Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

1 UltiS. EDEBIYATI AHMET KABAKLI ÜçüncO DMiniannı rapaa bu mubte$eın Edeblysr carthJ vainiK P.K Z Strkeci tST&NBUL'dAD ödemell lstenOeBUlr Cumhuriye 52. yıl, sayı: 18409 Kurucusu: rUNUS NAOt 80 Ekim 1975 Perşembe öklü bir fen eğıtımi lle ÜNÎVERSITEY IRLAMA devreier lıse son 1 kastm be li 6 kasım Beyaat, îstanbul Tel 27 40 92 dersanesi merkez Gelirler Genel Müdürlüğü, Demirel kardeşlerin vergi iadesini ödemeyen Isparta defterdarını haklı buldu Yalçın KÜÇÜK Cephe Hukümeti Baîkanı Sü lejman Demirel ın kardeşlenmn ıstedıklerı vergi ıadesının tama rnını odemedıgı ıçn Bıtlıs e su ruien Isparta Def'erdarı Fahrettın ^rdoğan ın \ anmış oldugu ışlem Cepne Hukbrnetı kurul duktan sonra Gehrler Genel Mu durlugune atanan Ajkon Dogan tarafmdan vasalaT'a ujgun bu Jjnmuştur Gelırler Gcnel Mudu ru Avkon Doğan Isparta Defterdarlığına \azdığı resmı bır \a zıda, Defterdar Erdoğan'ın vergı iadesının tamamını odememe kararmın yasalara uygun oldugunu belırtmıştır Ote vandan Malr>e Bakanhğı Teftış Kunjlunca Isparta'ya gon derılen bır malıve mufettişımn japmıs olduğu denetlemenin de sonuçlandığı ogrenılnrstır Mu fettişın hazırlâdıgı raporda, Su leyman Demirelin kardesf Çev ket Demırel'ın ortak oldugn Terakki Kollektıf Şırkefcnın ıstedı ği vergı ladesınin bır bölumıi nun odenmesıne Gelırler Kont rolorunun ıtıraz ettığj behrtıl mekte ve bu ıtıraz karşısında Defterdar Fahrettvn Erdogan ın odeme emnnı ımzalamasının mumkun olrnadıgı açıklanrnak tadır. Isparta Defterdan Fahrettın Erdoğan, bundan bır sure once, i (Deranu Sa. », Su 7 de) I Türkiye ıle İran arasmdaki resmı görüşme bugün yapılacak; Şah, dün Ecevıt'Je 80 dakika görüştü • BUGU\KÜ RESMÎ GORÜŞMEDE, SÎYASAL VE EKONOMİK KONULAHDA FAZLA AYRINT1YA GİRİLMESININ BEKLENMEDİĞI BÎLDÎHÎLIYOR 4NKAR*. (Cumhun.vet Buroşu) Iran Şahı Rıza Pehlevı dun CHP Genel Başkanı Bulent Ece u t l e bır saat 15 dakıka suren bır goruşme yapmıstır Bu arada Iran Şahı ıle Cumhurbaskanı Ko rutıirk arasmdaki resmı goruş melere bugun başlanacaktır Goruşme Çanıcava da Pembe Koşk te ie Şahın ıstegı uzenne \apılmıstır öğrenıldığıne gore Iran Şahı'nın Turkıve'ye gelışın den 10 glın once Iran'ın Ankara (Uevamı »a y, s ö 4 del Korutürk: "İç kavgalarımızdc nerede duracağımızı bilmeliyiz,. Cumhurivetın tnınılnsunun 52 nldönumö dün bbtun rurtta törenlerle cosku tçlnde kutlanmıştır. İstanbul'dak! lorenler Vatsn Caddesinde vapümıs ve a«keri blrliklerln frçişi iılenmlştir Foto£rafta askeri blrllkierin geçidinl Te Askeri b»ndo taJanum tonıyorsunnz. (Fotograf. Erdogan KÖSEOGLL) AVKARA. (Cumhurivet Bürosu) Cumhurbaskanı Fahri Koruttırk, Cumhun>et Bavramı mesajında, «Içte ve dısta ner turlü bolucu ve yıkıcı etkılere kaS2 Turk ulusunun ezicı çogunl'tÇunda Cumhunvefe lavık devlete Atatürk ılkeienne, tarıhine ve mılli vasıflanna dpgismpz t • sahıp çıkma gucu) vardır B nu nep birlikte korumalıvız bununla ıftıhar etmelıyız kavgalanmızda nerede duracaj mızı bılmelıvız» demıştir. Korutürk mesaıında. 52 vı) fi ce bızi esarete surüklemek ıs* ven guçlenn karşıiına hep nı lıkte çıktıfeımızı varım vtızvılc cok 'îe^ler yaptıgımızı anlatnr «kendım'zı esaretten kurtard fiîmız eıbf diıntada oek cok rm lum mılletlere omek verdıK» d j e eklemlstır. Cumhurbaskam Korutürk. m < sannda şunian kavdetmıstın «Cumhurivetımlzm 52 vıtdont ırjnü lcutlamava nazırlandıfımı bır sırada dev'p'ımlzm temsılcı sı ikl degerli Buvükelcımi7İ vı bır eenc memleket evlâdmı du zenl! menfur cınavetlenn ktırb? nı olarak kavbetmts bıılunuvo ru7 ülusça kedenmi7 buv\iktur Son vanm vüzvıldan bueünt kadar ülkesınde ve cevresınde bf nşı kommak içm bunca büvux çaba sarfetmıs olan ve etmekte bulunan Türklve Cumfıunvetıne Vıvana ve Pans'te gınsılmıs o lan vahşı tecavüzü butun ınsan lık âlemı önünde l^netlıvor ve butun uvgar devletleri bu t«avüzu lânetlemeve davet edJvorum. însanlıfc duvgulannı sadece slvasl edebiyatm ve sıvasi konfpranslann ıçmde kalmaktan çikarmamız. hep birlikte hiklkpt dunvasra cekmemız zamanı "elmı$tır Bu vah«i tecavüzler ar!a bagışlanmamaİKİır (Devamı Sa 9 Sfl 1 de) Cumhuriyetin 52. yılı coşkunlukla kutlandı A\KAR\, (Cumhuri?et Bürosu) Cumhunyet'in 52 yılı yurdun her tarafında, Kıbns Turk Fede re Deıletı'nde vurt dışındakı temsılcılıkienmiîrfe torenlerle kutlanmiîtır Ankara'da ılk toren sabah Anıtkabır'de yapılmış oğleden sonra da hıpodromda halkın da izledıjı askeri toren dü zenlenmıştır Anıtkabırde yapıian ilk toren saat 9'da başlamıştır Anıtkabır' de>n Do^u kapısından önde Cumhurbaşkanı o!dugu halde to ren hejetı Arslanlı volu izle\erek mozoleye gelmıştır Cumhurbaşkam Korutürk, rnozoleye çelenk koyduktan sonra, torene katılanlar topluca saygı duru sunda bulunmuştur Asken bando tarafmdan tstıklal Marsı çalınarak, gondere bayrak cekılmıstir Burada yapıian tören den sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Anıtkabir bıel defte rıne sunlan yazmıştır: «Llu onder Atarürk tanhln rnder kaydettı£i g\iç sartlar için de bize, ozgür ve bajjımsız bır devlet kazandırdın Cumhurıvetımızın 52 vıldönürnünde sana mınnetîerimız sonsuzdur Senm ulusun. bugtın Cumhurıvetı korumanın ve vürütmenın vazgeçıl (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) Bakan'ın Danıştay kararına karşı direnişi sonucu, polis okulları eğitime geçemiyor AVKİR4, (Cumhurivft Burosu) Danıştay'ın Imara Hatıp nıe zunlarını askerhğını vapma k o şulunun aranmaksızm polıs yapma amacna vdnelık, tçışten Bakanlıgı Yonetmelıgını durdurmasından sonra Bakarlıgın bu \oldakı gırışımını protesto etmış olan polıs derneklerı yonettcıleı hakkında soruşturma açılmıstır Aynca Danıştay kararı konu\a vetennce açıklık getırdıği halde. Tunalıgil'in uradığı suikast soruşturması ile olarak üç Avusturya potisi Atma'ya geldi > KURTLERUT SUIKASTLARLA ILÎŞKÎLERÎ OLM^DIGI AÇKLANDI ATIN% Avusturva PoJu.ınden ; kışı, i'unan Pohsıyle Turiu > Buyukelçısı Danış Tunalıgıl' Vıyanada oldurulmesıyle ıi°ı temaslarda bulunmak üzere ına'ja pelnjıştır. Maç seyret ek ıçın Gekoslovakî'a'nın Bra ,lava kentıne gıderKen Vıvana' uğrajan uç Yunanlı suıkastla 'îlı gorulmuş te hajclarında tu klama emn çıkanlmıştı Yunanıstan Başbakanı Kons ntm Karamanlıs onceki gun A ıct Bakanı Stefanakıs ıle. Tur »•e'run Vrvana ve Parıs Büvuk Jennın gorevlı bulunduklan «elerde oldünilmelen ve bu cı vetlerden vanlışlıkla Yunan rukluların sorumlu tutulması nusunu gorüşmuştür. îesmî bır Yunan kavnagı, Yu ilstan Hukumetjnın Vıvana (DcTamı «a 9, Su. 5 de) Turhan ILGAZ Içışleri Bakanlıgı polıs okul'anna ogrencı almamakta darenmeK te ve bu eğnım kurumları halen çalıştırılmamaktadır Bakanlık. 18 ekımde polıs okullarına alınacak ogrencıler ıçın vapılması «Preken sınavlan da suresı? olarak ertelemıs gorunmektedır Da nıştay karan 2500 kadar askerlı gım yapmamış Imam Ha*ıp me zunu MSP tnıhtanına smav ka pılarını kapatırken, Bakanlık aa askerhğını yapmış 9800 pohs ada vını sınavlara sokmayarak, bır çesıt mısülerne ujgularnaktadır MSPlı îçışlerı Bakanının tmaiı Hatıp Okulu mezurüannı askerlık gorevlennı yapmadan, polıs kadrolarma yerleştırrnek amacıyla hazırladığı yonetmelık, bılındıgl gıbı Tvlrkıye'dekı polıs meslek orjrütlerınin buyuk tepkısıyle karşıîanmışü Pohs Uernegı. Turkıye Polıs Dernegi ve Polıs ESnstıtüsu Mezunlan DerrteJı (Polens) yayınladıklan bır bıl dın ıle Bakanlıjın bu gırişımme (Devanu Sa 9, Sü. 8 de) Bandırma Sülfürikasit Fabrıkasında dırenişin sona ermesinden sonra 25 teknik eleman işten çıkarüdı BANDIRMA, (Cumhnriyet) Etıbank'a aıt Bandırmadakı sulfunkasıt fabrıkasında 300 ışçı nın 12 gun suren dırenışuıe, «Işverenın haksızlıklarına karşı gos tenlen bu kadar teplu yeter» denılerek son verılmıştır. Ancak ış çüerın ışbaşı yapmalarından kı sa bır sure sonra 25 teknik ele manın, «Kanunsuz dırenış jaDtıklan ıddıası» ıle ış akıdler: fes hedılmıştır. Bandırma'dalc: fabnkalarda Turk Iş'e baglı Petrol Iş Sendıka sından sonra DlSKe bağlı Petrol Kımya îş Sendıkası işçılenn çağ rısı uzenne teşkılâtlanmaya baş (Devanu Sa. 9. Su 3 de) SlTE YURDÜ BASKININDAN ÖTÜRÜ TUTUKLANAN ÜÇ ÖĞRENCİ, YEDİ AYDIR MAHKEMEYE ÇIKART1LMIYOR Sıte Öğrenei Yurdunun koman dolarca bası'ması ve ADdl Go nel adlı ışçinın olümü>le sonuçlanan kanlı olaylar sonunda, polıse mukavemet ettıklert gerekçesıyle önce gozalüna alınan ve daha sonra da Devlet Gıivenlık Mahkemesı tarafmdan tutuklanarak Toptaşı Cezaevıne gondenlen fıç devTimcı oğrencıden bır tanesı nasta oldugu gerekçesıyle tahlıye edılmış, ancak aradan 7 ay geçmesıne ragTnen hâlâ mahkeme karstsma çıkarılmamıştır. 24 nisan 1975 tarihınde komandolar, devnmcıierin çofunlukta oldugu Sıte Ögrencd Yurdunu bas mışlar ve sılahlı baskm sonunda Sıte öfrencı Yurdu işçılennden Abdl Gönei komandolann sılâhlanndan çıfcan kurşunlarla oldürülmüştü. Datıa sonra olava polıs raüdahale etmış vc zor kullanarak Sıte Ögrencı Yurduna gırmış ve 5'i kız 324 bgrencıyı gozaltına almıştı. Kanlı bır seUe dönUsen pohs mudahalestnde gozaltına alınan Hatay Eğitim Enstıtüsünde Atatürk'un portresı mdırilerek yerıne AJpasian'm resmı asıJdı AVTAKVA. rsabahaltin Ezer bıldirivor) Ülkiıcu komandolann kontrolüne gıren Egıtim devrimcl öğrencüer daha «onra sorgulan alınarak serbest bıra j Enstıtüsü pınşındek) Afatürk tokılmışlardı Ancak daha sonra a j toSrafı ındırtlerek \enne Alpar»lan'm resmı asılmıstır mans tarrbinde M All Eren Bır sure önce AntaKva Olkü • Hulkı OraJ ve Erdogan Sevınç Bır subesı DasRanı rureut *feadlı devnmcı bğrencıler polıse [ selı'nın ES'tım En«Mf(ısıi Müd'irmukavemette bulunduklan gerek lüöune «tanma«;ı tle Oıı okJlda çesıyle tutukianarak Toptaşı Ce komando baskısi votunlasmıs, raevıne gfmderilmışlerdır Ülkucü olmavan ÖJretmcn ve oö (Drvanu Sa ». SO 2 de) (Devamı Sa < Su 6 da) » Son Yargıtay kararmın grev hakkını engelleyeceği öne sürülü/or Yargıtay 9 Hukuk Daıresırun, grev oylamasına ılıskın kararmın pratıkte grev hakJunın kullanılmaması sonucunu doguracagı one surulrnuştur. İ5 nukukçulan, Yargıtay 9. Daıresırun karanna gore grev ojlaması ıstemmde bulunulan ta rıhm esas almması halmde, ış verenlenn oylamadan once işçı çıkarma, ya da yenı ışçıler alma yolu ıle, ovlamarı kolayca sendıka alevhıne bozabıimeleri olanagının sağlandığını sojrlemi$lercür. «Grev oylamasında. istekte oulunma ve oylamaya katüma oran lannm, ısjennde fıılen çalısan ışçjlere gore saptanmasını ongoren Yargıtay karan, prev hak kuu kullanılamaz duruma getıren yasalara aykın bır yorum rıtelığındedır» dıven Avukat Orhan Apaydın. Yarptav 9. Daıre sının karanna Jışkın olarak şoyle demıstır GÖZLEM UĞUR MUMCU însan Manzaraları.. 3ANCO CAN EKiŞiRKEN PANYOL DLiSi BASK iLLiYETÇiSiNi \HA ITUKLADI (Dıs Haberler Serrisı) •IDRtD General Franco' sagiık dururnu «cıddıvetım» ırken tspanyol Hukumetı de ıco'nun vetkılennın Prens ı Carlos'a devredılmesı ıçın rlıga baslamıçtır Franco tum ıleri kendmde toplamıs ol mdan dıktatorün hastalı an ben fsnanvoJ Hukümf'ı durumundadır Baçbakan DS Anas Na\arro bu duru devam edemıveceSını ve yet ı 37 vaşındakı Juan Carlos'a stmek ıçın gınsımlere baj agını belırtmıştır. (Uevamı Sa 9, Sa i de) OLAYLARFN ARDINDAKİ GERÇEK KAYGISJZLAR pivasada dolara karşı bir deger kaybına uğramadığıru ve lersine yuzde 51 asao bir defer kazancının söz konusu olduçunu resmen acıklamıştır N> var ki IMerfcez Bankası blr raodan bu açıklamavi yaparkrn Malive Kakanlrğıvla birlikte Iiuk lirasının değerinin düşurâlmrni karan oluşturnlmaMaydı Resroî Gazetede önoefel ırün vayınUnan Malive Bakanlıgı tehliğfne eötr,, Uiuslararası para pivasalannta ABD dolannın djpe' paralar UrSisında deter kazannusı tedenıyle Turk lirasının deeerf be?inci kez duşürulmiış. ı delarm oeeert 15 TL. olarak saptanmıştır Bu karar fedt arrta besinci Uez Turk lirasının deperini du»»ırme anlamı tasunaktadır. Gerçettlpn M erkez Bankası onceki gun blr acıklama yapmıştır. TRT vu* luvla fenış bıçimde kamuovuna vanvıtılan bu acıklamada rurfc lırasının Amenkan dolsn kaı>ı^ında defer kazandıçı ilerl süriilmüstur Merkez Rankasma e">re Târk parasının gerbest piya^ada dolara karşı bir kunı teşekkül r% memekte; ama Rati Avrupa'da vntnn Turk işçisi buluodu^undan «erbest ptyasada Alman Markina Uarşı blr ffvatı olu?maU tadır. Alman markına oranJa Turk llrasının son fünlerde ue £en niksetmfstfr. Bu olnsunta bakarak Amprikan dolan fc»r>ı^ında parammn defer kaıandıfeı sovlenebillr. Merkez Bankası bo mantıf! *üruterek Turk Urastıun serİHsl «Grev hakJnnî duzenleyen 275 sauîı jasa. 22. maddesıyic, ışçi orgıitü tarafmdan ıcararlaştınlan grevın ujgulanjnasınra işçıler arasında yapılacak grev oyiaması yoluyla engellenmesi hakkını ta nımıştır Gorunuşte gTev oyla ması demokratik bır mekanızrna TRABZON dır Gerçekten yasa, grev karan almat yettusinı ışçı örgütlenne İLKÖĞRETMEN bırakmaktadır îşçı örgütlennın aîdıldan grev karannı işçıler çı LiSESi karlarma uygun oulmayabılirler Bu takdrde gTevin iîânmdan ıtı ÖÛRENCiLERi baren 6 ış gunu Içınde, işyenn de çalışan ışçilenn en az fıçte FAŞiZAN bıri oylama vapılmasını Istevebıhrler. Bu ıstek Uzenne çalı BASKILARI şanlann salt çogunlugu grerjn vapılmamasj voîunda oy venr Cephe Hukuroıtl isbafina lerse o işvennde grev uygulan gunden bu rana 11 aı«an, S tem mavacaktır. \ muz, 14 afustos, tt agustos uritıiÇiN Grevin engellenmesi lerinde dört kere Uranın değerıDeiıokra'ık gorünıiş!ü bu me nl kuçok oranlarda du^örmostu. DERSLERE Son olarak 33 ekim 1975 tarthll kanızma, Yargjtay'us son kara kararla Tdrk (irasınm deeerl M.p rıyîa fıılen &rev hakKını knlla GiRMiYORLAR lam riızd« 8 oranında dusnrül mlamaz duruma getlrecek antı demokratik bir nıteîık kazanmak müstör Ne var kl bu drvalıiasTRABZOK. (Cnmburiyet) von bir «eferde deftl, redl ar tadır Çunkıi oylama istegınde fçinde ve bes rmlflrade uygulaına bulunmak içln öngörülen ora Trabzon tlköfretmen Usesi öğnın, grevın llanı tarihindekl ça ya teçirilmiştlr rencilert adına Bir büdın yayım Toplumun cesitli kKİmlrrtnde lışanlara göre rtegıl ıstekte bu tayan Cemai ördemlr ve Yakup •drvalüasTon olarak mr nlmava lunma anına gdre belirlenmesl ZenRin, okuı vönetiminrn kendt cak mı'. tartısması yapılırkrn, durumunda i$veren'er oylamaya düşünce vapısındaki ögrencilerıe evlemde talrn devalda^vnn «pr taraftar olmavan lsçı'eri i$lenn bırlikte uyguladığı faşl7ao uaslu v« aynca derslerde blr siTS'aJ ceklfsmeMedtr Svtröt S nranıo den çıkartmak voluyla. grevin oartirun oropagandası niteüginrta blr devalii««vomın vrterli oıup engeJlenmesl yolunu acbılecek dekl konu$mnian nrotesto etmeK olmadıfı konusu Ise bir avn ao o\lamada ıse, ancak çaiışan ış • • • çıler katılabılecejSmden greve amacıvla derslere gîrmeme Rara (Devamı Sa. 9 Sfi i de) karşı salt çofunlugu çok kez sag n aldıklannı ve bu karan sıirdilrdüklennı ^cıklamışlardır layabıleceklerdir. PROTESTO ünkü Cnmhuriyette herhalde okumussunuzdur* Demnkratik Parti Ordu miUetvekiliyken, Mıllivetçl Cepheyi destekJemeb İçin partisinden aynlan Ata Bodur'un oelu adına Islettfei benzln IslasvnnunaofcJrasüresi 15 vil uzattlınıs. Sukrâ Bodur'nn, 15 vıl <sSrevle. avda. 17.500 lira\a calıstıracafı Istasvonan en azından avda rlli bin tiraya kirava verilebilecefi de haberde örneklere dayamlarak Ileri surülmejstedir. Benzin Istasyonnnan Irlra öytiisü de cok Uginçmis, baksaaıza. tstnsyontiD mülklveti Petrol Ofistnindir. Kmlav'daki benrfn Istavvonu, dnceleri blr başkası tarafmdan IşlftiHrfc^n, Ata Bodur"on oğlu Sfikrü Bodur'a de\Tedllmistir. Mart an içlnde. kira sflresintn utatılma«n icin Sııkrii Bodur. Petrol Oflslne baymnır. tvtmrona, otnmatilt nkama teslslerl Irııra» cağınt ^üvlrvvrek. fclra *fin»*inrn oratılmasını hler. Kona. Genel Mudürfük Knrvlıma eettHHr. Knrnla Ikl C.enel Mudür vardımcı^ı da katılmaktadır. Knrnl bo Istemi, Tl tnart 1375 gunü 3^/11 «njı karanr'a reddeder. Rastlanhva hatan ki 31 mart 1975 gfinü de, MlUIvetçI Cephe çadın frnnjlnr.. Mllüretel Cephe*rrtn EnerJI ve Tabfî Kavnaklar Bakanı Selahaftin Kılıçtrr Rflkflmet Mr carnarfesi RÜnö eüveoovn alır Pazar <ahahı Bakanlıta eelen Kıtıç. Bakanlık tdaıi Daire Mudnra Sarnl OiivMiT tatfl trünS pörerinden alrr Ondan soor*, Mıistryar Tpoman Köprülüler de eörevfnden azakla?rınlır Bo «rada, Bakanlık Koordlnasvon Dairesl Başkanı Dr. Erjrun TSrfccan da çfirevinden atılır. Sonra Hallac oamatn dbl kanşır Bakanlık Petrol f>n«lnln IM fîenel MBrtö» Yardımctsr, Mtutafa «murek ve Fffcret BüvObbtrre da Kılıç*ın hışraına afTarlar. OrvOrek. r>an>sUva dava açar. Tflrfitmevi durdurma karan alarak r»M eörpTİne atamnasinı t«ter Bakanlık atama Işlenıtnl vanmsr Genel "îödür yardımcılıfma, alelacele blrinl D CrrJheve eflvenovn vertnek Içjn partisinden atnlap DP nıJlletTeklU Ata Bodur'nn Işlerl bundan »onra dB(Devamı Sa 9, Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog