Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

KOIEJIERE HAZIRIAMYORUM <okulu b i t i r e r e k kolej ve yaancı o k u l l a r a g i r m e k i s t e en küçüklere e n iyi haber. KOLEJE HAZIRLANIYORUM Flatı : 155 TL. İsteme adresi POSTA KUTUSU : 761 î.tanbol Cumhuriye 52. yıl, sayı: 18410 Kurucusu: YTJNTJS NAOt 31 Ekim 1975 Cuma blr ten eğıtirm lîe ÜNÎVERSİTEYE HAZIRLAMA devreler lise son 1 kasım beklemell 6 fcasım Beyazıt îstanbul Tel: 27 40 83 dersanesi Meclis Başkanlığı ıçın MSP'li &P ile CHP Emre, AP ırasındaki sözcülerinin partilerine »ürtüşmenin yönelttiği eleştirileri, «Haksız, giderilmesi ihtiyatsız ve ölçüsüz» MSP'nin olarak nitelendirdi tutumunabağlı Eski DP'liIer (Cnmlmriret Haber Merkni) rurkıye Buyuk Mıllet Meclısı' ı yarın yenı yasama donemıne •rnesıjle, Mıllet Meclısı Başkan ı ıçın yapılacak seçımın onem bır sorun yaratacagı one sururken, koalısion ortakları araıdakı soz dueılosu da devam nektedır MSP Mıllet Meclısı LSkanvekılı Suleyman Anf Em. AP G«nel Başkan Yardımcsı maıl Hakkı Vıldınm'm sozle11 cevaplamıs ve bunları, «Hakı, ıhtıyatsız \e olçusuz» olarak telemıştır Bu arada eskı DPIır. koalısyonun omrunım ıyıce saldıgını belırtmektedirler. ile karsı karsıya gelmek istemedığı ızlenımını vermektedır. Çunku, MSP halen Meclis Komıs}on larının çoğunda Başkanlık ve sozculugu CHP ıle paylaşmıs du rumdadır CHP'ye karşı tavır al ması, MSP'ye bu avantaıını AP ye kaybettırebılecekür. Ote yandan ANKA Ajansurn habenne gore, Meclis Başkanlıgına en guçlü aday, vıne eskı (Devamı Sa. 9, Sd. 7 de) Iki taraftan da ekonomik işlerle ilgili uzntanlann MİT'te de kıyım başladı katılmadıklan toplantı 2 saate yakın sürdii görevden fran Şahı, «Kıbns konusunda Her Korutürk Iran'ın, Türkiye'nin Kıbrıs ahnan zaman Türk cemaatinin haklarına politikasına, uluslararası alanda karşı yakın ilgimizi belirtmişizdir» sağladığı desteğe karşı teşekkürüç eleman dedi lerini bildirdi Danıştay'ın durdurma kararı üzerine emekliye sevkedildi ANKARA, (Cumhuriyet BÖTOHU) Cephe Hukumetmm MIT'de de kıyıma başladığı, haksız ışleme uğravan MIT elemanlarınm Danıstay'da ıptal davası açtıklan ogrenılmıştır Cephe ıktıdara gel dıkten sonra Turkeş'cılerın MÎT' te ılerıcı tanınan gorevlıleri ayık lama gırışımıne geçtıkleri one surulmektedır. Yülarca bu kuruluşta çalışanlardan oazılan BaslDevamı Sa. 9. Sü. 6 da) ANKARA (Cumhıırlvet Bürosn) tran Şahı Rııa Pehlevi ile resm goruşme dun Cankaya Köşkunde vapılmıstır. Bu ıkıll RÖrusmeye katılan Türk hevetınde ekonomik işlere bakan Dısısleri Bakanlıfcı Ekonomik ve Sosyal tşler Genel MudurU Büyukelçi Oguz Gokmen son anda «hasta oldugu» (terekçesıyle toplantıya k.atılmamıs, yenne ekonomik islerle ilgîH kimse de aluıreamıstar. Cumhurbaskanı Fahri Koruturk ıle tran Sjahı Pehlevı saat 10'da basbaşa bır gorüsme yapmışlardır. Bır saat sıiren göruşmeden sonra hevetlenn katıldıklan resml müzakerelere jjecılmiştır Cumburbaşkanı Fahrl Korutürktin başkanlıgındaö Turk heyeünl, Basbakan Sülevman Demırel, Dısi$leri Bakanı îhsan Sabrl ÇafİByantfll. Cumhurbaşkanlıjı Genel Sekreterl Fuat BavTamoglu. Dısişlen Fakanlıgı Genel Sekreterl Büvu!?elçi ŞUkrU Elekdag. Tahran Büyukelclsi RahmJ GUmrükcUoeiu «a Dısıslerl Bakanlıjh Sivasi tsler Genel Müdürtl BOvükelci Necdet Tezel olusturmuslardır. Heyet llstesınde bulunan Dıstslen Bakan!^h Ekonomik ve Sosyal Işler Genel Müdürü BUyük Korutürk ve Şah Kıbrıs sorununu görüştüler elçl Ogus Gfikmen son anda toplantıya pelemercrtstiT Vetkılıler. Oîrua Gfikmentn rahatsızlıftı nedenivle gfirüsmeve katılmadı?ını acıklarken. diDlomatılt e^zlemciler Sahm ekonomtk konulan Du toplantıda ele almak IstemedıSınl beltrtmesı Uzenne O6UT Gokmentn nasîalıSi Dafıane edılereK touiantiva sokıılmadıfeıru sovlemislerdır Bu cevre(Devamı Sa. ». SU. 4 de) MC Koalisyonunun 1977'ye kadar sürmeyeceğl görüşünde Meclis Başkanlığı Mıllet Meclısı Baskanhğı ıçin, 0 ıle CHP arasındakı surtuşenin gıdenlmesının MSP'nın *uımuna bağlı olduğu ıfade edıl ıektedır. MSP, bır yandan AP e arasındakı anlasmazlık nesnıyle, ote yandan da Mıllet ANKARA (ANTCA) üygulaBu konuda admın açıklanmasıleclısı'ndekı Komısyonlann bas madaki bır mevzua: aksaklığı >u nı ıstemıyen MecHs Baçkanlık anlık dıvanlannda halen elınde zunden ParlamenterlPre 5 bın Dıvanı tıyesı bır mılletveküi ıttuğu avantajlar yuzünden CHP lira eksık maaş venldıgi gerek «Duyduğunuz doğrjdur Hesap çesıyle bu farkın ödenmesi ko yanlıs yapıldığı ıçın mılletvekılnusunda çalışmalara başlanmış İerı ve senatorler eisık rnaaş tır. 1974 rnartından bu vana geç almaktadırlar Mese'e Meclis yomış aylıklan da fcapsayacak o netımince ve muiıas°be sorumlan bu yenı maas Kmmı gırişı lulannca tncelenmeınedır Ke mi uygulamsda orlaıama olarak sınUk kazanmca yenı kanunun iki yıl süre ıçın Rer parlamen çıkmasına gerek «artıbdan dutere 140 bın lıra K^Jar bir bde rum duzeltilir» denı.ştT me yapılmasını gerektırmekteParlamenterler, aı %eni zam dır. olanağmdan, eskı Axıiara Valısı PARLAMENTER AYLIKLARINA 5 BlNLIRA DOLAYINDA ZAM GELIYOR yeni Kontenjan Sena\örü ŞenJ Tuten'm Danıştava <t<;'iğı bır davadan dolayı haberaar olmuşlardır. Parlamenter maaşiannın Anayasa'mn 82 ncı mi'idesme gore en \ulcsek derecfi. aevlet memurunun aldığı uara^a eşıt olması gerekmektedır fcttu Tuten emekhlığ] ıle ılgılı 'ıır konuda Danıştaya dava aı«mış ve Emek lı Sandıgı tarafındjn PU konuda Senato Başkanlıgrıa çontlerılen bır yazıda durum îTcnıiTrıstır. Bvına gore parlamenterlenn bazı yan ödemeler de hesaba katıldığında en yuksek dereceli devlet memurunun aldığı avlık ucret tutarından daha eksık maas aldıkları ıleri sürülmustur. Bunun uıenne durumdan haberdar olan bazı senator ve mılletvekıllen konuyu incelemeye başlamış ve bu eksık odemenın dur durulmasını ve geçmıştekı yanlış uvgulamanın da duzeltilmesını ıstemıslerdır. Bu arada ortaya bır baska sorun daha çıkmış, odenecek paranın hangi ytldan itıbaren uygulanacagı araştırılmava baçlanmıştır. Öğrenıldıgıne gore 1974 yılı msrt ayından bert bu eksık 8deme uygulandıgından vaptlan mev zuat hatasmın düzelülmesi ıçın odemenın bu tanhten ben yapılması gerekmektedvr. dır. 30 eylul 1975 an$amı komandolar arasuıda ışlerven cmayette avnı yurtta kalan srkadaşı Ekrem Sdğut'u oldurmek Nazım l'marusman ıle Ahmet Alı Celık ı de varala.makıa suçlanan Emın Turgut Yarruaı ada oğrencı kaçmıştı. Aynı gece Ekrem Sögut'ün ce«edı Cerrahpaşa Hıstanesınden komandolar tarafmdan kaçırılarak Istanbul Ünıvp'S'tcsıne getınlmış ve «Öcumüz Elmacaktır» dıye bır yunıvuş Guzenlenerek olay ıstısmar edılmıstı. Oj'sa Cınavet Masası var*'§ı açiklama i da, cınayetın karşı grup ta^aîından işlenen sıyaîi t>r clnayet olmadığını kesınk»s açıklamıştı Olaya elkoyan Sarcı Isfendıyar Baruonu de vapnğı soruşturma sonunda EkTem Sogut'un ko (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) ODTÜ Öğrenci Grizu Aileleri patlamasında dosyayı Derneği, ölü sayısı Istanbul jandarmanm ITe çıktı; Savcılığı'na üniversiteden Maden iade etti çıkarılmasmı Mühendisleri Doğa KATIRCIOĞLU ve öğrencilerin Odası Komandolar arasında>d dnayet dosyasını îstanbui Devlet Gil yönetıme olay için venlık Mahkemesı Cumhuriyet Savcılığı kabul efnemıştır. Bu "cinayet,, nedenle soruşturma, o!aya ıllc katılmalarmı el koyan Istanbu) Cumhuriyet Savcı Yardımcısı îsferdıyar Ba istedi dedi ruonü tarafmdan yurü'Uıinekten DGM Savcıhğı komandolar arasındakı cinayetle Yorum yok Bu konutfa sOrOstügumUz Uk lammın onculerınden CGP «nılletvekili Hasan Tosyalı bo yeni (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) FRANCO'NUN DEVLET BAŞKANLIĞI YETKİLERİ, "GEÇICÎ,, OLARAK DÜN GECE PRENS CARLOS'A DEVREDİLDİ (Dıs Haberler Senisi) M4DRİD Ispanyol Hukumetı dun gece yaptıgı bır açıklama ıle, seksenıkı yaşındaki Devlet Başkanı General Franco'nun sağlık durumunun cıddüiğinı koruduğunu, bu nedenle devlet başkanlığına ıhşkın gore\'lerınm Prens Juan Carlos'a devredüdığını bıldırmıştır. Devlet Baskanlığı gorevının Ispanya Anayasası uyarınca otuzyedı yaşındaki Prens Carlos'a «?eçici» olarak devredıldığı açıklanmıştır Gorev devn Basbakan Arıas Navarro tarafmdan, dun gece Ispanyol Parlamentosuna (Cortes) bıldınl mış ve Prens Carlos'un devlet başkanı olarak bugun ılk hukumet toplantısına başkanlık edeceğı belirtılmıstır. Prens Juan Carlos, geçtığımıs yılın temmuz ayında Franco'nun saglık durumunun kotuleşmesıyle bırlıkte devlet başkanlıgı polevını 40 gun sureyle üstlenmistı. Ancak Franco'nun ^nıden lyıleşmesınin kesmlıkle mümkun olmadıgını belırten gozlemcıler, Prens Carlos'un devlet başkanlığı gorevını bu kez süreklı olarak ustleneceğını soylemektedirler Faşıst dıktator Franco bundan altı yıl önce 1969'da Prens Carlos'u halefı olarak ılân etm ş ve olümü hahnde kendılıgmden (Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) Ankara Notları Bu hükümet çekilmehdir çünkü... Mustafa EKMEKÇi Teter hanun, «İçinızde Cumhunyet Bayramı şeref tnbunılnden lzlemek ısteyen var mı?» diye sotdu. Ekledı: Ama, bır kosulu var, frak, «jnokın, yelek yahut koyu renk elbise norunlu. Bızden ısteklı krmse çıkmadı. Her kafadan bır ses çıkıyordu: Frakla, smokmle Cumhuny « Bayramına mı gıdılir? Halk gıdebılır mi buralara? Çok lumse bayrama değıl, Paraiı Dıba'yı Rörraeye gıder.. O eskıdendı, ne vapsınlar SimdJ gorup de. 5u Sah da bep btzım bayramlarımızüa gelır. birınde de 19 Mavıs Bayranuns. gel mistl Bızi çok seviyor. bayram larımızj pavlasmak ıstivor de t mek(Devamı 7. Sayfadajj ANKARA, (Cumburiret Bflrosn) ODTU Ögrencı Aılelerı Derneği Başkanı Dr. Muzafler Atalay ıle Yonetım Kurulunu olusturaa uveler ılk basın toplantısını dun yapmışlar ve ODTÜ Rektom Tanlt Somer'uı gorevını bırakmasım ıstemıslerdır. Derrtek yonerıcılennın basına \erdıklen vazı lı metınde bu konuda ozetle şoyle demlmektedır. «Sayın Rektor, 3 hazıran 1975 gunünde ODTUDer temsılcılerıyle yaptıgımız toplantıda aldık lan ve makamlarında bekle^en derneğınıız jetküılenne bızza: açıkİ8dıklan kararlan uyguıa mış olsalardı, bunalım bu asama ya gelmıyecek ve normal ogre tım surdurulmuş olacaktı. Kararların uyfulanmamasmdan daha otede, sayın Rektomn bu top lantıdan üç gun sonra televız 5'onda konuşup radvoda teblığ neşrederek, bu anlasmayı ve ahnan kararlan ınkar etrnesı, geçen yılın ıkincı aonemmde fıılen yapılmayan oğretimi devam edıyormuş gıbı gostermesi, yüzde 510 arasında olan ımtıhana gırış oranını yuzde 25 olarak açıklaması ve kanvuoyunu yanıltıcı1 bu kabıl beyan ve davranışlarda I bulunması olaylann gelışmesıne | ve kendısıne duytılan guvenm yok olmasına sebebıyet vermıştır.» (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) (Cumhurivet Haijer Merkeri'» Kılımlı bolgesi Karadon ocağmda oncekı gun me>dana gelen grızu patlamasında hayatiaruıı yıtırenlenn sayısı, ağır yaraü ıkı kışının daha olmesıyle U'e yun.selmıştır. Fecı kazada yaralanan lardan ıkısmın hayatından umıt kesıldığı, tedavıyı yuruten nekımlerce açıklannııstu. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Murat Turan ve YeralU A'aden Iş Sendıkası Başkanı Çetın Uygur, dun yayınladıliları OT tak bıldınlerde Zonguldaktakı son gnzu patlaması olayından Cephe Hukumetını ve TUjkıye Komur îşletmelerınl sommtu tutmuşlar, olayı bır cinayet olarak nıtelemışlerdır. 24 ektm'de Paris Biıyükelçimlı tsmall Erer'e karsı suikast duzenleTenlerden lldsinln g8rpi tanıkIannın Ifadelerine dayanılarak robotfotolan hazırlanmıs ve Paris polisi tarafmdan ileililere dağıtılmı?hr. Paris TM>HS yetkilileri. robottotolann, adU re^amUrca, olaya tanık olan çevredekf şoforlerin ifadelerine dajanüarak meydana getirildi|ini Uade efmişlerdir. Ynkanda iki suikastçinin robotfotolan gorulü> or. Atina, 12 savaş uçağının teslimini geciktiren ABD'yi resmen kınadı ATDS'A ABDnin Yunanıstan'a ıstedığı 12 savas uçağıru teslım etmeyısı, WashınRton ıle Atına arasmdaki ılışkilere yenı bır golge dusurmüştur. Yunanıstan hükurnet sozcustl, bnceki gece ABD'nin Kılms Konusunda Yunanistan'a aaskı vap mak Uzere uçaklann teslımmı gecıktırmekle suçlamıştır. Bılındıgi gibi, birkaç ay Önce geçıci olarak Iran Hava Kuvvet lerme kıralanmış olan trj uçak ların, ekım ayında Yunanıstan a teslım edılmesı kararlaştınlrruş, ancak Washıngton daha sonra Tahran'dan uçaklann teslımmı süresız olarak erteletnesıru ıste , Öldürülen DMMA öğretim üyesi Güven'in eşi: «Kocam taammüden öldürülmüştür» Yalçm PEKŞEN Yangın sürüyor Ote yandan Karadon maden ocağında salı gunu meydana gelen grızu olayının ?ende bıraktığı yangının dun gece de surduğu bıldırılmıştır aa'nıtı habenne gbre, yangının kontrol altına alınması ıgm dun ocak ıçınde toprak baraılar kurulmuş olup, beton baraıların yapılması için ıse 48 saatlık tehlıke suresuıın geçmesı beklenmektedır. Kazadan sonra hayatlanndan umıt kesılen ve ışverenın kavıp dıye bıldırdığı maden basçavuş (Deıamı Sa. 9, Sü. 5 de) Erez'e eylül aymda bir suikast girişimi yapıldığı öne sürüldü Kosta DAPONTE PARtS Pans'tekı ÇekoslovaKya Askeri Ataşesuıın gazetemıze verdığı bılgılere gore, geçtığımız cuma gunu Pans'te oldurulen Buyükelçunız Ismaıl Ereze eylul ayında da Fransa'nın Lımoges kentınde bır suikast teşebbusü yapılmıştır. Ancak Paris Buyukelçüıgımız, bu ıddıanın kendıleTtne ulastınlmasından sonra yaptıklan açıklamada, boyle bır gırısımın gerçek dı$ı oldugunu one sümıuslerdır. Buyukelçüık yetkılılen, ıddıa ıle ilgılı olarak Fransız guvenlık makamlanyla goruştukten sonra bu açıklamayı yaptıklannı beliTtmişlerdır. Öncekı gece Buyukelçılimizde Cumhuriyet Bayramını kutlamalc amacıyla venlen resepsıyona gelen Çekoslovakya Askerî Ataşesı eylül ayının son haftasında (Devamı Sa. », S.Ü. 4 de) ATÎNA'DAN YAPILAN BİR AÇIKLAMAYA GÖRE, AVUSTURYA POLİSİNÎN YUNAN ADLÎ MAKAMLARINDAN ÖZÜR DİLEDİĞÎ İLERÎ SÜRÜLDÜ.. Hıçkınklar içındekı Alım Gıiven, elındekı yazıvı tıtreyen bır sesle okumaya çalışıyor «Katıl, kocamın oğrencısi değıldır. Herhangı bır not ılışkısı ve not verme yetkısı kanunen ve fulen mevcut degıldır > Alım Güven, geçtıgımız cumartesı geces: evmde bır ogrencının tabanca kurşunlarıyla oldurulen Devlet Mırcarlık ve Mühendıslık Akademısı (DM MA) Genel Sekreten ve oSretım gorevlısı Sezer Güven'in eşıdır. Kocasırun bır cmayete Kurban mıştır. I gıtmesı yanında. katilın cınaUçaklar konusundaki anlasmaz ı yetten sonrakı sozlen de avnı lık, Yunanistan'daki Amenkan olçude mrpalamış genç kadını. (Devamı Sa. 9, Sü. 6da) askeri üslennın geleceg:ne ııış' kın gorüsmeler yapıldığı bir sıraya rastlamıstır. <aa) OLAYLÂRÎN ARDINDAKİ Ankara'nın Sıkıntıları 1W3 genel «eçinlerl parlameı>toda parçalanmış bir tutucu partıler kanadıyla, bağdaşmış bir tol kanat oluşlurdu. Ilk şaşkınlık geçtikten tonra, lutucu pariiler kcslmlndc bır toparlanma goruldiı. En cağdan ba^layan Ijtemlerl» oluşturulan tMilliyetçl Cephe» ortakltğı, ideotejlk bıitünle>m* çabasmı da göıtererek hukümet 'I kurdu; güvenoyunu aldı Ilk I? «larak, dev let kadrolarmria görülmemn çapt» atamalara başlsdı. Gen«l Mudurler, Mudurler, EmnJyel Mudurlerl, Valıler, Mufetliîler, Oğretmen, Emnlyet gdrevlilerl sraımda pervasız bir operatyon gerçeklcjliriltii. TRT Genel Mudürunu de Içeren bu atımalar cepheyl oluşturan her ortağtn da öıel istcmlerıni kapuyarak yururlüğe IronduAynı dünemde oıel kesimin her tur Itteğıyle birükte kredl gereklinimi karşılandt. 197S Ekiminde uçte Mr senato »eçimlerlne boylece varıldı Devlef kadrolarını de rınliğıne ve genışlığme de^istir mek1« de yetlnilmedl; ctphe ortaklıgınca deıteklemiiğl aHık ertava çıkan zorbalık örgutlerl, »ol ka GERÇEK nada gozdağı vermek için kanlı eylemlere gıristıler. Ne var ki. Ekım 197S Senato seçimlerınde herşeye raâmen sol ka nadın oylarmı vutde 10 artırdığı, genel leclmlerde ıktıdara yakla>acağr göruldü Sağ kanat partilerl içınde en karlı AP Idi Bununla bırlıkte çozumlenmesı gerek en buVlik »orunlar sırada bekllyorlardı. Cephe ortaklığı devlet kadrolarında yaptığı buyuk deği*iklikleri bttırmi}tı. Yakın çevrelerln »e ö Saatler, yarın gece yarısı 1 saat geri alınacak ANKARA Elektrık en»riısı tasarrufu amacıyla uzun oır sü reden berı uygulanmakta olan elektrik kısıtlaması <yar s^stıi 1 kasım cumartesıyi i k.ıs>ra pa ıara bağlajan gece yariiinda sona erecektır. Bu tarıhtea itıbaren saatler 1 saat gen âlınarak normal duzene donülecel^ tır. Ua) MSP. .HÜKÜMET K^RAR1 OLMADAN AbD tLE tKlLI GORÜŞMELER y\PILAMAZ. DtlCÛR SÜ1.ETMAN BEY ARRADAŞ ÇOK ŞAKACIDIR DA!.. (Devamı Sa. 9. Sü. b da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog