Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

:UMHURIYET 13 Mart 1975 DUBLİN'DEKİ AET Portekiz'de ZİRVESİ SONA ERDİ arbe girişimi mart günü Lizbon yatamndaki 1 sayılı topçu alayına paraşütçü birlikinin uçaklan ve hehkopterlesaldırdı. Süâhlı Kuvvetler Haceti'ne baglı birlikler kısa zaında darbecileri saf dışı etmabaşardılar. 'ortekizdekl darbe girişimi ılenen bir olaydı. Caetano'nun rdürdüğü Salazar rejimini deen 25 nisan darbesinin kısa re sonra bir devrim hareketidönüşmesl iç ve dış egemen rreleri son derece rahatsız «• şti. îerçekten, darbenln konasun iki görüş daha ilk günler1 itibaren ç&rpışmaya başıadı. îunlarâan bınncisi, Portekiz yük sermayesine akrabalık ikıleriyle bağlı olan Spmola' ı önderliğini ettiği tutucu goîtü. Tutucular 25 nisan dar>uıi Portekiz'de her şeyın tümı değişmemesi için bazı şeyle. az da olsa değiştirilmesı göjünü savunuyorlardı. Onlara re, Portekiz'i Avrupa'dan koran açlk faşizm gltmeli, yerifaşist dönemin kunımlannı smayacak, ama ona parlamen• bir görunüş kazandıracak, ıi bir rejim gelmeliydi. üaetano'dan çok daha akıllı • tutucu olan Spinola, sömürsavaşlannın ülkesini zaîere ;üremeyeceğini görmüştü. Aı General, Portekiz sömürgeleıe bağımsızlık vermekten yana değildi. Lizbon'un merkezi o:ağı bir tür Portekiz uluslar )luluğunu öneriyordu Spinola. 'ortekiz'de bu tC2 yenılgiye radı ve Spinola görevinden nlmak zorunda fcaldı. 5 andan başlayarak, özellikle tD'nin önderligini ettigi yoğun • kampanya ve karşı darbe ;leri olusturuldu. CtA'nın Alıde döneminde Şili'de «başa» ile çalışmış uzmanlan Portiz'de karargâh kurdular. Spila iktidardan uzaklasmış olısına rağmen, gelecek için ınlar yapmaya ve çevresir.de rşı devrimci güçler toplamabaşladı. Bütün bu girişimlerin nedenl •rtekiz'de 25 nisan darbesine vrimci bir içerik kazandırmak eyen görüşün gitökçe güçlenîsiydi. Bu görüş ülkeyi, tüm faşist tıklardan temizlcyip, valnız rüntüde kalmayan yenl ve çerk bir demokrasiye ulastırmak. Silâhlı Kuvvetler Hareketi'n genç kanadının desteğini ğlayan görüş söroürge soruına köklü bir çözüm getiriır, Salazar Caetano rejimfain lâh zoruyla Lizbon'a bağlı rutaya çalıştığı Ulkelere beğımrfıklannı veriyordu. Kısacası darbe devrime döişüyordu. Bütün devrim hareketleri glPortekiz'dekl girişim de güç I.ler acılarla dolu olaraic geyordu. Bununla birîikte. Portekiz yöîticileri, yıllar süren faşizmin :ellikle ekonomik alanda doırduğu güçlüklerle savaşırken, rçmiş deneylerden ders alarak, slişmenin en az acıh olması in gereken tedbirleri alıyorrdı. özellikle Şili ömeğini 5z önünde bulunduran yeni tidar, Portekiz halkınm gıda laddeleri sıkıntısı çekmemesi in elinden gelen! yapmış, bu anda başan da kazanmıştır. artekiz Ekonomi Bakanı Rui ilar, Portekiz'de dükkânlar öiinde kuyruk olmadı, diye aıkhyordu başarılannı. îssizlik tehlikesi, büyük eıek gücünü Avrupa'ya ihraç rniş olan Portekiz için büyüki. Ama yeni yönetim bu tehkenin bir ulusal felâket halii almasını önlemeyi de becerıtçtir. Bütün bunlar günlük sorunırın üstesinden geünmek için lınan tedbirlerdi. Genis devitleştirme hareketleri ise geiceğe dönük önemli girişirairdi ve Rui Vilar, Portekizliler, hem politik emokrasiye hem de Avrupalıınnkine benzer bir tüketim splumuna a^•nı zamanda eriseıezler diyordu. Uzun vadeli bu tedbirler ise ; egemen çevreleri tedirgin diyordu. Lizbon'da gerçek lilliyetçı güçlerin yavas yavaş gemen olmaya başlamaîan ise BD'nin canını sıkmaktaydı. laten her yamndan su almaya ıaşlayan NATO gemisi böyle ıır gediği kaldıratnazdı. Komşu îspanya'mn yöneticleri ise, faşizme karşı girişilen m hnreketin sari bir hastalık :ibi kendi topraklanna sıçranasmdan korkuyor, sağlık duıımu Rittikçe bozulan Pranco'lan sonra rejimin büvük bir iarbe yemesinclen çekiniyorardı. hte 11 mart ola>n, Spinola ^vresinde içte faşizm artıgı süyük sermaverun, dışta ABD le İspanya'nuı oluşturduğu güçerin girişiminin sonucu olmuşrur. Bugün Spınola'ya bağlı blrlik ler. tasfiye edilmişler faşist general îspanya'ya sığmmıştır. Portekiz tsoanya ile sınırını kapafmış. Amenkan Elçisinin yurdu terketmesini istemiştir. Gcnç subavlar ve demokratik güçler büyük mücadelenin bir raundunıı daha kazandılar. Ama her zaman oldugu gibi ar.tiemperyalist müeadele zorlu ve uzundur. Portekız'de yeni gelismeler ve olaylar olacak, 11 mart çmsıminin etkileri fse bütün dünya politikasında duvulacaktır. U DUBLÎN lrlanda'nm başkenti Dublin'de yapılan AET Başbakanlar düzeyindeki zirve konferansı dün gece sona erdikten sonra bir basm toplantısı düzenleyen îngiltere Başbakanı Harold Wilson, Ingiltere'nin AET üyesi kalıp kalmaması konusunda Haziran ayında yapılacak referanduır.ur» so nucunu, ne şekilde olursa olsun hükümet olarak kabul eda ceklerini ve o yönde hareket edeceklerini açıklamıştır. Wilson basın toplantısında, toplulukla İngütere araslnda yapılan görüşmelerde cBüyük çapta lehte gelismeler» 5ağlad> ğını ifade etraiş. bur.a rağmen, son kararın Inglliz halkma alt clduğunu tekrarlamıştır. Dubhn'deki gözle:nciiere göre, göruşmelerin en önemli yam, İngütere'nin, AET'ye maü katkısının İngütere'nin isteği yonünde sonuca bağlanması ol muştur. Aynca zirve topiantısında, Fransa tarafından önerilen, enerji konferansmın (AET) çerçevesi içinde olmak kaydlyle gerçekleştirilmesi için gerekli çsbanın harcanması da karara bağlanmıstır. tınm faaliyetlerinin de arttığlnı bildinr.işlerdir. Ortakpazar yetkililerine göre, bu yıl içind'e ortalama işsizlik oram yüzde 3.5 düzeyinde kalacak, enflasyon ise yüzde 5 ile yrizde 20 arasında (ulkeleıe göre) değişecektir. Yeni başkan Fransız Sosyaiist Georges Spsnale, Ortakpazar Avrupa Parlamentosu Başkanlığına s»çilmiştir. Spenale, Belçikah Hristiyan Demokrat Altred Bertrand karçı^ında dördüncü turda 86 oy alarak baskanlığl kazanmıçtır. Bertrand 72 oy almı^tır. 61 yaşındaki Fransız Spenale, AET a5amble=ıne iki yıl ba?kanhk pd'en Hollandalı Liberal Corne.is Berkouver'in yerini aiacakf.r. (Dış Haberler Ser\isi) İngütere'nin topluluğa maü katkısı sorunu, Londra'nın isteği yönünde sonuca bağlandı Sudan'da askerî birlikler arasında meydana gelen olaylarda 1 albay ile 7 er öldü HARTt'M Sudan'da 2 martta meydana gelen olayda bir albayla. 7 erin öîdükleri açıklanmıştır. Haberi veren kaynaklara göre. olaylar, Akobo gamizonundakı bırlikler.n bir kısrmmn, Malakal garnizonundan gelen birlikler tarafından degiştirilmesi sırasında patlak vermiştir. Güney Sudan'daki Yukarı N:l eyaletindekı Akobo garnızonunda cereyan eden olayda, Akobo garnizonu mensuplan, Malakal garnizonundan gelen birüklenn kendüerini teslım almak Istediklerinı sanarak bunların üzerine ateş açmışlar ve bır albayla. 7 erin ölümüne sebep olmuşlardır. DIŞ BAS1NDAN Kızıl Kmerler Kamboçya'da genel saldırıya geçen ve baskent Pnom Pen'i dörl bir yandan kusatnuş olan Kızü Kmer gerillaları hakkında bilinenler fazla değildir. Özellikle Batılı ülkelerde Kızıl Kmer gerillaları hakkında pek çok yanlış bilgi vardır. Bir örnek olarak Amerikau Dışişleri Bakanlığı gösterilebilir. Amerikan Diîişleri Bakanlığı tarafından Kızıl Kmerlerle ilgili oiarak hazırlanan son rapor, 10 sayfahktır ve baştan aşağı yanlış bilgilerle doludur. Kızü Kmerler hakkında fazla büginin bulunmaması. bunlara karşı izlenecek politikanm Eaptanmasım da olanaksızla§tırmış, şimdiye kadar çesitli hatalara düşülmesine yolaçmıştır. Kızıl Kmer gerilla örgütünün bir tek siyad gnıbun kontrolü altında bulunduğu sanılmamahdır Daha başlangıçtan itibaren bu örgüte Kam'ooç/î.'daki Lon Nol yönetimine karşı olan herkes girmiş ve silâhlı mücadeleye katılmıştır. Son aylarda ise Kmer drgütüne dahil clanlar arasmdaki işbirliğinin güçlendiği ve örgüt içinde değişik siyasî göriişleri benimsemiş olanların. görüş ayrılıklarmı geri plan» ittikleri bildirilmektedir. Uzun yülardır Kamboçya'da savaşı izlemekte olan bir yabancı gazeteci bu konuda şunları anlatıyor: «Başlançıç'a zayıftılar Kmer gerillalan. Lon Nol yönetimının kokuşmusljğu yüzünden güçlendiler. Bugün KemboçyaVia Kızıl Kmer ger:!ıa!an. bazı büviik kentler dışmda, ülkenin tümünü kontrclleri aînnda bulunduruyorlar.» Batılı ülkeîerde Kızıl Krr.erlerin komiinistlerin kontrolünde olduğ:ı sanılıyor Bu konuda bazı açıklamalarda bulunmak yerinde olur. Kamboçya Komünist Partısi devrik Devlet Başkanı Prens S.hanuk döneminde guçsüz bir par'iydi. Partinin üye sayısının birkaç yüzü geçmediği biliniyordu. Battambank eyaletinde küçük çaplı bir kövlü ayaklarmasmı başlattıkljrı zaman komünistlere karşı sert da\ranıldı. A>^klanma kı=a süre içinde bastırüdı ve Prens Sihanuk 'iurumu kontrolü altına aldı. Böylece zaten zayıf durumda bulunan komünistler rahr.eden çekilmek zorunda kaldılar ve siyasî faaliyetlere son verdiler. Mareşal Lon Nol 1970 yılında Sihanuk'a karşı başarılı bir darbe hareketini gerçekleştirince durum değlsti. Prens Sihanuk'un taraftarlan ılk ke2 komünistlerle temasa geçtiler ve ifbirliği karan aldılar. Bu sırada Güney Vietnam kuvvetlerinin Kamboçva topraklarına girerek Viet Kong ve Kuzey Vietnam kuvvetlerini kovalamağa başlaması, Kamboçya'da Lon Nol'e olan rruhalefeti daha da arttırdı Blnlerce milîiyetçl ve Sıhanuk taraftarı Komünist Partisine girdi. Bunlar aslında görüşlerinı üeğiştirmış değillerdi. Komünizme tnanmıyor. ancak Lon Nol yönetimıni devirmek için bir örgüt içinde çaba harcamak gerektıgine inanıyorlardı. Kızıl Kmer gerfllalan bu koalisyonun meyvası oldu. Başlangıçta silâh sıkıntısı çeken ve askerî konularda bilgisiz olan Kızı] Kmerler zamanla bu eksikliklerinl giderdiler. Değişik görüşler Hilson: İstedıgıni elde ettl Ingıltere, biyolojık silâhları yasaklayan anlaşmayı onaylıyor CENEVRE İngütere 30 ülkenin katüdıgı Cenevre Silahsızlanma Konferansında, bîyolojik silâhlan yasaklayan 1972 uluslararası sözleşmesini onaylama yolunda gerekli bütün işlemleri tamamladığmı açıklamıştır. Böylece sözleşmenin jiırurluğe girmesi için yol açılmış olmaktadır. Sözleşmen:n yürürlüğe gırebılmesı ıçın onayı gereken uçüncü ülke ingütere ıdi. Oteki iki ülke, ABD ile Sovyetler Bırliği. sözleşmeyı daha önce onaylamışlardır. îyi haber alan kaynalılar, 1972 bıyolojik sılâhların vasajîlanmasıyla ılgılı sozleşmenın onay belgelennm bu ayın son lannda Londra, Moskova ve Washıngton'da ımzalanmasınm beklendigıni bildırmışlerdır. (Ajanslar) İşsizlik sorunu öte yandan, Ortakpazar Iktisadi Sorunlar Komiseri Wilhelm Haferkamp topluluk üyesi ülkelerin, bu yıl sonuncfa lktisadi sıkmtılarının çoğundan kurtulmayı başaracaklannı söy lemiş, ancak işsizlik sorununun kolay kolay çözümlenemiyeceğinl bildirmiştir. Wilhelm Haferkamp, Ortakpazar ülkelerinde büyük blr ik tisadi canlanmamn başladığını, enflasyon baskısının bile hafiflemeğe başladığını ve önümüzdeki aylarda durumun daha da düzeleceğini açıklamıştır. Haferkamp bu nedenle ba zı tahminlerde düzeltmeler yap ma zorunluğunun doğduğunu da belirtmiştir. Wilhelm Haferkamp'ın yaptığı açıklamaya gö re, bu yıl topluluğun ödfemeler dengesi açığmın 14 milyar dolar düzeyinde olacağl tahmin edilmekteydi. Şimdi bu hesapta değişiklik yapma zorunluğu doğmuş ve ödemeler dengesi açığımn 9 mılyar dolar düzeyinde kalacağı anlasılnııştır. Ortakpazar yetkilileri Haferkamp'ın açıklamalannı doğrulamışlar ve topluluk içinde ya Moskova'da buz hokeyi maçından sonra çıkan kavgada 20 kişi öldü MOSKOVA Resmi olmayan bir kaynaktan dün akşam alınan bilgilere gore, geçtiğımiz pazartesi aksaıni, Moskova'da SSCB ve Kanada genç takımları arasındaki buz bokeyi karşılaşmasını izleyen kavgada yirmiye ya km kişi ölmüs bir o kadar da yaralanan olmuştur. Moskova'daki Kanada Büyükelçiliği sözcüsünün açıklamasına pore, olayın kurbanları arasında Kanadalı kimse yoktur. Sihanuk ve Kiyö Sarapan Bugün Kızıl Kmerlerin sayısının 75 blnl geçtiği bilinmektedir Başlangıçtaki eksikliklerin çoğu giderilmiş ve gerilla örgütü güçlü bır vurucu kuvvet haline selmiştir. Çln Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Vietnam'dan silâh yardımı gören gerillalar, daha önce de bellrtildiS) gibl, büyük kentler dışında Kamboçya'nın tümünü kontrolleri altında bulundurmaktadırlar Prens Sihaiuk ise Kızıl Kmerleri desteklediSinl açlk açık ilân etmistir. Buna rağmen Sihanub'un gerilla örgütüne fazla güvenmediği bilinmektedir Gözlemciiere göre. Kızıl Kmerler ülkeyi ele geçirseler blle Prens Sihanuk'un Kamboçya'ya geri dönmesi olasılığı yoktur. Bunu kendisi de bllmekte, ancsk şimdilik ortak ö"üşman Lon Nol'un devrilmesinden başka bır şey düşünmemektedir Kamboçva'nm gelecektekl yönetld1!! kim olabHirî Şimdilik bu mevkıin en güçlü adayı, eğitimini Paris'te görmüş bir ıktisatçı olan Kiyö Sampan'dır. Kızıl Kmerlerln lideri olan Kiyö Sampan hakkında bazı söylentiler de dolaşmaktadır. Dolaçan söylentilere göre Kiyö Sampan ytilarca önce Prens Sihanuk tarafından ldam ettirilmişti. Bugünkü Kivö Sampan bu isml kullanan eski bir komünist liderdir. Bu doğru bile olsa, durumu değiştirmeyecektir. tster gerçek Kivö olsun, ister bu İsml kullanan bir başkası. Kamboçya'mn gelecekteki yöneticisi Kızıl Kmerlerin yönetlcisl oLa^aktır, Prenı Sihanuk değil. Irak Kuvvetleri Kürtlere karşı geniş çaplı bir saldırıya geçti T.4HRAN Iralt hökümet kuv\etlerinm, Kuzey Iraktaki Barzani kuvvetlerine karşı geniş çaplı bir saldınya geçtikleri biîdirilmiştir. «Hür KUrdlstan Radyosu», saldın ile ilgili naberinde, Irak bır liklerinin 800 km.lik bir cephe üzerinde, 100.000 asker ve zırhlı araçlarla saldın halinde bulunduklannı öne sürmüştür. Radyoya göre, ayrıca Irak Jandarma birlikleri, topçu ve hava kuvvetleri de Kürtlere karşı saldın halindedir. «Hür Kürdistan Radyosu» haberinde, geniş çaplı Irak saldırısı sonunda, Kuzey Irak'taki sivil Kürt halkı arasında çok sayıda insanın öldüğünü bildırmiştir. Radyo, 9 ve 10 mart tarihlerinde, Sovyet yapısı iki Irak savaş uçagının Kürtler tarafından açılan ateşle düştüğünü, 6 tankın da tahrip edildiğini öne sürmüştür. Şiddetli çarpışmalann Szellikle Ravanduz bölgesinde cereyan ettigi ve Irak birliklerinin 50 ölü verdiklerı de yine radyo tarafından belirtilmiştir. Newsweek 1 Dünyada petrol tüketimi azalıyor (basından) (Amerikan Karikatürü) «... İSTEMEM, TEŞEKKÜR EDERtM, BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUMn Mısır, Rusya ile iktisadî ilişkiden memnun değil KAHtRE Mısırh yetkililerin, iktisadi açıdan Sovyetlerle ilişkilerinden hayal kırıklığına uğradıkları Kahire'de bulunan yabancı gözlemciler tarafından açıklanmıştır. Mısır*ın ugradığı haj'al kınklığının nederıleri çesitlidir. Bunların başmda, Mısır Dış Ticaret Bakanının Moskova'da 11 gün süren temasları sırasında uğradığı başansızlık gelmektedir. Mısırlı Bakan bu temaslan sırasında bazı tâvizler koparmaya çalışmış, bunda başanlı olamamıştır. Mısır'm Sovyetler Bırlığıne olan ticaret borcu 600 milyon dolan bulmaktadır. Mısır Dış Ticaret Bakanı bu borcun ödenmesinde kolayhk gösterilmesini istemiş, Sovyet yetkilileri ise bu isteği kabul etmemışlerdir. etmek ve Sovyetlerle imz&lanmış iki yıllık bır anlaşmayı da iptal etmek istemektedırler. Mısır'da Sovyetler Birliği tarafından kurulmuş fabrikalann sık sık anza yapması ve Sovyetlerin gerekli yedek parçalan zamanında teslim etmemesı, Mısır basınının eleştirilerine hedef olmaktadır. Güvenilir kaynaklardan sızan tıaberlere göre, Mısır Başbakanı Abdülaziz Hicazi, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko'nun geçen kasımda Kahıre'ye yaptığı zıyaret sırasında bu konuju kendisıne açmış ve Mısır' ın ıster istemez Batılı Ulkelerden sermaye yatmmları çekmek zorunda kaiacağını bildirmiştir. Bütün bunlar, Mısır ile Sovyetler Birliği arasmda iktisadî bakımdan bir gergmlik yaratmış bulunmaktadır. Sızan haberler iki ülke yetkililerinin bu konularda görüs birliğine varmadjklannı da göstermiştir. şareîerine devam etmek üzere ! dün Mısır'a gıtmıştır. Israıl Dışıslen Bakanı Vigal Allon, Kissinger ile önceki gece yaptıkları gönişmeden sonra, yakın zamanda önemli geiış | [ meler beklenemıyecegini soylemiştır. Gece yansı sona eren görüşmelerden sonra Israü Dışıslen Bakanı gazetecılere, «Görüşmelenn çok olumlu ve yapıcı olduğunu» bildırmıştır. tCıssmger, Elnver Sedafa, Sina cephesinde yeni bır anlaşma için tsraü'ın Mısır'a önerilerinı götürmüştür. tsrailliler Sma'da isgal ettikleri stratejik bölgelerden çekilmeden, Mısır Ue ilışkileri normalleştirmeyi ıstemektedirler. (DIŞ HABERLER SERVtSt) Güverte Zabiti Alınacaktır Gemüerimizde lstihdam edllmek üzere, Güvert« Zabiti alınacaktır. Müracaat edenler arasından, Uzakyol ve Yakmyol (Damgalı) ehliyetıne sahip olanlar tercih edilecektir. llgililere, geniş sosyal lmkânlarla birlikte, ehliyet derecelerina göre yaklaşık 50C0. ilâ 7000. TL.sı arasi r.et üeret verllecektir. tsteklilerin daha geniş malumat almak üzere, tstanbul, Fın» dıklı, Meclisi Mebusan Cad No: 95'deki Personel Müdürlüğüne şahsen müracaatları rica olunur. D.B. DENiZ NAKLiYATI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜOÜ (Basın: 1216?) 1970 Mısır'm, bir süre önce Sovyetler Birliğinden alınan Tupolev154 yolcu uçaklarını, bu uçaklarda görülen önemli teknık arızalar nedenıyle iade etmek istemesi de Moskova'nın tepkisine vol açmış bulunmaktadır. Aynca Kişan, Dukan ve Sü Tupolev154 yolcu uçaklan, bunleymaniye bdlgelerinde de Kürt1 lardan birinin 1974'ün temmuz lerle Irak birüklen arasmda aymda kazaya uğraması yüzünden servısten kaldınbmştır. Mıçarpışmalann sürdüğü alman haberler arasmdadır. (Ajanslar) sırlüar bu nedenle uçaklan iade Kissinger Mısır'da Öte yandan ABD Dışişleri Bafcanı Henry Kissinger tsrail'm ifadesine göre nKritik bir safhaya» giren Ortadogu banş gbrüsmelerinde, Enver Sedat ile istı REMINGTON* ELEKTROSİK SITUATION VACANT Applications are invited for the vacant post of Sen.or laterpreter, at Headquarters, Allied Lcnd Forces Southeastern Europe, tzmlr. Turkey. Incumbent is required to provide instantaneous and consecuöse interpretation in the English and TÜrkish languages, and when required, translations in these languages. Inoumbent may also be requircd to provide simılar services in the French language. Salary and fringe benefits provided commensurate with the very high level of this vacancy. DESİRED QLALİFİCATtONS Applicants must possess: a. A thorough knowledge of the English, TUrkish and Prench languages in all aspects. b. A good general education (preferably up ta Machelor Degree level) acquired as a result of adequate formal traimng. c. Exrensıvp expenence as a sımultaneous ınterpreter at high level or be graduated as a sımultaneous ınterpreter from a recognized language trainmg estabhshment; or it lacking the foregoing expertise or formal training. dişDİay requtred aptitude. d. \n extensive kno^'ledse of the militarv termino^ev 'sround and aır orces). Currıculura Vıtae in detail must be addressed to PJt. 527, Atta: CPO, îzrair, not later than 4 AprU 1975. SAYIN DOKTORveECZACILAR günümüzün modern antibiyotiği sef hesapta surafc RKMIYAC Halâskârgazl Cad. 34/4 Harhiye Tel.: 47 87 11 lrmir Cad. 33/27, Yenisehir, Ankara Tel.: 17 43 49 (cephalexin) Kapsül 250 m g Süspansiyon 125 m g Cumhuriyet 1974 Piyasaya bol miktarda verilmiştir. ALÎ SİRMEN HîuMafn Htifiat İiâç Sanayii A. S. 808 1919) KAYIP şeDeaemı ve t.E.r.ı j kartunı kavbettım Hükümstiz dür. Fitnal ON(it! tst;ınhuı llımersitesi 'ktisat Kakültesi Cumhurıyet 1381 (Sasın. 12370 1989)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog