Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

l/ICKS İYASAYA VERİLMİSTİR Cumhuriyet 51. yıl, sayı: 18177 Kurucusu : YTJNUS NADt 10 Mart 1975 Pazartesi CUMHTIRİYET DEVRÎ TÜRK ŞiiRi "•'* Alehmet Kaplan 2. BASR1 Cumhuıivet devrindc yetişmiş 71 şairin yüıe yakın şiirini şckil, mulıtcva ve nslubunu, psikolojik. sosyal ve estctik bakımdan inceleyen bu eser; edcbiyat arastırıcüarı, öğretmtn Te öğrencilerin temel kitabıdır. Sahasında teU eser. Fiyatı: 70 TL. Dergâh Yayınlan: Ankara Cad. 54/3 Sirkeci İstanbul »çi Kurultayı 'nda urk İş'in iyasal ayata ğırlığını oyması tendi RA Türkiye tşçi Se,ıKonfederasyonu tTurkf:ndan düzenlenen İşçı r'inda dün konuşan sen• erken secıme gidilmesı . Likumeî sorur.una acele bulunmasını istemışler, ııekie oHn partılerüstü ian vazg^çılmesi gereğiatı çekmişlerdir. ay'm dün Sttbahki orui ilk konuşmayı yapan ş Sendik.Ki Gene! Başvfettin Erkol, Konfed?T seçımlenn erken bır vapılması ıç;n ağırhgım nı ısteım^tir. Ayrıca, ıstü polıtikadan vazgei cie oneren Erkol, <<Turk eketi esnek olmahcur. bir partiii olarak degil, ;is:nin meraaati için desîğiz» demiştir. İşverenlek ı$çı hareketine karçı geçtiklerinı öne süren ; Genel B'a'.kanı, Tekan:nda olunması gerekıvunmuştur. faşizme sürüklüyoY» dlyerek >>aTlayan Yol İş Sendikası Genel Başkanı Halit MısırlıoğHı İEC. Anayasayı uy^ulnmayanlara kar?ı elbırIiş*i ile mücadele edilme?ini önermiş. «Dikkatli olun, Lokavtlarla isverenler bizi faşızme sürüklüyor» dcmiî, politikaya ağırlık konulmadığı takdirde sosyal patlama Ur olabileceğine işaret etmiş, işçi nıemur ayrımı konusunun • Faili meçhul cinayetler. gibi kal (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) BUGÜN ANKARA'DA BEKLENEN ABD DIŞÎŞIERÎ BAKANI, DEMİREL VE ECEVİT İLE DE GÖRÜSMEK İSTİYOR Bitsi sios: kararları uygulanmazsa Kıbrıs'ta ikili görüşmeler başlamaz,, ATİNA ABD Dı?:şleri Bakanı Kissinger ile yaptığı gi> rüîmeden sonra Brüksel'den d8nen gazetecilerle konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Bitsios, Kıbnslı Rumlarla Türkler arasîrda göriişmelerin yeniden başlamasınm ancak BM kararlarının uygulanması ile mümkün olabileceğini söylemlftır. (Devaraı Ss. 7 Sü I de) Kurultay'da sendika başkan ve yetkilileri partilerüstü politikanın bırakılmasını isterlerken Genel Başkan Tunç'un alınan kararlan uygulamaktan kaçındığını öne sürdüler, erken seçimin zorunluluk haline geldiğini belirttiler Dışişleri Bakanı Esenbel, ABD üsleriyle ilgili olarak «blöf» yapılmadığını söyledi ve «25 tesis varsa bunların hepsinin faaliyeti aynı. gün durmayacak» dedi. ABD Dışişleri Bakanının, Türkiye'deki Amerikan üsleri ve ikili anlaşmalar üzerinde özellikle duracağı ve «aceleci» kararlardan kaçmılmasını isteyeceği bildirüiyor. Kissinger, Kıbrıs için arabulma çabasında ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, bugiin Türkiye'ye ge lerek Dışişîeri Bakanı Meiih Esenbel ve diğer Türk yetkilileri ve «şahsiyetleri» ile görüşmeler de bulunacaktır. Başbakan Irmak ve Cumhurbajkanı Korutürk tarafından da kabul edüec?k olan Kissinger'in bu aıada, CHP Genel Ba.şkanı Ecev;t ve AP Getvel Baskanı Demirel ile de görüşmek istediği belir'ilmiş (CU>IHURİYET HABER MERKEZt) (Ir. Brüksel'de geçen cuma günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Bit sios ile görüşen Kissinger'in, baş kentte yapacağı temasların ağır lık noktasmın; Kıbns, Türk • Amerikan üişkileri ve kesilen Amerikan askerl yardımı o'.du ğu bildirilmektedir. Bu arada KİJSİnger'ir», Klbns'ta kesilen toplumlararası görüşme'.erin ye niden başlatılması konusunda da bazı önerilerde bulunabilece ği belirtilmiştir. Ankara'yı ret lsteğinin Kisslnger'den geldıği öğrenilmiştir. Kissinger, bugün saat 16'd» özel uçağı ile Esenboğa'ya ge. lecek ve Melih Esenbel tarafın dan karşılanacaktır. Kişsinger'in, saat 17'de Arutkabri ziyaret edeceği, daha sonra saat 17. 30'da Başbakan Irmak tarafından kabul edileeegi blldirilmiîtir. Cumhurbaşkar.ı Korutürk'(Devaraı Sa. 1, Sü. 1 de) T E K Z I P T İ R Zararları sonra YolIş Sendikası îkreteri Rsfet Alıun, pa: j politikanın zararlanr.ı s Konuşmasma başlarruş, kamuoyunda saygınlıgın ettirebilmesi için verU yerine getirebilmeiıkİş yöneticileri arasm;Uer vardır. Baçkanın soz Eğitim Sekreterinin soz •irini tutmamaktadır. Baş ıan kararlan uygulamııkümet kuralmazsa geıe gidileceği aylarca on rıldi. Hâlâ hükümet ku jr. Genel greve nıye •uz?» demiştir. TRT konusuna da öekonuşmasıru, «Bugün ınsaya yerme AUındağı B güııah mı işleraiştır. ı tPk kusuru. Türkİş topi tutucu topluluk görme j . Bu topluluk tutucu bîf j cieğildir» diyerek bimasına Işverenler Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Müdürlüğüne Gazetenizin 28 Şubat 1975 gün ve 18167 sayılı nüshasınin 2. sütunur.da (Erzincan oiaylarında Emniyet Müdürünün saldırıyı yapanlara yardımcı olduğu. oınuzlarda taşındığı, Millî Hareket Partüilerle toplandığı ve küçük çapta bır faşis* harekete örgütlediği) haberı gerçeklere dayanmayan b;r ıddia olup hilafı hakikattır. 1 Erzincan'da oiaylarm başladığı ve bittiği ana kadar elımdeki imkânlarla önlemeye çahştım. Olaylar sırasrnda bir taraiın attigı taş ile yaralandım. Hiç bir gurubu himaye etrnediğim gibi hiç bir grup tarafından da omuza alınmış değilim. Her şeyi üstün bir görev duygusu ile yaptrm. Bunu vicdan sahibi tüm Erzıncanhlar bilir. Kazırlık soruşturmasında şahit sıfatıyla alman ifadelerım de bur.un kamtıdır. 2 Ben b;r devlet memuruyum üstelik 30 senelik mesiek tecrüben, vardır. Mılli Hareket Partıü bir grup ile toplantı yapıp onlan örgütlemeye ve polıs lokaline Bozkurt bayrağı asmaya memuriyet anlayışım vs meslek tecrübem müsait değildır. Böyle bir ıddia kar.ıttan yoksun (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) ABD ASKERİ YARDIMININ KESİLMESİNDE SAVAŞ UÇAĞI YAPIMCILARININ KATKISI BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR ANKARA (Cnmburiyet Bürosu) NATO savunma çerçevesi içinde yapıian askerî yardımın ABD Kongresinin kararıyle kesilmesinde süâh fabrikatörlerinin rolü bulunduğu öğrenilmiştir. Özellikle iki uçak şirketi yetkililerinin nüfuzlarını kullanarak ABD Kongre üyeleri üzerinde etkili oldukları öne sürülmüşfür. Yetkililerden alınan bilgilere göre Lockhed ve Northrop Amerikan uçak firmalan ellerindekl uçaklann ancak AED askeri yardırnınm kesilmesi ile Türkiye'ye satllabilece ğini düşünerek bu yönde bir kararın alınmasına katkıda bulunmuşlardır. ABD askerl yardımının kesilmesinden sonra adı geçen ikl uçak şirketîerinden temsilciler Ankara'ya gelerek Türk askeri yetkilileri ile temas sağlamışlardır. Lockhed firması Lsncer lipi uçak tesisi kurabilecegini. aynca eerektiğl kadar uçak maizemesi de satabilecegini Türk askerî makamlarına bildir miştir. Northrop firması temsil cilerl de İkl tip sava» uçağını teklif etmıştir. Bu firmanın önerdiği uçaklann P5 tipl taktik jet savaş uçağı ve YP17 Jet savaş uçajı oldugu dğrenilmiştır. Yetkililerden alınan bilglye go re, Türlt Hava Kuvvetlerl, iki Amerikan uçak firmasinm öneri (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ÖNCÜ TURiSTLER Dünya ülkelerini bir karabasan gibi saran enflasyon en ağır darbelerinJen birir.l de turizm dahna indirnr.şti. Geride bıraktığımız yıl içinde kemeıierini sımsıkı sıkan AvrupaYım ileri sanayi topiumları, tatillerini daha çok evlerinde gevınr.eyi yeŞlemişler, gijneşli Akdemz ülkelennde lıarcayacaklan paralan ijankalanncia tutmuşlardı... Bu genel tutumd£.n, Türk tuızmı de payını almış, turistik tesisler oldukça sörük bir yıl geçirmişti. Şimdi ılık bir balı;;rı müıdele'en giizel havayla, az sayıda da olsa, Istanbul'âa turist KiJileleri görülmeye başladı. İşte buıılardan bir grup Sultamhnıet alanmdaki tarıhi yapıtlsrı geziyorlar... (Fotoğrat: Erdoğan KÖSEOCLU) ıak: artilerden ı bir lakarlık diyorum,, L\, (Cnmhnrivet Bürosu) ıkan Prof. Sadi Irnıak'm et kurulması yolundaki leriri Ki~singer'ın £<;1İM le bir süre daha uzataca snilmişıir. Irmak. gerek ü takairrle, busün CHP Başkanı Ecevıt'le görüşeKissinger'in ü'.kemizi zi nedeniyle, yoğun ç;alışma ıacağır.1, yarin AP ve DP 3askanlanyla temas kura ve geniş tabanlı bir miMi on üzerinde, yakınlaşma u takdirde MSP. CGP ve Uenel Faşkanlarıyıa da ba günü konuşacağını iştir k, «ABD bizimle aras.nıtilâfı çözümiemek için •or. Biz ise. henüz hükii DrununJ çnzmü1? değiliz. j rtien son bir fedakârllk j )rum» demiştir. I PTT bu yıl 676 bini bulan telefon isteminden I30 binini karşılıyacak Sanayi Odaları ortak bildirisi: "Güçlü ve istıkrarlı bır hükümet acilen kurulmah,, Barolar Birliği Partileri Korutürk'ün önerilerine uygun olarak görevlerini yapmaya çağırdı İLGİLÎLER, 1960TA 269 MÎLYON OLAN ŞEHİRİÇÎ KONUŞMALARININ, 1973 SONUNDA 632 MÎLYONA ULAŞTIĞINI AÇIKLADILAR. ze kurulmuş ve işletrneye verilmiştir. 1975 yılmda 5 merkes daiıa hizmete açılacaktır.» 1960 yılında 269 milyon olan sehiriçi telefon konuşmalannın 1973'te 632 milyonu bulduğunü belirten yetkililer, 1960'da 13 milyon olan sehirlerarası kontış(Devamı Sa. T Sü. 6 da) Kıbrıs'ta yeni bir suikast girişiminde bulunuldu LEFKOŞE Lefkoşe'dc dün bir suikast yapılmış ve Kıbrıs Rum Yönetimi Tarım Bakanhğı Genel Müdürii Roger Mihailidis, arabasma yerleştirilen patlayıcı maddelerle ağır şekilde yaralanmıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Nusaybin'de kaçakçılar bir jandarma üsteğmenini şehit etti ANKAKA Diin saöah saat 04.00 sularında NusaybiD'den cının aşmak ısteyen 2025 kijilık sîlâhlı bır yrup, lanrîarmanın «dur<> ihıarma uymayarak otomatik silâhlarla karakol ve miif rezeye ateş açmıslar, janüanna p.stsğmenı Selâhatıin Yaman'ı şehiî etmi.şîerdir. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) ınbul'da eski DP'li 'ye girdi Senel Başkanı Süleyman »1 dun l.ıanbul'da 62 eslının ııartısıne katıltııa iö e bulurvmus ve «llıtilâia;ııgı yaralorı «aıma;. nrı açtlkiarı y a r a l a n sor n daha güçlür» dernıştır. lrel, AP'Iiler ve e^kı DP : ırafınrian «Meşalemu Msn llderımr* ü e m ü e ! " slugaB karşı!ann:ışıir. Mark^ı n kuktevl salonunda tî'ıU ı lzledlğı tbren, cjrssnuas ıi^ukluğu ıçirıdp ütçm:?. e?l'in konıı^ma^ı arkij ':!dan dıı\u! ma T»ış' T HLJ ba/ı DP 'ıteı K?','i:l«rıne ll< aöü'enlnıt diâı 2?rekre ANKARA PTT Genel Miidürlüğü'nün 1975 yılında, 67ö bin elefon tslebinin ancak 1 U 3 bin kadarım karşıiayacağı öğrenilmiştir. Yetkililer, telefon isteklerini »rtan bir tempo ile karşılamak, şehirlerarası ve milletlerarası telefon görüşmelerinin yan oto matik olarak yapılmasını sağla mak yolundaki çalışmalarm devam ettığinl belirtmiş, ışyerI lerinın tamamının şehirlerarası Türkiye'de kurulu Sanayi O j ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) j şebekeyle tertibatlandınlma:ıdaiarı ba^kanlan, başkanvekıl I na gayret edüriiğini söylerr.işler Türkiye Barolar Birliği Genel dir. leri ve genel sekreterierinden j Başkanı Faruk Erem. ülkemizin oluşan başkaniık divanlan oia ı Bu arada telgraf hizmetleriğan toplantısı, istanbul Sanayi ! anlamsız ve anayasal soruraluluk nin daha serı yapılmasmın sağlar dikkate ahnraadan uzun süre lanacağını bildiren yetkililer, Odasında yapıimıştır. Toplantı j dir parlamentoya dayalı bir hüdan sor.rs Türkiye Sanayi Oc'aotomatik teleks santrallerinîn kümetten voksun bırakılmasmın İan tarafından yayınlanan or tesisıne ve sıiratle abonelere huktık dışı bir tutum olduğunu tak büdinde özetle şoyle denıitahsisine çalı^ıldığınl da ifade söylemiş. «Siyası partilerimizi, ile bu kor.uda şunları söylemiş mektenir: «Türkiye'nin îçlnde bulundujt: Saym Cumhurbaskanının diğer a lerdir: nayasa) kuruluşlar tarafınd&n da enflssyon, terael tükennı 'UR! «PTT'nin yeni bir hizmeti otobenımsenen ve desteklenen önelanr.ın sağlanrr.asındaki tiKamatik teîeks santraiı ile milletriler:ne uygun olarak sörevierini r.ıkhk, ıstıhdam, işçı • işver?n lerarası van otomatik teleks yerine getirmeye çağırıyoruz» ilişkilenndekı olums'.ız gelişme santraiı kr.rulmasıdır Toplam demiştir. büyük boyaı'lara ula^an dış tıra kapasitesi 4 bin nat o!an bu oto(Devamı Sa. 7, Sü. 3 dc) ı (Devamı Sa. 7 Sü. S da) matik teleks santraiı 18 merke Bu Köşeden Kissinger'i Yalancı Çıkardık... Altan ÖYMEN ürkiye'ye Amerikan yardımı kesilir ve sılâiı ambargosu konulurken, Kissinger buna karşı çıkmış, «Bu kararın Amerikan çıkarlarına çok zaran dokunacaktır» demişti.. Oysa sonuç hiç olmazsa şimdiye kadar hiç de öyle olmadı. Meseleye en basıt açıdan bakalun: Amerikan askerî yardımır.ın başlıca gerekçesi ştıydu: Türfcye ile Arnerika .ırasır.dakj 19B9 tarihlı anlaşmaya göre, Amerika'run Ttîrkıye de beşı çok önem lı olmak üzere bir takırn «ortak savunma» tesisleri vardı. Burian biz isteınomışnk, Amerikalılar isiemi^ti. Biz razı olmusfıık. Ama şu kayıtla razı olmuştuk: Bu tesisler Ti:rk:ve';e oir takım munzam riskler jetırmiştı. Bunlar Türkıys 'ie olöugu Içindir k! başta Snv yerler Birliği olmak 'i'Pie Varşova Paktı üyeleri. Hirkıye'ye karşı askerî tedbir Cephe mitinginde MHP'liler Bayar'ın torununu konuşturmadı 16 rr.artta yapılacak Belediye Başkanlığı seçimi için dün Kartai'da «Müliyetçi Cephe» tarafın dun ciüzer.'enen açık hava top!?!îtısı, konıando olarak adlandirıian MHP'liierin «?.Iilliyetçi Müslüman Türkiye» «Millî devlet, grijçîü iktidarj ve «Komünist ler Moskova'ya» bağınşları arasmda geçmiştir. lopîantıda «Biz burada CH?' n::ı karşısiiıa miUiyetçi cephe ola rr.k çıkmıyoruz. Ortak bir i>eied:\e başkanım desteklenıek için çikıyoruzc diven Colâl Bayar'm tovunu ve DP İlçe Başkanı Atilla Bayar, lîHP'li militanlann nıü dahalesiyle kürsüden ınrnek zo runcia kalmıs. sert hava bir oUy C!kmad3n gidenlmiştir. cBoğaz köprüsiînü takdiın ertnn Conkın rrütotvpküi» olarak iürsuye çı! (l)L'vamı Sa. 7. Sü. 1 de) T ~ Almanya'daki Türkler arasında Türkeş yanlısı ~ bazı kişiler Ecev/t aleyhinde propaganda yapıyor (Yüksel PAZARKAYA Bildiriyor) STLTGART Aîmanya'da bulıınan MHP Genei Basl'.anı Alpasla.. Türkeş. düii Maıınheım ve l.uâ.vigshaten de. kencıi itadesıyle «MHP Avrupa Teskılntıriin kııru.tay tuplannsiKna Uatılm'ş ve bır konuşma yapmışf.r. Toplantıda. Türkeş'in. Almanya daki MHP vürütme kurulımdsn söz etmesi. Alınan makamlar: taratından dıkkatlc ele almmıştır. Bılmüığı gîbı. Alm;n fjükümsîın den ızın almadan üikede poiitik örgüt kurulması ve para roplsnniası vasatıanmıştır. Bu arada yarnîdan sonra Alman ya'ya g'.'lmesı beklenetı CHP Ge. r.el Başkanı Ecevıt'in sleyhinde Türkeş yanlısı bazı k;ş:ler. Türk işçilennm loplu olarak kaldikları y.ırtlara giderek aleyhte proFagfina yapmışlaı ve Ecevıt'e Almaaya'da Türk ışçııeriyie yapa cjğı toplnntılarda su:kast yapjlacağ; tehd:rlini saviırmuşlarrlır. Türk?ş. Frankfurt'ta önceki glin. Hürr.yst gazetesi Avrupa baskisı bVırosunda, teleîonia yurt taşlara csvap vermiştir Ga:etenin telefonları saat 17 18 arasmda ard arda çalışmış ve önueden sap'anarak. gaie;en:n Avrupa sayısında duyoıruian bu bır saatiık sür e ıçmde Türkeş 41 yurttaşla teletoniB gönişmii5.tüı Cck sayıda, vurttaş sırs gelmeriiğf: İçin Türkes'lp aörüsempmıstır. Alman k?nnp'!''"ina aöre oir (Devamı Sa. ". Sü I de) lerini, o tesislerin kcndiierı ıçm yaratüğı tehlıke oranında artırmışlardı. Onlar bunu artırınca, biz 0« artırmak durumundaydıs. Bu artan ihtiyacı kendi başımjza karşılamak durumuııda olan ülke ise biz doğildik. Bizim talıp olmadığımız tesisleri burada kendi çıkaıları için kııran, dolayısiyle bu munzam ihtiyacı yaratan ülkeydi. Amerika Birleşiit Devletleriydi.. Nitekim o da bunu tike olarak benimsemiş, 1969 tarihli antlaşmaya d3 gcçtiği üzere, Türkiye'ye bu amacia askeri malzemo yardımı yapmsk zorunda oldujhınu kabMİ etnıişti. Gerçi son yıllardn 6 0 7 0 milyon dolarlık olan bir yar dım. bu ihliyacı karşılamaktan ısten uzsktı ama. biz f3Z la sesimizi çıkarmıyorrhık. Uypulama anla?maları özerinde f?iirdürdüğümiİ2 gorü5melerde tesislerdeki Amerikan Pîjemenliâin dsha mâkül bir hadrte inriirüme?ine çalış nifıIOa vct'nivordıık (Devamı Sa. 7. Sü 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog