Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İkinci Tekziptir. A) Doç. Dr. Demır Asıan ın 15.7.1971 Millî Eğitim Bakanîığı YÜKsek Ögretim Genel Müdürlüğüne gönderdLği şikâyet djlekçesi. İ^letme Fakiatesi Dekanlığının 14.10.197: tarihli yazısı ile cevaplandırılrmş. bu yazır.ın benimle ilgili kısımlarında. Is tanbul Hukuk Fakültesinden sorv ra Paris Hukuk ve İküsadi İLın ier FaküUesinde biri Devlst C.O'Ktorası olmak üzere îk.1 doktora yapmı.' olduğum, Ankaratiaki ba. zı yüks^k okullartia ögreıım «• ;• revi ve Dışticaret daireMiıde ae Müşavirlik yapmış buhüıa\ığ\ı;v) belirtilmiş. Tiirkçe ve Fransı;ca eser ve araştırrr.alarımdan o zamankiler haiırlaıılmış, bu hususlarda gerekli incelemeler yap:ldıktan sonra atamanm formalitelerinin tamamlandıgı açıklanmısur. Kaldı ki. kendı talebinı üzerine Erzurum Üniversıtesinee Bakanlıktan 11.12.197U arihinde atamaya muvalakat ıste nilmiş ve 16.12.197U tarihınne gö revimden ayrümamda sakmea bulun:nadığı bildirilmiş ve uraıı maıR Dr. asitan olarak değil Dr ögretim görevlisı olarak, yanılmı?tır. Buradakl jerçeklerin tal* rifi kasıtlıdır. B) Erzurum Ümversitesl Işletme Faki'Jtesinde Bölüm Başkanr l:gma a anmama Demir Aslan \e Orhan Türkdoğan tarailanndan 24.2.1971 tanhinde inraz ed'Jrmş, bu ifiraz ilsili Dekanlığın 1.3.1971 tarihli 175 sayılı yazısı ile cevaplandırılmıştır. Bu cevaba karçi yargı yollanna gidebilecek kadar kendüerini naklı bulamayan mrazcılann halen datıi aynl ttirazı ileri sürmek istemelerinin ne !ıukuki ne mantıki bir ızah ihvzı yo'stur. Böylece atamada '.•alîi olmayan «maskaralık» kelimesı, ta. rafımızda yeri olmndığından. onu kullanana 5.6.1974 tarihli cevabL mızm 2 nci maddesl iade edilmiştir. ara^ı ile Cevaplanmızı gizlettüşlerdir Bunlara rağmen, Erzun.ım Cniversitesı lşietme Fakültesi Dekanlığı başl'.ğından yararlanaıak. kariyenr.in başlarıgıcmdanben kı saltmalardan faidelenmek olanağım buian Orhan Türkdoga^n >s tılamâan sonra gönderdiğı anı lan 3n.â.ı*»74 tarihlı yazıya taıaiı mızea 5.fi.l974 'anninde re.men verdığim gerekçelı cevaplarisn Cumhunyet Gazetesinin bahsetmerr.esı de gerçeklere aykın yarulticı b;r tutumdur. IV Idare ve Mahkeme kade melenr.de. senelerce önct? fcaybedilr.uş ıciduüarın tesrarlanması ve tek yar.lı yersız ıddıaiarın yayınlanması Kötü nıyetlerı gerçgkleştırse bı'e düriMlük ve vapıcı özelhkleTaeıı voksundur, gerçelslere aykmiıktır. Doç. Dr. M. Nevres TL'RHAN BURJUVAZI, İKTİDARA DOĞRUDAN DOĞRUYA SAHIP OLMAK İCİN KAMPANYA AÇTI işçi Sendikalarının güçsüz ve ılımlı oluşu, sanayicileri «daha yüksek kâr talep etme hakkının doğmasını sağlayacak» ortamı yaratmaya yöneltiyor. Baskı rejiminin H.yıltnda devletle pazarlık yapma olanaklarının giderek yok olduğunu gören sermaye çevreleri, Geisel'in tutumunu eleştiriyor. Brezilya'da iş adamları yönetinıe karşı çıkıyor (Dtş Habttler Sfrvisi) Ketıdi sermaye biri'iimini. sağlayamamış bir ülke olan Bre.:Iyada 'ou bırıkimin devlet eiiyle saglanması yoluna g:dilmek istenmekteair. Nnekim Breziıya'daki otoriter yöneiımın 1.1 yıldır izlediği ekonomi polıtikası, işç: kesinv.nı baskı ahında :utarak bir sermaye bırıkimmi gerçekleşTirmek ve böylece kap;talistleşmeye dogru ileriemek amacinı gürmek:eydi. Fakat ülkede aîkerierirı iktidarı enerıne geçırmelerine olanak sağlayan nedenler bu kez de devlet ıcskanizmasını ellerj^e geçirm.ş buiunan teknokrat bürokratlaı la. bunlarm yarattığı sermaye sahipîeri arasuıda, giderek buyıiyen bir çelışkı doğurdu. A.tık Brejilya bvırjuvazisi iktidara doğrudan doğruya sahip olmak amscında. Aşağıda «Le Monde» gazetesin:n Brezilya muhabirinin, bu konuyia ilgili bir haber yorumunu b'j'.acaks:niz. da güçlendirmi^ olmak'adır.» O:e yandan ülkede «devietçiliğe» karşı olan kesım. devleîın, aldıgı önemli ekonomik kararlarda kendilerine giderek daha az damşmaya başlamasından yakmmak*adırlar. Bunun yanııra çokuluslu sirketler. kısa vadeli çıkarları için devlet veya özel sektö'r arasmda bir ayrım yapmıyorlarsa da, devlet işletmelerı ile iş ilişfcleri kurmayı sağlıksız bir alışveriş olarak kabul etmektedirler. Çünkü böyle bir ili^kı sonun da çıkabilecek sünüşmeler, firmanın devJetleştirilmesiyle sonuçianabilir. Fakat söz konusu gelişmeltrae en büyuk yenilik. özel sek;orün akîllı savunuculannm, kendı istemleriyle, çahşanların arzuıarı nın birieştirilebileceği karisıiida olmalandır. Bunlar «eger :çç: sınıfına daha iyi ücret ;alep etme özgürlüğü tanınırsa. patronlann da daha yüksek kâr taiep etifle hakkı doğacaktır» demekt«dirler. Bugün Brezilya'daki bazı >anayiciler, yykarıdaki görüşten hareket ederek siyasal özçürlük propagandası yapmaktadırlar. Ancak sanayicilerin bu tavırı benımsememelerinde en önen:lı etkenlorden biri, işçi sendikaiarınm ;üçsüz ve ılımh olmasından dogan güven duygusudur. Başbakan Palme'nin parlamentoya sunduğu plana göre, 2000 yılına kadar kurulacak 24 nükleer reaktör, enerji tüketiminin üçte ikisini karşılayacak isveç kişi başma enerji tüketimi yönünden Avrupa'da birinci sırayı alıyor Isveç dünyanın en büyük nükleer ji enerji tüketicisi olma yolunda (Dış Haberler Servisi) STOCKUOLM İiveç Başbakar.ı Olof Palme önceki gün Parlarr.enloya enerji konusunda ulusal bir plân sunmuşrur. Bu plâna gore İsveç'te büyük nükleer tesi.'.ler kurulacak ve özell:kle petrn'.e dayanan enerji tükçtirainde önemli indirimler yapılacaktır. O!of Palme yaptıgı konuçmada şö\le dem,s:ir: «Enerji tükctiminde artık çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmeliyiz.» İsveçliler halen kişi baçına cnerji tüketimi bakımından. | Avrupa'da başta gelmektedirler. i Uveç Hükümeti enerji tüketimindeki artışı 1385e kadar yılda ""« 2 oranında tutmak istemektedir. Olof Palme'nin Parlamentoya sv.vıduğu enerji plânında, 19H5 yıhna kadar iki nükleer reaktörün ' daha kumlması öngörülmektedir. Halon tükede dört nükleer reaktör faaüyet gösterdiğinden böylelikle 1??'> yılmda nükleer reaktör sayısı altıya çıkmış olacaktır. Ayrıc? milletvekilleri yedi nükleer j reaktörün daha kurulması konu ! sunda anlaşmıslardır. OECD uzmanlarına göre; İtalya'nın içinde bulundııgu ekonomik bunalımdan kısa sürede kurtulması çok zor (Dıs Haberler Servisi) FRANKFURT Ekonomik Ubirliği ve Kalkmma Örgütü OECD. yayımladı*ı yıllık raporda, İtalyan ekor.omisinin bugün icinde buiımduğu bunalımdan daha uzıın süre çıkamayacagını bilriirmektedir. OECD uzmanlan taralından hazırlanan rapoTda, îtalyan ekonomislnin son bir yılı incelenmekte, ülke tthalâtt ve ihracatıyla ilgili olarak baa rakamlar verilmektedir. OECD raporuna gbre, 1974 y\h sonunda ttalya dıs ülkelere 14,2 milyar dolar borçlanmıstîr. Bu borçlardan 8 milyarlıls bir bölüm, uluslararası bankalar tarafından ltalya*ya verilen orta ve uzun vadell kTedilsrdir. Italva rine aynı jnl içinde. Avrupa Ekonomi.: Topluluğundan 1,9 milyar dolarlı' orta vadeli destekleme kredisl. Federal Almanya'dan 1,5 milyar dolar, çeşitli bankalardan 1,1 milyar dolar dolaylarmda tasa vadell borç alrnıştır. İtalya syrıca Dünya Para Fomı'ndan da 1,7 milyar dolar borç ılmıştsr. Btına karşılık ülkedeki altın ve döviz reıervleri, 6,9 miryar dolardır. Bahreyndeki üssüıı geleceği Amerika'nmOrtadoğu'daki tutumuna göre belirlenecek (Dış Habfrlrr Servisi) BAHRF.YN Bah.v?yn DIŞİSIPri Bakanı. önceki gün yaptığı açıklanıada. ülke S'.nırlan içınde buiunan Amerikan iissünün geleeeginm. ABD'nin tArap sorunu> karşısmdaki t\ı*umuna göre belırleneceğini bildırmişıır. Bahreyn s'.nırlan içmde Basra Körfezine kıyısı bulunan ve Amerikan Deniz Kunetlerine *it olan üssün. vıîlık kırasının arttırılması üzerine aç'.kîaıiıa yapan Bahreyn Dışişlen Bakinı. bu üssun gelecektek; dur.munvın. ikı ülke arasmda tıâlâ tartı?ma konusu oldağunu ıfade etmiştir. Basra Körfezi ve çpvresindekt son geiişmeleri yakından izleyen Batılı kaynarilar. Amerika'nm petrol bakımından çok zer.gin olan bu böigedeki etkinliSmı arttırmak amacında olnugıınu bildir nıektedir. Yıne aynı kaynakıar. Amerikan Deniz Kuvvetlerinin Ortadoğu'daki birlikleri ıçın en önemli lıman nitelığmde olan Bahreyn'deki üssıın kirasınm altı katına çıkartılcuğını beiırrmektedir. Bahreyn'deki Amerikan üssünde, iki destroyer ve iki uçak gemisi bulunmaktsdır. Bilindıgi gibi Amenka Birieşık Devletleri. petroi ounaamının ardındaıı. Basra Körîezı ve Hint Okyanusunda yeni üsler elde ed.e bıhnek için gııişimlerde bulunmaktadır. Umman'a ait bulunan ve îngilizlerin denetımındeki Mestre Adası. Amerika'nm îiınt Ok yanusundaki usienme çabası konusıındaki son girişımidir. Öte yandan, Bahreyn yetkililfcri tarafmdan yapılan bir diğer açık lama ıse. bu kuçük emirlıgin Amerıka'dan sılaiı satın alrnaK eğılimınde oirnadığıdır. Bu konuyia ilgili olarak açıklama yapan bir yetküi, Bahıeyn'in ktiçük bir ülke olduğuıyj ve bu nedenle savunma harcamalarından çok, ekonomik yatınmlara önem vergerektigini belirtmiştir. 24 nükleer reaktör Yetkiüleün blldirdiğine göre. Pairae'nin eneni plânıada 2000 yı hna kadar ülkede 24 tane nükleer reaktör kurulması öngörülmektedir. Bu reaktorler tsveç'in enerji gereksinmesinin üçte ikisini karşılayacaktır. Böylece îsveç dünyada kişi ba?ına en çok nükleer enerji tüketen ülke haline gelecektir. Palme'nin enerji plânında ayrıca kömür ithalinin de çoğaltılmasi öngöriümektediT. Kömür, petrolün yerini «lacak diaer bir enerji kaynağı olarak görülmektodir. İş çevreleri Devlet ekonomiye egemen olduğu takdirde siyasa! demokras: söz konusu olabilir mi? Brezilya'nm sanayi merkezi olan Sao Pao'o'dakı is çevrelerinde yeni tartışılmaya baş'.ayan önemli sorulardarı biri budur. Hemen hemen 11 yıldır askerı rejimden ve bu rejımin işçı sı . nıfına uyguladığı baskı yöntemlerinden yararlanan Brezilya ::e sermaye sahip';eri rejım ve ybr. tem deği.şurnıenin zamaninın gslip gelmediğini tarnşmaya baş ! lamışlardır. Brezüya burjuvazısinin büyük bir bölümü devletle pazarhk etme ulanaklarınuı giderek kısıtlandığınm farkma i varmakta ve bu yüzden de ken j disine daha fazla olanak SJ^layabilecek bir siyasal «açılma» yı isterr.ektedr. j Çetin tartışmalar Önerilen tcdbirler OECD usmanlan, raporun îtalya ile ilgili bölümünde, bu ülkenin ekonomik bımaltmla mü cadetede alması gereklt tedbirleri de şöyle sıralamıstır: • Hızla artan enllâsyon oram düsürülmelidir. • ödemeler dengesindeld büyük açığın azaltümasına çalışılmaltdır. • Kamu kesiminin sorunlan yenıden ele almmalıdır. • Sorunlara çözüm getirebilerek bir versl reformu hazırlanmalı, devletin harcamalannm ülke ihtiyaçlanna daha iyi cevap vermesi için tedbir alınmalıdır. • Vatandaşlann gelirleri oranında vergi ödemeleri sağlanmaU<1ır. C İşçi • isveren llişkileri olumlu yönde geliştirilmelidir. TİME: "Museviler, politik ve ekonomik yasamda elkin rol oynııyor,, (Dıs Haberler Servisi) Anıerika'da yayımlauan hal talık TİME dergisinde, ABD'de yasayan Musevilerin. Kissiııger'ııı son Ortadoğu ge*<sine ilişkin görüşleri yansıtılmakta. ayrıca Musevilerin Amerika'ııın politik ve ekonomik yasamındaki etkinlikleri incelenmektedir. Yaziyı özetle sunuyoruz: Palme'nin plânı. üikede H aydan beri çetin tartiîmalar» yol s*7T:ı?tır. İlk belirtiler Bu yeni yönehşin :lk belirtileri. geçen kasım aymdaki se j çimierde, bazı «emprezaryonların muhalefet partisi olan Brezilya Demokratik Hareketi'ni desteklemeler: mali açıdan da ile ortdya çıkmışnr. Bu destek değifik necîenlerden kaynakîanmKkla birükte öziinde $u stratejiyi igermektedir: Kongre'ye münıkün olduğu kadsr çok muhaliî göndererek, Dir ölçüde siyasal b:r s:nıfa yeni ] den hayat vermek ve bu yoila ! zaman zarnan kullandıkları bLr j terim oîan «ekonoıiıik dıktatoriüğe» karş; mUcsdeleye girme's. Geçen hafta, Amerika'daki Musevi merkezlerinden birinde yapı la]i bir toplantıda »oıulan: «Ortadoğu sorununun çozüleceğindea bir ay öııcesine oranla daha umut hı musunuz".'» sorusuna, «evet» an laıııına gelccek biçimde kalkan elier, kuşkuluyrîu. Salondakıler, Mısır Curaiıurbaskanı Enver Sed;.t*m bir saldumazlık sözün» kaışıhk, lsrail'in Sina'üon biıaz daha çekileceğini biliyoılardı. Kuskular. Mısır'da Sedat'tan sonıa j;elecekîerm bu sözü süıdürüp süıdüi'meyeceâ' yönündeydi. Amerikan Musevileıinin yeni Kampanya başbyor kuşku&u, Kiisinger'in Oıtadoğvı'Bunun dışırıda, özel sektörün daki çubHİarı oluralu sonuç verir savunucuları b:r kaç h..ftadu .e, her iki tarai'ın vereceği ödünekonomin'.n «devleUeştirilmesi): levderv İsıairinkileıin daha ağır ne karşı büyük bir kampanyaya oiacağı yonündedir. Büyuk bir girışmişlerdir. Bu kamparr.'i es i olisılıkla yeniden toplanacak Cekı Maiiye Bak;n.'ıKrmdan Euge nevre Konferansında. askıdaki Go nio Gudin tarafmdan. şu söz; İBi tepeleri. Filiilınii ıııülteciler, lerle başlatılmıştır: , Şeıia Ivmağı'nm Batı yakası, Kıı«Brezüya temelde kapitaüst ; dü= sorunlarına bir çüzüm yolu bir üiked.r. Ne var ki. ülkemiz' aranucağına kesin güzUyie bakılde. sosya'.istler hariç bütün di ' nıuktadır. Bu îoiunUrda İsıail. ğer ülkelerde uldugundan daha' şimdiye değin ç.ik kalı bir tuıum fazla devletin kapitaîizme nıu j içindeydi. Fakat ya bunıian sondaiısle ettigi gürülmektec.ir.!) ı ra? Cudin bu sözlerinin arâmdan. , Fazarlığın daha ileri dönemleAmerika ile Brezilya arasında ! rinde Amerika'nın îsıuilden b»~ bir karşılaştırrna yapaıak, Ame. j ka ödünler de isteycbilecegi uU rika'da sennaye gruplannin e i sılığı. akıllara, isteu iiteraez. geç linde buiunan bir Çok sanay; mişte aynı doğrulıuda gi'.mtkıe sektörünün, Brez.îyu'âj de\le; oUn A.B.D. ve Urail çıkar'atiegemenliğinde olduğunu beiirt nin. artık aynlmakta oltlu^u ıa Aıneıika'daki Muaevi etki^in'm, ln. mıştir. Gereekten de Brezilyada dev ü'.kenin dış politikasma engel nlnijğa bhşladığı güıüşünü getı le;. Baneo Di BrasU ve dığer bol mektedir. Oysa ki. geçmW. iki a gesel bankfelar aracılıgı ilt, teıv.cl ke arasmda sıkı bir dtötluğım te rnaddelerin arzını artnrmaıi aıv.anulini atmıştı. tngıliz denetim <t cıyla çeşitli projelere kar;i:rıak tındaki Filistin, İst'ail olama^cıi tadır. Araerik ve Amerika'daki M'if Basının tutumu viierin yard:nilürı oîmaksı^ n Ekonoır.iniıı «devletleştirilmesin gcnç İsrail Devleti yaşayamazaı ne karşı kampanya. basmda m Dfğişen Amerikan Hükümetleııçok «O Estado» adlı Sao Paolo li'.n uzun yıllar tek ortak nok'j gazetesi tarafmdan yarmülmek sı. İ^rail'i Arap ülkelerine kti r;i tedir. Bu gazete özel «ekiöriin kt. verdiei mücaiele'de destekletnek mu iktisad: kurulıışlanna u''ün ı ohraıştu. olması gerekriğini ve «siyaot.1 öe ! Gerçekte Amerika'nm İsıa ! le mokrasisnin cekononrik densokıa l;' si»cien aynlamayacağım ileri sür ı olan iUşkilerinde, temelde bir dpğiiiklik olmamı;, buna kar^ılık mektedir. Gazetenin iktisat yoıumcuların i kamuoyunu ve dünya dipioma^ ı:i etkileyen olaylar olmuştu. Bu dan biri şöyle demektedır «Brezilya'da «devlet iktidarı» ; olhylardan en önemliii, AıapU, ıın 1973 Ortadnğu savaşıyla bpia | mn karşısına dengeleyici bir unher petrolü silâh olarak kulla'i I surun çıkmaını saşlsyacak oir mekanizma, eüçlü bir ııüiii kapı 1> ır.«ya bailamalan ve petrol fı\dt Isrındaki yiikselmenin îsraıl le talizm bulur.mamaktadır. Iççi sendikaları güçjiiz. grev yapabıl d'ı.ş*. olan ülkelerin ekonomileıı^e ağır bir darbe indirmiş olmasıcır. melerı de olanaksudır. Grevler m'.lli güvenlige karşı iş!er.ı;ıış E;r ikinci neden de. 1973 sa\aınrİK Mı»ır\ılann ve Suriyelileım Amerika'da yaşayan Museviler Henry Kissinger'in onuncu Ortadoğu gezisini kuşku ve ilgiyle izliyor yecekleri yolundaki önyargı'.arı or tida:ı kaldıımış ohna'.aııdn1. Amerık&'da Iy.'u:l Mt'.sevl çsvrelerinın Kongıe üzerirıde etkin olduğu ve Amerikan bsnka ve gazetelerinuı biıyük çoğunUığunım Musevilerin eiinue olduğu söylen'ilen yaygıııdır. Mıısevl kıılisıııin, Kon»re kararlar: üzerindeki etkisi, su götürmez bir geıçek olınâkla beraber, basmuı Maseviierin elinde uiduğTJ, küşkusuz abartılnıış bir açıklamadır. Museviierin Yen; Dünyadak: ye ri sağlamdır. Musevilerin sosyal durumiî inceleııdiğinde. bu savın çok yakın olduğu göıü Nükleer endüstrl kurulmasma kar.;ı olan frrup, yeni nükleer ro:iktörlerin kurulması projesini fiddctle kınamış ve radyoaklif tehirlenmeye karşı gerekli tüm ted birler almmadan, bu yola ySnelnıenin çok tehlikeli oîacağına işaret etmi.tir. Geçen hafta da muhalefetteki Liberal Parti. yeni nükleer reak töılerin kıırulmasına karşı oldu£iın'.ı acıklamıştır. Mııhafaz?kâr Partinin ise. bu konuda 'oülünmüş o'.duğu bildiril ıtıektedir. Ayrıca savaş aleyhtarlan da, güçlü nükîçer endüstri kuran bir iilkcnin, kolaylıkla nükleer silâh yapırr.ın3 da başlayabiîcceğini ileî'i siireıek. Palme'nin piânına karş: çıkmışlardır. KfSSİNGER StHI.KSİMiER Atnrrikaıı «uııctimindeki Mu«vilfcin en ünlüleri lür. Amerika'daki Maseviler, politık yasamda da etkindirler. Ford kabinesinin kilıt noktalannı tutan Dışişleri Bakanı Kenry Kissınger ve Savunma Bakanı James Schlesinger Musevi asıllıdır. Ancak Schiesinger. gençlık yıllarında Hırisriyan d?nini kabıı! etmiştir. Aynca Arrerikan Kongresin j de Musevi kokenli uç senatör ve ] 10 mületvekıli btılunmaktadır. ] Seçımlerde ise. Museviler arasm ı da oy verme oranı çük yüksek i tir. Ekonomıde liberalızm yanlısı | olduklarmdan. Museviler oyian | m senellikie Demokratiara verirler. JOHANNESBURG Porte kiz'in Alrika'daki eski sömürgelerinden Mozambik, uzun savaş yıliarımn sonucu olarak açhk tehlikesiyîe karşı karşıya bulunmaktadır. Mozambik Geçici Hiilîümetinin Başkanı ve yıllardır ülkede bağımsızlık mücadelesi veren PRELİMO örgütünün liderı Samora Machel, dış ülkelerden yiyecek yardrmı istemiştir. (Pış Haberlfr Serrisı) Mozambik, açlık tehlikesiyle karşı karşıya FIGARO r" BATI BASINI "BÜYÜK GÖZALTI,,NA İLGİ GÖSTERİYOR • GUY LE CLECH'E GÖRE, ÇETİN ALTAN. SİYASAL YÖNÜ İLE DE TÜRKİYEDE SİYASÎ DÂVA SAYISI VE CEZA İSTEMÎ TOPLAM REKORLARINI ELİNDE BULUNDURUYOR. Anayasa=mdan sonra açılan îşçî Partisine ilk katılanlsrdan biri ce Çetin Altandır. Yazar. 1963 >:lında bu partinin lstanbul milletvekili seçilmış ve Paılamentoya gırmistir. Fakat parti. Paılamentoda ancak 15 sandalye sshib: olabilmiştir. Ahan, Parlamentodaki anılarından birini söyle anlatıyor: «Bir gun Meclîste syağa kalkarak söz istedim. Az kaldı linç ediliyordum. Bu meselede bir gözüm sakatlsndı. 1971'de ord'i müdahK'.e etti ve îşçi Partisi kapandı Ben de tutuk!andım.> Japonya'da hızla artan enflâsyon oranında, 16 aydan bu yana ilk kez gerileme olduğu bildiriliyor TOKYO Japonva'da Başbakanhğa bağlı İstatistik Bürcsu'nun ya^mladısi son raporda, ülkede ştıbat avı içinde tü!:etim maJİErı fıyatlannın vüzde 0.4 oranmda arttığı ve böyleükle IS aydan bu vana ilk kez, ülkede eafiasyon oranında bir gerilemo göriildüğü büdirilmektedir. 16 ay kadar önce başlayan petrol bunalımınm olumsuz etkilerinin gıdereiî azalacağı ifade edilen raporda. son ayki gerileme bu sav ıçın iranıt olarak gösteri':rneiîtedir. Öte yandan. Totyo'uaki gözlemciler, Japon Hükümeti"nin görüşünü vansıtan İstatistik Büro'sunun, gerçekien vansıtrrjadıSînı. ülke esonomısınde petrol bunalımıyla Dirlitt* belıren çöküs irin bıırür.e degın alınan tedbirlerın varar sağlayamadığını bılchnreiTtPriirler. Bu sözlemcıler. Hükümet yetxiliiennin vüzde 14,1 olarafe açıiı ladıkjan enflâsyon oranırun, ger çekte vüzde ÎO'nin cok üzerinde olduğuna işaret etmektedirler. Fî:»niiz basmı Çetin Aıtan'a karşı büyük ilgi gos'.ernıektedir. Gerek I.e Figaıo gazete5İndc, gerekse tanmmış L'eNpress dergisinde Çetin Altan hakkında yazılar çıkmıştır. L'express dergisi, Çetin AHan'ın yazarhk yeteneği Ü2er:nde dururken. Le Figaro gazetesinde çıksn yazıda. yazarın güçlü ksleminin yanı sıra, en az iki rekor sahibi olduşu belirtilmektedir.. İki rekor sahibi Yazıyı kaleme alan Guy Le Clech'e gore bu rekorlar, Çetin Altan için istenen hapis cezalarmra lf0 yıldsn ÎSZ\A oiması ve yazar hakkmda 300 tane siyasi dava bulunmasıdır. Yazı şöyle devam etmektedir: «Çetirı Altan bir jay gibidir. Bükülür, fakat kırılmaz. Bu ufak tefek, hareketli adam. Türkiye'de en az iki rekorıı elinde tıtmustur: Hakkında 3W sıyaşî cîava ve lCfl yıldan çok hapif cezası istemi. ^ 1.: ...!• ı ; „„«.»„; ı;ı, v , ^ , , Tp'm Mtan. Sıkıntılı günler yazarıı; cezaevînde geçiıdiği günler İe çok sıkıntılı. Şöyle diyor Çetin AHan: «t'ç ay psikolojLk iskenceye tâbi tutuldum.» Çetin Altan «Büyük Gözaltı. ronnnmds Türkiye'nin üt siyasal dönemini ir.cclemektedir. r»«:arFttf İSP Cetin Altan. Doğu öyküoülerinin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog