Se\in Suıal \ = Engm Suelbzgen in tevgılı babalar , A>şenur Uo^^^t' ,n rjMe*i, G ıngor D o k o t ve DJrdar bunal in jsajnpederle'i vefakar 1>İ lnsan CAĞOAŞ YAYINLARI Rüştü Süelözgen'i 12 11975 gunO kaybetmlj bulunuyoru». Cenazesl 13 3 1175 Per'embe gunü (bugun) ogle namaz'ndan sonra Kadih.ov üsmanağa Camilnden alsnarak Karacaahmet teki ebedı ıstırhatgahına tevdi edilecestır. Tanrı rahmet ej lesın. A t l t S t (Cumhurıvet 1S83) VEFAT ^ < ıl ç a u v n j Muduru Sır'< Banka Muduru Salıh Z" ı A\ukat Hllrrl Guiırukçu Necatı \e Nımet Toıga ların a?ız babaları, Traozon ıın C K ! aılelennden TPAO adına Ceyhan'da araştırma yapan Alman firması petrol buldu CEYHAV (Adana) Turk.ve Petrolerı Anonım Ortaalıgı ıle bır Alman fırmasının ortakla^a «jrdürduklerı aramalar sonucun da Ceyhan ilçesinin Kızüdere koyünde peîroı bulunmuş ve aıinan ılk numuneler AnJsara'ja görderilmıştır Turkıje Petrollerı Anonım Or. ta«lıgının a^da " 0 bın mark kar> şıllğında k ralamış olaugu Alman A\gust Gottke ve Agbo fırmalprı İî gun once köyün So , Sfu.tDinar rre\kıınde arama ara i baslamışlardır I lıprden 360 metre dennhgme lnıldığınde pe'ro! damarma vak j laşılaıjtmı beıirlpşen «m numu' neleıı 1 e karşıla^ılmıştır N u n 1ne er ınce ermek uzere A.ttcara ya RondeıİTiıştır \ama c,al «maların» sarduıer Alman t Tiismın ırühenaısler bın metrede petrol bulacaklanna lnandıklaruiı sojlemişlerdır Sokakta gürültü var Yazon NADİR NADİ Hüseyin TOLGA Hakkı rahrretine kavuşmuşf jr CpiazeM bugun Eakırkr>' Merkez Camıınden o81e narrazını nu'eakıp alınara* Edırnekapı Şehıtliğine defnedllecektır TOLG4 IGUTI u r n s ' 1 y aşamak tnsanca Yozon: SEHA L. MERAY bu tekl.firü yaparken, k&rşüığın Yazı îşlerl MadürümUz Çeth» özbajrak ı'e yazarımız Ord. Ba»ıam îleuh Esenbel ın tran da, transıt anla^masına üiak.ın oa. Prof Dr HUzı \eldet VelidedeKukuiıetı \etküılerıjle çe?ıtlı e zı oaurüer ıstedığı ds büdınlıneK oğlu MHP Genel Baçkanı Alpaskonomık konular uzerınae onem tedır Gorüşmelerde «pazarltk»ın lı goruşmeler vaoacajı \e b j go bu konularda cereyan etmesı bek | lan TurKeş'ın açtığı «Neşir voluy la hakaret» davasırda dun berv i Hişmelem %er 5 er «oazarıık sol lenmektedır. at etnışlerdır hasuına doıculeceğı belırtilnıeK**Krcdi bnerisi MHP Genel Başkanı Alpaslan dır Bılındiğı g M, Dunja Bankan, Türkeş Kıfzı Velaet VelıdedeogKaraıtaya Barajının dış fınans lran cnş îma^smanı Dunya lunun 28 nısan 1974 gunj yazdıBankas, la ınülafh olan Karaia manııda, uluslararası sular »oru ğı «Yenı bır 12 Mart bzlemı mı''» 5a Bara 1 ıçın Türkıyeje 36ö mıl nu dolayısıyla kararsıslık gösterbaşlıklı makalesinde kendisine \on dolarlık sredı teklıf etmek mektedır. Tark Hukjmetinln, ne=ır yolu\la hakaret edildığl ı tedir Ancajt îran Hükome'inıu, Karakaja projestnln sınır ülkels gerekçesiyle dava açmıştı re ' u baıurmndan zarar vermeyocek «ekılde düzenledlğlnl kanıtla 4 ceıse suren mahKeme sonunmasına ragrnen, Dünva Barütası da Istanbul Toplu Basın Mahkekaıarsızlığını korumajstadır Bın. meSi Heyeti «Suçun tesekkül ve kanuı bu tutumunda, ntaraflı» ba te\*kkün etmeaıgi» gerekcesnls •a unnanlann rol oynadiğı da one Ozba\rak ve Velidedeoğlu naksurulmektedır. Buna karjıliK, kında oymrllğiyle beraat fcaıan îran, TUrKiye'y» barajın dı? ü vermıştır. nansmanı ıçın 365 milyon üolarlık kredi reklıf etmekt*dır. feranslarıda aluıan kararlar, Transit anlaşması «Ta\sı%e kararı. nı'el ğı tasımak îrai'dakı temaslarda, 1974 tadır Bu kara ı lar. soıunlann. ü martnda bozulan Turklje îgılı ulkeler ı » karar organı haran tran«'t anlaşması konusu lınde kuruluşlar arasındakı muza da jenıden gozden geçîrilecekkerelere ı^ık tutması bakımından tır Turkiye, Iran'm Trabzon onem taçımaktadır Denız Huku ve bkenderun lımanlanmn geku Konferanslarmda alınan tavsı rnşletilmesı »artını, lran ın Bas ve kaıarları ajrıca, uluslararası ra Korfezındeki limanltrırı geanla^ma metınlerıne de ıjık tutnışlettiği zaman Turkıye'dekı l i maktadır. manlar» lhtıjacı kalmavacağı ihtımalınl gozonüne alarak karars z karşılamaktadlr. A j r c a Erzuum'dan sonrakl Turk karavollannın «TIR» kamyonlarının geçişlne elverecek şekılde îzmır'de 33 eskı Demokra' Pa'\emd"en mşası konusu da, maülı APve ka>ıtlamı >aptımışlıvet vjkseillğı dolajısıyle tır Ote \andan APnın An'a'^a'Turkıre tarafmdan olumlu k»rda pazar günü bır goYde po« erı«uanmamaktadır. Nltekım birsı duzen'emek içın çalısmalar vap kac yıl once metrekaresi 120 htığı bılaırılmı«tir rava raal olan »gfaltlama, tımcî 23 eakı Demokrat Partılınm 750 lıra^a yaptlnlabilmektedır AP'\e gırı«len dolaMsı%la tzTahran'dakı temaslarda, tran'ın rrır'de düzenlenen torende kotransıt anlaşmasının bu koşulnuşan Geıe! Başkan S u l f ^ ı a n lar j e n n e getınlerek yenılenDemırel «Adalet Partısı ıhtılahn mesl konusanda ısrarll davraaç'ığı varaları «armak ^enı »anacağı ve sorunun bır cpazarlık ralar scmaian tamu>le sarmak o'tamı»ra yol açaeagı blldınlıçın 15 sene uçrajmıştır Turkre mek'edır, dünjadakı nızam kavgasının te«ır sahası ıçınd^dır Demokratık Doğa] gaz hattı Cumhu'ijetı savunnak d»\let v« lran doğal gaz boru hattının nıll«t olarak ona sa'ı p cıkTiamız geçış yolu sorunu da, Tahran dala rrumkundur Bolunmt ıs' krar kı temaslann onemll gtruçme «ızlıgın «ebebı olmuj. butünlcşme konulanndac birlnl teşkıl etmek kaçınılrraz haie gelmıştır» demıştedır. Boru hattını jTtpacalt Bel tır çıka Amenkan Konsorsıyurr.u na 1 mılyar marklık bır kaplOte ^andan AP'iın pazar gunü talle, Federal Almanja adına Antalva'da bır <Goi.de gosterı=ı» «RuhrGas» firması da katılmış yapmak uzere ha7irlıklanm surtır Konsorsiyama katılan Pededurduğu »ııld nlmektedır Bu ral Almanys, hattın TürMye'den nedenle APntn kentte «Adam top geçmesıni savunmaktadır. Anlamakı ıçın gosterdığı gavret'cn cak, konuyla ılgili son sözxi soyleme jetkısı îran Çahı Rtıa ?e)ı sel't gı de ıfade edı'mek'edir le\i ve ait bulunmaktadır. CHP il vönetıcileri mubtemel bır olayı önlemek ıcin ti>e1prıni Korutürk'ün ziyareti surpklı ııyarmaktadır Mitınpn Öt» yandan Cumhurbaıjkanı \apılaca?ı gün parti binssıim Fahrı Korutürktin önumüzdekı da kapatılması kararüujtınlmışa\larda lran'a bır resmî a r a ı e t tır yaDmajı beklenmeKtedır. Bıltn Bu a'aaa ftnceki SPCP *al a la dığı gıbl îran Şahı Pehleri, bır karşı CHP il merkezme AP ifışı süre önc« Türkıye'yi resmen n i.apıç*ırmak isteven mılli ««çı •\>aret etmis, ancak, Türkıye Dev'cephe ranlısı gençlerle CHPIi let Başkanı, bu zlyaretı iade ım gencler arasında olay cıkmıs bulamamiîtır. ! 40i0 kışl tarafıidan do^jlpn CHPHı Hasan Gunal \ara!amış tır Hasan Gunal'm şikâjeM uzerıne s a m h k tarafmdaıı sor ışturma açılmiîtır O'arda CH^lı 3«re satdıranlan tahrık ettıklerı one sürülen AP Merkez îlçe Oaş kanı A\iıkat Ekrem Sanh ıle Avukat HUseyin Tezım'ın barovi sıkayet edildıkleıi oftrenilım^'ır Mitms ned»nıvle Antalja dakl partıhlerden 1,5 milyon Hra toplandıgı da one AP, PAZAR GÜNÜ ANTALYA'DA BiR GÖVDE GÖSTERiSi YAPMAYA HAZIRLANIYOR Ressam Abidin Elderoğlu yarın anılacak |DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Se% r H d'nsrafl ve Oştnogrifı Oaıesı btlaın.mıstır Ba»kanlığından % , v İsteme adıesi: ÇflGDfiŞ YflYINLfiRI Cağaloglu Halkevi Sokak No 39 41 TEL: 22 42 90 • âVKARA, (CnmhnrİTrt Bflrosu) Geçsn yıl yıtırdıgimız ünlü resim ustalanndan Abidin Eld^r oğlu içın üluslararast Birleşmış Kadı n Sanat Te Kuitür Demegi, Kültur Bakanhğı Güzel Sanatlar | Galensınde bır anma günü düzenlemiştır. Yarın saat 17 30'da yapılacalc aama töreninde Elderoğlu nun eaerlennden projeisıj'onla ornekler sunulacak; kışıhğl ve >aşantısı behrtılecektır . *••* A L T1N Cunhurı. et Reçat Hamıt Aziz Napcl on 24 A\ar 22 ^ ar flfin «40 fiîlı h2i 7 »U 91 OH P « i . ) Rn) tı30 72i !M R60 DENiZCiLERE VE HAVACILARA 26 SAYILI BiLDiRî 16 Ile 2tı mart 1975 tarihlen arasında UOOl'den 2 ! s« a kadar asagıdakı nok'alann bırleştigı satıalar ıçınde sevreo niH aemi'leme aUsnTiB ve bu sahalann 12<HK) metreye Kadar olan \ukseklCi ran »e mal emnıjeu Dakımmdan tenlı kelıdır E(.E DFNtZt KUŞAIMS1 AÇ1KIAR1 BtRINtt U l incl nrkta Enlemı 58 derece U daMka Kuzev B vlarrı 25 derece MJ dakim OoSu > ncı nııkta •MIIPITI w derece 05 daRtkrf Kıi7pv Bovlamı 2b rterece 25 dakıkp Dogu unou nnhta Friemı 38 der«e 05 daKifcR Kuzev Bovlamı 2b derece 48 dakua Dofu 4 üncü nnku Fn e n ı 57 oereoe 56 daülna Kuzev Bo\l a mı 27 derece «U da'osa DoSu 5 inot nokta Fılemı 37 derece 5b da i k s Ku?ev Bovlamı 26 derece »n daKıSa Doju 7 6 3icı nnku Frl»mı < derers 45 daKıks Kuzev Bi\ a n Jb derece Ul) daKika Dn£u İKtMt AKIIHM/ A H.İ 1 1 J KAYIP ÎETT kartırrı ' e ^ebekernı kavbettım Hu^un =u?du CENGtZ B\KLA\ \CI » • •• • • • • • • • • • • • •» • < •• » • »»• • • » • • • • • • • • • • • • »• • • » •> •»» » AÇIK TEŞEKKÜR Cen.ıjennvzın duzen edıjı geler^k^e 1 B» ın Pa rsuna şeref veren tum sayın konuklarımıza, çeşıtlı hedne'erle pi>angomuzu zengırle«tiren ^aMı ze\at ve rrueiseselere, yük^ek sanat kıçıllgnle dinlejırılenni bu\ulejen şeref konuğumuî BAŞBAKANLIK »•••••••••• ••••••••••• • • • EMEL SAYIN Hanınsfendıj e DPÎOIİ Rıtn fiS Orsestra n ı a eslifilnie Fran^a n n unlu seı, korıiK sa~atçı • CHRiSTiAN ADAM'a \e ^r u sahne jıldızlarım 3dan NOnuk saia karlır 1 Inrı nnkta Fnipmt 3b derece 3h dakjka K IPV Bo\ amı 2 derece A) da^ıks ü au H 0 t > 2 n n nnuia h ı<>n ı < aerere 3u danika K J ; ' Bo\lamı 28 derece 57 dakılta U >tu i üncu nokta Fnlpm 3h aerece 2U aakılra Kuzev BoMamı "2» derece 54 datka Uogu 4 Bncu nokta Fnlemı ih derece 2 > daKisa Kuzev = Bovlamı 28 derece «' dakıka Dogu S,*H* AKDENtZ FtNtRK A 18 SAHASI K 1 tnci nokta Fnlemi 3b derece 0 daKıks Kuzev Bovlamı 30 derece lb dakıka DoSu l ncı nnfcta Enletıı #> derece \1 dakıka Kuzev Boviamı < derece 21 dakıKa Dogu u i untu nohta Enlpmı » derece 12 dakiKS Kuzev Boviamı 31) derece 2> da^ıks !>>Su . 4 untu nokta E.nlerm »» derece !"2 dakiıîa Kuzev h 5 Inıı n ıku Fnipnı < derece tıx dakıka Kıi7°v ı^rp, « rjprece < n^Kika D< 5 i ( AYTEN ALPMAN METiN ERSOY OYA ALASYA '1= eazın^lar nın jıldız, rruzık ve ses sana'ç lar n Korrl te emrıne veren • FAHRETTiN ASLAN be;e a, s eş«kKjru b" ; bılir. sa> gılarımız) sıınsrz BUU l f c R l t P KUMİIfchl (Cumhırlvet l«7b) h\YIP noöSUl Nc U S,MCUV kımlığı ıu ka\oettn II jkünsiız dur. • 4 • KAVIP OTO ^4 HF bbu pıaka No lu Ford mnıbJs arabam çainmıstır 1757 t a u l ı Toprak ve Tarm Rpformu Kar.ununun 51 n c l maddesı ve 19 «ubat 1975 larlh 1e 15154 Sdyılı Kes•nl Gazeıe'de >a>ımlanarak yururljje gıreD loprak l s teTil VoTe'mel ğı hjkumlerl uvjrınta toprak v» tanm reformu bolgesl olara* tlao edümls olan Urfa lllrvde topra^ üağı'mından \ararlanmak ı»teven tupıaksu y» da a« topraga «ah'p çi f *çller 17 marı 1975 Pa^artesl gunu »«• at 8 3Uodn lb nl«an 197o ÇarşanSa gunu saat 17 Jü • fcaaar aşagıda b'Iırtılen esaslar Içınde toprak l«teminde bulunma* «orundariırlar Drfa 1 1 s rıırlai tçeı=lr»de oturan 1 çıftçilerden bu sure lçerîsinde t^temrfı5 bulunTisvsnlar 1757 savılı luprak ve Tanm Rc'omu Ka ununun toprak dajıtımı ıle ılpıll hukum'erinden tararhnamadst 1 1757 sa>ılı Toprak ve Tanm Rofnrmj Kanunuıv da toprak dagıtı ması ongorulsn gerç=k ki^ılerden, a) Aıle baçrfanları, b) Aıle dı«ınd» kalnayı u«" ın tj'an re$U fürulardan er^ek olarldr, c) Aıle savılan k'şılerd^n ve«a>et alt rda olmayan erkekler, tstemde bulunabıll'ler 2 Toprak daS tımınia'i vararla"Tia< is'Pven çlft» çiler, oturduttla'i ko\ler1n bajlı o duSu kavmakdmllklardan veva il merıezinde Foprak ve Inrım Reformu Başkan ığından terntn edecekle'ı Toprak tstem lerınden bl'er adst dolduracaklarrjır i tstemde bulunanlar tatsfındpr b!/7nt cevaplandir>larak tm^a erl len loprak t«leTi F Hırgel»r1 yu<srıd» belirtı»en tarihler arasınd» oturdaklan knvlfrtn Pafilı old ığu ka\makaTlınları veva Toıra* ve İHnm Keftırmu Bols» BaskanlıSına »'ındı karsı ı3 nj,» •»« ım edile(.ek «eva tadeli taahhutlu olarsk posta 1I9 Toprak ve Tanm R«îormu Urfa B"lçe BdSkanlıJıns sonnenlecektir 4 îstemrle bvılunan klm«eler loprak tten Bildlr?e«ın» nufu« huvtvet cüzdsnlam ın tasdlklı bır «uret.nl eklem^k zonıirla 1 r ar *«4 TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞINDAN BiLDiRiLMiSTiR URFA'DA TOPRAK DAĞ1TIMINDAN YARARLANMAK iSTEYENLERE DUY U RU ft Zlr»»t »• veterlner fakültelerlvle CgDl m»»le>t oiJÜınnı bıtırenltrl» t ı n t n ı lliskın datiarda «n at aJU " ejitim gortnu* olanlana toprak dajıtımındı 6ocellk • Ubiimelen içın e21tim »e etrentm belgeîerinlo tasdikll sjreUerini Toprak Istem Büdlrgelertn» eklemelert gerekir. fl Toprtk Utetnlnae bulunanlar, toprak daBı'ıtM n« diğer bılgi ve belgelerl Toprak ve Tarîru Befonnu Bolge Başkanîîfının ısterc) vey« yertnde yapılacak tneel«me «irasinda »ereceklerdir t Toprak î<ten> Bildfrgesi, toprak dafıtttnın<J«n ysTarlsnroık tstevenler tçln tek bs«vurma belgesltftr A y nca dîlekç» »erümeslne gerek yoktur. 8 Toprak dafıtımı J harıran 1975 tsrihlnd» *k<»« k»le Uçeslnde baslavacsfc ve *tim Orfu tlinde tki »ılrt» tam»ml»n»caktır Bu bsVimdan Utemd» bu'unsnlann » • e etmemeleTl »e fceıdl oturdufclan l'ce v e k5yler« <« *ı~a sellnceye kadar Istem bildiree'ini »ertilkleıi lamıın fepndilerine renlen slmdı makbuzlanm vev» iB'iell • • • » ahhutlö postı makbuzîaîm muhafa?» etmelen eerekmestedîr 9 Fıı djruru Urfa 1l*id8 oturan topraksıı »* •» toprakl) çıffçl'er leincfr ülger Ülerde otur»n v« Drfa il'rde kendılertn* torjrsk verilmeMnl erzu edeo foorsfc«ız v» «2 toprsklı çıftciler tlende Wenrt1'ert îçtn T>»oıl»r»S lkln^ blr duvunj drer'ne haîvuracaiîlardır Bu eibılenn S"mdl1en hasvurmalannı» cerek voktur tO BajvTiraeak çi'tçüer dolduraraklan tstem bfid'ss'er1nl 17 tn»rt Ifn ffun3nrien ttıbsren Orfa flın» bafb kayrn»k«mlıkl»rd»n v»rs Toprak ve Tanm Reformu ürfı Bolj» Baskınlıjındın bssılı olırak temtn bıitrlM Urf« 1 1 «ınır!«n Içerieinde o»ııran 1 tn rtan yararlantnak l«te\ea • • • • >*••••*••••••••••< » "• • • • O » • • » > •» • • • • » • • • 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog