Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

cgtımıüe UKİYERSM HAZIRLA1U dfirreler üse soa 11 ekun beklemefı 16 tkım beyazıt ıstanbul tel 2740 92 dersanesı umhuriyet 52. yü, sayı: 18387 Kurncusu: YTJNTJ8 NADt 6 Eldm 1975 Pazartesl NİYAZİB€RKE5 İSIAMUK SOSYALjZN Atina'ya göre tzmir DGM, bu ambargonun mahkemeierin Anayasaya kaldırılması aykırı ABD'nin olduğu görüşüne çıkarlarını vararak korumaamacını bir davada görevsizlik güdü/or karan verdi OMŞ HABERLEB SERVtSt) ATtNA ABD'nin TUrklye'ye uyguladıgı sliah ambargosunun kısmen ve şartlı olarak kaldınlması, Atına radyosu tarafından siddetle eleştırıimıştir Atına radvosuna göre, ambarjronun kaldınlması Türkiye'nln lfhıne olmadıgı gibi, Yunanistan m da alevmne degildir ve yal nızca «ABD'nin çıkarlarını korumak» amacıyla ahnmıştır Atına radjosu, ba arada sılâh ambarfosunun kaldınlmaJinra Tflrklve lle Yuranistan arasjıdakl askeri dengeyi etkllemeyeceğlnl de one •ürmüstür Ambargonun şartlı ve kısıtlı olarak kaldırılması, Yunanistan ın yanısıra, Kıbns Rıımlan ara sında da hoşnutsuzluk yaratmıştır Kıbns Rum basını, ABD lı derlerine çok sert bır dılle çat makta, Türkıye'ye ambargonun kasıtlı olarak kaldınlmasının şan taj ve rüşvet »onucu olduğu llerl «ürülmektedir Kıbns Rum bası nı, aynca, ABD Kongresinln, Pord Kısslnger iMlisinin tuzafcına düşHiğünü belirtmektedir. ANKARA, (Corahnrlret BAfom) Izmlr Devlet GUvenlık MaJıkeznesi bir davada, Devlet GUvenhk Mahkemelerınm Anavaaaya ajkın olduğu kanısına vararak, «Gorevsızlık» karan vermiştir Mahkeme TCK'nun 142 '2 m»d desınden varşr.lanmakta olan halk sanatçısı Şah Tuma'nın du nışması sırasında sanık avukatı Imdat Balkoca'nın «Devlet Gü (De\amı Ss. 9. Su. 2 de) Ecevit; "Kendi dışımızdaki solla organik işbirliği, bütünlüğümüzü tehlikeye düşürebilir,, dedi CHP Lideri, toplumun üst katındaki çevrelerin geleneksel iktidarlarını tehlikede gördüklerî için özgürlükleri kısmaya yöneldiklerini i f a d e ettl «Tekellerin ekonomik iktidarlarınm sınırlanması gereğine kesinlikle inandıklarını» söyleyen Ecevit, düşünce özgürlüğündeki sınırları kaldıracaklarjnı belirtti AP giderek faşist eylemlere kayıyor,, ANKARA, (Cmnhnriret Bflromı) CHP G«nel Başkanı BUlent Eeerlt, tYUrUyü?» dergislne rerdl& demeçte, iktidara geldıklenn de 141142 maddeleıi kaldıracak lannı göylemi?, tDüşunce ve örgütlenme özgürldgtlne, ozgürHik çü demokraslde sınır getırıleme«. Bugün düşünce özptfrlujM n(l T» eylem özgHrlügıınU bır aradm «ınırlayan yasalardan dü ftmoe ve anlatım OzgürlUgO fle ilgıll bütün smırlan kaldırmaya kesın kararhyız» demıştır CHP Genel Başkanı Ecevit, Türkrje îşçi Partısının hafta'ık yayın organı olan Yürüyüs un buKün yajınlanacak sayısma ver diği aemeçte, çeşıtll sorulan va mtlamaktadır. Ecevit, «Sıvasal demokrasinın «aglariması ıçın CHP'nın kendi dışındaki demokratık güçlerle lşblrllgl yapması konusund» n* düşünüyorsunuz» sorusun» çu janıtı vermıştır: «Bugün içm CHP'nln siyasal demokrasıve yapabılecegi bıiyük katkılar vaıdır. Bu katkılan yapabılmesı Içın kendi ıç bütun lügtınu ınandırıcı bir şekılde korujabılmesı gerekır. Bıldığınız gıbı 8 9 yıl süren çetın bT iç mucadele «onunda CHP riemokratık soldakı yerını kesın olarak alabilmlştlr Bu ârada b!rçok bölünmeler geçırmıstır 8 9 yılımız uzun lç mucadelelerie geçmıştir. Şımdl kendı ıçımızde bütünlejmıs olarak demokrasinın ve demokratık soiun sa\iı nuculugunu vaomalc zonmdajız Sol hareketlerde du^unce önen tasıdıŞı lcın kııram tmpm ta«ı dıjh içm nüanslar Uzerınde büyuk aynlıklar buyük bolıınm?(Devanu Sa. 9, S>u. 1 At) Demirel Bıngölün Karakoçan köyünde konıışurken AP'lilerle CHP'JiJer çatıştı, biri ağır 7 kişi yaralandı BtNGÖL AP Genel Başkanı Suleyman Demirel, Bıngol e bag lı Karakoçan ko>unde konaşur ken, ıkı grjp arasında çatısma çıkmış 11 agır olmak uzere 7 kışi tas \e sopalar^a yaralanmış'ır Demırel, Bıngol den ajrijaık an sonra sehre 2î k lo'netre mesafe de bulunan Karakoçan koyune gelırken bı g'jp tarafmdan so lu kesılm ş \e kojlunun kendssı (Uevdimı ba S). su. 1 ae) Emniyet Müdürü, Müdür Yardımcısı ve komiserier arasında büyük Makarios'un sözleri çapta değişiklik yapıldı ANKARA Emniyet mtidtlr, mudür muavıni ve başkomlserle rı arasında geru> çapta degısik lıkler olmuştur. Cumhuı laşkaru tarafından lmralanan ve dünkü Resrnl Gazete de yayımlanan karamameye göre nakıl ve atamalar şöyledir. Ankara Toplum Zabıtası Müdünl Ferdl Erzaım Afyon Emnıyet Müdürlüğüne, Kayserl Emnıyet MJdür Muavlnl Mustafa Tekeli Ankara Emniyet Şube Müdürlüğüne, îçel Emnıyet Mü dıir Muavinl Muzaffer Acar Kay seri Emruyet Müdur Muavınligine, Toplum Zabıtası MUdür Mua • r l Rusa Remzl Isıkoğlu lçel vn Emniyet Müdür Muavtnliğine, Emnıjet Genel Müdürlügü Şube Müdürü Hasan Güner özmen An kara Polls Egıtım Merkezl Mü dür Muavınllğıne, Kahramanmaras Emniyet Müdür Muavinı Tur han Berık Zonguldak Emniyet Şube MüdUrlügune, Hakkâri Em nıvet Mudür Muavinl A Hamdı Polat Van Emniyet MUdür Mua(Deramı Sa. 9, StL 1 de) Bu arada, New York'ta bulunan Baspiskopos Matc&rios, «News»pek» dergisintn muhabi1 nin ambargonun kaldınlması hakkmdaki blr sorusuna ceva: ! b«n, sunlan »fiylemlşttr ıBenlm bu konudaki görtlşlertm herkesçe bilinmektedlr Amerlka"nın içlslerine kanşmak çekltnde yorumlanabileoek ayrıntılara glrmek lstemem. Amerikan hükttmeti, vardımın Jcesümeslnln Kıbns aonınunun acil blr çözüme baglanması çabalan nı engelledlğl görüçunü »vunuyordu. Şimdi «mbargonun tatl dınlması il« bu (çörüşün dogru luju nnava konmuf bulunmak tadır» öte yanda, Kıbns TUrk Pedere Devleti Rumlann Lefkoşe'de yeşll hatta ateşkesl lhlâl etmeleri nl BM Ban? GücU nezdlnde ye nlden ve şlddetle protesto etmiş tlr. 13 eklmde New Yorkta y»pılacak inusîararası Hukuk Kongre«inde Kıbns Türk Pedere Dev letinin de temsü edııecegl bU dlnlmlştir Dün sabah derlet başknnlıgm dan vapılan acıklamava göre, Kıb ns TUrk Federe Devletinl Kong rede YUksek Mahkeme Başkanı Ne«atl Münır temsil edecektır. BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN BTJGÜN BAŞLAYARAK ÜÇ GÜN SÜRECEK OLAN ŞEKER BAYRAMI NEDENÎYLE GAZETEMÎZ 7 VE 8 EKİM GÜNLERİ ÇIKMAYACAKTIR BU SÜRE İÇİÎ^DE GAZETECÎLER CEMÎYETt'NIN* «BAYRAM GAZETESt» YAYINLANACAKTIR CT'MHURÎYET, I KKİM 1J7S GÜNÜNDKN tTİBAREN YAYIMINI SÜRÖÜRECEKTÎR, Tü ıırun un CİA ve Penta^on yetkilileri tarafmdan ABDMe konuk edıldıj^i bildiriliyor istanbul Radyosu bugün yayına 15'de başlayacak îstanbul radyosu Mudanva'dakl \erıcıde vapılacak ızolator değışımı nedenıvle 6 ekım pazartesı gunu ^ayına dokuz saat ara verecektır TRT \etk)!ı!ennden venlen bll gne go'e ızolator degışımı çalışmaları sabah saat 06 00 ıle 15 00 arasında vapılacaktır Bu neden le Istanbul radvosu yajmına saat 15 00 den sonra başlaj acaktır Hükümetin suskunluğu şartların kabulü anlamına gelir Orhan APATDIN ABCnm B çubat 1974 tarihlnden ben Türkiye'ye uygulamak ta olduğu sılâh ambargosunun bu tarıhten önce peşln para kar şılıgı satın aldığımız askeri malzeme uzennden koşullara bağlı olarak kaldınlmasını öngören 2330 sayılı Kongre Yasası'nın metni belll olmuştur. ABD üe TUrkıye arasında yfl rürlukte olan lttıfak ve yardım antlaşmalan yanında uluslararası tıcarl ahlâkın ve hukukun kurallanna da aykuı olarak depolarda tutulan bu malzemenın Türkıye'ye gönderflmesı için yasada saptanan kosullann Türldye'nın egemenlik haklannı hıçe savan lç ve dıs pohtıkasına mü dahale anlammı taşıyan nıtellkle (De\amı Sa. 9, Su. 4 de) ANK\BA, (ANK4) Istanbul AP senator aaavı Fa:k Turun'ün, emeklı olduktan sonra, CIA (Merkezı Istıhbarat Orgutu) ve Pentagon vetküılen tarafmdan Bırleşık Amerka'da öz«l olarak ağırlandıgı oğrenılmıştır Hıçbır resmî sıfatı olmadıgı halde, Faık Turün'un CIA ve Pentagon ıle gırdığı bu llışkmın yasalar karsısında suç olduğu behrtıtoeit tedır Faık TUrün, 19 ocak 1974 tarihmde Yeşılkov Havaalanmdan bır Pan Am uçagı ile New York'a uçmuştur Bu konuda yapılan soruşturmalar sonunda kendısine Türkıye'dekl hlçbır Pan Am acen tasından bılet satılmadıgı saptanmıştır. Faik Türün New York H». vaalanında bıri general olan Uç (Devamı Sa. 9, Su 5 de) DOĞAN NADİ'Yİ ANIYORUZ GBzetemlzfn yönetidsi ve yazan olarak usun yılJar Turk basmma hızmet eden ve genç yaşta, 6 yıl önce anunızdan aynlan Doğan Nadı'yi bugün sevgl üe aruyoruz. Çok renkli klşilığl ve gazetecülk mesleglndeki büyük tecrubesi ile basın hayatımızın unutulmaz lsımlennden bin olan Dogan Nadi «Bır Dakıka» baslıgı altında yayımladığı küçük fıkralanyla sosyal ve politık olaylan güleç bir yiizle eleştıren usta bir yauardı. Onun olajlara ve nayata büyük bir sevgi ve hoşgörü ile bakması, okuyuculannı en yakın dostlan gıbi sıcak bir ılgi ile dolu hale geürirdl. Bugün Cumhuriyet'te calısanlar, Dogan Nadl"nln sevgı dolu, sıcak esprtler saçan arkadaslığuıdan yoksıan kalısın duygulan içındedirler. OlümUnün altıncj yılında onun yokluğunu biraz daha derınden duyuyor ve manevi huzurunda saygı Ue egiüyoruz Orhan Boran"m Dogan Nadi ile llgill yazısını bugün tkinet sayfamızda bulacaksımz. Kadınlar Ecevıt'ı davulla karşıladı CHP Genel Başkam Bfilent Ecevitin yurt geztlerlnde görfllınekte olan ve giderek artan kadın karşılancılar; Bnrsa geztobıden dönerken Karamursei'de yeni blr Şbndlye kadarkilerin mksine blr ev hanunı boynnns »stıgı davnlla karşıcı çıkmiftı. CHPIller bu sahnenin «Türkiye'de çok feylerln tinl> bir kes dahs »oylerken, memnun lardı. (Fotoğraf jörttnuyorErgun ÇAĞATAY) Turun Alibeyköy'de konuşturulmadı Istanbul'da AP'den bagımsı» adaylığını koyan 1. Ordu eski Sıkıvönetim Komutanı emekli Orgeneral Faık Türün, dün Alibeyköy'de, bır grubun alejh» gbsterısi Uzerıne konuşamamıstır öğrenıldığıne gore, TUrün dün saat 20 sıralannda beraberınde Koyışlerl Bakanı ve AP Istanbul Senatorü Vefa PojTaz ile partıliler olduğu halde seçım konusmasını yapacagı Alıbe\koy'ün Karadolap mahal'esıne gelmıştır. Seçım konuşmasınm yapılacagı kahveden Paık Turün'un geldigl anons edılince, bır grup aleyhta gosterllere başlamıştır Aleyht« gostenlerin yogunlaşması üzerine Turun arabasmdan lnememis (Devamı Sa. 9. Su. 2 de) BAYRAM MESAJLARINDA BİRLİK VE HOŞGÖRÜ İSTENDÎ Dlyanet tşlerl Başkanı Dr. Ltltfl Doğan, Şeker Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda birllk ve beraberlık içlnde olunmasını ı» temlşür. Parü üderleri de bayram mesajlannda aynı dlleği dıle getirmişlerdlr Genelkuımay Ba?kanı Orgeneral Semih Sancar Ise, mesajmda ABD Kongresi tarafından «Kısmen ve çartlı» olarak ka'dınlan ambargo konusuna degınerek, «Bugün ambargonun kısıtlı olarak kaldınlması, bizlori yenl duruzn değerlendlrmelerine mecbur bırakmaktadır» Radyoda bugünkü konuşmalar 19 3 5 1 9 45 AP Nahlt Mentese 19 oJ 20 00 MHP Ahmet Er 20 06 20 15 CHP BUlent Ece2020 20 30 MSP Lütfl Dogan Ferruh Boz2C 35 20 45 DP bevh MBP Mehmet Ka20 50 21 00 jnışlı Doğan Dtranet Islerl Başkanı Dr LUt fl Dogan da dün yayırrüadığı Şe ker Bayramı mesajında bırlık va beraberlik lçinde olunmasını dl lemis, «Yüce Allah, fnsanlar ara sındakl çeKişmelen yeterst» taruşmalan anlamsız beveslerl, kü çultücü tutkulan bir vana bırakarak, blrbirlerine bep nza ile yanı boşnutluk sevgl görü lle baksuılar, affetsinler, banssmlar dıye bu mübarek günlen bağışla dı. demlştır. (Devsmı Sa. 9, Su. 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU H fk Göz altında nıı tutuluyoruz ? vit OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ABD Konerestain TürHye'y» nygulanan arabargovn kısmen ^e »artlı olarak kaldınnası karan, bugun ulkemizde en buyuk ilgl ve tartısma konusudur. Tum yurttaki tepkiler dıkkate alındığında sevınmek perekir. ÇSnkfl ulusal bihnç, olayı titizUkle izllyor. Geçmış yıllarda ABD'nin Turkiye konusunda aldıği nıce karar, ııiusa] bilincin denetiminden uzakta kalıvordu O vıllarda bovle kararlar kamuovundan gizlenirdı. Ddha da otesl, dı? polltikarruzı ve ulusal jamnmamm iigllendiren tum konularda açık tartı?ma vasaktı Bu karanlık ortaında. Türk ulusundan sak)»narak nice Iklll anlaşma ve kanon ulkemizde uyeuJanmıstır. Fetih Politikacıları Artık halk tiTanışnnın ctyasal iktidann tutnm ve davranışlannı izlediği, eleştirdlfi, deneUediği bir demokratik duzeye nlaşılmıstır. Ba olay kuşkusoa sevindirici; ama ABD Konçresinin Turkiye'ye balaş açısı da fiıficudur. Çunkü Amerika, TurMye'nln lç ve dı$ politikasını W»shlnffton'dan blçimlendirmek alışk»nbçını sürdurmektedlr. Törtdye've silâh ambareosunu kısmen ve şartl] olarak kaldıran kannnun gerek ruhu ve ıçerek metnl, 1975 Türlavesinln hazmedebileceii nitetlkten uzaktır 4BD Kongre*l, parası ödenmiş 185 mllyon dolarlık ailâb, a n c Te eereç fistündekl nmbarpovTi kaldınrken, hlebir baftmsız devletln b«nlmaeve> miyeeeği kosnHar saptamaktadır. Bu kosnllsnn Kıbns'a donük nlanlan funlardır: 1 Türld\e Kıbrtı'U ateakeıe riayet edecektlr. 2 Venlen silahlan Kıbna'a nakledemivecektir. 3 Tur kive Kıhn«'tald askeri kuvvetlerinl arttıramavacaktır. Bflinmektedir M, TiırHve Kıbns'ta »teskesi kabul etmiştlr. Ne bn anla<ımava arkın davranraara, ne de Ada'dald asker sayisım artırnıaya niyett vardır. Ama Ankara'nın bn tntumu kuş knsos Tnnanıstan'm ve Makarfoa'nn davranıslanvla bafıntılıdır. y»nn, fibür gun Ynnanlstan Ada'ra «llAb ve asker •ni(Devamı Sa. 9. Sü 3 de) SEÇIM 75 Mustafa Ekmekçi ADANA izlenımJen.ıl anlatıyor uiıgün 5. sayfamızda Bayramda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında kafan bölgelerde hava açık geçecek (Cumhurivei Haber Merkezl) Şeker Bayramı süresince havanın Doğu Karademz ve Doğu Anadolu dışında kalan bölgelerde açık ve az bulutlu geçecegi tahmln edılmıştır Devlet MeteoroloJi tşleri Genel Mudürlügunden venlen bügıye gOre, bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da »aŞanak vagışlar görülecektir. yağışlar bayramm son günü Traozon Artvin Erzurum, Kars ve Ağrı yı da etkısı altma alacak tır Turkıve'vı etkısı altma alan senn hava kutlesı bayramda da (Devamı Sa. 9, Sü » de) Geziden izlenimler Uçakta kuruian sofrada muhteşem kahvaltı ve iftar yemeği Turgut GÜNGÖR MALATYA Seçlm» blr halta kala Turklye'dekı iç ve dış gehşmelerde tansıyon en üst dü zeye çıkmış bulunuyor. Bu ayın 2'smde ABD silâh ambargosunu Itoşullu ve kısıtlı olarak kaldınvor AP Genel Baskanı Demırel CHP Genel Başkanı Eesvıt'i dun\a boks samoiyonu Mu(Devanu Sa. 9, Sü 8 de) ••• merikan Temsilciler Meclismin, silâh ambargosu konusunda almıs bulundugu son karar, Mıllıvetçi Cephe karargâhjnda sevınçle karşılandı. Türkıyenın parasınj peşin olarak ödedığı sılâhların satımmı, akıl almaz koşullara baglayan Temsılciler Meclısi kararını, vicdanlanna ve ulusal onurlanna suıdırmış olanlar: Bu büyük bır basandır dıve meydanlarda kabadayıhk gösterilenne bile çınşmişlerdır Pesln parayla satın aldıgımız sılâMan Kıbns'ta meydana gelebılecek öır savaş tçm trullanamavacaâız avrıca ikl ayda bir Türk hüloımetının sozünü tutup rutmadıgmı aniayabumek için, Başkan Pord, Kongre üyelenne bılgı vereceknUs Bununla da bıtmiyor, gözaltı îşleml . Başkan Ford. Türkıje'öe ekılen nashaşın, Amertka'ya satılıp «atıimadıSını araştırarak Konsre üvelenne bu Ronuda da, bılgı verecekmış bu koşullar verıne getınlırse rıırkıje pa rasını peşln olarak öaedıSi sılaiıları teslım *m<aK s ı o t t ou sıiShlardan otr tekı Kıbns'ta ?rtrıin(ırse anbargo aynı Dl Çirode ventaen vtırürluge soktılscakmıs Sözü uzatmadan, hemen Ttirk Ceza Yssasılun 125 mad desinı aktarayım sızlere. Bakın Ceza Yasası ou Ronuda ne dlyor. Devlet topraklannın ramamını veya b'r kı^mın1 va (Devamı îa i>. S u 4 ılfl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog