Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

,**<4 Cumhuriyet 51. yü, sayı: 18179 Kurucusu : YUNXS NADt 12 Mart 1975 Çarşamba \ OK A N G ü R EL MODERN TAVŞANCILIK TEKNiGi Tav:?an ırKları Besleme Tavşanlıklar Yeüştirrrie Igtiiş edilme Üretim Hastahklan ve tedavüeri Sinirsel bozukluklan Tavsanlarda vamyamhk Pratik bilgiler Darmzlık tavşanlar Tavşan etiyle hazırlanan vemekler v.b. İNKILAP ve AKA KtTAREVLKRt (İlâncalık: TM 1952) >emirel'le görüşen rmak ;HPAP oalisyonu lasılığından midi estiğini çıkladı ımhuriret Habrr Merkeri ımeti kurmakla görevlenBaşbakan Sadi Irmak, ur temaslarım dün AP ve nel Başkanlarıyla gorüsenamlamıştır. Irmak, Cum sam Korutürk'e tamaslacında bilgi verdikten sonıkaya Köşkü'nden ayrılırGöreve devanı edeceğini» iş ve, «Bir takım çözüm ortaya atılıyor. Bir iki inde değerlendirme yapaBir telefon görüşmesi bile yler degiştirebilir» demışvandan, siyasal çevrelerde, ıda özelUkte DP'de CHPven destefciyle bakanhkla'liler ve bağımsız teknokarasında paylaşılacafcı biı etin kurulabileceği ısrarla mektedir. üm, DP Lideri Ferruh Boz )P Teknokratlar CHP des )rmülü konusunda «yeni ;matifin ortaya çıkması ha 3P olarak bize düşen görene setirmeye ve Meclis'ten alacak t>ir hükümeti oluşra çalışacağız» demiştir. laganüstü kongSye gidileeefci ro lundaki baberîeri de yalanlamıs tır. DP Lideri, bu konuda şunla n söylemiştir: « Kongreden yenl cıktılc. Yeniden bir olağanüstü kongre toplanmasıyla ügüj olarak bana intikal etmiş hiç bir teklif yoktur. Tüjrüğümüz, acıktır. Ya beşte bir imza toplanacaktır, veya b<?n kongre çagrısı yapacağım. Boyle bir duruma ihtiyaç görmüyoruz. Bir sorun varsa, yetkill kurullanmızda bumın çönimünü arastırabüirız. Guzetelere yansıyan habenerin nasıl bir maksat taşıdığım da br.emiyorum.» Bozbeyii, «Irmak, son temaslanyîa bazı yeni formüller geti(Devunı S*. 1, Sü. 3 de) Bazı öğrenci grupları Kıssinger'i kınadı (Cumburiyet Haber Merkezi) ABD Dışışleri Bakanı Kissinger'm Türkiye'ye şelışi nedeciyle AnKara ve tstanbul"da öğrenciler çeşith protesto gosterilerı ynomışlardır. Ankara'da b:r erup öğrenci dün ögle saatlerinde. Kızılav'da ani olarak 'rmlanmıs. trafı^i de keserek Kıssinger'i ve AmeriKa'yı ria pro'eso eüerek, «Empervalızme ve tasizme karşı miicadele andı» içmişlerdir. «Katıl Kissinger)», «Kahrolsun Faşizm» ve «Bagımsız Türkiye» slojranlarımn kul!anı!dı£ı gösten 10 dakika sürmü? TB topluluk hıçbır müaaha'e olmadan dağı!mıştır. Bu arada izınsiz aî:s yapıştırmaktan öncekı glin yakalanan TSİPliler serbest bırakılmıştir. DP'nin teknokratların görev alacağı bir hükümeti oluşturmak için çalışacağı belirtiliyor Bozbeyii «yeni bir alternatifin ortaya çıkması halinde bize düşen görevi yerine getirmeye çaiışacağız» dedi Demirel de ay sonuna kadar ya hükümetin kurulacağını ya da Meclisin gerekli karar neyse alacağını söyledi İstanbul'da îstanbul Ümversitesi'nde d8 dün öğle üzeri öfrencller Maçka Maden Faküitesi önünde toplanan ögıenciler Ameriiean bayrağıru yakayorlar. protestoda bulunmuşlardır. (D«vamı Sa. 7 Sü. 6 da) (Fotoğraf: 1. KÖSEOĞLU) Kıbrıs ikili görüşmelejinin ba>laması konuâiında umutlıı olduğuııu belirtea Kissinger, yardımın da açılacağı inancında Ankara'ya göre ziyaret büyük yarar sağlamadı süren diplomatık çalışmalarla iigili olarak dürenlediği basm toplantuında, Kissmger'in ziyaretinden olumlu bir sonııç sağianamadiğım belirtmiş, «Ziyaretin bariz bir faydası oldu dfmek güç» demiştir. Türk ve ABD Dışişleri Bakanlarının başkanhğmdaki heyet!er arasındaki görüsm?ler dün sabah Dışişleri Bakanhğmda yapılan çahçmalarla tamamlanmıştır. Kissinger, TBMM'de grubu bulunan siyasal parti liderlerlyle Ce ayrı ayn gorüşmüş, Cumhurbaşkanı tarafmdan kabul edildikten sonra özel uçağı ile Kudüs'e dö'nmüştür. ANKARA. (Cumhuriyet ABD Dışi^lerı Bakanı Henry Kissinger dün Ankara'daki gö riişmelerini tamamlayarak Tur kiyc'den aynlnv.ştır. Dışişleri Eakar.l Melih Eyenbel, iki gun Portekiz'de sağ eğilimli birliklerin darbe girişimi önlendi^ Spinola lspanya'ya kaçtı Por*ekiz'de kara ve hava kuvvetlerine bağlı bazı sağ eğilimli birliklerin dün başlattıklan darbe girişimi bastınlmış ve syaklanan ku\\etler teslim olmuş;ur. Devlet Başkanı Vasco Goncalves. yaptığı açıklamada, ordu içinde çıkan isyan hareketinin bas tınîdığmı ve duıumun kontrol altına alındığını belirterek, «Bu ( i fanüstü kongre yok» leyli, ANKA Ajansına versel demeçte, Bilgiç ve arka ınm tasliyesi amacryla o , D1Ş HABERLER olaylar, Portekiz'in devrimci gelismesine engel olmak amaeıyla çıkaıtılmıştır. Ancak, hükümet dıınımu kontrol alüna alraıçtırı demiştir. Bu arada darbe girişiminin bas SERVİSİ Kurultayı ar madan a erdi; ıç, "Erken im eklit> dedi tırılması üzerine dünkü darbe gi ıi<îmin:n avdmda olduğu sanıl*:ı Geneval Spinola. İspanya'ya krıçmış'.ır. Portekiz Silâhlı Kuvvetlcri içincieki daıbe girişimi, başkent yakmlarındaki paraşütçü birlik lerlnin havaalanı jrakınıadaki 1. Topcu Alayını bombalamaları üe başlamıştır. Paraşütçü birlik'.eri dr.ba sonra havadan indirıne yapsrak havdaknını işgal etmişlpr. l"'U arsda bazı kara birlikleri de avrklanmaya katılmıştır. Bazı görgli tanıkları. Hava Kuv vcüeri taıafından bombalanan 1. Topçu Alayımn alevler içinde yandığını ve çok sayıda ölen olduğunu öne sürraüşlerdir. Spinola Madrid'te Darbe girişiminin bastııılması üzerine. General Spinola bir helikopterle Portekiz sınırı yakınındaki İspanyol üssüne kaçmış (DeTamı Sa. 7, Sü. 3 de) LRA. (Cumhnriyet Biirosu) 1 ışmalarma 4 günden beri de eden Türkİş'in düzenlediji kıırultayı dün bitmiş, ka konuşmasını yapan Genel m Halil Tunç, erken seçim kaçınılmaz oldugunu beür, «Vatandaşın siyasi partile jsterdiği saygıyı, siyasi par de vatandasa göstermeaıCırfe milyon ıp.sana daha îaz ı ve ızdırap çektirmeye hak yokturj) demiştir. gütlerden gelen delegelerin şmalannın bitiminden sonDZ aian Eaşkan Halil Tunç; 5İn içinde buhınduğu şartla ;onım!uluğu da dikkate alık sendikalara ve işçilere kar ;irişüen karşı davranışlarla na kadar miicadele edileceği lygun bir orCamda gidilecek 1 grevin îşçi için de eğitici ikte oîacagını belirtmiş, sağ ol kavramlar üzerinde dunır BATI AHIAN'YA VE TIRKİYE'NİN SOSYAL DEMOKRAT «Türk işçisi artık sağı da. da bilmekt«dir. Bımdan böy nlan kimse saptıramayacak. ii istedikieri sağ ve solıı yut mayacaklard;r» demiştir. )plu halde ve ayakta içilen andından sonra oturum kanıştır. Ecevit'i Bonn'da kalabalık bir işçi topluluğu karşıladı Hasan CEMAL büdlriyor LİDERI.ERt BRANDT'LA ECEVİT... (Telefoto: THA) BONX CHP Genel Başkan: Bülent Ecevit. daha önce iki kez ertelenmiş olan Fed'eral Aînıanya gezisine dün başhyarak ilk durak Bonna gelmişîir.. Ge zisinin ilk saatlerinde Batı Alman Televizyonuna verdiği İngilizce demeçte Ecevit, Türk toplumunun ekonomik, toplumsal ve siyasal açılardan. geldiği bugünkü aşamada demokratik sol bir paıtinin iktidara gelme finin kaçınılmaz oldugunu söy lemi?tir. Türkiye'deki tüm tutucu par tilerinin, demokratik sol bir çoğunluğu. iktidara geleceğini bildikleri için erken seçime iti bar etmediklerini beîirten Kce | vit, Türk toplunıundakı bu ! günkü aşamayı yansıtacak se | Vİmlerin, bu yıl içinde yenilene I ceğinı umduğunu da açıklamış j tır. CHP Genel Baskanı, Batı Alman TV'sinin Türk dış poîitika \ ?ına ilişkin sorularını na ce • vaplamıştır. «Türkiye'siz bir | NATO düşünülebilir mi?» sorusu r.a Ecevit'in cevabı. «Bunu NA TO ülkeleri kendileri dü?ünsün» olmuştur. Amerikan silâh ambargosunun Türkive açısından ortaya çıkardığı durumu NATO'nun zaman geçirmeksizin ele almasının zorunlu oldugunu da beîirten Ecevit. Türkiye'nin kendi dış politikasını tümüyle gbzden ge çirmesi gerektiğini de sözlerine eklemiştir. Öte yandan, Batı Alman rad yosundan Almanya'daki Türk i?çi!erine hitap eden Ecevit, CHP'nin yurt dışındaki yurttaçlara da oy hakkı sağlanma5i na çal'.çacağını ve bunu gerçekicştireceğir.i söylemiştir. Ecevit bu koruıya ili?kin pratik sorun ları Batı Alman yetkiîileriy le de çörü^eceğini sözlerine ek^emiü'ir. Kaddafi: Türkiye ABD baskısı nedenıyle endışe etmesin 1J Dışişleri Bakanı Esenbel, Cum hurbaşkanı Korutürk'e, Kissiager'le yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdikten soüra bir bastn toplantısı düzenlemij ve sorulan cevaplandınnıştır. Esenbel, «Kissinger'in ziyareti olumlu bir sonuç sağladı diyebüir miyiz?» seklindeki bir soruya, cBariz bir faydası olrau? tur. demek güç. Fakat karşı ta rafın niyetlerinin bize lîetilmesi bakımından, ihtiyat payını bı» rakarak bu ziyaretl değerlendîr mek mümkündür. Ama Kissinger de fhtiyat payımn ehemmi yetinl bilmektedir. Ama dediğim gibj barlz bir faydası olmustur, demek güctür» Amerikan yardımı Esenbel, Klsslnger'in, Türklye ile ABD arasındaki yardımlaşma programında ortaya ci" kan cinkita» üzerinde durduğunu. Amerikan yardımının yenlderi ba?laması çalışmalannın sürdüğümi ve birkaç hafta içinde ABD Senatosunda olumlu bir karann çıkması ümidinde oldugunu ve cYardımm devam etmesinden çok ümitliyim» dediğirt söylemiştir. Öneriler çi kııruitayı çalışmalarma de ı edersen bazı sendikalar, er (Devam] Sa. 1. Sü. 3 de) Azılı katilpolis çatışması sonucu: 3 ölü, 3 yaralı gitmi$tir. Firari katilin kulüp'e oldugunu oğrenen polisler. bura ya baskm yapmışlardır. Polisin içeri girdığini gören sabıkalı, iki tabancasım da çekerek nte$e bas lamış. poüslerden Ali Çetın'i oldürmüş, komiser muavinleri, Ha (Lkramı Sa. 7, Sü. 3 de) TRABLL'S Libya Devlet Baş bakanı Albay Muammer Kaddafi, «Türk kardeşlerimiz Amerikan baskısından dolayı endişe etme sinler» demiş, Libya'nın bütün imkânlarıyla Türkiye'nin yanında oldugunu bildirmiştir. 2 marttan beri Libya"da bulu nan MSP Genel Başkanı Erbakan, önceki gece Kaddafi tarafm dan kabul edilmiştir. 50 dakika süren ziyaretten sonra, Erbakan'ın gezisini izleyen 6 Türk ga zetecisi Kaddafi tarafmdan kabul edilmiş ve Türfc ulusuna şu mesaiı göndermiştir: «Türkiye'deki kardeşlerimize bildiriniz ki, Amerikan baskısın dan dolayı endişe etmesinler. Bü tün imkânlanmızla Türk milletinin yanındayız. Tarihimiz canh bir şekilde önümüzde duruyor. Ve tarih gösteriyor ki. Türk kar deşlerimiz memleketimize geldıler ve bizlerle yan yana lslâm için çarpıştılar. Aynı şekilde şim di biz, Türklerle birlikte yar.yar.a, omuzomuza earpışmaya hazınz. Gereken b'itün sılâhlarla birlikte earpışmaya hazırız. Bunu yapmakla sadece Türk kardeş lerimizin buradaki iyiliklerine mukabele etmış olunız. Müstem lekeci emperyalistlerin bizi bir süre birbirimizden ayn bırakma ları 5üzünden kavbettiğimiz va(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) «Kissinger Planı» yok Dışişleri Pakaın, Kıbrıs bunalımıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verirken, görüşme. '.erin bir &n önce başlaması İçin taraflar arasında eöriis birligine vanldığını, ancak Türkiye'(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Başkent Notları KiSSiNGER'iN GEZiSi İLE EN YAKINDAN FRANSIZLAR iLGiLENDi Ürait GÜRTUNA AVKARA. (CumhariTet Bürosıı) Kissinger'in Ankara'daki dünkü temaslarında bir «Mystere» sö zü yayıldı. gitti. «Mysreren'in söa cük anlamı. esrar.. Ama afyonla değil de esrarengizlikle ilgili ola nı. Lâtince'den gelme Fransîzca (Uevamı Sa. '. Sü. 4 de) PARİS'TE TÜRKLER ^JECLA SEYHUN BİR RESTORANA AŞÇI \RAK GİRDİM. O GÜNE DAK YUMURTA URMİŞLİĞIM BİLE K. AMA NE YAPARSIN, ;İZLİK. <:ORYANTAL ÇIYI.M» DEDİM. «BU MEK DOĞUDA BÖVLE =ER. tSTEYEN YESİN. rEMİYEN YEMESİN!..» ÜGÜN 4. AYFAMIZDA ANKARA Adam öldürmek ve gasp suçlarmdan samk olarak aranan Yener Aydmbaş, bir pansiyon kâtibi ıle bir komiser muavinini öldürmüş, iki kormser muavinini de yarala mıştır. Çatışma sırasmda ölen katilin tabancalarını inceleyen Ankara II. Şube Müdürü Kâmil Özdilek de, tabancadaa çıkan kurşunla yaralanmıştır. Ankara'da bir Süre önce işlerıen bir cinayetin sanığı olarak; aranan 42 yaşmdaki Yener Aydınbaş. memleketi olan Rize'nin Pazar İlçesine kaçmış, burada da bir gasp oîayrnda yakalaıımasına rağmen iandarmalann elinden kardeşlerinin sayesinde kaçmayı baçarmıştır. Yener Aydınbaş, Ankara'ya gel dikten sonra önceki gece Hacet tepe Par.siyomma siderer: yer istemiştir. Ancak. pansiyon kâtibi Haydar Gece, sanığa. burada bir küçük çocukla üışki kurmak iste mesi nedeniyle ver vermemiştir. Bunun üzerine Aydınbaş. Haydar Gece'yi tek kurşunla öldürmüş ve sogukkanlt bir sektlde doğnı ANDİÇME, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hıfzı aym Sadi Irmak bir de ieraat hükümeti kıııı mayı deneyecekmi!*. Ba:>ar;!ı oimasını dıier.m. Olmazsa ne oiur? Bu nokalan mceleyelım: Anayasamızda birisı 77, madüede, öbürü yfi. maddede olmak üzere ıkı verde «Andıçme» zorunluluğu vardır. Birincisi Millet Vîeclisı ve Cumhuriyet Senatosundan oluşan rürkıye BUyük Mıilet Mechsı üyelerinın göreve baslarken ıçtikler; ant'ır. Bu ant uyeiere ^j yükünılçn yükleır.cktediı: 1) Vatan:n ve milleUn ovıtunlüşünii knr'jnnak, 2ı Milletın kayıtsız şartsız eğemenhğme, dp mokratik ve layık cumhuriyet ükelerine Dağh kalmak, 3) Halkın muUuluğu için çahşmak. Veldet VELİDEDEOGLU s tkiacisl, 96. maddeöeki anttır. Bu ant Cumhurbaşkanına şu yükümJeri yüklüyor: 1) Türk devletinin bağımsızlıgına, vatanın ve milietin bütünlüğüne yönelecek her tehhkeye karşı koyraak, 2) Milietin kayıtsız şartsız eğemeniiğmı ve Anayasayı saymak re savunmak. 3) İman tıaklarına dayalı demokrası ve hulıuk devletı ükelerinden ayrılmaınak. 4i Tarafsızlıktan aynlmamak. 5) Türkiye Cumnuriyetinin san ve şerefini noruyup vüeeltınek, 6) Görevini yerine ge'inneiî tçin oütün sücüyle ve varlığıyla çaljşmak. (Hevamı S». 1 Sü. 6 da) SPD ile benzerlik Ecevit, Alman Scsyal Dsmokrat Partisı ile CHP arasında temel ilkelerdeki benzerliklerden de söz etmişür. Ecevit. her iki paıtinin de ekonomik kalkınma yı sosyal adalet ve demokratik rejim içinde gerçek'.estirmek is teyislerine işaret ctmiştir. Ancak, iki ülkenirv ko^ullarınm (Deramı Sa. 7. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog