Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÜMİT YAŞAR'm ESERLERİ [ • H A L K T A N Y A N A imıt Yasarın En Guzel TL Polıttk Taslaıraları ^e TopİLm Ş ı ı l e ı ğ\ (•BlRAZ KUL BIRAZ DUMAN ~5 • BIRGUN ANLARSIN 5 • SAHIBİNI ARAYAN MEKTUPLAR5 • SEVENLER OLMEZ 5' 5• SEN AŞK NEDIR BILMEZDİN 5 • HUZUN ŞARKILARI • ÜSTÜME VARMA ISTANBUI • SENINLE OLMEK ISTIYORUM I ÜMİT YAŞAR'ın Dığer Eserlerı Kj'aoevtmızds bulunur I KITAPÇIURDA ARAVINIZ OOEMELI GONDERILIR • KM.TİÎ8 K1TABEVI, Aakart Cıd 62 Sırkecı ISTANBÜL Cumhuriye 51. yıl, aayı: 18178 Kurueusn : TUNUS NADİ 11 Mart 1975 Salı Prof L r R runçomağ > . Asıs I". Şahlanan Açıklamalı Türk İş Mevzuatı (23 yasa 38 *uzük ve 6 yönetmeUk) (491 savta SS FL.) îsterae ven SERMET MATBAAS1 Cagaloglu Şerer Efendl Sok 28 ÎSTANBÜL Başbakan Sadi Irmak zor da olsa CHP ve AP'yi bir araya getirmeye çalışacağını söyledi (Cnmhurtyet Bfirosu) Başoakan Sadı Irmak, huku met kuma yolundaJd gırişımleri nm ıkmcı turuna dlın CHP Genel Başkanı BUlent Ecevıt ıle g 5 < rtşerek ba«!arnıştir Irmak ttlm aıracınm CHP ıle AP yı bır arm \a getırmek olduğunj, gerekırse, bu hukumet formulu lçmd» oteki partılenn de bulunmasın» yaraım edecegıni sövlemıştır. TBMM'de CHP Genel Başkanı nın çalışma odasında japılan gö ruşme 45 dakıka surmüştür Go rüşmeden sonra Irmak, bugün AP ve DP Genel Başkanlan ıla hukumet kurulması konusundakı son düşuncelenni oğreneceğı nı bıldırmış, «Bu hafta ıçınde bır hukumet kurulması Içın bu tun 'mkânlan denevecegım Hu kumet kunılmazsa emane'ı Cum hurbaskanma ıaae edecegıın» de mıştjr Eee\ıt de goruşme ıle ılgı'l o larak zamanından once bır se çım kosjluNİ' her turlu hukume te h.atılabıieceUerını, >a da kat kıda bulunabıljceklerıni sovle mjşt'r Irrr>ak goruşmeden sonra şun ları soylemiîtır Kim inanır ? r > ropaganda konuşması yaw j D J pan bır partı lıderı, saJ ^ vastıgı karı>ı partının ^™ Lıderım vıpratmak amacule üert gerı bır şe\ler sovlevebılır, o arada bır takım ahartmalara da kavabılır. Örnefin ekonomıde, tophunsal alanria, dış polıtıkada karsılaşılan (ruçluklenn bas sonırnlusu olarak yalnız onu gosterebılır Onu, kısısel çıkarlarını ulke çıkarlarına ustun tutmakla suçlavabılır Sıvasal kavganın hevecanı Içınde gerçegı aşan kımı saldınlar bır dereceye kadar batnşlanabılır. Ama ne denlı abartmalı olsa da sovlenen sozlenn az çok bır davanası olması, hıç değıl« dınlencılen «»caba dognı mu°» dıve kuşkuva duşunnesı CPreklidır. Yoksa yuzde yüz çer;tk dısı oldugu herkesçe bılmen savlan ortava atmakla pohtıkaria basan kazanmamn, hele karfi partı lıdenni yıpratmanın olanagı yoktur. Devlet hızmetuıde ruksek katlara tırmamnıs bır polıtıkacı, kendı partısıne ov veren yurttaşlara bıle, «hadı ranım seıı de'» dedırtecek ıpe upa gelmez savlar üerı surmekten riıkkatle kaçınmalıdır. Boy\e vapmazsa sonunda kayba ugravan yıne kendısi ve partısi olıır Güven oyu alabilecek bir Hükümet kurmak için çaba harcayan Irmak, bu hafta sonuna kadar sürmesf muhtemel temaslarından sonuç alamazsa görevi Korutürk'e iade edecek Esenbel, yardım konusunda "Önemli olan Kissinger'in düşünceleri değil, nelerin ne süratle olacağıdır,, dedi Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişlerinde ayrı toplantılar yapıldı. Irmak, Kissinger'in bir teklif getirmediğini söyledi. Konuk Bakan Ecevit'le de görüştü Ankara'da görüşmelere başlayan Kissinger: «Değer verdiğimiz işbirliğini güçlendirmeye, karşısında bulunduğumuz karmaşık sorunlara birlikte çözüm bulmaya geldim» Kissinger Ankarada AVKARA, (Cmnhnrtvef Börosn) Kıbns sorununa kışısel blr çofüm getlrmelc ıçın çaba harcıvan Amenka Dışişlerl Bakanı Henry Kissinger, dun Kudus ten ozel uçagı ile Ankara'ya celmi? \e Turk jetkilılerıvle gdruşmeıerjıe bas amış^ır Kissinger m Ankara" ya gel şınden once za\are le ılgı lı olara* bır demeç \eren Taric ye Dışişlerl Bakanı Melıh Estn bel Kıbns konusunda Kissinger* le, Turkıyenın beliı olan goruşlen dışında muzakere yapacan bır durumumuz olmadığını belırtmıstır. Esenbel askeri yardım konu sunda da, Kissinger'in prensıpte Turkıve gıbı daşundüğünu bıldır mş «ancak bızım Içm muhun olan, onun ne duşundugundn çok, neleım olacagı \e ne süratle olacag'dır» demiştır Kıbnı loronunuB ortay» çı. kı«ından «onra, blrkaç kex Turk >e*ktl lerl tle cerek Turkıye'de gerek Turklve dışınd» goruîmek 1çin glrlsimlerde bulunan ABD Dışislerl Bakanı, Ecevıt hukuiıetinîn çekümesl, daha sonra d» ABD'nıo Turkıye've «ılah ambargosu uygulaması nedenivle bu glnşlmlennl gerçekleştırememiştl Kissinger, nîhavet Ortadogu'da bsns saglamak ıçıo yapnğı bu son gezl sırasında, Ankara'yı ılyaret lstem'nı gerçeklestirmlstır Ame rika"nın Turklye'deki askeri ve stratejlk teslslerlnln kapatılması tehhkesl karşısında Kl^«m ger bu gezlyl yapmayı gerekU gormı,stur ABD Dışıslen Bakanı Kissinger ı Ankara va getıren Amerıkan r>a\a "kuvve'lcrına al» Boeırg 707 tıpı ozel uçak, saat 15 4S de Esenboğava tnmıştır Berabe rınde yardımcısı Sısco da bulunan Kısslnger'ı, Dışış eri Bastanı Melıh Fipnbel karşılamıştır. K'ssmger'ın Turkıve zijaretına kaMlmavan eş! Nancv Kıssınger ıse Kudus'te kalmıştır Esenooga'vi sehre bağlayan (De\amı ba. 7, Sa. 1 de) «Sayın Ecevıtle aîdığnî go^e\ geregı hu'vumeti kurmak i(,ın bır defa daha goru^tuV Benun ıaea Im ıkı bJvuK partımız n, katıla cıklan ve ı^terlerse dıger partı leımızın ıstırak edeceğı bu\uk koal syonu kurmaktır Bıında ne den bu kadar ısrar en ğımı sovle j e p m Benım ıçın CHP ve AP' run bır masava bır devlet mesuhjetıne beraberce oturmaları sa dece kuvıetlt bır hukumet kur maya mahsjs değıldır Bunun otesırde b r favda UTimakfaMrn memleketım zın bır çok sahala nnda îı\ r avnhklan kutuplaşma eğııımı gosferme\e başladı Bu eSıIime karsı parlamento vc bınncı mesulueti tası\an ıki bü vuk partımızın bır ornek verme leını ı^tnorum Ben mçın uzlasılamadıgını hala \\i kavrovamadığımı ıtıraf edıvorurn. îste bu psıkoloıiK faydadır kı benı belkı bazılarınıza aşın gelen şe kılde sabırlı olmava, sabırlı te Hesabına uvmadıgı Içın bumaslar yaümaja, mızacıma rağ rak bncak seçımlerden kaçan, men kendımı zorlayarak sabır kendı başkanlıgı dışınds kurulı olma\a sevkedıvor, zorluyor lacak hıç bır hukumet ortaklıYuzde vuz umıdımi kavbetmek fcinı da onavlamayan AP Genel hala istemıyorum Bugun memBaşkanının oncekı jrnn gazetelekıtımız ıçn bu ha%afı Dir noklere manşet olarak geçen bır tadır CHP'den aldığım bu konu cumlesıru anunsavacaksuuz: dakı cevap şovle CHP seçımi be Ecevıt ıstıvor dıve seçım nımsejen ve fakat katkı şeklıni rapıimaz! dıvor Savın Genel meclısın tesbıt edeceğı seçım ta Baskan rhıne gore avarlamak kajdıyla !>ımdı selın de bu sözun av^P^le \e dığer butun partılerle lardır surup çıden bunaümla koalı^vona hazır bulunmaktadır f nzaktan vakmdan en ııfak bır Bu bıle pozı ıf demlebüecek bır ılıskısı olabıleceçıne daır bır Bdımdır Dılenır kı AP de blraz jarçıva vann, haıta bır duraksajaKlassm ben daha da sabırlı mava kapılın olmaya hazırım Bu bayufc koalıs \on teşekkül etsın Ben başbakan Seçıını ıstıven valnra Ecevıt lıcfa hıçb r ıddıa sahıbi değılım mı" Seçımı ıstıven valnız CHP Kım teşe^kul ettırebılecekse yeortak grubu mu" heçımı ıstnen rımı terketmeye ve onu destekvalnız CHP orgutu mu' Seçımı lemeve hazınm Yeter M, bu ol ıstnen Talnız 1973 ekımınde sun » CHPve ov leren mıHonlarca yıırttaş mı" Irmak bazı çevrelerin bu te%\lardan ben seçım seçım dımaslardan sabırsızlantııgına dıkve ulke ufuklarını cınlatan seskatı çekerek «Gorev ıade etmelerı kımden sakla^abılecegını mı ıs*ı\orlar Bu kolav vol Ama umuvor Savın Genel BasUan1 ben kolav vola g den adam degıBaşU Turkls \e DISK obnak 1 m Kolaji, buyurun emanetınıuzere tum ışçı kuruluslarının, zı, ben ıkı buvuk partıvı uzlaştıTurkı^e Barolar Bırlıgı nın Turramı onım demek olur Butun kne Gazetecıler Sendjkasının, kapi ann kar;ımda kapanamavaTurkıve Sanavı Odaları Bırlıgıcagından umıtvar olmak ıstıvonın \e hepsınden onemlısı ezıcı rum Onun ıçm saKrla j a n n da >Tirttas çogunlujunun butıalımı (ougun de"ı oburgun de (vann çozme\e »aravacak son \e tek da) çalışmalanma devam etmek çıkar \olun seçımler oldugunn ıstnorum » demıştır. bıldınlerle dınurularla, açık ha%a toplantıları ıle bangır ban(Oevamı Sa 7 Sü. 6 da) gı r ha^kırdıklarından rnılletı habersız mı sanıjor Sayın Gene' Baskan" Bız ınanıvoruz ki < P ve ve V Meclıs'te grubu bulunan otekı tutucu p.ırtılere o> \eren secmen nırttaşlardan onemlı bır bolumu de bır an once seçımlere gıdılmesınden jan3dır. Bu mancımızı havın Demırel ın paylaştıeı da kuşkusnzdur. Seçımler ^apılırsa 14 ekımde topladıgı o^laruı bu kez azalacae;ııu bılmekie, bundan korktuçu ıcın de mantık dışı bır da^ranışla ışı uzatmava bakmaktadır, içınde çırpındıçımız bunalınun gunden gune agırlasması pahasma da olsa tuttuçu jolda djrenmektedır Ama bunalım ağırlaşırsa rejım tehlıkeve gırer, demokratık duıpn bozulur, ozçurluk trenı raTindan çıkar, devnlırmış 1 Bu tehlıkevı rahathkla göze alıvor Savın Dercırel Bır denış edası ıçınde elını gogsune bastırarak «Kaderde ne vazılı ıse o olur» dıvor \nlaşılan Savın Genel Başkan vcnı bır 12 Mart ın ozlemını çekmektedır ^caba tarıhın bu kez de avnı bıçunde vınelecegıne daır elınde hlr fuvenco var mııllr' AVRUPA KONSEYİ KIBRIS ÇALIŞMA GRUBU, ÇÖZÜM İÇİN İYİMSER Ortadoğu gez sını vpııda kesen ABD Dışıslen Bakanı Heırv Kıss nger dun, 24 saatliıt bır gezı japmak uzere Başkente geldı Dışışleıı Bakanı Melıh Ebenbeı le Kıbııs, Turkıje ABD îıişn. le.ı ve askeri v ırdım aınbargosu kaiarı konularım goruştu Ankarada sıkı gu venlık tedjınerı arasındc karşılanan Kısşınger bu arada Genelkurmav Baskanı O'general Semır' Sancar CHP Genel Başkanı Ecevıt ve f Başbalan Irmak la porııstuk en sonra gece Esenbel'ın jemegıne katıldı Bugun de orekı sıyasal partı lıderlerıyle avrı avrı gorüşecek olan Kıs» nger, Cmlıurbaşkanı tarafından kabul edıldıkten sonra venıden K ıdı.s e donerektır (Fotoğraf. A. A. ) (Telefoto) ANK\RA (Cnmbnriret Bfirosn) Avrupa Konsevl Kıbns Çalışma Orubu uyelerinl kabul eden Başbakan badı Irmak «B 2 Kıbrıs'ın toprak butunluğune «ahip, federal bır cumhurlvet halıne gelmeslni arzulamaktayız» demiştir. Kıbns Çalışma Grubu uvelerl dun aynca CHP Genel Başkanı Bulent Ecevltie de blr gorusme yapmıştır. Grup Başkanı Avusturyah Pranz Karasek, goruşmeden jonr» Ecevıt lç.n, «Kendlsl dunyada eo onerall tanınmıs ve populer blr llderdir» demis, Kıbns «orunu. nun mutlu bir sonuca ulaşacağl utnıdlnde oldufunu belırtmıs Ur Grubu Kom!syomJ flyelerinJn Başbakan Irmak Ile yaptıklın goruşmeden sonra Irmak »unl« n soylemıştlr: «Türklye'nin tlklrlertnl söyl»dim kendilenne Nazık bölgede banşı Kurmak ve devam ettirraek lçın her türlü müzafcerey» açık olduğunu söyledlm ve Kıbns müzafcerelerintn de en lyt bır şekılde lkl cemaat lıderl tarafmdan yürütülmesl ve Bu t»naslann bu sahada Uerleiilmesının favdalj olacagı gbrtlştinda (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) Aydmlık sanıkları için savcı 15 yıla kadar ağır hapis cezası istedi Tatlıcılar'ın Hilton'daki düğününde ateş eden Kahraman 1 ay hafif hapis cezası istemiyle yargılanıyor Tatlıcılar'ın îstanbul Hılton Otelı'nın tavanının delık deşık ol dufu duğununde tabanca atan davetl lerden 38 yaşındakl Aiı Kahraman bır ay hafıf napıs ve ellı lıra hafıi para cezası ıstemıyle mahkemeye verJmıştır Duruşmaja 9 Sulh Ceza Maoıtemesı'nde dun başlanmışür. Duruşmava avukatıvla gelen sa nık Alı Kahraman Savcının ıddlasını kabul etmış ve «Bızım mem lekette bu adettır, dugünlerde hep ateş edenz >3en de bu adetı yerıne getırdım» demıştır Sanı gın bu sozlerı üzerıne Yargıç Sevfettın Aydın «Hılton senın memleketın nu7» dıye sormuştur Yargıç Seyfettın A5dın dalıa Bonra sanığa «'ia o tavana siitı ğın kurşular seksejdı de Dir a dam olsevaı o zaman da ıli^ım rnemlekette dugunde a eş adılır adam da oldurulur muı dıveccrv tın' Ya seken kursun olsajdı, sa na bıle ısabet edebılırd' Taban ca *aşıjorsunuz tabancavn nerede kullanacağınızı ıjı ogrenın» de mıştır Yargıç kanuTiu vermek Uzere durujmmrı Wr btfk» ıUn« crt*laraijtir. 1VK*R* «Sosyal bır smıfuı dığer sos>al suııflar uzerınde tahakkumunu tes s amacı\la gızlı orgut kurmak» ıddıasıvle vargılanan 26 kışı hakKinda, Devlet Guvenlık Mahkemesı Savcı Başjardımcısı Zekaı Tııran 15 vıla kada agır hapis cezası ıstemınde bulunarak, TCK'nun 141 1 173 3, 31, 3J ve 40 ıncı maddelerının uv gulanmasını ıstemıştır. Ankara Devlet Guvenlık Mahkemesı'nde dun başla\an Aydmlık davasmda Savcı Baş>ardımcısı, saniiların 1969 yıh sonlaruıa doğru Dogu Perınçek ın etrafında toplanarak, «Turkıje Ihtılalcı Işçı Ko>lıl Partısi» adi altmda g.zlı bır orgut kurduk larını, bu suç*an Sıkıjonetım 3 Numarah Mah^emesınde yargılanarak çeşıtlı hapis ceza arına mahkum edıldıklerını soylemış ve 1974 yılında çiian 1803 savılı aî yasasuıdan yararlanarak tahlıve edılmelerınden sonra yenıaen Avdnık grubj olarak toplandıklarmı ı erı surmuştur Savcı Basvardımcisı, Avdın ık Dergısı ıle Aydınlı<î Yayınlan etrafında oıuşan bu grubun, nıhaı gajesı komunızm olan TîtKP mn programında belır f ılen hususları kendılerımn kabul ett'ğın dıger guçlen de bu prensıp etrsfmda oırleşmeje, orgut lenmeje ve mucadeleve çağırdıklarını vurdun çeşıtlı yerlerınde orgutun burolarını kurduklarmı ve maddı olanak sağ1 a maya çaiıştıkiannı iddıa^anna eklem*şt:r. san Adıguzel, Şaban Serıf Tarar, Şadı Genç, Alp Hanıvoclu. Dogan Turkdonmez Zejnep Hamuro{lu ve Mehnift Hanıvoğlu Baskan Fahrı Yucel, uje hakım Mehmet Sarar uve hâkım Kemal r Ba'an ve Aske l üve hâkım Albav Fahrettın Bıçer ıle hakım Albav Abdullah Kuçukyümaz'dan kurulu mahkeme heyetınde, ıddıa makamında sav cı basvardımcisı Zekaı Turan Savcı Yardımcısı A>kut Kutlay ve Savcı Yardımcı (Deramı Sa. 7. Su. 3 de) Irmak'Ia görüştüler Avrupa Konsevl Kıbns Çalısma Grubu Komlsyonu üyelert, dun Başbakan tarafından kabul edılmıs ve Kıbns'ta lkd top lum «rasındakl goruşnıelerın yenıden başlaması taraftan olduklannı blldtrmışlerdlr. Franz Karasek başkanhgındakl hevet 9 30da Başbakanlık. ta Başbakan Irmak taraf'ndan kabul edllmiş, heyet uvelerı daha sonra Dısişlerı Bakanı Me llh E«enbel'l zıvaret ederek bugune kadar yapılan çalışmalar konusuno"a bilgl vennlştir Avrupa Konseyl Kıbnı Çalışma Sanık avukatı Tanyer, iddianamenın noksan' ve kanuni delillerden ' yoksun olduğunu söyledi. Savcı Turan ise «Bu davada ınandığimız gorüşleri sonuna kadar savunacağız» dedi. Yurd dışı gezisine başlıyacak olan Ecevit, Korutürk'le goruştu ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) CHP Genel Başkanı Bulent Ecm \ t, Federal Almanya seyahatınden once dun Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk tarafından kabul edümıştır. Cumhurbaşkanı Ue gorusme İ3tegı Bulent Ecevıt'ten gelmiî v« gorusme saat 10'da başlamıştır. CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, 30 dakıka suren gorüşmeden sonra Cumhurbaşkanlıgı Krvşkunden ayrılırken çunlan soylemıstır: • Bıldjğınız gıbı yarın Oaugun) bır gezıve çıkıyorum. Çıkmadan once kendilenne veda etmek ve bana yurd dışındakı t e maslarımla Ugılı olarak bır söyle yeceklerı varsa, onlan dmlemek; uzere g ttım Benım ıçın çok yararlı bır zıjaret oldu. TabJ, kısa ca polıtıka konusuna da değmdık fakat goruşmemızın asü konusu, yurd dışma yapacağun g» zıvle ılgılwaı» Bulent Ecevıt, bır soru uzerlne Cumhurbaşkamnın kendısına F. Aımanya'dakı tlgılılere bu^ ma saj vermedıgınj de açıklamışbr. öte jandan CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt saat 12*de da Dışışlen Bakanı Melıh Esenbel'i zıyaret ederek F Almanya*ya ya pacağı gezı hakonda bılgı vermış tır. fccevıt Ue Esenbel arasuıdakı Korusme otuz dakıka kadar «urmuştur Ecevıt Dı«i şleri Bakanı Esenbel'e vurt dtsında yapacağı temaı lar konusunda bılgı verdığıni va dı; polıtıka konulannda çozümlenmem ş sorunlar hakkında bıl» Gecekonduda çıkan yangında bir anne ile 3 çocuğu yanarak öldü Ortaıtoy'de ah=;ap bır gecekon du da çıkan \angın sonucu bır an ne ıle uç çocuğu yanarak olmuş tur Kaypakoğlu sokak 10 numaralı evde dun saat 14 00 sıralarında başlajan vangm kısa zamanda bjyumuştur \angın sırasında evde olmayan anne Zevtun Yıldız, alevleri gorunce etrafta top lanan kalabalığın engeremesıne rağmen çocuklannı kurtarrnak ıçın eve girmıştır Ancak jangınm ahşap e n anıden sarması ne denı ıle bınanın çatısı çokrauştur Bu arada itfaıye emnıyet kuvvetlerı ve etrafta toplanan hal kın butun çabalarına rağmen an ne Zeytun Yıldız (30) ve çocukla n Sabahat Yıldız (7), Nurhan YUdız (5) ve üç aylık bebek Mu rat Yıldız kv jılamıyarak yan mışladır. Yangm ıtfaıvemn bır buçuk saate yakın çabası ıle sondürul müş ve etrafta bulunan bınalara sıçraması onlenmıştır Yanfimn sondurulmesmden sonra olav yenne gelen ve evde kiracı olarak oturdukları bıldıı len Şehzade Yıldız, eşınm ve ço (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) işçi Kurultayında, TGS Sekreteri, Türkis'in bugünkü yöneticilerinin değistirilmesi gerektiğin' söyledi NADtR NADİ ANK4RV (Cumharivet Bürosu) Turk Iş tarafından duzenlenen 1 ışçı Kurultavı çalışmalanna dun de devam etmış, konuşmacılar en kısa zamanda genel seçımlere gıdılmesıni istemışlerdr Soz alan konusmacılar TurkIş ın bJgunku yonetıcılerinı vetersız bulduklannı bel'iterek o aganustu kongre^e gıdilmesını öne'Tiısıerdır Kurultav ın dün »Mfikl omrumund» KıuçuJt I«, S#lt«rλ v» (Deram Sa. 7, S*. 1 de) Sanıklar Te mahkeme 15 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandınlma^n ıstenen tanıkl»r şunlardır Şukru Uogan iurdakul, MehmH Nurı Çolakoğlu, Mıııe Haksal. Bulent Bover Gun Zılelı. Ce lal Can Derış. Orhan Kursa, Merıc Ozcller Salıb A>dogan Buvnkozdeıı Mehmet Canpolat \U Lutfı Tm«, Erdogan KajTtıaz. Mu« taf» tlker Gurkan Huseyın Uoian Celal Kaçmae, Omer Faruk Clravoilıı RUI»nt Kumrıt, Olrt»y C«BJOzb«r. Halil Küeflkrüda. th MI DERStNIZ' EskJ DP 1 lerın bır ktsmı APje gırdt BASIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog