Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

oğrencıler nn'nn »1 1 cıktı MODERN SAGLIKYAPILARI butun buvuk kıtabevlerinde umhuriyet 52. yıl. sayı: 18388 Kurucusu : YUNUS NADÎ 9 Ekim 1975 Perş^mbe LORD KINROSS ATATÜRK BİR MİLLETtN YENİDEN DOGUŞÜ (BEŞÎNCÎ BASKI) 800 Sayfa. Cıltli 6 5 Cıltsiz 50. SANDER YAYTNLARI OSMANBET ISTANBL'L Karabük İşletmelerinin 720 bin ton ucuz kütük demir ithalini MC engelledi Kamuya ait olan işletmenin 3 aralık 1974 ile 11 nisan 1975 arasında 34 parti için Talçın KÜÇÜK MC Hülriimeti'nln uyguladığı ve ülke ekonomısıyle karau hazme•tnı zarara sokan demır çelık polıtıkasıyla ılgıli olarak yenı bıl pler elde edılmıştır. Bu bügılere gore bır kamu kuruluşu olan Tur kıye Demır Çelık Işletmelen (Ka rabuk> ucuz fıyatla 720 btn tonluk kütük demır ıthalat baglantısı yapmıştır Çok bUyük blr ço gunluğu MC Kükumetı kurulmadan once yapılan bu baglantıUr, MC Hukumetı'nın engellemesı .le gercekleştınlmemıştır Bunun ve nne MC Hukumetı, ozel kesıme. ulke ekonomısınin ihtıyaçlannı asan bojutlarda ve Karabuk ış(Uevamı tea. a, 6ü. 4 de) yaptığı anlaşmalardan sadece 6 bin tonunun ithali için döviz transferine izin verildi Ecevit, Başbakanın bir tarafı desteklediğini AP Bursa söy/eyerek "Kendi canı incindiği vakit bağırıyor,, dedi milletvekili adayı «Demirel, son hükümetinî kurabilTürkeş'in bayram tebriği konusuna Elverdi, mek için okullarda, yurtlarda, sodeğinen Ecevit «Hepimizin canı eşkikaklarda, çocukları, gençleri vuryanın elinde. Türk adaletinin, cinayet Askerî maktan başka marifeti olmayan bir kışkırtıcılarının yakasına yapışmasısokak çetesine sığındı» nı bekliyorum» dedi Mahkeme Başkanı iken DemirePi yolsuzluk yapmakJa suçlamiştı "Demirel çatışmalara karşı tedbir almadı,, na vapışmasmı beklediğini söylemıstır Ecevıt, Başbakan Demirel'ln bir konuşmasmın engellemeye uğramasından duyduğu üzuntüyu de belırtmış, özetle sunlan soylemıştir: «Sayın Başbakanın da bir konuşmasında engellemeje ugrama sından üzuntu duydum. Biz gecen nl Cumhunvet Halk Partısı hükümetteyken oldugu gıbı, ber partinln ve yasal örgütün, toplan tılannı huzur içınde vapabilecegi herkesın güvenlık ıçınde düşüice lerinı soyleyebilecegi bir ortam istıvoruz ülkemızde. Fakat savın Başbakanın gene) olarak çocuklan suçlaması, çocuklardan çıkâyetçı olması Düylık naKsızlıktır. Asıl çocuKlar ve çocuklarla bırlıkte analarla baba lar, Demırel'den ve hukumeıınden şıkâietçidirler. ANKARA, (ANKA) Adalet Partısı Bursa milletvekili adavı emeklı tuğgereral Ali Elverdı'nın Ankara 1 Nolu Asker! Mahkeme Başkanıyken Denız Gezmış, Yusul Aslan ve Hüseym Inan 1Ie ılgılı ıdam fcararlarında Adn'et Partısı Genel Başkanı ve Başba kan Demırerın kardeşlenne k dı \ermek ve Mıgırdıç Sellefvan (Devamı Sa. 9, Su 5 de) ESKtŞEHtR CHP Genel Bas kanı Buler.t Eeeut dun BaliKesır ve Eskışehır'de bınlerce kışı onun de yaptığı konuşmalarda Denr rel ve Turseş'ı eleştırmış ve «Hepımızm canı eşkıyanm elıne teslım edılmış durumdadır» demıştır. Ecevit, Demırel'ın çocuklardan ozur dılemesı gerektığını behrtırken: adaletm bayram tebrıgınden oturu Türkeş'in yakası öncekl Başbakanlık yıliannda, butün israrlartmıza, uvanlanınıza ragmen, sayın Demırel bır kez bıle catışan gençlıs çnıplanna karşı adaletli. eşıt tedbir al mağa razı olmadı Saldırgan raral lardan bırini açıkça de«tefel»dı. Otekılenn arasına da. vıne Demlrel'ın geçmışteki Basbakann*ı zamanında, resmî goreili KIŞKTU cı ajanlar sokuldu Sıkıyönetım Mahkemelertnde açıklandı bu ger çek. Demirel Kardeşlerin Şirketinin hayali sermaye ilekurulmasını gerçekleştiren bankacılar cezalandırıldı ANKARA, (ANKA) Başbakan Süleyman Demırelin kardeşlen Alı ve Şevket Demırel'ın ortakJan arasında bulunduğu «Orman Üninleri întegre Sanayıı ve Tıcaret Anonım Şırketı» nın kuruluşunda ye sermayesınl 500000 lıradan 20 000 000 11ray» çıkartırken, bazı yolsuzluklar yapıldıgı saptanmıs ve Ziraat Bankası Isparta Şubesl müdürü Necati Tathoglu ye mU dür yardımcısı Erdogan Güleç bu nedenle ceaalandırılmıştır. Ziraat Bankuı müfettlsl Ertaç AktUrk'tin 10 3.1972 günlu raporunda, 1969 yılında 500 000 lira sermaye :1e kurulan ve 1970 yılında sermayesını 20 U O 000 lı O rava çıkartan şırketın gerek kuruluşunda, gerekse sermavesml arttınrken, para olarak konulması gereken sermayenm 1 '4'ünun bankalara yatırılmadığı halde, Ziraat Bankasınm Isparta Şu besinin Tıcaret Bakanlıçına yazdıgı bir yazıyla yatınlmavan pa rayı yatınlmış gıbı gostenlerek, yasa dısı lşlemler yapüdıgı llerı sürulmektedır. Demirel kardeşlere, «hayal! •errnaye» İle Anonim Şırket kur duran Ziraat Bankası Isparta Şubesı Mudurü Necati Tatlıoğlu ve mudur yardımcısı Erdoğan Guleç'ın ıfadelerını alan mü fettış Ertaş Akturk'un onbır sayfa tutan raporunda Orma şirketinin kuruluş ve sermayesını arttırma ışlemlen sırasında, bankanın Isparta şubesınce Tıcaret Bakanlığına 26 12 1569 ve 27 6 1970 tanhlerınde ikı mektup yazüdığı, bu mektuplann bınncısmde «şırket sermajesinın 1/4'ünü teşkil eden 125 000 liranın şlrket kuruculan tarafından bankava bloke edılmış bulundugu» ve ıkındsınde de, «şır ket sermajesımn S00 oon lıradan 20 000 000 lıraja çıkarılmış, dolayısıvle artan serma\enın yüzde 25'mi teşkıl eden 4 875 000 liranın bakanhk adına bloke edılmıs bulunduğunun» belirtilmesıne ragmen bu işlemler sırasında şırketten hıçbır odeme yapılmamıs oldugu saptanmaktadır. Tıcaret Kanununun, • anonim şirketler ile ılgılı "bölümunde, anonım şırketın taahhut edtlen sermavesının dortte bınnın odenmış olması avrıca bu paranın Merkez BanVası ya da bır muteber banıca\a odenmesi ongorulmektedır Kanunun, 2R5. 288 299 \e 392. maddelennde anonım şırketın gerek kuruluşunda gerekse sermayesınl arttınrken, uyulması gereken Ukeler belırttlmektedır DemıreHenn sahıbı bulundujfu Orma ?ırketi bo^lece Tıcaret Kanununa aykırı olarak «haval! sermave» voîuyla kuruldujhı v« tıcareU başlatıldıfcı ortava çıkmıştır. «Hakla yok« BAŞBAKAN DEMİREL: CHP BUGÜN MUHALEFETTE DEĞİL MUKAVEMETTEDİR Engin KARADENİZ ZONGfLDAK AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Karadenız Ereğlısı, Zon guldak, Bartın ve Karabtik'te yaptıgı konuşmalarda genellıkle İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN RUM ŞIKAYETLERİNE ILIŞKIN TUTANAKLARI TÜRK HÜKÜMETİNE GÖNDERİLIYOR Kosta DAPONTE bildiriyor STRASBOCRG Avrupa Kon•eyı Insan Hakiarı Komısyonuoun İngıiız olan Başkanı James Faw.sett, Kıbns Rum yonetıcılerinln Türklye aleyhlndeM çlkâyetlen sonunda açüan soruşturmalar hakkında gazet«rxuze verdığı demeçte, bundan sonrakı gelışmelenn Turk Hükümetının verecegı cevaplara gore kararlastırılabıleceğmı soylemıştır. Strasbourg'daki Konsey bınasının yanındakı Ir.san Hakiarı Sarayındakı odasında bızı kabul eden Ingılız hukukçusu, Kıbrıs d gıderek Rum kesımınde soruşturmalar yapan komısyonun düzenledığı tamk tutanaklarınm önümuzdekı gunlerde hem Ankara, hem Lefkoşe'ye gondenleceğmi açıklamıştır. Kıbnslı Rumlann şıkâyetlerinin geçerlılığını, Türkıye'nln ltırazlanna rağmen kabul ettıkten sonra Kıbrıs'a giden heyetin de başında bulunan James Fawsett, Kıbns a gıtmeden once Turk Hükumetıne üa kez başvurularına (Devanu Sa. 9, Su. 1 ile) Sayın Demirel, son tıtıkümennl kurabılmek tçin de. okullarda, vurtlarda. sokaklarda cocuk'ın, gençlert vurmaktan baska rrarlfetı olmavan blr sokak çeneslnın hunavesıne sıgindı O çetemn başını hükümette özel ıç gtiven Iık tedbirlerıvle çrtrevlendirdl. O da bu çeteve katılıp da aynlnn lann vurulması için vazılı emir çıkardı. Günlerdir bu konufla htl kumeti vaztvet almava çaeınyorum. Başrjakanın sesl çıkmıvor Kendi canı incındiSı vakıt batırıp çaSıran, ams çocuklar okullaröa, sokaklarda vurulurken en frllçulc bır üzünrU bile belirtmeven. ala bılecegi tedbirlerden hiç bırini al mavan Usrelik hıilrilmet narttîennce kışkırtılmış sokak e$klvası nı vakaladıjh ıçın dürüst t»li«!leri cezalandırmaga kalkışan btr Başbakanın. çocuklardan ştkâvptçı ol maga hakla vokmr Çocuklardan özür dilemesi eereklr • <Devamı Sa. 9 SB S it) r ORTAOKUL VE LISE ÖĞRENCİLERİ YENIÖĞRENİM YILINDA SADECE 149 GÜN DERS GÖRECEKLER Şükran KETENCi Kasımpaşa'da bayram yerı Buyuk kentlerde bayram yerleıinln azlığı ve yetersizliği genelllkle saldn feçen bn Şeker Bayramı sfiresince bır kez daha gozler önüne serildl. İstanbul'un çoğu kesimlennde de bayram yerierinln, beton y> ğını koca bınalar nrasında sıkışıp kalmış mezbelelik alanlarda kurulduğu RÖruldü. Zaman zaman ha\anın da kotu geçmesı çocuklann eğlence ozlemini bnsbntun arttırdı. Fotoğrafta, Rasımpaşa'daki çoplerle kaplı ba\Tarn jerinde eglencenln tadını çıkarmaya çalışanlar gornliıvor tFotoğraf tbrahım KÖSEOĞLU) Le Monde: «Kongre, seçim öncesi ambargoyu kısmen kaldırmakfa Türkiye'de Amerikan düşmanlığının artmasını önledi» (Dvf Haberler Servifrt) «Le Monde» guetesinln Törld'. ye uygulanan silâh ambarfrosu. nnn kuıtlı olarak kaldınlmasına Ulşldn baçmakalesind. ABD konsrealnln 12 Eldm senato seçbnlerinden önce ambsrcoTU kal dırarak Türldve'de AmerUcan diİ5manlıiının hüvnmesini önledtfi T« bdylece Başbakan Demirel'i jüç durumdan Jrurtardıgı LTade edllmefetedlr. Ymn özetle ?ö.rle devam etmektedir: Amenkan Temsılcıler Meclısı Baskan Ford un çagrısına uyarak en sonunda Turkıye'ye karşı uygulanmakta olan sılâh ambargosunun kısıtlı olarak kaldınlznasını kabul etmıştır. 5 Şubat 1975'te uygulanmaya baslayan ambargonun kısmen kaldınlması Baskan Ford ve Dışişleri Bakanı Kıssınger ıçın bır zaferdır Kongrenın ambargoyu tasıth olarak kaldırmasında ıkı etksnın rol oynadıgı gonılmektedır. îlk etken Turkıye de yaklaşmakta olan Senato seçımlerıdır Bu se (Dev&mı Sa. a Su. i üej Kissinger'in Kıbrıs sorununda arabulucu olacağı öne sürülüyor (D19 Haberler Servlsi) BM, (NEW TORK) Kıbrıs Rum Yonetımı Lıderi Başpıskopos Makanos BM Genel Kurulunda oncekı gun yaptıgı konuşmada Kıbns'ın tamamen askerden anndınlmasından yana oldugunu belırterek, Adadakı Ulusal Munafız Kuvvetlenni dağıtmaya hazır olduğunu ifade etmış tır. Bu arada Lefkoşe'de iyi haber alan kaynaklar, tarafından bıldlnldığıne gore ABD Dısışleri Bakam Henry Kıssınger Kıbns konusunda bır çeşıt arabuluculuk yapacak ve soruna çözüm bulunması amacıyla yıl sonundan once bazı onerıler getırecektır. (a.a.)'nın Lefkoşa kaynaklı ha berine gore, Makanos'un da Kissinger'in bu gırlşımlertne karşı çiKmayacagı bıldınlmektedır. Aynı haberde Kıbns Rum DışIşleri Bakanı Hnstofıdls'ın de Kıssınger'ın Kıbns konusunda yenı bır ginşimıne karşı olmadıklannı soyledıgi bıldınlmektedır Halen New York'ta bulunan Hrıstoüdes, Lefkoşe de yayınlanan Fılelefth Eros gazetesmin New York muhabırine verdıgı oze! bır demeçte, Kıssmger'ın Kıbns sorunu üzerinde Ankara, Atına ve Lefkoşe arasında «raekık dıplomasısir.ıi) uygulayacağı jolundakı haberlere defınmış, Rumlann boyle bır teşebbüse karşı olmadıklannı soylemıştır. Bayram tatıll sona eren Ukokı.l lar bugun açüacak; ortaokul, lı se ve dengl okullarda da yenı oğretım yüına bugun başlanacaktır. Geçtıgimiz ay başında bğrenime başlaması gereken orta dereceü okullann açılışı, geçen eylul ayında tanınan ek sınav hakkı, sonra da Bayram nedenı>le bugune bırakılınca, bır ders yıü boyunca ögrenım yapüacak toplam gün sayısı 149,5 gtıne düş muştür Egıtımciler toplam 5 ayı bulmayan bır ogrenım suresı içınde, programlarda yer alan derslenn tumunün okutulmasının olanak(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) tSeçlm konnşmalanna tllşCHP'ye çatmış, CHP'nln roiunun kin öbür haberlerimiz \e tehlıke, partısmın yolunun huzur, Mustafa Ekmekçi'nin cezl gtiven, refatı ve saadet oıdugunu Izlenîmleri 10. sa\famızdadır] bıldırmış, AP'nın ışçı naklannın savunucusu olduğunu oıldırerek «Yıkıcı muhaletete cesaret /enne yınız » demıştır Demırel, partıslnln 6 yılük Utttdan donemınde pek çok yasa lar çıkardığıru, kararlar aldıgnı, Turk ışçıanin haklarını konırtuğunu behrtmiş. • Ulkemizde ısf.krarsızlıktan ıstırap çeken ve zarar gorenler, tesıs ettığımız ısiiKran venıden guçlendırm°k lsteve ceklerdır. Ama, ulkemizde ıstıkrarsızlık nasreti çekenler de var dır Pazar günkü seçımın, sınırla nnı aşan anlamı buradadır. Ülke, va yenlden ıstıkrarsızlık ortamı na itılecek, ra da istıkrar UlkemizCRFA, (Cumburiyet) Halfetı den atılacaktır 12 ekim «eçımle'i ılçesınde seçım çalışmalarıı da uzun bır donem sonunda 'stıkra ra kavuşmuş ulkemız bunu muha bulunan MSP Urfa Mılleheıtılı Abdulkadır Öncel, Sıvas MılleUefaza edecek şekıîde netıcelpnır^e bundan memleket varar görür..» kılı Vahıdettm Karaçorlu ile Rıze dı\e konuşmuştur. Mıllet\ekılı Sudı Saruhanlı SaDemirel, nükümet muesseseri lakkava kovunde bazı kışılerm nın bir hakaret, lftira ve ıcarala taş, sopa ve tabanoa saldırısma uğramışlardır ma kamnanvasına boğdurularak Valı Galıp Demırel'ın verdıği vatandaşın zıhnınin bulandınldı bılgıve gore, MSPlılerı taşa tu ğını one sUrerek «Bugün CHP mu halefette degil muicavemetted*r. tanlar daha sonra tabancalarla Muhalefet etmek bir tıak. mufcave kendılerıne ates e'mışlerdır Urmet lse en hafıf karşılıgı ıJe so fa Milletvekili Abdulkadır Oncel (Devamı Sa. 9. Su. 2 de) (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) MSP'Li ÜÇ MİLLETVEKİLİ URFA'DA BiR KOYDE SiLÂHLI SALDIRIYA UGRADI Bu Köşeden SABOTAJ... Altan ÖYMEN OLAYLARIN ABDINDAKİ Bugünkü radyo konuşmaları 19 3519 45 19 5020 00 20 052015 20 2020 30 20 3520 45 20.502100 MSP: O. Asiltürk DP: Hılml Türkmen TBP: Ceül Gürkan AP: Talât Asal CHP: O. Eyuboğlu MHP: O. Albayrai R GERÇEK emokratik rejimlerde çalışanlar ve çalıştuanlann örgut kurma özgürlükleıi vardır. Bazan iş kollanna, bazan mesleklere göre orgutlenmeler bır sureden beri Türkiye'de toplumsal ve sivasal vaşamda ağırlıklannı duvnruyorlar. Mimarlar, muhendisler, tüccarlar, sanaviciler, tabibler, öğretmenler, tanmcılar keslminde orgutlenmeler bulunduğu çibi. çeşltli işkollanna göre sendikalasma ulkemizde oldukça ırelışmiştir. Bu arada basın kesiminde isci ve işveren sendikaları vanında her iki kesiml de kapsayan dernekler de vardır. Bu demekler arasında tslanbul, Ankara, lzmlr'de Gazeteci Basın Mesleğinin Asgari Koşulları ler Cemlyetleri, ynrt çapında Bnem tasırlar. Basınınuzm merkezlerinde örgfitlenen bu cemlyetlerin maddî olanaklan da yerındedir. Bir uvesi ounakla övündüğumuz Batı dunyasında da bızdeki cemivetlere benzer kuruluşlar vardır. TürHye'de epey üyesi hulunan IP1 (Lluslararası Basın Enstitüsu), hem çalışanlan, hem de çalıştıranlan örfriıtünde toplar. Bu orçüt, meslek davanışması yanında, basın denen varlığın vaşaması ve fplişmesl İçin doğal »avılan fıkır özçurlOğunu dcmokratik ortamı. insan haklarını savunma ışlevml sürdürmektpdir ÇBnkıî fiklr özjriiTİdğu ve demokratik ortam olmayan yerde çafda? snJamda btr basuun varlığmdan soz açmak; yaşadığımız dünyads olanaksu sayılmaktadiT. Nitfkim Türkiye'de yakm geçmlşte basın özgü. ağıine vurulan darbeler ve gazetelere baskılar karşısında, dünyarun çeşltli basın demekleri vanında. hem ç<ı lışanlan, hem de çalıştıranlan içeren bu kuruluş protesto seslnı rukseltmiştır. Türkive'nin en büvük ba«ra merkezl olan Istanbul'da Gazetecüer Cemijetl, üvesl bulunduçumuz Batı dünvası ve Ana^asal dıi7en icinde, insan haklarına da>alı demokratik re.jiml, fikır % e • •• (De\amı Sa. 9, Sü. i de) D SEÇIM 75 îhsan Onur ÎSTANBUL Yalçın Doğan URFA izlenimlerinl anlatıyor. Bujrun S. asyfamızdf IMakariosun konuşraası BM Genel Kurulunda oncekı gun yaptığı konuşmada Matcarı os. Kıbnslı Turklerle Rumlar aı dsındakı goruşmeler yabana mudahalesi olmadan sürdurülür se bu gı>" ısmelerden o ııralu so (Ue\»mı bı. «, Su. 1 de) adyoda Falk Türun'ü dınledmız mı? Bayram arefesı akşamı?. Aî Kanununun çıktıgından ben anarşi hortlamış.. Sabotajlar başlamış.. Banka soygunlan başlamış Boyle soyledı. Hangi «sabotaj?» Hangi «banka soygunu'» Bılenınız var mı? Bu FaDc Türün, batan Mar mara gemısının ve yanan Opera bmasınm «komunıst, marksıst, lenmıst ve maoıst anarşıstler» tarafmdan vakıldıgını ılân edıp bırtakım ışçl ve oğrenalerl tutuklatmıs, iskenceden geçırtmış, aylarca yatınnıştı. Sonradan, hem de kendi kumanda bolgesmdeki Sıkıvonetim Mahkemesinın beraat ilâmı, «yalan sbyledin» anlamım taşıyan bir şamar glbi suratında şakladıgı balde, ısrar etti Mahvsme karanna lnan mıyorum. Onlar suçludur. dedi. r'endlsinl mahkemenfn de, kanunun da üstünde gdren demokrasi anlayışına sa hıp bu zat ayrıca, «Demoıirasıyi ısteyenler benı seç. melıdlr» buvurmaktadır. Bıraz eanp kaçıyordu ama, gene de o zaman lâfj edılecek bır batan gemi, bu yanan opera buıası vardl. Şimdi o da yok.. Hangi gemı batmış, neresi yanmış da. bunu marksıst • lenınıstler yapmış oluyor . «Sabotaj lar başladı» oluyor? Bır • ıtü adı polıs vakasının dışında hangı banka soyuldu da «Banka sovRunlan başladı» oluyor?. Yok.. Bu artık, ay etrafmda hayalet görme safhasına gelnuş vahim bir run hastaliRinm lsareüdır, va da Istanbul halkını, umacı masahyla aldatılacak çocuk san ma pervasızlıguıın Hayalî mobilya firmalann dan sonra bir de hayali sabotaılar çıktı Herkesın bayram hu7urunun basladıjı blr akşam vakti. bahar çiçeklennin flstüne tünemıs bır baykuşun sesini duvar (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog