Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cojrafya Terimleri Sözlüğü Yuaa: temi öoför r n n u K t • Almmnn» ve î»p«ny©lc» Ootraty» Tsrtalerini ihüvm «d«o bu «Mt j d kâ MMtfMH itN ft*t* TCIJ a « « Cumhuriyet 5t. yü. sarı: 18S84 Kurucuau: TUNUS NADÎ 3 Ekim 1975 Cuma SOSYALIZM İÇİN ÂMAHTAR KARAR I76'YA KARŞI237 OYLA AL1NDI FORD AMBARGONUN KALD1RILMASININ TÜRKiYE, YUNANiSTAN VE KIBRIS ARASINDAKi GÖRÜŞMELERiN YENiDEN BAŞLAMASINI SAGLAYACAG1Nİ SÖYLEDi. PARAS1 ÖDENMiŞ OLAN 185 MiLYON D O LARLIK SiLÂH VE F 4 PHANTOM UÇAKLAR1N1N EN KISA ZAMANDATÜRKiYE'YEYOLLANMAS1NA BA51AN1LACAK. ABD Temsilciler Meclisi ambargoyu kısmen kaldırdı Haberier WASHt\'&TONt ABD Tenv •ücıler Meclısı Türkiye s&«tine gore bu sabaha karsı, 5 Şub*t 197 S tanhmden bu yana Ttlrkıye'ye uj gulanmakta olan sil»h »mtmrgosunu kısmen kaldıran bır tasanyı 176'y» karfi 337 oyl» k*bul etmıştır. Ambargonun tamMB kaldınlm*sır.da temsilciler en büyük etkenin Türkiye'd» bulumm ABD Bslertnte oldugunu b«Urtmİ9lerdiT. Türklye'y» uyKUlan&a «ilâh «mbargosunun kısmen kaldınlmasından y»n» olan t«msılcılf>r, sılâh »mbkrgosunun uygulanm&•t halıiKİ» Ttfftoye'de bulunan ABD üslerlmn kapstılacagım buna karşüık, ambarsonun kısmen kaldınlmRSirun Türklye'yi Kıbns konusunda müzakeTelera aord» Demokrat OWo 5ena«ftrU Vfttjne Hays, Temsilciler Meclısınde ambargonun tealdınltna«yl«ı üplı tasanrıın oylamasmdan once ys.ptı|ı lconuşmada «Turkl*r onurU lnsarlardır, l»ndıîenne sert davramldığı surec« hıçbır paîa'hga prme7İer» demıştır. Amenka Temsilcıîer MeclıA'nln bj »abaha kaışı onayladıfı tasanya gore, Turkıye. parasnı olarak ödedıgı 185 niilyoo »skeri msl«*tr\rri derhal tesbm nlacak, Amenkan lınnalftnna «ilfch sıpanştnde bulynabılec«k v« dış yardım progranunın kabul «dılmeslnden sonra da kre dlli askerı wtışl»rdan yararlanabılecektır. Son oyl»madan önce, ambarjonun devam etmesmı ıstevcn ba» mıllatvekvUennc* hazırlanan v« •ılan satışraa 90 (jlm Içmde son venlmesızvı öngoren bir teklil 19<V» karşt Î23 oyl» tir Son tasany* eklenen bir mvideve gore, Başkan Ford, haşhaş ekımının kanunsiu yoHarclan ıs tısmarının onlenmesı ıçın Turkıje ıle muzakertler' sîirısecek ve sonucu 60 gıin ıçımde Kongreye b'.ldlrecektır D^er b.r ek naad 1 deye gore, Başkan Ford. NATO t»âhhutlerınl yenne geürmesi ı (OCVADU S%. 9. sa. 1 de)l Açıkta lise mezunu bırakmamak için getirilen Açık Öğretim Sisteminin seçim yatırımı olduğu belirtiliyor ANKARA, (Cwmhuriyet Bftrw«> Mektupla oğretıme karjı oldugunu bir çok kez açıklsyan MC hukumetl Müll Efcıtım Bakanhgı dışarda hse mezıınu oırakmamals ıçın açık yüksek oferetım yapılmasını kararlastıntuş bu amaçl& «Açık Yuksek öğretım Kummu» adı altında btr başkanlık kurulmuştur Kısa adı A"îOK olan A çık Yüksek Öfretım Kunımu Danıştay, askerliğinî yapmamış İmamHatip mezunlannın polis olmasını durdurdu AVK.ARA (Cumhnriyet Bürosn) AskerUfınl yapmamıs Imam • Hatıplenn polıs olmalannı sa$layan yonettnehk degısıkligl Danıştay Bestncl Dairesmc© durcıurulmus ve Dantştay karan dun Içışiert Bakanlıgına da teblift eöılroıştir. Danıştay'da yünıttnenın durdunılması ve iptal dava«»nı Emrayet Amırt Kâıım UluSOT, MuzaHer özbayrak, Saffet "Yuksel ite polis oltnak ıçın b&ş Yılma« Demlrd açrmçlardı DavacUar adına Damştajda yonetmehgln durdurulmasını sag layan Avukat UguT ASacalsaptan ile Avutot Samı Çapakçur dua bır basm toplantısı düzenleverek gazetecılere konu hakkında ayrıntılı bügı vcrtnlşlerdır. Gerckçeler Davacılar adına yonetmelığia durdurutaaasınj ve iptalını iste\en ügur Alacakaptan ıle Sami Çapakçur, yonetmehgln iptall gerekçesmde şu esaslara dayanmıslardır: «Emnıyet TeşkiUtı hakkmdakl 3201 sayılı kanunun 23'tincu mad dest polıs meslegıne gırecek şahıslann taşıması gereken şartlan saptamıştır. Polıs meslegının teellüUert dikkate alınarak dU(Devsmı Ss 9. Sü. 4 de) İki adam ıkıgonış •dyonnad» M>ebn pcaotU kocıuşauUnBi teliyor anıauBTBT Com'hurlyrt Hikik P»rtMal ftf» htdet ftUa dorttt ke*U>r<m orUkUruun blr y»nd*n *r*i*nnd» kaptşırken 6te yandaa, C.HPnU M?fli«tno> oluıca hı» Urlyle N İ ı yüklenmelertn» K Sol. M M tenct Mff TtUcnl», »m» nastl r&kienl*'? GftnetH blr k»vvaw oUa T* «n M yiw yüdua bn y»n» feUşen, Mçlralenen •• ılunluUn asınb|* » çefitll renklerle toplum yksumn d» fiLçtenen sol, bbrim tutucn psrtUerinüa gfattnde blr böt&nddr. Bmran ılnabM, »çırna yoktur. Hepsinl Mr torbay» koymalı, denise »tap demokmslmlzi ha tehtlkeden kurtorrajUıdır. OwUikl« Cephe hfifcümeUnta kaşkmnı SUeymMi Demlrtd bo konud» ertekUnm ttrk ferMh gerld* tankmıa, Mlna Mrtcik temsOctet CHF"J«J Tervansın etmektedir. Solnn bahtnmadıt1 blr toptom dftzentade v» dftş&nce öığrirlfigünden, n« de deatftk tık dmfcd^kl çob*nl»r «1> MtUd» İvn* fftr» T*4;aUr4ao TMHnysa « maatak dı«ı ••Idırtlarl* a»yn Dcmtrtito çıkar çcrmlMrt 4ı»ınd» ktmtert h^ntrt dofraM wemk» dejer. Bir « M yeol (trenlev ler, oona jlbt lSOOIanUn »oot* nmf dr^îttrip kapiUUst)«r ı n n s ı kAülan Demlrtl <J« hcm bljdmkllertlea. hem de pek «evdifl Amerlkan k»piUUst)«rlnd«a dihı. buaiU blr kaplUUım wra> Biıeusu ke»llivermlîtlr blr »fir»den beri. K»piUUzml »«vımarken de nyfuladjfcı tüntem *o*T»Uxnw y fenel oUrsk •olmı htt tftrâtM «tddette saldırnuktır. OTM düny» de*1»rafk:t«, dttny» tU WU W öretün Ulşkllert d« rk > detişmektedlr. Bn deft«tın klm» terde toptum» t*t*T rerroek demokrstik Hfeeiere h»tta kftbn»r»k »<iun »dun cerçtkle»melrte, Umüerinde İM. «ett 6olrml«tt, tntte kjuül Iç Te dı» ç«rptfm&i&n ferektlrtnekiedlz. Her M «larw oUun, ferek Batı'dA, serek uçunc» dün?» d». dıfrimtı H («Uşmif ulkelerde üsistagal«rinln k»pit»U»t »ynl»r»k d»b« topblr nltellte yfineldlgl u HACI ALİ DEMİREL'İN KAÇAKÇ1LIĞI YAPTIĞI SAPTANDI (AKKA) Malty* t Ankar» Toplu .\s1tf« Cesa M»hk«m««in« Tolladıftı bir «gısll» yasda Bajbftkan Sül»jrman Demirel'ln k»rd»şi Hac» All Demirel'in verjl ksçiaJtçüıJt» yaptıgı r» hileli vargi «uçu lşl«Maliv» Baksnheajn 13 M&rt M14 tUn V «VuJt. 15İİ02525V 14M1r » y ı l u yMHUViiı, Ali D*mlrel'ln, 1«T, W v« sır.da 2 müyon 241 bın tU llr» vergıyı gızledıgl, kaçınlan bu tet gı ıçm 7 184 bm 580 lir» kaçaitçılık cezası kesildiğı resmon b«lır j tılmiştır. Aynı y*zıd», AU 19S9 yuı için «hiiell vergi tuçu» Işledığl v« konuyla ilgül dosy»Ue Ankara Cuınhunyet S»v«ut» ı » Terildıgl b*lırtilmekt«Ur. M»liys Bakanhğı yaaasınd*, lsparta VerKl Dalresi gelır »erglsı »ükeUefl «Terakkl KoUelrta Şir ketı» saiılplerl Şevket Demtrei ve Yılmajs Şener'in, 1»4«2 hr* Tergi kaçırdıklannın da dığı llert •UrlUmektedir. nra 1919T1 gün ve 328 '«32 **YI VERGt Kmkkale'de Türkeş'in "Davaya katıltp dönen herkesi vurun,, emri bulunan bayram tebriği dağıtıldı ALNINDA KURBAN KANİ VAR A? Genel Baçtauu re Ba?b»»k«n Süleyman Detnirel, »eçim gezüennde blr yandan sola ve oeellıkle CHP Genel BaşkMU Ecenfe çeşıtli suçlaroalar vagdınrken, bır yandan da ulusal gelenek T» göreneklerl» dinael tfirelere 4» bOyük blr Oan föetererek sempBtl toplamay* çalışiyor. MSP Gen«l Bsşkaaı Baş b&kan YMdımcua Necmeddin Erbakan'ın lltar «olralan »e karşıl&m&lan TontetnleriiM bu y&rifta Demlıel. taman «atn&& d» ilginç görünumleT »ergılemis oluyor. Bunlaxdan yalıu» «. btrtni vurgulayaa yAÛandakl îototrai, AP Genel Başkaaınm 35 eylülde îamlr getUind» Kftla. çe1 ve Başb&k&nı alnında' kurban kanı, çevresınde kenul»inl Udeyenlerle, coşkulu bir a | nında göstermektedir. Erruı ÇAGATAT) Dalokay'ın girişimmi Güvenlik Mahkemesi Savcılığı önledi; Çağlayangil İspanya elçiliğinden özür diledi ANRARA ~ ."nkar» Devlet Güvenlik Mahkemesl Cumhunyet Savcılıgı, Ankara Belet'^ye Baçkanı Vedat Dalokay'ın îspanya'da beş gencin ıdam edilmesıni pro testo içın îspanya Büyükelçiliğı nm bır halta sUreyle belediv« HnmeUermden yararlandırılma yacağı yolundaki açiilaması \1»« rına aoruştvırm» aç.nıştır. Ankara DGM Cumhuriyet S*< cüığından dun Belediye Baskan na gönderilen yazıda, basmda b îedıyenın boyle bir işleme geç cegınin Ögremldlgt kavdedilme t«, «Elektrik, s\ı ve havagazı k( me konusunda Devlet Güvenl (Devmmı S». 9, Sü. 1 d ECEViT: «TÜRK HAUK1 HÜKÜMETE KARŞ! DEVLET1 KORUMAKTAD1R» CHF Geoel Başkara Btilent Ecavit dllnkU radyo konuşmasm da, «KUkümetin iltirasm» uğr«yanl&rı tetnlze çıkAran dürıürt savcüar, hAkunler, hukumet par Demirel: Ambargonun sorumlusu biz değiliz,, OtRBSVN AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dun Giıe»un ve Trabzon yolu üıeruiaeki ilçelerde konuşmu?, Amenkanın Türklye'de uyguladıgv aillla amb&rgosuna deginerek «Atnoargonun sonunluBU biz degilla. Am» onun taüdırümasın» çah?»n bl«2» demıştır. Buyük Türkıye'cin bır doktnrun dar kalıplan ıçine »ıkıştırüamayacağuu bellrten De mirel, «Eğıtlm beyinlert nkamak degil, kafalan sengtnlastırmektlr. SolculuJt bayal ıgınde gltmelrten şey degüdır, millıyetçılık ıse ger çekçiliktir» »eklinde konusmustur. Demirel konuşmaauu *£sfm «Ur «Jürmüştür«Solculuk deytooe ls blt3XJİyoT, düıen degişikligi deyınce ı» bitmıyor. Yertne ne koyacak»wu«? kuran Anay&u *• )n(Der*nn S«u », 81. 1 de) tlnaiM kapiUltotn «n Unvnmn duu«maaunnd«a Wri olan lktt«*tçv, m»Uyeei T» U*nk«a Andr* Meyi» »dyl&rer. llafUlık L' Expr«M derfiaiiM ronUfel demeçte, h^ip^^» ns diyor Andrt M«7«n «Evet, oUybınn w>n» Ue «ttqr» d*hs toUektlt blr mtılkJy* blçtmio» dogru k*fm»irt»te. Arfak ««kJ, k»t» n d K İ » tempoM het ülkenin keoU ( y oluttkl* ••Inleoeodctt». OUeyeüm W, b« f^«lm y»T«», lkırleytel ASKAttA, (ANKA) Kıntt»!• Uoesıtıde, i^çiler», Uzerind* MHP G«nel Bİştanı Aip*slaa (D«T>UI S». ». Sft. J de) Türkeç'ın «D»v»y* katüıp dönen her'sesl Turmu emrt bulunan yüzlerce tbayrun Ubrijiı dagıOUVYLMHN U)mı»ür. Kınktavle'd» Uakır.ı. ARDINDAKİ Kimy» Endüstrtsl lşyerlennde ça lış»a blnlero» lççiye, buttıkıra jenç srapl»r taralmdan eldea d»Jıtü»n( »ync* rvlarinln k»> pü«n «Itındcn d» »tılan <b*yT*m Ubrlğı*nd« TUrlseş'to »u ttrkİTç'de •?*& yuk»n en •öıl«rlo« yr T«rtlml»tir. yılda.n beri ulun&l uruıunt «AlpMlftn TUrka« dlyor )d: »orunlan fündcmdedir. ÇAEmanet olan dav&yı kuc»!tladnn, hiç arkmya b«kmadan t* •itll çevreler ba konuy» defci?ik reddüüıüı, hiçbir »eye aldırma açt)>rdan yaklaşırUr. Demokr»tlk düzende ulusal sarunma, •*• r\m.T. yUnlyorum. Hızlanıp koşmak & gayreU içindeylı, koşacağıa »rk» T f tndustrisi ve sUâhluuna kodaişlar, bu davada gert kalmayıp nulannda değlftk sesler duynlbeni Ukip edln, herhangi bir «e nunnı doğal »aym»k gerekir. Ancak son uunanlartl» çojunbeple ben düşer»«m b»yr»8ı kapıa, d»b» U»rt fldln, dönsrsem luğnn ustunde blrle^tlği bir gerTurıın, davay» kfttıbp dtioea b«r çek ortay» çıkmışUr. O da şuke«t GÖZLEM UĞUR MUMCU GERÇEK önemli Bir Konu umr. îdeolojik T« lojtntik ABD'ne b»jimlı bir savunm» si*tend nlvsaUık ntteüpnl yiUrmi^tlr. Blr «raper devletin dunya çapında poUtikasımn nzantası nlteItğine döşmek haUsı v»lrtiyle I»lenmtştir. Ulusal s»runm» kestminde bn h»t»nın »cılan çefctlmektedlr. ABDnln Turtdye'ye ny> (uladığı »mbarjo, kısmen degU, bütün bntune kaldmls» bile, »ynı ı»Tunm» aistemlnde urar etmek, selecektc dataa bftyfllt »»• kmcalar doğuracaktv. Efcer ba konuda bir flktr birUgine vanlnusRa, olusal MTUIV Runua lüusal kayn»klara dsyannuun ttkedae de v»nlmı» densekttr. Bn nokted» ort»y» Mr tonnç eılayor. Ulusal İktt»»d1 lULİkıntasyl» OIUMÜ Mramnajiaı b*rc*••• (Derunı S». », Bü. « d»l Kredi aranıyor T Geziden izlenimler Demirel, Menderes'in çırağı olarak takdim edildi Turgut GÜNGÖR GtRESlîN Mübarek Ramazam Şerit dolayısıyla mevcut »1yasetçüer» Uâveten •Böyük Türkiye»nm bajşeflri Aok&ra'dtn parlamentonun guzide simalany1» sabıkalardan oluçan bir progr&m b.anrlanau» bulunuyordu. CUndüzkU açıkb»T» ynilti^P ; hs. », S6. X de) Kınkkale'd» y bu «btyrua tebrigı» (D«iıım 8*. », Sa. • d*) c SEÇİM 75 Turgut Gungör SAMSUN Turhan llgaz ESKîŞEHiR izlenimlerinl anlatıyor. «% lr metaleketln thür teşebbtls» yoluyla kRİîonabUmçsl ICıçin sermaye btnkımı gerekUdır. Demirel aüesl, men> leketunızâe t«s uzenne taş koyabılmek tçin, gece gundüs çalı$makta ve sermaye binkımının nasü oluçacagıru gösler ocüne sermektedır. Son gtınlerdc açıklandıtı glbl, Demirel sfîesinin ortai oldugu şirketlere şündı>e kadar tam 84 müyon, 744 bin 3 > Ur» kredi venlmişttr. Mobılya ihracatı dolayısıyle, alınan 3 müyonu d« nesaba katarsanız, Isparta eüllerinın nasü rert açtıgını öemen anlarsınıs, Işte »izlere örnek l$adamlan .. Başta Süleyman Demirel olmak Uoere, Haa All Derr rel, Vauy» Kem&l Demirel ve Şevtcet Demirel, nasü terıg olduklarmı, nasü kredl aıdıkJannı, DSSÜ mobılva sattılüa' m, yaznoı? olsalar. sanıru: td, bundan bUtün memleket j rarlamr ve baştea ülkelerin adamlan da bu kaltanma yc temJerini benımser. Bu konuda radyo • televlzyon kcmuçması hamrlanıtu Demlrel'ler blrer birer televteyon efcranına ve radyo m rofonuna çıinp, «nür teşebbüsı. yoluyla memlekete yaptai n bisoteti, kimseden korsmadan ve çeklnmeden anla M, bütUn kamuoyu, ornetın mobilya thracaU yoluyla, •ü Avrup&'da yüzümlirun agardıSını da ÖRTenmîs olur, Bu konuşm&lar CzeUikle, $u lçinde bulnndugumua maıan ayında «ıltar» saaürden sonra yapılmı? olaa, W ) EnOslüman vatandaşlanmız oruç &gızianyla belal paranan •ü kasaaüdı|UM da bğrenmis olurlardı, Neyse. btr dahaki setere.. Memleketımiîde bütun bankaların gorevî, Demirel kredl rermektir. DemiTellenn kassanç dıteenlne kar?ı mak rejım daşmanlıgi demektir. LerunisUık anarşlstll* mektir. MemlekeU bölmek, derletimizl yüonak deme Bunun tçıııdır ö . onueş vıl askerlik subelertaden mtsını beceren ve bu süre tçinde Ankara Hukuk Paki Medenl Hulsuk Kürsüsü ve Devlet Planlama Teşkilatı T ve üyguîama Dalresi BaçlsanUtındakl masasında bul bır türlü »sterlik görevıne gotürülemtyen «baKaya» Y <Devanu 1. Sayt to.. B«w> «8yl«rM * 4 M Stttortamm DamtreJ flbt poUtikfty» 1» tayuıadıuv, köşe»taJohnsoai» Ameriroamlnl burad* olar»k kull»nva%, M n n d» k»piUUzmln «artmae&tafra gSrertıd yöklenmı» Mr klşi detfldJr. Andri Meyer, w » ı i n« Amert ¥ tSTEYEKUBRtN ALVTNTN AK OLÜP OUfADlfilNA BAKMAUλ »OLEYMAN BEY M Bugünkü radyo konuşmaları \İ3S ».45 (MSP) Kfaom Sava? 19.50 ~ 20.00 (DP) Bwr ÖJçmen ».05 20.15 20 5li Z\ 1 1 <CHP) X L'stuıidaJ Toksoy 20^0 (AP) Seyu ft^ turk 2 0 « (MHP) rtnık AkkUUab Mıutallı CTBP) AJllMit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog