Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÎKÎ CDMHURÎYET 13 Mart 1975 iinümüz Türkiyesinde. tUkemi7in içte ve dısta karşı karsıya geldigı, dana doğru b:r S'iyleyiş ve yaklasımla karşı karşıya getirüdişri sorunlar; artık sokaktak; sade vatandastan. Sayın Devlet Baskamna defin her yurtlaşı üzen bir düze'e ulaşmış ve tedirgin edici bojiıllnr kazanmışur. Çumhuriyetin temel yapısı olan demokratik parlamenter rejime karsı duyulan inancımz ve î!aygiEİ:gımız ne denli güçlü olursa olsun iilkemi7in bugün ıçinde bulundugu ortamın sünlük yaşamımızda hepimizi etkileyip düşündürdüğünde kuşku yokrur. Övle ki, «bugiin herkes, her yerd» sanki işinı giicünü bırakıp süregelen sıyssal, ekonomik ve toplumsal bunalımın nereye c'eğin snrüp gideceğini, bu ısin .«onucunun ns olacağını konuşur ve bunun tek sorumîusu o!fıak edrdüğü siyasi parti'erimizi ve nunlann sayın liderlerinı kınayan tartıymalara katıhnayı :s ediniv hale gelrnisür. Bir baki'na. toplıımda gözlemlenen bu 1 1 piyi tODÎumıın devingenliğinin. duyarlıhfınm ve bi!inç:er.roe'=ının dogsl sonuc: olarak degerlendjrmek gerekir dıye düşünülebiür u=e de: u)aşı!?n nokta boylesine bir düMincenın boyutlarını aşmıştır. Örr.eğin. ülkemızırı içte: • Aylardır sürüp giden nükümet buhranı, O Yenıdsn depresiD kızışan ve yer yer kaba kımete dör,üşen gençîik olayian, 0 Tum dürjyayı kasıo kavuıan enflasvonun, ekonomımize sıçrayan etkis'yle başuıı alm:ş !Î> den fiyar artışlanmn oluşturdnçu gecim zorluiu, • D.ş'a: Güvenhğımizle ilgıü Ege kıta sahaniıg:, • ABD'nin NATO Ittifakı ve bölge Rüvenliğı g'regınce yapmakta oldugu dış yaröjmı kesmeye kalkışması, • Yabsncı ellerde el emeklerini ve alın terleriııı satarak ekonomimize üatkıda bulunan iççılenmize. çalıstıklan ülkelerin eşitsel ve mıkuksal olraajîn uygulamalara varan davranı^ları. 0 He'ç tek güvencemiz vp davanağım;;; oian kahranan ordumuzur!. Kıbru ta. askeri alanda kar. pahasına kazandığı zaferin. uluslararası poliîika sahnesinde Yunanistan lehine çözüralemeyı amaçlayan zaman karanraa girişimleriyle askıya ahnıp düğümlenmesı, v.b. gibi. çok ciddi xe yaşamsal önem kazanan sorun G OLAYLAR VE GÖRÜŞLER ÖRÜ PARTİ Ml, ÜLKE Mİ? Ahmet ÇOŞAR YARGITAY 1. HUKUK DAİRE3İ UYESÎ lan. lvedılikle çözüm bekleyip dururken. siyasi parulerimizin ve sayın hderîerin, ııs almaz bir unıursamazlık ve kısır döngü içinde: basmda, radyo ve televizyonda her gjn yer alan ça=J b'.esi. bılmçsız denıeç. önen "3 bildirüeri karsısında vatandasın düsüncelerinde oluşan öfkev.. umanz. kimse yadırgayamaz. Bıından da öte geçirılmiş acı bir dönenıin ulımı bö'uıü anlamdaki vatan cephesi kurma. muhaîefetı nıfak cephesi olarak nitelendirerek cna cıhat açıra çabalarını anımsatan: miliijetçı cephe, saŞ cephe gırışimleri ıle kendilerinden farklı dUşür.enlere acmasız saldınlan kar.şiMjıda: 1:imse alT.masın ama. har.i nerde ise ınsanın. br. uluîiın, bu u'kçnın yaz7isı üç bc?« sayın kişinın elüıde ovuncak mıaır?. onların keyfine. insafma, ülfet'ne mi bırakıl;nıs;ır dıyeceği geliyor. sadece Atatürîs sevgisinı yaşatmaminn, muthılugu o sevgide duyiîinrr.ızm dogal sonucu sayarız. Gönlümüzdeki ülke sevgısi, Cumhuriyet ve Atatuık tutkus'J. b]^l a m a n zaman bu ?ütunlarda belki de, mesieki yönümüz gözöniine ahr.arak bszılannca siyasi sayılabilecek konularda bır seyler \azmava ıtmektetîİT Bu tuturnumuzun asla siyaset yapmak nijetine değil. ülkemizm ekonomik, siya?a! ve toplumsal «îorunUrına yarı tutmaks!7:n ne=nel bir biçımde e£ilerek çaclece bir yurttaşiık görevimizi yerinç ?et:rmek arracma 5'örslik otduğurju kcsir.likle belirtmek isteriz. Anayas3rr.i7in 56 nıaddesinde yer alan yukancia değınaiğiınız hükmüne yeniden dönelim ve tekrar ede'im: »Sîya«i partiler i«ter iktidarda ister muhalef'te olşjnlar, demokratık sıva=i hayatın v2zgeçilmez «ivasi unsurlandır.» ÖzsÜTİükcü. demokrK'ı'k oarlarr.enter vöneiim spklir.in t üm vanlarını, yönlerini öztlyle ve sözüyle içeren Anaya=amız snzii erfilen hükmüyle; siyasi parîilerin yonetim icındeki varlıklannı. yerlerini ve nnemlerini hic bir tartısmava kapı acmaksızm savgın bir bicimde h'.ıkuksal'.aştırmı?tır. Rejirnin teme) vanı=ı vc gereği olarak u.ker.ın iTcak halk oyuyla iktidara clerek *:ya=i parti veya par'ilerce vönet!leceîl nkesini gfirır.istir Bovl»c< <;iva?i partüerin, kaynagını Arvaya'adan aian uîkeyi yönetme yetkil?rir.ia yanı sır*: Olke ySnetimlnde görev ılmak, yînetime talip olmalt, sahip çıkrnak sorumlulukları da vard:r. Bu Anayasa! yetki ve sorumluluk karsismda sİ3'35İ partüerin i?ter tek baslarına ıiyasal itidar olm» olanskları olsun, Uter olmasın şu ya da bu nedenle, şu veya bu hesapl» hükürnet kurmaktan kacmrnalan ya da kuramamalan Anayasal yetkinin terki anlamına gelmese bile; Anayasal sorumluluk'an kaçmm» pr.lamıns eelir. Büyükler ve çocııklar Çıkar Yol Seçimdir Siya?i partllerİD a«ıl amaçlan ve temel Işlevleri parti çıkarından önce ülke çıkarını gözetmektir. Ne yazlk kl, yasanılan bunc» acı oiaylara ve geç:r:]en deneylere karşırt, siyasi partilerimjzi ü'ke çıkannı parti çıkartndan iistün tuîma scrurr.lulugunıjn algısı içinde görmek mutluluğundan çok uzak bulunuyoruz. Yakın tarihlmizde İttıhat ve Terakki Fırka.=rnın küçük psr'ı hjsap ve çıkarlarını yeglemekten, kişisel ve tfjygusal diii^rr.elerden kendini kurtaramamas: koca bir :mparatorluğ'jn vıkîlmasınria bp.=!ıca etken olmustur. Demokrat Parti Srne2:rin, a c dolu «onucu ise bel1"Tr>i!zd!» îazeliğiri sur1''irjp citmektedir Parlamentomuzun bugünkü kompozisyonunun kendilerini Millivctçi sagcı oîarak niteleyen pariilere siva'=a] ıktidar olmak olanağnı sağlsyamadığı sibi fözü edilen partilerin kendi araiannda da ciddi, tutarlı b:r uyum sağlayanıadlklarl artık gün ısığına çıkmıştır. Aynca hı Darîilerin riı=ıncîpk; siva«al nr^ıitiin Hir hükümet kıırabiln^esi yoiunu da ensellpdiâine göre: parlameııionun =ecimleri venilpyip demokra «ılerde türn bunr.lımlaıın Tek çözüm şe'<li o!an halkın haken'l'.sine gitm''kten ba;ka ülke y«rariîi^ Yiv vfl Valrramı?t;r. Aklın yolu birdir ve herkes lcin aynıdır. Sivasi par'ilerimizin n?rtl çıkarlarım ülke çıkarlarına ye.51emeye deScin tutum ve davranı=larinı =urdürmelen, kendilerıni va?al ve hukuksal varl'klaTinın inkârı gprçegiyîe karşı karsıva setir1;5i k?dsr: vatanrias iniindekl savgınlıklar^nı vitırmeier) <:»rç?2;.yle de kaTO karşıya gp'imf'rtfdir Btınun «onı;'">!, tophımu mut=M?lusa ve ıımuttuzhıga dü"ürür ki sanırız burva da raklari voktur. A rUin'ın Ardanuç llçesinde okuyan bir lise öğrenclsinden aldığım mektubu yayınlıyonıra. <'Sayın îlhan Selçuk; 10 şubat 197b şünü saat 7.30 naberlerinde radyodan dinledığim bır haber benı ve bütün arkadaşlarımı çok sevmdirmışti. CiinKii habpre bak^.ırsa ar'ık Do*u illerinde 65renım gören ögrencıler de düsünülecekti. Ama blr vandan da şasırmıştık. Ciinkii jillardan beri umtulmus ve mahkum ediîmis bir böleenin cocuklarıyrlık Bız'.er. her türlü imkândan yoksun. ve salt kendi kisisel eayretivle calısan öŞrencileriz. Bizim ders yapacak sınrfımız yoktur. Ben sonradan smıf haline getirilen pencereleri kücücük bir depoda okudum. Arkadasîanm kı^ta !rı^amette karlan yara vara okula koşarlar, ama bıı cabtivı deŞerlendirprek öŞretmen bulamaElar. Sabahtan akşarr.a kadar bos bir sınıfta zaman doldururuz. Sahsen ca'.îs?3k da başvııracak İster bilirkiçl olsun, ister kitap kaynağırmz voktur. Laboratuvann L'sinl bilmeyiz. Zaten bunu isteyemeyız. çtinkü tize teorilc knru btlgıyı verecek öğretmen bile göndermivorlar. övle arkadaşlanra var ki cevher... Ama ne yank, islenmeden sakatlamyorlar. Bu kişiler belki de memleketin celecegini ellerinde tutabilecekler, nma buna fırsat verilnnvor. Ben lise son sınrftayım. Bizler fizik. kimya dersîerlnl hiç (»örmüyoruz. İngilizce dersimız de bo$. Cebirle geometri yenı doldu. Bu dsrsimizi bu bPİdemn çocuğıı bır ortaokul öğretmenı agabeyımiz aldı. Kendi yaŞımız'.a kavrnluyoruz. Bundan önceki vıllar da a'.Tiıydı. Ortaokıılda da ögretmen görmedik. İikokul öjretrr.enleri ve ordan burdan gelen memurlar tarafmdan e$itildik. îşte blzler bu şartlar altında Universit» ssnavlanna gireceğiz. Kazanma şansımızı diisününüz. Kazanamazsak suç bizim mıdir 9 Bunun vanında binbir özenle ve ırr.kânla okuyan öğreneilen de düşününüz. Bunlarla bizler. aramızda dağiar kadar fark olmasma rağmen bir yerde eşıt tutuluyoruz. Dolayısıyie seçme sınavlanna aynı koşullarda ve ayrj haklara sahip olarak şrireneğiz. Tabi! bu dummda tlniversiteler Batı'daki ö*renri!er!e dolup ta?arken bizler gözleri yaslı. unutıılmuş beldemize ddnece|iz, kaderimize razı olacağız. Bir Omek verevinr. 1973 1974 öğretim Yilında Hsemls İlk rreîunlannı verdı. Ama bu öğrencilerden ytızrie ikisi, küçücük birkaç o'tula çırebildiler. Geri kalanlar sokaklarda başıboş dolasıyorlar. Bu bizim İçin acı bir darbe, acı bir sonuçtur. Çalışma alanunız vok ta. çalışsınlar? Blz de hakkımızı istiyoruz. Madem kı bu devletin ve ulasun çocuklanyız, neden bizim hakkımız E07^tilmiyor? îstiyoruz ki bizl boş hayallerle oyalamasınlar. Zaten yeteri kadar oyalandık.» îste Artvin'in Ardanuç llçesınden blr çocuk, Ankara'daH bUyuklere ders veriyor. Bu dersi veren ögrer.cırln adını yazmıyoram. Çünkü bu ülkeyl bu ha!a settrenler, çocuk mocuk dinlemeden, her düşünen başı ezmek yolunda acımasıa kişiler... Anayasa Ne Diyor? Evet, «Sıj'ssî panuer ister iktidarda. içtor muhalefelte olsur.lar. deraokratik siyasî hayatın va7,?ec:!n:e7 ı.niur'aıd:r.» Bu bir Anayasa kuralıc.ır. Kendi yöniinır.zden bu kııreim hukuksa] ve yasai anlan:da i^erciıâi o^rıirlükçu parlampnter rejime igteniık'e ba.ün ve siyısi partilers sayplı oldağumuzıı önceükle söyltinek isteriz. Esasen özgürlükç'j demnkrahk vönetıtne bajlıl:;";:mızı. sijasi partilere sayeımızı, başkaca bir vönetim Diçimini asla yeSIememeyi; yüreğimızde KIM DERS ALACAK? OKTAY AKBAL Evct Hayır GÜNÜN KİTAPLARI Aıle Kitaplan arr.brakis o'.ayanı hatırlayalım Snre... Solcu blr milletveküiydi Dr. Lambrakis. Üniver'ite pvofesörü. aydın bir kişi. Yıl 1963. İ:.tidarda Karamanlis vardı. Içişlerı Bakanı da Georges Rhallis... Selânik'te bır parti topîantısma katılmıştı Lambrakis. Partisinin ilk genel seçimlerde büyük. başan kazanacağı san:lmaktaydı. Kısacası. sağcılann gözünde korkulacak bir kişiydi o. Selânik'te polis ve jandarma sağcı örgütler'.e ışbirliği haiindeydi. Komünizmle savaşım adı altında Yunanistan'da bir dikta yönetimi kurmak hazırhklan başlamıştı gizüden gizliye... Bu işe hüküraet kar.adındalu politikacüarın da katıldıkları söylenmekteydi. 22 mayıs 1953 akşamı Lambrakis'i k:mvurduya getirdiler; polis, jandarma, sağcı partızanlann işbırliğıjie bır cınayet işlendi gözler önünde... L GIDALARIMIZ VE SAĞLIĞIMIZ •1. b a s k ı 20 T L . İLKOKLX ÖGRETMENLERt İÇİN ÜNİTELERE GÖRE BAHARATLAR V*E İÇECEKLER 20 TL. Vasiiikos'un «ölümsüz» adh romamnı olnıduysanız bu olayın derinliğıne inmişsinizdir. Birkaç yıl önce Parls'te «Z» fılmıni de görmüştünı Lambrakis rolünü Yves Montand oynuyordu. Nedense Türkiye'de bu filmin gösterilmesini doğru bulmadılar! Hem 12 mart dbneminin yetkilileri degil, gtinümüzün sansürcüleri! Ne vardı yasaklanacak bilmem? Polisin, jandarmamn. sağcı örgütlerle cinayetler bazırlamasının beyaz perdeda gbzier önüne serilmesinde yanlış bir şey mi vardı? Yıllardır romam okunuyor, baskı üstüne baskı yapılıyor, oysa... Karamanhs Hükümcti i%e «Z»yi Yunanistan'da yasaklamadı. Hig kaçınmadı, gocunmadı bundan. Mademkı özgürlükçü demokrasi var Yuranistan'da, hükümetin başmda kim olursa olsun bunun ko«uUarına uyacaktır. îşln hoş yanı, Lambrakis etnayeti sırasmda İktidarda K»rsmanlis'in, fçıçlerl Bakanlığmda da RhalUs'in bulunuşu... Vasiiikos'un yapıtmda Karamanlis HUkümetinin sağcıiara, sağcı örgütlere karşı hoşgöriiyle davrandığı belırtilir. Boyleyken, on iki yıl sonra yeniden iktidara dönen Karamanlis Rhallis ikilisi eski iktidarlan döneminin yüzkarasını anlatan bir romana ve filme izin vermişlerdir. Bunun blr anlamı vardır elbet. Express dergisinde çıkan bir yazıda bu komıda yapılan yorum da ilginç: OnUa yıl Snce karjıdevrimci sayüan bir Karamanlis ?imdi dernoKrasi koşullanna uymaktadır. Oniki yıl içinde Karamanlis epey değişmi;, ilerlemiş. Ibret verici yanı bu olaym. Bunu bizim ünlü politikacılanmıza uygularsak hiç de parlak durumda görünmez bizimkiler. Örneğin, 1965'te Demirel Başbakandı. büyük bir partınm lideriydi. On yü önceki Demirerie bugünkü Demirel arasında ilerleme, kendini yeni bir aşamaya götürme, fiyasal hosgörü çizgisini yuceltme bakımından bir değişiklik var mıdır? Vardır. Ama olumsuz olarak! Bizimki gerilemiştir. ileri gideceğine 1965'ten de geride kalmıştır. Alm okuyun o günkü sözlerini, bir de bugünküleri. Incele3in o günkü davranıçlannı, bir de bugünküleri... Siyasal anlayış, hoşgörü, olgunluk açısmdan Demirel on yıl öncekindcn daha geııdedir, daha rutucudur, daha çağdışıdır, akia, sağdujiıya, gerçeklere daha karjıdır... Zaman birşeyier katmalı. kazandıımalı kişiye. Boşuna akıp geçmeraeli. Yorinde sayan bir politikacı halkının ileriye doğru yürüyüşüne katümayan bir parti lideri toplumuna zarar veren bir insan olur ergeç. Politikada aynı noktada durduğunu sanmak yanlış bir görüştür. Herkes Ueri giderken sen olduğun yerde dururs&n gerilemiş olursun. Karamanlis oniki yü önce tutucu bir politikacıydı. Ama aklını kullanan bir kişi olduğundan hiç bir zaman inada, körlüğe kaptırmadı kendini. İstenmediğini anladığı anda çekti gitti Fransa ya. On yü sonra yurduna geri döndüğünde geçen zamaru boşa geçirmediğmi gösterdi. hem kendi ulusuna, hera dünyava.. Kendi iktidarı sırasmda işlenmiş bir siyasal cinayeti anlatan. kendısini suçlayan bir filmin, bir romanm Yunan hslkına gösterilmesinden korkmadı, kaçmmadı. İlginç bir örnektir bu. Ders ahnması gercken bir olay.. Bizira politikaeıîar neden ders sldılar ki bundan alsınlar, dıyeceksiniz. Doğrudur. bir seyler öğrenebilmei; rie bir yetenek işidir. Kinıi insîinlar nasıi gelmişlerse dünyaya, öylc giderleıl... ŞEKER HASTALIĞINDA KOLEJLERE GİRİŞ TESTLERİ BÎLGt BAŞARI ZEK KOMtSYON SABP.İ BABACAN, BEŞİR ORUÇ. YÜKSEL SÖKMEN 2000 SEÇMELÎ SOBU, 280 SAYFA, 30 TL. tsteme adresl: TÜKSEL DERSANESt P.T.T. KARŞISI BEŞİKTAŞ ISTANBUL Tel.: 48 18 33 SINAVLARDAN ÖNCE MUTLAKA GÖRÜKÜZ.. jkonukyaymları YAKIN ÇAGLARTARİHİ N.V.Yeliseyeva /ş< I648İNGİLIZBURJUVA DEVRIMtNDEN 191BSOVYET DEVRİMINE KADAR GEÇEN27O YILLIK SINIF MUCAOELESİ VE BİLİMSELSOSYALİZMİN DOĞUŞU PK.749İSTANBUL Ama bir parçacık acıması olan, lnsanlıktan blr parça nasibi bulunan büvükler düçünmelidirler. Evrsn değışti. Çagımızda çocuk, adaletsizliği ve eşıtsijhŞl, küçük vaşta görüyor. Bu adaletsizük ve eşitsızlıK, onun se'.eceŞtıi karartmış, yıırdu pen bırakmıstır. Varolan den°esızltgi gıdermek için çıba göstermek gerekmez mi? Çocuk ünıverstteye böyle geliyor; düşünceleri gelısıyor: çaSdaş tikirlerle ilişkive geçıyor: ama bu kez de acımasız bü\üklerin Insaîsız yargısı omuzlanna çöküyor: Solcu, komünıst. anarşıst, vatan hairıl.. Bıze kalırsa çağımızın büyüklert. çocuklann karsısuıda suçludurlar. Bir mahkeme kunılsa, büvüklenn hiçbiıi çocuklann yargılomasuıda aklanaraazlar. Çocuklann tek suçu, gerçegi görmek. haksızlıiı ve adaletsızligi snptamaktır. Kaşarlanmıs sömürücülerimiz. çocuklann taza erdemlerinl suç sayıyoriar. Türkiye'nin düzenmdeki bomkl'ik ve çürü'ilük boylesine haksız suçlamalarla piderilemez. Türkiye'de sömttrü, haksızlık, dengesızlik eittîkçe büvüyor, yoğunlaşıyor. Çünkü zengınlik. ulusa varan olan bir gelişmenin değil, ar gibı şlşen bir üastalığın ?onucu olarak beıirii sıruflar "e bölgelerde oluşuyor. Bu sldısin sonu lvi değildir. Gelecegmı simdiden kararttıgımız mîlyonlarca Anadolu cocuğunun ahı alınır bir eün... Korunma ve Tabıi Tedavı (4 Avrupalı Doktordan) 20 TL. Odemeli gönderilir. P.K.: 443 Kızılav Ankara snLMtfz PARMAGINAN Çalışan halkı. genel olarak, burjuvazinın. özel olarak emperyalist burjuvazinin •tkisinden kurtarma möcadelpsı, devlet' komısunda oportünist önyarçıUra karşı mücadeleden ayrılmaz. • • LENİN TÜKENMEYİZ KIRMAOiNAN BÜYCK FİKİR KtTAPLARI No. 21 / < .«»•« ***. J Jacques Rousseau Doğu Perinçek Kıvılcırnli'nın Burjuva Ordu ye Devlet Teorisinin Elestirisi İTİRAFLAR Yazarın yıllardır aranan ölümsüz eseri KENAN SOMER'in akıcı Türkçesi ile çıktı. İki cildi bir arada 576 büyük boy sayfa, nefis baskı, 40. TL. REMZI KITABEVI Ücüncü Sayısında ÇAĞDAŞ MACAR ŞİİRİNDE ATTİLA JOZSEF ŞIÜ DUVARLARINDA BİR HALKIN TARİHİ DÜNYADA NAZIM HİKMET MANEVİ BASKI STRATEJİSİ cDEVLET ANA» ÜSTÜNE Bekir Yıtdız, Ataol Behramoğlu, Fikret Otyam, Can Yucel, Fakir Bavkurt, Kemal Özer, özkan Mert, Adnan özyalcıner, Nihat Behram Milltan'ın h«r «oyı«ı bir sanat v* kültür olayıdır 160 sayfa 10 lira P.K. «93 Slrkecl İSTANBUL DEVRİMCİ CENCLİK BİRLİ6İ TEŞEKKÜR Yaptığı ameliyat ile iki hayatı birden kurtararak o|lurrmz BUBAK'ın dünyaya gelmesıne yardımcı clan, gerek ameliyıt esnasmda ve gerekse amcliyattan sonra dikkat ve alâkalarını esirgemcyen sayın Genel dağıtım: Devrimc Gençlik Birhfi Mcnekşe Sok. 16 i Kızılay Ajıkar» Istanbul dagıtım: Istanbul Gençlik Birliji Deftereruini Sok. 8 2 Aksaray Istanbol Jinekolog Op. Dr. Hulkiye TURGAY'a ameliyat esnasınds ve sonrasmda her türlü ihtimamı gösteren sayın Dr. Kmine Güroi. narko? bemşiresi Hatice Özgürgen, servis hemsireleri Emıne Banskan. Raife Hekimoğ'.u ile ameliyathane ve tervis personelinden Hamide Tekin, Döndü Dökmeci, Hatice Akkaya. Tahsin Cebeci. Cemalettin Kodak v« bütün bebek odası personeline. aynca eski mesai arksdaşlarımız olan S.SİC. lstanbul Hastanesi memurlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. TÜLtN lît^KVİN KI7SM.Kv Cumhuriyet 1951 Ulusal Dagıtım :Ankara: Ataç Sok.46:1 Yenişerıir Faslzme karşı dlrenmenin soluk kesen eerçek öyküsü: MİKİS THEODOHAKİS GUN YENI ÇIKTI. 25 LİRA. PAYEL YAYINEVt «TUK TCKtZM VE K t l T t K DHlGtSt OFSET REKNU MASKI DOGU KARAM3rtZE AÇTLAN POfCHlE KtTAPÇILAKDA: 19 TU ABO^EKOŞDLLASI: « ATUK: M TU 1 TTTT.ÎTT. t&BAVt TDStZU VE KCLTCS SSHNECt isıatE iDREs Til: 40UM Ertuğrul SOYSAL ' ın beklenen kitabı ÇAĞI ARAYANLAR Fiatı: 20 TL. ufoM, SCHERİNC AC Berlin/Bergkamen PJC. 889 ISTANUL » Stereo BAJST doldnralor I KİTAP'U % 25 tndırim. BütÜD yayınlar mevcuu tur S'JüU kltapük flcretslı bürşürümüzü tsteylnlz Posta masrafsıı ödemel) indlrimU kıtap eönüerıür. ISTANBUL KlTAP Giil Slneması Y»m StHZADEBAŞI Kitaplarımızla evinizde ve hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan 3 ayda kusursuz bir' Londra ingrlizcesine sahip olabilirsinil. •••••••••••••••••••ı • 2 Demokrat Partinin • KuruJuşu 60Mık. 8Ura • MiLLİ ŞEF • • DÖN EMi (1938 1945) Fertodur sterilite tedavisi için • MAHMUT GOLOĞLU • MiUlyet Dağıtırn Kıtapçıiarda Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Yönetim KuruEundan (Sicii No: 34599/3430) Türk Ticaret Kanunu ve Şirkct Esas Mukavelenamesı hükümJerı gereğınce vapılan şirketım)2 1974 vılı taalıyet ve neucelerine daır hıssedariar alelâde senel kuru) toplantısının 28.2J975 Cuma günü saat 11.00'deki toplantısı. Ttirk Ticaret Kanununun 377'nci maddesi geregince aşsğıdaki gündemi eörüşmek üzere 31 mart 1975 pazanesi aünü =aat 11.00'e ertelenmiştir. Saym hissedarlara duyurulur. lOMTTtM KURL'LU G GNOEM: 1 1974 yılı muamelât ve bessplarma aii Yönetım Kuru» lu ve Denetçı rsporlannın muzaKere edılerek tasvıbL 2 1974 vılı bılânço. Klt Zaraı nesaplarının tetkık ve tasüiki ile Yönetim Kuruhı uyelerinın ve Denetçinın ibraı. 3 Esas muksvelenamenin ?4. nıiddcsı aeıe^ince 1975 yıiı içın Yönetim Kıırulu üye adedının tesbıtı ve seçimıyle ücretlerinm tavını 4 Esas nıukavelensmenin 37 tnaddesı sereğıncc 1 7 yılı Ü5 için Denetçı seçı.r.ı ve ycreüerimn tayini TABLET adlı preperatnnı 5 5y DOKtor ve Eczacılann hizmetlne sunar. BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI T. TOPKAPl DAVU7PAŞA CAD. No. 36 Telf: 23 32 60 ÇfNGENE PİLİCİ Erdeğan Rorr.sır.h'ikAyeleri Ttk hıtlmt lngl»:« dın, iıç < anlaja:aksmi! H=r tulu MaKip uacak ! s , .j>a!)tl««ı»ıın<r Kıtaplaı Undtjdakı Ofllü PITdlS SCHOOLtm k«n<; kmd.nc ojntı» nttmır ttaı alrnarak hai!'lt'>'F'titı 1 30 O«rıte mjiliiM 3 30 Dtrtte ir>gi|iı:e 3 Konu^tılan ıngilizcc 4 Konusulan Ingflizce t lngı'n 6ramtrı i Inç 'ız ftranıfri 7 EngliıFı ldtoms I Fi'l ÇrtiırlKİ S Irregular V^rb< 10 Shart Stcın cilti ciit î cilt 1 cılt 2 T Ü R K Ş t İ RÎ Mehraet Kaplaa 2. BASKI Cumhuriyet devnnde y» tişmiş 71 şairın yüze yakın sıirını şekil, munteva ve üslubunu, pstko'.ojiü:, sosyal ve estetık bakımdan mceleyen bu eser, ed«bıyat araştıncıları, öğretmen ve öğrer.cılerln t«mel kitabıdır. Sahasında tek pser. F.yati: 70 TL Dergah Yayınlan: Ankar» Cad. 54/3 Sirkeci . lstanbul DEVRÎ ÖDEMELİ GÖNDERİLİR 10 Kitap •[": gakıtı.i icnfe d i Sdli "1 Altın Reklâm: 1966 HABORA KITABEVI E G İ T İ M YAYINLARI M E R K E 2 İ P.R. 38051SUİSTANBUL Cumhuriyet 1975
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog