Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1ISE YAROIMCl OERS 2i. FBANS ZCA YAROIVCI l l u l II III b«h«rl . 10FRANSIZCA 1UHKÇE DEYIVILER SÖZLÜOÜ Cılill 50 Malamatlk Öflf Halil BUPAK CEBIR COZUMLU PRO3LE«LE« Lıs» M r«rdımeı 10 Doç Of m v ı l l O O L 10 . .5 UZAY GEO 1E1RI COZUMLU PROBLEMLER ll»« II ..10 ANALITIK GEOMETRİ COZUMLU PBO8 Ll»« ill TASAR GEOMETRI L se III YardımcrtV Zahlr) H«l.l Iraojtn CENGlZ DİVAN ŞİIRI ANT0L0Iİ5İ Açıklamalf Notlu, MODERS GEOMETRI COZUVLU PROB II Cllt . . 17 50 .„. 2 S KİUPGIUROA 1IUNKUSI ÖOEMELt BflMOERİLİS S'Darjş Merke?ı umhuriyet 52. yıl, sayı: 18385 Kuracusu: YTTNTIS NADt 4 Ekim 1975 Cumartesi kflklübırfBn egıtınıılt UKlYERSİTCYt HAZ1RUIA dtml&r lıse scn 11 ektm bekietn«li 16 ekım beyazıt ıstanbul tel 274092 dersanesı merkez KÜLTÜR KITABEVI Ankara C.d 62 SirkaeMST I Bedeli peşin ödenmiş silâhın Türkiye'ye teslimi de tıaşhaş konusundaki "olumlu,, gelişmeler şartına bağh | Türkiye'nin, parasını peşin ödediği silâhlar dışında ihtiyaç duyduğu yeni silâhları peşin, ya da kredili biçimde alması 1975'de mümkün değil Dışislerl Bakanı Çağlayangil, «Faaliyeti durdurulan Amerikan tesislerinin tekrar ve hemen çalışmaya başlamaları söz konusu olamaz» dedi Dışişleri, ambargoya ilişkin kararı "yetersiz,, buldu VK4R4, (Cmnlnrriyet BftrMn) Dışıslerı Bakarüıgı, ABD TemlCıler Meclısmın süah amber ısunu «kısmen ve şartlı» olarak aldumasını, «yetersız ve tat nn edıcı olmaktan uzak bır ka jr» dıve mtelemıştır Dışışlerı Bakanlığı sozcüsu Btfukeıçı Semıh AKbıl, Anorkan emsücuer Msclısınln onceKi gee 176'>a karşı 237 ovla almış ol uğu karar içın «Bu karar, 5 şumım dtizelmesi, WşWleritnt«e tflt bat tarlhH »mbargo tarthlnden sen golgenn ort?can kalkması oneekı dunımu gerı geti'menten ıçın olumla bir geUşmedır. Anuzaktır» demıştır. cak bu karar sonucunda evvelce Dışışleri Bakanı îhsan Sabrl faalıvetı durdurulan tesıslerın Çaglajangıl ıse kararı «OUımlu t ı r gelışme» olarak nıtelem'ç, an tekrar ve hemen çalışmaj» baslaması so? konusu olamaz» cak, Turkıvedekı ».menkar. u& Tenv*ıîcüer Meclısı nde oncekt lP r i nm bu yenı >v?ıardan narıl e'kılenecegi \ol ındata bır s^ru gece kabul edılen tasan, dun de Senato da onavlanmıştır Tasa >a da şıı karsılığı vermışnr nnın Senato dan bır dataka ıçm«Amenka'nın SLr.dıye *°dar de geçtığı ve salonda çok az sa bu konuda aldığı olumsuz tatuyıda senatörtln bulunduğu bildlnlmıstır Oylama sırasında da oturuma katılanlardan hıçbırl tasan>a karşı çıkmamıştır Ambargonun «Kısmen ve şartlı» olarak kaldınlmasını öngoren tassn ABD Kongresı'nden geçtıgı ıçm, Başkan Ford un onayına sunulmuştur Ba^nan Ford tasarıvı onavlavınca T u m v e nın o şu bat 1915 tarıhmden onee bişlarıu sını yapıp, bedeUnı odedıgı 185 milyon do'arhfc a«:ker! sflâh v« malzempnın Turkıve j e teslımıne başlanacaktır Ancak, sılah ve malzemenın tes limı Tensılcüer Meclısı nde bazı koşullara ba*lanmı$tır Bu koşul lar ozetle =o\ledır • CHPGene! Başkanı «Bu şartları kabul ederse hükümetten hesap sorulur» dedi Ecevit "Hükümet ABD'nin şartını resmen ve açıkça reddetmeli,, I Ecevit; Kırıkkale'de Türkeş'in Imzasiyle dağıtılan bayram tebriğini de «Cinayet kıskırtıcılığı» diye niteledi CUTVnnjRİYET HABER MERKEZt CHP G«nel Başkanı Bülent Ece\ıt dun *.dana da ysptıgı ko nuşmada ambargo konusundaki kararı eleştırmıs ve «Alınan ka rar şarta baglı A\nca lıaşhaş eivimı konusunda Amerıka\a lıe sap venlecekmı^ Amerıka sahte mühyetçüerın hukumetıru lırsat bılıyoT ve parasını aylarca önce odedığımız sılahlan bır 'u?ul pıbı bıze verı>or Eğer T u r s Hu kumetı bosle bır şartı resmen ve açıkça reddetmezse kendılerınden hesap soracagız» dermştır Seçım gezısıpı dun once Adana \e sonra da Tekırdaga jnderek surduren Ecevit konuşmalarm da Turkeşın ımzasıyla Ki'ıkKale de dagıtüan bavram tebrı^ı konusuna da degınm'ş ve b j n u n bır cınavet kıskırtıcılığı oldıgu nu soylemıştır Koşullar # Başkan Pord Turkıve de üretumekte olan ha^hasın uvus (Oe\amı Sa. 9, Su. 1 de) KARAMANLİS'İN BALKAN KONFERANSI ÖNERİSİNİ BULGARİSTANDAN SONRA ROMANYA DA KABUL ETTİ BÜKREŞ Romen Basvn AJnn n «Agerpres.in büdirdigıne gore Romanya, Iktısadı Planlama Bakan Yardımcüan düzeyinde bır Balkan Konferansı toplanması yo lurdakl Yunan Hükümeti onerı»inl kabul etmıştır Bu Önennm Buiganstan ve Yugoslavytı taraIından da kabul edıldiğl daha once açıklanmıştı Romanya Devlet Başkanı Nlco lae Çeauçescu, Yunan Başbakanı Konstan^ın Karamanlls"e gOnder dıgı bır mektupta, «Romanya, bu konferansın basarılı olmasını sag lamak ıçın, ber çabayı harcama ya hazırdır», demekte ve «Balkan UUceleri arasında karşılıklı anlayış ı\n komşuluk \e dostluk ha vasırun geüstirilmesl ilkesımn Ro manya siyasetınln degışmea ılkelennden blrı oldugunu» hatarlatmaktadır. Buiganstan Başbakanı Todor Jivkov, Yunan Hükümetine, Baş bakan Konslantın Karamanhs' ln onerdığl Balkan Konferansı na katılmak lstediglni büdırmış ür Buiganstan ve Homanya'dan Once konferansa katılma konu sunda olumlu tavır alan bır dlğer ülke de Yugoslavya ol muştu. Ote yandan, Amavutluk Hu kümeünın Karamanlls'ın önensıni olumlu karşılamadığı, Atı na'dakl resml çevrelerce açık lanmıştı Arnavutluk, boyle bır konleransa katılmayacagmı, an cak Yunanistan ıle ıkılı gortlş melere bazır olduğunu belli et mıştı Yunanistan Başbakara Kons tantın Karamanlıs ın Balkan Kon feransına ilışkm olarak yaptığı çağnya Turkiye henıla b ı r karşılık verrnemıştır. Konferansın bıçım ve konusuyla ilgılı hazırlık gorüsmeleri ı ni ıse Yunanistan Başbaianı Konstantrn Karamanlıs'ın üst ı lenmesi beklenmektedır. J Ara seçimlerden sonra imalat sanayiinin tüm mallarma büyük ölçüde zam yapılacak îmalât sanauının ürettıgl bütun mallara, benato ara seçimlerınden sonra zam yapılacağt oğrenUmıştır Fıjat Kontrol Kom tesınden elde edılen bügılere gore, Turkıye'dekı tüan tralctor üretıcısı fırmaUr, bazı kamvon ve kamvonet vapımcılan, Murat ve Anadol otomobıllen, tüm bıız dolabı yapımcüan, oto Ustigi çırketleri zam ıçın Flyat Kontrol Komıtesınc ba$rurmu»lardır. MC hükumeti bu isteklerii «eçımden sonra sonuçlandırılmasını kararlaştırmıştır Fıyat Kontrol Komıtesı yetkıli lennden elde edılen bılgıler, imalat sanavıındescı yerlı ve \a bancı serma>elı fırmaların zam ısteklennın çok vüksek boyutlara ulaçtıgını gostermeKtedır ö r negın Ordu Yardımîaşma Kuru muna baglı bır şırke* olan TOE, monUjmı yapnft traktorlerm Ambargo CHP lıderı ABD Tem^ılcıler Meclısı'nın sılah ambargosuna «Kısmen ve şartlı» olarak kaldırmasmı eleştırırken, şoyle konuşmuştur «Bugunku (dunku) haberlerden ogrendıgımıze gore, ABD Kongresı, parası odenmış sılahlarımı(Devami Sa. 9, Sa. 4 de) Yalçın KÜÇÜK birim h j a t w n bta llra artttrıl masını talep etmıştır D^er trak tor türlenndela 2am taleplen :ft 15 bın lıra arasında degısmek tedır Bu traktor türlen arasın da Fıat ile Massey Ferguson b3şta gelmektedır Fıymt Kcmtrol Komıtesi yetkl Iılerl bu zam Isteklerinln kabul edılmesımn kaçınılmaz oldugunu ılerı surmektedırler Bu Rortışe gerekçe olarak da, bugun pıyasada traktorlerm Fıvat Kontrol Komıtesınce daha once sapta nan \e halen yurürlükte olan fıyatların çok ustunde satıldıgmı göstermektedlrler. îlgıhlerden alınan bıleilere gBre Tıyat Koncrol Komıtesi taratır.dan kabul edılen vetaaJenyü rürlukte olması gereken traktor fııatlan şovledır: bazj Massey i erguson MP 135 80 000 Masse\ Ferguson MF Ib5 H>4 4lH) FIAT 640 101 5<)Q F Î A T 48U 81 000 Fıyat K o n t r o l Komıtesi vetkll ı l e n , b u fiyatlardan piyasada traktor bulmanın l m k â n s ı z old u g u n u v e piyasadakt karabor(Devsnu S». 9. Sa. « da) AVRUPA KONSEYi, FAŞiST FRANKO REJiMiNi KINAYAN BiR KARAR TASARISINI KABUL ETTi STRASBüKG Avrupa Kon «eyl Parlamentosunda ikl gun «üren toplantılar sonunda, tspan ya'daki Franko rejıml kınanmış, ancak sonunda ovlanarak kabul edılen karar tasansmın yumuşa tüması ıçın vapılan tartışmalar, Konsevi mevdana gettren 18 üye Ulkenın Parlamentolanrun da «aynası» olmuştur. özellllde Ispanya'datel idamlar dan »onra Pri&nko rejımmın şid (Devamı Ss. 9, Sd. 7 de) ILLER BANKASI GENELMÜDÜRÜ ILE 15 GÖREVLI ALEYHINEIHALE USULSÜZLÜĞÜ İDDİASIYLE KAMU DAVASI AÇILDI ANK4RA, (AVKA) Ankara Cumhunyet Savcılıgı, aralannüa tller Bankası Genel Muauru Maz har Haznedar ın da bulundugu, on beş banka gorevlısı hakJunda kamu davası açmıştır. Ankara Cumhuriyet Savcüığı'nın 1974 274Ö3 sayüı dosyasına gore, lller Bankası Genel Muduru Mazhar Haznedar ve on beş arkadaşı, Ayvalık ılçesı ıçme suyu ve kanalızasvon tesısatı ıhalesınde jOİI suzluk yaptıklan gerekçesiyle yargılanmaktadırlar Ankara Cumhunıet Savcı Yardımcısı Zıya Ozugonul tarafın dan hazırlanan 22 7 W5 gunku ıddıanamede «Mazhar Hazredar m, gorevmı koMye kullandıgıı gerekçesıvle mahkumıvetı ısten mıştır C'imhurıvet Savcılıgı ta raimaan japtırılan bılırkışı ıncelemeM sonunda, bı'ırkışıler, Sa yı^ta, Ikıncı Daıre Başkanı Nec det Tanyılaız, Sayıştav Daıreler Kurulu raportorlen Emm Ctaş ve Mehmet Olgan tarafından ortaklasa hazırladıklan raoorda, ıhaîede usulsuzlukler vapudıgı saptanmışur Ayrıca lller Bankası Teftış Kurulu Başkanı Muzaffer Uvguner tarafından 20 11975 tarıhınde hazırlanan 11 savfalık ra Tiorda da, avnı usulsu^luklerın saptandıgı belırtılmektedır Bı ırkışı raooru Teftış Kurulu Başkanı nın vaptıği mceleme ve Ankara Savcılıgı tarafından du zenlenen ıddıarameve gore 13 B 1974 gvnu ıhalesı yapılacak 37 800 000 lıralık ^ a l ı k ılçesı ıçme su yu ve kanalıza^von tesısatı ıle ılgılı olarak lller Bankası nca gereklı ıhilf sartnameleri hazırla nıp ılanlan vapılmış ve 13 8 1974 gunu saat 12 '(fl da ıhale ıle ılgılı Komısvon toDİanmıştır Ihale ko (Dcramı Sa <, Ssu 5 de) » Şartlar derhal reddedilmeli ORHAN APAYDIN ABD yasama organını oluşturan Kongre'nın Temsılcüer Meolısı, onceki gece, Türkıye'ye parası peşin olarak ödenmiş silâhların teslimıru serbest bırakan yasa bnerısınl, devleümlzın egemenlık haklarını kısıtlavan bır takım şartlarla kabul etmıştır. Öneri Senato'dan aynen onaadıgı ve ongorulen şartlar Tu k hukumetince de kabul edıldıgl takdırde, karsılığı peşüı odenen sılahlar üzenndekt ambargo kalkacak, bunun dışında tse devam edecektır. Bır devletın yürürlüğe koyduğu bır yasanın, smırlan dışındaki başka bir ülkede geçerli olması o Ulkenin bagımsız bır (Devamı Sa. 9, bu. 1 de) Mahmntpaşa blle tflm acuxlnguna pahablığı... ratmen (Ciekea lltlyl gönnüyor b u b a y n m d a . Jv'edenl tuıraı Pahalılık yüzünden Mahmutpaşada bile alışverişe rağbet yok ŞEKER BAYRAinNDA EAVALARIN GENELLtKLE GÜZEL GKÇECEĞİ BtLX)tRÎLÎYOR. OTOBÜSLERDfc Ş1MDIDEN YER KALMAD1 DİĞER ULAŞM YOLLARINDA ARTACAK YOLCU IÇIN FAZLA BÎR HAZIRLIK YAPHMIYOR. Demirel: «işçiye hizmet için boynuna sosyalist diye yafta asmak gerekmez» KONYA AP Genel Başkanı Süleyman Dernırel, Konya'da yaptıgı konuşmada, CHP'jı oşçı duşmanı» olarak nltelemış ve «Marksıstler, namus ve tasaletlere pervasızca dıl uzatır, CHP Ger*l BaşKanı ve yandaşlan da Amerika'mn Yunanistan'a T 2 E tipi 40 eğitim uçağı vereceği açıklandı « ».SHtVGTON Savunma Ba kanlığı jetkılılerıne gore ABD, Yuı „ ı^tan a 2 tıpır.de 40 egı tım uçağı vermeyi kabul etrniştır Eğitim uçaklanna Uişkln 29 mü yon dolarhk anlaşma, b ı r yıl ön ce Yunanistan ı!e yapılan 400 mıl von dolarlık sılâh satış anlaşma sı çerçevesmdedır Sozu geçen an laşma a r n c a , Yunanistan'a «a7» tıpı 60 bombardıman uçagı »8 18 taşıma uçağı satılmasını öngormektedır. Anlaşmanm eğmm uçaklannı da kapsadıgı ılk kez onceki gun açıklanmıştır. Savunma Bakanlığı aynca Iran a RH53 tipmde altı helıkop ter satılması ıçm mal! ışlemlere gırışıldıgıru açıklamıştır. (a a.) Bugünkü radyo konuşmaları 1935 19 45 (DP) Vedat önsal 1950 20 00 (TBP) M Kernal Oğuzhanoğlu 20 05 20 15 (AP) MutıU Menderes 20 20 20 30 (MHP) Ramiı Ongun 20J5 20 45 (CHP) Cel&lettın Ulusoy » 50 21 00 (MSP) Kemal özkan. GÖZLEM UGUR MUMCU Korutürk'e Arzediyoruz (ISTANBUL HABER SERVİSİ) «Mahmutpasa, Mahmutpasa ola lı boyle sonuk bır bayram oncesi geçırmedı» dı^or »atıcılar Oysa buyük bır kalabalık var ortalıkta. Ancak yıllanmıs saticılara gore bu Mabmu^paşa nm nonnal kalabalıgı». Eskıden bayram ön cesı bo>le mı olurdu? Insan kalabalıktan bır tarafa hareket edemezda de bızım de neşemız gelırdı» dıyoılar Evet tüm ucuzluguna karşın Mahmutpasa bile gereken ılgıyi gbrmuyor bu bayramda Nedenı herkese göre aynı Pahalılık. «Mıllet gıyımmden kuşamından once boğannı duşur.uj'or abı» dıj o r bır satıcı, «Gıyıra sonra gelır» Mahmutpaşa ve Sultanhamam bavram dol vısAİa bıraz artan fıyatlarına rağmen yıne de ına nılmaz bır uruzluk ıçmde 2 5 510 lıra gıbı alısvenş havatmdan sı lınmış paralarla bıle blrşeyler al mak mumkun örnegın mendil 2 5 kadın ve er kek çoraplan 5 çocuk pantolon lan 10 lıra Herşeyın bıraz du ŞÜK kalnel'sını çok daha ucjza alm» oİRrağı var Ban mallann fnatlan sovle Kaüın terlij;) 3> Tt, çocuk elbt " MOİ 15 TL., Itadm • erke* kaaak SEÇIM 75 Yalçm PEKŞEN BAÜKESiR ve BURSA lzlenirrüerıni anlatıyor. emırel aileslne son dört yıl lçinde verüen krediler tam tamıııa, 84 744 034 ü r a tutmaktadır Garantı Bankası'ndan 1179 000. EmlâJt Kredı Bankası'ndan 375 000.. VafcLflar Bankası'ndan 5.200 000.. Turk Tıcaret Bankası'ndan 7 650 856 . Öğretinenler Baokası'ndan, 500 000 Pamuk Banktan 1 000 000, Türkıye İş BanJsası'ndan 11 705 000 Turkıye Halk Bankası'ndan 200 000.. Yapı ve Kredı Bankası'ndan 3 526 378 . Zıraat Bankası'ndan 24 500 000 Akbank tan 2 907 00C . Turkıje Sanayı Bankası'ndan 2b U O 000 lıra alınmış ve Demırel O tulesı, boylece «soysop» kredılenyle zengın edilmıştır Zıraat Bankası Dısıplın Kurulu, 3 111972/92 dosja, 1974/ 39 karar sayısı ıle vermış bulunduğu kararda, Hacı Alı Derrureie dağuılrruş bulunan kredılerde usulsüziuk saptajarak, banka memurlannı cezalandırmıştır Ankara 8'ncı Aslıye Ceza Mahkemesmın 1210 1972 gun \e 972fi21sayılı karanyia, Hacı Alı Demırel'e kredı veren banka memurlan geşıtlı cezaJara çarptınlmışlardır Bu memurlardan bırının adı Rafet Gürsel'dır Rafet Gursel, Zıraat Banlsası Ankara, Yenışehir Subesı Mudur Muavmıyken, bu ışlerın ortava çıkması üzerıne lstıfa etmış ve Hacı Alı Demırel ıle ış ortaklığı kurmuştur. «Orke Tıcaret» olarak adlandınlan bu banka mudür muavinınm şırketı merkezı Isparta'da bulunan Demırerienn «Orrran Ururlerı Tıcaret ve Ssnavıı Anonım Şırketı»nın, jonga levna, kapiama ve kereste tıraretıni vapmaktadır (Devajnı Sa. 9, Sfi. 1 de) D lan 4045 T L , çocuk pantolonu T u r s ışç'snın haklannı koru | 1025 TL., kadın elbısesı 6ü TL., j apartıman topuklu kadın pabucu j manın hefKesten çok AP nm go 125150 TL., erkek gomleğı 60 I revı olduganj belırten Demırel | şun'arı sovlemi'tır , TL., takım elbıse 375 TL., «Turk ışç « r e humet etmek Bu fıyatlara rağmen ısporta ıçın bovnuna sosjalıst diye yal dan aynlar. yaşh bır hanımın a r ta asmak gerekmez Sosyalıst'eı kasîr>dan bağırıyor satıcı «An ısçırın dertlennı somururler ış ı ne, gel, gel bakıım Sen de se çınm dertlerıne çare getırmez 1 vm » Bu sozlerın arüamı bır b ler. Sosvalızm nerkes ıçm bır j (Devanu Sa 9, Su 5 de) (Devamı Sa 9 Sü. 6 d a ) ' Timisi: «Türkiye, tarihinın en buhranlı dönemini yaşıyor» AMASTA Turldye Blrllk Partısl Genel Başkaru Mustafa Tımısı, yaptıgı seçım konuşmasında, ttırn yiırtseverlenn Ataturkçulenn kendılerine yardımcı olmalannı lstemiş, «TBP'nın getırecegı düasende, ulusal kaynaklanmı? halk varanna kullandınlacalt, ekonomık savaşımız başan kazanacak, Turkiye Ortadogu da glderek gtiçlU, »ay(Devamı Sa. 9, Sü > Oe) SEÇLM OYLAMASI BAŞLADI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog