Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

llkokulu bitirerek kolej ve yabancı okullara girmek isteyan kuçüklere en iyi haber. KOLEJE HAZIRLANIYORUM Flata : 155 TL. istem* «âresT POSTA KUTUSU : 17fiîtt*nbol KOIEJIERE HAZIRLANIYORUM umhuriyet 52. yıl, sayı: 18386 Kurucusu: YTTNUS NADt 6 Ekfm 1975 Pazar kAkbbrhı egıtınüe URfYERSITtYl HAZffiUHA bsesoo n ekun beklemBfi 16 ekım beyazıt ts.tanbul tef 274092 dersanesı Ecevit suskunluğu e/ejt/rerek "Hükümet bir gün bile geçirmeden görüşünü açıklamak zorundadır,, dedi «Eğer parastnı peşln ödemiş olduğumuz sllâhlan dahl kapitalist ülkeler vermeye nazlanıyorsa yurt savunması lçln sllâh alınacak başka yerler mutlaka bulunur» CHP Liderl, partisinin taban fiyatları politikasındaki uygulamasiyle, «Bu bozuk düzende bile devlet gücünön köylüyü yoksulluktan kurtarabileceğini gösterdiğini» ifade ett! 'Şimdi de uçak ve tank aracıları ortaya çıktı,, Haftaya Bugün BzdBk yflztfBk, n » çeldik. Şunun »uraaında lşte nihsyet yedi gun kaldı. Hartay* p*car akşamı sandıklar açılıp da OT pusulaUn teker teker sayıldıgı zaman uJusal Iradenin ne yonde belirdiğlnl bep birllkte saptayacagut. Gerçi yapüacak olan btr arm •eçimdlr. Cumhuriyet Semtora üreliklerinln üçte blrl yenUenecek, açık bulunas blr k«ç mJJlervekıuiginin de yerleri doldunılacaktır. Bu seclmler sonunda ulkemidn blr iktidır degisiımne ugraması zorunln (örulmuyor. Bu bdyle bllinmekle blrUkt« önumuzdeld «eçimlerin uluul j u p n ı u açwnrian buyâk blr bnem taşulığuu d» yataıyamaja. Hstta l£iode caklı duran anlamı İyi deterlendlrebillrstk, diyeblllris kl haftaya yapılacak yenileme seçimlerl blr genel seçlm nltellğlne yttkaelmektedir. Dış dfinyanuı d» haft&v» pazar gilntt TdrHye'de j%püacak seçlmlerle ilgiletunesl bu gerçegi kanıUamaT» yeter saaıns. ABD, Mx* ayguuukfı »fl*h ambargosunu Um bu nrada koşullu olarak kaldmrken acaba gerçekten Ophe Hukünıetinl devteklemek gîbi blr besabın içlnde ml idi? Ambargonun 12 eldmden once kaldırüması geregine defğln ABD ve AET yetkilüerl tarafından »oylenen •©*• ler burada tepld lle karşılanmıs, CHP Genel Baakanının »rdından, Amertkan yanüsı olmakla un «almif Cepbe Hükumeti Baskanı bile ba soıierin lç islerlniize kansmak nyılacağuıı açıklamak rorunda kalmısti. Ama ne görüyoru», 6nceld gun TemsUciler MecltsiiKİen geçen ve bemen Senatoca onsylanan Ambargoyu kaldırma kmran bl» Türklere Byleslne kosuüar Uerl gnrmektedir td ba dupe duz lç islerimize karışmak, blzi uydu blr devlet yerine koynuüc anl*mınm felmektedlr. Ve ne yazık kl Cephe Hukumetinin (Milllyetçl) Başbakan l'ardımcısı sa>ın FeyrloRİu Kongreden reçen karan olumJu bir aşama olarak selamlayabılmektedır. Tanrıya şukurler olsun kl Cephe Hukümetınuı Dışışleri Bakanı sayın Çaglayangil Cepbe arkadaşı kadar ıleri pıtmemiş, karardan duyduğu hoşnutluğu saklam.ımakla bırlıkte bunun yetersızlıeinı sovlemek jcreçini duytnuştur. UysA parasını peçtn ödedlğlmıı sılahları bıze vermekten öteye bir anlam taşımayan, bunu japarken de bıas hajstjet kırıcı, elımızı kolumuzu baglayıcı kosuUar Ueri sıııen ABD >e \erılecek yanıt kesın blr «ret» sozcugunden ıbaret olmalıjdı. Cephe Hukumetinin tkl sorumlu bakanı bu jesti japmamjşlardır. Ba Uk belırtılen gözonunde tuUrsak bukümet olarak da cephecılerın ABD ıle işı pazarlıga dokmeleruu, ne koparırsak kardır du^uncesıyle bıze sunulan agır koşulları elden geldigınce hafıdetme çabasına finşeceklerını beklemelıyiı. Llusal onurumuzu «edeleyecek olan bu durumu nasıl onlejebüını?. Işle onuntuztlekı pazar gunu yapılacak seçunler ba bakımdan daha bir onem kazantnaktadır. O çun sandık başına (Cidetek seçmen yurtta^ların sa5iı\i çok oLması, sandıga atılao o)ların da çogunlukld ışbırlıkçı cephçcilenn umudunu kırıcı bır nltelik Uşunası gerekmektedır. Turk seçmeaı bunu başarnıak rorunda olduğunu ıınutmamalıdır. Zıra ıki vıldır içınde, (irpındığımız bunalundan kurtulma olanaklarını bize saglavacak bır başka *ol ufukta gorulmuyor ^ımdılık. Furk seçmenı onnmÜKİeki pazar «unu ıradesinı kullanmalı \e azınlık cephesıne gur sesl ıle «dur'» denıelıdır AUturk'un deTimi ıle «oatanımmn makus t» Uhıni» ancak bojle \enebihnz. BtntSA, (ANXA) CHP O«nel Ba?kanı Bülent Ee«Tİt, dün Cumhuriyet alanında Amerikan cll&h ambargosu ve «on gılnlerde ortaya çıkan silAh tacırlen konusun* deglnmlş, «HUkümeti uyanyo rua. Demir ve çlmento'da bu mll letln »oyuldugu yetmivormuş gibi ftmdi de uçak ve tank aracılan ortaya çıktı» demlştir Ecevıt, «bunlara dur demenin zama^ı geldı» diyerek, «avunmaıun gereklerlnln MlkOmet tarafmdsn yerine getlrtlmeslnl lstemlçtlr. Ecevit, sllâh arabargosu konu•unda ise, Amerikan KongrMİnln »on karanyl» ügtll olarak fdyle demlştir «Amerika blze daha Once p*r»sını ödedigıml* »ilahlan verlyor. Şartlı olaralt venyor Bu dostlugun, mtlttefikllğın geregl deglldir Onun çok altmda blr^eydir. Alelade tlcarettn geregldlr. Namu» hı blr ttlceann yapması gerelten çeydlr Yoksa, aksi halde paramın falzl lle blrlikte gerl verecektlr. Vermek lorundadır Son gunlerde bir oyun daha ovnanı yor Bir tataın eskl polıtikacı va lî»damlan Bİlfth tlcareti yapmnk Istıyorlar Traktördeki karaborsacılığı, beynelmllel dolandıncılığı savunmanuz için kabul etme (Devamı Sa. I , Sfl. S <tej 185 milyon dolarlık silâh ve malzemenin Türkiye'ye teslimine 15 ekimden itibaren başlanacağı bildiriliyor AMC4RA, (Comhartyet Btromı) ABD süâh ambargosunun «kofullu ve kısıtlit kaldmlman Jcararı. gbzlenacUer tarafınd&n «ihtıva etmesl gereken Uç ana unaurun bulunrnayışu nedeniyl* «fıyasko» olarmk degerlendlrümektedır. Karardan sonra, Dıçljjleri Ba kanı lle Dışlşlerl teknisyenleıi arasında tam blr •uyumsıızlufc» (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) MSP'ye göre, Aınerikan Kongresi'nin karan, içişlerine müdahaledir ve kabul edilemez Süleyman Arif Emre: «Türk Hükümetlerl olarak kendi iç politika kararlarımızı Amerikan Kongresine dayanarak almayız» MHP Genel Sekreterl, karardan «Tam memnun olmadıkları» nı açıkladı (Cmnhnrlyet Haber M»rkezl) MSP Amerikan Konifresınin »mbargoyu «kısmen ve $artlı» Olarak k&ldıran fearannB fcar?i çıkmıstır ANKA AJansının bfldirdığtne göre, MSP Grap Başkan Vekill Süleyman Arlf Emre, kararls Uglli olarak' yaptıgı açıfciamada, «Bu karanıı kabul edllmestne lmkân yoktujr» demı? Ür MHP Genel SekreterL Otman Arbayrak, fcaTann WT olmasını dilemlş, ttam rnemr.un olmadıklannı» söylemlştir. Türtdve Işçt Partlsl Gerci Ba» kanı Behlce Boran ısa Konpre karan Ue «KiU olarak verdıSİ vazılı demeclnde ABD'nln MC hUkümeünin lktldarda katmasım Istedıginl belirtmlş ve bu karar la ABD'nln MC"ve seçlm daste»! getlrme cabasında olduğunu söy lemiştlr Kongre karanna Yunsrktstan'da gösterilen tepld tse sert o)mu'tur Anadolu Atansının A'ına kavnaklı haberinde Yunan Hükıimetınln ambargorun kaldınlması ftarannı •esefle» kaışüadı 5r kavdedilmlştlr Washinptnn'da İse amteTe"'"* lli^kln karar Baskan Ford \onettml Içın bir «zaler» nitelıŞnde degerlendirilmekiedır Arcaıc Amenkan A«îsociated Pr=«s ^ıin sının blr habertne eore, Dısı$lerl Bakanı Çaglavansil'in karara lllskln tepkisi, Amerlkan Dışısler) BalcanlıSı çevrelennde t'elli blr havsl kınklıSına volaçmıştır Yine avtıı naberde Demırel H U kümetınin 12 ekim «eçlmıpnnrien sonra daha vumusak ötr tavır alacagı RÖrüsiinün Pord v«nptu minde vaygın olduftu ttaydedılmektedir. Sa 9. SÜ..4 de) Hükümet ortaklarından şikâyetçi olmadığını söyleyen Demire! y/ CHP karanlık bir teşkilat haline geldL dedi ESKÎŞEHİR Seçlm gezlglnlı •UrdUren AP Genel Başkanı ve Başbakan Stüeyman Demlrel, dün Eskişehir'do yaptıgı konu?rtıada yıne CHP Genel Başkanı Ecevit 1 hedeî almıştır. Deırurel «Hepinizl bu tnübarels gUnde sevgl ve saygı ile selâmlıyorum» di ye başladıgı konufmasuu «Komünizm tehhkeslne ilışkln» görtişlerlnl gıralayarak sürdürmuştür MUletin komüıüzınl lsteyeceginl MTnmftmn bir gaGet olscagv nı öne cUren Demlrel, özeüe jun l*n •öylemıştır: «1975 TUrklye'slnln siyaat tablosunda, bır tarafta, solcular var SolculukJan derece derece, çe(lt Ç«şit, (akat »ınırlan çlzilmemlş, hiç bırisl çlzglsıni çızraemiş. Esasen »olcului nerede btş lar, nerede bıter; hentls açıklıga Itavuşmuş deflldir. Ortanın solu, onun biraz da(Devmnu Sa. », Sft. 7 de) Ihracat yapan firmalar yatırdıklarısermayenin 16 katı kâr edebiliyor Tlcaret Bakanlığı Beğerlendirme Genel MUdUriUgunce hftzırla nan ve ihracatçılann «orunlu olarak verdıkleri bügilere dav«nan «Ihracatçüanmız» başhklı araştırmada, Ihracat yapan flrmalarm 31 tenraıu» 1975 torthi itıbariyle kârlüık oranlan hesap lannıaktadır. Bıma göre bu yılın ummtız sonu ltlbariyl* TUrkiye'de ihracat yapan tüm yeril flrmalann ortalama kârlüık oram vüzde 72 olmaktadır. Araftırmada elde edilen bulgular, lhr»catçı flrmalann kârlüık oranmın çok değişık olduğunu ortaya kor maktadır. Arsştırma her birinln »ermayesl 800900 bin lira arasında deglsen 12 ihracatçı firmanın, bu yıl, sermayelerinln 16' şar katı kâr ettiklerinl göstermelctedlr. Tlcaret Bakanîıgı'nın ayni ln celemesınde vabancı sermaveli lhracatçı firmalann kârlıhk o ranlan konusunda da bllgl vçrilroekttdtr. Ttlrtdye'de Oırscatlm uğraşan vabancı serroaveli firmaların ortalama karlılık ormnı yüzde 451 bulmaktadır. Bu flrmalar arasında da 31 temmuı 1975 tarlhl ltlbartyle yatırmış Yalçm KÜÇÜB oidugu sentiByenin dört kattndan fazla kâr elde eden çırketler de bulunmaktadır DeSerlendirme Genel MUdür itlgU'nUn bu haîta Umamlanan ve «îhracatçılarunız» başlıgını taşıyan yenl arMürması, bu türde yapılan Uk araştırma olmak^adır Aynl Genel Müdürlük, daba önce TUrklye'deki ithalit. Kârlılık oranlan çilarm kir ve Bermaye durumlarıra ortaya koyan incelemeler hazırlamıçtır. «îhracatçüarımM» »raştınnası, ihracat alamndaki ilk araştırma olmanın yanmda bazı özellikler gostermektedir. îthalâtl» ilgill daha önceki ara?tırmalardan farklı olarak bu araştırmada kârlılık oranİBn, araştırmanın eJrinde v» oldukçs kansık blr biçımde venlrnektedlr. Bu ned«olt TUrklye'de ihracmt yapan flrmalann sermaye ve ktr toplarnlannı, mutlak rakam olarak, «aptamak mümkün olmamakta dır. Araîtırma sonucjianna göra ancak çeşitli serma're grjplanna göre ihracatçı ' fırmalann karhlüt oranlan U /enebümektedir. Kâr TJcaret Bakanlıgı'hm ıhracat araştırmasına göre Turkiye'de thracatla ugraşan 'verll Hrmalann dörtte blrlne yajnn bir bölümü, 31 teırrmua J975 tarlhmde öıten jrü tçln kâr gOstermemiştir Yer1 Hrmalardan lcâr gösterenlerin 1 tsyısı 2fi46 ve göstermeyenlenn (Devamı. Sa 9 Sö. Z de) DÖRT ARAP GERİLLASI BEYRUT HAVAALANINI BASTI, • •• • 3 OLU, 13 YARALI VAR (Dış Haberlcr ScrrM) BETRUT SUAhlı dört Ar»p gerillası dto sabah Beyrut havaalanı&a saldırmı? ve alanda bekleyen Alman Havayollanna aıt bır «Boeing727» uçagını k«çırmak lstemlşlerdlr. Gerillalarla güvenllk kuvBtleri arasmda çıkan çatışmada bir gerilla ölmüş, ilrisi yaralı olarak yakalanmış, bıri de kaçmıştır. Ça tışmada bir genl1 Ktuırlı bir kadın yolcu ve blr Lubnanh komando olmak tizere Uç kişl ölmüş, 13 kışl de yaralanmıştır. LUbnan yettalileri üç gerülanm Ubyalı, Sunyeli ve Fılıstinli olduklannı bildirmujlerdir. Dörduncü gerilla ise aranmaktadır. bekleyen bir dizt yolcu yarslan mıştır. Yolcu salonunda bir sür» devam eden karşılıkiı ate» so nunda bir genlla öldürtilmuş biri de yaralı olarak ele geçmıştir. Ancak Uçüncü gerllla güvenllk kuvvetlennl yararak alanda bekle yen «Boemg727» uçağına kadar g:tıweyi başarmıştır. Genlla uçaga dogru koşarken arkasından açılan ateşle omuzundan vurulmuştur. Yaralı halde uçaga giren genlla lçerdekl ikl pılota uçagı derhal kaloırmasını söylemışse de yarasuun etkısıyle kısa süre sonra kanlar lçinde uçaktan çıka rak teslim olmuştur. Alanda catışma devam ederken Suriye • Beyrut »eferinl yapmat ta olan bir Lutthans» uçağı Beyrut'a lnmek İçin yalclaşmış ancak kontrol kulesi tarafından du nımdaa haberdar edllince yolunu değtşUrerelc Ankara'y» uçmu? tur. r Türkeş,, Ecevit'i lâyık olduğu yere göndermekle tehdit etti ANKAKA, (Cumhuriyet Bflronu) MKP Genel Başkanı Aipaslan Turkeş, Nığde'de yapügı konıı»mada, Ecevit'i «lâyık olduğu ye re gondermekle» tehdit etmış, taraftarlanna da «sandık başına gıttığınız vaklt terbıye hudutlan nın dışına çıkanlan cezalandın nız. demıştır. Turkeş, DU sozlerının arkasından da «oylannı a vermeyınız. dlya eklenuştır Kapalı bır bıçımde «olurale teb dıt> anlamtna gelebilecek konuşmasında Turkeş, Ecevrti ve solculan kasdeTnış, «Muslüman Turk Mılleti» deyıminl de sık sık kuLlanmıştır. MHP Genel Merkezlnden TUrkeş'ın Nıgde konuşması olarak dun basına venlen metınde 6zetle şoyle deoılmıştır: <Mıiletımizın duşmanlannı, klmseye ıftıra etmeden açık ve seçık belgelerle ortaya koyuyor bılmıyenlere tanıtıyoruz. Sıvasettekı hasımlanmız, bühassa Bay Ecevit ve vandaşları fıkırlerımıze cevap veremıyorlar, kufretmekten, yalan ve Uüradan başka ellerınden nıçbır şey geimiior Butun sermayelen tüken mıştır Sovenlere ne \apiUr"" Mü cadele şahıslar arasınaa oısa un lu Dir şaırımızın dedıgl gıbı Önce nasıhat edılır eğer Uilanma? sa azarlamr. vıne de terlııvesızlı ğe devam ederse temiî oır kotek atılır Saydığım tedbırlern tuç bırısı netıce vermezse, lâvıi olIDevamı Sa. 9. bu. 3 de.) "Antidemokratik1 güçlerijn adam öldürrneye varan zorbalıkları demokratık düzen için ciddi bir tehlîke niteliği kazandı ıt 11 kuruluj ve 87 aydın tara fından lmzalanan (Anayasal özgürluklere ilışkın bır ortak açık lama» vayınlanıruş ve açıklamayl imzalayan kuruluşlar taraîındjan Gazetecıler Sendıkası'nda ya pılan basın toplantısında Türkl ye'nln içmde bulundugu genel du Tuma ve Anayasal haklara ülşkın jfönişler açıklanmıştır. tlk konuşmayı yapan TUrfciye 1 Yazarlar Sendıkası Genel Baska nı, demokrasl adına ner donemde faşizmin yasandığını ve Turkiye'de âemokrasırun yalnız ta^u eu güçler, partüere olanak tanıdıgını biidirmis ve söyle demişUr «141 ve 142 maddelerin hUküm «Urdügü bir Üllsede, demokrasl (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) ' CEZA YASASINİN 171'iNCi MADDESiNDE BELiRTiLEN SUÇLAR DA AF ÎCAPSAMINA GiRDi ANKARA, (ANKA) Anaya^a Mahkemesının dunkU Resmı Gazetede yayınlanan karanyle Turk ceza yasasının 171 ınci maddesiyle vargılanmış ve hukum gıvmış olanlann suçları da af kapsamma alınmıştır. tstanbul 2 nolu Sıkıyonetım Mahkemesının Itirazı üzerine konuyu gorılşen Anayasa Mahkemesi, af yasası M'llet Mecllsmde onaylamrken \na vasa'run oylama yontemlerıne İlışkın 92'nri maddesıne avkin olarak oy kullanıldıgı lddıasını yerınde gormüstîlr. TUrlc ceza vasasıuın 171'ıncl maddesınde, «Komünıst örîjutlpr dışında, kurılu dtlzenı devırmPiî amacıyla rizli orgut Vuranların, (Devamı Sa. 9, hü. 1 de) Ankara Notları: Faşizme karşı birleşmek gerek... Mustafa EKIMEKÇi Yıl, 1954 . 1955 yıüan. Devlet Su Işlennde Baratlar Dasresı yenl kurulmus, basına da saçlan doktılmüş, genç btr mühendıs eetinlmis. Baraılar Daıresi o zaman, Kocatepe'de. Saçlan dokulmüs genç muhendisın çev resinde pek etkısi yok çıbl Hat ta, yardımcıa ki onun Bdı Or han Sungur• daha cahşrtau ve etkıU Fakat sessız Fartararı, çok konuşmayı spvmiven tıpl^rden O zamankl arkadaşlann tümü ivl ansırlar kl tum cahşrra ları hazırhklin Orhan SungUT toparlar oarsavı tse baskan toplar. Bakanlığa bır oilgi mı venlecek, Orhan Sungur çoktan hazırlamıştır bılsılen, saçları dokük başkana sunmuştur. O da Bakana ve bazen demeçlerle ka muoyuna Arkadaşlan Orhan Sungur'a takılırlar: Herşeyl sen yapıyor, kotanvorsun Parsavı o topluyor. Sen de Dlraz go7timl aç.. ~ Yok vahu önemll olan hlzmet Ha o sunmuş, ha ben tarIsermez.. Bagkan bir odada. genç mOnendısler bır başka odada konu şurlar Blnanın tam Karşısında da o zaman ünlU bir ses sanatçısı da tasınmadı mı' Hadl üakalım çaSışabıHrsen çalsş.. (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Nasü oldu? Havaalanuıa saldırı dün M.b«h 5 30'da başlanuç ve blr otomobil den lnen gerillalar termin»l bina n Ontlnda bekleyen polisl«ı» oto matik sCahlarla ateş açnıı^lardır. Bundan gonra termin&l blna sına giren gerillalar buradaki gü venlıi kurvetlert lle ate? teatisine gınşmişier, bu arada binad» ABD Ambargo'ra blnsok kaJdtrdnn, efHfp feçta de 07011 OLAYLAHIN ARDINDAKt GERÇEK ABD'nln Tıirklve'ye nvgııladıgı •Uâh ambargosn TemsUciler Mec Ilsinde kısmen re şatü olarak kaldınldı. Gercekte bu kararls ambarjso sorunn Turklve'vl büs. bntün etkileyecefc ve buv^k tepkilere yol açacak blr aşamaya girdi. Şöyle kl: ABD Temsllcller Meclisinln rerdıçı kararla, bedetl Amerika' ya ödenmlş 185 milyon dolar tutaruıda askeri malzeme ve silâh konusunda amharpo kaldırümaktadır Bu karann da bırtakım veni knşullar fetırdigi gonılmetrtedir 1) Turkıve ba silihlan verilmesinde goıetılen bedefler için kullanabilecek; vanl N ATO ama«,lan dışında kullanamavacaktır Daba acıkcavı Vunanlstan'l» Şart Üstüne Şart.. TflrHve arasmda eıkscmk blr savaşta, verllen sllâhJan kuUanmak ABD nin öngordugu kojullara avkın duşmektedır. 2) 185 milyon dolar tutanndaki sllâh ve malzemevl teslim alacak olan Türkive, Anadolu' daki hasha? ekiml konusunda \\ashington'un Istekleri doğrnlttısunda bir rutum ve darranışa vönelmek zorundadır. Bu alanttaki gelişmeleıi Başkan Ford, ABD Konerçsl adına Irleyecektir. Ankara, 18S milvon dolar tutarındakl silâh ve malzetnevi teslim alman kabul ettiClnde bu koşıılu da kabul etmij savılacaktır. 3) ABD, Türkiye'ye nypttladıjh silâb ambargosnnn Hırk dıs polltikasını etldlemek »macıyle haslatnııstı. Slmdl amhar«onun kısmen ve tartb olarak Italdınlmaaı aytu amacı tasunniıta; bu kararla Türkiye'nin Rıbrıs poütikasında bazı 5dfinlereı acüacat> kanısı rol ovnamakiadır. 4) ABD Temsılcıler Meclısi kararı, 12 ekjm seçımlerlnde Demirel iktidannı destekl fmek amacıyla slınmıs; bu ıçerç'ek, ambargonun kaldınlmasmda rol oynıyan baa senatorlerce de açıkianmıştır. Bövlece ambao^onnn kaldınlması Türk iç prlıtikasını etküemeyi de amaclatwaktadır. • Göriildüçü gibi yanlıs adımlar yanlıs adımlan izlemis, ve ambarjo sorunu toösbütün çıkmaza saplanmı^tır. ABD, esldden aükerî rardımı • •• (Devaml~5a. 9 Su i rlf) SEÇİM 75 Mustafa Ekmekçi KAYSERi ve NiCDE izlenimlerini anlatıyor. [BCGLN 5 SAYFA5TIZDA ] BEŞ POLiS ENSTiTÜSÜ MEZUNU, KOMiSER MUAViNi YAPILMADI ANK\RA, (ANKA) Emniyet Genel Müdurluğu, yasalar gereğınce Komıser Muavıni olarak atanması gereken beş Polis Enstıtusu mezununu polıs kadrolan na vermıştır. Polıs Enstıtusunu «ıyı» dprecede bıtıren Hasan lldeş. Huseyuı Şener Kesıci, Ali Karagoz Yusuf Cuıel ve Sedat Er doğan adlı Polıs Enstıtusu mezun lannın «Dıîiplin'îizhk» nedpnlerıvle Komıser Mua\Mni yapılmadıklan bıldırılmektedır. Hasan îldeş, Haseyın Şener Kes cı Polıs Enstıtusunde eğıttmlonne devam ederken, bazı ılencı vavın organlarını izledıklen gerekçesıyle dısıplın kovuş(Devamı Sa. 9. bu Z de) NAOtR NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog