Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

y/ıcKS Inhaler »İYASAYA VERİLMISTİR 51. yıl, sayı: 18180 IA, (Cumhuriyet Butosu) ımeti kurmaya memur edı^bakan Sadı Irmak ın «Bu>alısvon»u gerçekleştıremerekçesıyle görevden bagışım ısteyebüecegi yoljndaJamalanna rağmen, CHP mde, DP • teknokrstlar kaıı oluştunnak içın çalısma lannı surddrmesl dır. beklenmefct* u m h u r iy e ( Surucusu : YTJNUS NAOt 13 Mart 1975 Perşembe Turhan ILGAZ olarak kullanmasına özellikle dlk kat çekılmektedır. Nıtekım dun ku temasları ve bu temaslarra ardından yaptığı açıklamaiardan sonra Başbakanhk konutundan telefonla arayarajf goruştüğtınıuı TÜKENEN KiTAP Ölümsüz Oyun OKTAY AKBAL'ın llgiyle otunan 14 denemesl blr arad» iKiNCi BASK! CIKTI. Isteme Adred • ÇAGD4Ş YAYINLARI Cagaloğlu, Halkevi Sok No 3941, Istanbul :HP'NİN DIŞARIDAN DESTEKLEYECEĞİ DPrEKNOKRATLAR KABİNESI 228 OY SAĞLIYABİLİYOR İki gerçek Styasal çevrelerde, dunkü Umaslanndan sonra gorevi geri vermekten sdz eden Başbakaaın, bu ıfadeyi Cumhurbaşlcanınca onenlmış olan «Büyuk koalısyon» un gerçefcleşunlememesine baglı Sadl Irmak, cuma gunU Cumhurbasıtanı ıle vapacagı konufnıada gorevı kesmliKİe bırakma=ının sozkonusu olmacüğını belırlımştır Irmak «Buvuk koalısvotı»un çıkmaza gırmesı uzerıne, çaliama lannı CHP ve DP U2erınde ml yo. gurüaştıracagına ılışkın sorularımız ka^sısında bılsı vermsverefc, sessız kalmayı yeglemı?, bununla beraber, «her şev olabılır» şe.<lin de b r tumce de kuJanmıştır. Basbakanın dunku temasların dan sonrakı açıklamalan, ba$ kent sıvasal çevrelennde, dalıa çok, CHP desteğınde DP • tes noKratlar hukumetının oluşturu labılmesi lçm, CHP ve DP"yı he def alan uvanlar bıcımınde rie (Devum Sa. 9 Su. 4 de) ladi Irmak ikinci turda da lumlu sonuca ulaşamadı RA, (CmnhurİYet Bürosn) hurbaşjjanı Fahn Koruarafından yenıden, hukükurmakla gorevlend.rılen D rof. Sadi Irmak, ıkı ana ın uzlaşmaz tutumlan neî başanya ulaşamadığ'nı ıış, uCuma gunu (jarm) iade edeceğım» demıştır. , ulkemızda demokrasınm erlesmekt* olduğunu, bu srada partl çeldşmeleri, klşisel nedenler ve daha başka sorunIardan ottırü 1 mart gunu aldıgı hükümeti kurma gorevmde, «olurnsuz» sonuca ulaştığını »çıklamışnr Irmak dun de MSP Genel Sekre^en Oğuzhan A<=ılturk jle CGP Genel Bas^anı Tur han Fevzıoğlu ıle soru"=erek, ıklncl tur temaslarını tamamlamıstır. Ba'bakan Sadl Irmak, yapt'.Sı açıklamada kendısıne yenıden hulrumet kurulması yolunda Cumhurba^kanının «Erıîen seçım koşullu, CHP AP ısb'rlığın n T gerçe.% eşeceği bır mıllı koalısvon<> lonusunda dıreKtıf verdıgını hatırlatarak «Şu anda vardı feım son'.ca gore AP ıle CHPU bir ara^a getıremedıgıro açiıtça ortaya çıkmıştır. Bunun dışında sıvasal partılerln Genel Başkanlanna yazdığıın mektuolardakl onerılerım de kabul ed.lmemışt»r. Bu durumda benım ;çm vapacak baska b'r şey kalmamaktacbr. Ancak her ıhtımalı duşüneret bır IKI gun d^ha bekleveceğ m Eu surenın sonunda c o revı iade etrnevı djşunujorum» şeKİınde konuşrruç*'ir Irmak, hukumetı kurma gor»vıni ne raman îade edecefl •vo lundakı sonımura « c ıms eu™ı hafta'ık gorus'nem var B J go ruşmeden sonra Fersej aç'HıSa kavuşacaktır Bana veılen gore \ı $u anda yerıne eetırtme^ığım ıçtn uzgunum Bu durumu Cjm hjrb?skan'mi7a açıklavacagım ordan sonTTi ne p'aro3r"i ^n " " (De\amı «a » Su 1 de) I Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanının yardımcısı Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağı umudunda Kissinger'in Amerikalı gazetecilere, Hava Kuvvetlerinin güç durumda olmasmın Türkleri çok kızdırdığını söylediği belirtiliyor Kissinger, Türkiye'ye yardımın Avrupah NATO üyelerince yapılmasına çalışıyor %, (Ctnnhnriyet Buroso) ABD Dışışlei Bakanı Henıv Kissinger'in Ankara'va vaplı*ı surpnz zıyaretın. Türkne'n'n busunlerde Amerıkan Uslerr.e b'rler n bır sure dana me«i 'çm zaman kazarmaK a^3 cını pü'tüğti ve b'inda da p ' r f ce!) (n>=bî) blr basan sa»ladı6ı bajkenttekl dıp.orrafk ça1!?ma'ardan an'a^lmsk'adir Buna ka5nık Kıss'naer'ın Kıbrıs s o niTi Konusunda Ttfrcıve'nln varanna bazı hdünler elde etmeıt ıcm eirişımierde Oulunacagı da oŞTv1m1«*ir 5 suba'fa a<kpr! vard'mm kesılrr°«inden sona Tursıve mart EVI başından ıtıbaren TiırKıye'dekı A^frıkan tnınıiiKiannın (Devamı Sa. 9 Su. 4 de) Lokavt uygulanan yerlerj biz işletebiliriz,, diyen Tunç'u eleştirdi IRA, (Cumhuriyet Bürosu) kıye Işveren Sendiiaları •derasvonu Genel Sekreteri Ibrahımoglu, Isçi Kurulla Turk Iş Başkanımn ışÎ, lokavt japan ışletmelerı bılecek guçre o'duklarına ı Süzlerı uzerıne «Hurnvetçt demokrasf.i sarananlar hJSr rije* \e denıoıirasıyle bagdaşma \an b r gorusu ortaja atarak art duşuncelerını açiÂİamışlardır» Rafet Ihrahîmoğlu ?unları SJNİCPHs'l Işverenler, Federe Türk devletini"Esefle karşılayan 11 Güvenlik Konseyi görüşmelerin başlamasmı istedi BIRLEŞMIŞ MİLLETLER, (New \ork) BM Guvenlık Konseyi dun gece toplanarak, Kıbrıs Turk ve Rum toplumları arasındakı goruşmelerın, Genel Sekreter \Valdhe'm ın gozetımın de yenıden başlatümasını ongo ren bır karar tasarısını kabul et rnıştır Tasarı Knnsevm İS Avrupa \e uçuncu dunsa ulkesı uye s^rm goıus bıtlıgıne varmalan uzerıne o\ıa»na japımadan be nımsenmıstır 13 subat'a, Kıbrs Turk Fecl»rc Dcv e' ı n îrrfn ecı me^l^le Kıbrıs Rum yone ınunm ıstegı ıtzeııne top'aran Guven'ık Kon «e.ıinde dun geoe o\lpmasi7 kabul ed'len karar tasarıs; şojledır: • Guvenlık Kor>sejı, Kıbıs ta bunalımn surmesırnen derın kav»ı duyarak daha oneekı ka rarlarmı ozellıkîe 1 kasım 1974 gunu ovbır'ıg.jle al'^an 3212 sa vilı kararmı ber'msejen 13 ara \\& 1374 gun ve 36T sajılı karannı ha'v'atarak, Kıbrıs Cunh'ri ct.nın ege menLk, bağımsızJık, toprak | tunlugu ve h çbır bloka oagl' olmama pol t.Kasma sajgı gosterıl mesını \e ılg'lı taraflarn, bu ege Tienhğe bu oağımsızhga bJ too ra^ butunlugımf ve bu bıço>r bbka bağ'ı olmarrava ha'el getıreb'lecer. her tu>"lu davanıs tan ve ^danın bolur.mesını a c'a herh?rgı bır baska devle'le bırleşmesıni amaçlayan her tüılu gır c nlerden sa':mn.al?nnı ılg'lı tara'laraan ve butun devlet lerden bır kez daha ıster Kıorıs Cjmhur vetının bır no İjmu^ıın «federe b'r Turk devletî» ılan edılraesı vonundekı ve bu a'icia ıkı toplun tenwlcıle!i a n ında, amacı, eşıtuk ılke<;i çınde. karş lıwh o'araj; ka (De\amı S». 9 iu 4 de) «Bır tarattan ozgur ukçu de mosrası sozu edıp mulh.net hak Kina savgılı oldugundan bahse1ne« diger vandan loKavt \apı la ı ısvelerırde uretımı kendne nnın vaDaca<lann] so\leınev, tjtarlı b*r da\ran:ş orneğı ae ğıldır. An ausunce^ınde ış\erlerın'n ele geçrnlmeM bulunsn bır kiTisenn, f hurnvetçi demok rasıden soz e meğe nakkı jok tur Anavasa'nın en kutS3İ hakkı olan muikıvet uzennde orta ' a t îKan duşunceler, bueune ka dar a.sler arkasında kalTiıs rı ıBeıamı Sa. 9 Su 5 dc) Willy Brandt, Ecevit'in gezisıne ilişkin olarak verdiği demeçte Sosyal Demokratlar arasında işbirliği yapılmasımn yararlı olacağını bildirdi Askere almırken olur,, raporu alanlar dop;ruca şoför e^itiııı nıerkezlerine sevkedılecek Ecevıtın gezısı sırasmJa guvenlık tedDir cr» de dlıcaatı çekı. or (Fotograf ANKAR.A, (Cumhumet Bürosu) MıllJ Sanınma Bakanlıgı'ndan açıklandığına gor», askerlık çagl na gıren bır kısım vukum'uler, herhangı bır devlet ve>a trafık hastanesmden «şofor olur» raporu aldüdan taSatrde Turk Sılah lı KuvvetlerındP sofor yetıştırıl i mek uzere doğrudan doğruva şo j for egıtı n merkezlerıne sevkedıleceklerdır. Venl uvgulamava gore askerlık çağına gıren tlkokul mezunu veya ortaokııldan avnlmış gençıer, son yoklamalanmn başlamasınd?n once devlet veya traîık has tanesıne Dasvurup «şofor olur» çekırıop bi" ranor alıp bu rapor ları askerîık şubesıne gosterdıkle'i takdırde celplerl sırasında dosrudan do5"ıva şofor adavı olarak şofor eğıtım merkezlerıne se.kedılecekleroır. Portekiz'de karşı darbe girişimini önleyen yönetim, ABD elçisinin ülkeyi terketmesini istedi LIZBON Portekız'de bnc*kl gun bastınlan aarbe teşebbusünden sonra basın mensuplarına bır açıklamada bulunan asKerl guven'iK kuvvetlen komutanı tuggerera) Canalho. Arrerıkan Buvukelçısırun ulkejı terketmesın. ıstemıştır Askerl guvenlık kuvvetlerı (COPCON> komutanı CarvaJho. Amerıkan Buvukelctsımn ülkeye gslışınden berı, Portekız'ın Iktısadi ve s VBSI durumunun gıdarek bozuldugunu soy lemıs ve cUlkemızde olup bıteııhTden sonra \merısan Blıvükelçısının gıtınesı kcndı çıkarua olacafîtır. Amerıkan Buvukelçısının guvenhgını garantı edemeyız» demıştır. Tu^eneral Carvallio, basansa darbe gınşıml sırasmda PorteKia kj^lan açıklannda uq Amerıkan savaş gemısınm goruldugun'i. ancak bu çemılerle darbe gııiMmı arasjıda bır ılısxjrın olup olmadigının saDtanamadiEinı belırtmıştır. Amenka Bırleşık Devietlerl Ise onceki şun Portekız de ginşılen, üarbe hareketı ıle üg^ı olduğu yolundaki naberleri kesınlıkle valanlamıştır. Dışışıerı Bakanlığı sozcüsıl, Lis bcn'dakı Amenka Buvukelcüıet (Devamı Sa. 9 Su 7 de) Mubeccel Behnesadı raLçe seç Idıgı gurlerde 3 0 Türkiye izellik aliçesi jbeccel ıhnesadi dü 0 Turiv' e Guzelhk Kra1 çes sccel «^ariık» Behne=*cL, ÎŞ naa ^ken \efat etmıştır. ı& kadjamın çagda^lasmaonculermd°n M'itjeccel lesaaı, aım ^ı^lı Cim n a e an ogle namazmdaıı sonra, co> devi a e mez»rljgınaa iga verıimıştır naze toremnde m»rhumerın ba ve do« f ıanraan meydana ı buvjK bır kjlabaıik haz'r r.n^us, 100 e \ akın çeıenk lerılmı«tır. Jbeccel Namık gazctemızın niedıgı ja»ışmada TırLre •1 k Kralıçesı scçılchgınde 1 rıka.va < \Lss Unıverıs Ka Guz^lı» \anşmasıa gords etı ç n geresn Laıa de\r,r. ıakUuv.1 r.ıtlıga neden.vle rıoul Belednesa ce tem n euem Î ancals, Atatur/C ün ,yle maaraîları üevjet bul Faşizmi protesto eden binden fazia öğrenci sağcıların saldırısına uğradı İZMIR, (Cıimhunjet Ege Burosu) 12 Mart haıe^etı ve faşızmı kınaınak. amacıvla protesto yurujusu vapan bmden fa^la unıversıte o^renusı, Yuk.seK Ogretmen OMIIU oııunae &ag cı oldukıarı oüdırılen ogrencılerın sakurısına ugranuîlardır. Cıkan olavlar sırasında ogrencıler bırbırlerıne taş atmLslar ve Molotof kokteylı kullanmıslaraır. Olavlan" gehşrnesı uzp'ine unı \eız te>e guvcnl'k ..uvvL'lea çag rı n ı ^ ve t'M guvei'ık tedbmeu alıııraı^tır Oğrencılerın unıversı teve gırış ve çikışları kaıdırılmıştır. 23 arkada«ının okuldan çıkarılmaii nederuvle cncekı gun bov ko'a baş.ayan ve dun de Znaat Faüultesmae b'r forum duzen.ejen bm kauar Muhend s h i bılımlerı Faka.lesı ogrer.cneıı daha sonıa 12 ıpart ve faşızmı kmamjk amacıjıa juruvuşe geçTLşleıai' Marşlar sojlejereıc \uxsek Ogrctn.en OıtOıU onune ^elen ogrenc'ler burada komanao oıduklâM b'la rılen bır ysup ığıencı nn c alduısma ujramışlardır. Bır anda ortaiık kanjnHş, uıolotjf k« .te^len atılmış, ogrercılerj bırbırıerır.e ta» \e sopsiarla tıj CUTI e! reje başlamijlardır Bu aacia YıuseK Oğretıren Oiculu 1 nun çfinlfl '! kınlmıştır n .. Ecevit, Alman askerî yardımının açılması için girişimde bulundu Hasan CE>L\L bildiriyor EONN Gezisi Batı Alman k« muo>u ve basını ta'afından ılg\!e i7İenmekte olan CHP Genel Ba^kanı Balent Ecevıt, Alman Soval Den ckrst Partısi ıSPDı L aerı \\ıily B^andt'la dun akşam uzun bır goru^rne vapnış ve bu aıa''a kcnciıs m Tukıveve da vet etm stır Brardt'ın bu dave ı memnunljıvla karsılaiığı ve cnu muzdekı \&2 avlarında Turk T eje geleb lecegmı bclırtt'^ı ogıenıî mıştır. Ote jandan guvenılır ka\raklaıdan edınılen b lgıve gce SPD Lden Bundt'ın on ımuzdckı av ıç'"de ^t n 'va bır zıvarette bıılunma^ı bckl°nmek'ed r Brand '• ın bu z<a e4ı « > > Yunan iliçkilerivle Kıbrıs konusuna da jer verecegı dıplomatık çevrelerce takmm ed 'mekiedır Ecevıtın Bıandtla buradakı Po Yunanistan baskı uygulayarak soydaşlarımızı göçe zorluyor OLAYLARIN IARDINDAKİ ht sche Clup'de yaptığı goruşmede ucı ulke arasındakı ılıskılerle Kıbrıs, Turk Yunao üışküerı, NATO, Araer'ian askeıî ya'dımı Mmanya'dakt Turk ısç len ve Turkıjenn OHakpazarla ılgılı sorunlan ele aiı^mışür. CHP Genel BaşKanının göıuşme sırasında Turkıve'ye Amerıkan a'Kerî jardımımn kesümesı n.n muttefık'ık anlavr vla bağ(Devamı Sa. 9 Su 7 de) GERCEK H ukumet knrulması sorunnncla CHP nııı sınıdıve dek tutnmu deşı».nıedı. CHP, vaUın bır seııra kosnluvla ber tur hukıımete «evet» demcktedir Ister kurulacak bır hukuroetın i(,ınde olsun ıster knrnlacak hııkumetı dısardan destel.lesın, CHP'nın hınncıl hosul olarak nne «ıırdu^u sev erken seçımdır. Y çer see\m deeıl. son çıiıılfrın moda deMmıvle «ıcra BUNALLM SÜRERKEN.. st» hükümeti knrnlacaksa, C H P dmnda olusacaktır. Ba;une dek hukutnet bnnalımını yognnlastırao t e rcjım bunalımı düzevıne yukselten olavlar, sag kanat partılennın tutarnundan dogmaktadır. Çun kiı bu;ane dek, sağ kesımdekı sıvasal partıltr bem hnkumetı knrtnakta yetersıı kalmışlardır, hem de seçırae gitmekten kacınmıslardır. Kusknsnz tntnen partılerin bir arays telerek hukumetı karabıldıklrrı bır Ttırkıvede, rejıırj bunalımı, vuzeysel açıdan da nKa çozuralcnmı» demektır. Sağcı va da tntacu partiler kabınevı knrabılccel; ço|anlu$n sağladıklan zaman, va da Savın Cnmhurbaskanı bu kanıva vardı*ı zaman, Basbakanlık görevını hu*•* (Devamı Sa 9 Su i da) GEZİ NOTLARI 20 kişi çağrılıydı ama, salon hıncahınç dolmustu BONN CHP L deı' Ecevr Almanva geü^ının vuklu orogıa mına ragmen Turkvedekı ır sıvasa ge ışme erı aa u.eır.skten gen kalınıvor Ankara »le her sui! ••»masta oldugu sdvlere tDJRNE, (Rıza \T41sTURK) YunanıStan'm Batı Tra^va'dakı Tjıklere, uvgjiadıgı baskı ^ıdden artniîkta ve soydaşlanYeaı u'gularra 1 temmuz mız goçe zorlanmaktaaır Cmceki sece saa' 31 00 sıralrnnda, Turk1975 üe 31 ekım 1975 tanhlen Yunan sınırı Pazarkuîe mevkıınarası.ıGa son voKİana an vapılade 4 no 'lu Sınırtası vakınından vurdu^naza sokulmak ıstenen 36 cak 1956 dojumlulardan ıtıbaren Kişılık bır sovdas grubumuz, nobaşlayacaktj. betçıler tarafmdin durdurulmuş ve topraKİ3rımızd gırraelerına musaade edılmemşt r Ancak, Yunanlılar. «sız Yunanıstsn'dan, cıktın'2» dıverek gerı donmelerme, ızın veımemıstır Geceyi açıkta ?eçıren grupte, 12 çocui ıle 70 vasını as^m mtıvarlar bulunmaktadır Kendılenyle konustuğiırnuz ba soidasıarımız kımıir: t'Erlannın Yunan ^otorlennce ellerınden alırup. v . u n a n makamlarma tes» lım edıldıgını, belırtm'slerdır. 4 ve 5 srtiDİuk ıkı kafı'e halinde sınır boj'iına taş'ndıklarrnı, TrUBZON Kurucu Meciıs Yunan şoforlprınn 800 dırahml uyelerınden Cemal Re? t EyJö ' vazdıgı bu n^esafe *^!n, adam ba..ını tö'O lıra ucret aldıklarıoğlu öncekı gun saat 15 sirslarmda Taksım Parxı jaıtınuıda ' oı sovlemıslerdır Iltıca tıakai ısteven J6 soydakımlıği bıl.nmeven kı$ıler tara ( sımız Vunarl!"ın Keraîerına fından sokak ortasında doviil<'S°n ri>ner=en'z iıepınızı Irurşumuştur. ns. dızerızy. dedı'î'ennı soylıjeCHP eskı mıUetvekı lerındsn olan avuKaf Cemal Resıt EyubDısislerinin girişimi ogıu'nun dovulme nadisesı üe Durjnom An«ara ;a ıleü'mel.gıh olarak Trabzon Emnıvet sınden sona Dısiî;|=''i Bakanlıgı, Bır nci Şube ekiplerı araştırma olay uzerındp Yunan «*an ır Anlarına baslamışlardır. (THA) (Dcvaını Sa S Su 2 de) CHPeski milletvekili Cemal Resit Eyüboğlu dövüldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog